Thomas Hammarbergs lösning på problem med EU-migranter: Gratis boende

Under rubriken ”Vi måste lösa frågan om tiggarnas övernattningar” upprepar Thomas Hammarberg (ordförande i kommissionen mot antiziganism) sina och vänsterextremisternas eviga klyschor:

”Alla måste följa lagen” låter som en självklar tes, den som inte gör så begår ju en brottslig handling.

När därför denna tes nu upprepas gång på gång i diskussionen om de besökande EU-medborgarna från Rumänien och Bulgarien, många av dem romer, så är budskapet uppenbart: vi kan inte acceptera besökarnas beteende, det är olagligt.

Red’s kom:
Ja, EU-migranternas beteende är olagligt, och varför ska vi acceptera detta?

EU–migranter är alla romer (inte bara ”många av dem”).

En tes är ett påstående som kan försvaras, bevisas eller vederläggas. Är det inte självklart för Thomas Hammarberg att även EU-migranter ska följa lagen?

I sak handlar det inte om deras närvaro i sig, de har som EU-medborgare rätt att komma hit och stanna i tre månader (och längre om de kan försörja sig).

Red’s kom:
Det handlar i sak om de konsekvenser (dvs dylika negativa för alla parter) som EU-migranternas ”närvaro” för med sig.

EU-migranterna har inte rätt att stanna ens under de första tre månaderna om de inte kan försörja sig.

Sverige kan inte fungera som socialtjänst för vissa EU-länder och ett visst folkslag.

Inte heller handlar om att de skulle begå brott genom att samla pantflaskor eller sitta tiggande på trottoaren, det är inte förbjudet även om vissa tycker att detta borde vara straffbart.

Red’s kom:
Det är lika intelligent som att säga; Mördare ar inte brottslingar för de våldtar inte.

Precis som att alla andra bryter mot lagen när de begår brott så gör även EU-migranter detta, men naturligtvis inte när de t ex samlar pantflaskor (förutom när de stjäl dessa, vilket också hänt, och som dokumenterats här).

EU-migranter bryter dessutom mot lagen när de tigger i strid med respektive kommuns ordningsstadgar.

En majoritet av Sveriges befolkning förespråkar dock ett nationellt tiggeriförbud (lokala tiggeriförbud fungerar inte i praktiken, som vi kunnat konstatera). Det är istället alltså ”vissasom inte tycker att EU-migranternas tiggeri ska förbjudas.

EU-migranternas illegala bosättningar är bara ett av många problem med EU-migranter

Det handlar om var besökarna övernattar. Här finns absolut ett problem.

Red’s kom:
Det handlar om så mycket mer. EU-migranternas olagliga bosättningar är endast ett av väldigt många olika problem med EU-migranter. Precis som t ex deras miljöförstöring.

Vad är skälet till EU-migranternas olagliga bosättningar i Sverige?

Det bottnar i grunden i en skriande fattigdom, besökarna har inte råd att ta in på hotell eller ens vandrarhem.

Red’s kom:
Om så är fallet löses inte detta problem med att de begår brott i Sverige eller att Sverige övertar försörjningsansvaret från deras hemländer.

Om EU-migranter inte har råd att betala för sitt boende i Sverige innebär det att de saknar rätt att vistas i Sverige.

EU-migranternas miljöbrott och andra brott bottnar inte så mycket i en ”skriande fattigdom” som i en (nedärvd genom generationer?) bristande respekt för andra människor och deras egendom samt respektlöshet för sitt värdland och dess lagar och regler.

Varför tigger EU-migranter i Sverige och vilken relevans har dessa olika skäl?

De kommer hit för att försöka få ihop pengar till sina barn och deras framtid, inte sällan också för att reparera fallfärdiga boplatser där hemma.

Red’s kom:
Som alla andra vänsterextremister försöker Thomas Hammarberg hela tiden förenkla problemen genom att bortse från allt som är relevant. Varför EU-migranterna kommer hit varierar. En del kommer till Sverige helt eller delvis i syfte för att begå brott, lura och bedra.

Men varför EU-migranter kommer till Sverige är ett annat problem och kan inte ses som ett godtagbart skäl för att acceptera brottslighet av EU-migranter.

EU-migranter struntar i regelverk

En del övernattar i gamla husvagnar eller bilvrak, andra bygger primitiva skjul i någon skogsdunge eller ligger under någon bro, på en parksoffa eller till och med i en offentlig toalett.

Sådana övernattningar bryter i flera fall mot lokala ordningsstadgar. Att slå läger utan tillstånd på någon annans mark är inte tillåtet. Allemansrätten sätter gränser även för tältande.

Red’s kom:
Ja, det finns en mängd olika sätt som EU-migranterna bryter mot lagen.

Vad som måste göras är att visa vänsterextremister att brott och utpressning inte lönar sig

Samtidigt far besökarna illa – av regn och rusk, av svårigheter att sköta hygienen och av rädsla för trakasserier och övergrepp av extremister. Husvagnar och skjul har utsatts för mordbränder.

Något måste göras, frågan är vad?

Red’s kom:
Vänsterextremisternas allenarådande lösning är den uppenbart icke-fungerande lösningen, dvs att Sverige övertar försörjningsansvaret för alla romer som önskar bli försörjda av Sveriges skattebetalare.

De värsta övergreppen som EU-migranter utsätts för är av vänsterextremister. T ex som i Malmö där de försöker hålla kvar EU-migranterna i staden och Sverige genom att lura dem att det lönar sig att sova utomhus på vintern framför Stadshuset. EU-migranternas hälsa är inget vänsterextremister bryr sig det minsta om så länge de bara får protestera mot samhället.

Att särbehandla EU-migranter med gratis boende i Sverige har aldrig någonsin löst något problem

På en del platser i landet har humanitära organisationer i samverkan med kommunen ordnat enkla boenden som faktiskt löst problemen.

Red’s kom:
Problemen löses aldrig genom att vänsterextremister och kyrkliga organisationer finansieras för att förse EU-migranterna med gratis boende i Sverige. Att använda sig av dessa bulvaner är endast ett sätt för fega politiker att sopa problemen under mattan för stunden.

Samordnare för EU-migranter insåg att snabba och effektiva avhysningar är ett måste

Tyvärr har regeringens nationelle samordnare om de utsatta EU-medborgarna vänt sig emot sådana lösningar. Hans förslag var i stället snabba och effektiva avhysningar, det vill säga vräkningar.

Red’s kom:
Nej, en avhysning är en avhysning och en vräkning är en vräkning. Detta har de okunniga vänsterextremisterna uppenbart väldigt svårt att förstå.

Samordnarens uppdrag ledde till noll och inget

Samordnarens uppdrag är avslutat men hans åsikter har uppenbarligen fått effekt. Särskilt i Stockholmsområdet sker nu täta polisingripanden. En del av romerna har vräkts flera gånger under samma dygn.

Red’s kom:
Samordnarens rekommendationer överensstämmer med folkviljan, men det går inte att se någon effekt av dessa rekommendationer.

S+MP-regeringens tillsättande av samordnaren syftade inte till att komma fram till något. Syftet var enbart för att förhala frågan medan problemen eskalerar och låtsas som att S+MP-regeringen gjorde något. Idag kan alla konstatera att det blev exakt så som det beskrevs här från början att det skulle bli.

De EU-migranter som avhysts (inte vräkts, så som Thomas Hammarberg av personliga skäl vill uttrycka det) har avhysts av det skälet att de bryter mot lagen och därför får ta konsekvenserna av detta, även om romer har det speciella privilegiet att slippa undan straff för sina brott.

Att EU-migranter avhyses flera gånger under samma dygn visar inte på något problem med avhysningar utan på EU-migranternas bristande respekt och att rättssystemet ibland fungerar.

Internationella organ?

Internationella organ som bevakar mänskliga rättigheter har påpekat att denna behandling av hemlösa strider mot överenskomna normer.

Red’s kom:
Dessa ”internationella organ” (dvs enstaka vänsterextremister) har aldrig kunnat påvisa att avhysningarna brutit mot något regelverk på det minsta sätt för dessa icke-hemlösa EU-migranter.

När EU-migranter avhyses sker det alltid enligt alla tänkbara regelverk

Det finns regler för hur vräkningar får genomföras.

Red’s kom:
Sverige har alltid följt alla tänkbara regelverk för avhysningar av EU-migranter.

Alternativt gratisboende ska inte erbjudas till EU-migranter som bryter mot lagen

En är att alternativ ska erbjudas. Det sker nu inte i en rad fall.

Red’s kom:
Det finns inget regelverk, varken nationellt eller internationellt, för att de EU-migranter som bryter mot lagen (förutom att lagbrottet att de vistas i Sverige utan rätt till detta, men ändå inte utvisas) ska erbjudas gratis boende i Sverige.

Följer inte svenska myndigheter lagen?

Man kan säga att svenska myndigheter därmed inte följer lagen, de internationella normerna.

Red’s kom:
Det kan vänsterextremister säga, och gör så hela tiden, men det är bevisligen inte sant.

Myndigheter i Sverige har inte vid något tillfälle brutit mot varken lag eller internationella normer genom att inte erbjuda gratisboende för EU-migranter.

Däremot bryter svenska myndigheter mot lagen när EU-migranter utan rätt att vistas i Sverige inte utvisas, utan tillåts bosätta sig permanent i Sverige utan egen försörjningsförmåga. Kommuner och myndigheter bryter också mot lagen när EU-migranter särbehandlas med boende och på andra sätt.

Tillfälliga härbärgen som drivs av vänsterextremister/kyrkor förvärrar problemen

De alternativ som erbjuds i en del fall är tillfälliga härbärgen som drivs med kommunala bidrag. Men dessa har för få platser och tillåter övernattning bara i fem dagar.

Red’s kom:
Dessa skattefinansierade tillfälliga härbärgen för specifikt EU-migranter är inte förenliga med lag, enligt vad som många gånger konstaterats här.

Evakueringsboende under 3-6 månader fungerar inte som tillfällig lösning inför hemresa

Detta ”evakueringsboende” är uppenbarligen tänkt som ett avstamp före en hemresa, knappast något mer.

Red’s kom:
Självfallet… i alla fall borde det vara så. Men vi ser hela tiden hur politiker i ett trettiotal kommuner i Sverige skapar vinterhärbärgen där de EU-migranter som olagligen vistas i Sverige får bo en längre period, ofta hela vintern.

Sedan får alla EU-migranter som så önskar en gratis hemresa, oavsett hur mycket pengar de har. Denna gratis hemresa är en stor anledning till varför EU-migranter återvänder till Sverige efter sin semester i hemlandet.

Vänsterextremister mot resten av befolkningen

Det finns två diametralt olika positioner i den här frågan.

Red’s kom:
Ja, det finns positionen hos den lilla gruppen av vänsterextremisters (till vilken den okunnige Thomas Hammarberg hör) och det finns positionen hos resten av folket, dvs ca 80-90 % som förstår att försörjning av EU-migranter i Sverige inte löser något problem, utan endast utökar problemen.

Sunt förnuft säger att försörjning av och i Sverige inte är lösningen för EU-migranter

Den ena innebär att vi inte bör göra något som kan underlätta besökarnas närvaro här; tvärtom bör vi få dem att lämna landet och inte komma tillbaka.

Red’s kom:
Dvs den åsikt som företräds av 80-90 % av Sveriges befolkning.

Vänsterextremister saknar sunt förnuft

Den andra hållningen bygger på idén om mänskliga rättigheter, att dessa europiska grannar bör behandlas medmänskligt och att vi bör försöka finna humana lösningar.

Red’s kom:
Dvs den åsikt som lilla gruppen vänsterextremister företräder, och som aldrig handlar om ”humana lösningar”, ”medmänsklighet” eller om att följa mänskliga rättigheter.

Är det smärtsamt för EU-migranterna att det konstateras att de begår brott?

Det handlar om romer. För dem måste det vara smärtsamt att åter som grupp bli beskyllda för att begå brott.

Red’s kom:
Om man begår brott, oavsett om man är rom eller något annat, så får man nog bara gilla läget att anklagas för i alla fall en del av de brott man begår, även om specifikt romer i regel är straffbefriade i Sverige.

Ger vad som eventuellt hänt i historisk tid EU-migranter rätt att bryta mot lagen i Sverige?

Och dessutom ironiskt: hur ofta genom alla år har inte just det romska folket drabbats av brottsliga handlingar – också av myndigheter – i strid mot internationell rätt?

Red’s kom:
Vi kan backa tillbaka i historien 50-60 år – så som vänsterextremister har en benägenhet att alltid göra utom när det gäller deras egen historia – och spekulera i vad som hänt då mellan andra människor och i andra länder, eller vi kan utgå från dagens situation och ta fram lösningar efter hur förhållandet ser ut idag, i Sverige.

Vad som hänt i historien kan naturligtvis inte tas som grund för att tillåta romers brottsliga handlingar idag.

Har ”den överväldigande majoriteten” av EU-migranterna inte avsikt att störa eller begå brott… de bara råkar göra det?

Den överväldigande majoriteten av besökarna har självfallet ingen som helst avsikt att störa eller komma i klammeri med rättvisan.

Red’s kom:
Rena spekulationer, men oavsett vad EU-migranternas avsikt är så är det heller inget som berättigar brottsliga handlingar.

Måste inte alla följa lagen?

Svaret på den försåtliga parollen om att ”alla måste följa lagen” är enkelt: följ exemplen från Lund och andra kommuner som konstruktivt löst frågan om övernattningarna så försvinner problemet!

Red’s kom:
Så om EU-migranter försörjs av Sverige innebär det att EU-migranter skulle börja följa lagen?

Återigen används de totalt misslyckade åtgärderna av vänsterextremisterna i Lund (Joakim Månsson Bengtsson m fl) som exempel på hur vänsterextremisterna vill att det ska fungera. Detta trots att det inte finns den minsta antydan till att detta tillför något för någon. Samtidigt som vi kan konstatera att det är miljontals kronor slängda i sjön av det vänsterstyrda Lund.

Om SVT Nyheters undersökning
Antalet EU-migranter som tigger i Sverige är i stort sett oförändrat jämfört med för ett år sedan, visar SVT Nyheters nya undersökning. Detta trots att regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare lagt fram förslag till åtgärder.

Red’s kom:
SVT Nyheters undersökning är inte mycket värd. Undersökningen är hemlig för allmänheten. Vi får – precis som tidigare – endast selektiv information om undersökningen, som inte baseras på en räkning av EU-migranter, utan på vad olika enskilda personer i kommunerna tror. Dessutom ger undersökningen bara resultatet från de kommuner som svarar på enkäten (för de kommuner som inte svarar räknas antalet EU-migranter som noll). Slutligen vinklas undersökningen inte bara av det vänsterstyrda SVT utan även av andra.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2016-04-14
Se även bl a:

THOMAS HAMMARBERG

Thomas Hammarberg vill sätta munkavle på politiker om EU-migranter – Antiziganism?

SVT tigger om stryk pga Soraya Post & Thomas Hammarberg, tycker SDS

FN-rapportör och organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Thomas Hammarberg sällar sig till vänsterextremisterna i Malmö – Stödjer EU-migranters lagbrott

Kraftig kritik mot Thomas Hammarbergs påståenden om EU-migranter från Malmös Carinor

Thomas Hammarbergs förslag på hur problem med EU-migranter ska utökas

Thomas Hammarberg tror parallellsamhällen med EU-migranter löser allt


Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Ska skattemedel stödja EU-migranters tiggeri och vistelse i Sverige?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Är vi intoleranta mot EU-migranter? Är Sverige ett rättssäkert land?

Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla

Rika romer åker till Sverige för att tigga – Romer är inte som andra, menar Liv och Ljus

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Varför provocerar EU-migranter?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Stoppa tiggeriet bums och skäll ut EU!


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *