Kommunens ordningsstadgar hindrar inte EU-migranter att bosätta sig var de vill

Här kommer ett avslöjande som politiker och allmänheten inte verkar känna till: Kommunens ordningsregler behöver inte följas!
Det finns nämligen inga sanktioner mot dem som bryter mot kommunens ordningsregler.

Inte brottsligt/kriminellt att bryta mot regelverk

Malmö stad skriver på sin webbplats:

Även enligt Malmö stads miljöföreskrifter är camping bara tillåtet inom Sibbarps camping. Dispens krävs för camping på övriga platser. Att campa utan en sådan dispens är dock inte brottsligt i sig.

Att det inte skulle vara brottsligt att bryta mot kommunens miljöföreskrifter/ordningsstadgar fick mig att be Malmö stad om ett klarläggande i denna fråga;
Vad betyder detta och vad är det för mening med ett regelverk om det inte får några konsekvenser att bryta mot regelverket?

Malmö stads jurist svarar:
Det betyder att det inte finns någon straffbestämmelse för en överträdelse av denna bestämmelse i miljöföreskrifterna. Jämför tex med tomgångskörningsförbudet och reglerna om gatumusik i miljöföreskrifterna, där har lagstiftaren bestämt att överträdelse ska vara straffbar (29 kap 9 § 2 punkten miljöbalken).

Miljöbalken 29 kap 9 § 2 p:
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet…
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt
fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 9 kap. 12 §,

Ordningsstadgar endast i informativt syfte

Jag ställde två ytterligare frågor.

Om det inte är brottsligt/förenat med straff att ”campa” (= läs ”bosätta sig”) var man behagar i t ex parker;
a. Vilken funktion fyller då ordningsstadgar?

Malmö stads jurist svarar:
Var vänlig kontakta gatukontorets jurister om den frågan.

b. Vilken funktion fyller Malmö stads miljöföreskrifter?

Malmö stads jurist svarar:
Eftersom det inte finns straffbestämmelse i lagen så har de mest informativt syfte, och kan också ligga till grund för ett direkt förbud.

OBS!
Motsvarande skulle gälla om kommunerna införde antingen lokalt tiggeriförbud eller tillståndplikt för att tigga. EU-migranter kan strunta i detta eftersom rättsväsendet med dagens regelverk inte kan beivra detta.

Vem har huvudansvaret?

Malmö stad skriver på sin webbplats:

Om camping bedrivs på en fastighet i strid mot förbudet kan miljöförvaltningen kräva av fastighetsägaren eller den som bedriver camping att campingen ska upphöra.

Jag ställde med anledning av ovanstående text frågan:
a. Vilken av dessa två parter har huvudansvaret, dvs det yttersta ansvaret här? Fastighetsägaren eller ”camparen”?

Malmö stads jurist svarar:
Verksamhetsutövaren, i detta fall camparen i första hand. Enligt rättsfall kan en fastighetsägare i vissa fall ha ett ansvar också.

Polisen anser att lag inte gäller för EU-migranter

Malmö stad skriver på sin webbplats:

Polisens uppfattning är dock att lagstiftarens intentioner inte var att denna lagstiftning skulle användas mot denna form av mer långvarigt boende utan mot personer som slår upp sitt tält för att stanna en natt och sedan resa vidare. Lagstiftningen är alltså inte helt enkel.

Jag ställde med anledning av ovanstående text följande fråga:

Med ”polisens” avses här ”Malmöpolisens”, eller hur?

Malmö stads jurist svarar:
Ja.

Jag ställde även följande fråga:
Polisens uppfattning råkar överensstämma med att göra minsta möjliga, däremot överensstämmer det varken med lag, ordningsstadgar eller rättsfall. Hur motiverar polisen sin ”uppfattning” att lagstiftningen inte skulle kunna användas mot EU-migranters bosättningar på kommunal mark?

Malmö stads jurist svarar:
Var vänlig kontakta polisen angående detta.

Polisen har alltså (som vanligt) inte uppgivit någon motivering till sin åsikt!
Klicka här för en större bild
Se även bl a;
Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt

Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt


Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö


EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö


Avhysning av EU-migranter vid Singelgatan i Malmö misslyckades… igen!


När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranter från Pildammsparken i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö har jag ställt följande frågor;
De viktigaste frågorna för EU-migrantslägret i kv Brännaren 19;
1. Är de byggnader som uppförts där, med hembyggda kaminer och allt, förenade med bygglovskrav?
2. Om så är fallet – och byggnaderna är att definiera som svartbyggen – vad avser Stadsbyggnadskontoret göra åt dessa olovliga byggen, som bara växer i omfattning ju längre tiden går utan att några åtgärder vidtas av kommunen?
3. Är det fastighetsägaren som beläggs med vite pga svartbygge, eller kan/kommer något att göras gentemot dem som olovligen byggt och bor i kåkstaden på industritomten?

De viktigaste frågorna för EU-migrantslägret i Pildammsparken (Baltiska vägen);
1. Är de byggnader som uppförts där förenade med bygglovskrav?
2. Om så är fallet – och byggnaderna är att definiera som svartbyggen – vad avser Stadsbyggnadskontoret göra åt dessa olovliga byggnader (som i övrigt dessutom bryter mot lokala ordningsstadgar, även om just det inte är Stadsbyggnadskontorets avdelning)?

Ett mycket tydligt, välskrivet och utförligt svar kom nästan direkt från Stadsbyggnadskontoret;
Vad gäller både utredningsärendet på Brännaren 19 och Innerstaden 9:142:

1. Vi handlägger dessa utredningsärendena enligt våra vanliga rutiner. Vi har ännu inte varit ute och besökt platserna för att dokumentera vad som skett. Ett första besök på plats har vi planerat till nästa vecka. Efter det kommer vi göra en första bedömning om det kan antas finns några överträdelser av bygglagstiftningen och därför skäl att driva ärendena vidare eller om ärendena kan avslutas (avskrivas).

2. Stadsbyggnadsnämnden, den myndighet som stadsbyggnadskontoret arbetar för, har samma tillsyn enligt bygglagstiftningen oavsett om fastigheten ägs av kommunen eller en privat aktör. Om det konstateras att det finns överträdelser enligt bygglagstiftningen kommer man få bedöma vilka ingripanden som krävs (till exempel rättelseförelägganden) och om det finns en skyldighet eller är lämpligt att ta ut någon påföljd (till exempel byggsanktionsavgift). Just nu är vi för tidigt i utredningen för att kunna avgöra vilka eventuella ingripanden och påföljder som kan vara aktuella, om det konstateras eventuella överträdelser.

Vad gäller din fråga på Brännaren 19:

3. Enligt bygglagstiftningen och våra rutiner vänder vi oss i första hand mot fastighetsägaren. I vissa fall kan det även vara möjligt att rikta ingripanden och påföljder mot den som äger byggnaden eller utfört åtgärden. Dock är det åter igen för tidigt i utredningen för att kunna avgöra vem som ett eventuellt ingripanden eller påföljder ska riktas mot, om det konstateras eventuella överträdelser.

Handlingar från Stadsbyggnadskontoret:

Diarienummer 2015-0428
SBN 2015-000428 BRÄNNAREN 19 (Pågående)
Utredningsärende ang. bostäder
Objekt: BRÄNNAREN 19
Intressenter
– Industrigatan I Malmö AB Box 55938, 102 16, STOCKHOLM (Fastighetsägare, Sökande)
– Anmälare

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-13:
Anmälan om svartbygge. Jag anmäler att på tomten i hörnan av Nobelvägen /Industrigatan har på senare tid uppförts byggnader i trä, dvs man har gått från tält/husvagn till mer varaktiga byggnader. Dessa anser jag vara bygglovspliktiga och ska följa regelverket. Finns bygglov?

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-16:
Anmälan avser uppförande av byggnader i trä utan bygglov/startbesked ritningar, mm, mm.
Hur lång tid tar det innan dessa byggnader mm är bortforslade?

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-??:
VEM är handläggare?
VAD har framkommit i ärendet?
VAD är kommunens ståndpunkt?
Är det OK att uppföra ”byggnader” utan bygglov? NÄR agerar kommunen?

Stadsbyggnadskontoret svarar anmälaren 2015-02-18:
Vad jag förstår har ärendet just upprättats. Det går tyvärr inte att i dagsläget ge något svar på hur lång tid det kommer att ta innan vi fattat beslut i just det här ärendet.

Hur lång tid det tar att utreda och fatta beslut i ett ärende beror på t.ex. arbetsbelastning och prioritering, och självklart också vad som framkommer vid själva utredningen.

Jag rekommenderar att du hör av dig lite längre fram och talar med den handläggare som tilldelats ärendet.

Stadsjurist
Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad
205 80 Malmö
Tel direkt 040- 34 24 04
Växel 040- 34 10 00

Stadsbyggnadskontoret svarar anmälaren 2015-02-25:
Vi har ännu inte hunnit börjat titta på vad som hänt i detta fall. Inget nytt har tillförts (endast de meddelanden du själv skickat in till oss finns i ärendet) och vi har ännu inte tagit någon ställning.

Det är endast okej att uppföra byggnader utan bygglov om de omfattas av några av de undantag av kravet på bygglov som finns i bygglagstiftningen.

Kommunen är skyldig att agera när det finns anledning att anta att någon inte följt de reglerna som finns i bygglagstiftningen.
Precis som stadsjurist Anna Westberg tidigare meddelat är det flera faktorer som påverkar hur snabbt vi kan agera och vi vet fortfarande inte hur lång tid det kommer ta innan vi kan fatta ett beslut i detta ärende. Vi gör vad vi kan för att handlägga alla våra ärendet så snabbt, effektivt och rättssäkert som möjligt.

MALMÖ STAD
Stadsbyggnadskontoret
Stadsarkitektavdelningen
205 80 Malmö

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-02-25:
Jag inser att det är ett känsligt ämne, men jag anser inte det finns några förmildrande omständigheter. Det är bara att göra besök och kontrollera sakförhållande på plats sedan meddela tomtägaren att det är uppfört byggnader på dennes tomt utan bygglov. Även om någon annan bygger är det fastighetsägaren som är den som är ansvarig. Fastighetsägaren får tillse att obehöriga inte kommer in och och kan ”bosätta sig”.

Sedan kan man gå vidare till allmän platsmark (bl.a. pildammsparken) och tillse att man inte bygger / campar på annan plats i Malmö än Sibbarps camping. Se Lokala ordningsstadgan.

Stadsbyggnadskontoret svarar 2015-02-26:
Som jag tidigare meddelat via telefon är stadsbyggnadskontoret inte ansvarig för tillsyn enligt den lokala ordningsstadgan. Jag tror att det mesta av tillsynen enligt ordningstadgan sker av polismyndigheten och ber dig därför att vända dig dit.

MALMÖ STAD
Stadsbyggnadskontoret
Stadsarkitektavdelningen
205 80 Malmö

Anmälan till Stadsbyggnadskontoret 2015-03-03:
Hej jag/vi i Malmö undrar när ni ska göra nåt åt eu migranterna som smutsar ner och förstör i/på Pildammsparken, Industrigatan, mm med sina byggnationer etc.
Finns det inga regler för eu migranterna?
OM DET INTE BLIR NÅGON ÄNDRING SNABBT SÅ KAN VI BÖRJA BARRIKADERA OSS PÅ ALLA ATTRAKTIVA STÄLLEN MED HUSVAGNAR OCH BYGGNATIONER + GÖRA VÅRA BEHOV I NÄRHETEN!
Om det nu är så att de inte har några regler alls så får alla andra slå upp byggnationer mm och skita ner överallt!!!

Not. Ovanstående anmälningar om svartbygge av EU-migranter är något redigerade för att öka läsbarheten.


Även för kåkstaden som byggts upp i Pildammsparken vid Margaretapaviljongen har det inkommit en skrivelse från en byggfirma till stadsbyggnadskontoret;

Jag undrar om det är tomter som säljs inne i Pildammsparken eller hur man går tillväga för att få bygglov där?

Har sett att det är en ny härlig stadsdel som håller på att växa fram där och man vill gärna vara med och kunna bygga sitt drömboende där. Tacksam för svar, Victor projektledare

Länklista, se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22


Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

I förra veckan sa Carina Nilsson (S), kommunalråd för socialtjänst, vård och omsorg, att EU-migranterna inte kunde bo kvar i sitt tältläger i parken.
– Det är ohållbart att de bor där, Pildammsparken är ju en del av Malmöbornas vardagsrum, sa hon då. Hon ville inte tala om att migranterna skulle avhysas, i stället skulle man få dem att flytta frivilligt i dialog med uppsökare från sociala resursförvaltningen.

Flera kommunala förvaltningar är inblandade i frågan. Det finns flera samverkansgrupper där bl a sociala resursförvaltningen, miljöförvaltningen och gatukontoret ingår.

– Det är en otroligt svår fråga för Malmö, vi kan inte använda våra ordinarie arbetssätt, säger kommunalrådet Karolina Skog (MP), ansvarig för stadsbyggnad och service. Men inte heller hon anser att migranterna kan bo kvar i parken. Hennes grundinställning är att om man ska avvisa måste man också kunna anvisa.Klicka här för en större bild eu-migranter-pildammsparken-2Bilder från tiggarnas bosättning i Pildammsparken 2015-03-21. Lägret, som växt en hel del under de senaste veckorna, består mixat av tält och träskjul (med spår av lägereldar på olika ställen mellan boplatserna) och bevakades av en rom som inte ville att vi skulle ta bilder i parken. Han försökte blockera min kamera med sin hand, men när jag då bara sträckte mig upp över honom och fotograferade honom uppifrån, dit han inte nådde, så skrattade han. Vad jag förstår är det den italienska avdelningen av romer som bosatt sig i Pildammsparken. Verkar som att denna grupp av romer inte riktigt klickar med gruppen av tiggare i kåkstaden vid Industrigatan så de håller sig avskiljda från varandra. Han kunde bara några få italienska ord, men efter att jag förklarat på engelska (ingen aning om hur mycket han förstod) att detta är allmän plats och att han inte kunde hindra mig från att fotografera i parken gav han med sig till slut, så länge han inte var med på bild. Det respekterar jag naturligtvis.

Härbärge för EU-migranter föreslås

Anvisningsfrågan arbetar bl a sociala resursförvaltningens högsta chef, direktör Anneli Larsson, med.

På sociala resursnämndens nästa sammanträde om några veckor kommer politikerna att få ta ställning till en handlingsplan som tjänstemännen tagit fram. I den ingår bl a ett förslag om att inrätta ett härbärge för migranterna.
– Om politikerna säger ja kommer vi att äska pengar för att kunna öppna ett härbärge. Det måste finnas något annat att erbjuda än parken, säger hon.

Men ett härbärge för omkring 20 personer är inget som bara finns där.
– Vi önskar det så fort som möjligt men det kan ta några månader. Det handlar ju om att få fram lokaler för övernattning och sådana lokaler är det brist på, säger hon.

Red’s kom:
Härbärge för 20 personer? Hur ska dessa platser fördelas bland de minst 200 EU-migranterna i Malmö, och de som fortsätter att strömma in? Med gratis boende är dessutom risken överhängande att antalet romska tiggare kommer att explodera.

Större läger, mindre boplatser och enstaka tält

Det finns två större läger, i Pildammsparken och vid Industrigatan-Nobelvägen samt mindre boplatser, som den på Singelgatan. Där äger Trafikverket marken och så finns det enstaka tält på andra platser, säger Anneli Larsson.

Tältläger och kåkstäder i Malmös parker

Oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar (M) tycker tycker inte heller att parken är ett fungerande alternativ och hänvisar till den lokala ordningsstadgan som säger att man inte kan tälta utanför markerad plats.
– Jag tycker inte vi ska ha tältläger eller kåkstäder i Malmös parker men det är dåligt att inget har hänt, det visar på ett svagt rödgrönt ledarskap.

Ordningsstadgar för Malmö

Lokal ordningsstadga för Malmö kommun, utdrag:

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Camping
15 §
Camping, d. v. s. tillfälligt boende i tält, husvagn, husbil och/eller annan anordning i samma syfte, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd, inom andra områden än den härför iordningställda campingplatsen i Sibbarps badpark.

Avgift för att använda offentlig plats
24 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
25 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna ordningsstadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

Fakta avhysningar

Kronofogden kan vräka
Personer som slår läger på allmän mark kan avhysas med stöd av ordningslagen och kommunala bestämmelser. Enligt kommunernas föreskrifter är camping tillåten endast på anvisade platser.
Polisen avgör om ett tillfälligt läger innebär brott mot ordningslagen. Faktorer som framkomlighet, brandskydd mm spelar in.

Exempel på ansökan om avhysning av Kronofogden gällande ockupanter (inte av romer) av mark i park. Här kan man konstatera att Kfm önskar (inget krav för avhysning) identifiering av ockupanterna samt att denna identifiering i sådant fall sker av polisen.

Valstugor åt EU-migranterna

Ewa Bertz (FP) tycker att Malmö skulle kunna erbjuda övernattning i kommunens valstugor och de stugor som används vid julmarknaden, i likhet med vad Hässleholms kommun gör fram till den 31 mars.

Tiggarna har inte besittningsrätt för parken (!?)

Om inte EU-migranterna kan eller vill flytta återstår avvisning.
– Man kan inte säga att de har besittningsrätt men de har varit där så länge så jag bedömer att det krävs en handräckning av kronofogden, säger John Jörgensen, jurist hos Malmöpolisen.

Det blir i så fall Malmö stad som via gatukontoret får be om denna handräckning.
– I princip kan man be personerna lämna, men deras grejer måste också tas om hand så det får nog ske samtidigt, säger han.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-02-27Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Beslut taget om att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.