Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

I förra veckan lanserade de rödgrönrosa i Lund ett förslag att upplåta Källby camping till EU-migranter.

Källby camping som ”evakueringsboende”

Tanken är att campingen ska kunna användas som evakueringsboende när EU-migranterna som bor olagligt på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg avhyses.

Red’s kom:
Då uppstår osökt frågan om vad respektive part tolkar ”evakueringsboende” som, och om det finns någon som ser ett ”evakueringsboende” kunna sträcka sig längre än som allra mest 5 dagar för dem som får plats där?

Tjänstemän på Lunds socialförvaltning vill att boende ska vara gratis

Då talade de rödgrönrosa om att det troligtvis skulle krävas en avgift för EU-migranterna.

Men tjänstemännen på socialförvaltningen rekommenderar att boendet ska vara gratis.

Red’s kom:
Varför diskutera frågan om det ska vara gratis eller en symbolisk avgift? Det blir ju praktiken exakt samma sak. Och är lika olagligt!

Tjänstemännen menar att EU-migranter kan försörjas med skattemedel eftersom likabehandlingsprincipen inte gäller dem

De menar att den kommunala likabehandlingsprincipen, som innebär att alla kommunens medborgare måste behandlas lika, inte gäller eftersom EU-migranterna inte är kommuninvånare.

Red’s kom:
I aktuellt fall vill vänsterblocket i Lunds kommun, med medborgarnas pengar, försörja EU-migranter med gratis boende (dvs gratis el, vatten, toaletter, tvättmöjligheter, sophämtning, mat och allt vad det nu kan tänkas vara).

Lunds kommun vill därigenom ge en särskilt utvald folkgrupp särskilda rättigheter som inte gäller för varken de egna invånarna eller andra kommuners invånare eller andra länders medborgare. Dvs specifikt romer som inte vill följa svensk lag ska särbehandlas genom att de får särskilda privilegier.

• Tjänstemännen på Lunds kommun har nu tydligen snabbt anammat Peter Bergwalls (MP) retorik (”De EU-migranter som berörs av diskussionen är dock inte medlemmar i kommunen och saknar därmed rätt till likabehandling.”) om att man kan kringgå den mest viktiga och grundläggande rättsprincipen för kommunen.

• Ingen part vill ens nämna förslaget att kontakta en objektiv jurist för att utreda frågan – alltså inte bara om likabehandlingsprincipen! -, vilket med all önskvärd tydlighet visar att de är medvetna om att det är ett lagbrott att särbehandla EU-migranter jämfört med alla andra turister.

Hur kan det vara att oppositionen inte ens ställer krav på en juridisk utredning ifall kommunen får spendera skattemedel på välgörenhet för särskilt utvalda turister?

Det är inte bara en fråga om likabehandling:

• För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här för besök följer av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta insatser, s.k. nöd.

• Utländska medborgare har inte samma rättigheter som svenska medborgare, på motsvarande sätt som att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

• Kommunallagen styr kommunens arbete: Det är ingen kommunal angelägenhet att driva camping utan kostnad (eller subventionerat) för campinggäster på skattebetalarnas bekostnad, alltså en verksamhet där kommunens kostnader inte täcks av avgifter. Riktat stöd till enskilda utländska medborgare ingår inte i den kommunala kompetensen.

Det är förbjudet för en kommun att ge stöd till enskilda, såvida det inte finns lagstiftning som gör det möjligt att ge stöd, och det finns det inte för försörjning av EU-migranter.

• Om kommunen förser EU-migranter med gratis (eller subventionerat) boende så innebär det att kommunen i så fall konkurrerar med annan kommersiell privat verksamhet som upplåter boende, t ex hotell, motell, B&B och vandrarhem. (Detta inte bara kan och ska laglighetprövas separat utan även kan och ska anmälas till konkurrensverket.)
• Kommunen kan därmed inte erbjuda gratis/subventionerat boende ens för andra svenska kommuners invånare.

Kommunen har inte rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare. Kommunala skattemedel får inte användas för välgörenhet till en viss grupp av turister (välfärdsturister) från andra länder.

Kommunallag (1991:900)
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
Allmänna befogenheter
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Ovanstående kompetensregel innebär att kommunen inte kan göra mer än vad som är stadgat i olika lagar, hur vällovligt syftet än kan tyckas vara.

Dvs kommunen får inte befatta sig med statliga angelägenheter, som bistånd till andra länders medborgare (internationellt bistånd är ett statligt ansvar) och kommunen får inte överta hemlandets ansvar för utländska medborgare.

Antingen är EU-migranterna att jämställa med kommuninvånare och då gäller likabehandlingsprincipen, eller så är de inte kommuninvånare och kommunen får därmed enligt kommunallagen inte ta beslut om att ge något annat än akuthjälp (max 3-5 dagar beroende på omständigheter, dock finns inget stöd för gratis hemresa, dvs som det fungerar för alla som inte är romer).

Kommunen kan heller inte ljuga och säga att denna gratis camping skulle finnas även om det inte funnits romer där.

Tjänstemännen håller med Moderater om att beslut om camping ska tas av kommunfullmäktige

Tjänstemännen anser också att beslut om att upplåta campingen måste tas av kommunfullmäktige, och att det alltså inte räcker med beslut i socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, som de rödgrönrosa partierna tänkt sig.

Evakueringsboende 2015-11-01 — 2016-01-31

Tanken är att evakueringsboendet ska vara öppet från 1 november till 31 januari.

Red’s kom:
Men vad är maxtiden för att stanna där för var och en?

Två alternativ

Det skissas på två olika lösningar:
– en där det görs plats för fyra husvagnar och
– en där tolv husvagnar får plats.
Tre-fyra personer ska kunna bo i varje husvagn.
Om man väljer den mindre varianten ska husvagnarna stå intill Källby camping och om man väljer den större så ska de stå både intill och på campingen.
Den större lösningen innebär att alla de som idag vistas på parkeringen vid Åkerlund & Rausings väg kan erbjudas plats på evakueringsboendet.

Kostnad på upp till 186 000 kr för evakueringsboende

Kostnaden för kommunen beräknas till 93 000 kronor för det mindre alternativet och 186 000 kronor för det större.

”Ideella föreningar” = Joakim Månsson Bengtsson/Hjälp Tiggare i Lund

Husvagnarna ska skaffas fram av ideella föreningar, som enligt planen också ska sköta driften av boendet.

Red’s kom:
När det nämns ”ideella föreningar” så är det redan förutbestämt vem som avses, men de vågar inte sätta detta på pränt. Det är alltid Joakim Månsson Bengtssons förening Hjälp Tiggare i Lund (och ev hans allierade) som åsyftas. Dvs Joakim Månsson Bengtsson (MP) används som bulvan – som vanligt – av kommunen.

Men om man väljer varianten med tolv husvagnar är det inte troligt att ideella föreningar har möjlighet att själva skaffa fram tillräckligt många husvagnar, skriver tjänstemännen.

Red’s kom:
Det skriver tjänstemännen eftersom att de vet att Joakim Månsson Bengtsson inte har så många husvagnar, för närvarande.

Inga barn, bilar, egna husvagnar eller tält tillåts

Det ska inte vara tillåtet för EU-migranterna att ha egna bilar, husvagnar eller tält på platsen. Inga barn ska tillåtas på boendet.

Red’s kom:
Så var ska dessa bilar som EU-migranterna har placeras? Och vad händer om barn kommer in i bilden?

Specifikt de EU-migranter som ockuperat p-plats ska få särskilda förmåner

Tjänstemännen skriver också tydligt att det är just de personer som bor på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg som är målgruppen.

Om andra söker sig till platsen senare eller kommer senare till Lund utan ordnat boende så ska de inte få plats på campingen, enligt tjänstemannaförslaget.

Red’s kom:
Vad ska de då erbjudas på skattebetalarnas bekostnad?

Socialnämnden beslutar den 14/10

Socialnämnden behandlar frågan på sitt sammanträde 14 oktober.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-07
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lunds kommun, kritiserar MP i lund för deras vilja att bryta mot lagen och ställer frågan när det är befogat att åsidosätta grundläggande rättsprinciper så som MP Lund vill göra;

Peter Bergwall, Miljöpartiets andranamn i Lund, driver frågan att kommunen ska stå för bostad, försörjning och tillgång till gratis mark till EU-migranter och andra grupper som befinner sig här tillfälligt. Därmed menar Bergwall att man ska åsidosätta principer om allas likhet inför lagen.

Red’s kom:
Det särskilda gynnande av en viss grupp utländska medborgare som MP i Lund förespråkar är inte förenligt med kommunallagen som klargör att kommunen enbart ska verka i de egna medborgarnas intresse. Att förse specifikt romer med en boplats på skattebetalarnas bekostnad är varken lagenligt eller moraliskt försvarbart på något sätt.

Not. Inga ”andra grupper” än romer avses. Det var bara något Peter Bergwall hittade på i sin insändare för att försöka dölja de orättvisor och lagbrott som han tycker är ok att begå som politiker.

Miljöpartiets och Socialdemokraternas agerande är bara för att välja det som är enklast för dem personligen. Vad det kostar skattebetalarna bryr de sig inte om lika lite som de tar någon notis om alla andra negativa konsekvenser.

I Malmö vill MP följa lagen, i Lund vill MP bryta mot lagen

Detta står i skarp kontrast till Malmös kommunalråd Nils Karlsson (MP) som skriver;

Samtidigt måste vi använda samma regelverk för er (EU-migranter) som för andra som tillfälligt vistas i staden. Det är inte lagligt att bosätta sig på någon annans mark utan tillstånd.

Peter Bergwall (MP), Lund, förespråkar sabotage mot oppositionspartiers information

Men det är inte första gången Peter Bergwall (MP) anser att det står var och en fritt att bryta mot svensk lagstiftning.

Den 3 augusti kommenterade han uppmaningarna om lagbrott från Vänsterpartiets partiföreträdare i Lund när hon ansåg att ett annat riksdagspartis reklam skulle vandaliseras i Stockholms tunnelbana.

Red’s kom:
Förtydligande: Det var Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet Lund, som via sociala medier uppmanade allmänheten att riva ner reklam och förstöra Sverigedemokraternas informationskampanj (V-politiker: Riv ner SD-reklam).

Vice statsminister Åsa Romson (MP) gick ut och fördömde detta även om hon mycket riktigt påpekade att reklamen varit stötande. Men Peter Bergwall höll inte med sin partiledare. Istället skrev han på Facebook ”jag försvarar civil olydnad när den är befogad och det tycker jag den är i det här fallet”.Peter Bergwall MP Lund

När politiker både själva vill bryta mot lagen och uppmanar andra till lagbrott, vilka signaler sänder det?

Är det ett sådant samhälle vi vill ha där var och en ska avgöra när det är befogat att bryta mot de gemensamma spelregler vi politiker har antagit i Sveriges riksdag i form av svensk lagstiftning? Hur ställer sig Miljöpartiet till ett sådant synsätt?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-09-03Not. 86% av 203 läsare håller just nu med FP Lund.

Se även bl a;
FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall (MP i Lund), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, skriver en replik på Philip Sandbergs (FP) kritik mot honom och vänsterblockets lagstridiga hantering av EU-migranter i Lund.

Peter Bergwall (MP) om likabehandlingsprincipen

Philip Sandberg (FP) anser att Lunds kommun ägnar sig åt otillåten särbehandling om den avsätter mark där bland andra EU-migranter tillfälligt får uppehålla sig (18/8). En kommun måste behandla alla sina medlemmar lika. De EU-migranter som berörs av diskussionen är dock inte medlemmar i kommunen och saknar därmed rätt till likabehandling.

Red’s kom:
Peter Bergwall (MP) har uppenbart undermåliga kunskaper om vad en kommun ska och får syssla med. EU-migranter saknar de särskilda rättigheter som vänsterblocket vill ge dem.

Kommunen får alltså inte försörja EU-migranter överhuvudtaget, men om vi bortser från detta faktum; Om kommunen, med medborgarnas pengar, försörjer EU-migranter så är det inte bara kommunens egna invånare som ska få samma rättigheter till gratis boende (med gratis el, vatten, toaletter, tvättmöjligheter, sophämtning, mat, etc, etc). Då ska även andra svenska kommuners invånare få samma rättigheter, liksom alla andra utländska medborgare (inte exklusivt romer).

Likabehandlingsprincipen gäller alla grupper som kommunen är ansvarig för på något sätt (men på olika sätt, enligt de olika regelverken), dvs för de personer/grupper som kommunen avsätter pengar för, och det inkluderar utländska medborgare. Men utländska medborgare har därmed inte samma rättigheter som svenska medborgare, liksom att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

Not.
ALLTID DESSA LÖGNER FRÅN MP
Peter Bergwall (MP) har på eget bevåg ändrat vad det handlar om, när han skriver ”… om den avsätter mark där bland andra EU-migranter tillfälligt får uppehålla sig”. Det finns inget ”bland andra”. Förmånerna avser uteslutande EU-migranter (dvs romer) som kommer till Sverige för att utnyttja systemet och de särrättigheter som inget annat land erbjuder dem. T ex erbjuds inga svenska medborgare – varken inom eller utanför kommunen – denna möjlighet.
Vad som avses med ”tillfälligt” har heller aldrig definierats av vänsterblocket. Det kan vara år eller decennier för såväl enskilda EU-migranter som för folkgrupp.

Peter Bergwall (MP) hittar på att sociala insatser är tillåtet för EU-migranter

Riktade sociala insatser är däremot tillåtet såvida de inte bryter mot likabehandlingsregeln.

Red’s kom:
Riktade” sociala insatser – utöver viss akut hjälp – är inte tillåtet för andra länders medborgare, i detta fall direkt riktat mot en av kommunen särskilt utvald folkgrupp i form av romer från annat land. Peter Bergwall (MP) kan heller inte visa något juridiskt stöd för sitt påstående. Han framför bara personligt tyckande.

Det är därför det finns speciella regelverk för vissa medborgare i andra länder (t ex asylsökande) som ger dessa utländska medborgare särskilda rättigheter under specifika omständigheter.

Att idka välgörenhet för andra länders medborgare är inte förenligt med det kommunala uppdraget. Särskilt inte eftersom det ofrånkomligen leder till försämrad välfärd för kommunens invånare när kommunen lägger pengar på något som inte tillför något överhuvudtaget för invånarna. Dessutom finns en uppenbar risk för att konsekvensen blir att allt fler EU-tiggare söker sig till kommunen, med fortsatt eskalerande kostnader för kommunens invånare. De insatser kommunen gör, specifikt för romer, medför alltså högst sannolikt allt större kostnader för kommunen på kort såväl som lång sikt.

Utöver detta så är det orimligt att en kommun understödjer EU-migranters olagliga vistelse i Sverige.
De EU-turister som befinner sig i Sverige färre än tre månader (enligt EU’s fria rörlighet) måste kunna försörja sig själva. Oavsett om de är romer, greker, engelsmän eller något annat. Man kan inte bara åka till ett annat land på vinst och förlust, utan pengar på fickan, och förutsätta att detta land ska försörja en, så som EU-migranter gör. Det finns ingen annan grupp i något EU-land som kan göra detta.
De EU-turister som bryter mot EU’s fria rörlighet och stannar längre än tre månader kan heller inte försörjas på skattebetalarnas bekostnad eftersom kommunen även då understödjer brott.

Vänsterblockets ambitioner att försörja EU-migranter är endast för att de i egenintresse inte vill verka för att lagen upprätthålls och de finner denna lösning enklare med försörjning av en utselekterad folkgrupp från annat land.

För vänsterblocket handlar det bara om rättigheter för EU-migranter. Skyldigheter saknas. Aldrig ställs det minsta krav på EU-migranterna.

Dessutom utsätter kommunen legala campingar och hotell, etc för otillåten konkurrens när kommunen erbjuder gratis boende till utländska medborgare.

Med hänsyn till att det också leder till negativa konsekvenser för EU-tiggarna, som försvårande att inkorporeras i samhället i det land de kommer från (där t ex EU’s strukturfonder inte kan komma dem till gagn när de befinner sig i Sverige) samt att barn tas ur skolan för att vistas med sina föräldrar när de tigger i Sverige (som bl a den nationella samordnaren konstaterat) så finns det inget ur någon synvinkel som talar för att kommunen ska försörja denna folkgrupp.

Peter Bergwall (MP) förstår inte vilka som blir särbehandlade med camping för EU-migranter

Det är svårt att se hur en temporär uppställningsplats för människor utanför det sociala skyddsnätet skulle diskriminera någon på insidan.

Red’s kom:
För alla oss andra (som ej hör till MP, V eller Fi) är det extremt enkelt att se hur en kommunalt finansierad camping – med alla faciliteter – för EU-migranter diskriminerar andra grupper. Kommunen har en viss summa att utgå från, och det är de pengar som kommer in som skatter från kommunens invånare. Allt som görs för dessa pengar handlar om fördelning av pengar. Varje krona som läggs på andra länders medborgare innebär följaktligen en krona mindre för dem som kommunen enligt lag ansvarar för, dvs dem som är folkbokförda i kommunen men som inte ges samma rättigheter som EU-migranterna (dvs romerna).

Särskilda förmåner för en specifik folkgrupp från annat land är diskriminering av kommunens egna invånarna såväl som av andra kommuners invånare, och det är diskriminering av alla övriga EU- och världsmedborgare samt folkgrupper som inte erbjuds samma förmåner.

I övrigt finns det inget som säger att privilegierna för romer ska vara ”temporära” eftersom ingen deadline satts, och ingen plan finns för hur bosättningen ska avvecklas någon gång i framtiden (vilket kan bli tiotals år, om vänsterblocket får bestämma, eller aldrig).

Utöver allt annat tillkommer problemet med den av vänsterblocket särskilt gynnade Joakim Månsson Bengtsson och hans härbärge för EU-migranter. Det handlar alltså inte enbart om kommunens särskilda camping för EU-migranter utan kommunen erbjuder dessutom härbärge (med mat, etc) för denna grupp.

Vilken kommunmedlem blir positivt särbehandlad i och med den här lösningen, Philip Sandberg?

Red’s kom:
Ingen kommunmedlem blir positivt särbehandlad av att EU-migranter ges särskilda förmåner (som gratis boende, gratis mat, resurscenter, särskild arbetsförmedling för EU-migranter, gratis vård, etc). Alla av kommunens skattebetalare blir enbart negativt särbehandlade.

Vad som händer i Rumänien är inte enskilda svenska kommuners ansvar

Sandberg anser inte att diskriminering mot romska EU-medborgare är en angelägenhet för Lunds kommun.

Red’s kom:
Naturligtvis är diskriminering av romer i Rumänien inte Lunds kommuns ansvar. Precis som att t ex Greklands finansiella kris inte heller är kommunens ansvar att reda ut.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

Den ideella organisationen Hjärta till hjärta föreslår exempelvis en tak-över-huvudet-strategi för att undvika framväxten av svenska kåkstäder samtidigt som arbetet mot diskriminering av romer i deras hemländer fortsätter i oförminskad takt.

Red’s kom:
När argumenten tryter så tar tydligen miljöpartister frekvent till lögner.
Hjärta till Hjärta (Rickard Klerfors) har definitivt aldrig i något läge hävdat det som Peter Bergwall (MP) påstår här. Det är ren fiction.

Sanningen är istället att det enda Rickard Klerfors uttalat om detta är;

1. Tak över huvudet-garanti
Det är ingen långsiktig lösning men kan användas akut.

Han pratar alltså om 1-3 dagar innan EU-migranterna lämnar Sverige (utvisas).

Tvärtom så är Hjärta till Hjärta – precis som den nationella samordnarentydlig motståndare till det som Peter Bergwall (MP) och resten av MP vill.

Dessutom: Det finns ingen tak-över-huvudet-garanti för svenskar. Varför skulle specifikt romer särbehandlas och få denna rättighet i Sverige?

Det sistnämnda faller inom statens och EU:s ansvarsområden men det förstnämnda är främst en kommunal fråga.

Red’s kom:
Det är bra att Peter Bergwall (MP) i alla fall förstår att det inte är kommunens ansvar att lösa diskriminiering i andra länder. Men sedan är det stopp på insikten.

Peter Bergwall (MP) säger att det är kommunens ansvar att ge en tak-över-huvudet-garanti för specifikt romer, men ingen annan. Det är inte kommunens uppgift att erbjuda varken romer eller någon annan utländsk folkgrupp tak-över-huvudet-garanti i kommunen.

Kommunen har endast att verka för dem som är folkbokförda i kommunen och får enligt kommunallagen inte ens ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare. Det får kommunen inte göra för andra svenska kommuners invånare, än mindre för andra länders medborgare.

Peter Bergwall (MP) refererar till påhittad paragraf i kommunallagen

Enligt kommunallagen kan en kommun ta ansvar för en utsatt person om ingen annan gör det.

Red’s kom:
Nu är Peter Bergwall (MP) helt ute och svävar i det blå (igen).

I kommunallagen, 2:a kap, 1 §, om Kommunernas och landstingens befogenheter, står följande;
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

EU-migranter och deras social skyddsnät ska handhas av ”någon annan”, dvs hemlandet. Därmed får en kommun inte försörja EU-migranter på något sätt.

Det är precis som att om jag skulle bli av med mina pengar och biljett hem när jag är i något annat EU-land så finns det inget EU-land som ställer upp och finansierar min hemresa. Inte ens min hemkommun eller Sverige.

Peter Bergwall (MP) visar sin totala okunskap om vad som gäller

Varje EU-land har förbundit sig att behandla alla EU-medborgare som om de vore dess egna

Red’s kom:
Är Peter Bergwall (MP) helt galen?
Inget EU-land har förbundit sig att behandla andra EU-medborgare som sina egna. Och inget EU-land kommer heller inom överskådlig framtid att göra detta.

Peter Bergwall (MP) tror att EU-migranter har lagstadgad rätt till boende i Sverige

… och boendestöd är en lagstadgad rättighet för alla som saknar egna medel.

Red’s kom:
Enligt vilken lag har EU-migranter rätt till gratis boende i Sverige?

Det brukar var Feministiskt initiativ som står för de vansinnigaste spekulationerna, men frågan är om inte Peter Bergwall (MP) toppar dumheterna när han tror att EU-migranter har lagstadgad rätt till boende i Sverige, som finansieras av skattebetalarna.

Gratis boende i Sverige en grundläggande rättighet i EU?

Genom att inte respektera EU:s grundläggande rättigheter så bidrar vi till att diskrimineringen av Europas romer fortgår.

Red’s kom:
Det ingår inte i ”EU:s grundläggande rättigheter” att alla inom EU som vill bo gratis, på svenska skattebetalares bekostnad, får göra detta i Sverige.

Däremot vill Peter Bergwall (MP) bidra till EU-migranternas utsatthet genom att undanhålla romer från sitt hemland där de måste föra sin kamp för ett bättre liv, och där det finns förutsättningar för detta (vilket det inte gör i Sverige);
471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Vad är omoraliskt, ovärdigt och olagligt?

Det vore inte bara omoraliskt utan troligtvis även olagligt och ovärdigt en rättsstat.

Red’s kom:
Vad är omoraliskt? Att verka för EU-migranternas bästa?
Vad är ovärdigt en rättsstat? Att följa lagen och motverka lagbrott?
Vad är olagligt? Att följa kommunallagen och verka i de egna medborgarnas intresse?

LAGLIGHETSPRÖVNING
Det som vänsterblocket vill genomföra i Lund, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning.

Se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och FörvaltningsbesvärKlicka här för att gå till insändaren i SDS, 2015-08-24Not. Just nu håller 31% av 229 läsare med Peter Bergwall (MP). 69% är emot.

Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren Martin Valfridsson

Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lunds kommun, bemöter Peter Bergwalls (MP) åsikter;

Miljöpartiet har åtskilliga gånger försökt lägga locket på den diskussion som pågår i Lund kring en kåkstadsliknande bosättning för EU-migranter i rekreationsområdet Sankt Hans Backar.

Miljöpartister förespråkar censur om EU-migranter

I diverse sociala medier säger Peter Bergwall (MP) att det är obehagligt att diskutera frågan.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) antyder att det är destruktivt att inte instämma i Miljöpartiets linje.

Och kommunalrådet Emma Berginger (MP) menar att en diskussion ökar EU-migranterna utsatthet.

Nu verkar partiledningen förfasas över faktumet att Lundaborna får skicka in sina synpunkter efter att Länsstyrelsen rivit upp bygglovet.

Miljöpartiet förespråkar att turister – men bara romska – ska försörjas av Sverige

Politiken står inför ett vägval. Om Miljöpartiet driver frågan att alla som befinner sig tillfälligt i Sverige ska få försörjning, boende, mat, skolgång (vilket utbildningsminister Gustav Fridolin öppnat upp för) och tillgång till mark föreslår jag att de själva lägger ett nytt lagförslag i Sveriges Riksdag. Bergwall och Berginger kan driva detta via sina egna ministrar.

Missriktad solidaritet

Från Folkpartiets sida tror vi det är orealistiskt och vittnar om en missriktad solidaritet.

FP säger nej till att EU-migranter ska försörjas av kommunen

Vi säger ja till tillfälliga och akuta insatser lokalt, däremot nej till permanenta lösningar som dessa.

Insatser som inte hjälper utan bara leder till fler EU-migranter som vill bli försörjda är ingen lösning

Ett medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger på plats i Rumänien, vilket även biståndsorganisationer som Hjärta till Hjärta påpekar. Svaret är inte att utforma insatser som gör att fler människor söker sig till Lund för att tigga.

Även EU-migranter i form av tiggarturister måste följa svensk lag

Rättstaten omfattar alla. I Sverige kan man inte ta sig friheten att bosätta sig eller lägga beslag på andras mark. Detta ska givetvis gälla också för dem, som likt EU-migranterna, vistas i Sverige tillfälligt under tre månader.

Red’s kom:
Det måste också gälla de EU-migranter som struntar i regelverken och stannar längre vad lagen medger utan att Migrationsverket utvisar dessa personer.

Miljöpartiet särbehandlar EU-migranter med särskild arbetsförmedling, resurscentrum och samordnare

Peter Bergwall (MP) skriver att det är en solidaritet som Miljöpartiet anser att vi har råd med.

De har sagt ja till att kommunen skapar en parallell arbetsförmedling för EU-migranter, ett resurscentrum och tillsätter en samordnare, men vet inte till vilken kostnad och vilka konsekvenser.

Red’s kom:
Det är typiskt för Miljöpartiet. Miljöpartiets vilja och kravlösa förslag ska genomföras utan utredning, utan diskussion och utan konsekvensanalys.

Lunds kommun har aldrig utrett vilka konsekvenser de särskilda och kravlösa insatser för EU-migranter, som vänsterblocket inför, kommer att få.

Den nationella samordnaren för EU-migranter har dessutom klargjort att det Lunds kommun sysslar med bryter mot lagen!
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Inte Lunds uppgift att ta över andra länders ansvar för sina medborgare

Det kan inte vara Lunds uppgift att kompensera för att ett annat EU-land sviker sina skyldigheter gentemot medborgarna.

Utsatthet och diskriminiering löses aldrig genom att tigga i Sverige

Lösningen på diskriminering och utsatthet kan inte vara att människor tigger på Europas gator under tre månader.

Miljöpartiet gör EU-migranter till offer genom att behandla dem som offer

En sak jag lärt mig av många års arbete runtom i världen med människor som lever i extrem fattigdom och utsatthet är att man till slut blir ett offer om man ständigt behandlas som ett.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

Förväntningar på våra medmänniskor är att visa respekt.

Red’s kom:
Kommunen måste ställa tydliga krav på EU-migranter och de lagbrott EU-migranter begår måste genomgående få tydliga konsekvenser för dem.Klicka här för att gå till insändaren i SDS, 2015-08-18Not. Av 129 läsare håller 95% med Philip Sandberg.

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun, kommenterar Philip Sandbergs (FP) kritik mot hur illa det går till i Lunds kommun;

Flera av oss som engagerar sig politiskt triggas säkert av en hård men schysst debatt. Men precis som Joakim Månsson Bengtsson (MP) påpekat så går diskussionen om EU-migranter ibland över gränsen och blir direkt destruktiv.

Red’s kom:
Det destruktiva står MP helt och hållet själv för i denna diskussion.

Peter Bergwall (MP) försöker fortsatt lura oss om bygglovet

Ett sådant exempel är Philip Sandbergs (FP) insändare där han påstår att Miljöpartiet har försökt ”smyga igenom” ett bygglov, vilket är lögn.

Red’s kom:
Peter Bergwall (MP) måste tro att alla är extremt lättlurade om vi inte skulle förstå något så uppenbart som att Emma Berginger (MP), i samråd med vissa andra likatänkande i Lunds kommun, försökte smyga igenom ett bygglov för EU-migranterna.

Ansökan om bygglov lämnades in på tjänstemannanivå som ett led i beredningen av ett ärende för beslut i vanlig demokratisk ordning.

Red’s kom:
Nej, Emma Berginger har själv erkänt att hon i samråd med en tjänsteman på Lunds kommun fick till ett bygglov utan kännedom om detta bland oppositionspartierna.

Emma Berginger och Peter Bergwall visste att eftersom vänsterblocket i Lunds kommun är i majoritet så skulle de lätt som en plätt få igenom ett gratis boende för EU-migranter när det väl var dags för ett beslut. Ett snabbt klubbslag, utan att behöva bry sig om oppositionspartiernas protester och sakliga argument, så skulle det var klart.

Det viktiga för dem var att detta inte skulle komma ut i tid för varken oppositionspartierna att sprida information om vad som var på gång eller för allmänheten att reagera.

Som Länsstyrelsen konstaterat begick Emma Berginger (MP) och hennes allierade fel när de försökte kringgå möjligheten för de närboende att överklaga bygglovet.

Se bl a;
Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

MP försöker tysta debatten

Vidare menar Sandberg att bland andra jag försöker ”tysta ned debatten”, en rätt allvarlig anklagelse från en folkvald politiker att rikta mot en annan.

Red’s kom:
Vad som är avsevärt värre än att framföra denna korrekta åsikt måste väl ändå vara att göra som framförallt Joakim Månsson Bengtsson och Emma Berginger men som involverar hela Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Lunds kommun, att mörka och göra allt för att undvika dialog med  oppositionspartier såväl som kommunfullmäktige och allmänheten. För MP verkar det bara handla om att köra över alla andra i så odemokratisk ordning som möjligt.

Vad löser försörjning av EU-migranter?

De grundläggande orsakerna till att EU-medborgare söker sig ett bättre liv i Lund löser vi inte på kommunal nivå.

Red’s kom:
Och ingenting överhuvudtaget löses med gratis boende för EU-migranter.

Dessutom har nu även den nationella samordnaren för EU-migranter, Martin Valfridsson, klargjort att denna särbehandling som Miljöpartiet förespråkar av EU-migranter är ett brott mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Se;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk.

Menar Peter Bergwall (MP) att han inte har för avsikt att varken följa lagen eller den nationella samordnarens riktlinjer?

Detta vore i så fall ytterst allvarligt. Kommuner kan inte ha politiker som inte är främmande för att begå lagbrott.

Varför skulle en kommun invänta att EU eller S+MP-regeringen agerar?

Men det duger inte heller att vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet samtidigt som situationen förvärras lokalt.

Red’s kom:
Det finns ingen som helst anledning att ”vänta på att EU eller regeringen ska lösa problemet”.

Det första som måste göras är att definiera vilka problemen är – vilket Miljöpartiet, som verkar tro att det bara finns ett problem, inte ens brytt sig om att göra – och först efter detta kan man problemen lösas.

Vad gäller EU-migranters olagliga ockperingar av mark så är det bara att se till så att dessa avhyses i enlighet med lagen.

Vänsterblockets försörjning av EU-migranter saknar stöd bland kommuninvånare

Det är säkert många kommuninvånare som inte tycker att vi gör tillräckligt för att hantera frågan.

Red’s kom:
Det är säkert en klar majoritet av kommuninvånarna i Lund som anser att vänsterblocket gör och tänker fel om EU-migranterna.

Enkla/snabba lösningar finns

Tyvärr finns det ingen enkel eller snabb lösning på problemet.

Red’s kom:
Självklart finns det en enkel och relativt snabb lösning på ”problemet”. Det är sammanfattningsvis att verka för att EU-migranterna följer lagen genom att avhysa dem samtidigt som kommunen följer den nationella samordnarens riktlinjer och avhåller sig från att finansiera tiggeriet.

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare och EU-migranter måste betala för sitt uppehälle precis som alla andra turister.

Eu-migranter som saknar identitetshandlingar – Utvisning!

Att rättssäkert avhysa en person som saknar adress eller identitetshandlingar är idag en omständlig historia som i praktiken oftast rinner ut i sanden.

Red’s kom:
Om en EU-migrant saknar identitetshandlingar – eller ljuger om detta för att försöka komma undan regelverket – så är det inte avhysning som gäller utan utvisning, via Migrationsverket. Det är ingen särskilt omständig historia, och ska genomföras när skäl för detta finns.

Sedan kan man fråga sig hur ofta denna speciella situation inträffar!?

Varför finns det alltid bara två alternativ för MP & V?

Bättre då att kunna anvisa de som olovligen uppehåller sig på privat eller allmän mark till en annan plats där det är tillåtet att vara under en begränsad tid.

Red’s kom:
Varför skulle de som olagligen vistas i landet stödjas i sitt lagbrott av kommunen?

Varför finns det för MP & V bara alternativen;
1. Låta EU-migranter fritt bryta mot alla lagar de känner för, eller
2. Försörja alla EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

Lagbrott ska beivras, inte belönas

De resurser som det allmänna idag lägger på renhållning och upprätthållande av ordning skulle kunna användas bättre om kommunen möjliggjorde för de här människorna att vila, laga mat och sköta sin hygien i lugn och ro.

Red’s kom:
De pengar som Lunds skattebetalare tvingas lägga ut på EU-migranter som är respektlösa för Sverige, dess regelverk och dess invånare, skulle kunna användas avsevärt bättre på vad som helst annat än på EU-migranterna.

Miljöpartiet vet inte vad solidaritet är

Det är en solidaritet Miljöpartiet anser att vi har råd med.

Red’s kom:
I så fall kan väl Miljöpartister bekosta försörjningen av EU-migranter själva, utan hjälp av mina pengar?

Miljöpartiet tycks helt sakna förståelse för vad ordet solidaritet innebär. Det är inte solidaritet med EU-migranter att hålla fast dem i deras utsatthet. Och det är sannerligen inte solidaritet med svenska medborgare.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-17Not. Av 202 röster håller endast 15% med Peter Bergwall (MP).

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

I respons till Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten skriver Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lund, under rubriken ”Tysta inte debatten, MP”;

Joakim Månsson Bengtsson, miljöpartistisk politiker samt ordförande i Hjälp tiggare i Lund, skriver att den senaste tidens debatt kring EU-migranter varit destruktiv.

Debatt måste tillåtas

Det är naturligtvis helt oacceptabelt med trakasserier och diskriminering oavsett den drabbades medborgarskap. Den senaste tidens attacker mot EU-migranter i exempelvis Göteborg är motbjudande och något som aldrig kan accepteras i vårt samhälle. Men den lokala debatten kring Miljöpartiets och Socialdemokraternas planer på att upplåta en kommunal tomt måste få fortsätta.

Lunds 50 EU-tiggare kostar skattebetalarna 1 miljon kr per år bara för grundläggande stöd

Lunds kommun bidrar med runt en miljon kronor årligen för insatser från civilsamhället, härbärgen och hemresor.

Red’s kom:
Därtill kommer kostnader som förmodligen är ännu större, t ex gratis vård för EU-tiggare.

FP motståndare till S+MP-kåkstäder

Från Folkpartiets sida är vi positiva till dessa akuta insatser för individer som befinner sig här tillfälligt. Att däremot anlägga skattefinansierade bosättningar med sophämtning, toalett och dusch blir en permanent tillvaro och medför en risk att en kåkstadsliknande miljö breder ut sig i rekreationsområdet Sankt Hans Backar.

Ytterligare kostnader för arbetsförmedling för EU-tiggare, resurscentrum och samordnare

MP och S vill dessutom inrätta en parallell kommunal arbetsförmedling, ett resurscentrum och tillsätta en samordnare. Vi i FP är skeptiska till den här typen av särlösningar för olika grupper – lagar och regler bör rimligtvis gälla lika för alla.

MP misslyckades smyga igenom en kåkstad för EU-migranter

Lunds ledande miljöpartister har försökt smyga igenom ärendet mitt i sommaren, men det avslöjades och Länsstyrelsen upphävde bygglovet. Så sent som den 17 juli kontaktade jag kommunalrådet Emma Berginger (MP) för att få information om planerna. Jag fick aldrig något svar, men några dagar senare fick vi läsa om det i tidningen.

MP försöker tabubelägga diskussion om EU-tiggare

Nu försöker istället tongivande MP-politiker som Emma Berginger (MP), Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Peter Bergwall (MP) tysta ned debatten och tabubelägga diskussionen. Det är inte rätt väg att gå i en demokrati där konstruktiva argument ska stötas och blötas.

Man måste ha både hjärta och hjärna i politiken.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-08-12
Se även bl a;
FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD


MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.