S vill förenkla avhysning av EU-migranter hellre än att eliminera problemen

Regeringen vill göra det lättare att avlägsna tiggare från otillåtna bosättningar på privat mark. Den nya lagen föreslås träda i kraft redan den 1 juli i år.
– Om vi inte stävjar det här riskerar vi att få kåkstäder, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Red’s kom:
Vad hjälper en ny lagtext när;
1. Det inte finns någon (polis) som upprätthåller lagen?
2. EU-migranter inte bryr sig om vad lagen säger?
3. EU-migranter som bryter mot lagen inte får något straff?
4. EU-migranter fortfarande riskfritt bara kan flytta till ny olaglig plats?
5. Det fortfarande är markägaren som ska betala för avhysningen av de EU-migranter som Sverige lockar hit.
6. Den nya lagen ger EU-migranterna minst 1 månad att flytta till nästa plats?
7. Den nya lagen väger in om det är en olägenhet” för EU-migranterna att flytta från den plats de olagligen ockuperat (och vem avgör vad ”olägenhet” är enligt vilka kriterier)? Som om att de skulle ha en särskild rättighet att bryta mot svensk lag.

Hela det nya lagförslaget skulle istället – i enlighet med olaga intrång och egenmäktigt förfarande – bara ersatts med en skyldighet för polisen att inom 24 timmar från anmälan avhysa de EU-migranter som olagligen tagit mark/fastighet i besittning, och att fordon/husvagnar/tält – och personlig egendom –  beslagtas i det fall den olagliga gärningen upprepas. Helt utan hänsyn till eventuella olägenheter eller barn.

KATASTROFALT KORKAT S+MP-FÖRSLAG
Regeringens förslag tycks mest ge EU-migranter utökade rättigheter att bryta mot lagen, och en urholkning av äganderätten för svenska medborgare. Där dessutom svenska medborgare, privatpersoner, fortsatt själva får stå för de skador EU-migranterna orsakar, pga regeringens oförmåga att hantera problemen.

”Lättare” (?) avhysa EU-migranter från privat mark

Under måndagen lämnar regeringen in en remiss till lagrådet med innebörden att det ska bli enklare att avlägsna personer som bosatt sig otillåtet på privat mark. Förslaget riktar sig i första hand mot bosättningar som uppförts av tiggande romer och regeringens förhoppning är att tiggeriet i Sverige ska minska.

Red’s kom:
Var är alla vänstertroll som hade skrikit om rasister, nazister och fascister ifall förslaget kommit från ett högerparti?

Istället för att införa en lag som på papperet gör det enklare att avhysa EU-migranterna från deras olagliga bosättningar på privat mark borde åtgärder vidtas så att bosättningarna aldrig ens uppförs.

– Det här är angeläget. Vi kan inte ha en ordning där några tar sig rätten att bosätta sig på andra människors mark. Om vi inte stävjar det här riskerar vi att få kåkstäder, det gäller att sätta stopp, säger justitieminister Morgan Johansson.

Red’s kom: Riskerar”. Det är ett faktum, sedan lång tid tillbaka!

De nuvarande reglerna innebär att det kan vara svårt för privata markägare att avhysa personer som bosatt sig otillåtet. Markägaren har behövt identifiera vilka personer det rört sig om och dessutom betala en särskild avgift.

Red’s kom:
Identifiering har bara behövts i de fall polisen inte velat avhysa EU-migranterna från de olagliga bosättningarna.
Se bl a: DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

Markägaren tvingas fortfarande betala för avhysningen av de EU-migranter som olagligen vistas i Sverige och som kommer hit pga de förmåner stat och kommun erbjuder dem på skattebetalarnas bekostnad.

Enligt det nya förslaget ska det inte längre vara ett krav på att individerna ska behöva identifieras. Markägaren ska kunna begära avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de boende är.

EU-migranterna ges en månad att följa lagen… innan de flyttar sin bosättning

I normalfallet ska de boende lämna området inom fyra veckor men om det bor barn på platsen ska det gå att få ett visst anstånd.

Red’s kom:
Att det efter en månad bara är för EU-migranterna att ockupera ett nytt område vill socialdemokraterna inte bry sig om.

Varför i jösses namn ska privatpersoners rättigheter nedprioriteras för att EU-migranter tar med sig barn? Barnen är väl samhällets/hemlandets, inte privata markägares/fastighetsägares, ansvar?

EU-migranternas olagliga bosättningar minskat

Enligt Morgan Johansson verkar det om som om antalet illegala bosättningar minskat den senaste tiden.

Red’s kom:
Morgan Johansson verkar inte känna till varför, men det är i huvudsak för att polisen alltmer utför sitt uppdrag. En annan anledning är att ett antal kommuner (t ex Lund) låter skattebetalarna stå för boende till de EU-migranter som olagligen vistas i landet.

– Men det är ändå viktigt att vi har effektiva rättsmedel på plats så att vi ser till att upprätthålla respekt för enskilda människors egendom. Med det nya lagförlaget räknar vi med att antalet otillåtna bosättningar kommer att minska ytterligare, säger han.

Red’s kom:
Det nya lagförslaget lämnar fritt för en hel del tolkningar. I det fall de olagliga bosättningarna minskar så är det i alla fall inte tack vare Socialdemokraterna.

Tiggeriets orsaker måste bekämpas?

Lagrådsremissen är i linje med de förslag som Socialdemokraternas partiledning lämnat till den kommande partikongressen. Partistyrelsen slår fast att tiggeriet och dess orsaker måste bekämpas och att flera åtgärder måste genomföras.

Red’s kom:
En av partistyrelsens – politisk korrekta – idéer är att bygga upp lokala socialdemokratiska vänföreningar med kamrater i Rumänien och Bulgarien.

Det är aldrig acceptabelt att behöva se människor stå på knä och tigga”, säger Stefan Löfven på sitt sedvanligt politisk korrekta sätt. Men det handlar inte om vad som är behagligt att se utan om att komma tillrätta med de verkliga problemen. I Sverige! T ex olagliga bosättningar, skadegörelse, vapenbrott, misshandel, ficktjuveri, stölder, målvaktsbilar och människohandel.

S+MP-regeringen vill inte föreslå den enda åtgärd som effektivt minimerar problemen

Det finns inget förslag om tiggeriförbud men däremot understryker S-ledningen att lagar och regler behöver skärpas.

Red’s kom:
Meningslös/betydelselös politikerretorik som ersätter konkreta lösningsförslag.

”Översyn” av ordningslagen

S vill bland annat göra en översyn av ordningslagen för att förbjuda tiggeri på vissa platser, till exempel i tunnelbanan.

Red’s kom:
– Det kan till exempel innebära en begränsning av möjligheten till penninginsamling på kommersiella ytor och kollektivtrafik, har partisekreterare Lena Rådström Baastad tidigare sagt till Aftonbladet.
En fungerande regering hade redan för länge sedan gjort denna ”översyn” och infört ett tiggeriförbud. Men då ett fungerande förbud, dvs ett nationellt tiggeriförbud.

Socialdemokraterna har tydligen inte uppmärksammat att ett tiggeriförbud i tunnelbanan införts för länge sedan.
Se bl a: Är SL:s ordningsregler samma som tiggeriförbud för EU-migranter?

Klagomål mot tiggeri – SL:s statistik
Tiggeri i vagn
2015 = 99
2016 = 372
Tiggeri på station
2015 = 938
2016 = 1296
Totalt tiggare, musikanter, försäljare
2015 = 2765
2016  3369

Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) säger att det skulle behövas 500 tunnelbanepoliser. Vore det inte bättre att mota Olle i grind (genom ett nationellt tiggeriförbud) så att det inte behöver läggas en ofantlig massa resurser på att upprätthålla lagarna?

S+MP-regeringen vägrar följa folkets vilja om nationellt tiggeriförbud

Något generellt tiggeriförbud är inte aktuellt i nuläget enligt Morgan Johansson. Samtidigt bedömer han att antalet tiggare kommer att minska som en effekt av det nya lagförslaget.
– Det får man förutsätta. Om det blir svårare att upprätta de här bosättningarna så kommer det totala antalet tiggare att minska och därmed också problemet, säger han.

Red’s kom:
Varför tycker regeringen att det är bättre att försöka minska problemen än att eliminera dem?

Fler misslyckade lagförslag från Socialdemokraterna

S+MP-regeringen har skickat ut två andra ogenomtänkta förslag på remiss om nya lagbestämmelser, ”Otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan” och ”Utnyttjande av annans nödläge”, i syfte att komma åt dem som utnyttjar tiggare.

Dessa förslag har bemötts med stark kritik eftersom de är så bristfälligt formulerade, precis som regeringens förslag om avhysning. SDS skriver;
Flera domstolar avstyrker dock förslagen i sina remissvar. Göta och Svea hovrätt ser klara tillämpningsproblem eftersom det är oklart vilka handlingar som ska straffas. Göta hovrätt tycker att det vore bättre att utvidga den befintliga lagen mot ocker. Även Malmö tingsrätt tycker att det är oklart vilka nya handlingar som ska bestraffas som inte redan omfattas av människohandel och bedrägeri. Göteborgs tingsrätt varnar för att konsekvenserna av förslagen är oklara och att de kan få en vidare tillämpning än vad som är tänkt. Södertörn tingsrätt ifrågasätter dessutom behovet av de nya lagbestämmelserna.

Tiggerifrågan kommer bli en huvudpunkt på partiets kongress i mitten på april. Men vi vet redan att inget konkret och verkningsfullt kommer att uppnås.

Källa: DN


Regeringen (där dess utredare tycks vara miljöpartist) skriver om avhysning:

För att underlätta för en markägare att få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten, föreslås därför att markägaren under vissa förutsättningar ska kunna ansöka utan att behöva identifiera de boende.

Istället för att betala en grundavgift för varje enskild person som Kronofogdemyndigheten ska avlägsna föreslås att en gemensam grundavgift om 5 000 kr tas ut. Dessutom föreslås att markägarens ansvar för kostnader i målet ska begränsas.

Utredaren föreslår även ett antal bestämmelser som ska skydda de boende och stärka deras möjligheter att göra invändningar i processen:
• en proportionalitetsbedömning ska göras både vid bedömningen av om en ansökan om avlägsnande ska bifallas och vid bedömningen av hur och när en bosättning ska flyttas,
• en tidsfrist ska införas för när avlägsnande tidigast får verkställas, och
• Kronofogdemyndigheten ska kunna meddela anstånd med verkställigheten om det behövs av hänsyn till de boende.

Förslag till ny lagtext om avhysning

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsbalken dels att 17 kap. 3 och 8 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 16 kap. 10 § ska sättas närmast före 16 kap. 11 §, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 16 kap. 10–10 g §§, och närmast före 16 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

16 kap.
Avlägsnande
10 § Med avlägsnande avses en förpliktelse för den som rubbat sökandens besittning att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i byggnad eller annan lös egendom, i annat fall än som avses i 1 §.

10 a § Innan avlägsnande sker ska svaranden underrättas.

10 b § Vid genomförandet av avlägsnandet får en åtgärd vidtas endast om åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för svaranden.
Om det är möjligt ska avlägsnande ske inom tre veckor från det att behövliga handlingar kom in till Kronofogdemyndigheten.
Avlägsnande får ske tidigast fem dagar från det att svaranden underrättades om tiden för avlägsnandeförrättningen. Detta gäller dock inte vid verkställighet av beslut som avses i 63 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

10 c § Om det behövs av hänsyn till svaranden får Kronofogdemyndigheten medge anstånd med avlägsnandet under högst en vecka från utgången av den tid som anges i 10 b § andra stycket.

10 d § Medger sökanden uppskov med avlägsnandet och varar uppskovet över sex månader från dagen för ansökan, är ansökan förfallen. Detsamma gäller om sökanden medger uppskov fler än två gånger.

10 e § Avlägsnande får genomföras även mot tredje man som hindrar sökanden i utövningen av hans eller hennes rätt, om det är uppenbart att tredje mannen saknar fog att motsätta sig verkställigheten. Vid avlägsnandet ska 10 b § första stycket tillämpas. När det finns anledning ska Kronofogdemyndigheten om möjligt i förväg underrätta tredje mannen om avlägsnandet. Anstånd enligt 10 c § får meddelas, om det behövs av hänsyn till tredje mannen.

10 f § Vid genomförandet av avlägsnandet tillämpas 6 § och 7 § första och tredje styckena. Om det är möjligt ska svaranden underrättas innan egendom säljs eller bortskaffas enligt 6 § tredje stycket eller ett förordnande enligt 7 § första stycket meddelas. På motsvarande sätt ska tredje man underrättas, om egendomen tillhör honom eller henne.

10 g § Om kungörelsedelgivning ska ske enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932), ska ett meddelade som avses i 47 § samma lag dessutom anslås i anslutning till den plats som anges i exekutionstiteln.

17 kap. 3 §2 Sökanden ansvarar inte för förrättningskostnaderna för utmätning enligt 7 kap. 21 § eller för sådan handräckning enligt 8 kap. 18 § som behövs för att komma i besittning av lös egendom eller bostad. Sökanden ansvarar inte heller för förrättningskostnaderna i mål om utmätning för fordran som vid utmätning av lön har företrädesrätt enligt 7 kap. 14 §.

Vid avhysning och avlägsnande ansvarar sökanden inte för kostnader för förvaring av svarandens eller tredje mans egendom eller för andra åtgärder som väsentligen avser att skydda dem mot förlust. Detsamma gäller kostnader för försäljning enligt 16 kap. 7 §.

8 §
Förrättningskostnader i mål om verkställighet enligt 16 kap. får genast utsökas hos svaranden, om inte annat följer av exekutionstiteln. Detta gäller dock inte verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd. Vid avlägsnande får förrättningskostnader bara tas ut hos svarande som anges i den ansökan som ligger till grund för exekutionstiteln. Om egendom i samband med avhysning eller avlägsnande säljs enligt 16 kap. 7 §, tas förrättningskostnad för försäljningen ut ur köpeskillingen. När förrättningskostnader för avhysning eller avlägsnande tas ut hos svaranden, har kostnad som avses i 3 § tredje stycket företräde framför annan förrättningskostnad.

Se även bl a;
Socialdemokraterna saknar lösning på problemen med EU-migranter


Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Utredning tillsatt om avhysning av EU-migranter – Vad görs åt problemen fram till 2018?

Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

JO: Ängelholm skrotat EU-migranters husvagn, ägodelar för 35 000kr

Turerna kring tiggarnas skrotade husvagn fortsätter. Nu kräver Justitieombudsmannen svar från Ängelholms kommun.

Red’s kom:
Det är märkligt att JO engagerar sig i petitesser som detta, samtidigt som JO tycker det är helt ok att polisen öppet struntar i att upprätthålla lagen och låter EU-migranternas olagliga och trafikfarliga målvaktsbilar och husvagnar fritt färdas på svenska vägar;
Polisen JO-anmäld pga EU-migranters olagliga bilar och husvagnar på vägarna
JO: EU-migranter har rätt att köra olagliga bilar och husvagnar i Sverige

Det var i början av mars förra året som föreningen Solidarisk människohjälp Engelholm – SME – plötsligt var av med sin husvagn.
Den hade då stått uppställd ett par dagar på den tidigare sjudygnsparkeringen på Transportgatan.

Red’s kom:
Om vi utgår från vad Thord Kristiansson, SME, själv sagt (se nedan) så flyttade han olagligen husvagnen från långtidsparkeringen, för att därefter – återigen olagligt – dra tillbaka husvagnen till samma långtidsparkering.
Han påstår att husvagnen, den andra gången, bara stått uppställd där under 4-5 dagar. Om det är sant vet vi inte.

SME gjorde polisanmälan om att husvagnen var stulen. Men så småningom visade det sig att husvagnen i själva verket var skrotad av kommunen.

Kläder, husgeråd, ”verktyg” och kommunens elaggregat

Inte bara vagnen försvann. Kläder, husgeråd och verktyg som tillhörde tiggarna var också borta liksom ett bensindrivet elaggregat som kommunen skänkt.

Red’s kom:
I husvagnen fanns bara saker som skänkts eller stulits från andra?

Verktyg”? När HD skrev om detta i mars 2016 benämndes verktygen för ”arbetsverktyg”. Vad är det för arbetsverktyg som EU-migranterna använder för att tigga?

EU-migranternas ”ägodelar” värda 35 000 kr???

Värdet på godset i vagnen uppskattar SME till 35 000 kronor medan vagnen var värd 5 000 kronor.

Red’s kom:
Det måste ha varit väldigt rika EU-migranter som bodde i denna husvagn.
För att komma upp i ett värde på 35 000 kr känns det som att husvagnen måste ha innehållit stora mängder stöldgods.

Det skulle vara intressant att se Thord Kristianssons förteckning över dessa saker som han påstår är värda 35 000 kr.

Vill Thord Kristiansson ha ersättning även för det elaggregat som kommunen skänkt?

Om värdet på innehållet i husvagnen uppgick till 35 000 kr kan man fråga sig varför EU-migranterna lät husvagnen stå uppställd utan att de var intresserade av att hämta sina saker.

Kommunen betraktade husvagnen som ett vrak

Från kommunens sida bedömdes husvagnen som ett vrak.

Red’s kom:
Definition av vrak enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, § 1:

3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

6 § Ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om beslutet om flyttning har verkställts av en kommunal myndighet

OBS!
HD vill inte berätta något om Thord Kristianssons/SME:s obetalda och förfallna avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Thord Kristiansson gjorde en anmälan till JO efter 5 månader

Förutom polisanmälan gjorde föreningen i augusti ifjor en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om turerna kring skrotningen. Och sedan JO granskat en del handlingar i ärendet kräver man nu svar från kommunens myndighetsnämnd.

Man vill bland annat veta om och när SME underrättades om skrotningen och vad som egentligen hände med egendomen inne i husvagnen.

Red’s kom:
Varför vill JO veta det vi redan vet, dvs att SME underrättades om detta av polisen. Och vilken relevans har det i förhållande till kommunens rätt att skrota vrak?

Från SME:s sida välkomnar man JO:s intresse för husvagnens öde.
– Vi är glada att JO uppmärksammar detta. Därifrån ställer man samma frågor som vi gjort, säger Thord Kristiansson.

Polis och åklagare lagt ner Thord Kristianssons anmälan av kommunen för stöld

Enligt Thord Kristiansson har föreningen fortfarande inte fått något svar på vad det egentligen var som hände. Stöldanmälan är nerlagd – först av polisen och sedan föreningen överklagat även av åklagare.
– Det enda besked jag har fått är att kommunen tagit över ägandeskapet. För mig är det stöld, säger Thord Kristiansson.

Red’s kom:
Enligt lagen är det helt uppenbart inte stöld, vilket tydligen såväl polis som åklagare kommit fram till.

– Det ska bli intressant att se vad man svarar JO, säger Thord Kristiansson.

Källa: HD


I mars 2016 skrev HD:

Solidarisk människohjälp har polisanmält Ängelholms kommun för stöld av en husvagn. Den bedömdes som ett vrak och skrotades.

Olaga intrång

Efter långvariga trakasserier mot EU-migranter som bott i husvagnar på en långtidsparkering i Ängelholm har de hittat andra ställen att bo på.

Red’s kom:
EU-migranterna flyttade – på okänt sätt – sina husvagnar (minst 5 st, förmodligen alla utan rätt att föras på svenska vägar) till en ödetomt intill stationen. Där anmäldes de för olaga intrång, och sedan vill Sveriges vänstervridna media inte berätta mer om vad som hände därefter. T ex vart övriga husvagnar tog vägen.

En av SME:s husvagnar transporterades tillbaka till långtidsparkeringen

Men en av husvagnarna, som ägs av den ideella föreningen Solidarisk människohjälp Engelholm, SME, ställdes vid månadsskiftet tillfälligt på sjudygnsparkeringen igen.

Thord Kristiansson drog husvagnen tillbaka till långtidsparkeringen för att EU-migranter skulle hämta sina saker

– Vi hade bara dragit dit den för att de som nyttjat den skulle kunna hämta sina grejor. De ville inte bo där längre, säger Thord Kristiansson från SME.

Red’s kom:
Det låter som en konstruerad historia;
• Varför kunde EU-migranterna inte hämta sina saker från husvagnen när den stod vid stationen?
• Varför måste hela husvagnen hämtas istället för att SME överlämnade eventuella tillhörigheter till EU-migranterna?
• Varför brydde sig EU-migranterna inte om att hämta något?

I husvagnen fanns förutom kläder och husgeråd även arbetsverktyg, samt ett bensindrivet elaggregat som kommunen för några år sedan skänkte till EU-migranterna för att de skulle kunna hålla värmen på vintern.

Polisen informerade efter några dagar att kommunen skrotat husvagnen

Vart husvagnen tagit vägen fick Thord Kristiansson veta först efter det att han gjort en stöldanmälan. Efter några dagar ringde polisen upp. De hade upptäckt att husvagnen var skrotad – av kommunen. Alla saker som fanns i var också borta.

– Jag tycker att det är mycket illa agerat. Man kunde ha ringt mig och sagt att jag skulle flytta på vagnen. Det hade räckt att gå in i bilregistret och sett vem som ägde den. Man kan inte säga att jag är direkt okänd i Ängelholms kommun, säger Thord Kristiansson.

Red’s kom:
Vilken relevans har det om Thord Kristiansson är okänd eller ökänd?

Husvagn oskattad och avställd sedan 2013

Ted Werme, som är chef för parkeringsvakterna i Ängelholms kommun, bekräftar att ingen kontakt togs med ägaren till husvagnen.
– Vi går efter lagen, oavsett vems den är. Husvagnen var oskattad och har varit avställd sedan 2013. Därför bedömdes den som ett fordonsvrak, säger han.

Thord Kristiansson, SME, polisanmält kommunen för stöld

SME tänker nu driva ett skadeståndskrav mot kommunen, som polisanmälts för egenmäktigt förfarande och stöld.

Red’s kom:
Det finns inte förutsättningar för att händelsen skulle kunna rubriceras som stöld.

Ej heller ”egenmäktigt förfarande” är tillämpligt med tanke på att ”Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall” ger kommunen rätt att skrota husvagnen om den är att definiera som ”fordonsvrak”.

Thord Kristiansson, SME, har inte kunnat påvisa något annat. Det framgår inte av historien när husvagnen besiktigats, men även om husvagnen gått igenom besiktningen utan körförbud så innebär det inte att husvagnen inte var att definiera som fordonsvrak den dag husvagnen hämtades av kommunen.

Husvagnen bogserades bort av kommunen efter att ha stått 4-5 dagar

– Jag har haft flera samtal med polisen och man får absolut inte göra på detta viset, upp till en månad ska man kunna söka folk innan man gör en sådan radikal åtgärd. Vagnen hade bara stått där i fyra, fem dagar, säger Thord Kristiansson.

Red’s kom:
För att veta vad som gäller enligt lag måste man läsa vad som står i lagen. Där står det bl a;

Fordonsvrak skall i stället skrotas eller undanskaffas på annat sätt, så snart det lämpligen kan ske. I beslut om flyttning skall anges om fordonet är att anse som fordonsvrak. Lag (1984:320).

Kan Thord Kristiansson bevisa att husvagnen, den andra gången den ställdes upp på långtidsparkeringen, stod där mindre än sju dagar? Det är ju inte helt oväsentligt i sammanhanget, precis som vilka obetalda böter/avgifter det fanns på husvagnen.

Husvagnen avställd!

Husvagnen var avställd, men besiktigad fram till november 2016.
– Den stod stilla och skulle inte användas i trafik, men vi hade besiktigat den så att vi skulle kunna ställa på den när den flyttades.

Red’s kom:
En husvagn måste vara besiktigad, skattad, försäkrad och trafikduglig för att färdas på svenska vägar.
Följande gäller;

När ditt fordon är avställt betalar du inte fordonsskatt eller trafikförsäkring för ditt fordon.
Du får bara köra ett avställt fordon till och från besiktning.
Du ska köra kortast lämpliga väg till och från närmaste besiktning.
Du får inte bogsera ett avställt fordon.
När du påställer ett fordon ska du betala trafikförsäkring och fordonsskatt.

När Thord Kristiansson drog sin husvagn fram och tillbaka bröt han mot lagen, enligt vad han själv redogjort för.

Thord Kristiansson från SME säger:

Vi hade bara dragit dit den för att de som nyttjat den skulle kunna hämta sina grejor. De ville inte bo där längre.

Dvs Thord Kristiansson drog olagligen sin avställda, oskattade och oförsäkrade husvagn från långtidsparkeringen. Därefter drog Thord Kristiansson – ännu en gång olagligen – denna husvagn tillbaka till långtidsparkeringen.

Med tanke på att detta är bevisat, hur är det möjligt att Thord Kristiansson inte straffas för sina lagbrott?

Thord Kristiansson borde rimligen och som minst;
1. Bötfällas för ovanstående lagbrott.
2. Bötfällas för olaga intrång.

3. Betala kommunens kostnader för skrotning av husvagn.

Källa: HD

Se även bl a;
Svenska kyrkan Ängelholm klargör att EU-migranter inte är kyrkans ansvar


Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter


EU-migranter nekas försörjningsstöd, förvaltningsrätten instämmer i dom


Insamling av pengar – Alla kommuners ordningsstadgar om tiggeri


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Sensationellt: SVT avslöjar sanningen om EU-migranternas olagliga fordon

Efter upprepade inlägg här om EU-migranternas målvaktsbilar och oskattade, obesiktigade, oförsäkrade och avställda fordon, samt körkortslösa EU-migranter som kör på svenska vägar, har media nu tagit upp det problem som skrivits om här under snart två år, dvs att polisen ser mellan fingrarna med EU-migranternas olagliga fordon.

Se:
EU-migranter som avhyses i Gävle kräver plats att bosätta sig på
Borde inte polisen stoppa de oskattade, obesiktigade och ej vägdugliga husvagnarna, eller har EU-migranter frikort från svenska lagar?
Exceptionellt vänstervriden artikel av SR om EU-migranter i Gävle – Ett skämt?
T ex ifrågasätter SR inte att polisen ser mellan fingrarna när EU-migranter med sina bilar (ofta målvaktsbilar men även mer exklusiva bilar) drar runt med olagliga (obesiktigade, oskattade och allmänfarliga) husvagnar på vägarna. Till fara för alla.

Hör och häpna, av all Sveriges gammelmedia så är det SVT som nu tagit upp detta problem med EU-migranterna!!!

SVT skriver under rubriken ”Alla fordon hade körförbud – polisen lät dem köra”:

EU-migranternas bilar och husvagnar belagda med körförbud – Polisen ser inget problem med detta

När EU-migranterna körs bort gäller inte lagen. Polisen struntade i att merparten av bilar och husvagnar som lämnade lägret i Sätra i Gävle i förra veckan var belagda med körförbud.

Det känns som om polisen inte gör sitt jobb, säger Seved Röstberg från bilisternas intresseorganisation Motormännen.

EU-migranternas laglöshet medför fara för liv

Problemet är inte när EU-migranternas bilar och vagnar står stilla på Alderholmen där de åter slagit läger. Problemet är när de rör sig i trafiken. Och på Alderholmen var det tomt på torsdagen, så samtliga ekipage har kört genom Gävle dryga milen från Sätra på andra sidan stan och alla har körförbud.

SVT kollade den 31/10 samtliga av EU-migranternas bilar och husvagnar

SVT Nyheter Gävleborg kontrollerade samtliga 18 bilar och 14 vagnar som var parkerade på Alderholmen under måndagen.

Samtliga 14 husvagnar får inte framföras på svenska vägar

Bilar och vagnar som var svenskregistrerade och som hade en gällande nummerplåt hos Transportstyrelsen. En del vagnar saknar registreringsskyltar och några bilar är registrerade i Bulgarien. Men merparten har svenska skyltar.

Samtliga husvagnar var avställda och har körförbud, en av dem var avställd 1993, en annan 1996.

En tredje var besiktigad senaste gången för mer än 25 år sedan, den 31 juli 1991.

Samtliga av EU-migranternas 18 bilar med körförbud

Samtliga bilar hade också körförbud, alla är inte avregistrerade men har uteblivit från besiktningen och/eller struntat i att betala skatt och därmed belagts med körförbud.

Red’s kom:
Antingen registrerar och kontrollerar polisen alla bilar som förekommer i tiggarläger i en riktad insats för att komma tillrätta med detta problem, eller så får privatpersoner över hela landet skapa ett register och lägga ut på en webbsida som arbetsmaterial för polisen. Vilken annan lösning finns?

EU-MIGRANTERNAS MÅLVAKTSBILAR
Om du vill försöka få polisen att börja skydda medborgarna och sluta särbehandla EU-migranterna kan du JO-anmäla polisen för att de ser mellan fingrarna med EU-migranternas olagliga fordon.

Var och en kan kontrollera ägaren till EU-migranternas bilar & husvagnar, och det skulle vara intressant om folket började göra detta (och sprider informationen vidare) när polisen nu inte vill göra sina arbetsuppgifter:

Skicka ett registreringsnummer till nummer (Transportstyrelsen). En kort stund därefter får du ett svars-sms med information om det fordon som har det aktuella registreringsnumret. Tjänsten kostar 3 kronor per skickat sms. Eller gå till http://biluppgifter.se/Från Jeanders karikatyrer

”Ansvarig polisman” avgör om det är ok för EU-migranter att bryta mot lagen

– Det är ansvarig polisman på plats vid det här uppdraget som gör bedömningen utifrån behov och proportionalitet, säger John Köhler, lokalpolisområdeschef Gästrikland.

– Vad var viktigast? Vi hade ett grövre brott: olaga intrång, självtäkt och egenmäktigt förfarande som var grövre än trafikbrottet. Han fick göra en avvägning vad han skulle prioritera utifrån den lagstiftning vi har att följa.

Red’s kom:
Trams! Polisen befann sig i tiggarlägret under lång tid och följde dem till deras nya olagliga bosättning. Det här handlar inte ett dugg om prioritering utan om en rädsla för att upprätthålla lagen gentemot EU-migranter som lärt sig att de inte behöver följa svensk lag.

EU-migranterna fick heller inte något straff, inga böter, ens för ovanstående brott som olaga intrång/egenmäktigt förfarande. Har det någonsin hänt att en EU-migrant betalat böter?

Polisen vill inte erkänna att de ser mellan fingrarna när det är EU-migranter som bryter mot lagen

Kan man säga att vi valde att se mellan fingrarna för trafikbrottet?
– Nej det vill jag inte säga. Det var en fråga om behov och proportionalitet.

Red’s kom:
Polisen bryr sig inte ens om att vissa av EU-migranterna inte ens har giltiga körkort.

Brottsutredning endast om olycka inträffar

Vad skulle ha hänt om någon som blev avhyst kört på någon?
– Då har vi fått startat en brottsutredning.

Red’s kom:
En brottsutredning som – enligt praxis – skulle leda till ”Brott kan ej styrkas. Förundersökning nedlagd”.

Den som blir påkörd får ingen ersättning. Om någon avlider pga att polisen anser att EU-migranter ska stå över lagen så ser polisen inte det som något problem… så länge polisen slipper verka för att EU-migranter ska följa lag och ordning, precis som svenska medborgare.

Polisen skulle granska sig själva – om de fel de vet att de begår – endast om en olycka inträffar

Men jag menar att de körde i väg med polisens goda minne?
– Då hade vi förstås fått granskat oss själva om vi gjort något fel.

Red’s kom:
TJÄNSTEFEL!
Hur illa fungerar detta land när polisen kan begå tjänstefel på ett så här allvarligt sätt och komma undan med detta? Varken politiker eller regering verkar bry sig det minsta om detta samhällsproblem.

Polisen ska fundera på om de ska fortsätta låta EU-migranterna bryta mot lagen

EU-migranterna kommer ju att bli avhysta igen, kommer de att får köra i väg med sina fordon då också?
– Då får vi göra en bedömning igen, men naturligtvis ska vi titta på statusen på fordonen då. Och se vad vi kan ta stöd i lagstiftningen för att beivra brott.

Red’s kom:
Ska polisen se vilken lagstiftning de kan använda sig av för solklara brott? Deras sätt att resonera är ett hån mot alla laglydiga medborgare som betalar skatt och sköter sig!

Gävle kommun beslagtagit en av EU-migranternas bilar… efter obetalda p-böter på 36 000 kr

En av bilarna är sedan tidigare beslagtagen av Gävle kommun på grund av obetalda p-böter på 36 000 kronor.

Bilen ägs nu enligt Transportstyrelsen av en bilskrot i Gävleregionen. Men rullar uppenbarligen på gatorna ändå och står nu parkerad i EU-migrantlägret.

Red’s kom:
Vem har EU-migranterna mutat för att få tillbaka en beslagtagen bil utan att behöva betala P-böterna?

Varför är det ingen som gör en polisanmälan? Varför tar polisen inte själva  initiativ till en utredning? Endast genom en brottsutredning kan man få fram hur EU-migranterna kommit över sin målvaktsbil igen. Hur vanligt är det att beslagtagna bilar kommer tillbaka till dem som undgått böter? Är det så enkelt att komma undan böter?

EU-migranternas oskattade och obesiktigade körs på svenska vägar utan att polisen bryr sig

– Det är en katastrof, säger Seved Röstberg. Bilar som inte är skattade och besiktigade ska inte köras på vägarna över huvud taget. Polisen borde ha beslagtagit fordonen eller hindrat dem från att köra iväg.

Många målvaktsbilar – 10 av EU-migranternas bilar i den olagliga bosättningen ägs av 3 bilmålvakter

Lagliga ägare till bilarna och husvagnarna är personer som äger mängder av bilar, så kallade bilmålvakter.

En 28-åring med en poste restante-adress i Gävle äger till exempel två husvagnar och tre bilar i lägret, han äger enligt Transportstyrelsen totalt 17 fordon.

En 29-åring som har sin adress på Brynäs står som ägare till fyra av de bilar som vi kontrollerat, totalt äger han 26.

En 48-åring i Forsbacka står registrerad på total 56 fordon hos Transportstyrelsen, tre av dem har körts från Sätra till Alderholmen där vi hittar dem nu.

Red’s kom:
Tack för ovanstående Anders Sundin och Daniel Wikdahl, på SVT. Vill ni ha fler tips på vad som bör uppmärksammas i media om EU-migranter är det bara att läsa vad som skrivs i denna blogg.

Nästa nyhetsuppslag kan kanske handla om varför polisen struntar i att upprätthålla de ordningsstadgar i många svenska kommuner som säger att tillstånd krävs av EU-migranter för att samla in pengar.Klicka hr för att gå till artikeln i SVT, 2016-11-01
Se även bl a:
EU-migranternas olagliga fordon körts till ny olaglig boplats – Polisen gör inget


Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

Polis får överta p-vakters jobb i Motala pga hotfulla EU-migranter

EU-migranter försökte stoppa bärgning av fordon med stöldgods i Malmö

Sju av EU-migranternas målvaktsbilar beslagtagna i Malmö

EU-migranters olagliga fordon/husvagnar tillåts ej på Karlstads olagliga camping

EU-migranter i Borås försöker sälja skrotbilar till landsmän


Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21 – Målvaktsbilar

Ammunition, prostitution, stöldgods, stulen husvagn, etc i EU-migranternas kåkstad i Malmö


Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

EU-migranter i Salve, Kalmar, måste kanske flytta pga störningar
20-tal husvagnar och ett okänt antal bilar/skrotbilar/målvaktsbilar


EU-migranters fordon i Sundsvall ägs av aktivister – Slipper böter


EU-migranterna kör avställda och oskattade fordon


Boende i Mossgruvan klagade över att EU-migranterna körde runt i oskattade och obesiktigade bilar samt ställde upp många skrotbilar


EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter

EU-migranter slipper betala böter i Piteå, precis som överallt i Sverige


Kriminellt organiserat tiggeri i Sverige – Tiggare hämtades upp av målvaktsbilar med körförbud – Sprit och annat till försäljning


Gävle kommun erbjuder tiggare gratis hemresa

EU-migranter ska avhysas från bosättningar i Gävle

Gävles EU-migranter missnöjda med att de inte får bo gratis

Avhysning av EU-migranter från olaglig boplats i Gävle

EU-migranter med 15 husvagnar avhyses från bosättning, Gävle


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Polisen: Inget brott att EU-migranter olagligen ockuperar inhägnat område i Gävle

Att flytta på ett stängsel och ta sig in på en avspärrad tomt är inte olaga intrång. Därför ingrep inte polisen när EU-migranterna flyttade från Sätra till Alderholmen i går.

Före sommaren fanns två läger med EU-migranter på Alderholmen. Ett mellan Gävle Galvan och Nyhamn och ett längst ute på Hucken. Båda evakuerades och spärrades sedan av med gunnebostängsel.

Se: Boom för staket mot EU-migranter

Stängsel som gick lätt att flytta på för de husvagnsekipage som under torsdagen evakuerats från sitt läger i skogen utanför Sätra, och som då alltså körde raka vägen tillbaka till den gamla lägerplatsen på Alderholmen.

Se: EU-migranter som avhyses i Gävle kräver plats att bosätta sig på

Olaga intrång endast om förbudsskyltar finns

Enligt Mikael Hedström, presstalesperson vid polisen i Gävle, var det inte läge för dem att göra något, trots att polisen var inblandad i själva avhysningen och alltså var omedelbart informerade om vad som hände.
– Nu fanns bara ett staket, och det kunde med lätthet lyftas åt sidan. Sedan körde man bara in. Hade det funnits skyltar om att området inte får beträdas, då hade det klassats som olaga intrång. Då hade vi kunnat agera, säger han.

Red’s kom:
Tillbaka där vi började med EU-migranterna:
Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

Det är förvisso klantigt av kommunen att inte sätta upp en Obehöriga äga ej tillträde-skylt för att slippa diskussioner, men det hade inte varit något problem för polisen att avvisa de respektlösa EU-migranterna från det inhägnade området om bara viljan funnits där. EU-migranter avvisas hela tiden av polisen från sina olagliga bosättningar över hela landet, utan förbudsskyltar.

Bland annat Farstapolisen avvisar, med stöd i polislagen, EU-migranter från deras olovliga bosättningar på eget initiativ, utan att blanda in kommunen eller Kronofogden:
Polisen i Farsta: Nolltolerans mot EU-migranters bosättningar

Se även:
DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

Avhysning av EU-migranter i Malmö praxis för Sveriges kommuner

EU-migranter försökte bygga upp ny bosättning i Malmö, avhystes direkt

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister
En utredning görs för närvarande av möjligheterna att lättare avvisa människor som bosätter sig på annans mark. Men polisen måste ta ett kliv framåt för att komma åt de illegala bosättningarna, anser Martin Valfridsson.
Polisen kan göra detta i dag. Vi ska inte använda ett för krångligt regelverk i onödan, säger Martin Valfridsson, som ändå tycker att det är bra att lagstiftningen ses över.

Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Polisen kan även använda sig av Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon.

Istället för en snabb och enkel avvisning måste hela proceduren för handräckning dras ännu en gång

Nu avvaktar polisen en begäran från kommunen om handräckning, som det heter om man vill att polisen hjälper till.

Red’s kom:
En AVVISNING genomför polisen själva. Det kan gå snabbt och polisen lutar sig mot polislagen som ger dem rätt att avvisa folk från en plats om de misstänks begå brott, det rör sig ofta om brott mot ordningslagen.

Polisen hävdar felaktigt att lagändring behövs

– Ska det vara på något annat vis krävs ändringar i lagen, så att de som uppehåller sig på annans mark gör sig skyldiga till egenmäktigt förfarande, säger Mikael Hedström.

Red’s kom:
Det behövs inte någon ändring i lagen, vilket detaljerat beskrivits här tidigare, men för att polisen inte ska kunna slippa undan sina arbetsuppgifter är det kanske enda lösningen på denna cirkus med EU-migranter.

Har inget med Allemansrätten att göra

Att campa 24 timmar på en plats och sedan resa vidare är en rättighet enligt allemansrätten. Det är först när det blir ett varaktigt läger som fastighetsägaren, i det här fallet kommunen, har möjlighet att agera om man vill att de som bor på platsen ska åka därifrån.

Red’s kom:
Allemansrätten gäller inte inhägnade områden i städer. Inte ens för EU-migranter. Men även där Allemansrätten gäller kan polisen avvisa EU-migranterna med omedelbar verkan (alltså utan att behöva vänta 24 timmar), t ex vid nedskräpning, vilket alltid förekommer.

Det skulle vara fördelaktigt om journalister inte uttrycker sina egna personliga teorier om vad som gäller som om det är sanningen, och ej heller är det lyckat att media låter polisen ljuga fritt utan att någon mer kunnig person kommer till tals som berättar hur det verkligen ligger till.

Enligt Helene Åkerlind, kommunalråd (L) är det inte aktuellt att låta EU-migranterna stanna på Alderholmen. Eller någon annan stans på kommunal mark. Hon hänvisar dem till en camping och föreslår Engesberg.Klicka här för att gå till artikeln i GD, 2016-10-28
Se även bl a:
AVVISNING AV EU-MIGRANTER FRÅN OLAGLIGA BOSÄTTNINGAR
Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

Rickard Klerfors har fel om bl a varför EU-migranter söker sig till Sverige

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Vem ska försörja EU-migranterna?

Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund

Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!

Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Anna König Jerlmyr ger förslag på åtgärder mot EU-migranter som inte löser problemen

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare?

Värna om äganderätten – Inga fler favelor med EU-migranter i Sverige!

Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

EU-migranter i Malmö minskat från hundratals till 30 efter avhysning

EU-migranter i Eskilstuna avhyses gång på gång – respekterar inte lagen

EU-migranter fortsätter bryta mot lagen och bygga upp nya läger i Malmö

Älmhult ber EU-migranter flytta sin bosättning från kommunal mark

Varför vill kronofogden inte följa bestämmelser vid avhysning av EU-migranter?

Johanna Palmström stöttar Civil Rights Defenders galenskaper om EU-migranter

30 EU-migranter avhyses från olaglig bosättning – Metro vinklar historien

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Aaron Israelsson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

Sammandrag av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter

Avhysta EU-migranter i Malmö får inte tillbaka papperslösa husvagnar

Camping för EU-migranter i Helsingborg stängs – V protesterar

Avhysning av EU-migranter dyrare än härbärge, hävdar ETC

30 EU-migranter sover i bilar utanför kyrkan i Värmdö sedan 1 år

Åsa Lindhagen (MP): Polisen ska informera Socialförvaltningen när EU-migranter informeras

Flamman och CRD kritiserar avhysning av EU-migranter

EU-migranter bosätter sig på skolgårdar, kallas ”hemlösa” av SVT

Fi Stockholm kritiserar polisen för att EU-migranter avvisas

EU:s fria rörlighet omfattar ej EU-migranter, hävdar Timbro


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

EU-migranter brutit sig in på industritomt i Malmö

Vid två tillfällen den senaste veckan har Granen fastighetsutveckling, ägare till den tomt på Sorgenfri där EU-migranter slog läger fram tills i höstas, fått staketet uppklippt.

Inne på området har man återfunnit tält och andra saker som tyder på att någon återigen bor på området.

– Vi har fått in en anmälan om olaga intrång efter att någon slagit upp ett tält på samma tomt som tidigare var ett läger för EU-migranter, säger Lars Förstell, presstalesperson för Malmöpolisen.

Red’s kom:
Varför åkte inte polisen dit på natten och plockade in EU-migranterna så att de kunde ställas till svars för sin åverkan?

– Det tycks vara så att någon bor där igen ja. Någon har gjort åverkan på staketet och slagit sönder lås, säger Frej Adolph, fastighetschef för Granens fastighetsutveckling som fått bra respons från polisen som nu varit på plats för att byta ut de söndriga staketen.

Red’s kom:
Sedan när började polisen reparera stängsel? Måste vara en felskrivning.

– Vi vill säkerställa att vi inte hamnar i samma situation som i fjol. Det är inte tillåtet att bo på den här tomten, vilket är rätt uppenbart med tanke på att den är inhägnad och att personerna i fråga måste forcera diverse avspärrningar för att ta sig in, säger Frej Adolph.

Red’s kom:
Här skulle man vilja se en bild av EU-migranternas tält och tillhörigheter och vad hände med dessa?Klicka här för att gå till artikeln i Lokaltidningen, 2016-05-11
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen här.

EU-migranter byggt upp kåkstad på privat mark i Hässleholm

En by av skjul och tält har växt upp i skymundan bara några minuter från centrum av Hässleholm. Här har de tiggande EU-migranterna (romer från Rumänien) bott hela hösten och vintern.

Nio skjul och fyra tält

Senast tidningen besökte området i början av september fanns här endast en samling tält bebodda av ett tiotal personer.
Idag har en smärre kåkstad växt upp med nio brädskjul och fyra tält.

För dagen förefaller lägret övergivet. När Norra Skåne besökte platsen vid 8.30 på fredagsmorgonen var det tomt och tyst.

EU-migranter har planerat att återvända

Skjulen är låsta, vissa med hänglås. Ingen ger sig till känna när vi knackar på. Det syns inga spår efter eldning och grillen mitt bland skjulen står översnöad på sniskan.

Med tanke på att bodarna är låsta efter bästa tillgängliga möjligheter är det uppenbart att de som lämnat lägret har för avsikt att återvända.

Sopor/skräp, som alltid när det gäller EU-migranter

Lägret syns inte på håll. Väl på plats märks dock spåren efter människor. Stigen dit är kantad av sopor och själva lägret är översållat med allehanda prylar.

Cyklar, paraplyer, rester av en dator och annan elektronik, väskor, matrester och förpackningar.

I centrum bredvid en lite klotgrill står en skål full med tomma värmeljushållare. Utanför ingången till ett av de låsta skjulen står ett par skor prydligt på en skohylla. Ovanför hänger en ryggsäck.

Se: Missade papperskorg, får böta 800 kr – Aldrig böter för EU-migranters nedskräpning

Bilföretaget som äger marken EU-migranterna ockuperat har fått föreläggande av kommunen

Marken där tiggarbyn byggts ägs av bilföretaget Göingebil. VD Lennart Green berättar att han fått ett föreläggande från kommunen om att städa upp eftersom området är nedskräpat.

Kommunen agerar först när någon klagar

På stadsbyggnadskontoret berättar Anna Nilsson att man fått in klagomål från en privatperson.
Därför har man nu förelagt Göingebil att röja upp.
– Vi ska dit tillsammans med fastighetsägaren och titta på platsen, därefter beslutar vi om åtgärder, förklarar Anna Nilsson.

Red’s kom:
Det är olyckligt att samhället är beroende av privatpersoners anmälningar till kommunen för att kåkstäder ska rivas. Istället borde detta vara en uppgift för polisen. Dvs markägaren anmäler olaga intrång och polisen rycker ut för att avhysa EU-migranter och förelägga dem med relevanta straff för de brott de begått.

Staten vill inte ta ansvar för de problem staten skapar

– Vi skulle gått dit under torsdagen men kommunens tjänsteman ställde in så vi ska bestämma ett nytt datum. Det här är en gemensam angelägenhet med tillhörande regelverk, därför vill jag inte agera på egen hand, förklarar VD Lennart Green.

Red’s kom:
I verkligheten är det inte en ”gemensam angelägenhet”. Det borde vara statens ansvar, men eftersom staten inte tar sitt ansvar så är det idag enbart markägarens ansvar, ekonomiskt såväl som på andra sätt.

Malmös kåkstad visar konsekvensen av politikers och myndigheters handlingsförlamning

Att en uppröjning kan vara förknippat med juridiskt krångel är väl känt. Ett bra exempel på det är det omtalade fallet i Malmö där ett antal migranter inte kunde vräkas från en central, privatägd tomt förrän efter månader av diverse juridiska turer.

Fast sett utifrån PBL, plan- och bygglagen, är saken rak och enkel. Har byggnaderna inte bygglov ska de väck.

Red’s kom:
EU-migranter har emellertid frikort för vad som gäller enligt PBL. Så var det även för Malmös tidigare kåkstad.

Olaglig bosättning belönades med gratis boende

Under förra året vräkte Finja betong romer från sin mark vid Limkokargatan. Den gången slog sig romerna ner ett par meter därifrån, utmed Vankivavägen.

Det ledde i sin tur till att kommunen ordnade ett tillfälligt härbärge vid Väpnargatan.

Max fyra dagars gratis boende för EU-migranter som väljer en gratis hemresa

Även i år har man ordnat härbärge. Fast i år är det boende med strikt tillfällig karaktär. Man får bo där under några dagar, i princip i väntan på hemresa.

Antalet EU-migranter minskar alltid efter julen

Även ute på stan märks att det är färre tiggare just nu.

I slutet av förra veckan berättade också en av romerna som varit länge i Hässleholm för tidningen att han skulle tillbaka till Rumänien, till Buzau-området norr om Bukarest dit Norra Skåne i mars förra året gjorde en reportageresa för berätta om tiggarnas liv i hemlandet.

EU-migranter avlöser varandra framför butiker

Vid ingången till Kvantum satt dock en man.
– Jag bor i en husvagn, förklarade han och pekar förbi varuhuset.

Strax efter middag är han avbytt, då sitter där i stället en kvinna. Men utanför Willys och Lidl fanns för dagen inga tiggare på plats.Klicka här för att gå till artikeln i NSK, 2016-01-16
Se även bl a;
EU-migranter får akutboende i Hässleholm om de åker hem

Hässleholm: Campingstugor för EU-migranter på felaktiga grunder & i strid med detaljplan

Ingen efterfrågan bland EU-migranter för Hässleholms gratis boende i stugor


Länsrätten: Kommunen får ej förse EU-migranter med boende


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter – Robin Gustavsson (KD)


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

30 EU-migranter avhyses från olaglig bosättning – Metro vinklar historien

Under rubriken ”Mario tvingas bort från lägret: När jag fick brevet kunde jag inte sova” (rubriken visar att artikeln kommer att vara vinklad) skriver Metro om 30 EU-migranter som kommer att avhysas från den olagliga bosättning de bott i under två år:

Varför har EU-migranter ingenstans att ta vägen?

I två års tid har Mario Caldaras, hans fru och 28 andra EU-migranter bott vid ett gammalt spårområde i Årsta. På onsdag blir de avhysta och har ingenstans att ta vägen.

Red’s kom:
Är EU-migranternas hemland och deras bostad där ”ingenstans”?

Alla EU-migranter i 20-årsåldern

Olavi Berg som lärt känna EU-migranterna genom finska kyrkan visar Metro ut till deras hem.
– Samtliga är i 20-årsåldern och helst skulle de jobba, berättar Olavi Berg medan vi går i snön fram till kojorna.

Red’s kom:
• Det en generalisering av Olavi Berg att alla helst skulle vilja jobba och inte en regelrätt utförd undersökning.
• Oavsett vad EU-migranterna vill, vad annat skulle de säga?
• Sannolikheten för att hitta ett jobb är betydligt större i deras hemland, även om det skulle vara mer lönsamt för dem att jobba i Sverige istället för att bidra till sitt hemland.

– Jag har familj och ingen möjlighet att hjälpa dem men jag hoppas att någon organisation ska kunna göra det, säger Olavi Berg.

Kunde inte sova pga besked om avhysning av EU-migranter från olaglig bosättning

I förra veckan meddelades EU-migranterna att de kommer att avhysas från platsen den 15 januari (olika besked om avhysningsdatum!).
– När jag fick brevet så kunde jag inte sova på natten, säger 23-årige Mario Caldaras.

Red’s kom:
Mario hade alltså bara räknat med att de skulle kunna bo olagligt i Sverige precis som de behagar.

Detta är problemet med myndigheternas passivitet mot EU-migranters brott. EU-migranterna ges intrycket av att i Sverige kan de göra som de vill, och de är straffbefriade för alla brott.

Kan några ord på svenska efter två år i Sverige

Mario Caldaras kommer från Rumänien. Han har lärt sig lite svenska men Olavi Berg hjälper oss att förstå varandra genom att agera tolk.

Mario tigger och pantar burkar

För att överleva pantar Mario Caldaras burkar och tigger.

Kojan vid spårområdet har blivit hans hem

Den första tiden på platsen bodde Mario och hans vänner i tält men folk kastade sten från broarna som går över lägret.
Bosättningen består av kojor som de byggt upp för hand.
– Det här är mitt hem, det är bra och det hjälper mot kylan, säger han.

Red’s kom:
Pga myndigheternas handlingsförlamning kommer EU-migranter till Sverige för att bosätta sig permanent i sina kåkstäder/favelas/tältläger/ockuperade fastigheter.

EU-migranter förstår inte varför Sverige inte anpassar avhysningar efter deras önskemål

Mario Caldaras förstår inte varför de måste flytta nu, mitt i vintern.
– Om det inte var vinter så skulle jag förstå. Om det hade varit varmare så hade det inte varit något problem, säger han.

Red’s kom:
Här är det märkligt att Metro inte ställer den givna frågan;
Varför hade det inte varit något problem om de avhysts från sin olagliga bosättning om det varit varmt ute?

Men vi vet ändå svaret som media tydligen inte vill att vi ska känna till; Om det varit varmt ute så hade det varit enklare att bygga upp en ny olaglig bosättning på annan plats.

Den alltid av alla obesvarade (och t o m av media oställda) frågan är varför dessa EU-migranter – som saknar rätt att vistas i Sverige där de på ett så flagrant sätt bryter mot EU:s fria rörlighet – inte utvisas ur landet av Migrationsverket?

Diskriminering av EU-migranter?

Han berättar att klimatet har blivit hårdare i Sverige. När han kom till landet kände han sig välkommen men det har förändrats och nu jagar vakter bort dem från gallerior och personalen ber dem att gå när de äter snabbmat.
– Diskrimineringen är stor, säger Mario Caldaras.

Red’s kom:
Nu är detta högst personligt tyckande från en EU-migrant som söker medkänsla, men om vi bortser från detta faktum;
• Affärsdrivande verksamheter är inga välgörenhetsorganisationer. Många av dem har det ganska tufft i konkurrensen. Varför skulle de inte ha rätt att att avvisa personer som inverkar negativt på deras inkomster? Detta oavsett om det handlar om bråk eller t ex att uteliggare (oavsett folkslag) skrämmer bort kunder.

Vad har det med diskriminering att göra?

Olaga intrång

Trafikverket äger marken. Det är olagligt att bosätta sig på privat mark och enligt Mattias Qwinth, fastighetschef på trafikverket, gör EU-migranterna sig skyldiga till olaga intrång genom att bo på området.
– Vi ser att det handlar om tragiska människoöden i grund och botten. Men det är inte Trafikverkets uppdrag att tillhandahålla mark till deras bosättningar, säger han.

Enligt Mattias Qwinth behöver Infra Nord komma åt området för att kunna utföra spårunderhåll och av säkerhetsskäl kan migranterna inte bo i området.

Egentligen skulle Trafikverket aldrig ha tillåtit migranterna att bo på platsen så länge som de har gjort.

Red’s kom:
Det kan man verkligen tycka!Klicka här för att gå till artikeln i Metro, 2016-01-12
Se även bl a;
Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Olagliga läger för EU-migranter

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Ohållbart med tiggarläger

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranter tigger pengar av hemlösa, ohållbar situation – tiggarlicens

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000 EU-migranter

M, FP och KD kräver hårdare tag mot EU-migranters olagliga tältläger på Södermalm

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

Lennart Bondeson (KD) tycker vi ska vänja oss vid problemen med tiggeriet

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Rickard Klerfors har fel om bl a varför EU-migranter söker sig till Sverige

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Martin Valfridsson saknar argument för att inte förbjuda tiggeri

Stefan Löfvén tiger om tiggeriet i Sverige

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Mårten Schultz (SvD) menar att allemansrätten ger tiggare rätt att bosätta sig var de vill

Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas

Partier kommer att haka på moderaternas förslag om tiggeriförbud, utom MP och V

Socialdemokraternas distriktsordförande i Bohuslän okunnig om EU-migranter, tiggeriförbud, etc

Beslut om tiggeriförbud med förkrossande majoritet för Moderaterna Bohuslän

Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt

Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Avhysning av EU-migranter bromsas av polisen i Stockholm

Kritik mot polisen vid avhysning av EU-migranter i Göteborg

Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Anders Lindberg kritiserar förenklad avhysning av EU-migranter som symbolpolitik

Ordningsvakter för att avhysa tiggare och bötfälla nedskräpning

Den galna professorn: Ogillar avhysningar av EU-migranters olagliga bosättningar

Den galna professorn #2: Rasism att inte låta EU-migranter ockupera svensk mark

SD’s och Moderaternas förslag blev ok när regeringen föreslår samma sak

SVT’s vinklade version av S+MP-regeringens åtgärdspaket

Alina Koltsova (MP): Avhysning av EU-migranter från olaglig bosättning är antiziganism

Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter

Kronofogdens avhysning av EU-migranter – Hur går det till?

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

Fler härbärgen till EU-tiggare i Göteborg

Boende till EU-migranter: Kyrkhjälpen i Jönköping begär ytterligare 114 000 kr av skattemedel

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Juridiska, praktiska och moraliska skäl att ej upplåta mark till EU-migranter i Sverige

Solidaritet med EU-migranter: ”Sluta köra runt fattiga människor”

Alla politiska partiers strategi för tiggare listas – Endast SD följer folkviljan

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

Anna König Jerlmyr ger förslag på åtgärder mot EU-migranter som inte löser problemen

Nana Håkansson, SDS, kritiserar regeringens linje om EU-migranter

Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter

Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige

Regeringen understödjer EU-migranter i att bygga upp en slum i Sverige, menar Beatrice Ask

Utredning tillsatt om avhysning av EU-migranter – Vad görs åt problemen fram till 2018?

Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Soraya Post talar i tungor om EU-migranter i SVT’s Agenda – Expressen översätter

Värna om äganderätten – Inga fler favelor med EU-migranter i Sverige!

10 galna forskare i Sverige flippat ut helt om EU-migranter – Nu får det vara nog!

Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

Lokalt framtagna tiggeriförbud, enligt KD’s nya förslag, skapar stora problem

Räddningsmissionen i Göteborg ser inte nackdelarna med skola för EU-migranters barn

Stefanushjälpen föreslår icke-lösning för EU-migranter

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund

Skriftlig fråga till justitieministern om EU-migranters bosättningar på rastplatser

Floskelpartiet (FP) i Umeå vill också åka på skattefinansierad semester i Rumänien

Nationella samordnaren kräver nolltolerans mot EU-migranters läger

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Göteborg har 400 EU-migranter i 25 bosättningar

Stockholm förlorat kontrollen över EU-migranter – avhysningar avstannat

619 avhysta EU-migranter i Stockholm, 2 i Malmö – Hovmöller lär EU-migranter smita från polisen

Moderaterna: Krav att regeringen förhindrar EU-migranters bosättningar

Göteborgs illegala bosättningar kostade skattebetalarna minst 16 miljoner kr 2014

EU-migranter får akutboende i Hässleholm om de åker hem

Stadsmissionen vill ha tak över huvud garanti för EU-migranter med stöd av falsk statistik

Kommunalt finansierad camping för EU-migranter i Uppsala – Centern kritisk

Varför vill kronofogden inte följa bestämmelser vid avhysning av EU-migranter?

Avhysningar av EU-migranters olagliga bosättningar kritiseras av Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders hävdar att EU-migranter står över svensk lag

EU-migranter i Älmhult försöker provocera till sig gratis boende

Johanna Palmström stöttar Civil Rights Defenders galenskaper om EU-migranter


För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Det olagliga beslutet om camping för EU-migranter gick igenom med stöd av FNL

FNL fällde ickevänstern i Lunds kommunfullmäktige vilket resulterade i att röstning utföll till fördel för kommunstyrelsens förslag, med 34 röster mot 31 om att fortsätta driva Källby camping enligt följande;
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att Lunds kommun ska upplåta en tillfällig evakueringsplats på Källby Camping fram till 160131
• att uppdra åt socialnämnden att i den mån det krävs teckna avtal med berörda nämnder och ideella organisationer för genomförande av beslutet ovan
• att kostnaden för evakueringsplatsen tas från de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit till socialnämndens förfogande för härbärge för utsatta EU-medborgare.

Eftersom Förnya Lund (FNL) i kommunstyrelsemötet innan fullmäktigemötet röstat enligt kommunstyrelsens förslag ovan så var utgången given från början i fullmäktigebeslutet.

Vad som är tråkigt är att diskussionen i kommunfullmäktige mer handlade om angrepp på varandra och känslofrågor (som alltid med Fi, V och MP, som mest bara vill prata rasism/antiziganism hur lite det än har med frågan att göra) än på det område där vänstern saknar kunskap och argument och som de därför aldrig vill diskutera; dvs regelverken. Det fanns många juridiska aspekter som inte togs upp (se laglighetsprövning). Varför spelade allianspartierna på vänsterns planhalva?

Men konsekvensen av kommunfullmäktiges beslut blir naturligtvis att även detta beslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten.

Diskussionen i kommunfullmäktige gick enligt följande transkribering:

Ärende: 15. Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping

Christer Wallin, Moderaterna LundChrister Wallin (M)
Vi kan inte annat än att instämma helt i Förvaltningsrättens slutsatser.
Det kan inte vara en kommunal angelägenhet att erbjuda andra EU-medborgare som av egen fri vilja rest till Sverige fri logi och andra förmåner.

Därför föreslår vi
• att Lunds kommun snarast avvecklar den tillfälliga evakueringsplatsen på Källby camping
• att Lunds kommun inte ska upplåta eller erbjuda någon annan evakueringsplats
• att kostnaden för evakueringsplatsen tills att den avvecklas finansieras av de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit till socialnämndens förfogande för härbärge för utsatta EU-medborgare


Anders Almgren, Socialdemokraterna, LundAnders Almgren (S)

Det är rätt att Förvaltningsrätten i Malmö ogillat det beslutet som Socialnämnden har gjort. Och det handlar inte om vilken verksamhet man bedriver där utan man säger då att det här är ett ärende av principiell beskaffenhet och ska därför tas av Fullmäktige.

Då kan man konstatera följande.
Det är åtminstone tre kommuner i landet som har den här den här typen av verksamhet och ingenstans har man tagit beslutet i Fullmäktige.

Red’s kom:
På vilket sätt har det betydelse att tre kommuner gjort fel? Berättigar det andra kommuner att också göra fel?

Anders Almgrens (S) logik verkar inte vara den bästa när han menar att domstolen beslut är fel bara för att det finns kommuner som begått samma fel som Lunds kommun.

Det är ju också så att det principiella beslutet har ju vi här också tagit. Vi tog det i budgeten här i november 20114 när vi sa att Socialnämnden, vi pekar ut rätt nämnd, ska jobba med härbärgeslösningar. Dvs bostäder för… och det var utsatta EU-medborgare och för det fick man 700 000.
Socialnämnden har inte sprungit iväg på eget bevåg och hittat på detta med Källby camping eller något annat.

Red’s kom: Jo, det är bevisligen exakt vad vänsterstyret gjort!

Man har fått ett uppdrag från fullmäktige och på det har man agerat.

Red’s kom:
Då kanske det är en fördel om agerandet överensstämmer med uppdraget, eller?

Om Anders Almgren (S) tror på vad han själv säger, varför fördes inte detta argument fram till Förvaltningsrätten?
I domen står det bara;
Lunds kommun hänvisar till att socialförvaltningen till förvaltningsrätten översänt beslutsunderlag för att ligga till grund för rättens bedömning. Man anger att socialnämnden inte har något ytterligare att tillägga utan vidhåller sitt beslut och emotser rättens beslut.

Det principiella i frågan kan ju inte vara var i geografin härbärget är, hur stort det är, och kanske inte exakt vilken månad det är.

Red’s kom:
Men däremot att en camping inte är ett härbärge, enligt tidigare beslut.

Det måste rimligen vara ett sätt att effektuera ett beslut som baseras på att man fått ett mandat i ett principbeslut i Fullmäktige.
Om det råder någon som helst tveksamhet om detta så tog ju kommunfullmäktige här i juni i år, exakt samma beslut.

Red’s kom: Nej, KF har aldrig tagit beslut om någon camping.

Så det handlar inte bara om att vi har tagit ett principbeslut i frågan, vi har t o m gjort det två gånger.

Red’s kom:
Men de beslut som tagits i Fullmäktige tidigare var inte att inrätta en camping för EU-migranter. En camping är inte ett härbärge.

Det här berör inte Förvaltningsrätten. Jag tror det hade varit intressant faktiskt att få det prövat av en annan instans, för jag är tämligen övertygad om att principbeslutet är taget, så som alla vi andra har uppfattat det.

Red’s kom:
Vilka ”alla vi andra”?
Varför ville Anders Almgren (S) då inte överklaga Förvaltningsrättens beslut?

Nu är det ändå så att det har ingåtts ett avtal mellan kommunen och föreningen Hjälp Tiggare i Lund att fram till den siste januari att kunna använda den här platsen, Källby camping, exakt för den här gruppen.

Red’s kom: Detta avtal gäller inte längre.

Och här sker det alltså individkontroll med legitimation och allting för att se till att det är den gruppen som uppehöll sig vid Åkerlund & Rausing och som invaggats i tron att här fick man vara.

Red’s kom:
EU-migranterna invaggades inte i någon sådan tro. T ex delgavs EU-migranterna hundra p-böter (innan p-bolaget gav upp). Inte en enda bot betalades.

Den påstådda ”individkontrollen” har gjorts av extern – extremt partisk – part (dessutom utan någon som helst kontroll av att det gjorts rätt)  och saknar därför värde.

Och då ger vi dem några månaders respit att se om sin framtid och vad de ska göra istället.

Red’s kom: EU-migranterna fick över ett års ”respit”!

Detta är ingen evig satsning på en sådan bosättning i Lund, utan det handlar om att en camping som annars står för fäfot, att vi låser upp grindarna…

Red’s kom:
Var det inte så att det byggdes upp nya stängsel bara för EU-migranterna?

… och låta några ställa sina husvagnar där.

Red’s kom:
EU-migranterna fick, enligt Socialnämndens beslut, inte ställa en enda av sina husvagnar där.

Vi gör det under ordnade former, tillsammans med föreningslivet, som sköter in- och utpassering, ser till att ordningsregler följs och allting annat.

Red’s kom: Utanför det kommunala uppdraget.

Förutom någon bil som stått parkerad bredvid nattetid och sovit i, och det problemet är löst, så har enda incidenten varit i form av rasistiska element i samhället har varit där och ställt till det och misshandlat och fört oljud och hotat folk.

Red’s kom: Och det är inget problem?

Inget som helst klagomål har kommit från de utsatta EU-medborgare som är där på den platsen.

Red’s kom: Det innebär inte att det inte varit problem.

Både polis och andra, och vissa med en viss förvåning, har uttryckt att det gått så bra som det här har gjort.

Red’s kom: Personligt tyckande utan något värde.

Man ska veta att den här idén var lite oprövad i Lunds kommun när den börjades, och sedan, om vi nu skulle säga att vi utvärderar den halvvägs så tror jag att jag är långt ifrån ensam som skulle säga att det här har varit lyckosamt.

Red’s kom: Han behöver inte känna sig ensam med MP, V, Fi och FNL.

Vad är det som är ”lyckosamt”? Hela projektet är meningslöst.

Tanken är nu att kommunfullmäktige har här idag möjlighet att pröva detta. Står vi kvar vid det här ingångna avtalet…

Red’s kom:
Här glömmer Anders Almgren (S) – lägligt – att berätta att avtalet kan sägas upp när som helst av kommunen.

Är vi beredda att göra detta till den siste januari, och därefter kommer det att avvecklas? Eller tycker vi det är bättre att den här campingen står tom mitt i vintern?

Red’s kom: Ja, oanvänd som alla andra vintrar. Utan kostnader för kommunen.

För dem som säger nej till detta vill jag ställa mig frågande; Är det en återgång till Åkerlund & Rausing och en olaglig bosättning som gäller, eller vad är det som gäller istället?

Red’s kom: Det är lagen som gäller.

Jag bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut


Christer Wallin (M) – Replik
Jag undrar om du har varit på en campingplats. När vi var där och tittade i somras, då var det en campingplats. Då var det öppet, då var servicen där, man kunde använda faciliteterna där osv. Vad man gjorde sedan var att stänga ner allting. Man kan inte komma åt hygienutrymmena utan man sätter dit bajamajor istället.
Och så får BARA en viss grupp komma dit.
Och de behöver inte betala.
Problemet är ju att då är det inte längre en camping. Det är alltså inte öppet för vem som helst att använda den och då kan du inte på något sätt säga att det är en camping vi pratar om.

Ett annat stort problem är ju att vi fick överhuvudtaget inte vara med. Det var ju hemliga bygglov som inledde hela den här historien, i en annan del av Lund. Sedan har allt skötts av de här två partierna och kanske t o m ibland alla tre eller fyra i den rödgrönrosa röran. Men det är i alla fall inte så att vi varit med och utforma det här, för då hade det varit en mycket bättre lösning.

Sedan har vi träffat på ganska många människor i vardagen som inte riktigt har den rosenskimrande bilden över hur bra det har varit där. Det har varit ganska mycket av kringboende som tycker att det här kanske inte är så himla kul. Det har varit problem med parkerade bilar på olika ställen.

Red’s kom:
Vad de rödgrönrosa inte tagit hänsyn till är alla EU-migranternas fordon – bilar och husvagnar – som parkeras olagligt på olika ställen som en följd av deras beslut.


Göran Wallén, Moderaterna, LundGöran Wallén (M) – Replik

När vi pratar om information så läste jag i tidningen var det skulle vara någonstans. Och det menar jag inte är ett samarbete om det ska fungera med de här överenskommelserna man gör.

Det andra är ju att härbärge är definierat i handlingsplanen som finns. Det är ingen camping. Det är byggnader vi pratar om i handlingsplanen.

Så detta är ju bara en egen definition vad ett härbärge är.

När det gäller sådana saker som att när man olagligen bedriver någon verksamhet eller slår läger. Det är en myndighetsutövning för att få bort det. Det är ju en fråga om flathet från de myndigheter som har det uppdraget. Det är ingen politisk fråga.Mattias Horrdin, Centerpartiet, LundMattias Horrdin (C) – Replik

Vi tog ett beslut i socialnämnden i höstas om detta. Vi hade fått tjänstemännens och juristernas bedömning att det var inte socialnämnden som skulle ta detta beslutet. Trots detta gick de rödgrönrosa med på att de skulle ta det här beslutet helt och hållet själva.

Vi har fått ett överklagande i Förvaltningsrätten där domstolen säger att detta var inte rätt beslut. Trots det står Anders Almgren och säger att; Jag tycker att Förvaltningsrätten gjort ett felaktigt beslut och jag TROR att det kommer att rättas i högre instans. Jag tycker det är ett väldigt konstigt sätt att göra egna bedömningar av vad domstolen ska ta för beslut när vi inte ens har kommit till ett överklagande.


Jörgen Forsberg, Moderaterna, LundJörgen Forsberg (M) – Replik

Anders, kom inte och säg att EU-migranterna inte visste att de begått brottslig verksamhet, ockuperat en tomt, gjort sig skyldiga till olaga intrång, egenmäktigt förfarande. Det har de vetat om. Sedan har myndigheter varit flata. Det är en annan sak, och så hade det säkert inte varit om det rört sig om svenska medborgare.


Anders Almgren (S) – Genmäle

Vad gäller den juridiska prövningen, det finns ju en anledning, här hade vi ju ett extra kommunstyrelsesammanträde. Jag och ingen annan i vårt styre är intresserad av att bedriva verksamhet i strid med lagen. Nu har Förvaltningsrätten gjort den här prövningen. Då får vi agera utifrån det. Men det kan ju inte vara så att det principiella beslutet inte är taget. Det finns ju taget. Det är t o m budgeterat. Det är ju det jag säger. Det har inte gjorts någon annan prövning. Så vitt jag vet har inte det här ärendet överklagats.

Red’s kom: Svammel.

Men jag tycker ju att låna sig till Sverigedemokraternas argument som de har kört innan, att det har varit hemliga bygglov. Vilket hemligt bygglov har beviljats för Källby camping? Det måste ju vara ett bygglov som är 40 år gammalt i så fall. Det är väl inte särskilt hemligt.


Gunnar Brådvik, Liberalerna, LundGunnar Brådvik (L)

Jag tycker det är bra det här ärendet kommer upp i Fullmäktige. Det är ju ett ärende av stor principiell vikt. Förvaltningsrätten har gett Alliansen rätt i det här. Det är tråkigt att det skulle behövas ett rättsbeslut för att det här skulle ske.

Det här med EU-migranter är aldrig helt lätta frågor. Det är naturligtvis en utsatt grupp som är offer för en metodisk diskriminering i sina hemländer och lider av fattigdom. Men samtidigt måste man någonstans dra gränsen för hur mycket kommunen kan göra.

Jag tror inte Lunds kommun kan lösa den här fattigdomen och den diskriminering som finns bland de här grupperna och som har funnits uppemot 700 år.

Man kan inte heller ha permanenta lösningar för de här grupperna eller låta folk ockupera privat mark.

Sedan har jag en fråga som jag ställt två gånger. En gång i radion till Sven-Bertil Persson (V) som var socialnämndens ordförande. En gång ställde jag frågan i Fullmäktige. Då hävdades det att frågan överhuvudtaget inte fick ställas av de rödgröna. Så jag tänkte ställa den här till Anders Almgren;
– De här EU-migranterna som befinner sig här har enligt Socialtjänstlagen en viss rätt att av kommunen få hemresorna betalda….

Red’s kom:
EU-migranter har inte rätt till gratis hemresa (vilket också bekräftats av SKL).

… och barnen till de här människorna följer ofta inte med enligt den skrivelse som Socialnämnden har haft. Barnen får heller inte vara på evakueringsplatsen. När det börjar lida mot jul vill de med all sannolikhet, precis som alla vanliga människor, åka och fira jul med sina nära och kära. Dvs de åker tillbaka till sina hemländer. Kommunen finansierar resan i många fall.

Vi har en viss skyldighet att göra det. Det finns naturligtvis olika diskussioner hur långt man ska gå där. Kommunen har kanske gått lite väl långt i att finansiera hemresor.

Men det finns en viss lagstadgad skyldighet till det.

Red’s kom:
Det finns ingen lagstadgad skyldighet alls att svenska skattebetalare ska stå för EU-migranters hemresor!

Vad gör de då? Jo, de åker till sina hemländer och kommer sedan tillbaka när julen är slut, i början av januari, och ska tillbaka till Sverige.
Då är reglerna som så för den här evakueringsplatsen att de får inte komma tillbaka till evakueringsplatsen eftersom de varit borta mer än ett dygn från evakueringsplatsen.

Förmodligen kommer många att återvända till Flextrus parkering eftersom det är ett ställe man känner till och där har man varit innan den här gratis campinglösningen/evakueringslösningen uppstod.

Anders Almgren, vad gör styret då?

Då är man bara tillbaka på ruta ett och då är det här ingen lösning överhuvudtaget.


Anders Almgren (S) – Replik

Vi har aldrig någonsin påstått att det som pågår på Källby camping är en lösning på ett problem. Vi har inte påstått att det här med härbärgessatsningar är en lösning på något problem. Jag tror inte heller att ge tiggarna pengar är en lösning på ett problem.

Problemet är att det är så djupa orättvisor på rasistisk grund i vissa av EU:s medlemsstater som gör att det är ekonomiskt rationellt att sitta på en blöt trottoar i Lund i december, istället för att vara hemma i den kontext där man kan språket och ar släkt och vänner.

Jag skäms av hela min lekamen att det ska vara så i Europa 2105. Det är problemet.
Det vi gör är att lindra symptomen.
Man kan rycka på axlarna och kokettera och säga att det är inte fint nog att lindra symptomen.
Jag är beredd att lindra symptomen vilken dag som helst i veckan ifall det åstadkommer minskat mänskligt lidande.

Red’s kom:
Men vad Anders Almgren (S) förespråkar är tyvärr ökat mänskligt lidande, även om han inte förstår det själv.

Vi lindrar symptom på Källby och det tänker vi göra fram till den siste januari.

Red’s kom:
Vilka symptom ska lindras hur och för vem efter den siste januari… och med vilken rätt att detta sker på skattebetalarnas bekostnad?


Gunnar Brådvik (L) – Genmäle

Jag har tre gånger tidigare ställt frågan om vad som händer efter jul. Evakueringsplatsen ska finnas fram till den 31:a januari.
Vad händer om de kommer hem och sedan kommer tillbaka och inte får komma in på Källby camping?
Vad gör Anders Almgren då?

Kan ingen svara på den frågan. Det är ju sådant man måste tänka på innan man fattar sådana här beslut. Man måste tänka efter innan man fattar svåra beslut.

Red’s kom:
Anders Almgren (S) saknar förmåga att tänka längre än i ett steg och något svar på denna fråga vägrar Anders Almgren (S) att ge.


Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna, LundHans-Olof Andersson (SD)

Jag yrkar i enlighet med Christer Wallin (M).

Jag tror det är bara att respektera Förvaltningsrättens dom.

Vi har också överklagat det avtal som Kultur och fritid har tecknat om att hyra ut campingen. Det ligger hos Förvaltningsrätten nu.

Det hade inte behövt vara så här med överklaganden om man gjort rätt från början.


Emma Berginger, Miljöpartiet, LundEmma Berginger (MP)

Gunnar Brådvik säger att det är viktigt att tänka efter innan man fattar svåra beslut.
Dagens beslut är för mig inte särskilt svårt att fatta.

Red’s kom:
Beslut är aldrig svåra att fatta om man inte bryr sig om vad som är rätt och fel enligt regelverken, eller enligt dem som kommunpolitikerna är tillsatta för att värna om (dvs de egna medborgarna).

Det händer ibland att vi politiker ställs inför olika val. Ikväll är valet medmänsklighet eller inte medmänsklighet.

Red’s kom:
Nej, valet är om lag ska följas eller inte samt vad som är det minst dåliga alternativet för kommunens invånare.
Att fördjupa EU-migranternas utsatthet som Emma Berginger förespråkar är inte medmänskligt.

För min del är det självklart att vi ska välja medmänsklighet.

Red’s kom:
Att förhindra EU-migranter att komma på fötter i sitt hemland är inte medmänsklighet. Vari ligger det medmänskliga att upprätthålla ett kåkstadsliknande boende i Sverige för andra länders medborgare?

Vi kan inte lösa Rumäniens strukturella problem och diskriminering med antiziganism och brist på socialt välstånd, sociala skyddsnät. Men vi kan ordna ett litet, litet uns av värdighet för den grupp utsatta EU-medborgare som just nu vistas i vår kommun.

Red’s kom:
Varför och med vilka konsekvenser… om man tänker längre än i ett steg så som vänsterextremister av tradition inte gör?

Det är inte mycket. Det handlar om att fortsätta använda en camping, som på sommartid används som camping för turister. Inget konstigt där.

Att använda den för att ställa upp några husvagnar så att de här människorna kan få tak över huvudet fram till den sista januari.

Red’s kom:
De har tak över huvudet i sitt hemland, varför ska skattebetalarna stå för deras semesterbostad i Sverige?

Och efter den sista januari? Vad ska hände då? Plan saknas?

De här människorna vistas här i Lund på laglig rätt.

Red’s kom:
Om EU-migranterna inte kan försörja sig – vilket de inte kan – så vistas de inte i Sverige i enlighet med EU:s fria rörlighet, och måste lämna landet.

Det är därför vi också satt en tidsfrist på de här tre månaderna som man får vara här.

Red’s kom:
Där de övriga månader eller år som de vistats i Sverige inte räknas in.

Vi gjorde det för att kunna frigöra Åkerlund & Rausing. Det är därför vi tillfört det här med Källby.

Red’s kom:
Det är inte ett politiskt uppdrag. Det är polisens/kronofogdens uppgift.

För att frigöra p-platsen på Åkerlund & Rausing behövdes ingen särbehandling göras av lagbrytarna genom att förse dem med boende på skattebetalarnas bekostnad.

Och vi gjorde det för att Socialnämndens handlingsplan ännu inte är uppfylld när det gäller hur många härbärgesplatser som skulle tillskapas.

Red’s kom:
Alltså erkänner Emma Berginger (MP) att de frångick Socialnämnden handlingsplanen!

Då blev det här en lösning som togs fram i samverkan med de ideella organisationer som arbetar allra närmast den här utsatta målgruppen.

Red’s kom:
Dvs med EN organisation: Hjälp Tiggare i Lund/Joakim Månsson Bengtsson (MP).

Hur kan vi här med berått mod bara en vecka innan jul fatta beslut om det som Christer Wallin föreslår, att avveckla den här ”campingplatsen” så snart som möjligt?

Ska vi stänga den i morgon? Vad skulle hända då med de utsatta EU-medborgare som bor där just nu?

Red’s kom:
Då hade EU-migranterna förhoppningsvis åkt hem, i alla fall de flesta, men vad som händer med EU-migranterna är inte politikernas problem.

Jag tycker det är rimligt att vi ger de här människorna en tidsfrist att ordna sina förhållanden…

Red’s kom:
De hade en tidsfrist redan innan på ungefär ett år.

… eftersom Åkerlund & Rausing parkeringsplatsen uppfattades som en relativt permanent lösning. Där man kände sig trygg, där man hade en plats i tillvaron.

Red’s kom:
De visste att de bröt mot lagen.

Sedan att den formellt sätt var olaglig. Absolut. Det var ju just därför att vi ville avveckla den formen.

Red’s kom:
Nej. Det handlar här inte om vad politiker vill, det handlar om vad lagen säger… den gäller faktiskt även för EU-migranter.

Christer Wallin anklagar mig på Facebook ha sökt hemliga bygglov i somras. Jag måste säga till Fullmäktige att det är klart att vi kan ha olika synpunkter på frågor, men nog sjutton tycker jag att oppositionsledaren här borde försöka hålla sig till sanningen.

Red’s kom:
Emma Berginger (MP) kastar sten i glashus.

Jag har aldrig sökt några bygglov och skulle jag söka något så skulle de inte vara hemliga eftersom byggnadshandlingar är offentliga.

Red’s kom:
Nu var historien emellertid en annan, vilket redovisats här tidigare.

Ordföranden avbryter: Då går vi tillbaka till Källby camping.

Jag vill yrka bifall till Anders Almgrens (S) förslag.


Gunnar Brådvik (L) – Replik

Kan Emma Berginger (MP) garantera att den 31:a januari kommer inget nytt avtal behöva slutas om fortsatt camping på Källby camping eller någon annanstans?
Utan man kommer att ha alla de här härbärgeslösningar som man håller på och fantiserar om i sina olika handlingar?

Jag är osäker på att man ska kunna ta fram dessa härbärgesplatser.

Kan Emma Berginger (MP) lova att campingen upphör den 31:a januari och härbärgesplatser är på plats då? Ja eller nej?


Göran Wallén (M) – Replik

Jag tycker det är synd, när vi försöker diskutera sakfrågor, för att komma ifrån den här diskussionen så börjar minoriteten att spela på känslor. Som om inte vi har känslor. Som om inte vi har gjort ett antal saker som har att göra med humanitära skäl. Jag tycker det är lite lågt i debatten.

Var går gränsen för det kommunala ansvaret och ert ansvar när det gäller EU-medborgare?


Christer Wallin (M) – Replik

Du (Emma Berginger) säger att de vistas här på laglig grund men glömmer alltid att EU-medborgare har inte bara rätt att röra sig fritt inom EU, utan dessutom så är de skyldiga att själva stå för sina resor och för sitt uppehälle och sin mat.

Den 23/6 fick jag reda på att man lämnat in en ansökan om bygglov. Det var från tekniska förvaltningen som detta gjordes.
I SDS står det att Emma, tillsammans med någon tjänsteman, vi vet inte vem, har jobbat med detta i flera månader. Så visst måste det ha varit en hemlig verksamhet som pågått under semestrarna och sedan har man lanserat den när vi andra har semester.


Emma Berginger (MP) – Genmäle

Det som jag hade diskuterat med tjänstemannen på tekniska förvaltningen ett par månader före sommaren, ja det finns uppenbarligen sådana boplatser i Lunds kommun som är olagliga. Hur ska vi göra med dem? Det var en diskussion. Vi hade inga lösningar i det skedet överhuvudtaget. Jag har inte sökt några bygglov.

Red’s kom:
Förvirrad förklaring som inte förklarar något.

Campingen på Källby är tidsbegränsad till den 31:a januari enligt det kontrakt som finns mellan socialnämnden och den ideella föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

Red’s kom:
Notera att Emma Berginger (MP) inte vill svara på om det kommer att finnas härbärgen för alla EU-migranter när Källby camping stängs 2016-01-31.

Hemresa kommer att erbjudas.

Red’s kom:
Det kan Emma Berginger (MP) inte utlova! Det är inte upp till henne!

Som man gör vid andra tillfällen när man inte kan ta sig härifrån av egen maskin.

Red’s kom:
Dvs man gör fel, och Emma Berginger vill att man ska fortsätta göra fel.

Ja, känslor är viktiga i det här. Jag tror vi måste söka svaren i våra hjärtan snarare än kanske i ekonomiska tabeller eller liknande.

Red’s kom:
Ja, vi vet att vänsterextremister tycker att personliga känslor (hur fel de än är) väger tyngre än lagen.
Anarki är det som Emma Berginger (MP) förespråkar.


Inga-Kerstin Eriksson, Centerpartiet, LundInga-Kerstin Eriksson (C)

Jag yrkar bifall till Christer Wallins förslag.

Det är intressant att diskutera kommunens ansvar. Förvaltningsrätten har sagt att den är frågan är av principiell beskaffenhet och därför ska tas upp i Fullmäktige. Nu gör vi det som vi påtalat tidigare.

I den reservation vi hade i kommunstyrelsen framgår argument för varför vi yrkat på det. Det står bl a;
Både regeringens samordnare för frågor rörande utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, och justitieministern Morgan Johansson har i media uttryckt ytterst starka tvivel apropå kommunala särlösningar för EU-medborgare som vistas i Sverige.
Detta gäller även när de vistas i Lund. Så särlösningar är något man verkligen ska betänka om det är vad vi ska syssla med.


Agneta Lindskog, Kristdemokraterna, LundAgneta Lindskog (KD)

Jag yrkar bifall till Christer Wallins förslag.

Jag tror att för några år sedan när de första EU-migranterna kom hit så togs alla i Sverige på sängen. Vi var inte riktigt orienterade i vilka lagar som gällde. Hur skulle man hantera det, osv. Nu vet vi betydligt mer. Vi vet också lite mer om var det kommunala ansvaret börjar och slutar.


Pernilla West, Feministiskt Initiativ, LundPernilla West (Fi) (som tidigare reagerat – tillsammans med sin Fi-kompis – på att centern nämnt något om ”våldtäkt på mark” och fördömde att han använt ordet våldtäkt i det sammanhanget)

Till er som sa att campingen skulle bli en kåkstad, dvs Alliansen och SD, har ni gått förbi Källby camping på sistone?
I så fall föreslår jag att ni gör det för vi hade rätt. Det blev ingen kåkstad som ni trodde.

Red’s kom:
Fi har i vanlig ordning fel. Det blev en kåkstad i samma stund som den första EU-migranten flyttade in.

Jag har pratat om detta så himla många gånger, men tydligen behövs det göra det eftersom folk fortfarande inte fattar.

Red’s kom: Det är inte lätt att fatta Fi.

Jag har påpekat den normaliserande rasismen som sprids när vi använder ord som kåkstad när det gäller akuta boendeplatser för en utsatt minoritetsgrupp i samhället.

Red’s kom:
Vad f-n har det med frågan att göra?

Istället för att ta till sig så tar man illa upp och leker offerkoftakortet.

Red’s kom:
Eh?

Christer Wallin menar att utsatta EU-medborgare åker till Lund och tigger på våra gator av egen vilja.

Red’s kom:
Ja, så är det i de fall som ingen tvingar dem att tigga.

Då vill jag att vi frågar oss själva, vad är egen vilja?

Red’s kom:
När ingen tvingar någon?

Om det tror jag att jag och Christer har väldigt olika uppfattning om.

Red’s kom:
Det finns stark anledning att tro det. Precis som i allting annat.

Om man ska dra en sådan allmän slutsats som att alla utsatta EU-medborgare som kommer till Lund gör det av egen vilja…

Red’s kom:
Det har ingen sagt någonsin.

… då måste man mena att det överhuvudtaget fanns ett val för alla dessa människor. Ett val att inte komma hit.

Red’s kom:
Exakt så är det. T ex som de 120 miljoner övriga fattiga Europa som gjort valet att inte komma hit oavsett sin ekonomiska situation.

Vad är då valfrihet?

Red’s kom:
När man väljer själv?

Om det tror jag också att vi har mycket olika åsikter.

Red’s kom:
Ja, Fi/vänsterextremister har sin åsikt, resten har en annan åsikt.

Är det för att man har ett val som man väljer att fly?

Red’s kom:
Fly? Varför är det bara romer som ”flyr”?

Är det för att man har ett val som man väljer att frysa ute på gatan och få in några kronor per dag som går till att överleva.

Red’s kom:
Ja, romer är inget undantag bland världens alla människor som har detta val, även om de nu är de enda i EU som gör just detta val.
Pernilla West/Fi borde fråga sig varför det bara är just romer som gör detta val.

Kan man stanna när man inte kan försörja sin familj eller få hjälp i sitt hemland?

Red’s kom:
Fråga de 120 miljoner fattiga i EU som gör just detta, dvs stannar.

Är det ett val?

Red’s kom:
Ja, helt uppenbart är det ett val.

Alliansen och SD pratar om utsatta EU-medborgare som att de kan välja mellan att stanna eller komma hit.
Precis som att de pratar om att vi kan köpa en chokladboll eller en macka ute i fikarummet.

Red’s kom:
Ja, det är ett val att komma till Lund, eller vart de nu väljer att åka.

Det här med lag. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som ingår i FN:s mänskliga rättigheter menar att rätten till bostad, som är en del av rätten till en tillfredsställande levnadsstandard innefattar skydd mot godtyckliga avhysningar och trakasserier och hot.
Detta i sin tur innebär bl a i att avhysning aldrig får resultera i hemlöshet, oavsett om man är svensk medborgare eller EU-medborgare.

Red’s kom:
Dessa påhitt av vänsterextremisterna utan grund i något regelverk – och som Civil Rights Defenders tutar i okunniga och lättmanipulerade vänsterextremister – har bemötts tillräckligt här.

Så om nu de här utsatta människorna står utan tak över huvudet vart föreslår ni att de ska ta vägen, eftersom ni vill riva upp detta beslut.

Red’s kom:
Det finns inget beslut att riva upp, för det har enligt domstolen inte tagits något beslut.

Det innebär att det avtal som tidigare tecknats mellan Lunds kommun och Hjälp tiggare i Lund är ogiltigt, och ett nytt avtal måste tecknas i det fall verksamheten fortsätter.

Vart EU-migranterna ska ta vägen? Hem givetvis!

Utsatta människor är inte skyldiga att själva stå för sin mat eller sitt uppehälle om de inte har råd. Precis som svenska medborgare inte är det om man inte har råd.

Red’s kom:
Så här är det: Svenska skattebetalare är inte skyldiga att stå för EU-migranters mat och uppehälle.

Anklaga inte oss för slapphet och för att göda rasism för att vi enligt er inte följer lagen.

Red’s kom:
Inte för att dessa anklagelser gjorts här, men det är ett ostridigt faktum att det är just vad Fi gör. Fi bygger upp en rasism i Sverige!

Jag tipsar om att läsa FN:s mänskliga rättigheter istället och fundera vem det egentligen är som följer lagen här.

Red’s kom:
Det finns inget i några mänskliga rättigheter som innebär att Fi följer lagen eller att alla andra inte gör det.

Jag har inte så himla mycket mer att säga mer än att jag gläds åt att Förnya Lund i kommunstyrelsen röstade med oss för medmänsklighet.

Jag yrkar bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.


Agneta Lindskog (KD) – Replik

Jag reagerade på ditt sätt använda ordet rasism. Det har gått inflation i det här ordet. Rasism kan också vara när man, trots gällande lagar, särbehandlar en grupp. När man tycker det är helt ok att folk ligger på marken och man i praktiken understödjer ett fortsatt tiggande där människor har ett beteende som inte är människovärdigt.

Vad vi kan göra, och vad vi också är skyldiga att göra, om man ska se det ur etisk synpunkt, det är att Rumänien tar sitt ansvar.
Vi ger netto cirka 19 miljarder per år till EU.
Rumänien som skulle kunna ta del av detta bidrag gör inte det utan de tar ca 5 % av det som är möjligt.

Red’s kom:
Njae, riktigt så illa är det inte. Det var illa tidigare, men nu tar Rumänien ut en klar majoritet av pengarna.


Christer Wallin (M) – Replik

Pernilla West, om jag uttryckt mig som du så hade du genast rusat upp och anklagat mig för härskarteknik.

Du har använt ordet kåkstad en gång mer än vad jag gjort idag.

Tror du att någon tvingat hit dem med vapen eller något annat sätt?


Pernilla West (Fi) – Genmäle

Jag syftar till alla de andra gångerna vi pratat om det här, nu i kommunfullmäktige när du använt ord som kåkstad. Det kan man läsa om i SDS bl a.

Red’s kom:
Bara trams av Pernilla West, helt utan värde för något.

Är det den enda gången verkligen som man inte har ett val om man bli tvingad av vapen?
På så sätt tror jag Christer står emot många av våra lagar vi har i Sverige idag.

Red’s kom:
Fortsatt svammel.

Att Rumänien behöver bli bättre vet väl jag med. Det sitter ju vi i EU och beslutar om.

Red’s kom:
Nej, det är ju just det som är problemet, att det inte görs. Soraya Post tillför inget där.

Även i riksdagen.

Red’s kom:
Sveriges Riksdag beslutar inte om Rumänien.

Men nu är vi i Lunds kommun.

Red’s kom.
Pernilla West (Fi) är emellertid uppe i det blå.

Jag tycker vi ska hjälpa folk på plats. När de är i Lunds kommun kan vi göra något, och bör göra något enligt lag.
Så det är inte bara kan utan det är ska, och det är det jag hoppas ni tittar på när ni läser igenom FN:s mänskliga rättigheter.

Red’s kom:
Det är så genomgående korkat att det är meningslöst att kommentera.

Görild Malmberg, Vänsterpartiet, LundGörild Malmberg (V)

Jag vill yrka bifall på Anders Almgrens (S) yrkande.

Jag tycker att innan frågan är löst, så länge vi har våra EU-medborgare här i Lund för att de inte kan försörja sig och sin familj i Rumänien, så tycker jag det är rimligt att vi hjälper och stöttar dem som vi kan.

Red’s kom:
Det kommer att ta ett antal decennier (minst) innan frågan är löst. Dessa EU-migranter ska inte vara här tills ”frågan är löst”… speciellt eftersom frågan i sådant fall inte ens kan lösas.

Med de metoder S+MP+V+Fi förespråkar blir EU-migranterna inte hjälpta.

Jag tolkar också uppdraget som socialnämnden fick pengar för att hjälpa EU-medborgarna med härbärge och mat, att inom ramen för det så var det helt ok att hjälpa de husvagnarna att få en bättre plats än den som fanns vid Åkerlund & Rausing.

Red’s kom: Eh?

Tycker inte det är något konstigt. Men, ja, det är vad jag vill säga i debatten.


Sverker Oredsson, Förnya Lund (FNL), Lund _fnlSverker Oredsson (FNL)

Jag ser att Gunnar Brådvik (L) anmält sig efter mig och jag har tappat räkningen på hur många gånger Gunnar Brådvik (L) varit uppe i denna fråga. 5 eller 6 gånger med inlägg och genmäle och repliker.

Red’s kom:
En stackars förvirrad människa som inte har bättre att komma med än gnäll på att någon engagerar sig. Det är illa nog att Lund har sina Fi-, MP-, V- och S-politiker. Ännu ett parti med så uppenbart odugliga politiker är verkligen inte vad en kommun behöver. De rödgrönrosa partierna har fått en allierad i Förnya Lund.

Får jag komma med en rekommendation i allra största vänlighet att du ska använda ditt stora engagemang och vältalighet till något bättre ändamål än att se till att dessa romer ska bort under den allra närmaste månaden.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.


Gunnar Brådvik (L)

Jag har varit uppe i ärendet tre gånger. Ett genmäle, en replik och ett inlägg.

Anledningen till att jag begärde ordet nu var att jag glömde i mitt förra inlägg att yrka bifall till Christer Wallins (M) yrkande.


Hans-Olof Andersson (SD)

Normalt är det så att man tar fram ett underlag som politiker för att försöka förutspå vilka konsekvenser ett beslut får. Eftersom det här beslutet redan är verkställt skulle en utvärdering av verksamheten vara ett bra underlag för att ta beslutet.

Vi har här inte fått en tydlig redovisning för hur verksamheten fungerat hittills. Det finns väldigt, väldigt många frågetecken.

Vi kanske måste ha ett extramöte i kommunstyrelsen där vi ska diskutera stängning av Källby camping för jag förstår inte hur det här ska avvecklas.

De som genomdrivit detta måste kunna ta ansvar för hur det ska avvecklas också.

När man avvecklade bosättningen i Malmö var det väldigt krävande att få människor att lämna den.

Hur har det här fungerat hittills och hur ska avvecklingen gå till?

Innebär det här att nästa gång man gör något olagligt så ska man upprepa detta?

Det är märkligt att säga att ”EU-migranterna vaggats in i tron”, att det var ok att bosätta sig vid Åkerlund & Rausing. Jag undrar vem som vaggat in dem i det.

Det är var och ens skyldighet när man är i ett annat land att ta reda på vilka regler som gäller.

Den fria rörligheten innebär att man tar ansvar för sin försörjning.


Se även bl a;
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015


Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun

FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELLT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor


Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut i Lund

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?

Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!

Anders Almgren (S) vill bryta mot dom om camping för EU-migranter

Lunds olagliga camping för EU-migranter ska beslutas om av fullmäktige


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

10 EU-migranter ockuperade Industrilokal i Malmö – Avhystes av polis

Polisen avvisade på torsdagskvällen tio personer från en övergiven industrilokal på Agneslundsvägen på Östra Sorgenfri i Malmö.

Red’s kom:
Dvs bara ett stenkast från den kåkstad de avhystes från för två veckor sedan.

En grupp EU-migranter hade någon gång under kvällen tagit sig in i lokalen, som ägs av Malmö stad.

En förbipasserande slog larm om att personerna befann sig på det inhägnade området och polis kom till platsen strax innan klockan nio.
– De hade inte rätt att vistas där och avvisades med stöd av polislagens 13:e paragraf, säger Calle Persson, informatör på Skånepolisen.

Polislag (1984:387):

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.
Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

13 a § Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg. Lag (1998:27).

– De transporterades ingen annanstans utan avvisades bara från lokalen.

Red’s kom:
Av vilken anledning anhölls EU-migranterna inte med stöd av lagen om olaga intrång?

Enligt Sydsvenskans fotograf på platsen ska fastigheten ha varit olåst och det staket som omgärdar tomten är i dåligt skick.

Red’s kom:
Ja, självklart var det olåst efter att EU-migranterna brutit upp låset. Vad sedan gäller kvaliteten på staketet så är det svårt att hitta något som tillräckligt effektivt stoppar EU-migranter från inbrott.

Malmöborna kan räkna med att EU-migranter kommer att fortsätta bryta sig in i lokaler och kanske även i privata bostäder framöver (så som skett tidigare). Särskilt eftersom EU-migranterna lärt sig att vad de än gör så riskerar de inte att varken åtalas eller utvisas ur landet. Det är inte bara terrorister vi måste vara vaksamma på i dessa dagar, även för EU-migranter.

EU-migranter har observerats gå runt på olika ställen i staden och rycka i dörrar för att se om de kan ta sig in på något sätt.

Gör du inte som vi vill så gör vi som vi vill, och det är inget du kan göra åt det, tycks EU-migranterna resonera.

EU-MIGRANTER HÅLLER SVERIGE I ETT SKAMGREPP
Det är inte utan att man kan känna att EU-migranterna håller hela Sverige gisslan pga politikernas och myndigheternas handlingsförlamning. De är rädda för att sätta ner foten och tydligt signalera för EU-migranterna att om man bryter mot lagen i Sverige så får det konsekvenser. Det drabbar hela samhället.
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-19
Se även bl a;
EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla

EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare? – Karin Åberg

Svenska kyrkan vill sälla sig till aktivister när EU-migranter avhyses från Malmös kåkstad

Vänsterextremisterna förbereder sig inför avhysning av EU-migranter i Malmö den 2/11

Omgående (2/11) tömning av Malmös kåkstad med EU-migranter pga lucka i lagen

Rivning av EU-migranternas kåkstad i Malmö kostar 2-2,5 miljoner kr

Samtliga av EU-migranternas bilar i Malmös kåkstad har körförbud

EU-migranter protesterar mot avhysning utanför stadshuset i Malmö

Malmös EU-migranter: sittstrejk i protest mot avhysning… ingen skillnad mot tidigare

Malmös kåkstad med EU-migranter jämnas med marken – Beslut taget

Vänsterpartiet protesterar mot att EU-migranter i Malmös kåkstad avhyses

Läkarstudenter/aktivister tycker EU-migranternas hälsofarliga boende i Malmö är bra

MP Malmö vill att att problemet med EU-migranter ska lösas, men vilket problem?

Idag söndag stängs kåkstadens grind, imorgon arbetsfri dag för kringliggande företag

Sverige värsta rasistlandet, tycker EU-migranter i Malmös kåkstad

Sveriges största mediauppbåd för icke-avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

Civil Rights Defenders kritiserar att Malmö upprätthåller lagen gentemot EU-migranter

FN-rapportör & organisationer kritiserar att EU-migranter i Malmö inte får bo gratis var de vill

Vänsterextremister försöker skada Malmös EU-migranter in i det sista

Nu är det klart! EU-migranter kan avhysas från kåkstaden i Malmö

Tolken Catalin Mihai tror att polisen vill trötta ut vänsterextremisterna i Malmös kåkstad

EU-migranter i Malmös kåkstad fortsätter ställa krav på försörjning

Avhysningen av EU-migranter i Malmö ett vänsterjippo – Aktivister skadar romer

EU-migranter avhysta från Malmös kåkstad – lägret saneras nu

EU-migranter och aktivister protesterar vid Malmös stadshus

EU-migranter har ingen rätt till gratis hemresa eller annat, säger SKL

EU-migranter i Malmö kräver bostad och att kommunalråd ska stå till svars för något

Frederick Batzler hotar fortsätta med sina juridiska processer om EU-migranter

Den rumänska ambassadören besöker Malmö där EU-migranter demonstrerar

EU-migranter sover utanför stadshuset i Malmö i protest

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Malmös avhysta EU-migranter försökte gömma nio olagliga husvagnar – Nu beslagtagna

EU-migranter som demonstrerar framför Malmös Stadshus börjar tappa sugen

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder

Özz Nûjen & Måns Möller hånar Carina Nilsson för att lagen följs för EU-migranter

Vänsterextremister i Malmö visar sitt rätta jag, uppviglar EU-migranter

Vänsterextremister håller kvar EU-migranter i kylan i sin laglösa demonstration

Karin Åberg JO-anmäler polisens upprensning av olaglig demonstration i Malmö

”Socialistiska Läkare” kritiserar att EU-migranter inte får göra som de vill i Sverige

Aktivism hör inte hemma i politiken – Soraya Post m fl försvarar EU-migranters lagbrott

Civil Rights Defenders påståenden om rättsfall för EU-migranter kritiseras

Civil Rights Defenders hittar på lagar om EU-migranter som Malmö stad brutit mot

Soraya Post ger Malmös EU-migranter/ockupanter falska förhoppningar

Soraya Post är pinsam för Sverige – kräver särlösningar för EU-migranter

Sammanfattning händelser sedan avhysning av Malmös EU-migranter

Sydsvenskan saknar helt verklighetsförankring när det gäller EU-migranter

EU-migranter i Malmö minskat från hundratals till 30 efter avhysning

Avhysning av EU-migranter i Malmö praxis för Sveriges kommuner

EU-migranter fortsätter bryta mot lagen och bygga upp nya läger i Malmö

EU-migranter försökte bygga upp ny bosättning i Malmö, avhystes direkt

EU-migranter ockuperar Malmö Stadshus för att få igenom sina krav på gratis boende

Thomas Hammarberg sällar sig till vänsterextremisterna i Malmö – Stödjer EU-migranters lagbrott

Polisen tröttnat på EU-migranternas lagbrott – städar olaglig bosättning vid Malmö stadshus

EU-migranter fortsätter att provocera, störa och bete sig illa i Malmö


Varför provocerar EU-migranter?

EU-migranter skiter i kyrkogården, bokstavligen

EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


Bilder på EU-migranter: Tiggare eller tiggarboss?


Rado Poeo i Malmös kåkstad heter nu Radu Ciprian: Ingen kommer att lämna lägret

EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Polisen: Nu har människorna varit där så länge att de har någon form av besittningsrätt. Det är komplicerat men så har vi tolkat det.


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Svenskar betalar mest i Europa till EU

Sverige går back 30 miljarder kr/år på medlemskapet i EU

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö – Karin Åberg

Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt – Karin Åberg


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polisen i Båstad vill inte avhysa EU-migranter som ockuperar kommunens mark – Inget brott att bo olagligt

Sedan i våras bor EU-migranter i skogen vid Prästliden i Båstad. Nu polisanmäls det av kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP).

Det var i fredags som Bo Wendt från Bjärepartiet gjorde en anmälan å kommunens vägnar, efter att först ha pratat igenom saken med andra politikerkollegor. Många båstadbor har hört av sig med klagomål, säger han.
– Folk är upprörda och börjar tappa förtroendet till samhället som skydd.

Egenmäktigt förfarande, kommunen kräver avhysning av EU-migranter

Anmälan som kommunen nu har gjort gäller själva lägret och är rubricerat som egenmäktig förfarande.
– Nu kräver vi som markägare att avhysning ska ske, säger Bo Wendt.

EU-migranter skräpar ner, utför sina behov i skogen och parkerar sina bilar olagligt

EU-migranterna har skräpat ner och utfört sina behov i området, som ligger i skogen vid Prästliden och som ägs av kommunen. Dessutom står flera av EU-migranternas bilar olagligt parkerade vid parkeringsplatsen, säger han.

EU-migranterna kör avställda och oskattade fordon

– Många av fordonen är avställda och oskattade. Detta strider mot alla trafiklagar och parkeringsföreskrifter.

Från Bulgarien

På måndagsförmiddagen står ett par äldre bilar parkerade längst bort på den stora parkeringsytan mitt emot kyrkan, närmast skogskanten. Innanför trädridån finns minst tre tält uppslagna. Några matattiraljer står prydligt uppställda intill en bil och ett bord med campingstolar utgör en matplats. Efter en stund kommer två bilar körande.

Fyra barn hemma i Bulgarien, planerar hemresa till jul

Allt som allt talar vi med tre män och en kvinna, alla från Bulgarien. Samtalet hackar sig fram på olika språk, men alla säger samma sak – de har kommit till Sverige eftersom de inte kan få arbete i sitt hemland.
Lichko Milenkov visar med gester hur deras liv ser ut just nu, han sitter vid ortens matvarubutik med en mugg i handen, pantar burkar och sover i sin bil tillsammans med sin fru.
Hemma väntar deras fyra barn som de hoppas återse till jul.

Många klagomål till polisen

Många Båstadbor har kommit in med klagomål hos polisen, berättar Axel Johansson, som är tillförordnad kommunpolis i Båstad.

Han berättar att polisen pratade med EU-migranterna vid några tillfällen i somras, men vad som kom ut av det känner han inte till.

Red’s kom:
Det borde polisen känna till, men helt uppenbart tog EU-migranterna ingen notis om polisens tillrättavisningar eftersom de fortsatt ockupera marken.

Polisen hävdar att begäran om avhysning måste begäras av kommunen till kronofogden

– Man kanske tror att polisen bara kan flytta på folk, men så enkelt är det inte. Då krävs först ett beslut från Kronofogdemyndigheten.

Red’s kom:
Faktum är att det inte behövs ett beslut från kronofogden vid olaga intrång/egenmäktigt förfarande.
Se bl a: Utsökningsbalken (1982:774), 16 kap 2 § om avhysning – Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning – Rättegångsbalk (1942:740)

Polisen tror att det inte är ett brott att bo var man vill

Han betonar att det är ett ärende som inte är alldeles lätt att utreda.
Man måste kunna bevisa vem som har byggt lägret, det är inget brott att bara bo där, säger Axel Johansson.

Red’s kom:
Bara dumheter. Är polisen verkligen så här okunnig om lagen eller är det bara en av polisens många metoder för att slippa utföra sina uppgifter?

Polisen vill inte agera utan kronofogden

Vad som kommer att hända med EU-migranterna ifall de inte får bo kvar är oklart. Polisen står bara för den eventuella avhysningen, säger Axel Johansson.

Gratis boende till EU-migranter ingen kommunal angelägenhet

På andra håll har kommuner i vissa fall ordnat mark där EU-migranterna får tillåtelse att bo. Men någon sådan lösning är inte aktuell i Båstads fall säger Bo Wendt.
– Nej, vi har inte några sådana planer, vi anser inte att detta är en kommunal sak. Och detta är inte någon människovärdig tillvaro.Klicka här för att gå till artikeln i HD, 2015-10-12
Se även bl a;
DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare?

Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden


Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter


Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!


EU-migranter som ockuperat mark: 102 anmälningar till Kronofogden 2015, 32 avhysningar


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Eskilstuna-kuriren sprider felaktig info om EU-migranter – Avhysning och förorening

I en anonym ledare i Eskilstuna-kuriren skriver Alex Voronov under den felaktiga ingressen ”Eskilstuna kommun ger inte EU-migranter någonstans att sova. Därför uppstår bosättningar. Därför förorenas det. Så enkelt är sambandet.” följande;

Polisen har upplöst EU-migranternas läger i Båtmansbacken i Eskilstunastadsdelen Nyfors. Så har ordningsmakten gjort förr i kommunen. För några veckor sedan avvisades migranterna från platsen vid E20 nära McDonald’s och i våras avvisades de från gångtunneln under tågstationen. Det har gjorts fler sådana avvisningar i Eskilstuna, liksom på andra håll i Sverige.

Ekuriren tycker att Uppdrag Granskning har fel

Den bild som SVT-programmet Uppdrag Granskning satte häromveckan, bland annat med den stora migrantbosättningen i Malmö som exempel, är därför missvisande. Budskapet som förmedlades där och som sedan spreds av diverse opinionsbildare, är att myndigheter och politiker inte agerar. I själva verket gör polisen en hel del.

Red’s kom:
Bilden var högst rättvisande för alla som såg och förstod programmet.

I fallet med stugan i Högfors struntade polisen blankt i att EU-migranter begått olaga intrång och egenmäktigt förfarande när de tagit ett hus i besittning (men ångrade sig efter att Uppdrag Granskning sänts).

I fallet med Malmös kåkstad kan vi se att polisen totalvägrade utföra sina arbetsuppgifter (men ångrade sig efter att Uppdrag Granskning sänts).
Övriga myndigheter – inte minst Kronofogden – har inte agerat och skött sina uppdrag.
Vad gäller Malmös politiker så har de agerat den senaste tiden, men det tog dem orimligt lång tid att vakna.

Sedan kan vi se väldigt många exempel på hur polisen inte bryr sig, och hur politiker i övriga delar av landet verkar sova sig igenom sin mandatperiod… och när de väl agerar så väljer dessa politiker i de flesta fall att ta beslut som är lagstridiga.

Slutligen kan det inte ha gått någon förbi – inte ens Alex Voronov på Eskilstuna-kuriren – att politiker i S+MP-regeringen varit totalt handlingsförlamade sedan de tillträdde. Denna förening av S och MP har varit misslyckad från start, inte minst med tanke på att MP idag befinner sig t o m längre vänsterut än V eftersom många vänsterextremister försöker dölja sig under partibeteckningen MP.

På det sättet gav Uppdrag Granskning inte en rättvisande bild. Verkligheten är mycket, mycket värre än vad som framgick av programmet. Handlingsförlamningen bland politiker och myndigheter i Sverige över EU-migranter är skrämmande.

Att det på den senare tiden förekommer avhysningar i Eskilstuna, Stockholm och några andra städer, primärt från allmän plats, förändrar inte hur verkligheten ser ut.

Olika regler för avhysning från offentlig plats jämfört med från privat mark (och kommunal mark)

Däremot gäller olika regler vid avvisning från offentlig plats och från annan mark. När det gäller offentliga platser använder polisen ordningslagen och kan agera snabbt.

Red’s kom:
Men nu handlade Uppdrag Granskning inte om offentliga platser.

Se även: Stockholms rödgrönrosa majoritet förenklar avhysning av EU-migranter

Om polisens rätt att agera

Det räcker att konstatera att platsen används för boende i strid med bestämmelserna och polisen får skrida till verket.

Red’s kom:
Att polisen ”får” skrida till verket är inte samma sak som att polisen gör det, eller som att polisen gör det omedelbart när det upptäcks.

Avhysning från privat mark

Om det däremot är fråga om privat mark eller kommunal mark som inte är offentlig plats är vägen till avhysning mer snårig. Markägaren ska då begära avhysning hos Kronofogden som kan begära handräckning från polisen.

Red’s kom:
Avhysning från privat mark är något mer komplicerat, men inte så komplicerat som Alex Voronov tror.
Polisen kan nämligen agera alldeles utmärkt även när det gäller privat mark eftersom polisen då kan agera utifrån bl a miljölagstiftningen.

Identifiering krävs inte

Som ett led i detta krävs identifiering av dem som har bosatt sig på platsen.

Red’s kom:
Varför det?
Bara för att kronofogden och vissa inom polisen hävdar att identifiering av ockupanter krävs för avhysning från privat mark så innebär det inte att det är sant. Det är inte ord utan lagstiftning som styr här. Och enligt lagstiftningen krävs inte identifiering.

Se: DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

Vems skyldighet är det att identifiera brottslingar?

Vem som bör, får och klarar av att genomföra detta råder det delade meningar om.

Red’s kom:
Det råder delade meningar, men det finns en mening som är korrekt och det är följande;
I det fall identifiering ska göras är det inget att diskutera vem som ska och får och klarar detta. Svaret är polisen på alla frågor.

Vilka goda skäl kan finnas till brister i lagen?

Det finns säkert goda skäl till att lagen skrevs som den gjorde och fram till nyligen – före migrantlägren – fanns det inga praktiska problem med det.

Red’s kom:
Det finns inga goda skäl till bristerna i lagen, mer än okunskap hos lagstiftaren samt politikers bristande engagemang.

I övrigt är romerna inga migranter bara för att vänsterextremisterna av okänd anledning vill byta ordet zigenare mot EU-migranter.

En första utredning om avhysning?

Nu har dock regeringen påbörjat ett arbete med att ändra lagen. En första utredning ska presentera sina slutsatser i vår. Det är bra.

Red’s kom:
Om det blir någon meningsfull presentation av slutsatser den 30 maj 2016 om upprättelse av lagtexten för avhysning, är oklart eftersom utredningsdirektivet är starkt undermåligt och S+MP-regeringen inte beaktat alla problem.
Se: Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!

En sjösättning av ny tydligare lag för avhysning sker förmodligen inte förrän 2018. Det är på intet sätt bra!

Orimligt lång tid för S+MP-regeringens lagjustering för avhysning

En markägare måste ha effektiva verktyg för att bestämma över sin egendom. Samtidigt får lagar av det här slaget inte hastas fram.

Red’s kom:
Jag hade kunnat ta fram en ny lag på en vecka och sedan låtit relevanta instanser ge sina synpunkter för att en ny lag skulle införas redan innan sommaren 2016. På bara ett par månader skulle en mycket genomarbetad lagjustering kunna vara fix och färdig. Men S+MP-regeringen vill tydligen dra ut på denna process av personliga skäl som vi inte känner till.

Vart ska de som avhyses ta vägen?

Men det är bara en sida av saken. Den andra är frågan om vart de avvisade ska ta vägen.

Red’s kom:
EU-migranterna har ett hemland att ta vägen till.

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Acceptabelt att EU-migranter flyttar från plats till plats?

I dagsläget är det som Therese Lekander, från föreningen En bättre chans, säger: Det är en katt och råtta-lek. Migranterna avvisas från en plats, flyttar till en annan, till dess att de upptäcks och polisen dyker upp igen. Eller så gör den inte det, om migranterna bosätter sig på mark som inte är offentlig plats. Sådana bosättningar finns också i Eskilstuna.

Red’s kom:
Therese Lekander är kanske inte en lämplig referens när det gäller kunskap om vad som gäller, men det är en ”katt och råtta-lek” pga att Sverige inte skickar rätt signaler, dvs signaler som är tillräckligt tydliga för att respektlösa EU-migranterna ska förstå att det inte lönar sig att bryta mot lagen i Sverige. Återigen pga att politiker inte sköter sitt uppdrag.

Hur länge kommer EU-migranterna att finnas här, och vem bestämmer detta?

Om man ser denna helhet gör regeringen bara halva jobbet. Den har satt igång ett arbete för att ändra en otidsenlig lagstiftning kring avvisningar. Men regeringen tar inga steg för att ändra socialtjänstlagen, som även den är skriven för en tid före EU-migranterna.

Red’s kom:
Varför ska socialtjänstlagen anpassas efter romer i andra länder istället för att dessa romer anpassar sig efter Sverige och dess lagstiftning?

Detta är människor som finns i Sverige. De kommer att vara här under överskådlig tid.

Red’s kom:
Dessa romer kommer att vara här så länge politikernas feghet och politiska korrekthet gör att man inte agerar mot EU-migranternas brottslighet. Om politikerna verkat i medborgarnas intresse och tidigare agerat med kraft så hade väldigt få av tiggarna kommit till Sverige.

EU-migranternas brott mot EU’s fria rörlighet kan helt enkelt inte accepteras.

Förbättra EU-migranternas sociala situation?

De måste ha en säker plats där de kan sova och sköta sin personliga hygien. Utan att dessa grundbehov är uppfyllda kan det inte bli tal om att förbättra EU-migranternas sociala situation.

Red’s kom:
Det saknas förutsättningar för att kunna förbättra EU-migranternas sociala situation i Sverige och därför finns det ingen annan utväg än att börja verkställa utvisningar för de EU-migranter som inte följer regelverken.

Kommunen saknar rätt att försörja EU-migranter

Men kommuner som Eskilstuna kan och bör, utan att vara rättsligt skyldiga därtill, ge EU-migranterna tak över huvudet.

Red’s kom:
Att ge EU-migranter ”tak över huvudet” förhindras av bl a följande;
• Kommunen är rättsligt skyldig att inte ge EU-migranter tak över huvudet.
• Det vore omoraliskt att förse EU-migranter med gratis boende ur flera synvinklar, inte minst med hänsyn till EU-migranterna, men även till kommunens egna invånare där de pengar som enligt lag är reserverade för dem istället går till andra länders medborgare.

Se bl a: Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter
och;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk
och;
Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren
och;
Juridiska, praktiska och moraliska argument för att inte upplåta mark till EU-migranter i Sverige

I Uppdrag Gransknings progran om EU-migranterna i Göteborg tvingades t o m politikerna erkänna att det var felaktigt att förse EU-migranterna med boende, med tanke på att denna kostsamma satsning för skattebetalarna gick helt åt skogen.
Se: EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

EU-migranternas förorening av landet måste motverkas

Om beslutsfattarna kan leva med att dessa människor lever i utsatthet, borde de åtminstone vilja motverka den förorening som de spontana bosättningarna ofrånkomligen orsakar.

Red’s kom:
Vi måste tyvärr alla leva med att det inte bara är svenska medborgare som lever i utsatthet, utan att detta även förekommer i andra länder.
Se bl a: 225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?
och;
Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras
och;
Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Men självklart ska EU-migranternas förorening motverkas. Det görs genom att visa handlingskraft och skicka rätt signaler, samt genom utvisning.

Är det Sveriges fel att romer förorenar Sverige?

Eventuellt kiss och bajs i parken är ett resultat av kommunens ovilja att erbjuda alternativ. Så enkelt är det.

Red’s kom:
Så enkelt är det inte. Kiss och bajs i parken är ett resultat av romernas respektlöshet mot Sverige och dess medborgare. Föroreningarna är däremot inte resultatet av att Sverige inte alltid dansar efter EU-migranternas pipa.Klicka här för en större bild
Klicka här för större bildSe: Bajamajor för EU-migranter, vad löser det?
Klicka här för en större bild
Klicka här för en större bild. 2015-03-08

Klicka här för att gå till artikeln i Ekuriren, 2015-10-07
Se även bl a;
Ekurirens ansvarige utgivare försvarar anonyma ledare om EU-migranter

Krav på 420 000 kr – 2,5 mkr för att finansiera tiggeri i Eskilstuna – anonym ledare i ekuriren

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Ekuriren bedriver hetsjakt mot Eskilstuna kommun om EU-migranter

Inget gratis boende till Eskilstunas tiggare – vänsterextremister aggressiva i anonyma ledare i ekuriren


Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters olagliga bosättning i Malmö: Varför har polis inte agerat tidigare?

Polisen förbereder någon form av aktion mot migrantlägret på Sorgenfri. Och nu tänker man inte låta sig stoppas av att de personer som ska avhysas måste vara namngivna.

Olaga intrång

Situationen på den ödetomt där flera hundra EU-migranter skapat en bosättning polisanmäldes redan i våras av markägaren. Brottsrubriceringen var, och är, olaga intrång.

Polisens sätt att hantera ett olaga intrång är i grunden ganska enkelt, förklarar Lars Förstell vid polisens informationsavdelning. Han jämför det med hur man hanterar en anmälan om en olaglig ockupering av en bostadsfastighet.
Polismyndigheten har ett uppdrag att lösa den här uppgiften på ett lämpligt sätt, som innebär att de lämnar tomten. Vi agerar utifrån den lagstiftning som är tillämplig. Har vi en anmälan om olaga intrång, ja då tar vi reda på om olaga intrång faktiskt föreligger. Och i så fall avbryter vi det.

Red’s kom:
Självklart är hanteringen enkel. Men olaglig ockupation av mark verkar bara avbrytas av Malmöpolisen om det inte handlar om EU-migranter.

Bortförklaring #1: Agerar först nu pga att platsen liknar en bosättning

Att man inte har iscensatt detta avbrytande tidgare, trots att flera månader gått sedan anmälan inkom, förklarar Lars Förstell med att situationen har varit behäftad med vad han kallar ”ett antal juridiska komplikationer”.
– En sådan är att platsen har kommit att likna en bosättning, vilket gör att andra regler för avhysning börjar gälla.

Red’s kom:
Det är bra att polisen äntligen tar tag i dessa problem, men platsen ”började” likna en bosättning redan för över ett år sedan!
Vad är det för andra regler för avhysning som börjat gälla jämfört med tidigare?

Bortförklaring #2: Polis har inte agerat pga att kommunen drivit en separat utredning

– En annan är att kommunen ju har drivit en egen utredning, om den rent sanitära delen av det hela.

Red’s kom:
Idel märkliga bortförklaringar. Extremt långsökt!
Så om kommunen utreder ur ett annat perspektiv, och en annan fråga än polisen, så kan inte polisen agera?
Kommunens utredning om den sanitära delen pågår fortfarande, men nu stoppar detta inte längre polisen från att agera.

Bortförklaring #3: Identifiering är inte aktuell längre trots att absolut inga förutsättningar ändrats

Tidigare har avhysningarna försvårats av att Kronofogden måste ha identitetsuppgifter på dem som ska avvisas från platsen, förklarar Lars Förstell.
– Men nu är det inte aktuellt med den identifieringen längre.

Varför inte det?
– Därför att skälen till avvisningen från platsen har förändrats. Nu handlar det primärt om sanitära omständigheter. Det här området har kommit att bli en hälsorisk, i olika avseenden.

Red’s kom:
Skälen till avvisningen har alls inte förändrats.
Kåkstaden har varit en hälsorisk – för såväl ockupanterna som för allmänheten – t o m långt innan polisanmälan lämnades in. Så denna bortförklaring håller inte. Vi vet alla att det var Uppdrag Gransknings program som fick polisen att agera till slut.

Lokala media har inte satt någon press på politiker och polis. Media har snällt undvikit alla känsliga frågor (precis som för motsvarande situation i Lund).

Kronofogdens interna regelverk har inte förändrats, kräver identifiering

Från Kronofogden betonar man att det inte är deras regelverk som har förändrats. Om de ska ingå i processen krävs fortfarande att den som ska avhysas är identifierad och namngiven.

Red’s kom:
Dock är Kronofogdens krav på identifiering bara ett sätt för att komma undan sin uppgift. Det finns nämligen inte något sådant lagkrav på identifiering.
Se: DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

Centrum för sociala rättigheter förstår inte juridiken

Karin Åberg, juriststudent och representant för Centrum för sociala rättigheter som för EU-migranternas juridiska talan, har svårt att förstå polisens resonemang.
– Det centrala är om de här personerna anses ha fått besittning. Då ska en avhysning gå via Kronofogden, och inte via polisen. Det är ingenting som har förändrats. Jag ser inte hur de skulle kunna kringgå det.

Red’s kom:
Det är pinsamt löjligt om att ”de här personerna anses ha fått besittning”. Det är som att säga att ”de här personerna” är romer och har därför rätt att göra som de vill. Det är ett precis lika meningsfullt argument.
Se: Frederick Batzler om besittningsrätt

Man skulle vilja hoppas att dessa juridikstudenter blir förståndigare när de växer upp, men personligen tror jag inte detta. De enda juridiska uppdrag de lär få i framtiden är dylika välgörenhetsuppdrag utan ersättning.

Däremot har dessa vänsterextremister visat hur låg kvalitet det är på rättssäkerheten i Sverige för dem som är laglydiga medan rättssystemet är svagt mot dem som bryter mot lagen. Man kan hoppas att det för något positivt med sig.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-10-02

Se även bl a;
Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad


Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!

Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö


EU-migranter i Malmös kåkstad kräver att någon ska städa åt dem


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015


Aktivister befäster EU-migranters utsatthet – inhumant och osolidariskt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter som avhyses i Malmö erbjuds boende max 5 nätter och gratis hemresa

Upp till 400 EU-migranter har bosatt sig på en privatägd tomt vid Industrigatan. I april i år gjorde markägaren en polisanmälan om olaga intrång. Sedan dess har ingenting hänt.

Hundratals poliser från hela södra Sverige förbereds emellertid nu på att gå in i och tömma EU-migranternas läger vid Industrigatan i Malmö.
– Vi ska slutföra en förundersökning om olaga intrång på en plats. Konstaterar vi att det sker på platsen ser vi till att det upphör. Då kan effekten bli att lägret töms, sa Malmöpolisens operative chef Mats Karlsson.

Malmö stads svar: Tak över huvudet i maximalt fem nätter – och kanske en bussbiljett till EU-migranternas hemländer.

Vinterhärbärge och evakueringsplatser

Annelie Larsson, chef för sociala resursförvaltningen i Malmö, vill inte kommentera den planerade polisinsatsen men säger:
– Vårt uppdrag är att följa den politiskt beslutade handlingsplanen för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare. Den säger att vi ska ta fram vinterhärbärgesplatser och evakueringsplatser i samband med att det blir extremväder.

Se: Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare

Evakueringsboende max fem nätter vid avhysning

Handlingsplanen säger också att kommunen ska erbjuda evakueringsboende i max fem nätter vid en eventuell avhysning. 200-300 EU-migranter beräknas bo i lägret. Så många evakueringssängar blir svårt att hitta.

Red’s kom:
Dvs upp till 400 EU-migranter vistas där, men kanske lite färre som bor där.

Varför skulle det vara ett problem?
Det finns ingen kommun i Sverige som kunnat påvisa något regelverk som ger kommunen rätt att erbjuda gratis hemresa (som ofta missbrukas) till EU-migranter, men om kommunen ändå väljer att bryta mot lagen så är det väl bara att ställa ett antal bussar utanför kåkstaden i Malmö i samband med polisens avhysning av EU-migranterna och slussa dem direkt från kåkstaden till deras hemland?

Dessutom är det inga problem att förvara ett antal av EU-migranterna i den tomma Kirsebergsanstalten till dess att de åker hem. Där finns celler tillräckligt för att rymma samtliga EU-migranter.

850 ensamkommande flyktingbarn i Malmö

– Ett problem som finns just nu är att vi tar emot väldigt många ensamkommande flyktingbarn. Vi har just nu 850 barn i våra olika kommunala lokaler. Men vi får hitta en lösning på detta också, säger Annelie Larsson.

Kostnader för gratis hemresa till romer hemlighålls

När gatukontoret rev EU-migrantlägret i Pildammsparken i slutet av mars erbjöds övernattning hos Pingstkyrkan i Malmö och nästan alla tackade ja, enligt Annelie Larsson. Flera av de boende i Pildammsparken tog också emot bussbiljetter, bekostade av Malmö stad.

Red’s kom:
Vi får aldrig reda på hur mycket pengar Malmö stad lagt av skattemedel på gratis hemresor. Malmö stad vägrar svara på frågan och det finns ingen media som ens ställer frågor om dessa kostnader för skattebetalarna.

Se: Pingstkyrkan planerar härbärge för Malmös EU-migranter – på skattebetalarnas bekostnad!

Alla EU-migranter i Malmös kåkstad kommer att erbjudas gratis hemresa

Erbjudande om bussbiljetter kan bli aktuellt även om lägret på Industrigatan töms.
– Vi gör individuella bedömningar. Vi har ett ansvar att avhjälpa akuta nödsituationer, säger Annelie Larsson.

Red’s kom:
Det är en ”akut nödsituation” för Malmö stad, däremot inte för EU-migranterna.
Gratis hemresa för specifikt romer är en åtgärd kommuner tar till som nödlösning för att temporärt bli av med eller minska problemen.

Att kommunen skulle göra ”individuella bedömningar” är inte sant. Alla romer som lämnar Sverige får per automatik en gratis hemresa. Det är ingen annan som erbjuds detta. Varken i Sverige eller i något annat land. Det är enbart romer förunnat med gratis hemresor.

Vad händer sedan?

Tänk om EU-migranter återvänder till tomten efter polisinsatsen?
– Då är det upp till fastighetsägaren att hantera den frågan, säger kommissarie Håkan Persson som leder polisens förundersökning om olaga intrång på tomten vid Industrigatan.

Red’s kom:
Märklig fråga. Det är inget problem att hantera detta. Problemet är att hantera de romer som vägrar åka hem, och deras nya olagliga bosättningar. Om polis och myndigheter inte börjar agera handlingskraftigt mot de bosättningar med EU-migranter som vi vet redan nu kommer att uppstå så kommer problemen bara att fortsätta, och eskalera.

Se bl a: EU-migranter hotar ockupera gator om de avhyses från Malmös kåkstad

EU-migranter
EU-medborgare har rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader. Därefter har de fortsatt uppehållsrätt om de har anställning, är egen företagare eller aktivt arbetssökande.

Red’s kom:
… aktivt arbetssökande med reell möjlighet att få ett arbete (vilket EU-migranter inte har).

Enligt kommunen uppfyller EU-migranterna inte dessa kriterier och får därför inte stanna i Sverige längre än tre månader.

Att lämna Sverige några dagar för att sedan återvända räcker dock för att tre nya månader med fri rörlighet ska kunna påbörjas.

Red’s kom:
Pga de många och allvarliga bristerna i EU’s regelverk och regeringens oförmåga att komplettera regelverket för den fria rörligheten med lagar som täcker hålen i detta regelverk så räcker det med en fot utanför gränsen så får de stanna ytterligare tre månader. Det är givetvis inte acceptabelt och måste åtgärdas snarast av regeringen!

Enligt EU:s regelverk har personer med uppehållsrätt samma rättigheter till socialbidrag som en svensk medborgare. Men eftersom EU-migranterna i Malmö inte har uppehållsrätt har de bara rätt till akut bistånd.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-02
Se även bl a:
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter i Malmö ställer krav via aktivister på boende/försörjning

EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

EU-migranters krav på försörjning och bostad i Sverige rimligt, menar Allt åt alla


Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

800 poliser/kravallpolis, hundar, helikopter för EU-migranter i Malmös kåkstad & vänsterextremister

En jättelik polisinsats mot Malmös migrantläger är nära. Massdemonstrationer fruktas.

Hundratals poliser över hela Sydsverige förbereds på att gå in i lägret.

Polispersonal från Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har kommenderats in till Malmö ihop med kollegor från övriga Skåne.

Polisledningen räknar med en flera dagar lång samordnad aktion mot kåkstaden som vuxit upp på Industrigatan i Malmö.

Tre olika scenarier planeras: lägena grönt, gult och rött. Rött är värsta tänkbara, men även grönt innebär en massiv polisnärvaro.

Minst 160 poliser

Minst 160 poliser ska delta vid den mest kritiska tidpunkten, som planeras till en vardagseftermiddag om bara några veckor.

Avhysning planeras en eftermiddag, en vardag, om ett par veckor

Malmöpolisens operative chef Mats Karlsson vill inte bekräfta den exakta tidpunkten för eller omfattningen av insatsen, men säger att ”förundersökningen ska slutföras” i vinter.

Red’s kom:
Dvs avhysning kommer att genomföras en tidig morgon. Gissningsvis om cirka tre veckor från idag.

Det bästa hade naturligtvis varit om polisen genomfört avhysningen de närmaste dagarna, innan vänsterextremisterna hunnit samla ihop sig, men man kan ana att polisen inväntar att kommunen förberett sig inför vad som komma skall.

Särskild polistaktik

Utgångspunkten är ett beslut om ”särskild händelse” av biträdande regionpolischef Jarl Holmström för en vecka sedan. Beslutet öppnar verktygslådan för det som kallas särskild polistaktik.

Chefsstab med ett antal specialgrupper för insatsen

Under en specialinrättad stab av chefer fördelas insatsen på en rad specialgrupper, enligt den planering som Sydsvenskans källor redovisat i detalj.

Kravallpolis/Deltagrupper

Det handlar dels om vad som i dagligt tal kallas kravallpoliser – uniformerade konstaplar med sköldar, hjälmar och batonger – Deltagrupper. De ska lyfta bort EU-migranter som inte självmant lämnar platsen efter uppmaning.

Ordningspolis/Alfagrupper, polishundar och dialogpoliser

Dels kallar man också in vanliga ordningspoliser (Alfa), polishundgrupper (Echo) och dialogpoliser.

Polishelikopter

Polisledningen ska enligt Sydsvenskans källor även ha varslat en polishelikopter.

Detta är alltså läge grönt.

Rött läge – fyrdubbling av poliser för avhysning och kontroll av vänsterextremister

Katastrofkalkylen från polisen sida, läge rött, innebär en fyrdubbling av manskapet.

Drygt 800 poliser kan behövas för att genomföra vräkningen om det kommer väl motiverade demonstranter.

Red’s kom:
Se: Vänsteraktivister sätter skräck i Sverige – Danska journalister hotas av folk på gatan i Malmö

Tidpunkt för insatsen hemlig

Polischefen Mats Karlsson vill inte bekräfta tidpunkten för eller omfattningen av insatsen.

Red’s kom:
Naturligtvis. Det vore osmart att säga för mycket, men han vill skicka rätt signaler (i motsats till så många politiker) till vänsterextremisterna om att motstånd inte kommer att löna sig.

Ett problem polisen har här är att när de anlitar tolk så är sannolikheten stor att denna tolk avslöjar tidpunkten för avhysningen till vänsterextremisterna.

Känsligt att säga att det handlar om att ”tömma lägret”, fast det är vad det är

Mats Karlsson vänder sig emot begreppet ”tömma lägret”.
– Det är inte vår uppgift. Vi ska slutföra en förundersökning om olaga intrång på en plats. Konstaterar vi att det sker på platsen ser vi till att det upphör. Då kan effekten bli att lägret töms, säger han.

Red’s kom:
Det blir lite löjligt att först sätta in historiskt starka resurser och sedan försöka påstå att polisen bara är där för att kolla läget lite.

Självfallet kommer det att ske en avhysning i samband med denna polisinsats.

Det skulle vara intressant att veta vilka åtgärder Malmö kommun planerar för detta, och vad kostnaden blir för skattebetalarna. Malmö stad tiger som muren om allt detta.

Bortförklaringar

– Markägaren polisanmälde olaga intrång först i april i år, är hans förklaring till att insatserna dröjt medan kåkstaden vuxit till nära 400 boende.
– Vi kunde inte få ihop resurser till insatser under sommaren på grund av alla sprängningar och skjutningar i Malmö. Och efter sommaren kom flyktingströmmen, säger Mats Karlsson.

Red’s kom:
Justitieombudsmannen vägrar att ta ställning till Malmöpolisens ogrundade vägran att identifiera personer (där identifiering inte ens behövs för avhysning, enligt lag).
Se: DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

På den privatägda ödetomten (som idag inte är särskilt öde) längs Industrigatan mitt i Malmö bor cirka 350 EU-migranter i skjul, husvagnar, bilar och tält mot markägarens vilja.
För närvarande pågår en rättsprocess kopplad till Mark- och miljööverdomstolen.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-02
Se även bl a;
Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad


Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

DI kritiserar polisens lögner om EU-migranter – Identifiering ej lagkrav för avhysning!

Ett par hundra EU-migranter har utan tillstånd flyttat in på en privat tomt i Malmö, och varken Kronofogden eller polisen lyckas samla sig till att vräka dem trots att rättsläget är glasklart.

Samhället skickar signaler som visar på dålig rättssäkerhet

Myndigheternas hantering av den växande kåkstaden i Malmö har havererat. Lagen följs inte och äganderätten åsidosätts.

När myndigheternas inte tar sitt ansvar skickar det signaler om ett svagt rättssamhälle.

Malmös kåkstad

Brännaren 19, en obebyggd, privat tomt har sedan något år ockuperats av en växande grupp EU-migranter. Gamla husvagnar, skjul, tält och skräp fyller nu området, som ägs av fastighetsbolaget Granen. Granen planerar att bygga bostäder här, men det kan dröja innan det blir möjligt för bolaget att åter ta sin mark i besittning.

Se: Uppdrag granskning granskar Malmös kåkstad

Polisanmälan av fastighetsägare om olaga intrång – Misslyckad avhysning pga krav på identifiering

I mars gjorde bolaget en polisanmälan om olaga intrång. Polisen inledde då en förundersökning som ännu inte är klar.

Red’s kom:
Se: Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden
och;
Länsstyrelsen fastställer fastighetsägarens skyldighet att städa upp efter EU-migranter i Malmös kåkstad

Ägaren har även försökt få ockupanterna avhysta, men misslyckats eftersom Kronofogden har krävt att personerna först måste identifieras.

Miljöförvaltningen misslyckats med avhysning

Den andra parten som försöker bli av med de uppskattningsvis 150 inkräktarna är Malmö miljöförvaltning, som anser att lägret ska tömmas för att det är en sanitär olägenhet.

Red’s kom: Korrigering: 350 inkräktare idag!

Miljöförvaltningen, som fått många klagomål från allmänheten, har sedan våren 2014 uppmanat fastighetsägaren att städa upp på tomten. I april i år beslutade förvaltningen om förbud mot camping där med hänvisning till hälsa och miljö. I juni upphävde Länsstyrelsen beslutet, även här var skälet att de som skulle avvisas inte var namngivna. Miljöförvaltningen överklagade till Tingsrätten, som häromdagen avslog begäran och gick på Länsstyrelsens linje.

Se bl a: Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda
och;
Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!
och;
Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad
och;
Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö
och;
Mark- och miljödomstolens domskäl för att EU-migranter som ockuperar svensk mark inte kan avhysas

Inget stöd i lagen för att identifiering måste göras av de som avhyses

Men saken är den att det inte finns något stöd i lagtexten för kravet att människor måste identifieras för att det ska gå att avhysa eller delge dem beslutet. Däremot finns en praxis att göra så, men det är en annan sak.

Red’s kom:
Se: Utsökningsbalken (1982:774), 16 kap 2 § om avhysning – Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning – Rättegångsbalk (1942:740)

Kronofogden rädd för kritik och vågar därför inte bryta mot en egenskapad praxis

Hade polis och kronofogde velat hade de kunnat utmana denna praxis, som utgår från svenskar med personnummer. Men det vill de inte för det är kontroversiellt.

Se: Kronofogdens avhysning av EU-migranter – Hur går det till?

Skånepolisen är hårt pressad av annan grövre brottslighet, dessutom finns en stor rädsla för kritik efter registret över romer, och tidigare Reva-aktioner, då polisen identifierade personer som skulle utvisas.

Inkompetenta uttalanden från kronofogde och polis

De båda myndigheternas uttalanden i sammanhanget är alarmerande inkompetenta.

Struntprat från kronokommissarie Kenth Persson

Kronokommissarie Kenth Persson säger lite vagt i Sydsvenskan (12/3 2015) att det ”krävs en politisk lösning” Det är struntprat, det som krävs är myndighetsutövning.

Red’s kom:
Se: Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö

Polisområdeschef Mats Karlsson inkompetent

Men det blir värre. Chefen för Malmöpolisen, Mats Karlsson, kläcker i samma artikel ur sig att ”nu har människorna varit här så länge att de har någon form av besittningsrätt”. Det är möjligen hans åsikt men det har ingen rättslig grund. Besittningsskyddet utgår ifrån ett ursprungligt avtal eller hyresförhållande, och något sådant finns inte.

Red’s kom:
Det som polisområdeschef Mats Karlsson sagt tidigare (2015-03-12) om att romer får besittningsrätt till den mark de ockuperar;
Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt
där han säger; ”nu har människorna varit här så länge att de har någon form av besittningsrätt

har han nu (2015-09-24) tvingats dra tillbaka;
Malmös EU-migranter kostat skattebetalarna minst 1,3 miljoner kr hittills 2015
där han säger; ”De boende har inte någon besittningsrätt till marken.”.

Naturligtvis får EU-migranter under inga omständigheter – ens med dagens risiga lagar – besittningsrätt till någon mark någonsin i Sverige genom att bryta mot lagen. Skånepolisens juridiska kunskaper tycks mycket starkt begränsade.

Hur skulle personer som ingen ens vet vem det är kunna få besittningsrätt till svensk mark? Mats Karlssons påstående föll redan på detta. Det behövs inte ens juridiska kunskaper för att förstå att det hela var en bluff av honom för att slippa agera.

När nu Mats Karlsson istället hävdar att polisen inte kan utföra identifiering på uppdrag av myndigheter – dock utan att han kan referera till något regelverk som han stödjer sig på i denna personliga åsikt – så är detta precis lika fel. Det är sorgligt när polisen försöker föra medborgarna bakom ljuset på detta sätt. När polisen ljuger för medborgarna inger det inte särskilt mycket förtroende för rättsväsendet.

Centrum för Sociala Rättigheter utgår från felriktade känsloargument istället för juridisk grund

Centrum för Sociala Rättigheter, som drivs på frivillig basis av juriststudenter, har tagit på sig att föra ockupanternas talan. Men organisationen uppehåller sig i första hand vid de sociala konsekvenserna av en vräkning, fattigdom bland migranter, Europakonventionen, och den allmänna behandlingen av romer, inklusive tvångssteriliseringarna fram till 1970-talet.

Se bl a: Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

EU-migranters rätt att ta privat mark i besittning

Frågan om hur människor som kommer hit ska behandlas, vart de ska ta vägen och hur fattigdomen ska bekämpas, är viktig och legitim, och vårt samhälle har för närvarande inte fullgoda svar på den. Men det har ingenting att göra med huruvida det är rätt av fattiga EU-migranter att efter eget tycke ta privat mark i besittning.

Polisen ser mellan fingrarna för EU-migranters egenmäktiga förfarande

Problemet med detta egenmäktiga förfarande har uppstått på flera platser i Malmö, även sommarstugor har ockuperats, bland annat i Landskrona och Småland.

Se: EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Det är polisens skyldighet att skydda privat egendom, det är inget val de har, och i Stockholm har polisen skött sitt jobb bättre.

Se bl a: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Den grundlagsskyddade äganderätten kommer i andra hand

Myndigheternas obenägenhet att ta sitt ansvar i Malmö skickar signaler om ett svagt rättssamhälle, svaga institutioner och en svag tradition av att försvara den grundlagsskyddade äganderätten. Det är sådant vi hånfullt brukar beskylla mindre demokratiska stater för.

Avhysningar kan inte väntas med under flera år

Justitieminister Morgan Johansson har tillsatt en utredning. Men en ny tydligare lag, som polisen inte kan runda för att ärendet är obehagligt, kan inte vara på plats förrän 2017.

Se: Utredning tillsatt om avhysning av EU-migranter – Vad görs åt problemen fram till 2018?
och;
Regeringens utredningsdirektiv för avhysning av EU-migranter – Katastrofalt dåligt!

Men vräkning av ockupanter kan inte undvikas i ytterligare ett eller två år. Och egentligen behövs ingen ny lag, det handlar främst om tolkningen.

Se: Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige
Klicka här för att gå till artikeln i DI, 2015-10-01
Se även bl a;
Något måste göras åt tiggeriet i Sverige och den urholkade äganderätten

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Åsa Regnér lurar medborgarna om åtgärder för problemen med EU-migranter

Åsa Regnér fiskar i grumliga vatten

Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt

Regeringen vill genomföra moderaternas förslag om EU-migranter

Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask & Tomas Tobé (M)

Regeringen understödjer EU-migranter i att bygga upp en slum i Sverige, menar Beatrice Ask

Polischef i Göteborg kritiserar Moderaternas tre förslag

Kritik mot polisen vid avhysning av EU-migranter i Göteborg

Avhysning av EU-migranter bromsas av polisen i Stockholm

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige


Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polisen planerar för avhysning av EU-migranter – som ska identifieras – i Malmös kåkstad

Ingen tycker att det är bra. Flera hundra människor lever i misär på en ödetomt mitt i Malmö. Ändå står skjulen, tälten och husvagnarna kvar medan sopbergen växer.

Alla inser det orimliga med förslummade kåkstäder i välfärdsstaten. Även EU-migranterna själva – ofta romer som lever på att tigga – hade ju hellre bott under drägliga sanitära förhållanden, eller med sina barn hemma i Rumänien.

Politiker och tjänstemän säger med en mun: Det är inte hållbart i längden.

Polisområdeschef utlovar att EU-migranter i kåkstaden kommer att identifieras

Men nu har polisen en plan:
– Förundersökningen om olaga intrång ska fullföljas. Vi kommer att gå in i lägret och identifiera de misstänkta, säger biträdande polisområdeschef Mats Karlsson.

Polisområdeschefen lovar att polisen nu ska agera

I polishuset har en förundersökning puttrat sen i mars. Då anmälde markägaren EU-migranterna för olaga intrång.
– Vi kommer att agera, försäkrar nu polisområdeschef Mats Karlsson.

Red’s kom:
Polisanmälan om egenmäktigt förfarande lämnades in till polisen för sex månader sedan;
Se: Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden 2015-04-01
Sedan dess har polisen inte lyft ett finger i detta ärende. Men efter en folkstorm i Sverige – med kritiska röster från alla håll – tvingas nu polisområdeschefen agera.

Polisområdeschefen lovar att förundersökningen kommer att ”slutföras”

HD skriver;
Efter polisanmälan i mars har en förundersökning inletts och inom ramen för den kommer de boende att identifieras och förhöras.
– Vi kommer att slutföra denna förundersökning, säger Mats Karlsson.

Polisområdeschefen skyller förhalningen på sprängningar & flyktingar

HD skriver;
Polisutredningen har dragit ut på tiden på grund av ett ansträngt läge till följd de många sprängningarna i Malmö i somras, uppger biträdande polisområdeschef Mats Karlsson.

Red’s kom:
Usla ursäkter. Så mycket energi har inte lagts på sprängningarna i Malmö. Vad sedan gäller flyktingarna så började de komma för ett par veckor sedan, och polisens roll där har varit minimal. Polisen har endast haft någon som stått och tittat på när flyktingarna anlänt med tågen.

Fler usla bortförklaringar

HD skriver;
Lägret i Malmö, som troligen är det största i Sverige, är lite av ett specialfall menar Mats Karlsson. Detta eftersom markägaren dröjde mer än ett halvår med att polisanmäla olaga intrång. Så länge en sådan polisanmälan från ägaren saknades hade polisen inte lagstöd för att identifiera personerna i lägret – varken för Kronofogdemyndighetens eller miljöförvaltningens räkning.

Red’s kom:
Vid vilken tidpunkt som markägaren polisanmält markockupanterna saknar relevans för frågan. Det anmärkningsvärda här är att det tar över 6 månader för polisen att reagera och då först efter att problemen uppmärksammats i Uppdrag Granskning.

Inga frågetecken kring polisens rätt att identifiera personer inom ramen för en förundersökning

SR skriver;
Polisen säger att de kommer ingripa mot lägret, men inom ramen för den utredning som pågår med anledning av att markägaren anmält lägret som olaga intrång. Andra brott i Malmö har tagit polisens resurser och därför har man inte hunnit arbeta med fallet under sommaren, enligt Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.
– Där finns inga frågetecken kring vår rättighet att identifiera personer inom ramen för en förundersökning.

Red’s kom:
Den svenska sommaren varar inte under 6 månader!

– Det som har varit frågetecken, har varit om polisen får identifiera åt en annan myndighet och lämna över dem, säger Mats Karlsson.
Och det vet du att ni inte får helt enkelt?
– Det är det man har kommit fram i rättsutredningar, att om inte vi har laga stöd att identifiera, så kan vi inte gå in och göra det åt någon annan.

Red’s kom:
Dessa påstådda ”rättsutredningar” skulle man vilja se… men det kommer vi naturligtvis aldrig att få.

Polisområdeschefen kan inte uppge grund till varför polis inte kan identifiera personer åt andra myndigheter utan enbart åt privatpersoner

När kommunen tidigare begärde hjälp av polisen med att identifiera EU-migranterna sade han nej. Polisen får inte identifiera personer åt en annan myndighet.

Red’s kom:
Polisområdeschefen kan inte uppge något skäl till varför polis inte kan identifiera personer åt andra myndigheter utan enbart åt privatpersoner. Mats Karlssons påstående att polisen saknar möjlighet att identifiera EU-migranter åt någon myndighet saknar naturligtvis grund i regelverken. Det är bara ”hitte-på” för att försöka klara sig ur situationen. Media gör det lätt för Mats Karlsson genom att inte ifrågasätta hans påstående.

Polisen identifierar EU-migranter åt kommuner över hela Sverige, varför skulle just Malmö lyda under ett annat regelverk?

Kommun och kronofogde kan begära ut de identifierade EU-migranternas personuppgifter

Men om den gäller en förundersökning om brott har man rätt att göra det ”åt sig själv”.
– Sen kan ju kommunen och kronofogden begära ut uppgifterna hos oss, förklarar Mats Karlsson.

Identifiering av brottslingar komplext?

SR skriver;
Kan du förstå att folk är kritiska till att det har pågått framför ögonen på er utan att ni inte har gjort något åt det?
– Jag kan förstå att medborgarna tycker det är konstigt, men har man inte då hela bilden klar för sig, när anmälan kom in och polisens rättigheter att agera på privat mark innan och så vidare. Jag tror att om man får del av de här olika delarna så kan få en större förståelse för hur komplext det är, säger Mats Karlsson.

Red’s kom:
Ge oss då del av det som visar att Mats Karlsson har rätt. Fram till dess, låt oss tvivla. Starkt!!!

Polisområdeschefen vill inte ge ett tidsperspektiv på när identifieringen kommer att utföras av polisen

Det finns alltså en plan. När den sätts i verket är dock oklart.

SR skriver;
Polisen siktar på att göra en identifiering av de som bor i lägret innan årets slut.

Red’s kom:
Om Mats Karlsson varit smart skulle han istället sagt att identifieringen kommer att ske inom loppet av några veckor, för att på detta sätt försöka undvika JO-anmälningarna mot honom.

Se: Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

SDS skriver;
– Målet är att vi ska kunna slutföra förundersökningen innan årsskiftet, säger Mats Karlsson.

Kommer lägret att upplösas och tömmas?
– Det blir en konsekvens av att polis fullföljer förundersökningen. Om vi identifierar någon som brottsmisstänkt så kan vi inte låta den personen fortsätta sin brottsliga gärning.

Red’s kom:
Det var en intressant synpunkt. Polisen kan utan problem tillåta att brott pågår under 7-8 månader efter anmälan, men när polisen väl får tummarna loss så kommer de se till så att EU-migranterna avhyses. Det låter som att det då blir utan kronofogde, samt utan kostnad för någon privatperson (alltså så som det skulle gått till från början).

Mats Karlsson betonar att alla som vistas på platsen inte nödvändigtvis är brottsmisstänkta.
– Man kan inte säga att alla per automatik är misstänkta. Någon kan precis ha gått in där. Det måste redas ut i förundersökningen, säger han.

Red’s kom:
Hur länge ska man ha vistats där för att vara brottsmisstänkt och hur skulle något sådant vara möjligt att redas ut av polisen? Det spelar väl ingen roll om någon gått in för 10 sekunder sedan? Den som befinner sig innanför stängslet när polisen kommer dit är brottsmisstänkt.

Det inkluderar vänsterextremisterna.

Frågan är vilket straff EU-migranter och vänsterextremister kommer att få för sitt lagbrott?
Klicka här för att gå till HD, 2015-09-28
Se även bl a;
Inrikesministern rasar över Malmöpolisens feghet att ingripa mot EU-migranters brottslighet

Åsa Regnér vägrar svara på hur länge EU-migranter ska tillåtas ockupera Sverige


Malmö stad handlingsförlamad i frågor om EU-migranter, många upprörda

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter


Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad


Vänsteraktivister börjar nu bygga ut kåkstaden med EU-migranter i Malmö


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Stockholm

Polisen i Stockholm rapporterar att den rättmätige ägaren givits full tillgång till den byggnad som olovligen tagits i anspråk av aktivister/EU-migranter i Högdalen.

Tog nästan en månad att avhysa dem som ockuperat byggnaden

Fastighetsägaren anmälde olaga intrång den 25 maj. Efter detta har polismyndigheten kontinuerligt hållit dialog med de personer som mer eller mindre stadigvarande bebott och använt byggnaden.

Flyttade inte trots att de upplystes om att de begick brott

Personerna har upplysts om att de begår en brottslig handling och att en tidpunkt skulle komma när polisen kom för att avlägsna personer och det gods som olovligen fanns där.

Tog polisen 5 timmar att utrymma byggnaden

Polisens insats påbörjades vid 08.00-tiden och klockan 12.45 hade samtliga inne i byggnaden förmåtts lämna den.

Saneringsarbete

Byggnaden kommer att förslutas och bevakas av polis och representanter för fastighetsägaren fram till dess att saneringsarbetet inleds.

Förundersökning om brott fortsätter

Förundersökningen avseende olaga intrång fortsätter.

Kommunen erbjuder hjälp till de EU-migranter som begick brott

Polisen skriver;
EU-migranter, som använt en del av byggnaden, erbjöds hjälp genom kommunens försorg.

Red’s kom:
Frågan är vilken hjälp. Gratis hemresa? Gratis boende och mat?Klicka här för att gå till polisens rapport, 2015-06-17
Se även bl a;
EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Södertälje

Två EU-migranter stal pengar från EU-migrant i Linköping, fem polispatruller

EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen

Fyra rumänska EU-migranter anhållna efter inbrott på Biltema i Värnamo

Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta


EU-migrant greps av polis efter attack mot försäljare av de hemlösas tidning… igen


EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Olaga intrång/hemfridsbrott av EU-migranter i Södertälje

Polisen, Stockholms län, rapporterar (2015-05-30) att personer tagit sig in på Trafikverkets område, Kvedestavägen, Södertälje.

En anställd på Trafikverket upptäckte att en bom brutits upp och personer var i färd med att uppföra ett skjul på området. Två husbilar och två personbilar fanns på området.

Trafikverkets personal bortjagad av EU-migranter

När anmälaren försökte laga bommen blev personerna upprörda och han vågade inte stanna kvar.

Olaga intrång/hemfridsbrott

Polis beordrades till Trafikverkets område.

Polisens rubricering på brottet: Olaga intrång/hemfridsbrott.

Olaglig bosättning resulterade i ingen åtgärd från polisen

Polisens rapport: Känd bosättning. Ingen åtgärd från polisen.

Polisen förvägrar medborgarna grundläggande information

I den ursprungliga rapporten uppgavs att det rörde sig om romer, men detta ändrades snabbt. Återigen vill polisen inte låta medborgarna få information om att det rörde sig om romer. Även om det är underförstått att det handlade om EU-migranter så borde Sveriges medborgare ha rätt till information som de kan grunda sina åsikter och beslut på för t ex tiggeriförbud.

Som det fungerar idag, där det hemlighålls av såväl polis som media vilka brott som begås av EU-migranter, förvägras medborgarna viktig information för att kunna ta ställning i frågor rörande Sveriges stöd till dem som kommer hit för att tigga.

I detta specifika fall klargjorde LT att det rörde sig om romer;
Olaga intrång på Trafikverkets område
En grupp romer misstänks för att olagligen ha tagit sig in på Trafikverkets område i Södertälje i syfte att bosätta sig där.
En anställd på Trafikverket upptäckte under lördagskvällen att en bom in till verkets anläggning på Kvedestavägen var uppbruten. Inne på området var några individer i färd med att uppföra ett skjul, uppger polisen. Med sig hade man även även två husbilar och två personbilar. När Trafikverkets anställde försökte reparera bommen blev stämningen, enligt anmälan, upprörd och mannen vågade inte vara kvar. Strax efter klockan nio larmades polisen till platsen. Gruppen misstänks nu för olaga intrång, alternativt hemfridsbrott. Polisen lämnade platsen utan åtgärd.

Ännu ett exempel där polisen försöker mörklägga vilka det handlar om som begår brotten;
Olaga intrång/hemfridsbrott 2015-02-21
En polispatrull beordras till platsen med anledning av att samtal inkommit från en boende som uppger att en person kommit in i lägenheten för att tigga. Personen lämnade lägenheten vid tillsägelse. Organisation Polisen Stockholms län Syd

Se även bl a;
Tiggarbråk i Nynäshamn, i matmarknad och heminredningsbutik


Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö

Kommunens ordningsstadgar hindrar inte EU-migranter att bosätta sig var de vill


Avhysning av EU-migranter – Stefan Löfvén uttalar sig, sensationellt

Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas

EU-migranters bosättningar har inget med allemansrätten att göra


Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund


Två EU-migranter stal pengar från EU-migrant i Linköping, fem polispatruller


Fyra rumänska EU-migranter anhållna efter inbrott på Biltema i Värnamo

EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media

Ofredande tiggare hade 12.000 kr i fickan – Polisen kritiserad för information om detta


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranternas läger i Malmö, utredning av ansvar för svartbygge

Parallellt med Miljöförvaltningens arbete med att komma tillrätta med miljöproblemen för kåkstaden vid Industrigatan i Malmö pågår en utredning om svartbygge av EU-migranter i kåkstaden.

Nedanstående är Stadsbyggnadskontorets utredning som skickats till fastighetsägaren följt av fastighetsägarens svar via sitt juridiska ombud.

Malmö stad Stadsbyggnadskontoret

Datum: 2015-05-06

Industrigatan I Malmö AB
Box 55938
102 16 STOCKHOLM

Diarienummer: SBN 2015-000428 Fastighet: BRÄNNAREN 19

Ärendet avser: Utredningsärende ang. bostäder

Stadsbyggnadskontoret har fått in flera anmälningar om olovligt byggande på er fastighet Brännaren 19, se bilaga. Kontoret besökte fastigheten 2015-03-31 och kunde konstatera att flera byggnader uppförts, se bilaga.

Kontoret känner inte till att byggnaderna skulle fått bygglov. Skäl kan därför finnas för påföljd eller ingripande enligt bygglagstiftningen.

Lagstöd

Bygglov krävs för nybyggnad enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). En åtgärd som kräver bygglov får inte påbörjas innan man fått startbesked enligt 10 kap. 3 § 1 PBL.

Vid överträdelse av dessa regler är stadsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL. Byggsanktionsavgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet enligt 11 kap. 53 § PBL. Avgiften ska dock inte tas ut om det är oskäligt bland annat med hänsyn till att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte kunnat förutse eller påverka.

Byggsanktionsavgiften ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan tas upp vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde enligt 11 kap. 54 § PBL.

Om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts får avgiften sättas ner till hälften eller en fjärde del enligt 11 kap. 53 a § PBL. Vid prövning om det finns skäl att sätta ner avgiften ska särskilt beaktas om åtgärden inte har skett uppsåtligen, av oaktsamhet eller är av mindre allvarlig art.

Avgiften ska tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till fastigheten eller byggnadsverket som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen eller den som fått nytta av överträdelsen enligt 11 kap. 57 § PBL.

Stadsbyggnadsnämnden har även möjlighet att förelägga den som äger en fastighet eller byggnadsverk att vidta rättelse om en åtgärd vidtagits i strid mot lagen enligt plan- och bygglagen 11 kap. 20 § PBL. Ett sådan föreläggande får förenas med vite enligt 11 kap. 37 § eller om föreläggandet inte följs genomföras på den försumliges bekostnad enligt 11 kap. 28 § PBL

Bedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer det troligt att flera byggnader uppförts utan bygglov på fastigheten och att det behöver utredas om det finns skäl att ingripa eller påföljd.

Industrigatan I Malmö AB bedöms ha varit ägare till fastigheten när överträdelsen begicks och kan vara den byggsanktionsavgiften ska tas ut av.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnaderna används för boende och att det troligen inte är möjligt att få bygglov för byggnaderna i efterhand då bland annat användningen strider mot de regler som gäller om hur man får bygga i området (detaljplan DP 4190) samt att kraven på boendekvalitéer inte uppfylls.

Upplysningar

Ni får nu möjlighet att ta del av vad som framkommit i ärendet samt yttra er över detta. Ert yttrande skall ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast torsdagen den 4 juni 2015 (2015-06-04). Det går även bra att lämna yttrande via mail.

Bilagor:

Fotodokumentation från platsbesök 2015-03-23

• Inkomna anmälaningar
Anmälan 1 inkommen 2015-02-13
Anmälan 2 inkommen 2015-03-03
Anmälan 3 inkommen 2015-03-08
Anmälan 4 inkommen 2015-03-13
Anmälan 5 inkommen 2015-03-18
Anmälan 6 inkommen 2015-04-08 (med utdrag ur ärendehantningsystem)


SVAR FRÅN FASTIGHETSÄGAREN

Göteborg den 18 maj 2015

Stadsbyggnadskontorets ärende SBN 2015-000428

Fastigheten Malmö Brännaren 19; fråga om olovligt byggande

I egenskap av ombud för Industrigatan i Malmö AB (”Fastighetsägaren”) får jag med stöd av bifogad fullmakt yttra mig i ärendet enligt följande.

1. Närmare om den aktuella fastigheten

1.1
Fastigheten Brännaren 19 är tänkt att i framtiden användas till nybyggnation av bostäder. Nuvarande detaljplan tillåter inte användning för bostadsändamål utan nybyggnation av bostäder förutsätter en detaljplaneändring. Fastighetsägaren förvärvade fastigheten den 31 december 2010 och lagfart beviljades den 5 januari 2011.

Red’s kom:
Alltså är EU-migranternas bostäder (vid husvagnar och husbilar) ej enligt detaljplan.

1.2
I september 2014 bosatte sig ett antal personer på fastigheten.
Fastighetsägaren har aldrig samtyckt till detta utan har vid upprepade tillfällen försökt få den olovliga bosättningen att upphöra.

Red’s kom:
Enligt dokumentation från Miljöförvaltningen i Malmö har endast ett försök gjorts att avhysa bosättarna.
Den gången bara genom att fastighetsägaren kopierade tre namn från tidningen City, där alla tre namn var felstavade varför inte ens avhysning av dessa tre tiggare kunde ske.

Det finns ingen dokumentation om att fastighetsägaren anlitat polisen för att identifiera markockupanterna. Polisen är skyldig att utföra identifiering, men det förutsätter att fastighetsägaren begär detta av polisen.
Då ska samtliga EU-migranter som vid tillfället befinner sig i lägret identifieras (alltså görs en sådan identifiering vid 5-tiden på morgonen), inte bara 3 utav upp till 200 EU-migranter.

1.3
De personer som olovligt bor på Fastigheten är från Rumänien.
Fastighetsägaren har informerat med hjälp av advokat och rumänsk tolk, samt anslagit information på fastigheten på rumänska, om att fastigheten är privat egendom och att det inte är tillåtet att bo på Fastigheten.

Red’s kom:
Samt från Bulgarien och förmodligen fler länder (polskregistrerade bilar syns ofta i EU-migranternas läger på fastigheten Brännaren 19).

1.4
Vid kontakter med polisen i Malmö för biträde till att få den olovliga bosättningen att upphöra, har polisen hänvisat till kronofogden.

Red’s kom:
Kronofogden sköter den formella avhysningen med polisens stöd (och fastighetsägaren eller dess ombud närvarande), men det är fastighetsägarens ansvar att uppmana polisen att innan detta identifiera samtliga ockupanter.

Fastighetsägaren har vid flera tillfällen ansökt om särskild handräckning hos kronofogden och yrkat att vissa personer ska förpliktas avflytta.

Red’s kom:
Från Miljöförvaltningens dokumentation har jag bara sett en dylik begäran av fastighetsägaren till kronofogden.

Inga avhysningar har verkställts, antingen för att svaranden inte gått att identifiera för delgivning eller för att svaranden inte gått att hitta, bilaga 1.

Red’s kom:
Det stämmer inte. Avhysningar har inte verkställts pga fel hantering av fastighetsägaren, där polisen ej fått i uppdrag att identifiera samtliga EU-migranter som olovligen ockuperat fastigheten.

1.5
Fastighetsägaren har inte haft möjlighet att identifiera någon ytterligare av de personer som olovligen uppehåller sig på fastigheten. Därför har inte heller någon ytterligare ansökan om handräckning kunnat göras, eftersom varje svarande måste kunna anges i en sådan ansökan.

Red’s kom:
Om inget seriöst försök görs att identifiera dem som olagligen berett sig tillträde till området kan Kronofogden inget göra med dagens otillfredsställande regelverk.

1.6
Fastighetsägaren har den 2 april 2015 gjort en polisanmälan avseende olaga intrång och/eller egenmäktigt förfarande och samtidigt begärt att polisen ingriper mot den olovliga bosättningen med stöd av polislagen, bilaga 2.

Polisen utreder ärendet och har ännu inte vidtagit någon åtgärd.

Red’s kom:
Enligt kronofogden behövs inte personnummer (av den enkla anledningen att alla inte har ett sådant) för att kunna avhysas. Det räcker med namn, så länge det går att unikt identifiera personerna.

Vad har polisen bemött anmälan med för åsikter i frågan?

1.7
Fastighetsägaren har naturligtvis inte sökt något bygglov för de byggnader som uppförts på fastigheten och har inte heller lämnat något samtycke till varken bosättning eller någon byggnation. Fastighetsägaren har inte heller haft någon kännedom om de olovligt boendes planer på att uppföra byggnader, utan har fått kännedom om detta först när byggnader uppförts.

2. Fastighetsägarens inställning

2.1 Byggsanktionsavgift

2.2
De uppförda byggnaderna torde vara bygglovspliktiga och Fastighetsägaren har varit lagfaren ägare till fastigheten när överträdelserna begicks. De uppförda byggnaderna används för boende av personerna på fastigheten.

Fastighetsägaren har ingen nytta av de uppförda byggnaderna.

Red’s kom:
Bra att fastighetsägaren inte motsäger det faktum att EU-migranternas byggnader är bygglovspliktiga.

2.3
Det har varit omöjligt för Fastighetsägaren att förutse att okända personer skulle bosätta sig på fastigheten. Detta ensamt är skäl för att inte ta ut byggsanktionsavgift (PBL 11:53 2 st punkten 2).

Red’s kom:
Det är inget starkt skäl eftersom fastighetsägaren har ett visst tillsynsansvar.

2.4
Från det att den olovliga bosättningen började så har Fastighetsägaren agerat för att försöka få den att upphöra. Även om uppförandet av byggnader inte är en naturlig följd av att människor börjar uppehålla sig på en viss plats, så har Fastighetsägaren alltså dessutom gjort vad man har kunnat för att få den olovliga bosättningen att upphöra och därigenom försökt förebygga även den olovliga byggnationen. Även detta agerande är alltså ett skäl för avgiftsbefrielse (PBL 11:53 2 st punkten 3).

Red’s kom:
Frågan är om dessa försök varit tillräckliga, och i tid?

2.5
Det måste också noteras att PBL:s regler om byggsanktionsavgift bygger på antagandet att det i praktiken är uteslutet att ett olovligt byggande på en fastighet ska kunna ske utan fastighetsägarens medverkan. Så är säkert situationen i de allra flesta situationer, men så är faktiskt inte fallet här.

2.6
Av den anledningen är det särskilt viktigt att frågan om byggsanktionsavgift bedöms i ljuset av Europadomstolens praxis och att kraven för att erhålla befrielse därför inte får tolkas alltför restriktivt (prop. 2009/10:170 s 345).

2.7
Slutsatsen är att rekvisiten i PBL för att underlåta att ta ut byggsanktionsavgift uppenbart är uppfyllda.

2.8 Föreläggande om rättelse

2.9
Ett föreläggande om att vidta rättelse skulle vara en olämplig åtgärd. Det är inte praktiskt möjligt att vidta rättelse så länge den olovliga bosättningen pågår. Ett sådant föreläggande skulle dessutom vara orimligt att utfärda, eftersom inte heller stadsbyggnadskontoret skulle ha möjlighet att vidta sådan rättelse även om den skulle ske på Fastighetsägarens bekostnad.

2.10
Rättelse — vilket i praktiken innebär att riva de olovligt uppförda byggnaderna — skulle medföra risk för skada på de personer som uppehåller sig på fastigheten. Det går helt enkelt inte att vidta några åtgärder så länge det finns personer som olovligt bor på fastigheten. Föreläggande om rättelse ska endast användas i sådana situationer där rättelse är en reell möjlighet för mottagaren av föreläggandet.

Red’s kom:
Någon sådan risk finns inte. Det är naturligtvis – som alltid annars – upp till fastighetsägaren att se till att de byggnader som rivs inte innehåller människor.
Rivning kan vid behov göras successivt.Klicka här för en större bild
Se även bl a;
EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Fastighetsägaren till det område i Malmö som EU-migranter ockuperat har 2015-04-01 lämnat in en polisanmälan angående Grovt olaga intrång alternativt olaga intrång samt Grovt egenmäktigt förfarande alternativt egenmäktigt förfarande.

Det framgår inte om, och i så fall hur, polisen bemött denna polisanmälan. Man kan dock förutsätta att det blir det traditionella svaret från polisen; ”Förundersökning inleds inte” och ”Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”. Dessa svar ger polisen i princip alltid på polisanmälningar utan motivering, oavsett vilka argument som framförs och oavsett hur enkelt det är att utreda brottet.

POLISANMÄLAN


Polismyndigheten i Skåne
205 90 Malmö

Göteborg den 2 april 2015

ANMÄLAN OM PÅGÅENDE BROTT SAMT BEGÄRAN OM INGRIPANDE ENLIGT POLISLAGEN

Anmälare:
Industrigatan i Malmö AB, 556346-4113
Box 55398 102 16 Stockholm

Ombud:
Jur. kand. Jonas Öjelid
Law & Solution Sweden AB
Box 111 04
404 23 Göteborg

Brott som anmälan avser:
Grovt olaga intrång alternativt olaga intrång
Grovt egenmäktigt förfarande alternativt egenmäktigt förfarande

I egenskap av ombud för Industrigatan i Malmö AB, nedan ”Fastighetsägaren”, får jag anföra följande.

1. BAKGRUND

1.1 Fastighetsägaren äger fastigheten Malmö Brännaren 19 på Industrigatan i Malmö (”Fastigheten”). Fastigheten är en industrifastighet och förvärvades av Fastighetsägaren den 31 december 2010.

1.2 På Fastigheten, och på intilliggande fastigheter, finns miljöföroreningar i marken som gör att Fastigheten i sitt nuvarande skick är olämplig för bostadsändamål. På sikt planerar Fastighetsägaren att sanera marken och därefter bygga bostäder på Fastigheten. I nuläget bedriver Fastighetsägaren ingen aktiv verksamhet på Fastigheten.

1.3 Fastighetsägaren har den 21 augusti 2013 träffat arrendeavtal med Q-Park om att sköta betalning och utfärdande av kontrollavgifter för den del av Fastigheten som utgör parkering, bilaga 1. På Fastigheten finns uppsatta skyltar som tydligt anger att viss del av Fastigheten är parkering.Klicka här för en större bild

1.4 Under hösten 2014 började ett fåtal människor att vistas regelbundet och sedermera även bosätta sig på Fastigheten. Fastighetsägaren informerade vid flera tillfällen personerna muntligen om att det inte var tillåtet att bo på Fastigheten.

1.5 Den olovliga bosättningen har därefter fortsatt och det antal personer som olovligen bor på Fastigheten har ständigt ökat. Den olovliga bosättningen pågår dels på den del av Fastigheten som är avsedd för parkering och dels på andra delar av Fastigheten.eu-migranter_malmo_avhysning_overklagan_8

1.6 Fastighetsägaren har aldrig gett något muntligt eller skriftligt samtycke till någon av dessa personer att bo på Fastigheten. Fastighetsägaren har inte heller på något sätt agerat som att personerna skulle ha rätt att bo på Fastigheten.

1.7 Det är uppenbart att all form av samtycke till den olovliga bosättningen saknas och att det inte finns något som har kunnat ge de aktuella personerna skäl att tro att den olovliga bosättningen skulle vara tillåten.

2. NUVARANDE SITUATION PÅ FASTIGHETEN

2.1 På den olovliga bosättningen på Fastigheten uppehåller sig idag omkring 200-250 personer. Samtliga personers identitet är okänd. På Fastigheten finns också ett 30-tal fordon som får antas tillhöra de olovligt boende personerna.

2.2 På Fastigheten har det byggts ungefär ett 50-tal enkla hus som är placerade tätt intill varandra. Uppförandet av ytterligare sådana enkla byggnader pågår alltjämt.

2.3 Parkeringen går inte att använda på normalt sätt, eftersom större delen av parkeringsytan upptas av den olovliga bosättningen och av fordon som måste antas tillhöra de olovligt boende personerna.

2.4 På grund av det stora antalet personer som bor på Fastigheten produceras det en betydande mängd hushållssopor. Dessa hushållssopor slänger de boende personerna på Fastigheten.

2.5 Produktionen av hushållssopor, tillsammans med det faktum att det finns miljöföroreningar i marken på Fastigheten, gör Fastigheten mycket olämplig som plats att bo på innan den har kunnat saneras. Mängden hushållssopor innebär också en sanitär olägenhet med fara för de olovligt boende personernas hälsa. Risken för smitta och sjukdomar kan också antas öka med varmare väder när exempelvis matrester i hushållssoporna möglar eller ruttnar.

2.6 De hushållssopor som slängs på Fastigheten har också medfört omfattande problem med möss, som lever i och omkring hushållssoporna. Detta är ett betydande problem för de hyresgäster som finns på intilliggande fastighet. Den stora förekomsten av möss innebär också en hälsorisk för de olovligt boende på Fastigheten.

3. FASTIGHETSÄGARENS VIDTAGNA ÅTGÄRDER

3.1 Fastighetsägaren har begärt handräckning hos kronofogden. Varken vanlig eller särskild handräckning kan komma i fråga, eftersom det alltid krävs att motpartens/motparternas namn och personnummer kan anges för att kronofogden ska kunna behandla en sådan ansökan.

18 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning jämte 33 kap 1 S rättegångsbalken, prop. 1989/90:85 s 51. Se även Häggman m fl, Betalningsföreläggande och handräckning, s III

Red’s kom:
Enligt kronofogden behövs inte personnummer (av den enkla anledningen att alla inte har ett sådant). Det räcker med namn, så länge det går att unikt identifiera personerna.

3.2 Fastighetsägaren har varit i kontakt med polismyndigheten i Skåne vid flera tillfällen för att försöka få polisens hjälp att avlägsna personerna från Fastigheten. Vid dessa kontakter har polisen uppgett att några åtgärder inte kommer att vidtas och istället hänvisat till kronofogden.

3.3 Det finns ingen laglig möjlighet för Fastighetsägaren att agera på egen hand. Om Fastighetsägaren på egen hand skulle avhysa personer från Fastigheten, eller inhägna Fastigheten medan personer finns kvar på Fastigheten, skulle detta vara ett brottsligt agerande.

3.4 Fastighetsägaren har satt upp information på svenska, engelska och rumänska om att det inte är tillåtet att bo på Fastigheten och att polisanmälan kommer att göras den 2 april 2015 om den olovliga bosättningen inte har upphört då. Lydelserna av den information som har anslagits framgår av texterna i bilaga 2-3.

Anumt Importan
Este Interzis acest.
Teritoriv ce este privat.
Vei pârâsi acest teritoriv.
Ilegal ocupat cel târziu pe data de 2 Aprilie.
Cel ceva prins på acest loc dupâ
Data de 2 Aprilie va fi denuntat la Politie prins si dat in judecatâ.
Reprezentantul juridic Al domeniului
Jonas ÖjeIid Law&Soloution
Granen Fastighetsutveckling

Anumt Importan
Locul este proprietate paricularä si nu este permis sâ locviesti pe teritoriul privat.
Cel cenu va pârâsi acest domeniu cel târziu pe data de 2
Aprilie va fi denuntat la Politie.
De câtre proprietarul acestui domeniu si va fi prins de Politie si dat in judecatâ pentru delict.
Cu Amabilitate
Granen Fastighetsutveckling
Reprezentat de
Jonas Öjelid Law&Soloution

3.5 Informationen har anslagits på flera olika platser på Fastigheten på det sätt som framgår av bilaga 4. Informationen har anslagits på Fastigheten klockan 10.00 varje dag under perioden den 23-26 mars 2015 av fastighetsskötaren Crister Nilsson.

3.6 Klockan 10-12 den 23 mars , klockan 10-12 den 25 mars, klockan 10-11 den 26 mars och klockan 10-12 den 27 mars har det funnits en svensk-rumänsk tolk på plats på Fastigheten för att vid behov förklara innehållet i informationen för personerna på Fastigheten.

3.7 Närvarande tolk den 23 och den 27 mars var Elena Rosca. Närvarande tolk den 25 och den 26 mars var Irina Fazekas. Båda tolkarna bokades genom, och nås via, Språkservice Sverige AB (Box 17007, 200 1O Malmö).

3.8 Mellan klockan 10-11 den 26 mars och klockan 10-12 den 27 mars har även advokat Björn Cinthio från Advokatfirman Fernvall (Engelbrektsgatan 6, 211 33 Malmö) funnits på plats på Fastigheten för att besvara frågor från personerna på Fastigheten kring den polisanmälan som Fastighetsägaren har informerat om kommer göras.

4. GÄLLANDE RÄTT

4.1 Brottet olaga intrång

4.1.1 De olovligt boende personerna har obehörigen inträngt och kvarstannat på Fastighetsägarens Fastighet. Gärningarna har skett uppsåtligen. Fastighetsägaren har till och med uttryckligen informerat genom skriftlig information på svenska, engelska och rumänska samt med hjälp av tillgänglig tolk på plats att intrånget inte är tillåtet.

4.1.2 Intrånget har föregåtts av planering och har blivit mer omfattande efterhand. Att antalet personer som olovligen befinner sig på Fastigheten successivt ökar visar att det finns en gemensam avsikt bakom gärningsmännens agerande. Intrånget har dessutom varit omfattande och pågått under en mycket lång tid (omkring sex månader). Brottet bör därför bedömas som grovt.

4.2 Brottet egenmäktigt förfarande

4.2.1 De olovligt boende personerna har olovligen rubbat Fastighetsägarens besittning till Fastigheten och har också omöjliggjort användning av parkeringen på Fastigheten, eftersom den olovliga bosättningen blockerar parkeringsplatserna. Förutom att förfarandet utgör ett olaga intrång, är det också ett egenmäktigt förfarande.

4.2.2 Den olovliga bosättningen har gjort att Fastighetsägaren saknar faktisk möjlighet att disponera över sin egendom och att parkeringsplatserna inte kan nyttjas av annan. Brottet har dessutom pågått under lång tid (omkring sex månader). Förfarandet bör därför bedömas som grovt brott.

4.3 Ingripande enligt polislagen

4.3.1 Polisen har rätt att avvisa eller avlägsna personer från visst område eller utrymme om det behövs för att straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Som framgår av redogörelsen ovan handlar det här om pågående brott. Om avvisande eller avlägsnande inte är tillräckligt, har polisen rätt att istället tillfälligt omhänderta berörd/a person/er.

5. SAMMANFATTNING

5.1 Den uppkomna situationen — där kronofogden och polisen hänvisar frågan till varandra — har gjort att Fastighetsägaren står maktlös inför ett olovligt nyttjande av sin egendom. Även om det förstås är beklaglig situation som berör utsatta människor, kan ett brottsligt agerande inte få fortgå utan att polisen agerar.

5.2 Olovliga bosättningar är ett samhällsproblem som förekommer på flera platser runt om i landet. Problemet varken kan eller bör lösas genom att ansvaret övervältras på enskilda fastighetsägare.

5.3 Fastighetsägaren begär att polisen omgående utreder den pågående brottsligheten på Fastigheten i form av (grovt) olaga intrång och/eller (grovt) egenmäktigt förfarande. Fastighetsägaren vill bli informerad om samtliga beslut som fattas inom ramen för förundersökningen.

5.4 Fastighetsägaren begär även att polisen, med stöd av 13 § polislagen, avvisar eller avlägsnar de olovligt boende personerna från Fastigheten. Om detta inte är tillräckligt begärs att de olovligt boende personerna tillfälligt omhändertas.

Polislagen §13

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.
Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

Bilagor

1. Avtal mellan Fastighetsägaren och Q-Park (Detta avtal gäller från och med 2013-08-01 till och med 2014-12-31)

2. Den text som anslagits på Fastigheten, version 1 av 2

3. Den text som anslagits på Fastigheten, version 2 av 2

4. Foto utvisande hur informationen har anslagits på Fastigheten

5. Fullmakt

6. Firmateckning FastighetsägarenKlicka här för en större bild

Se även bl a;
Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö


Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt


Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.