Gratis bostäder och EU-migranter blir sakägare – Krav från V och Allt åt alla

I detaljplanearbetet för kvarteret Brännaren, Malmö, där EU-migranterna har sitt läger, läggs nu ett förslag att även EU-migranterna blir sakägare.

Vänsteraktivister i Allt åt Alla har skickat in ett yttrande där de menar att de EU-migranter som ockuperat privat mark i Sverige ska bli sakägare i en framtida rättslig process om rättigheterna till fastighetsägarens mark.

Det framgår inte till vem Allt åt alla skickat sina personliga synpunkter, men man får förutsätta att det är till Malmö kommun.

De påpekar att cirka 250 personer har sin mer eller mindre permanenta boplats i en del av kvarteret Brännaren 19.

De skriver;

Oaktat den juridiska statusen för lägret (som ännu inte fastställts), går det inte att förneka att flera hundra personer betraktar och i praktiken nyttjar platsen som permanent boplats.

Red’s kom:
I en juridisk process blir det svårt att bortse från vad som gäller juridiskt, och rent juridiskt blir man inte sakägare i en juridisk process bara för att man tar sig till ett annat land där man bryter mot lagen och tillförskansar sig annans egendom samt vägrar avflytta vid uppmaningar från fastighetsägare och myndigheter om detta.
Se även; Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

Det är inte svårt att lista ut vem som står bakom denna skrivelse från Allt åt alla;
Frederick Batzler om besittningsrätt

Samt;

Vi vågar också hävda att en eventuell framtida vräkning kommer att innebära långgående konsekvenser för stadsmiljön, för de sociala instanserna, och för sjukvården.
Sedd ur detta perspektiv har detaljplaneprocessen misslyckats. Man har konsekvent negligerat de boendes hälsa och säkerhet vid fastställande av den nya planen.

Red’s kom:
Eventuell”? Att EU-migranterna kommer att avhysas är givet. Det är bara skamligt att det inte redan skett, vilket fastighetsägaren (som inte fullföljt sina plikter) har en stor skuld i.

Avhysningen kommer inte att få några konsekvenser för stadsmiljön annat än en förbättring, även om Allt åt alla försöker utöva utpressning mot Malmö stad i samarbete med EU-migranterna, där de skriver att om de inte får som de vill (gratis boende, etc) så kommer de att ockupera massor med andra platser i staden.
Se; EU-migranter/Allt åt alla i Malmö hotar att bryta mot lag om de inte får bo gratis

Det som krävs är att ordningsmakten utför sina uppgifter och upprätthåller lag och ordning.

Vänsterpartiet kräver gratis ”fullgoda” bostäder till alla EU-migranter

Även Vänsterpartiet tar upp EU-migranternas situation. I ett särskilt yttrande till servicenämndens synpunkter på planen föreslår de ett tillägg som gäller genomförandet av planen: migranterna bör genom kommunens försorg erbjudas ”fullgoda alternativa bostäder.

Red’s kom:
Vilka ingår i Malmös kommunfullmäktige från Vänsterpartiet?
Svar: Martina Skrak (V), Hanna Gedin (V), Hanna Thomé (V), Anders Skans (V), Jeanette Stojic (V), Carlos Gonzalez (V), med Momodou Jallow, Lina Al-Nahar och Tim Schnoor som ersättare.

Vilka ingår i Malmös kommunstyrelse från Vänsterpartiet?
Svar: Jeanette Stojic (V) med Momodou Jallow (V) som ersättare.

Fastighetsägare rädd

I samrådet finns också ett yttrande från en av fastighetsägarna i kvarteret som tar upp en annan fråga. De motsätter sig bestämt att deras fastighet ändras från industrifastighet till bostäder och kontor.
De är fullt nöjda med industrifastigheten som den är och ser de förändringar som föreslås i detaljplaneförslaget som en stor risk för dem. Därför förkastar de planen helt.
Att riva/ändra denna (industrifastigheten) för att uppfylla föreslagen detaljplan innebär en risk som vi är för små för att vilja bära.

Red’s kom:
Det där var väldigt otydligt. Vad är det som vilken fastighetsägare fruktar, och har det något med EU-migranterna att göra?Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-09-03
Se även bl a;
Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterns förslag nedröstade

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen


EU-migranter och vänsteraktivister lyssnade på V och Fi vid möte i Malmös kåkstad


Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

EU-migranter i Malmös kåkstad vill inte åka hem – ställer krav på kommunen


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

I artikeln i SDS om EU-migranternas protest i Malmö kommunfullmäktige;
EU-migranter kräver stöd från Malmö stad
framgick inte riktigt hela historien. Men SkD hade vänligheten att komplettera med lite intressant information.

Väktare utrymde lokalen

Åhörarna, ett 50-tal EU-migranter från kåkstaden vid Industrigatan och ett okänt mindre antal personer från Allt åt alla, applåderade och jublade efter inlägg i debatten från sina bundsförvanter Fi och V, vilket ogillades av fullmäktiges ordförande Kent Andersson (S). Efter tre påpekanden om att åhörarna måste vara tysta bad ordföranden att väktare skulle utrymma läktaren.

– Vi hade ett möte med EU-migranterna där de framförde att de ville komma till tals och prata med dem som bestämmer. Så det här var en uppvisning av att de finns, säger Martin Cornell från den vänsterextremistiska gruppen Allt åt alla.

Red’s kom:
Finns det någon som inte vet att EU-migranterna finns?

– Vi tycker att Malmös befolkning har rätt till Malmö stad. Antingen får EU-migranterna bo kvar eller så måste de få bo någon annanstans, sa Martin Hansson från organisationen Allt åt alla.

Red’s kom:
Martin Hansson menar alltså att EU-migranterna är ”Malmös befolkning” och har mer rätt till staden än de svenska medborgare som bor i Malmö?

Allt åt alla höll också upp banderoller i kommunfullmäktige med t ex texten; ”Rätten till bostad ska vara villkorslös”.

Partiernas ”lösningar” på problemen med EU-migranterna

Feministiskt initiativ vill som enda parti ge EU-migranterna samma sociala rättigheter som Malmöbor.

Red’s kom:
Det verkar som organisationen Allt åt alla är samma som Feministiskt Initiativ. Realistiska lösningar saknas helt från F!.

Sverigedemokraterna vill som enda parti slopa det kommunala stödet till EU-migranterna förutom att sponsra bussresor så att de kan ta sig hem till Rumänien.
– Vi kan inte ge allt åt alla, säger kommunalrådet Magnus Olsson (SD).

Red’s kom:
Det hade varit avsevärt bättre om SD krävt något som kunde gå igenom som förslag. T ex att Malmö stad ställer krav på S+MP-regeringen att Malmö stad inte ska ta en kostnad för något som är ett nationellt problem (egentligen EU-problem). Att göra som F! och V, där förslag bara läggs som helt saknar förutsättning att gå igenom, är givetvis meningslöst.

Vänsterpartiet och miljöpartiet föreslog att EU-migranterna skulle få boplatser tilldelade av kommunen.

Red’s kom:
Det är tråkigt när politiker är så skrämmande okunniga. Man behöver inte vara särskilt insatt i problemet för att förstå att hjälporganisationerna har rätt i att detta bl a vore att permanenta deras fattigdom.

Vänsterpartiet och Folkpartiet ville ordna ett härbärge som har öppet året runt.

Red’s kom:
Vad praktiskt. Då kan all världens fattiga komma till Malmö och bo gratis på Malmös skattebetalares bekostnad. Undrar hur de resonerade här?

Socialdemokraterna och Moderaterna är eniga om att avhysta EU-migranter ska få mellanlanda i evakueringslokaler i upp till fem dagar.
Även ett vinterhärbärge ska ordnas framöver.

Satsningen som görs av Malmö stad för EU-migranterna beräknas kosta 5,6 miljoner kronor år 2015, som stadens skattebetalare får stå för utan stöd från staten.

Red’s kom:
Det ska noteras att inget parti hade ett enda förslag på långsiktig/realistisk lösning på problemen.

Varför räknas inte EU-migranter som hemlösa, undrar Katerin Mendez (F!)

Katerin Mendez, Feministiskt Initiativ, undrade varför fattiga EU-migranter som uppehåller sig i Malmö inte räknas in i hemlöshetsstatistiken. En märklig fråga kan tyckas, inte minst med tanke på att vi alla vet att det inte förs statistik över dessa (bl a pga av att det är en omfattande trafik in och ut på EU-migranter).
– Vi gör räkningen den 1 november och då måste vi räkna dem som sökt sig till socialtjänsten på grund av hemlöshet. Annars skulle vi också räkna folk som är på semester här men som sover hos en bekant, svarade Carina Nilsson.

Red’s kom:
Många av EU-migranterna, kanske de flesta eller alla (vem vet?), har hem i sitt hemland, oftast Rumänien. Bara för att man inte har ett hem i varje land man vistas kanske man inte kan räknas som hemlös? Men dessutom (vilket Katerin Mendez tycks ha missat) så har EU-migranterna ännu ett hem i EU-migranternas kåkstad. Det finns många svenskar som är så olyckligt lottade i livet att de bara har ett hem.

SD motion

SkD skriver vidare;
Sverigedemokraterna, som motionerat om att MKB inte bör hyra ut till de som uppbär försörjningsstöd, angreps både av Daniel Wolski (S) och Vänsterpartiets Momodou Jallow (V).
– SD kritiserar i ena stunden oss för kostnaden. Samtidigt vill man att alla med försörjningsstöd ska bli hemlösa, sa den senare och fick inte ekvationen att gå ihop.
SD:s kommunalråd Magnus Olsson undvek frågan trots att Daniel Wolski påminde honom en andra gång.

Red’s kom:
Mycket märklig motion från SD. Hur tänkte de där, om alls?Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-03-25
Se även bl a;

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Beslut taget om att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.