Bluffansökan om EU-migranter från Ekumeniska nätverket i Karlstad

Nedan beskrivs hur enkelt är det att lura till sig pengar av Karlstads kommun, dvs av skattebetalarnas pengar.

En fortsättning på nedanstående, med hisnande avslöjanden om hur det gått till i Karlstads kommun när det Ekumeniska nätverket ansökt om pengar för att försörja EU-migranterna, finns här;
Karlstad beviljar pengar till EU-migranter för något kyrkorna inte ansökt om
Sveriges starkt vänstervridna media har mörkat hur kommunen mörkat vad det Ekumeniska nätverket mörkat!

Vad som händer bakom kulisserna beskrivs nedan. Först en kopia av ansökan om pengar från Karlstads Ekumeniska nätverk (bestående av 5 personer):

Ansökan 2016-11-25

Ansökan till Karlstads Kommun
Kommunstyrelsen

Det Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad ansöker om ett bidrag på 130 000 kronor för två månader under vintern 2015-2016.

För tredje vintern arbetar nu det ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad för att ordna ett akutboende för utsatta och hemlösa som befinner sig i Karlstads Kommun.
De utsatta vi möter har ett mycket undermåligt boende och vi oroar oss för vad som händer när det blir vinterkallt. Vi vet också att en aldrig får chansen att bli varma genom att sova torrt och under tak.

Av den anledningen arbetar nätverkets ledningsgrupp just nu för högtryck för att hitta en lämplig lokal där vi under den kallaste tiden kan ordna ett akutboende.

Red’s kom:
På vilket sätt är det ett ”akutboende” där EU-migranter kan sova gratis under två månader, till att börja med?

Vilka som är ”nätverkets ledningsgrupp” framgår inte någonstans, men det tycks vara samma fem personer som ”nätverket” består av.

Vi räknar med 10-15 platser där utsatta kan få sova någon natt för att något komma ikapp när det gäller värme och vila.

Red’s kom:
• ”Utsatta”? Hur kan Karlstads kommun acceptera en ansökan om pengar där de som ansöker om pengar försöker dölja vem det är som ska gynnas av pengarna? När en ansökan så här tydligt indikerar oärlighet måste politiker och myndigheter givetvis slå till alla bromsar.
• Det blir lite komiskt med 10-15 platser samtidigt som man vill hävda att det finns ett 40-tal EU-migranter i Karlstad (vilket alltså är en lögn spridd av media, enligt vad som konstaterats här tidigare).

Bidraget från kommunen kommer att användas till
projektanställning av personal på deltid,
till sophantering, städning samt material för boendet.
Vi räknar också med en grupp av volontärer som kan ställa upp och hjälpa till.

Red’s kom:
• På vilket sätt har eventuella volontärer med vad bidraget kommer att användas till?
• Bortsett från att Karlstad kommuns bidrag är i grunden lagstridigt, hur kan Karlstads kommun bevilja bidrag utan att veta;
– vad projektanställningen avser,
– vem eller vilka som ska få lön,
– vad ”deltid” innebär,
– hur stor andel av bidraget som går till lönekostnader?

Notera att ”nätverkets” kostnader inte specificerats, så det ska inte framgå t ex hur mycket nätverket plockar ut i lön!

Det ekumeniska nätverket arbetar bredare än akutboende när det gäller hemlösa.
Svenska kyrkan i Karlstad deltar i ett EU-projekt som bland annat ska stärka de utsattas hälsa och ledningsgruppen planerar också att starta en insamling i Karlstad till förmån för hjälporganisationer som finns på plats i Buzau, Rumänien.
Allt detta i syfte att denna grupp utsatta ska kunna återvända till Rumänien.

Red’s kom:
På vilket sätt har ovanstående stycke med ansökan om pengar att göra?
• ”I syfte att denna grupp utsatta ska kunna återvända till Rumänien”? Med det som det ekumeniska nätverket söker pengar för enbart i syfte att kvarhålla EU-migranterna i utanförskap, utsatthet, fattigdom och bidragsberoende i Karlstad!
• I ovanstående stycke avslöjas att det inte alls handlar om ”utsatta och hemlösa som befinner sig i Karlstads Kommun” utan om romer från Rumänien som tigger i Karlstad. Medias lögner – där de inte haft några hämningar i att mörka att det enbart handlar om bidrag för EU-migranter – har därmed avslöjats!

För att inte försena arbetet med akutboendet söker vi bidraget nu och vi räknar med att vi erhåller det när vi hittat lokal och kan visa upp boendet.

Red’s kom:
• Hur är det att ”inte försena arbetet” att skicka in en ansökan först när vintern redan börjat (2016-11-25)?
På vilket sätt handlar det om ”akutboende”?
• Ingen lokal har hittats ens idag (2017-01-17).

Den ekonomiska hanteringen för vårt nätverk sköts av Karlstads pastorat.

Red’s kom:
Där allmänheten inte längre har någon insyn i hur skattemedel används/använts och där Karlstads kommun inte ifrågasätter något eller kontrollerar något. Det finns inte ens något så elementärt som en begäran från bidragsgivaren (kommunen) att redovisa hur pengarna de fått använts.

Efter två månader kommer vi att göra en utvärdering av insatsen och sedan återkomma till kommunen för samtal om eventuellt fortsatt samarbete.

Red’s kom:
• En utvärdering som görs av dem som mottagit bidraget, utan det minsta krav eller kontroll av bidragsgivaren (kommunen/skattebetalarna) kommer givetvis bara att komma till slutsatsen att de själva gjort ett ”fantastiskt arbete”.
• Med ”fortsatt samarbete” ingår inte något samarbete, utan enbart begäran om mer pengar av skattemedel som de frikostiga (med skattebetalarnas pengar) politikerna – med Per-Inge Lidén (MP) i spetsen – i Karlstad glatt delar ut.

För det ekumeniska nätverket för socialt arbete
Lasse Söderberg
Dan Kihlström
Eva Persson
Peter Andersson
Andreas Högenå

Red’s kom:
Det ska noteras att;
1. Det framgår inte av ansökan vilken roll någon av ovanstående har. T ex att;
Lasse Söderberg/Eva Persson är diakon vid Svenska kyrkan och att
Dan Kihlström är pastor i Pingstkyrkan (och en del av ledningsgruppen för Vintervärme, där det alltså inte framgår vilka som ingår i den s k ”ledningsgruppen” för denna organisation).
Andreas Högenå är diakon i Karlstads domkyrkoförsamling.
Peter Andersson är okänd och aldrig nämnd av media, men är på något sätt kopplad till Tingvallakyrkan (del av Equmeninakyrkan) och verkar hänga med i alla skrivelser sedan 2015-01-19.
Eva Persson och Andreas Högenå har ersatt Carola Riddargård och Maria Westöö från föregående vinter.
2. Ingen av ovan nämnda personer har ens undertecknat ansökan.


Beslutsprotokoll av Kommunledningsutskottet

Det ekumeniska nätverkat har ansökt om pengar av kommunstyrelsen, men ansökan har istället behandlats av Kommunledningsutskottet – trots att detta i grunden är en fråga för fullmäktige och att inget bidrag egentligen kan ges enligt Socialtjänstlagen – bestående av följande ledamöter (mandatperiod 2014-10-15 – 2018-10-14 ):
– Per-Samuel Nisser, M ordförande
– Linda Larsson, S v ordförande
– Christian Norlin, S ledamot
– Niklas Wikström, L ledamot
– Andreas Pettersson, C ledamot, Väse

Marléne Lund Kopparklint, M ersättare
Per-Inge Lidén, MP ersättare
– Anna Dahlén Gauffin, S ersättare
– Peter Kullgren, KD ersättare
– Parvane Assadbegli, V ersättare

Handling från Kommunledningskontoret:

Handlingens beskrivning: KU §17 Bidrag till ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET
Protokoll 2016-12-06

§ 17

Bidrag till ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad
Dnr KS-2016-695 Dpl 39

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad får 100 000 kronor i allmänt bidrag till sin verksamhet för att hjälpa hemlösa människor i Karlstad.
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2016.

Sammanfattning av ärendet
Det ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad bedriver ett omfattande arbete för att på olika sätt hjälpa hemlösa människor i Karlstad. Inom ramen för nätverkets verksamhet erbjuder man hjälp och stöd till hemlösa i form av mat och hygienmöjligheter, samtalsstöd, samhälls- och hälsoinformation, hjälp i kontakt med myndigheter, juridisk och ekonomisk hjälp.

Red’s kom:
Notera avsaknaden av information om vad bidraget ska användas till (där EU-migranterna benämns ”hemlösa” istället för att vara ärlig)!

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 december 2016.
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 2 december 2016.

Red’s kom:
Det kan här inflikas att Socialförvaltningen i Södertälje rekommenderade politikerna att avslå motsvarande ansökan för socialt stöd till EU-migranter:
Södertälje ger kyrkan 150.000 kr för att locka EU-migranter till Sverige
Social- och omsorgskontoret föreslår att socialnämnden avslår ansökan från Södertälje församling, Svenska kyrkan, för verksamheten med nattlogi för utsatta EU-medborgare.
Det verkar som att allt fler socialförvaltningar i Sverige kommer fram till att detta sociala stöd till EU-migranter inte är förenligt med lagen.

Beslutet skickas till
Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad


Se även bl a;
Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

Karlstad försöker kringgå lagen i sitt stöd till EU-migranter – gratis camping

Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Karlstads olagligt skattefinansierade camping för EU-migranter, 10 kr/dag

EU-migranters olagliga fordon/husvagnar tillåts ej på Karlstads olagliga camping

Karlstads kommun saknar plan för upplösning av sitt olagliga läger med EU-migranter

Karlstad städar upp efter EU-migranter

Karlstads kåkstad för 60 EU-migranter vid polishuset växer snabbt

Kyrkorna i Karlstad finansierar EU-migranters tiggeri med husvagnar och mat

Karlstads politiker vill förlänga gratiscamping till EU-migranter – Plan saknas!

EU-migranter i Karlstad skaffar barn som de inte kan försörja – med stöd av Sverige

MP i Karlstad tror EU-migranter dör om de inte försörjs av kommunen

EU-migranter hotar sätta eld på sig om de inte får som de vill

EU-migranters camping stängs i Karlstad: ”Vart ska vi ta vägen?”

Svenska kyrkan i Karlstad kräver fortsatt gratisboende för EU-migranter

Karlstads EU-migranter upprörda över att försörjning minskar

Kyrkor i Karlstad ansökt om 300 000 kr för att försörja EU-migranter

100 000 kr för härbärge som inte finns till ej hemlösa EU-migranter i Karlstad

Medias starkt vinklade information om Karlstads EU-migranter


Svenska folket flyr Svenska kyrkan – Skälet: kyrkans politisering

Gå ur Svenska kyrkan! – Så här gör du


Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


Hälften av EU-migranterna i Sverige tänker stanna i Sverige


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som för EU-avgift och bistånd


Blufflarm om hemlöshet i Malmö från TT via SVT, SDS, Aftonbladet, etc


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret (tidigare register) eller använd sökfunktionen här.

Karlstads kåkstad för 60 EU-migranter vid polishuset växer snabbt

Nicoleta Moise, Dumitru Mircea och Ion Bamu har själva byggt sina boplatser på den kommunala campingen i Karlstad.
Dumitru Mircea och hans fru Nicoleta bor i ett tält täckt av presenningar, ett parasoll, filtar och grenar för att hålla ihop det.

Kåkstad intill polishuset

Trots att de har polishuset vägg i vägg känner de sig väldigt otrygga och fryser konstant.

Red’s kom:
Naturligtvis. Allt för att få fler förmåner på skattebetalarnas bekostnad. Kraven på kommunerna slutar aldrig komma från EU-migranterna och det tycks ibland på deras orimliga krav på särbehandling som att inget mindre än ett femstjärnigt hotell skulle duga.

Se bl a: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Kommunens campingplats blev inte som planerat. Här skulle enhetliga tält och säkra husvagnar ställas upp och romerna skulle känna sig trygga och få värme.
– Vi är väldigt utsatta här, både för väder och människor som passerar, säger Florian Cretu.

Red’s kom:
Det är synd om EU-migranter som inte får bo gratis på en avskiljd plats med naturskön omgivning, där allt finansieras av de skattebetalare som trott att den skatt de betalat skulle gå tillbaka till dem i någon form och inte till välfärdsturister.

Florian Cretu ser sig som EU-medborgare. Efter åtta år i Italien har han både italienska och rumänska identitetshandlingar.

Alltid dessa skrotbilar som följer med EU-migranter

Ett tiotal skrotbilar står uppställda längs med sidan närmast vägen.

Red’s kom:
Med EU-migranter följer inte bara en enorm nedskräpning utan även i regel ett antal skrotbilar och målvaktsbilar som ingen ens undersöker var de kommer från. EU-migranter bötfälls aldrig för nedskräpning eller för framförande av fordon i strid med lag.

Tiotal husvagnar, skjul, tält och presenningar

Ungefär lika många husvagnar och längst ner, mot inhägnaden till polishuset, finns tält och presenningar uppspända. Någon snickrar på ett litet minihus. Byggmaterialet är brädor i olika längder.

Red’s kom:
Dvs exakt så som Malmös kåkstad började byggas upp. Det går snabbt. Inom ett par månader kan det finns ett par hundra EU-migranter i Karlstads kåkstad.

Baracker med toaletter, duschar och kök

Mitt på den öppna planen står tre baracker. Två innehåller två toaletter och två duschar, en barack för damer och en för herrar. I den tredje, som är låst, syns kokplattor om man kikar in genom fönstret.

60 romer bor på Karlstads camping för EU-migranter

Det har gått tre veckor sedan Karlstads kommun upprättade den här campingen på Solareturens gamla tomt. Hit har 60 romska EU-migranter flyttat.

De läger de haft tidigare, vid parkeringen utanför NWT-huset och i skogsdungar i I2-skogen är borttagna.

Tanken med campingen var tydlig: Här skulle enhetliga tält stå finansierade av frivilligorganisationer. Det gör det alltså inte.

Red’s kom:
Varför blir det så ofta fel i media om finansieringen? Bara för att en frivilligorganisation agerar bulvan åt kommunen så innebär det inte att frivilligorganisationen finansierar något.

Tvärtom så går i regel det mesta av skattemedlen till frivilligorganisationen själv och bara en mindre del går till stöd för EU-migranter.

EU-migranter missnöjda med att de betalar 10 kr/dag för sin campingplats utan att få någonting

– Vi vet inte hur det ska bli. Det kommer någon från kommunen varje vecka och vi betalar 10 kronor per natt men vi får ingenting, säger Florian Cretu!

EU-migranter kräver gratis uppvärmning av tält och husvagnar

– Visst, vi har toaletterna, men vi fryser. Det finns ingen värme här om man inte bor i husvagn. 90 procent av tiden som jag är här sitter jag i toaletten för att få värme. Det är galet!, säger Florian Cretu.

Förbipasserande upprörda över kåkstaden

Florian Cretu är den enda på campingen som pratar engelska. Han vill inte vara med på bild.
– Jag bor ensam och känner mig utsatt och är rädd hela tiden. Den här platsen är helt öppen och många går förbi och skriker rasistiska ord och kastar flaskor på mot oss. Jag vet att polisen är bredvid men det hjälper inte oss. När vi bodde i skogen var vi mer skyddade, från regn och vind och folk.

Red’s kom:
Om bara en av EU-migranterna kan något annat språk än Romani, hur vet EU-migranterna att de inte skriker t ex ”Välkommen till Sverige!”?

Vänsterextremisterna – men alldeles särskilt EU-migranterna själva, pga av deras respektlösa beteende mot landet och dess regelverk – har förvisso gjort EU-migranterna impopulära i Sverige (dvs det handlar inte om rasism!) så det är kanske inte otänkbart att det finns någon enstaka som uttrycker sin irritation.

Om det skulle vara sant att någon slängt in flaskor i lägret, hur vet de att det inte är EU-migranternas eget skräp som invånare i kommunen tycker ska hållas inom EU-migranternas läger och därför kastar tillbaka det till de som orsakat nedskräpningen?

Tiggt i Karlstad sju månader men åker hem om kommunen inte förser honom med värme

Han har varit i Karlstad i sju månader sammanlagt och vet inte om han vågar stanna över vintern. På grund av kylan.

Förstår inte vad köket är till för

– Och den här nya baracken, vad är den till för? Vi vet inte det.

Kräver husvagn och el för de 10 kr/dag han betalar för boendet på den centrala platsen

Vad vill du få av kommunen för campingavgiften på tio kronor per dygn?
– Jag skulle vilja ha en husvagn med elektricitet, så vi kan värma oss. Vi kämpar för livet här och jag ber för förändring.


Endast enhetliga tält och godkända, besiktade husvagnar på campingen. Beskedet var tydligt från politiker i Karlstads kommun, skriver NWT.
– Vi står fast vid det, men det har tagit tid att få fram tälten, säger Marléne Lund Kopparklint (M).

Krav att EU-migranters husvagnar är besiktigade och lagliga

• Ska man bo i husvagn på campingen ska det vara i godkända husvagnar som är besiktade och lagliga.

Krav att lagar och regler följs för fordon – inga fordon med körförbud tillåts

• Det förutsätts också att lagar och regler kring fordon som används följs.

Kommunen betalar via bulvan för nya tält till EU-migranter

• Men ambitionen är att alla ska bo i enhetliga tält som tillhandahålls av ideella organisationer och inte av kommunen.

Ovanstående tre punkter sa kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) för en dryg månad sedan angående den camping för EU-migranter som tog form på Våxnäs.

Politiker försöker skylla ifrån sig på polisen, men polisen bryr sig inte

Så ser det inte ut där nu, vad beror det på?
– Vi vidhåller att det ska vara lagliga husvagnar och bilar där och är det inte så är det polisens sak att hålla reda på det.

Okunniga politiker förstår inte konsekvenserna av sina beslut

Det bor 60 människor i bilar, under presenningar och i husvagnar, var tog tälten vägen?
– Det ska inte var egna byggen där men det har tagit tid att ta fram enhetliga varma tält, upphöjda från marken.
– Om inte de ideella organisationerna som kyrkorna, kan få fram det så får vi titta på det igen, säger Marléne Lund Kopparklint (M).

Vad händer om de inte följer reglerna?
– Det är viktigt att reglerna följs ur både säkerhetssynpunkt och för ordning och reda. Annars blir man avhyst från platsen.

Red’s kom:
Men kontroll och rutiner för detta saknas. Därför har heller ingen avhysts trots att EU-migranterna bryter mot alla regelverk såväl som mot lagar.

Kommunen betalar för väktare till EU-migranternas kåkstad

De vi pratat med känner sig väldigt utsatta på den platsen, vad säger du om det?
– Det är inte acceptabelt att de blir utsatta för kränkningar. Då är det oerhört viktigt att polisanmäla. Vi har väktare som patrullerar så de ska känna sig trygga.

Politiker hänvisar till Helsingborgs kommuns olagliga camping för EU-migranter

Hon hänvisar återigen till Helsingborgsmodellen, då EU-migranterna förutom tält ska ha tillgång till toaletter, dusch, vatten, el, renhållning och kok- och tvättmöjligheter.

Helsingborgs stad erbjöd i april boende på en lummig befintlig extracamping i utkanten av staden. Där bor cirka 50 EU-migranter.

Red’s kom:
Karlstads politiker använder sig av den av regering och nationella samordnaren hårt kritiserade campingen i Helsingborg som mall för hur Karlstads kommun ska finansiera tiggeriet i Karlstad och särbehandla EU-migranter.

Se bl a: Samordnaren kritiserar Helsingborg för camping till EU-migranter – laglighetprövning

Kommunala bidrag till Lunds kyrkor finansierar boende för EU-migranter i Helsingborg

– Vi gjorde en utvärdering efter sommaren och boendet visade sig vara bättre och tryggare för dem. Och vi har sluppit klagomål från allmänheten. De har tält och sovsäckar som kyrkorna betalat med pengar från Lunds stift och underhåll sköts av flertalet ideella organisationer som samordnas av kommunen, säger Per Pehrsson, samordnare för EU-migranter i Helsingborgs stad.

10 kr/dag för camping med alla faciliteter = gratis

Även där är kostnaden 10 kronor per dygn och de sköter själva renhållningen på området.
– Det såg väldigt snyggt och prydligt ut i april men det har ändrat karaktär nu. För att möta vintern har man använt presenningar och material man fått tag på för att klä in tälten.Klicka här för att gå till artikeln i NWT, 2015-11-13

Se även bl a;
Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

Karlstad försöker kringgå lagen i sitt stöd till EU-migranter – gratis camping

Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Karlstads olagligt skattefinansierade camping för EU-migranter, 10 kr/dag

EU-migranters olagliga fordon/husvagnar tillåts ej på Karlstads olagliga camping

Karlstads kommun saknar plan för upplösning av sitt olagliga läger med EU-migranter

Karlstad städar upp efter EU-migranter


Polisen i Norrköping ”belägrad” av EU-migranter som begår miljöbrott


Varför provocerar EU-migranter?

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-migranters olagliga fordon/husvagnar tillåts ej på Karlstads olagliga camping

Karlstads kommun kommer inte att tillåta obesiktigade, skraltiga husvagnar på den nya campingen för EU-migranter på Våxnäs.

Red’s kom:
Se: Karlstads olagligt skattefinansierade camping för EU-migranter, 10 kr/dag
och;
Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Okänt när camping kan tas i bruk

När campingen i Karlstad ska tas i bruk är inte helt klart. Iordningsställandet pågår just nu, samtidigt som kommunen jobbar med en kartläggning kring hur många personer det är som kan tänkas vara aktuella för campingboendet.

Red’s kom:
Hur kan politiker ta ett beslut om gratis (10 kr/dag = gratis) camping för EU-migranter utan att först ha kartlagt hur många som är aktuella för detta?

Kommunen funderar på att hyra ut tält

Kommunen tittar också på hur tältboendet ska lösas.
– Om vi inte lyckas få skänkta tält som i Helsingborg, kanske vi kan hitta en variant där man får hyra tält, säger Marléne Lund Kopparklint.

Red’s kom:
Dvs kommunen köper med skattemedel in tält för sin olagligt uppsatta camping där EU-migranter sedan får hyra dessa tält till en så låg summa att kostnaden aldrig någonsin kommer att kunna hämtas in.

Uthyrning av tält till ett visst folkslag från andra länder är ingen kommunal angelägenhet enligt kommunallagen (och strider dessutom mot likabehandlingsprincipen) och kan därför stoppas genom att begära en laglighetsprövning.

Dessutom kan man fråga sig var logiken finns i att inrätta ett tältläger för EU-migranter i Karlstad under vintern (samtidigt som Helsingborg funderar på att stänga ner sitt tältläger för EU-migranter).

Hur ska EU-migranters bilvrak flyttas av kommunen?

Efter förra veckans artikel om Karlstads kommuns planer på att inrätta en campingplats för EU-migranter vid gamla Solareturen på Våxnäs har läsare hört av sig till NWT med frågor kring hur transporten av migranternas husvagnar ska gå till, då de i många fall är i mycket dåligt skick.
Hur ska vraken, som inte är skattade och besiktigade och därmed ej får framföras på väg, flyttas till Solareturen? Ska en eventuell transport ske med fraktbolag? undrar läsaren Anders.

Kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) svarar så här:
– Ska man bo i husvagn på campingen så ska det vara en godkänd husvagn som är besiktigad och laglig.
– Vår utgångspunkt är dock att det inte ska vara ett husvagnsboende, utan att alla ska bo i tält, enligt Helsingborgsmodellen. Men det är inte helt klart än.
– Däremot ska det vara enhetligt och snyggt på campingen och jag förutsätter att lagar och regler kring fordon följs.

Red’s kom:
Kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) gled undan frågan helt och hållet.
Frågan var inte vad vad Marléne Lund Kopparklint (M) förutsätter utan vad som kommer att hända med EU-migranternas bilvrak/husvagnar som inte får köras på svenska vägar och om dessa ska hanteras med skattemedel!

Helsingborgs stad olagliga modell kopieras av Karlstad

Den Helsingborgsmodell Lund Kopparklint refererar till utgår från Helsingborgs Stads campinglösning för EU-migranter. Den har varit i gång sedan i april och är ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer.

Red’s kom:
Den camping som Helsingborgs stad haft igång sedan slutet av april är en olaglig camping som kommunen driver i Helsingborg på skattebetalarnas bekostnad.
Se:
Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping
och;
EU-migranter i Helsingborg tänker inte flytta från parker till camping
och;
Subventionerad camping för EU-migranter utanför Helsingborg kan stängas

Helsingborgs camping för EU-migranter skickar dessutom helt fel signaler till alla de EU-migranter som struntar i svensk lag. Den signal Helsingborgs kommun skickar är; Kom till Sverige och bryt mot våra lagar så ska vi försörja er.
Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Enligt kommunens samordnare, Per Pehrsson, har allt fungerat jättebra.
– Vi fick stadens alla EU-migranter, ett 50-tal, att lämna sina tidigare bosättningsplatser och flytta till den anvisade campingplatsen med toalett, dusch, kök, renhållning och el. På vår camping bor alla i likadana tält som skänkts av Svenska kyrkan. De har också fått sovsäckar och liggunderlag, säger Per Pehrsson.

Red’s kom:
Notera att Per Pehrsson undviker att nämna hur mycket denna gratiscamping kostat skattebetalarna. Stadens kostnader för campingen beräknades till runt 50.000 kr per månad (utöver bidragen till välgörenhetsorganisationer). Dvs som allra minst 1,1 miljoner kr/år.

Se: Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter
och;
Juridiska, praktiska och moraliska skäl att ej upplåta mark till EU-migranter i Sverige

Ingen politisk plan för försörjning av EU-migranter under vintern

Hur gör ni när kylan kommer?
– Vi har evakueringslokaler i beredskap, men i dagsläget har vi bara politiska beslut som sträcker sig tills det blir kallt. En eventuell fortsättning av campingen ska behandlas politiskt inom kort, säger Per Pehrsson.

EU-migranterna inte missnöjda med att skattebetalarna finansierar EU-migranternas olagliga vistelse i Sverige

Och hur funkar det på campingen?
– Det fungerar väldigt bra. De boende städar själva och sköter hygienutrymmena. Vi har regelbunden tillsyn på området och en tolk som tar in avgiften, tio kronor per person och dag, en gång i veckan. Personerna som bor på campingen tycker själva att de har fått det både bättre, säkrare och mer värdigt.

Inga klagomål om nedskräpning där EU-migranter inte finns

– Den tidigare strida strömmen av klagomål från allmänheten om nedskräpning vid de gamla boplatserna har helt avstannat.

Red’s kom:
Att klagomålen upphört om nedskräpning vid de tidigare olagliga bosättningarna är väl en ganska naturlig följd av att EU-migranterna inte finns där längre att skräpa ner! Klicka här för att gå till artikeln i NWT, 2015-10-10
Se även b a;
Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

Karlstad försöker kringgå lagen i sitt stöd till EU-migranter – gratis camping


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

10 galna forskare i Sverige flippat ut helt om EU-migranter – Nu får det vara nog!


EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare

SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Karlstad beslutat om gratis boende för EU-migranter – Begär laglighetsprövning!

Karlstads kommun har för avsikt att flytta tiggare från naturområden och parkeringsplatser och upprättar i samband med detta campingplats vid polishuset. Karlstads kommun räknar med att det finns 50-70 EU-migranter i staden.

Karlstads kommuns kommunfullmäktige beslutade under tisdagen att föreslå den gamla marken där Solareturen (f.d. second-hand butik) tidigare fanns till campingområde. Detta för att få bort EU-migranter från skogsdungar och andra platser i Karlstadsområdet.

– Vi har märkt att de tillfälliga boplatserna runt om i Karlstad leder till konflikter med närboende på grund av nedskräpning och sanitära problem. Dessutom är det en ovärdig situation för de människor som bor på dessa platser utan tillgång till möjligheter till toaletter och andra hygienutrymmen, meddelar Per-Inge Lidén (MP), kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad, i ett pressmeddelande.

Red’s kom:
Detta pressmeddelande vågar politikerna tydligen inte lägga ut under ”Pressmeddelanden” på kommunens webbplats.

Inga protokoll finns heller på webbplatsen där frågan om EU-migranter behandlats.

Det är skamligt av kommuner att bete sig som Karlstads kommun och upprätta gratis boende för en viss grupp av utländska medborgare, och detta endast för att slippa ta tjuren vid hornen och skicka rätt signaler. Detta agerande leder bara att EU-migranterna fortsätter att strömma till Sverige och att dessa romer fortsatt känner att de står över lagen.

Se bl a; EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Men med detta beslut av kommunfullmäktige blir det fritt fram att begära laglighetsprövning;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som Karlstads kommun vill genomföra, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter (även om det är via en bulvan) så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

10 kr/dag – Den som vill städa får göra detta

De som nyttjar campingplatsen kommer att få betala tio kronor per dag och de kommer själva få styra över städningen, informerar kommunen.

Red’s kom:
Administrationskostnaderna för dessa löjliga 10 kr kommer att överstiga inkomsten.

Vem städar om behov uppstår, och ingen EU-migrant åtar sig uppgiften?

Insamling av avgift en gång i veckan

En tolk kommer att samla in avgiften en gång i veckan.

Red’s kom:
Det är rent ut sagt tramsigt. Att kommunen t o m anlitar en tolk för att kräva in pengar, och endast en gång/vecka.

Om någon inte betalar, vad händer då?

Vaktbolag sköter bevakningen på ordeovisat sätt

Ett vaktbolag kommer sköta bevakningen.

Red’s kom:
Hur kommer denna bevakning att läggas upp? Besök en gång per dag? En gång i veckan?

Karlstads kommun är mycket hemlighetsfull, och media verkar vara rädd för att ställa frågor som kan upplevas ”känsliga”.

Dessutom verkar det som att Karlstads kommun hemligstämplat informationen – eller i alla fall försöker dölja besluten, eftersom protokollen på .

Protokoll saknas för diskussion och beslut om EU-migranter, men kommunen skriver följande allmänna information på sin hemsida;

Den 22 september

Utsatta EU-medborgare hänvisas till en gemensam campingplats på Våxnäs och ett nytt bolag bildas som ska arbeta för en snabbare och mer tillförlitlig tåglinje mellan Oslo och Stockholm. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Utsatta EU-medborgarna hänvisas till camping på Våxnäs

Markområdet vid gamla Solareturen på Våxnäs blir en tillfällig campingplats med hygienutrymmen för utsatta EU-medborgare i Karlstads kommun. Det betyder att EU-medborgarna inte längre får ha några tillfälliga bosättningar på parkeringsplatser och naturområden utan hänvisas helt till området på Våxnäs. Det kommer att kosta tio kronor per dygn att bo på campingplatsen i eget tält, husvagn eller bil. En tolk kommer att samla in avgiften en gång i veckan och vaktbolaget G4S kommer att sköta bevakningen i området.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att området vid gamla Solareturen på Våxnäs ska bli campingplats för utsatta EU-medborgare. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med frivilligorganisationer. Försöket med campingplatsen, som kommer att följa samma koncept som det i Helsingborgs stad, ska prövas under tre månader för att sedan utvärderas.

Kommunen finansierar, i strid med lagen, tiggeriet med 94.000 kr för oktober-december

Karlstads kommun står för hygienanläggningarna med dusch, toalett, vatten och sophämtning.

Totalt sett landar kostnaden på 94 000 kronor över tre månaderna.

Red’s kom:
Alltså exklusive bl a kommunens administrativa kostnader.

Kommunen vill inte berätta vem de planerar att samarbeta med

För att få det hela att funka kommer kommunen arbeta tillsammans med olika frivilligorganisationer.

Red’s kom:
Vilka frivilligorganisationer? Hur ska detta samarbete se ut? Vad är deras uppdrag? Är kostnaden för dessa ”frivilligorganisationer” inräknad i de 94.000 kronorna?

Många obesvarade frågor

Följande av mina tidigare frågor har besvarats (hur sant det är vet vi inte);
• Vad kommer detta att kosta kommunens skattebetalare?
Svar: Som allra minst 31.300 kr/månad (kan lätt bli det dubbla).
• Vad ingår i denna camping för 10 kr/dag?
Svar: Sophämtning, dusch, toalett, vatten (inget nämns om varken el, tvätt/kök eller mat).

Av mina tidigare exempel på frågor återstår;
• Finns bygglov?
• Har kringboende getts möjlighet att överklaga byggnadslov?
• Vem betalar elen?
• Sophantering? Sopsortering?
• Tecknas avtal med de EU-migranter som bor där?
• Vilka villkor gäller?
• Samarbetar kommunen med någon frivilligorganisation i detta och i så fall hur?
• Vilka partier motsatte sig beslutet om gratis camping för EU-migranter?

Provperiod på 3 månader – Utvärdering?

Det hela ska prövas under tre månader och därefter utvärderas.

Red’s kom:
Utvärderas? För vad? För att permanenta gratis boende för romer i framtiden?

Karlstads kommun gör ett enfaldigt försök att kringgå lagen

– Arbetssättet innebär att alla utsatta EU-medborgare kommer att hänvisas till denna plats och att vi inte längre tillåter bosättningar i skog och mark, säger Marléne Lund Kopparklint (M), kommunalråd i vård- och omsorgsnämnden.

Red’s kom:
Hur vet kommunen vilka EU-medborgare som är ”utsatta”?

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation!

Enligt Per-Inge Lidén (MP) får även andra som känner behov ta del av campingplatsen.
– Vi har naturligtvis gjort det här utifrån det behov som vi har sett, med fem-sex-sju bosättningar runt om i Karlstad. Samtidigt kan vi inte neka någon annan EU-medborgare. Svenskar är också EU-medborgare och är det någon som känner att han eller hon är hemlös så kan vi inte neka.

Red’s kom:
Tricket för att försöka kringgå lagen genom att ”alla EU-medborgare” erbjuds gratis boende (= 10 kr/dygn) sprider sig mellan kommunerna. Men det håller inte. Det är inte en kommunal angelägenhet att bedriva camping och konkurrera med liknande privat verksamhet (hotell, motell, B&B, vandrarhem, etc). En camping som dessutom helt uppenbart är riktad till en speciell grupp av utländska medborgare.

– Sen är det ju så att för de som är svenska medborgare och hemlösa så har vi enligt socialtjänsten ett ansvar, vi ska hitta tak över huvudet åt dem. Såna rättigheter har inte en medborgare i exempelvis Rumänien, säger Per-Inge Lidén (MP).

Red’s kom:
Oavsett vilka rättigheter medborgare har i Rumänien så är det Rumänien som har ansvaret för sina medborgare. Inte Sverige!

Vad Per-Inge Lidén (MP) säger här är ett sätt att försöka styra bort svenska medborgare från kommunens olagliga gratiscamping.

Kommunen har inget ansvar för utländska medborgare utöver akut nödhjälp (i vilket inte ens gratis hemresa ingår, även om det används av kommuner för att bli av med problemen på enklast möjliga sätt).

Man kan fråga sig om kommunen ens kan ha en dylik ”gratiscamping” för enbart svenska medborgare, men helt klart är att dessa 94.000 kr + alla extrakostnader inte kan läggas på den grupp som åtgärden riktas till, dvs EU-migranterna. Det är inget som tillför något för kommunen. Tvärtom så leder det enbart till andra ökade kostnader för skattebetalarna.Klicka här för att gå till artikeln i VF, 2015-09-22
Se även bl a;
Karlstad försöker kringgå lagen i sitt stöd till EU-migranter – gratis camping

Karlstads kommun (MP) gör som Lund, erbjuder EU-migranter gratis boende

EU-migranter i Karlstad drabbar kommuninvånare pga det offentligas handlingsförlamning

Karlstad vill ordna gratis camping för EU-migranter som tigger


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.