80% av Sveriges 50 000 romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

8 av 10 svenska romer saknar egen försörjning. Med facit i hand kan man konstatera att Sverige hittills misslyckats kapitalt med att integrera romerna, skriver Dagens Samhälle.

Red’s kom:
Sverige har genom åren lagt ner enorma resurser på att försöka integrera romer i samhället, men det verkar inte spela någon roll hur mycket resurser som läggs på detta. Inga av de satsningar som gjorts har gett någon mätbar effekt (även om politiker försöker ge sken av att vissa ”brobyggare” lyckats åstadkomma i alla fall något).

Se även: Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Det är viktigt att känna till att det inte finns något annat land i Europa där romerna anpassat sig bättre till samhället än vad de gjort i Sverige.

EU-migranter sätter toleransen på prov

Traumat kring de cirka 4 000 tiggarna och det svenska välfärdssamhället uppmärksammas internationellt.

Red’s kom:
Ingen har någonsin kommit fram till att det bara finns 4 000 tiggare i Sverige. Siffran 4 000 är endast en mediamyt. Man måste läsa SVT:s undersökning lite bättre;
Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år
Det finns alltså minst 5 000 EU-migranter i Sverige. Troligen uppemot 6 000 st.

Senast var det New York Times (8/8) som noterade att tiggeriet sätter den berömda svenska toleransen på prov.
Se: Poor E.U. Migrants Test Limits of Swedish Tolerance

Romers särskilda rättigheter i Sverige

I den infekterade debatten glöms det bort att vi redan har minst 50 000 svenska romer. De är till hundra procent svenska medborgare, har status som nationell minoritet och har särskilda rättigheter gällande kultur och språk.

Red’s kom:
Kanske det inte är så lyckat att ge en viss grupp ”särskilda rättigheter”, men inga skyldigheter?

OBS! Antalet romer i Sverige är inte känt eftersom register saknas över detta. Siffran 50 000 är snarare ett minimum. Det finns uppgifter på att antalet romer i Sverige i själva verket är 150 000. Sanningen ligger kanske därimellen, ca 100 000. Klart är i alla fall att de förökar sig i snabb takt.

Vem tror att EU-tiggare kan integreras i det svenska samhället?

Eftersom många anser att Sverige bör göra mer för att hjälpa EU-tiggarna, typ rätt till sjukvård och skolgång för barnen, är det inte ointressant hur det gått för de helsvenska romerna. Historien kan ge oss en fingervisning om Sveriges förmåga att erbjuda romerna ett anständigt liv.

Red’s kom:
Det är en mycket viktig poäng. Vem tror att de ostrukturerade och helt ogenomtänkta punktinsatser som en rad okunniga vänsteraktivister och religiösa organisationer gör (till stora samhällskostnader) för EU-migranter ska lyckas bättre än alla de försök som tidigare gjorts med svenska romer?

Även Norge – precis som alla andra EU-länder – har gått på pumpen i sina försök att integrera romerna i samhället; Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt

Med Sveriges EU-migranter har Svenska kyrkan vaknat till liv rejält. Svenska kyrkan har fört en tynande tillvaro i Sverige, men med EU-migranterna ser de en chans att växa, sprida religiösa budskap och sysselsätta sig med något. Samt – inte minst – kunna utöka sina rikedomar.

Efter 500 år har romer fortfarande inte anpassat sig efter samhället i Europa

Romer har bott i Sverige i mer än 500 år. Under en tidsrymd av hundratals år borde integrationen ha kommit långt och även satts i system av vår epoks sociala ingenjörer, kan man tycka. Men berättelsen om romerna är folkhemmets verkliga skamfläck. Den kantas av fördomar, diskriminering, rasism, sociala problem och kulturella konflikter.

Red’s kom:
Det är vanligt förekommande att skylla problemen med romer på fördomar, diskriminering och rasism/antiziganism, som om att allt är alla andras fel medan romer inte har någon skuld själva i sin situation. Men om vi håller oss till Sverige;
• Det har aldrig funnits någon som kunnat ge något sanningsenligt exempel på fördomar om romer (se även: Forskare (Fafo) slår hål på myter som inte finns om tiggare).
• Det har aldrig funnits någon som lyckats hitta ett enda konkret exempel på diskriminering av romer i Sverige idag. Det kan t o m vara så att svenskar är mer diskriminerade än romer.
• Vad gäller rasism/antiziganism skulle man med en hel del ansträngning kunna få det till att det fåtal attacker som skett mot EU-tiggares bosättningar hör dit. Men å andra sidan så hade dessa attacker skett oavsett vilket folkslag det handlat om eftersom reaktionerna från vissa enstaka personer beror på EU-tiggarnas respektlösa beteende samt nonchalans inför svensk lag och inte på vilket folkslag det är. Så i praktiken finns det inte ens ett enda konkret exempel på antiziganism i Sverige (som det däremot mycket tydligt gör för antisemitism, men då inte av svenskar).

Om det är någon som kan ge ens ett enda exempel på fördom mot romer, diskriminering eller rasism/antiziganism så är du varmt välkommen att skriva detta här. För om detta skulle förekomma så måste väl någon kunna ge i alla fall ett exempel, tycker man.

Sedan är det en annan sak att stat och kommuner med dess politiker – och inte minst vänsterextremister – bygger upp en motvilja mot romer i landet. Politikernas passivitet och handlingsförlamning samt ”politiska korrekthet” riskerar att få svåra konsekvenser i förlängningen för romer.

Inte ens den av regeringen tillsatta (mars 2014) kommissionen mot antiziganism kan lyfta fram någon konkret antiziganism i Sverige idag.

När man utgår från fel saker – som ovan – är det kanske heller inte konstigt att de insatser som görs inte får något resultat.

Däremot är det ingen som helst tvekan om att det råder sociala problem och omfattande kulturella konflikter bland romer. Detta gör det mycket svårt för romer att assimileras i samhället.

Sveriges sista ”resande romer” erbjöds bostäder på 1960-talet

På jakt efter försörjning tvingades svenska romer flytta runt, vilket Katarina Taikon skildrat i sina böcker om flickan Katitzi. Det var först på 1960-talet som den sista gruppen resande romer erbjöds fasta bostäder.

Har svenska romer inte lika villkor som andra?

De svenska romerna har långt kvar till lika villkor.

Red’s kom:
Såvitt jag känner till finns det inget särskilt regelverk för romer i Sverige. Vi lever alla under lika villkor generellt sett, även om villkoren sedan varierar från person till person, från grupp till grupp, samt tillfälle till tillfälle. T ex så har vissa samhällsgrupper särskilda förmåner i rättstvister. Att romer skulle leva på märkbart andra villkor än motsvarande grupper i det svenska samhället finns det inga tecken på.

Man skulle kunna beskriva situationen som att samhället slåss mot väderkvarnar.

Det kanske istället handlar mer om bristande vilja från romer och bristande krav från samhället samt felriktade insatser från samhället pga att man utgår från fel saker (t ex som att antiziganism förekommer i Sverige)?

Som exempel kan nämnas Oxievångskolan i Malmö. Av 4 050 romska elever har inte en enda rom gått ut med godkända betyg. Kan man se en trend här?

Romernas sociala problem går i arv

För fem år sedan överlämnade Delegationen för romska frågor, ledd av förre FP-ledaren Maria Leissner, en dyster utredning till regeringen. Många romska ungdomar misslyckas i skolan och saknar stöd hemifrån. Sociala problem går i arv och bildar negativa mönster.

Red’s kom:
Se: Delegationen för romska frågor: 80% av Sveriges 50 000 romer lever i permanent utanförskap

Vad är antiziganism?

Saken kompliceras av såväl utbredd antiziganism som misstroende mot majoritetssamhället från romernas sida.

Red’s kom:
Det finns ingen till dags dato som kunnat precisera någon antiziganism i Sverige. Därmed inte sagt att det inte förekommer, men det blir fel om man drar slutsatser bara för att det är enklast så.

Det ska noteras att ingen ens kunnat definiera ordet antiziganism, mer än som ”rasism mot romer”. Men det säger inget eftersom ordet ”rasism” idag används för exakt allt som är den minsta kritik mot någon icke-svensk, oavsett vad det handlar om och oavsett sammanhang.

80% av Sveriges romer saknar egen försörjning och lever i permanent utanförskap

Rapporten konstaterade att hela 80 procent (!) av de 50 000 svenska romerna levde i permanent utanförskap utan egen försörjning.

90% av Malmös romer beroende av bidrag

I Malmö var 90 procent av stadens 3 500 vuxna romer bidragsberoende.

Red’s kom:
Det finns uppgifter på att antalet romer i Malmö är betydligt större än 3 500, men andelen som är beroende av bidrag är förmodligen densamma.

Kostnaden för Sveriges romer: Minst 12-13 miljarder kr/år

Utredningen uppskattade samhällskostnaden för att hålla 8 av 10 romer i utanförskap till oacceptabla 12–13 miljarder kronor per år eller 560 miljarder under en livstid (Nilsson/Wadeskog).

Red’s kom:
Alltså 560 miljarder kronor i extra utgift för staten under dessa 40 000 arbetslösa romers livstid!

Vem håller svenska romer i utanförskap på vilket sätt?

Finns viljan bland romer att assimileras?

Med facit i hand kan man konstatera att Sverige hittills misslyckats kapitalt med att integrera romerna.

Red’s kom:
Eller så kan man med facit i hand konstatera att romer är särskilt svårintegrerade i det svenska samhället pga att viljan att assimilera sig saknas i stor omfattning, och att Sverige därför måste börja ställa högre krav och anstränga sig mindre för att söka ursäkter?

Ett bättre konstaterande hade därför kanske varit; Med facit i hand kan man konstatera att romer hittills misslyckats kapitalt med att assimilera sig i Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Samhälle, 2015-08-13
Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Varför ska tiggeri förbjudas i Sverige?

Att ge pengar till tiggare eller tro vi kan förbättra deras situation genom att upplåta campingplatser eller liknande som boende är att göra deras barn och dem själva en björntjänst, skriver Richard Carlsson, SD.

Hjälporganisation uppmanar att inte ge EU-migranterna pengar

Den rumänska hjälporganisationen ”Liv och ljus” har under lång tid och i samarbete med svenska hjälporganisationer arbetat med fattiga romer i huvudstaden Bukarest. Florin Ivanovici, ordförande för organisationen, har en tydlig uppmaning till alla svenskar: ”Ge inga pengar till romska tiggare” (SVT 29/4).

Tiggeri som yrke – drabbar barnen, löser inga problem

Ivanovici radar upp en rad problem som uppstår när romer gör det kringresande tiggandet till ett yrke. Inte minst drabbar det barnen, menar han:

Vår mycket starka rekommendation är att inte ge pengar till tiggare.
Det förvandlar tiggeriet till ett yrke, barnen hemma i Rumänien överges och missar ofta skolan när föräldrarna är borta.
Att ge uppmuntrar till ett liv utan framtid; att flytta från land till land löser inte deras grundläggande problem.

Fri rörlighet på meriter, inte för att tigga

För det andra är grundprincipen för den fria rörligheten inom EU att vi ska kunna röra oss fritt mellan medlemsstaterna på ungefär samma sätt som vi kan förflytta oss och byta bostad eller arbetsplats i våra egna länder. Det innebär att alla EU-medborgare kan söka bostad, anställning eller utbildning i ett annat EU-land på sina förvärvade meriter. Vi pratar alltså inte om möjligheten att tigga.

Vi har betalat för vår välfärd som bygger på ansvar

I Sverige har vi ett välfärdssystem för vårt lands medborgare utifrån ett gemensamt ansvarstagande. För detta betalar vi världens högsta skatter.

80% av Sveriges 50 000 romer lever i permanent utanförskap

Sist men inte minst så konstaterade ”Delegationen för romska frågor” 2010 genom dess ordförande Maria Leissner att omkring 80 procent av de 50 000 romer i Sverige lever i permanent utanförskap.

Inga förutsättningar att hjälpa EU-migranter när 80% av Sveriges romer lever i fattigdom

Leissner säger i en artikel publicerad i Dagens Nyheter (30/7 2010) ”Enligt utredningar som andra har gjort kostar en människa som är arbetslös under hela sitt liv staten 14 miljoner kronor. Om man utgår från att vår uppskattning är korrekt – att vi har 50 000 romer i landet varar 80 procent går utan arbete – så medför det 560 miljarder kronor i extra utgifter för staten under deras livstid”.

Att tro vi kan hjälpa utländska romer samtidigt som en stor majoritet av svenska romer lever i permanent fattigdom blir närmast ett hån.

Red’s kom:
Att hela tiden lägga misslyckanden på hög kommer bara att gräva ner Sverige allt djupare i problemen. Vi kan konstatera att politikerna fatalt misslyckats med intereringen så här långt och då är det kanske inte särskilt smart att fortsätta göra fel, fast i större omfattning?

När det omvända förhållandet råder och 80% av Sveriges romer har arbete och Sveriges övriga utsatta medborgare har fått en dräglig tillvaro kan Sverige ge sig in i ett nytt projekt och försöka hjälpa andra utsatta. Sverige måste nog prioritera dem som redan är i landet om det inte ska gå helt överstyr.

Långsiktig hjälp fungerar bara via hjälporganisationer i hemlandet

Många vill hjälpa människor som lever i fattigdom och under usla förhållanden. Men den hjälp vi ger bör ske genom hjälporganisationer på plats. Att ge pengar till tiggare eller tro vi kan förbättra deras situation genom att upplåta campingplatser eller liknande som boende är att göra deras barn och dem själva en björntjänst.Klicka här för att gå till artikeln i GD, 2015-05-21
Se även bl a;
Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.