Länsrätten: Kommunen får ej förse EU-migranter med boende

Kommunstyrelsen överskred sina befogenheter när man upplät sina valstugor till härbärge för tiggande EU-migranter. Det säger förvaltningsrätten i en dom. Bedömning och beslut skulle i stället gjorts av socialnämnden.

Länsrätten konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott, som fattade beslutet, saknade befogenhet till det. Bedömningen och beslutet skulle i stället ha gjorts av socialtjänsten eftersom det åligger socialen att hantera frågan.

– Hässleholms kommun har inte visat att kommunstyrelsen givits uppdrag av kommunfullmäktige att fatta beslut om sådant boende enligt socialtjänstlagen eller annan lag, resonerar Länsrätten.

Kommunstyrelsen ordnade akut boende till EU-migranter

Det var den 18 februari som kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag åt kommunens säkerhetschef att ordna akut boende till en grupp EU-migranter som bosatt sig i skjul längs Vankivavägen.

Tiggarna erbjöds att bo i kommunens valstugor, Friggebodar, som hastigt gjordes i ordning för övernattning och ställdes ut på en industritomt vid Väpnaregatan. Härbärget beboddes av romer från Rumänien, fram till den 31 mars då bodarna togs bort.

Moderaterna överklagade kommunstyrelsens beslut om boende

Beslutet överklagades av moderaterna Rickard Bernsheim (byggnadsnämnden), Kenny Hansson (fullmäktige) och Lars Johnsson (fullmäktigeledamot).
– Jag kan konstatera att förvaltningsrätten delar vår bedömning att kommunstyrelsens arbetsutskott har överskridit sin befogenhet.

Red’s kom:
Men vilken konsekvens blir det för kommunstyrelsen där skattebetalarnas pengar använts på ett felaktigt/otillåtet sätt? Borde dessa politiker inte betala skadestånd? Kommer de vanligtvis sovandes revisorerna att anmärka på felaktigheterna i sin revisionsberättelse?

Sammanträdesprotokoll 2015-02-18:
Drygt 20 EU-medborgare har sedan 2015-02-11 olovligen bosatt sig i små skjul på kommunalägd parkmark utmed Vankivavägen. EU-medborgarnas bosättning strider bl a mot kommunfullmäktiges beslut avseende Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun samt mot bestämmelserna i ordningslag (1993:1617) och miljöbalken. Kommunen har också fått in klagomål på nedskräpning, bilar som tutar, störande röklukt etc. Det finns även en risk för att personerna i bosättningen kommer till skada då bosättningen är belägen precis intill en mycket trafikerad väg. Kommunen har efter EU-medborgarnas etablering bildat en tjänstemannagrupp med uppgift att göra en omvärldsbevakning samt undersöka vilka möjligheter kommunen har att göra en akut tidsbestämd insats mot bakgrund av den fara som bosättningens placering utgör. Kommunen har i ärendet också varit i kontakt med Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Röda korset vilka samtliga erbjuder sig att vara stödresurser i ärendet. Kontakt har också skett med de berörda EU-medborgarna vilka informerats om att deras boende är olagligt och att de inte kommer att få bo kvar där de etablerat sig samt att kommunen kommer att riva deras boende.

Olika handlingsalternativ har diskuterats i tjänstemannagruppen och efter diskussion med de närvarande gruppledarna, vilka var inbjudna till information och diskussion i ärendet 2015-02-16, föreslås att kommunen erbjuder de aktuella EU-medborgarna ett akut tidsbegränsat övernattningsalternativ på kommunal fastighet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunledningskontorets säkerhetschef att i nära samråd med tekniska förvaltningens tf. förvaltningschef erbjuda de EU-medborgare som bosatt sig på kommunens parkmark vid Vankivavägen ett akut tidsbegränsat övernattningsalternativ på kommunal fastighet

Lars Johnsson (M)

Om socialtjänsten och dess professionella tjänstemän hade fått hantera ärendet hade detta garanterat en likvärdig och rättssäker och human hantering. Jag tror inte att socialtjänsten hade kommit fram till att det är lämpligt att mitt i vintern erbjuda någon boende i oisolerade friggebodar på ett industriområde, kommenterar fullmäktigeledamot Lars Johnsson (advokat till yrket), Hässleholm, utslaget.

Red’s kom:
Socialtjänsten hade kanske gjort bedömningen att kommunallagen skulle följas istället, vilket innebär att kommunen inte kan idka välgörenhet för EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad.

Om kommunstyrelsen följt regelverket skulle de verkat för att EU-migranterna åkte hem till sina hem i Rumänien, istället för att kommunen finansierar tiggeriet.

Lena Wallentheim (S)

Frilagt.se skriver;
– Vi diskuterade med polismyndigheten om möjligheten att avhysa migranterna när de bosatt sig vid Vankivavägen. Men det skulle ta lång tid och det var under vinterhalvåret. När vi dessutom fick information om stenkastning mot lägret och att en kvinna var höggravid valde vi att skynda på, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

Men varför kunde inte socialnämnden besluta?
De ansåg inte att de hade stöd i sin lagstiftning och eftersom det handlade om en säkerhetsfråga borde det beslutas på högre nivå, säger Lena Wallentheim (S).

Hon konstaterar nu att det blev fel.
Domen säger att vi agerade fel. Det får vi ta till oss inför framtiden, situationen kan ju uppstå igen. Innan dess får vi diskutera hur vi ska hantera det och på vilken nivå beslut ska fattas.

Krisledning ligger redan på kommunstyrelsen, men någon kris av det slaget var det inte frågan om. Det handlade inte heller om att socialnämnden inte hade pengar till ändamålet.

– Nu måste vi sätta oss ner och göra en omvärldsanalys. Vi är inte den enda kommunen i den här situationen. Vi får titta på hur andra gör och även vad statens utredare i frågan kommer fram till, säger Lena Wallentheim (S).

Red’s kom:
Herregud, omvärldsanalys? Så mycket svammel. Varför har Lena Wallentheim (S) och övriga delaktiga i det felaktiga beslutet inte tidigare brytt sig om vad den nationella samordnaren för EU-migranter kommit fram till? Dvs kommunen ska inte upplåta subventionerat boende till EU-migranter, eftersom det bryter mot kommunallagen. Det handlar inte om att ”titta på hur andra gör”. Det handlar om att följa lagen och respektera kommuninvånarna.
Klicka här för att gå till artikeln i NSK, 2015-08-31
Se även bl a;
Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

Ett tjugotal EU-migranter som tidigare bott på privatägd mark (där det planeras för bostadsbyggande) i Hässleholm flyttade till kommunal mark några meter därifrån efter att det blev känt att de skulle avhysas av markägaren. Därefter har kommunledningen försökt hitta ett sätt att få dem att flytta. Från kommunens sida menar man att den privatägda marken, bara några meter från en större väg, är en otrygg plats.

Betalda hemresor

Kommunen erbjuder hemresor till Rumänien. Innan jul 2014 fick 24 personer ett sådant bidrag från Hässleholms kommun.

Tillfälligt härbärge ordnas för migranter

Kommunen ser helst att tiggarna flyttar tillbaka till sina hemländer men erbjuder EU-migranterna som bosatt sig i skjul på kommunal parkmark längs Vankivavägen i Hässleholm härbärge i form av friggebodar fram till den 31:e mars 2015.

Kommunen informerade EU-migranterna, romer från Rumänien som livnär sig på att tigga utanför stadens butiker, att de inte får bo kvar i de hastigt uppbyggda skjulen (av brädlappar, wellpapp och plast).

22 romer från 2 familjer

Det bor 22 personer i skjulen och de kommer från två olika släkter/familjer.
– I Rumänien är det så dåligt att det inte finns något att återvända till förutom mina fyra barn, berättar en av romerna.

Romerna vill att två hus ställs till deras förfogande som de kan få hyra.

Valstugor tiggarnas nya hem

Valstugor från sommaren 2014 snabbrustades för att bli bostäder, spartanskt inredda med bårar från civilförsvaret att ligga på, åt de runt 20 tiggande EU-migranterna. Ström drogs in, värmeelement och brandvarnare monterades i friggebodarna som står på en industritomt som kommunen äger. På området finns tillgång till toalett, dusch och ett pentry.

Beslutet att upplåta bodarna till tillfälligt härbärge för EU-migranterna beslutas den 18/2 av kommunstyrelsens arbetsutskott; Lena Wallentheim (S), Dolores Öhman (MP), Mats Sturesson (C), Pär Palmgren (M) och Ulf Erlandsson (SD).

Robin Gustavsson (KD) i socialnämnden berättar att bodarna är en tillfällig lösning, efter överenskommelse med migranterna.

Tvångsavhysning tar för lång tid

– Att tvångsavhysa dem från platsen kan ta flera veckor. Vi har erbjudit dem att resa hem men de vill inte återvända förrän i slutet av mars. Därför har vi kommit överens om den här samförståndslösningen, att de får bo i friggebodarna till den siste mars, berättar Robin Gustavsson som samordnar frivilligorganisationernas kommande åtgärder för EU-migranterna.

För vilka gäller erbjudandet att bo i valstugorna?

– Avsikten är att upplåta bodarna till personerna som bor i skjulen på Vankivavägen. Om det kommer fler migranter som vill slå sig ner på området får vi titta på nya lösningar, säger Robin Gustavsson.
De som bor i stugorna måste skriva under papper och godkänna ordningsregler.
Det får inte bo några andra i stugorna än de som står på papperet. Om fler försöker slå sig ner kommer det att beivras med kraft, förklarar kommunalrådet Mats Sturesson (C) och kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

”Våra egna hemlösa glöms bort”

EU-migranterna får uppvärmda bodar att bo i av kommunen medan vanliga hemlösa bor i parker, bilar och trappuppgångar. Så resonerar inte minst de som jobbar ideellt för att hjälpa de hemlösa i Hässleholm.

Not.
I motsats till de flesta av romerna så är hemlösa svenska medborgare verkligen hemlösa.

Ett slag i ansiktet på hemlösa svenskar

– Jag missunnar inte EU-migranterna hjälpen men vi har flera hemlösa här i Hässleholm som har behov av exakt samma saker, att värma sig, någonstans att gå på toa och att sova. Kommunens åtgärd är ett slag i ansiktet på våra hemlösa, samma villkor måste råda för alla, vi får inte sätta svaga grupper mot varandra, säger Ingela Hansson.

Tillsammans med en grupp frivilliga delar hon sedan i november ut frukost till de hemlösa varje lördag i Örtagården i församlingshuset.
Dit brukar det komma uppemot åtta personer som alla har olika skäl till sin hemlöshet. Allt från missbruk, psykiska diagnoser och människor som helt enkelt hamnat i en krissituation.

– Vi har en man som kommer till oss som sedan länge sover i sin bil. Han hade behövt en uppvärmd Friggebod att sova i, menar Ingela Hansson.

En man ställde följande fråga till kommunledningen:
Är en svensk medborgare som är bostadslös på grund av att jag har betalningsanmärkningar. Har varit bostadslös i snart tio år. Eftersom Hässleholms kommun hjälper hemlösa tiggare med boende, så tänkte jag att ni också skulle kunna hjälpa mig med ett boende. Har fast inkomst i form av förtidspension”.

Detta är bara början

Politiker och tjänstemän betonar att frågan om EU-migranter som kommer till Sverige inte tar slut med den här åtgärden. Det finns bosättningar med främst rumänska romer över hela landet, ett fenomen som pågått under i alla fall de senaste 1,5 åren.

Regeringen har varken vägledning eller besked att komma med till kommunerna i denna fråga. Var och en får handla som den finner bäst och enligt de lagar som gäller.

Hur kan man förebygga att det blir fler olagliga bosättningar?
– Det man kan göra är att hålla sin fastighet i ordning, se till att det är röjt och att det inte ligger skräp, gamla pallar eller annat som kan användas som byggmaterial. Det minskar intresset, konstaterar Mats Sturesson (C).

Polisingripande om pågående uppbyggnad av läger

– Efter vad jag fått information om går det bra att via polis sätta stopp om det är pågående, det vill säga under tiden folk bygger, resonerar Pär Palmgren (M), oppositionsråd.

Friggebodar åt tiggarna olagliga

Politikernas beslut att upplåta valstugorna som bostäder till EU-migranterna är olagligt och ska upphävas. Det skriver tre Moderatpolitiker i ett överklagandet till förvaltningsrätten i Malmö.

Lars Johnsson (fullmäktigeledamot), Richard Bernsheim (byggnadsnämnden) och Kenny Hansson (fullmäktige) anser att kommunstyrelsens arbetsutskott överskred sina befogenheter när man den 18 februari beslöt att inrätta ett tillfälligt härbärge åt 20-talet EU-migranter i kommunens friggebodar.

Härbärge inte kommunal angelägenhet

De klagande anser inte att det är en kommunal angelägenhet att ordna härbärge och att kommunen kan lida ekonomisk skada av beslutet.

Beslutet strider dessutom mot lagen som säger att kommunen inte på det här viset får erbjuda möjligheter att övernatta åt en avgränsad grupp av människor.
– Genom beslutet har kommunen överskridit sina befogenheter. Beslutet står således i strid mot lag, skriver de.

Politikerna påpekar också att den nämnd som har det yttersta ansvaret för folk som vistas i kommunen är socialnämnden. Ett uppdrag och ansvar som varken kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott har.

Inhibition av beslut – Bygglov saknas

De tre politikerna vill också att förvaltningsrätten beslutar om inhibition, det vill säga förbud att verkställa beslutet, ett beslut som verkställdes för två veckor sedan då rumänerna flyttade in i bodarna.

Härbärget på Väpnaregatan saknar bygglov.Klicka här för att gå till artikeln i NSK, 2015-03-04

Se även bl a:
EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.