Kommunalt finansierad camping för EU-migranter i Uppsala – Centern kritisk

Nr 132. Interpellation av Stefan Hanna (C) om planer om tillfällig uppställningsplats för EU-migranter på kommunens mark
KSN-2015-1837 – Kommunfullmäktige

Interpellation

Uppsala kommun gick den 6 augusti ut med ett pressmeddelande om att erbjuda tillfälliga insatser för hemlösa EU-migranter.

Red’s kom:
Var finns det ”hemlösa” EU-migranter?

Den 13 augusti, en vecka senare, stod det klart att platsen för ändamålet placeras i Librobäck på en kommunal tomt på Skedbogatan. En tungt nedsmutsat industrimiljö med bristfällig belysning och tät trafik med hög bullernivå från Bärbyleden som ligger alldeles intill.

Inledningen i pressmeddelandet var tydligt — tillfälliga insatser. Klart står även att detta endast skulle vara ett sommarboende fram till dess att ett vinterhärbärge i Ulleråker för EU-migranter öppnar. Menad att rymma 50 uppställningsplatser för att lösa problematiken med illegala boplatser runt om i stadens parker är ”campingen” tänkt att drivas av Uppsala stadsmission men att toalett, tvätt och sophämtning i huvudsak ska finansieras av kommunen.

En demokratisk process har totalt uteblivit i ärendet då oppositionen varken informerades i socialnämnd eller av kommunstyrelsen, utan delgavs via pressmeddelande och påföljande medieutspel.

Ingen konsekvensanalys har gjorts, som vanligt

Förslaget saknar beslutsunderlag och har dessutom fått kritik från regeringens samordnare, Martin Valfridsson, för arbetet med utsatta EU-medborgare. Valfridsson menar att sådana här tillfälliga lösningar kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen då vi i Sverige inte har en tak-över-huvudet-garanti och att det kan vara mycket problematiskt att Uppsala skulle erbjuda särskilda förmåner som bryter mot likabehandlingsprincipen.

Uppsala kommun verkar för mänskliga rättigheter där grundpelarna är delaktighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet och respekt för mångfald. Att inrätta gratis eller kraftigt reducerat boende för vissa EU-migranter, dessutom med stark koppling till ett folkslag, är därför inte förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Detta till trots är majoriteten uppenbarligen beredd att bryta mot likabehandlingsprincipen genom inrättande av denna camping.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S):

1. Hur rimmar detta initiativ med kommunallagen och likabehandlingsprincipen om att inte inrätta gratis boende för andra länders medborgare men att i detta fall göra det för ett enskilt folkslag?

2. Anser ni att EU-migranternas icke-rätt till socialbidrag ska vara skäl nog för att ni ska bryta mot tidigare nämnda lag och likabehandlingsprincip och erbjuda dem kraftigt reducerade boendekostnader på skattebetalarnas bekostnad?

3. Ni har gått ut med att det är en dyr och omständlig process att avhysa illegala bosättningar som bara löser situationen för stunden. Hur skulle då avhysningsprocessen bli annorlunda efter det att tidsfristen på tre månaders uppehälle gått ut? Kommer avhysningen av personer som ändå bosätter sig på olaglig plats att snabbas upp?

4. Vad får majoriteten att tro att detta inte ska komma att bli en permanent lösning?

5. Bostadsbristen i Uppsala är extra påtaglig särskilt under höstarna kring universitetens terminsstart. Kommer ni att rekommendera även studenter att tillfälligt slå upp läger på en liknande ”campingplats”?

6. Har det gjorts någon riskbedömning för huruvida detta skulle kunna förvärra läget, exempelvis ifall efterfrågan på boende i lägret blir större än de utannonserade antal på 50 platser?

7. Om en liknande plats blir full, avser då majoriteten att gå in med ytterligare ”tillfälliga insatser” som liknar denna planerade campingplats?

Stefan Hanna (C)
Kommunalråd

Red’s kom:
Ovanstående frågor ska besvaras den 7/12 2015.

Se även bl a;
EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Föreningen Tillsammans för Uppsala anser att Sverige ska försörja alla EU-migranter

EU-migranter undvek avhysning genom att flytta liten bit bort på kommunens mark

Nytt försök att avhysa EU-migranter i Uppsala

EU-migranter avhyses från p-plats i Uppsala – Stadsmissionen upprörda – Kholod Saghir

EU-migranter i Uppsala får gratis uppställningsplats på IOGT-NTO’s mark

Uppsala ger 1,3 miljoner kr till Livets ord för boende till några EU-migranter

Uppsala Stadsmission ger EU-migranter meningslös sysselsättning med inslagning av klappar


Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Stadsmissionen och Podrom (STAND) sprider myter om EU-migranter


Stadsmissionen vill ha tak över huvud garanti för EU-migranter med stöd av falsk statistik

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Räddningsmissionen Göteborg försöker föregå riktlinjer från nationella samordnaren för EU-migranter

Har kommunen ansvar för sängplatser till EU-migranter?


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

Bråk mellan EU-migranter allt vanligare – knivbråk i Uppsala


Vad tycker politikerna (bl a Stefan Hanna) ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter

Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Rumänsk by flyttar till Strängnäs för att EU-migranterna ska försörjas av samhället


Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall

Mall för begäran av laglighetsprövning av beslut om skattefinansierad boendelösning för EU-migranter:


TILL: Förvaltningsrätten i Malmö
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Datum: 2015-10-XX

MOTPART
Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund

BESLUT SOM ÖVERKLAGAS
Socialnämnden i Lunds kommuns beslut den 14 oktober 2015, § 190

Undertecknad anser att, för §190, Dnr SO 2015/0167 (beslut 2015-10-14), Lunds kommun/socialnämnden:

 1. saknar behörighet att ta de beslut som togs av socialnämnden 2015-10-14 om skattefinansierad gratis camping för en utvald grupp utländska medborgare (enligt beslut som redovisas nedan). Socialnämnden saknar beslutskompetens i denna fråga enligt särskilt de skäl som chefsjuristen på Lunds kommunkontor framfört (se nedan). Socialnämnden har alltså överskridit sina befogenheter och beslutet har inte tagits i laga ordning.
 2. saknar behörighet att ta detta beslut enligt Kommunallagen 2:a kap, 1 §. Beslutet är inte en angelägenhet för kommunen och strider mot kommunallagen.
 3. ägnar sig åt otillåten konkurrens när de driver en gratis camping under en period av minst tre månader (till att börja med) för utländska medborgare. Dvs beslutet strider mot lag/författning.
 4. ägnar sig åt en för kommunen ej lagenlig välgörenhet för en viss grupp utländska medborgare. Dvs beslutet strider mot lag/författning.
 5. bryter mot den kommunala likställighetsprincipen.
 6. använder föreningen Hjälp Tiggare i Lund och den nystartade organisationen Crossroads Lund som bulvan på ett sätt som ej är förenligt med regelverken, för att på detta sätt försöka kringgå regelverken och lägga skattemedel på gratis boende för en viss utvald grupp utländska medborgare (dvs EU-migranter/romer).

Enligt KL 10 kap. 1 § har varje kommunmedlem rätt till Laglighetsprövning. Lunds kommuns beslut berör alla i landstinget eftersom beslutet får konsekvenser som att det riskerar öka tillströmningen till regionen av utländska medborgare som vill dra nytta av de särskilda förmåner som Lunds kommun bistår en viss grupp av utländska medborgare med.

YRKANDE
Härmed önskas att Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL 10 kap. 2 §) på det beslut som Lunds kommun/socialnämnden tagit 2015-10-14.

Jag yrkar att Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om tremånaders gratis camping för EU-migranter på en, flera eller alla av följande grunder:
1. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
2. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
3. beslutet strider mot lag eller annan författning,
4. beslutet inte tillkommit i laga ordning.

BEGÄRAN OM INHIBITION
Klaganden begär dessutom att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Frågan är av stor principiell betydelse, vilket det senaste årets debatt i Sverige har visat.

Starka skäl för att beslutet är olagligt
Det finns starka skäl som talar för att socialnämndens beslut är olagligt.

Lunds kommuns chefsjurist har bedömt att socialnämnden inte hade kompetens att ta aktuellt beslut.

Det skulle vara komplicerat att rätta upp beslutet i efterskott i det fall Förvaltningsrätten kommer fram till att beslutet av socialnämnden i Lund om aktuell försörjning av en viss grupp utländska medborgare – i form av gratis boende i husvagnar bekostade med skattemedel – inte tagits i rätt ordning.

Beaktansvärd skada
Beaktansvärd skada åsamkas allmänheten enligt nedanstående bilagor, t ex genom att en icke oansenlig mängd skattemedel förbrukas till ingen nytta, inte minst i införskaffande av de 12 husvagnarna. Även de EU-migranter som flyttats till den med uteslutande skattemedel finansierade campingen drabbas av en beaktansvärd skada istället för att en fungerande och rättsligt korrekt lösning på de olika problemen tagits fram från början.

Det ska i detta sammanhang noteras att det finns en mycket enkel lösning på problemen som alternativ. Det är att lagen upprätthålls och de EU-migranter som olagligen ockuperar p-platsen avhyses, med möjlighet som alla andra medborgare att placera sin bosättning på ett område som är förenligt med lagen. Socialnämndens beslut är bara en fråga om Lunds kommun ska idka riktad välgörenhet för en viss utvald grupp av utländska medborgare eller ej. Dvs det finns inget av vikt i att låta socialnämnden dra igång ett så här stort och kostsamt projekt – som påverkar så många människor – bara två veckor efter ett beslut, där detta beslut dessutom är så uppenbart ogenomtänkt (vilket mycket tydligt framgår av handlingarna).

BILAGOR
01 SOCIALNÄMNDENS BESLUT
02 SOCIALNÄMNDEN I LUND HAR TAGIT BESLUT OM GRATIS BOENDE TILL EN VISS GRUPP AV ROMER FRÅN ANNAT LAND ENLIGT FÖLJANDE
03 UTLÅTANDE FRÅN KOMMUNENS JURISTER
04 Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om gratis camping för EU-migranter
05 ALLIANSENS RESERVATION MOT SOCIALNÄMNDENS BESLUT
06 ALLIANSEN BEGÄRDE ÅTERREMITTERING FÖR ATT OKLARA FRÅGOR SKULLE REDAS UT INNAN BESLUT
07 FRÅGOR – KONSEKVENSANALYS
08 FINNS GILTIGT BYGGLOV FÖR KÄLLBY CAMPING?
09 INTE RIMLIGT ATT KOMMUNEN UNDERSTÖDJER LAGBROTT
10 OTILLÅTEN KONKURRENS
11 VÄLGÖRENHET FÖR UTLÄNDSKA TURISTER I SVERIGE
12 KOMMUNERNAS RÖRELSEFRIHET BEGRÄNSAS I KOMMUNALLAGEN
13 LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
14 DISKRIMINERING
15 I ARTIKEL I SDS FRAMGÅR ATT ÄVEN DE SOM RÖSTADE FÖR BESLUTET INSER ATT DE INTE VET OM BESLUTET ÄR FÖRENLIGT MED LAG
16 REGERINGENS STÅNDPUNKT
17 Protokoll Socialnämnden Lunds kommun, 2015-10-14
18 Tjänsteskrivelse 2015-09-28 om 3 månaders evakueringsboende på Källby camping


Bil. 1

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Socialnämndens beslut – som är det beslut laglighetsprövning begärs för här – om gratis camping till en särskilt utvald grupp av EU-migranter/romer lyder enligt följande protokollutdrag:

Dnr SO 2015/0167

§190
Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping

Socialnämnden beslutar
• att ingå avtal med kultur- och fritidsnämnden i enlighet med socialförvaltningens förslag till driftsavtal med alternativet 12 husvagnar för tiden den 1 november 2015 till den 31 januari 2016
• att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda evakueringen från parkeringen vid Åkerlund och Rausings väg till det tillfälliga husvagnsboendet på Källby camping så som beskrivet i tjänsteskrivelse av den 28 september 2015.
• att kostnaden för evakueringsplatsen tas från de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Ovanstående beslut av socialnämnden gick emot socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2015 om tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping.

Se: Protokoll Socialnämnden Lunds kommun, 2015-10-14


Bil. 2

SOCIALNÄMNDEN I LUND HAR TAGIT BESLUT OM GRATIS BOENDE TILL EN VISS GRUPP AV ROMER FRÅN ANNAT LAND ENLIGT FÖLJANDE

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2015-09-28, utdrag:
Förslag 2 – plats för 12 husvagnar
– Mobila toaletter inklusive tömning: 24 000 kronor
– Sophämtning: 72 000 kronor
– Medel till ideell sektor: 90 000 kronor

SKA HUSVAGNAR KÖPAS ELLER HYRAS IN?
Summa 186 000 kronor, varav alltså 90.000 kr går till en privatperson (Joakim Månsson Bengtsson) för att på ett ej specificerat sätt ordna fram ett antal husvagnar att låna ut eller skänka till vissa turister (EU-migranter/romer).

Vad händer med husvagnarna efter 2016-01-31?

Lunds kommun, socialförvaltningen, skriver:
Posten ”medel till ideell sektor” är en grov uppskattning och kan omfatta iordningställande av husvagnar så att dessa är i dugligt skick och har möjlighet till uppvärmning och enklare matlagning, enklare servering av kall mat, administration och material som behövs för att bedriva verksamheten.

INGET KOSTNADSTAK FÖR HUSVAGNAR
Dvs det finns inget övre tak för utgifterna till ”ideell sektor”. T ex kan de 90.000 kronorna för husvagnar och annat bli en kostnad på 190.000 kr. Eller så kan 12 nya husvagnar köpas in för 12 miljoner kr av skattemedel.

OKÄNT ÄGARFÖRHÅLLANDE TILL HUSVAGNAR
Det framgår heller inte från varken socialförvaltningens utredning eller socialnämndens beslut vem som ska stå som ägare till husvagnarna (vilket bl a försvårar ansvarsfrågor såväl som framtida evakuering) som finansieras med skattemedel.

GRATIS – SKATTEFINANSIERAD – MAT TILL EU-MIGRANTER
Det är också anmärkningsvärt att socialnämnden avsätter skattemedel för förplägnad av EU-migranterna, utan kostnad för dem, och utan motivering samt utan utredning om det är juridiskt korrekt.


Bil. 3

UTLÅTANDE FRÅN KOMMUNENS JURISTER

Socialförvaltningens (Karin Säfström) tjänsteskrivelse till socialnämnden i Lund, 2015-09-28, följer nedan. Utredningen bekräftar att socialnämnden inte har befogenhet att ta beslut om gratis camping för aktuell grupp av turister (EU-migranter/romer):

Juridisk bedömning av socialnämndens kompetens i frågan om tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping

Nedanstående tolkning av kommunallagen är gjord av administrativ chef/chefsjurist på kommunkontoret.

Av kommunallagen 3 kap. 9 och 10 §§ framgår att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt för kommunen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att utgångspunkten är uttalanden i förarbetena (prop. 1973:90 s. 231) till regeringsformen. Där anges att fullmäktiges beslutskompetens i huvudsak gäller beslut av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd. Det skall vara fråga om avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande.

Förvaltningsrätten i Malmö har den 15 november 2011, mål nr 8186-11 m.fl., upphävt Kommunstyrelsen i Lunds kommuns beslut att teckna överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av ett visst antal flyktingar per år. Förvaltningsrätten motiverade sitt beslut med att det i vart fall numera, allmänt sett, finns ett dominerande politiskt moment i den typen av överenskommelser. Sådana beslut torde därför enligt förvaltningsrätten i regel förutsätta bedömningar av principiell natur.

I detta fall är det fråga om att kommunen, i samarbete med ideella organisationer, ska tillhandahålla en tillfällig uppställningsplats/evakueringsplats för husvagnar till utsatta EU-medborgare. Det rör sig således inte om någon verksamhet som är obligatorisk för kommunen. I valet för kommunen att åta sig eller inte åta sig en sådan verksamhet är det politiska momentet således helt dominerande. Jämfört med det mottagandeavtal som prövades av förvaltningsrätten är frågan än mer politiskt omtvistad och kontroversiell. Detta avspeglas i samhällsdebatten, där frågan om svenska myndigheters ansvar och angreppssätt när det gäller utsatta EU-medborgare är föremål för många olika åsikter. Vidare syns det i det faktum att olika kommuner valt helt olika sätt att ta sig an frågan kring de utsatta EU-medborgarna. Den sammantagna bedömningen av dessa faktorer medför att frågan om att kommunen åtar sig ett ansvar för de utsatta EU-medborgarna, inklusive anordnade av en tillfällig camping eller evakueringsboende, är en fråga av principiell beskaffenhet som därmed ska avgöras av kommunfullmäktige.

För det fall kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska göra verklighet av förslaget kring evakueringsplats är det den av kommunfullmäktige utsedda nämnden som ska verkställa beslutet. Om ingen verkställande nämnd utses har kommunstyrelsen verkställighetsansvar (kommunallagen 3 kap. 4 och 14 §§).

I ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 har socialnämnden av kommunfullmäktige getts ett särskilt uppdrag att ”Utreda förutsättningarna att i samverkan med exempelvis ideella organisationer erbjuda härbärge för EU-migranter som befinner sig i Lunds kommun.

Detta uppdrag kan inte anses ge socialnämnden befogenhet att också verkställa en sådan samverkan. Uppdraget innebär endast utredning av förutsättningarna för en sådan samverkan. Ett genomförande av detta uppdrag, såsom nu föreslås, behöver således beslutas av kommunfullmäktige i enlighet med motiveringen ovan.


Bil. 4

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om gratis camping för EU-migranter

Vänsterblocket i socialnämnden Lund beslutade om att upprätta gratis camping för EU-migranter trots;
juristers klargörande att socialnämnden inte har befogenhet att ta detta beslut
socialförvaltningens avrådan
• att ett mycket stort antal ej utredda viktiga frågor finns runt detta.

PLAN FÖR ATT AVVECKLA CAMPING SAKNAS!
Det finns inget i Lunds kommuns beslut som säger att de särskilda privilegierna för romer ska vara temporära eftersom ingen deadline satts, och ingen plan finns för hur aktuell och andra bosättningar ska avvecklas någon gång i framtiden (vilket kan bli om tiotals år eller aldrig).

Efter aktuell gratiscamping kan socialnämnden fortsätta med såväl denna camping som andra boendelösningar, på skattebetalarnas bekostnad.

Se: Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter


Bil. 5

ALLIANSENS RESERVATION MOT SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Alliansen reserverade sig mot socialnämndens beslut att förse de EU-migranter som olagligen ockuperat mark med gratis boende, enligt följande:

SO protokoll 2015-10-14 § 190/ bilaga 1

Socialnämndens sammanträde 151014

Reservation i ärende 6

Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping
Allianspartierna i socialnämnden anser det viktigt att ett beslut om evakueringsplatser på Källby camping tas upp till politisk debatt och beslut i kommunfullmäktige. Dels för att ärendet påverkar ett flertal nämnder och dels för att det gäller en målgrupp som inte ingår i socialnämndens ordinarie ansvarsområde.

Socialnämndens ekonomi är i nuläget väldigt ansträngd och resurserna som läggs på Eu-migranter från den ordinarie driftsbudgeten är ansenliga i jämförelse med de pengar fullmäktige redan beslutat om. Ett beslut från fullmäktige blir därför ett godkännande från högre instans att man fortsätter med detta arbete oavsett de ekonomiska konsekvenserna.

Göran Wallén (M) Sonja Lindlöf (FP) Mattias Horrdin (C) Agneta Lindskog (KD)

Enigheten är stor i att beslut som togs av
– Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S),
– Erik Hammarström (MP), Jenny Sjöö (MP),
– Sven-Bertil Persson (V), och
– Yumna Ramadan (Fi)
inte tagits i rätt ordning.


Bil. 6

ALLIANSEN BEGÄRDE ÅTERREMITTERING FÖR ATT OKLARA FRÅGOR SKULLE REDAS UT INNAN BESLUT

Alliansen ville att frågan om gratis camping för en selektivt utvald grupp av utländska medborgare skulle återremitteras, enligt följande protokollutdrag:

Göran Wallén (M), yrkar för alliansen, att ärendet ska återremitteras för besvarande av frågeställningarna om:

 1. Finansieringsfrågan. Förvaltningen menar att kostnaden är utöver de 700 tkr fullmäktige anslagit i arbetet för EU-migranter. Vi menar att det istället måste tas inom dessa 700 tkr.
 2. Ansvarsfrågan. Hur ser rollfördelningen liksom ansvaret mellan organisationerna och kommunen ut?
 3. Hur säkerställer man att det inte blir ett permanent boende? Vad händer om personerna i fråga bor kvar vid avtalets slut?
 4. Avgiftsfrågan måste utredas vidare. I t.ex. Helsingborg har man avgift och menar att det är en förutsättning för att det ska fungera.
 5. Är detta ett biståndsbeslut? I så fall får det andra implikationer.
 6. Kommer det att krävas att vederbörande legitimerar/identifierar sig (precis som man alltid gör i samband med övernattning på campingar)?

Emellertid blev alliansens önskan om återremittering nedröstad av vänsterblocket.


Bil. 7

FRÅGOR – KONSEKVENSANALYS

Tilläggas kan att det förekommer ett stort antal andra obesvarade frågor i detta sammanhang:

KONSEKVENSANALYS SAKNAS!

 • Kan socialnämnden ta beslut om att erbjuda EU-migranter 12 husvagnar utan att först undersöka om dessa husvagnar kan ordnas fram?
 • Det framgår inte om husvagnar ska hyras eller köpas in, eller av specifikt vem/vilka inom ”Ideell sektor och idéburna organisationer”. Är det inom kommunens kompetens att betala för inköp av husvagnar som en privatperson (Joakim Månsson Bengtsson) blir ägare till?
  Här uppstår också frågan om det är skattemedel som använts för att betala för de husvagnar som Joakim Månsson Bengtsson (MP) står som ägare på redan idag och som helt eller delvis används för EU-migranter?
 • Ej heller har det fastställts att de 90.000 kr som är budgeterade för 12 husvagnar räcker (eller kanske är för mycket) för att införskaffa dessa.
 • Ingen har innan socialnämndens beslut utrett hur många personer som är aktuella för förflyttning från den av EU-migranterna ockuperade p-platsen till gratiscampingen (kommunens gissningar har den senaste tiden varierat rejält mellan 20 och 75 EU-migranter). Hur kan beslut tas om att införskaffa 12 husvagnar utan att veta behovet?
 • Ingen har innan socialnämndens beslut verifierat med kultur- och fritidsförvaltningen att denna förvaltning är beredd att upplåta campingen (utan kostnad) till socialnämnden under tre månader för att upprätta en bosättning till EU-migranter.
 • Ingen har verifierat med ”Ideell sektor och idéburna organisationer” (dvs; Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson) att de är beredda att stå för driften och ansvara för att camping sker enligt gällande bestämmelser – där dessa bestämmelser inte ens tagits fram – samt ansvarar för införskaffandet av husvagnar och tilldelning av plats. Att detta inte är utrett framgår av socialförvaltningens underlag där de skriver att;
  Crossroads Lund ställer sig försiktigt positiv till att ansvara för driften av verksamheten och införskaffandet av husvagnar att upplåta. Vid kontakt med ideell sektor har dock inte de olika förslagen på storlek presenterats.
  samt
  Kostnaden för medel till ideell sektor som presenterats ovan är enbart en uppskattning från socialförvaltningens sida och har inte diskuteras med ideell sektor och idéburna organisationer.
  För att en eventuellt kommande överenskommelse ska kunna göras mellan socialförvaltningen och ideell sektor och idéburna organisationer måste dock detta diskuteras vidare med konkretiseringar från båda sidor där de båda förslagen presenteras i detalj.
  ”.

  Inget av detta har gjorts innan socialnämndens beslut att upplåta gratiscamping till EU-migranterna.

Fler frågor utan svar:

BESLUT JURIDISKT KORREKT?
• Har kommunen rätt att förse en särskild grupp utländska medborgare med gratis (eller ens subventionerat) boende?
Inte minst med tanke på att;
– det inte är en kommunal angelägenhet,
– det innebär positiv särbehandling av en viss folkgrupp, och
– åtgärderna konkurrerar med privat verksamhet som campingplatser, vandrarhem, B&B, hotell/motell, etc.

IDENTIFIERING
Vad händer med de EU-migranter som vägrar identifiera sig, uppger falska identifikationsuppgifter eller vägrar lämna p-platsen vid Åkerlund och Rausing?
Vad händer om nya EU-migranter flyttar till parkeringsplatsen vid Åkerlund och Rausing, med tanke på att detta inte ska vara tillåtet?
Vem ska identifiera dem som flyttar till campingen?
Vilka identifieringskrav ska gälla?

AVTAL MED EU-MIGRANTER SOM FÅR GRATIS BOENDE
Kommer de EU-migranter som försörjs av skattebetalarna att tvingas skriva på ett avtal för sin vistelse innan de får tillgång till gratiscampingen? Vad står i så fall i detta avtal?

UPPRÄTTHÅLLA ATT ENDAST BEHÖRIGA VISTAS PÅ CAMPINGEN
Hur ska kommunen -eller den som kommunen delegerar detta ansvar till – undvika att andra EU-migranter kommer till campingen och bor i sina bilar på parkeringen vid området?
• I skrivelsen från tjänstemännen står det att ingen under 18 år ska få nyttja campingen. Hur ska det efterlevas och kontrolleras av vem?
Hur ska man kontrollera vem som i så fall lämnar eller ankommer till campingen, och vem har ansvaret för detta?

HUSVAGNAR
EU-migranterna får inte ta med sig sina egna husvagnar eller ha sina fordon på området. Var ska EU-migranternas egna husvagnar/fordon placeras?
Avser kommunen att ge pengar (skattemedel) till ”ideella föreningar (dvs Joakim Månsson Bengtsson (MP) Hjälp Tiggare i Lund/Crossroads Lund) för att köpa in husvagnar… eller för att hyra husvagnar? Eller var ska husvagnarna komma från (och till vilken kostnad)?

ORDNING OCH ANSVAR
Vilka åtgärder är planerade i det fall nedskräpning/miljöförstöring sker på området? Att de EU-migranter som flyttar dit ”ska få klara och tydliga regler för hur de ska sköta sig” är ju bara relevant i det fall dessa regler följs. Kan socialnämnden ta beslut om gratis camping innan ens detta regelverk tagits fram och är en del av beslutsunderlaget?
Hur ska dessa ”klara och tydliga regler för hur de ska sköta sig” se ut, punkt för punkt? Har dessa tagits fram? Vem tar fram regelverk? Ska dessa finnas skriftligt? På vilka språk? Vad gäller för de EU-migranter som inte är läskunniga?
Enligt tjänstemännen ska man ej tillåta matlagning eller duschning på området. Hur upprätthåller man dessa regler? Vad händer om reglerna bryts, vem åtgärdar det då och hur?
Var ska EU-migranterna laga mat/duscha? Var ska de tvätta?
• Ansvarsfrågan: Vem ansvarar för vad? S+MP-politiker har uppgivit att det ska ske genom en blandning av ideella föreningar (vilket är en omskrivning av Joakim Månsson Bengtsson, Hjälp Tiggare i Lund/Crossroads Lund), kommunen och polisen, men hänvisade till att ideella organisationer ska driva boendet på campingen. Hur ska ideella organisationer kunna ta ett ansvar för ordningen på platsen?
Exakt hur ska det hanteras med de EU-migranter som inte följer det interna regelverket på campingen (nedskräpning, matlagning/öppna eldar, våld, förstörelse, etc)?

FÖRSÄKRING
Om något skulle hända på campingen finns det försäkringar som täcker alla eventualiteter och vems försäkringar är det då som gäller i vilka avseenden?

PLAN SAKNAS FÖR VAD SOM SKA HÄNDA VID/EFTER SLUTDATUM
Exakt vad händer efter tre månader (dvs 2016-01-31)?
Detta kan naturligtvis inte besvaras som Emma Berginger (MP) gör med; ”Det får vi ta ställning till då”. Det är ju en av de mest grundläggande förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna påbörja en åtgärd av denna typ, även om åtgärden strider mot kommunallagen redan från start.
Exakt hur ska evakuering från evakueringsboendet gå till och var ska EU-migranterna placeras då? Ska de fortfarande försörjas med skattemedel och i så fall under hur lång tid?


Bil. 8

FINNS GILTIGT BYGGLOV FÖR KÄLLBY CAMPING?

Det framgår inte av några handlingar att bygglov finns för en året-runt-camping på Källby camping. Vad gäller avseende bygglov?


Bil. 9

INTE RIMLIGT ATT KOMMUNEN UNDERSTÖDJER LAGBROTT

Det är orimligt att en kommun understödjer EU-migranters olagliga vistelse i Sverige.
De EU-turister som befinner sig i Sverige färre än tre månader (enligt EU’s fria rörlighet) måste kunna försörja sig själva. Oavsett om de är romer, greker, engelsmän eller något annat.

Man kan inte bara åka till ett annat land på vinst och förlust, utan pengar på fickan, och förutsätta att detta land ska försörja en, så som EU-migranter gör. Det finns ingen annan grupp i något EU-land som kan (eller tillåts) göra detta.

Det ska noteras att EU-migranter inte är hemlösa per definition. De är turister som saknar laglig rätt att överhuvudtaget vistas i Sverige om de inte kan försörja sig på egen hand. Dvs EU’s fria rörlighet gäller inte i de fall man inte kan bekosta t ex boende och mat för sig själv.

De EU-turister som bryter mot EU’s fria rörlighet och stannar längre än tre månader kan rimligtvis inte försörjas på skattebetalarnas bekostnad eftersom kommunen då understödjer brott.

KOMMUNENS ANSVAR FÖR ATT REGELVERK FÖR EU’S FRIA RÖRLIGHET UPPRÄTTHÅLLS
EU-migranterna måste rimligen, efter 3 månader på campingen, utvisas ur landet eftersom de då har vistats i Sverige under minst så lång tid som den fria rörligheten inom EU medger (även om EU-migranterna redan innan brutit mot denna genom att de saknar egen möjlighet till försörjning).

I det fall Lunds kommun (enligt socialnämndens beslut) gör sig högst delaktig i EU-migranternas vistelse i landet – och dessutom har identifikationsuppgifter på alla – kan kommunen rimligtvis inte bara frånsäga sig ansvaret för att EU’s regelverk för den fria rörligheten följs. Därmed måste kommunen lämna tydliga garantier för att den EU-migrant som fortfarande vistas i landet efter tre månader anmäls till Polisen och Migrationsverket för utvisning ur landet.

Finns, med hänsyn till ovanstående, samarbete mellan kommunen, polis och Migrationsverket för att verkställa utvisningar av EU-migranter?

Kommunen (socialförvaltningen) har upplysningsplikt i det fall de upptäcker någon EU-medborgare som stannar längre i landet än tre månader utan rätt att vistas här i enlighet med EU’s fria rörlighet. Avser kommunen att bryta mot lagen och dölja för polisen och Migrationsverket att EU-migranterna vistas olagligt i Sverige?


Bil. 10

OTILLÅTEN KONKURRENS

• Om kommunen förser vissa turister – EU-migranter – med gratis (eller subventionerat) boende så innebär det att kommunen – med skattemedel – i så fall konkurrerar med annan kommersiell privat verksamhet som upplåter boende, t ex camping, vandrarhem, B&B och hotell/motell.
• Kommunen kan därmed inte erbjuda gratis/subventionerat boende ens för andra svenska kommuners invånare, än mindre för utländska turister.

Kommunen utsätter legala campingar, B&B, etc, för otillåten konkurrens när kommunen erbjuder gratis boende till utländska medborgare. Det gäller även för de campingar som inte är öppna under vintern eftersom det inte är orimligt att någon av dessa hållit vinteröppet om det varit inkomstbringande.

Kommunen har inte gått ut med någon upphandling om boende för EU-migranter, utan anlitar per automatik MP-politikern Joakim Månsson Bengtsson för detta.


Bil. 11

VÄLGÖRENHET FÖR UTLÄNDSKA TURISTER I SVERIGE

Att idka välgörenhet för andra länders medborgare är inte förenligt med det kommunala uppdraget. Särskilt inte eftersom det ofrånkomligen leder till försämrad välfärd för kommunens invånare när kommunen lägger pengar på något som inte tillför något överhuvudtaget för invånarna.

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation!

Kommunen har endast att verka för dem som är folkbokförda i kommunen och får enligt kommunallagen inte ens ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare. Det får kommunen inte göra för andra svenska kommuners invånare, än mindre för andra länders medborgare.

Dessutom finns en det en uppenbar risk för att konsekvensen blir att allt fler EU-tiggare söker sig till kommunen, med fortsatt eskalerande kostnader för kommunens invånare. De insatser kommunen gör, specifikt för romer, medför alltså högst sannolikt allt större kostnader för kommunen på kort såväl som lång sikt.

Lunds kommun har inte gjort någon juridisk utredning ifall kommunen får spendera skattemedel på välgörenhet för särskilt utvalda turister.


Bil. 12

KOMMUNERNAS RÖRELSEFRIHET BEGRÄNSAS I KOMMUNALLAGEN

I kommunallagen, 2:a kap, 1 §, om Kommunernas och landstingens befogenheter, står följande;
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

EU-migranter och deras sociala skyddsnät ska handhas av ”någon annan”, dvs hemlandet. Därmed får en kommun inte försörja EU-migranter på något sätt i annat än nödsituation.

Det är precis som att om jag skulle bli av med mina pengar och biljett hem när jag är i något annat EU-land så finns det inget EU-land som ställer upp och finansierar min hemresa. Inte ens min hemkommun eller Sverige.

Boende och försörjning av utländska medborgare ska hanteras i hemlandet och på hemlandets bekostnad.

Det är inte en kommunal angelägenhet att bedriva camping – dvs gratis boende som dessutom är riktad till en speciell, särskilt utvald, grupp av utländska medborgare – och konkurrera med liknande privat verksamhet (camping, B&B, vandrarhem, hotell/motell, etc).

Bistånd för utländska medborgare ges på statlig nivå, medan kommunala skattemedel enbart ska användas för kommunens invånare, enligt lag.

Det är på intet sätt rimligt att en kommun ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare, men oavsett vad man tycker om detta så är det inte förenligt med kommunallagen.

• Kommunallagen styr kommunens arbete: Det är ingen kommunal angelägenhet att driva camping utan kostnad (eller ens subventionerat) för campinggäster på skattebetalarnas bekostnad, alltså en verksamhet där kommunens kostnader inte täcks av avgifter. Riktat stöd till enskilda utländska medborgare ingår inte i den kommunala kompetensen.

Det är förbjudet för en kommun att ge stöd till enskilda, såvida det inte finns lagstiftning som gör det möjligt att ge stöd, och det finns det inte för försörjning av EU-migranter.

Kommunen har inte rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare. Kommunala skattemedel får inte användas för välgörenhet till en viss grupp av turister (välfärdsturister) från andra länder.

Kommunallag (1991:900)
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
Allmänna befogenheter
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Ovanstående kompetensregel innebär att kommunen inte kan göra mer än vad som är stadgat i olika lagar, hur vällovligt syftet än kan tyckas vara.

Dvs kommunen får inte befatta sig med statliga angelägenheter, som bistånd till andra länders medborgare (internationellt bistånd är ett statligt ansvar) och kommunen får inte överta hemlandets ansvar för utländska medborgare.

• För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här för besök följer av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta insatser, s.k. nöd.

• Utländska medborgare har inte samma rättigheter som svenska medborgare, på motsvarande sätt som att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

EU-migranterna är att jämställa med kommuninvånare och då gäller likabehandlingsprincipen. Oavsett vilket så gäller kommunallagen och kommunen får därmed inte ta beslut om att ge något annat än akuthjälp (max 3-5 dagar beroende på omständigheter, dock finns inget juridiskt stöd för gratis hemresa, dvs som det fungerar för alla som inte är romer).

Det framgår också av alla handlingar att kommunen inte skulle upprätta denna gratis camping om det inte varit för de romer som insatserna nu riktas mot.

Det finns ingen ”tak-över-huvudet-garanti” för svenskar. Varför skulle specifikt romer särbehandlas och få denna rättighet i Sverige?

Det är inte kommunens uppgift att erbjuda varken romer eller någon annan utländsk folkgrupp tak-över-huvudet-garanti i kommunen.

Ingår inte i det kommunala uppdraget!

Förvaltningschef Per Sandberg och de politiska partierna M, FP, C, KD, SD, MP och S i kommunfullmäktige och kommunstyrelse (samt arbetsutskott) i Växjö var alla helt eniga i att det inte ingår i det kommunala uppdraget att subventionera camping för EU-migranter (Beslutsprotokoll 2015-12-08, § 451, Dnr 2015-00619), med följande formulering:

Det ankommer inte på kommunen att ordna campingplatser för särskilda grupper, eller för allmänheten.

Ska verksamheten enbart bedrivas för enskilda grupper kan det ifrågasättas utifrån kommunallagens likställighetsprincip. Ska den istället vara allmän kan det bli otillbörlig konkurrens gentemot näringsidkare i branschen.

Kommunens ansvar för boende kan endast hänföras till det akuta läget, och dit kan inte en uppställningsplats för camping räknas.

För att komma tillrätta med EU-migranters olagligt uppställda fordon refererades istället till Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon, som exempel på hur olagliga bosättningar ska hanteras.

Socialtjänstlagen

Socialnämnden bryter även mot socialtjänstlagen eftersom beslut generellt tagits för en grupp som ingen ens vet något om (varken vem det är, var de kommer från, vilken ekonomi de har, vad de behöver eller ens hur många det är) istället för att göra en prövning för varje enskild individ.

INDIVIDPRÖVNING KRÄVS
Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och individuell prövning av sökandes behov.

I bl a Jönköping (december 2015) har Moderaterna konstaterat att detta faktum omöjliggör att förse en grupp med gratis/subventionerad camping.


Bil. 13

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN

Anser Lunds kommun/socialnämnden att man kan kringgå den mest viktiga och grundläggande rättsprincipen för kommunen?

EU-migranter saknar de särskilda rättigheter som socialnämnden i Lund vill ge dem. Att hävda att turister (specifikt EU-migranter, dvs romer) inte är kommuninvånare och därför kan ges särrättigheter håller inte, enligt nedan;

Det saknas stöd för att kommunen får försörja EU-migranter överhuvudtaget i annat än en akutsituation (dvs det står inte kommunen fritt att göra hur de vill), men om vi bortser från detta faktum;
Om kommunen, med medborgarnas pengar, försörjer EU-migranter så är det inte bara kommunens egna invånare som ska få samma rättigheter till gratis boende (med gratis el, vatten, toaletter, sophämtning, mat, etc). Då ska även andra svenska kommuners invånare få samma rättigheter, liksom alla andra utländska medborgare (inte exklusivt romer).

Likabehandlingsprincipen gäller alla grupper som kommunen är ansvarig för på något sätt (men på olika sätt, enligt de olika regelverken), dvs för de personer/grupper som kommunen avsätter pengar för, vilket inkluderar utländska medborgare. Men utländska medborgare har därmed inte samma rättigheter som svenska medborgare, liksom att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

Det finns inget juridiskt stöd för att ”riktade” sociala insatser (utöver viss akut hjälp) är tillåtet för kommunen att ge andra EU-länders medborgare, i detta fall direkt riktat mot en av kommunen särskilt utvald folkgrupp i form av romer från annat EU-land.

Det är av denna anledning det finns speciella regelverk för vissa medborgare i andra länder (t ex asylsökande) som ger dessa utländska medborgare särskilda rättigheter under specifika omständigheter. Turister, vilket det handlar om i detta fall, har inget särskilt regelverk för att få förmåner som inte ens kommunens invånare får (varken i kommunen, i Sverige eller när de befinner sig i något annat land).

Förmånerna som är aktuella här avser uteslutande EU-migranter (dvs romer) som kommer till Sverige i egenskap av turister men med som syfte att tigga och utnyttja systemet samt de särrättigheter som inget annat land erbjuder turister. T ex erbjuds inga svenska medborgare – varken inom eller utanför kommunen – denna möjlighet till gratis camping med tillhörande faciliteter med gratis boende i husvagn (el, vatten, sophämtning, toaletter, mat, etc).

Det ska noteras att det inte handlar om en akutsituation som föranleder kommunens åtgärder med skattefinansierat boende för vissa utländska medborgare, utan skälet till kommunens åtgärd är enkom grundat i att de personer som avses bryter mot lagen. Istället för att lagen upprätthålls genom att kommunen avhyser ockupanterna så vill socialnämnden avvakta beslut om hur ockupanterna ska försörjas med skattemedel på obestämd tid framöver.

Likabehandling innebär inte bara att kommunens invånare ska behandlas lika utan även att likabehandling ska gälla mellan kommunens invånare och andra grupper där åtgärderna finansieras med skattemedel. Dvs i de fall det är möjligt. I fallet med en gratis camping kan kommunen rimligtvis inte bara ge en särskilt utvald grupp denna möjlighet med den enda grund för detta att denna grupp bryter mot lagen.

I det fall gratis camping under tre månader (vilket i aktuellt fall kan bli längre) överhuvudtaget kan anses vara förenligt med lag när den finansieras med skattemedel (vilket det inte finns något lagstöd för) så måste således denna gratis camping erbjudas för alla.

Se: Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut


Bil. 14

DISKRIMINERING

Särskilda förmåner för en specifik folkgrupp från annat land kan anses vara diskriminering av kommunens egna invånarna såväl som av andra kommuners invånare, och diskriminering av alla övriga EU- och världsmedborgare samt folkgrupper som inte erbjuds samma förmåner.

En kommunalt finansierad camping – med alla dess faciliteter – för en specifik grupp utländska medborgare (EU-migranter/romer) diskriminerar andra grupper. Inte bara kommunens invånare, utan även andra kommuners invånare och andra folkgrupper än de romer som aktuellt gratisboende riktar sig mot.

Kommunen har en viss summa att utgå från, och det är de pengar som kommer in som skatter från kommunens invånare. Allt som görs för dessa pengar handlar om fördelning av pengar. Varje krona som läggs på andra länders medborgare innebär följaktligen en krona mindre för dem som kommunen enligt lag ansvarar för, dvs dem som är folkbokförda i kommunen men som inte ges samma rättigheter som EU-migranterna (dvs romerna).

Ingen kommunmedlem blir positivt särbehandlad av att EU-migranter ges särskilda förmåner (som gratis boende, gratis mat, resurscenter, särskild arbetsförmedling för EU-migranter, gratis vård, etc). Alla av kommunens skattebetalare blir enbart negativt särbehandlade.

Lunds kommun vill ge en särskilt utvald folkgrupp särskilda rättigheter som inte gäller för varken de egna invånarna eller andra kommuners invånare eller andra länders medborgare. Dvs kommunen riktar sitt bistånd specifikt till romer som inte vill följa svensk lag och särbehandlar dessa personer genom att de får särskilda privilegier istället för att avhysa ockupanterna. Lagbrott ska beivras, inte belönas.

Det är grundläggande i en rättsstat att brott inte ska löna sig.


Bil. 15

I ARTIKEL I SDS FRAMGÅR ATT ÄVEN DE SOM RÖSTADE FÖR BESLUTET INSER ATT DE INTE VET OM BESLUTET ÄR FÖRENLIGT MED LAG

Följande står att läsa i SDS, 2015-10-15:
http://www.sydsvenskan.se/lund/namnden-saknade-kompetens-enligt-forvaltningen/

Oppositionen i Lund är starkt kritisk till socialnämndens beslut om gratis husvagnsboende för EU-migranter på Källby camping. Socialförvaltningens egna tjänstemän menar att nämnden inte hade kompetens att fatta beslutet.

– Det här är inte rättssäkert. Likabehandling måste gälla, man kan inte göra undantag för vissa, säger Göran Wallén (M), andre vice ordförande i socialnämnden.

Socialnämndens ordförande, Sven-Bertil Persson (V), medger att man i och med beslutet gett sig ut på okänt område.

Kan man göra undantag för EU-migranter och sedan begränsa erbjudandet till något tiotal på en parkeringsplats?
Det får ju prövas. Det här är problematiskt överhuvudtaget, för vi går utanför alla regler och alla tidigare beslut. Det är ett politiskt beslut som vi har fattat, säger Sven-Bertil Persson (V).

För juridiskt ansvariga på socialförvaltningen var frågan klar: ”Efter juridisk genomgång av ärendet görs bedömningen att socialnämnden inte har beslutskompetens att fatta beslut i fråga om tillfällig evakueringsplats.Förvaltningen står fast vid att beslutet inte borde ha fattats utan klartecken från kommunfullmäktige.

(Marie Olsson, verksamhetschef för Mottagning och stöd på socialförvaltningen, står fast vid socialförvaltningens bedömning att socialnämnden saknar behörighet för att ta det beslut de tog)

Se: Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta


Bil. 16

REGERINGENS STÅNDPUNKT

Lunds kommun beaktar inte heller de signaler som redan givits av den nationella samordnaren och regeringen (Åsa Regnér) som gått ut med att de planer Lunds kommun har inte är hur en kommun ska och får agera.


Bil. 17

Protokoll Socialnämnden Lunds kommun, 2015-10-14


Bil. 18

Tjänsteskrivelse 2015-09-28 om 3 månaders tillfälligt evakueringsboende på Källby camping.


KORTFATTAD SAMMANSTÄLLNING AV VISSA PUNKTER OVAN

• Beslutet avser inte en sådan angelägenhet som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen. Kommunen får endast ha hand om sådant som är av allmänt intresse och har anknytning till kommunen. I detta ingår inte att ge medborgare i andra stater stöd och bistånd.

• Det är förbjudet för en kommun att utan stöd i lag ge enskilda stöd. Inga undantag finns för en särskilt utvald grupp utlänningar.

• Beslutet strider mot socialtjänstlagen då nämnden tagit ett generellt beslut istället för att, såsom gäller enligt lagen, efter ansökan göra en prövning för varje enskild individ.

• Kommunen har inte ens frågat personerna om de är intresserade av att resa tillbaka till sitt hemland.

• Riktat stöd till enskilda utländska medborgare ingår inte i den kommunala kompetensen.

• EU-migranter och deras sociala skyddsnät ska handhas av ”någon annan”, dvs i detta fall staten Rumänien. Kommunen får inte överta hemlandets ansvar för sina medborgare.

• Att involvera sig i stöd till andra länder är den svenska statens angelägenhet.

• Det är inte en kommunal angelägenhet att i konkurrens med privata verksamheter bedriva gratis/subventionerad camping.

• EU-migranter är inte hemlösa per definition, utan turister som måste kunna försörja sig själva.

• EU:s fria rörlighet gäller inte då man inte kan bekosta t ex boende och mat själv.

• Personer från andra stater som bryter mot gemenskapens regelverk och utan uppehållsrätt stannar mer än tre månader i landet ska inte försörjas med skattemedel då kommunen i så fall understödjer brott.

• Om kommunen gör sig delaktig i EU-migranternas vistelse i landet kan kommunen inte frånsäga sig ansvaret från att EU:s regelverk följs.
Kommunen har upplysningsplikt om man upptäcker att någon stannar i landet mer än tre månader utan rätt att vistas här.

• Istället för att avhysa personer som olagligen ockuperar t ex en parkeringsplats får sådana personer genom socialnämndens beslut istället särskilda rättigheter. I en rättsstat är det grundläggande att brott inte ska löna sig.

• Beslutet har tillkommit enkom för att lösa ett annat problem.

• Beslutet innebär positiv särbehandling av en folkgrupp.

• Beslutet strider mot likställighetsprincipen.

• Särskilda förmåner för en specifik grupp från ett annat land innebär diskriminering av kommunens egna invånare, andra kommuners invånare, övriga EU- och världsmedborgare och andra folkgrupper.

• Kommunen har inte upphandlat boendet.
Istället har en politiker från Miljöpartiet anlitats för detta.

• För att kringgå regelverken använder kommunen bulvaner i form av föreningen Hjälp Tiggare i Lund och organisationen Crossroads Lund.

• En kommun får inte försörja EU-migranter annat än för akut hjälp, t ex stöd för hemresa. I detta fall är det inte fråga om en akut hjälpinsats som föranleds av en nödsituation. Beslutet avser en längre tidsperiod och gäller personer som klarat sig väl hittills, om än under något bistra förhållanden.

• Socialnämndens beslut kan ifrågasättas i ett stort antal andra avseenden och är felaktigt med hänsyn till många oklarheter av skilda slag.Lunds kommuns ärendehantering i frågan:
Ärendenummer Ärendemening
SO 2015/0169 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående tillfällig uppställningsplats vid Källby camping
Offentlig ärendemening
Registrator Martin Karlsson
Ärendestatus Öppet
Reg.datum 2015-10-19

# Ink/utg.datum Åtgärd/Handling
1 2015-10-19 Laglighetsprövning, anmodan att ge in handlingar
2 2015-10-19 Handlingar till förvaltningsrätten, mål nr 10917-15
3 2015-10-19 Handlingar till förvaltningsrätten, mål nr 10917-15
4 2015-10-20 Förvaltningsrättens beslut 2015-10-20, mål nr 10917-15
5 2015-10-22 Förvaltningsrättens föreläggande 2015-10-20, mål nr 10917-15
6 2015-10-23 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 10917-15
7 2015-10-23 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående tillfällig uppställningsplats vid Källby camping
8 2015-10-28 Kammarrätten i Göteborgs beslut 2015-10-22, mål nr 5780-15, avslag på inhibitionsbegäran
9 2015-10-28 Föreläggande 2015-10-26 från förvaltningsrätten i mål nr 10917-15
10 2015-11-02 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen i mål nr 10917-15
11 2015-11-03 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående tillfällig uppställningsplats vid Källby camping
12 2015-11-04 Underrättelse 2015-11-02 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
13 2015-11-12 Anmodan från förvaltningsrätten
14 2015-11-12 Anslagsbevis för socialnämndens sammanträde den 14 oktober 2015
15 2015-11-12 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående tillfällig uppställningsplats vid Källby camping
16 2015-12-10 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 januari 2015, mål nr 10917-15
17 2015-12-21 Socialnämnden 2015-12-21 (2015-12-21 §224)

§ 224 Anmälan av förvaltningsrättens dom
Dnr SO 2015/0169
Socialnämnden beslutar
att hos Kammarrätten i Göteborg begära prövningstillstånd och överklaga Förvaltningsrätten i Malmös dom av den 8 december 2015, mål nr 10917 samt
att uppdra åt förvaltningen att upprätta och avge yttrande på de grunder som framförts under sammanträdet.

18 2015-12-23 Socialnämndens tjänsteskrivelse 2015-12-22 överklagan av förvaltningsrättens dom mål nr 10917-15
19 2015-12-23 Socialnämndens tjänsteskrivelse 2015-12-22 överklagan av förvaltningsrättens dom mål nr 10917-15


Se även bl a:
Laglighetsprövning enligt ovan exkl. delen om likabehandling

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?

Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter, mall

Mall för begäran av laglighetsprövning av beslut om skattefinansierad boendelösning för EU-migranter:


TILL: Förvaltningsrätten i Malmö
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Datum: 2015-10-XX

Undertecknad anser att,  för §190, Dnr SO 2015/0167 (beslut 2015-10-14), Lunds kommun/socialnämnden:

 1. saknar behörighet att ta de beslut som togs av socialnämnden 2015-10-14 om skattefinansierad gratis camping för en utvald grupp utländska medborgare (enligt beslut som redovisas nedan). Socialnämnden saknar beslutskompetens för i denna fråga enligt framförallt de skäl som chefsjuristen på Lunds kommunkontor framfört (se nedan). Socialnämnden har alltså överskridit sina befogenheter och beslutet har inte tagits i laga ordning.
 2. saknar behörighet att ta detta beslut enligt Kommunallagen 2:a kap, 1 §. Beslutet är inte en angelägenhet för kommunen och strider mot kommunallagen.
 3. ägnar sig åt otillåten konkurrens när de driver en gratis camping under en period av minst tre månader (till att börja med) för utländska medborgare. Dvs beslutet strider mot lag/författning.
 4. ägnar sig åt en för kommunen ej lagenlig välgörenhet för en viss grupp utländska medborgare. Dvs beslutet strider mot lag/författning.
 5. bryter mot den kommunala likställighetsprincipen.
 6. använder föreningen Hjälp Tiggare i Lund och den nystartade organisationen Crossroads Lund som bulvan på ett sätt som ej är förenligt med regelverken, för att på detta sätt försöka kringgå regelverken och lägga skattemedel på gratis boende för en viss utvald grupp utländska medborgare (dvs EU-migranter/romer).

Enligt KL 10 kap. 1 § har varje kommun- eller landstingsmedlem rätt till Laglighetsprövning. Lunds kommuns beslut berör alla i landstinget eftersom beslutet får konsekvenser som att det riskerar öka tillstströmningen till regionen av utländska medborgare som vill dra nytta av de särskilda förmåner som Lunds kommun bistår vissa grupper av utländska medborgare med.

Härmed önskas att Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning (enligt KL 10 kap. 2 §) på det beslut som Lunds kommun/socialnämnden tagit.

Jag yrkar att Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut på en eller flera av följande grunder:
1. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
2. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
3. beslutet strider mot lag eller annan författning,
4. beslutet inte tillkommit i laga ordning.


SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Socialnämndens beslut – som är det beslut laglighetsprövning begärs för här – om gratis camping till en särskilt utvald grupp av EU-migranter/romer är enligt följande protokollutdrag:

Dnr SO 2015/0167

§190
Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping

Socialnämnden beslutar
• att ingå avtal med kultur- och fritidsnämnden i enlighet med socialförvaltningens förslag till driftsavtal med alternativet 12 husvagnar för tiden den 1 november 2015 till den 31 januari 2016
• att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda evakueringen från parkeringen vid Åkerlund och Rausings väg till det tillfälliga husvagnsboendet på Källby camping så som beskrivet i tjänsteskrivelse av den 28 september 2015.
• att kostnaden för evakueringsplatsen tas från de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Ovanstående beslut av socialnämnden gick emot socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2015 om tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping.

Se: Protokoll Socialnämnden Lunds kommun, 2015-10-14
http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Socialf%C3%B6rvaltningen/Socialn%C3%A4mndens%20f%C3%B6redragningslistor%20och%20protokoll/2015/2015-10-14/SO%20protokoll%202015-10-14%20utan%20sekretess%20med%20reservation.pdf


SOCIALNÄMNDEN I LUND HAR TAGIT BESLUT OM GRATIS BOENDE TILL EN VISS GRUPP AV ROMER FRÅN ANNAT LAND ENLIGT FÖLJANDE

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2015-09-28, utdrag:
Förslag 2 – plats för 12 husvagnar
– Mobila toaletter inklusive tömning: 24 000 kronor
– Sophämtning: 72 000 kronor
– Medel till ideell sektor: 90 000 kronor

Summa 186 000 kronor, varav alltså 90.000 kr går till en privatperson (Joakim Månsson Bengtsson) för att på oredovisat sätt ordna fram ett antal husvagnar att låna ut eller skänka till vissa turister (EU-migranter/romer).

Lunds kommun, socialförvaltningen, skriver:
Posten ”medel till ideell sektor” är en grov uppskattning och kan omfatta iordningställande av husvagnar så att dessa är i dugligt skick och har möjlighet till uppvärmning och enklare matlagning, enklare servering av kall mat, administration och material som behövs för att bedriva verksamheten.

Dvs det finns inget övre tak för utgifterna till ”ideell sektor”. T ex kan de 90.000 kronorna för husvagnar och annat bli en kostnad på 190.000 kr. Eller så kan 12 nya husvagnar köpas in för 12 miljoner kr av skattemedel.

Det framgår heller inte från varken socialförvaltningens utredning eller socialnämndens beslut vem som ska stå som ägare till husvagnarna.

Det är också anmärkningsvärt att socialnämnden avsätter skattemedel för förplägnad av EU-migranterna, utan kostnad för dem, och utan motivering.


UTLÅTANDE FRÅN KOMMUNENS JURISTER

Socialförvaltningens (Karin Säfström) tjänsteskrivelse till socialnämnden i Lund, 2015-09-28, följer nedan. Utredningen bekräftar att socialnämnden inte har befogenhet att ta beslut om gratis camping för aktuell grupp av turister (EU-migranter/romer):

Juridisk bedömning av socialnämndens kompetens i frågan om tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping

Nedanstående tolkning av kommunallagen är gjord av administrativ chef/chefsjurist på kommunkontoret.

Av kommunallagen 3 kap. 9 och 10 §§ framgår att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt för kommunen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att utgångspunkten är uttalanden i förarbetena (prop. 1973:90 s. 231) till regeringsformen. Där anges att fullmäktiges beslutskompetens i huvudsak gäller beslut av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd. Det skall vara fråga om avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande.

Förvaltningsrätten i Malmö har den 15 november 2011, mål nr 8186-11 m.fl., upphävt Kommunstyrelsen i Lunds kommuns beslut att teckna överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av ett visst antal flyktingar per år. Förvaltningsrätten motiverade sitt beslut med att det i vart fall numera, allmänt sett, finns ett dominerande politiskt moment i den typen av överenskommelser. Sådana beslut torde därför enligt förvaltningsrätten i regel förutsätta bedömningar av principiell natur.

I detta fall är det fråga om att kommunen, i samarbete med ideella organisationer, ska tillhandahålla en tillfällig uppställningsplats/evakueringsplats för husvagnar till utsatta EU-medborgare. Det rör sig således inte om någon verksamhet som är obligatorisk för kommunen. I valet för kommunen att åta sig eller inte åta sig en sådan verksamhet är det politiska momentet således helt dominerande. Jämfört med det mottagandeavtal som prövades av förvaltningsrätten är frågan än mer politiskt omtvistad och kontroversiell. Detta avspeglas i samhällsdebatten, där frågan om svenska myndigheters ansvar och angreppsätt när det gäller utsatta EU-medsborgare är föremål för många olika åsikter. Vidare syns det i det faktum att olika kommuner valt helt olika sätt att ta sig an frågan kring de utsatta EU-medborgarna. Den sammantagna bedömningen av dessa faktorer medför att frågan om att kommunen åtar sig ett ansvar för de utsatta EU-medborgarna, inklusive anordnade av en tillfällig camping eller evakueringsboende, är en fråga av principiell beskaffenhet som därmed ska avgöras av kommunfullmäktige.

För det fall kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska göra verklighet av förslaget kring evakueringsplats är det den av kommunfullmäktige utsedda nämnden som ska verkställa beslutet. Om ingen verkställande nämnd utses har kommunstyrelsen verkställighetsansvar (kommunallagen 3 kap. 4 och 14 §§).

I ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 har socialnämnden av kommunfullmäktige getts ett särskilt uppdrag att ”Utreda förutsättningarna att i samverkan med exempelvis ideella organisationer erbjuda härbärge för EU-migranter som befinner sig i Lunds kommun.

Detta uppdrag kan inte anses ge socialnämnden befogenhet att också verkställa en sådan samverkan. Uppdraget innebär endast utredning av förutsättningarna för en sådan samverkan. Ett genomförande av detta uppdrag, såsom nu föreslås, behöver således beslutas av kommunfullmäktige i enlighet med motiveringen ovan.


Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om gratis camping för EU-migranter

Vänsterblocket i Socialnämnden Lund beslutade om att upprätta gratis camping för EU-migranter trots;
juristers klargörande att socialnämnden inte har befogenhet att ta detta beslut
socialförvaltningens avrådan
• att ett mycket stort antal viktiga frågor finns runt detta.

OBS!
Det finns inget i Lunds kommuns beslut som säger att de särskilda privilegierna för romer ska vara temporära eftersom ingen deadline satts, och ingen plan finns för hur aktuell och andra bosättningar ska avvecklas någon gång i framtiden (vilket kan bli om tiotals år eller aldrig).

Efter aktuell gratiscamping kan socialnämnden fortsätta med såväl denna camping som andra boendelösningar, på skattebetalarnas bekostnad.

Se: Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter


ALLIANSENS RESERVATION MOT SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Alliansen reserverade sig mot socialnämndens beslut att förse de EU-migranter som olagligen ockuperat mark med gratis boende, enligt följande:

SO protokoll 2015-10-14 § 190/ bilaga 1

Socialnämndens sammanträde 151014

Reservation i ärende 6

Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping
Allianspartierna i socialnämnden anser det viktigt att ett beslut om evakueringsplatser på Källby camping tas upp till politisk debatt och beslut i kommunfullmäktige. Dels för att ärendet påverkar ett flertal nämnder och dels för att det gäller en målgrupp som inte ingår i socialnämndens ordinarie ansvarsområde.

Socialnämndens ekonomi är i nuläget väldigt ansträngd och resurserna som läggs på Eu-migranter från den ordinarie driftsbudgeten är ansenliga i jämförelse med de pengar fullmäktige redan beslutat om. Ett beslut från fullmäktige blir därför ett godkännande från högre instans att man fortsätter med detta arbete oavsett de ekonomiska konsekvenserna.

Göran Wallén (M) Sonja Lindlöf (FP) Mattias Horrdin (C) Agneta Lindskog (KD)

Enigheten är stor i att beslut som togs av
– Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S),
– Erik Hammarström (MP), Jenny Sjöö (MP),
– Sven-Bertil Persson (V), och
– Yumna Ramadan (Fi)
inte tagits i rätt ordning.


ALLIANSEN BEGÄRDE ÅTERREMMITERING FÖR ATT OKLARA FRÅGOR SKULLE REDAS UT INNAN BESLUT

Alliansen ville att frågan om gratis camping för en selektivt utvald grupp av utländska medborgare skulle återremitteras, enligt följande protokollutdrag:

Göran Wallén (M), yrkar för alliansen, att ärendet ska återremitteras för besvarande av frågeställningarna om:

 1. Finansieringsfrågan. Förvaltningen menar att kostnaden är utöver de 700 tkr fullmäktige anslagit i arbetet för EU-migranter. Vi menar att det istället måste tas inom dessa 700 tkr.
 2. Ansvarsfrågan. Hur ser rollfördelningen liksom ansvaret mellan organisationerna och kommunen ut?
 3. Hur säkerställer man att det inte blir ett permanent boende? Vad händer om personerna i fråga bor kvar vid avtalets slut?
 4. Avgiftsfrågan måste utredas vidare. I t.ex. Helsingborg har man avgift och menar att det är en förutsättning för att det ska fungera.
 5. Är detta ett biståndsbeslut? I så fall får det andra implikationer.
 6. Kommer det att krävas att vederbörande legitimerar/identifierar sig (precis som man alltid gör i samband med övernattning på campingar)?

Emellertid blev alliansens önskan om återremittering nedröstad.


Tilläggas kan att det förekommer ett stort antal andra obesvarade frågor i detta sammanhang:

KONSEKVENSANALYS SAKNAS!

 • Kan socialnämnden ta beslut om att erbjuda EU-migranter 12 husvagnar utan att först undersöka om dessa husvagnar kan ordnas fram?
 • Det framgår inte om husvagnar ska hyras eller köpas in, eller av specifikt vem/vilka inom ”Ideell sektor och idéburna organisationer”. Är det inom kommunens kompetens att betala för inköp av husvagnar som en privatperson (Joakim Månsson Bengtsson) blir ägare till?
  Här uppstår också frågan om det är skattemedel som använts för att betala för de husvagnar som Joakim Månsson Bengtsson (MP) står som ägare på och som används för EU-migranter idag?
 • Ej heller har det fastställts att de 90.000 kr som är budgeterade för 12 husvagnar räcker (eller kanske är för mycket) för att införskaffa dessa.
 • Ingen har innan socialnämndens beslut utrett hur många personer som är aktuella för förflyttning från den av EU-migranterna ockuperade p-platsen till gratiscampingen (kommunens gissningar har den senaste tiden varierat rejält mellan 20 och 75 EU-migranter).
 • Ingen har innan socialnämndens beslut verifierat med kultur- och fritidsförvaltningen att denna förvaltning är beredd att upplåta campingen till socialnämnden under tre månader för att upprätta en bosättning till EU-migranter.
 • Ingen har verifierat med ”Ideell sektor och idéburna organisationer” (dvs; Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson) att de är beredda att stå för driften och ansvara för att camping sker enligt gällande bestämmelser – där dessa bestämmelser inte ens tagits fram – samt ansvarar för införskaffandet av husvagnar och tilldelning av plats. Att detta inte är utrett framgår av socialförvaltningens underlag där de skriver att;
  Crossroads Lund ställer sig försiktigt positiv till att ansvara för driften av verksamheten och införskaffandet av husvagnar att upplåta. Vid kontakt med ideell sektor har dock inte de olika förslagen på storlek presenterats.
  samt
  Kostnaden för medel till ideell sektor som presenterats ovan är enbart en uppskattning från socialförvaltningens sida och har inte diskuteras med ideell sektor och idéburna organisationer.
  För att en eventuellt kommande överenskommelse ska kunna göras mellan socialförvaltningen och ideell sektor och idéburna organisationer måste dock detta diskuteras vidare med konkretiseringar från båda sidor där de båda förslagen presenteras i detalj.
  ”.

  Inget av detta har gjorts innan socialnämndens beslut att upplåta gratiscamping till EU-migranterna.

Fler frågor utan svar:

BESLUT JURIDISKT KORREKT?
• Har kommunen rätt att förse en särskild grupp utländska medborgare med gratis (eller ens subventionerat) boende?
Inte minst med tanke på att;
– det inte är en kommunal angelägenhet,
– det innebär positiv särbehandling av en viss folkgrupp, och
– åtgärderna konkurrerar med privat verksamhet som vandrarhem, B&B, hotell, motell, etc.

IDENTIFIERING
Vad händer med de EU-migranter som vägrar identifiera sig, uppger falska identifikationsuppgifter eller vägrar lämna p-platsen vid Åkerlund och Rausing?
Vad händer om nya EU-migranter flyttar till parkeringsplatsen vid Åkerlund och Rausing?
Vem ska identifiera dem som flyttar till campingen?
Vilka identifieringskrav ska gälla?

AVTAL MED EU-MIGRANTER SOM FÅR GRATIS BOENDE
Kommer de EU-migranter som försörjs av skattebetalarna att tvingas skriva på ett avtal för sin vistelse innan de får tillgång till gratiscampingen? Vad står i så fall i detta avtal?

UPPRÄTTHÅLLA ATT ENDAST BEHÖRIGA VISTAS PÅ CAMPINGEN
Hur ska kommunen undvika att andra EU-migranter kommer till campingen och bor i sina bilar på parkeringen vid området?
• I skrivelsen från tjänstemännen står det att ingen under 18 år ska få nyttja campingen. Hur ska det efterlevas och kontrolleras?
Hur ska man kontrollera vem som i så fall lämnar eller ankommer till campingen?

HUSVAGNAR
EU-migranterna får inte ta med sig sina egna husvagnar eller ha sina fordon på området. Var ska EU-migranternas egna husvagnar/fordon placeras?
Avser kommunen att ge pengar (skattemedel) till ”ideella föreningar (dvs Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund och Crossroads Lund) för att köpa in husvagnar… eller för att hyra husvagnar? Eller var ska husvagnarna komma från (och till vilken kostnad)?

ORDNING OCH ANSVAR
Vilka åtgärder är planerade i det fall nedskräpning/miljöförstöring sker på området? Att de EU-migranter som flyttar dit ”ska få klara och tydliga regler för hur de ska sköta sig” är ju bara relevant i det fall dessa regler följs. Kan socialnämnden ta beslut om gratis camping innan ens detta regelverk tagits fram och är en del av beslutsunderlaget?
Hur ska dessa ”klara och tydliga regler för hur de ska sköta sig” se ut, punkt för punkt? Har dessa tagits fram? Vem tar fram regelverk? Ska dessa finnas skriftligt? På vilka språk? Vad gäller för dem som inte är läskunniga?
Enligt tjänstemännen ska man ej tillåta matlagning eller duschning på området. Hur upprätthåller man dessa regler? Vad händer om reglerna bryts, vem åtgärdar det då och hur?
Var ska EU-migranterna laga mat/duscha? Var ska de tvätta?
• Ansvarsfrågan: Vem ansvarar för vad? S+MP har uppgivit att det ska ske genom en blandning av ideella föreningar (vilket är en omskrivning av Joakim Månsson Bengtsson/Hjälp Tiggare i Lund + Crossroads Lund), kommunen och polisen, men hänvisade till att ideella organisationer ska driva boendet på campingen. Hur ska ideella organisationer kunna ta ett ansvar för ordningen på platsen?
Exakt hur ska det hanteras med de EU-migranter som inte följer det interna regelverket på campingen (nedskräpning, matlagning/öppna eldar, våld, förstörelse, etc)?

FÖRSÄKRING
Om något skulle hända på campingen finns det försäkringar som täcker alla eventualiteter och vems försäkringar är det då som gäller i vilka avseenden?

PLAN SAKNAS FÖR VAD SOM SKA HÄNDA VID/EFTER SLUTDATUM
Exakt vad händer efter tre månader (dvs 2016-01-31)?
Detta kan naturligtvis inte besvaras som Emma Berginger (MP) gör med; ”Det får vi ta ställning till då”. Det är ju en av de mest grundläggande förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna påbörja en åtgärd av denna typ, även om åtgärden strider mot kommunallagen redan från start.
Exakt hur ska evakuering gå till och var ska EU-migranterna placeras då? Ska de fortfarande försörjas med skattemedel och i så fall under hur lång tid?


FINNS GILTIGT BYGGLOV FÖR KÄLLBY CAMPING?

Det framgår inte av några handlingar att bygglov finns för en året-runt-camping på Källby camping.


INTE RIMLIGT ATT KOMMUNEN UNDERSTÖDJER LAGBROTT

Det är orimligt att en kommun understödjer EU-migranters olagliga vistelse i Sverige.
De EU-turister som befinner sig i Sverige färre än tre månader (enligt EU’s fria rörlighet) måste kunna försörja sig själva.

Oavsett om de är romer, greker, engelsmän eller något annat. Man kan inte bara åka till ett annat land på vinst och förlust, utan pengar på fickan, och förutsätta att detta land ska försörja en, så som EU-migranter gör. Det finns ingen annan grupp i något EU-land som kan (eller tillåts) göra detta.

Det ska noteras att EU-migranter inte är hemlösa per deifinition. De är turister som saknar laglig rätt att överhuvudtaget vistas i Sverige om de inte kan försörja sig på egen hand. Dvs EU’s fria rörlighet gäller inte i de fall man inte kan bekosta t ex boende och mat för sig själv.

De EU-turister som bryter mot EU’s fria rörlighet och stannar längre än tre månader kan heller inte försörjas på skattebetalarnas bekostnad eftersom kommunen även då understödjer brott.

KOMMUNENS ANSVAR FÖR ATT REGELVERK FÖR EU’S FRIA RÖRLIGHET UPPRÄTTHÅLLS
EU-migranterna måste rimligen, efter 3 månader på campingen, utvisas ur landet eftersom de då har vistats i Sverige under minst så lång tid som den fria rörligheten inom EU medger (även om EU-migranterna redan innan brutit mot denna genom att de saknar egen möjlighet till försörjning).

I det fall Lunds kommun gör sig högst delaktig i EU-migranternas vistelse i landet – och dessutom har identifikationsuppgifter på alla – kan kommunen rimligtvis inte bara frånsäga sig ansvaret för att EU’s regelverk för den fria rörligheten följs. Därmed måste kommunen lämna tydliga garantier för att den EU-migrant som fortfarande vistas i landet efter tre månader anmäls till Polisen och Migrationsverket för utvisning ur landet.

Finns, med hänsyn till ovanstående, samarbete mellan kommunen, polis och Migrationsverket för att verkställa utvisningar av EU-migranter?

Kommunen (socialförvaltningen) har upplysningsplikt i det fall de upptäcker någon EU-medborgare som stannar längre i landet än tre månader utan rätt att vistas här i enlighet med EU’s fria rörlighet. Avser kommunen att bryta mot lagen och dölja för polisen och Migrationsverket att EU-migranterna vistas olagligt i Sverige?


OTILLÅTEN KONKURRENS

• Om kommunen förser vissa turister – EU-migranter – med gratis (eller subventionerat) boende så innebär det att kommunen – med skattemedel – i så fall konkurrerar med annan kommersiell privat verksamhet som upplåter boende, t ex vandrarhem, B&B och hotell/motell.
• Kommunen kan därmed inte erbjuda gratis/subventionerat boende ens för andra svenska kommuners invånare, än mindre för utländska turister.

Kommunen utsätter legala campingar, B&B, etc för otillåten konkurrens när kommunen erbjuder gratis boende till utländska medborgare. Det gäller även de campingar som inte är öppna under vintern eftersom det inte är orimligt att någon av dessa hållit vinteröppet om det varit inkomstbringande.

Kommunen har inte gått ut med någon upphandling om detta.


KOMMUNERNAS RÖRELSEFRIHET BEGRÄNSAS I KOMMUNALLAGEN

I kommunallagen, 2:a kap, 1 §, om Kommunernas och landstingens befogenheter, står följande;
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

EU-migranter och deras social skyddsnät ska handhas av ”någon annan”, dvs hemlandet. Därmed får en kommun inte försörja EU-migranter på något sätt.

Det är precis som att om jag skulle bli av med mina pengar och biljett hem när jag är i något annat EU-land så finns det inget EU-land som ställer upp och finansierar min hemresa. Inte ens min hemkommun eller Sverige.

Boende och försörjning av utländska medborgare ska hanteras i hemlandet och på hemlandets bekostnad.

Det är inte en kommunal angelägenhet att bedriva camping – dvs gratis boende som dessutom är riktad till en speciell, särskilt utvald, grupp av utländska medborgare – och konkurrera med liknande privat verksamhet (hotell, motell, B&B, vandrarhem, etc).

Bistånd för utländska medborgare ges på statlig nivå, medan kommunala skattemedel enbart ska användas för kommunens invånare, enligt lag.

Det är på intet sätt rimligt att en kommun ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare, men oavsett vad man tycker om detta så är det inte förenligt med kommunallagen.

• Kommunallagen styr kommunens arbete: Det är ingen kommunal angelägenhet att driva camping utan kostnad (eller ens subventionerat) för campinggäster på skattebetalarnas bekostnad, alltså en verksamhet där kommunens kostnader inte täcks av avgifter. Riktat stöd till enskilda utländska medborgare ingår inte i den kommunala kompetensen.

Det är förbjudet för en kommun att ge stöd till enskilda, såvida det inte finns lagstiftning som gör det möjligt att ge stöd, och det finns det inte för försörjning av EU-migranter.

Kommunen har inte rätt att använda skattemedel för att finansiera tiggeri av utländska medborgare. Kommunala skattemedel får inte användas för välgörenhet till en viss grupp av turister (välfärdsturister) från andra länder.

Kommunallag (1991:900)
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
Allmänna befogenheter
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Ovanstående kompetensregel innebär att kommunen inte kan göra mer än vad som är stadgat i olika lagar, hur vällovligt syftet än kan tyckas vara.

Dvs kommunen får inte befatta sig med statliga angelägenheter, som bistånd till andra länders medborgare (internationellt bistånd är ett statligt ansvar) och kommunen får inte överta hemlandets ansvar för utländska medborgare.

• För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här för besök följer av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref. 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta insatser, s.k. nöd.

• Utländska medborgare har inte samma rättigheter som svenska medborgare, på motsvarande sätt som att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

Antingen är EU-migranterna att jämställa med kommuninvånare och då gäller likabehandlingsprincipen, eller så är de inte kommuninvånare och kommunen får därmed enligt kommunallagen inte ta beslut om att ge något annat än akuthjälp (max 3-5 dagar beroende på omständigheter, dock finns inget stöd för gratis hemresa, dvs som det fungerar för alla som inte är romer).

Det framgår också av alla handlingar att kommunen inte skulle upprätta denna gratis camping om det inte varit för de romer som insatserna nu riktas mot.

Det finns ingen tak-över-huvudet-garanti för svenskar. Varför skulle specifikt romer särbehandlas och få denna rättighet i Sverige?

Det är inte kommunens uppgift att erbjuda varken romer eller någon annan utländsk folkgrupp tak-över-huvudet-garanti i kommunen.


LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN

Anser Lunds kommun/socialnämnden att man kan kringgå den mest viktiga och grundläggande rättsprincipen för kommunen?

EU-migranter saknar de särskilda rättigheter som socialnämnden i Lund vill ge dem och att hävda att turister (specifikt EU-migranter, dvs romer) inte är kommuninvånare och därför kan ges särrättigheter håller inte, enligt nedan;

Det saknas stöd för att kommunen får försörja EU-migranter överhuvudtaget i annat än en akutsituation (dvs det står inte kommunen fritt att göra hur de vill), men om vi bortser från detta faktum;
Om kommunen, med medborgarnas pengar, försörjer EU-migranter så är det inte bara kommunens egna invånare som ska få samma rättigheter till gratis boende (med gratis el, vatten, toaletter, sophämtning, mat, etc). Då ska även andra svenska kommuners invånare få samma rättigheter, liksom alla andra utländska medborgare (inte exklusivt romer).

Likabehandlingsprincipen gäller alla grupper som kommunen är ansvarig för på något sätt (men på olika sätt, enligt de olika regelverken), dvs för de personer/grupper som kommunen avsätter pengar för, och det inkluderar utländska medborgare. Men utländska medborgare har därmed inte samma rättigheter som svenska medborgare, liksom att andra svenska kommuners invånare inte har samma rättigheter som den egna kommunens invånare.

Det finns inget juridiskt stöd för att ”riktade” sociala insatser (utöver viss akut hjälp) är tillåtet för kommunen att ge andra länders medborgare, i detta fall direkt riktat mot en av kommunen särskilt utvald folkgrupp i form av romer från annat land.

Det är av denna anledning det finns speciella regelverk för vissa medborgare i andra länder (t ex asylsökande) som ger dessa utländska medborgare särskilda rättigheter under specifika omständigheter. Turister, vilket det handlar om i detta fall, har inget särskilt regelverk för att få förmåner som inte ens kommunens invånare får (varken i kommunen, i Sverige eller när de befinner sig i något annat land).

Förmånerna som är aktuella här avser uteslutande EU-migranter (dvs romer) som kommer till Sverige i egenskap av turister men för att tigga och utnyttja systemet samt de särrättigheter som inget annat land erbjuder dem. T ex erbjuds inga svenska medborgare – varken inom eller utanför kommunen – denna möjlighet till gratis camping med tillhörande facilitieter med gratis boende i husvagn (el, vatten, sophämtning, toaletter, mat, etc).

Det ska noteras att det inte handlar om en akutsituation som föranleder dessa åtgärder med skattefinansierat boende för vissa utländska medborgare, utan skälet till kommunens åtgärd är enkom grundat i att de personer som avses bryter mot lagen. Istället för att lagen upprätthålls genom att kommunen avhyser ockupanterna så vill socialnämnden avvakta beslut om hur ockupanterna ska försörjas med skattemedel på obestämd tid framöver.

Likabehandling innebär inte bara att kommunens invånare ska behandlas lika utan även att likabehandling ska gälla mellan kommunens invånare och andra grupper där åtgärderna finansieras med skattemedel. Dvs i de fall det är möjligt. I fallet med en gratis camping kan kommunen rimligtvis inte bara ge en särskilt utvald grupp denna möjlighet med den enda grund för detta att denna grupp bryter mot lagen.

I det fall gratis camping under tre månader (vilket i aktuellt fall kan bli längre) överhuvudtaget kan anses vara förenligt med lag när den finansieras med skattemedel (vilket det inte finns något lagstöd för) så måste således denna gratis camping erbjudas för alla.

Se: Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut


DISKRIMINERING

Särskilda förmåner för en specifik folkgrupp från annat land kan anses vara diskriminering av kommunens egna invånarna såväl som av andra kommuners invånare, och diskriminering av alla övriga EU- och världsmedborgare samt folkgrupper som inte erbjuds samma förmåner.

En kommunalt finansierad camping – med alla dess faciliteter – för en specifik grupp utländska medborgare (EU-migranter/romer) diskriminerar andra grupper. Inte bara kommunens invånare, utan även andra kommuners invånare och andra folkgrupper än de romer som aktuellt gratisboende riktar sig mot.

Kommunen har en viss summa att utgå från, och det är de pengar som kommer in som skatter från kommunens invånare. Allt som görs för dessa pengar handlar om fördelning av pengar. Varje krona som läggs på andra länders medborgare innebär följaktligen en krona mindre för dem som kommunen enligt lag ansvarar för, dvs dem som är folkbokförda i kommunen men som inte ges samma rättigheter som EU-migranterna (dvs romerna).

Ingen kommunmedlem blir positivt särbehandlad av att EU-migranter ges särskilda förmåner (som gratis boende, gratis mat, resurscenter, särskild arbetsförmedling för EU-migranter, gratis vård, etc). Alla av kommunens skattebetalare blir enbart negativt särbehandlade.

Lunds kommun vill ge en särskilt utvald folkgrupp särskilda rättigheter som inte gäller för varken de egna invånarna eller andra kommuners invånare eller andra länders medborgare. Dvs kommunen riktar sitt bistånd specifikt till romer som inte vill följa svensk lag och särbehandlar dessa personer genom att de får särskilda privilegier istället för att avhysa ockupanterna. Lagbrott ska beivras, inte belönas.

Det är grundläggande i en rättststat att brott inte ska löna sig.


VÄLGÖRENHET FÖR UTLÄNDSKA TURISTER I SVERIGE

Att idka välgörenhet för andra länders medborgare är inte förenligt med det kommunala uppdraget. Särskilt inte eftersom det ofrånkomligen leder till försämrad välfärd för kommunens invånare när kommunen lägger pengar på något som inte tillför något överhuvudtaget för invånarna.

En kommun är ingen välgörenhetsorganisation!

Kommunen har endast att verka för dem som är folkbokförda i kommunen och får enligt kommunallagen inte ens ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare. Det får kommunen inte göra för andra svenska kommuners invånare, än mindre för andra länders medborgare.

Dessutom finns en det en uppenbar risk för att konsekvensen blir att allt fler EU-tiggare söker sig till kommunen, med fortsatt eskalerande kostnader för kommunens invånare. De insatser kommunen gör, specifikt för romer, medför alltså högst sannolikt allt större kostnader för kommunen på kort såväl som lång sikt.

Lunds kommun har inte gjort någon juridisk utredning ifall kommunen får spendera skattemedel på välgörenhet för särskilt utvalda turister.


I ARTIKEL I SDS FRAMGÅR ATT ÄVEN DE SOM RÖSTADE FÖR BESLUTET INSER ATT DE INTE VET OM BESLUTET ÄR FÖRENLIGT MED LAG

Följande står att läsa i SDS, 2015-10-15:
http://www.sydsvenskan.se/lund/namnden-saknade-kompetens-enligt-forvaltningen/

Oppositionen i Lund är starkt kritisk till socialnämndens beslut om gratis husvagnsboende för EU-migranter på Källby camping. Socialförvaltningens egna tjänstemän menar att nämnden inte hade kompetens att fatta beslutet.

– Det här är inte rättssäkert. Likabehandling måste gälla, man kan inte göra undantag för vissa, säger Göran Wallén (M), andre vice ordförande i socialnämnden.

Socialnämndens ordförande, Sven-Bertil Persson (V), medger att man i och med beslutet gett sig ut på okänt område.

Kan man göra undantag för EU-migranter och sedan begränsa erbjudandet till något tiotal på en parkeringsplats?
Det får ju prövas. Det här är problematiskt överhuvudtaget, för vi går utanför alla regler och alla tidigare beslut. Det är ett politiskt beslut som vi har fattat, säger Sven-Bertil Persson (V).

För juridiskt ansvariga på socialförvaltningen var frågan klar: ”Efter juridisk genomgång av ärendet görs bedömningen att socialnämnden inte har beslutskompetens att fatta beslut i fråga om tillfällig evakueringsplats.Förvaltningen står fast vid att beslutet inte borde ha fattats utan klartecken från kommunfullmäktige.

(Marie Olsson, verksamhetschef för Mottagning och stöd på socialförvaltningen, står fast vid socialförvaltningens bedömning att socialnämnden saknar behörighet för att ta det beslut de tog)

Se: Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta


REGERINGENS STÅNDPUNKT

Lunds kommun beaktar inte heller de signaler som redan givits av den nationella samordnaren och regeringen (Åsa Regnér) som redan gått ut med att de planer Lunds kommun har inte är hur en kommun ska och får agera.


Not. Ovanstående mall kommer löpande att förbättras, men det är i alla fall ett användbart utgångsmaterial för den som vill begära en laglighetsprövning av kommunens försörjning av EU-migranter.


Se även bl a:

Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Vänsterblocket i Socialnämnden Lund beslutade om att upprätta gratis camping för EU-migranter trots;
juristers klargörande att socialnämnden inte har befogenhet att ta detta beslut
socialförvaltningens avrådan
• att ett mycket stort antal viktiga frågor finns runt detta.

Här nedan följer utdrag från protokollet med Socialnämndens beslut:

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2015-10-14

§ 190
Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping
Dnr SO 2015/0167

Sammanfattning
Det finns i dag planer för att använda plats intill Källby Camping för en tillfällig evakueringsplats för delar av gruppen utsatt EU-medborgare som i dag bor i den otillåtna bosättningen på och vid parkeringen vid Åkerlund och Rausings väg.

Red’s kom:
Det framgår inte var förslaget om Källby camping härstammar från.

I föreslagen konstruktion upplåts marken till socialnämnden. Socialnämnden ansvarar därefter för att en överenskommelse med ideell sektor och idéburna organisationer upprättas så dessa kan ansvara för driften.

Red’s kom:
När det står ”ideell sektor och idéburna organisationer” så är det alltid bara en omskrivning för Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Eriksson.

Verksamheten är tänkt att vara i drift 1 november 2015 – 31 januari 2016.

Red’s kom:
Ingen vill ta fram en plan för vad som ska hända den 31 januari 2016. Ska EU-migranterna avhysas eller utvisas? Om socialnämndens vänsterblock får sin vilja igenom lär det bli försörjning av alla EU-migranter för all framtid på skattebetalarnas bekostnad.

Det finns i dag två olika förslag på storlek på evakueringsplats.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2015 tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27. § 203
Socialnämndens beslut 2015-06-17 , § 138

Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V) yrkar med instämmande av majoriteten, att socialnämnden ska ingå avtal med kultur- och fritidsnämnden i enlighet med socialförvaltningens förslag till driftsavtal med alternativet 12 husvagnar för tiden den 1 november 2015 till den 31 januari 2016 samt att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda evakueringen från parkeringen vid Åkerlund och Rausings väg till det tillfälliga husvagnsboendet på Källby camping så som beskrivet i tjänsteskrivelse av den 28 september 2015.

Red’s kom:
Det var inte socialförvaltningens förslag att erbjuda ett okänt antal EU-migranter 12 husvagnar. Tvärtom skriver socialförvaltningen att för detta alternativ så ”är det dock inte troligt att ideell sektor och idéburna organisationer” (dvs Joakim Månsson Bengtsson (MP) ”har möjlighet att på egen hand ordna fram husvagnar och ha dessa i sin ägo”.

KONSEKVENSANALYS SAKNAS!

 • Oerhört märkligt att socialnämnden tar beslut om att erbjuda EU-migranter 12 husvagnar utan att först göra ens den minsta undersökning om ifall dessa husvagnar kan ordnas fram.
 • Det framgår inte om husvagnar ska hyras eller köpas in, eller av vem. Är det inom kommunens kompetens att betala för inköp av husvagnar som en  privatperson (Joakim Månsson Bengtsson) blir ägare till?
  Här uppstår också frågan om det är skattemedel som använts för att betala för de husvagnar som Joakim Månsson Bengtsson står som ägare på och som används för EU-migranter idag?
 • Ej heller har det fastställts att de 90.000 kr som är budgeterade för 12 husvagnar räcker (eller kanske är för mycket) för att införskaffa dessa.
 • Vänsterblocket har inte ens utrett hur många personer som är aktuella för förflyttning från den av EU-migranterna ockuperade p-platsen till gratiscampingen (kommunens gissningar har den senaste tiden varierat rejält mellan 20 och 75).
 • Vänsterblocket har inte ens verifierat med kultur- och fritidsförvaltningen att denna förvaltning är beredd att upplåta campingen till Socialnämnden under tre månader för att upprätta en bosättning till EU-migranter.
 • Ej heller har någon verifierat med ”Ideell sektor och idéburna organisationer” (dvs i klartext; Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson) att de är beredda att stå för driften och ansvara för att camping sker enligt gällande bestämmelser – där dessa bestämmelser inte ens tagits fram – samt ansvarar för införskaffandet av husvagnar och tilldelning av plats. Att detta inte är utrett framgår av socialförvaltningens underlag där de skriver att;
  Crossroads Lund ställer sig försiktigt positiv till att ansvara för driften av verksamheten och införskaffandet av husvagnar att upplåta. Vid kontakt med ideell sektor har dock inte de olika förslagen på storlek presenterats.
  samt
  Kostnaden för medel till ideell sektor som presenterats ovan är enbart en uppskattning från socialförvaltningens sida och har inte diskuteras med ideell sektor och idéburna organisationer.
  För att en eventuellt kommande överenskommelse ska kunna göras mellan socialförvaltningen och ideell sektor och idéburna organisationer måste dock detta diskuteras vidare med konkretiseringar från båda sidor där de båda förslagen presenteras i detalj.
  ”.

  Inget av detta har gjorts innan socialnämndens beslut att upplåta gratiscamping till EU-migranterna.

Göran Wallén (M), yrkar för alliansen, att ärendet ska återremitteras för besvarande av frågeställningarna om:

 1. Finansieringsfrågan. Förvaltningen menar att kostnaden är utöver de 700 tkr fullmäktige anslagit i arbetet för EU-migranter. Vi menar att det istället måste tas inom dessa 700 tkr.
 2. Ansvarsfrågan. Hur ser rollfördelningen liksom ansvaret mellan organisationerna och kommunen ut?
 3. Hur säkerställer man att det inte blir ett permanent boende? Vad händer om personerna i fråga bor kvar vid avtalets slut?
 4. Avgiftsfrågan måste utredas vidare. I t.ex. Helsingborg har man avgift och menar att det är en förutsättning för att det ska fungera.
 5. Är detta ett biståndsbeslut? I så fall får det andra implikationer.
 6. Kommer det att krävas att vederbörande legitimerar/identifierar sig (precis som man alltid gör i samband med övernattning på campingar)?

Red’s kom:
Ovanstående frågor är bara en del av de frågetecken som finns.
Se: Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter
Några av de viktigaste frågorna är;

 1. Avser Lunds kommun att göra en juridisk prövning, innan åtgärder påbörjas, om dessa åtgärder är förenliga med lag och kan ses som en kommunal angelägenhet?
  Detta eftersom det inte är rimligt att skattemedel nyttjas för försörjning eller välgörenhet för en särskilt utvald grupp av utländska medborgare.
  En skattefinansierad camping kan dessutom anses utgöra konkurrens för privat verksamhet (t ex camping, B&B, etc).
 2. Var finns konsekvensanalysen, som är en förutsättning för att kunna dra igång ett dylikt projekt?
 3. När och hur ska upplösning av EU-migranternas läger ske och vad händer efter detta?

Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Erik Hammarström (MP) och Yumna Ramadan (FI) att ärendet ska behandlas vid sammanträdet.

Peter Fransson (S) yrkar att det i beslutat ska framgå att kostnaden för eventuell evakueringsplats ska tas från de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit.

Göran Wallén (M) yrkar för det fall att ärendet ska beslutas idag bifall till förvaltningens 1:a att-sats att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en tillfällig evakueringsplats.

Red’s kom:
Socialförvaltningens första att-sats är;
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att upplåta en tillfällig evakueringsplats enligt ovanstående tjänsteutlåtande.

Beslutsgång
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena om återremiss och finner att ärendet ska beslutas vid sammanträdet.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande om att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande om återremiss.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), Jenny Sjöö (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Isaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 beslutas att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Ordförande Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på sitt eget m fl yrkanden och Peter Fransson (S) yrkande, mot Göran Wallén (M) m fl yrkande och finner att hans eget och Peter Franssons (S) yrkande vunnit bifall.

Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande och Peter Franssons (S) yrkande.
Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), Jenny Sjöö (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Isaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 beslutar socialnämndens i enlighet med Sven-Bertil Perssons (V) och Peter Franssons (S) förslag.

Red’s kom:
Alliansen är maktlös och får alltid stryka på foten mot ett alltid enat vänsterblock där;
– Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), och
Erik Hammarström (MP), Jenny Sjöö (MP),
Sven-Bertil Persson (V),
– Yumna Ramadan (Fi)
fick igenom att de EU-migranter som olagligen ockuperat en p-plats ska belönas för sina lagbrott med gratis camping och 12 husvagnar under perioden 1/11 2015 till 31/1 2016.

Att hitta någon mer olämplig för uppdraget som politiker än ovanstående samling i socialnämnden blir nog inte särskilt lätt.

En dylik kombination av okunnighet, inkompetens, oförmåga att ta till sig information och total brist på respekt för såväl lagen som sina väljare är det värsta en kommun kan råka ut för.

Socialnämnden beslutar
• att ingå avtal med kultur- och fritidsnämnden i enlighet med socialförvaltningens förslag till driftsavtal med alternativet 12 husvagnar för tiden den 1 november 2015 till den 31 januari 2016
• att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda evakueringen från parkeringen vid Åkerlund och Rausings väg till det tillfälliga husvagnsboendet på Källby camping så som beskrivet i tjänsteskrivelse av den 28 september 2015.
• att kostnaden för evakueringsplatsen tas från de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Reservationer
Alliansen reserverar sig mot beslutet bilaga § 190/01


SO protokoll 2015-10-14 § 190/ bilaga 1

Socialnämndens sammanträde 151014

Reservation i ärende 6

Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping
Allianspartierna i socialnämnden anser det viktigt att ett beslut om evakueringsplatser på Källby camping tas upp till politisk debatt och beslut i kommunfullmäktige. Dels för att ärendet påverkar ett flertal nämnder och dels för att det gäller en målgrupp som inte ingår i socialnämndens ordinarie ansvarsområde.

Socialnämndens ekonomi är i nuläget väldigt ansträngd och resurserna som läggs på Eu-migranter från den ordinarie driftsbudgeten är ansenliga i jämförelse med de pengar fullmäktige redan beslutat om. Ett beslut från fullmäktige blir därför ett godkännande från högre instans att man fortsätter med detta arbete oavsett de ekonomiska konsekvenserna.

Göran Wallén (M) Sonja Lindlöf (FP) Mattias Horrdin (C) Agneta Lindskog (KD)

Red’s kom:
Beslutet har inte tagits i rätt ordning. Kommunens jurist har bekräftat detta. Varför begär inte någon av ovanstående (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) en laglighetsprövning av beslutet???


Socialförvaltningen och kommunens jurister konstaterade att Socialnämnden saknar behörighet för att ta det beslut som togs och skrev därför följande till Socialnämnden innan vänsterblockets beslut här ovan:

Sammanfattning
I bedömning av kommunkontoret framgår att socialnämnden inte bedöms ha beslutskompetens att fatta beslut i frågan om tillfälliga evakueringsplatser. Detta grundar sig bland annat i att verksamheten har ett stort mått av frivillighet för kommunen att anordna och att frågan är av principiell beskaffenhet

Lunds kommuns chefsjurist konstaterar att beslut måste tas av kommunfullmäktige.
Se: Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Bedömning
Efter juridisk genomgång av ärendet görs bedömningen att socialnämnden inte har beslutskompetens att fatta beslut i fråga om tillfällig evakueringsplats.

Socialnämnden föreslås i stället föreslå kommunfullmäktige att fatta ett principbeslut avseende kommunens inriktning och nivå på arbetet med utsatta EU-medborgare i Lunds kommun.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
• att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att upplåta en tillfällig evakueringsplats enligt ovanstående tjänsteutlåtande.
• att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda och besluta om formerna för en sådan upplåtelse och om denna kan ske i samverkan med ideella föreningar

Se: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse om tillfälligt evakueringsboende på Källby camping


Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Det blir gratisboende för utvalda EU-migranter på Källby camping. Det beslutade socialnämnden efter ett långt och oenigt möte under onsdagskvällen.

Red’s kom:
Det innebär att nu kan varje invånare i Lund begära en laglighetsprövning av Socialnämndens beslut.

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som Lunds kommun vill genomföra, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter (även om det är via bulvan som i detta fall; Hjälp Tiggare i Lund/Crossroads Lund) så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

Vad svaren blev på de väldigt många frågor kan man undra;
Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

Där några av de viktigaste frågorna är;

 1. Avser Lunds kommun att göra en juridisk prövning, innan åtgärder påbörjas, om dessa åtgärder är förenliga med lag och kan ses som en kommunal angelägenhet?
  Detta eftersom det inte är rimligt att skattemedel nyttjas för försörjning eller välgörenhet för en särskilt utvald grupp av utländska medborgare.
  En skattefinansierad camping kan dessutom anses utgöra konkurrens för privat verksamhet (t ex camping, B&B, etc).
 2. Var finns konsekvensanalysen, som är en förutsättning för att kunna dra igång ett dylikt projekt?
 3. När och hur ska upplösning av EU-migranternas läger ske och vad händer efter detta?

12 husvagnar ”ordnas fram” av Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Förslaget omfattar 12 husvagnar för de EU-migranter som bor på Flextrus parkering på Åkerlund & Rausings väg.

Husvagnarna ska ordnas fram av Hjälp tiggare i Lund och Crossroads.

Red’s kom:
Vad menas med att organisationerna Hjälp tiggare i Lund och Crossroads Lund ska ”ordna fram” husvagnar?
– Var ska de ordna fram dessa från?
– Ska dessa husvagnar finansieras med skattemedel?
– Till vilken kostnad?
– Ska husvagnarna hyras eller köpas in, och vad händer i så fall med husvagnarna i framtiden?

Det ska här noteras att Hjälp tiggare i Lund och Crossroads Lund har en gemensam nämnare, nämligen den 23-åriga kommunpolitikern Joakim Månsson Bengtsson (MP) som sitter i styrelsen för bägge organisationerna och får bidrag för sin verksamhet av den kommun och den nämnd han sitter i.

”Ordnat boende” för 36-48 EU-migranter som ockuperat p-plats i över 1 år

Socialförvaltningen tror att 36-48 personer på så vis kan få ett mer ordnat boende under tre månader från och med den 1 november.

Red’s kom:
Dvs Lunds kommun belönar EU-migranternas lagbrott med gratis husvagnar, 3-4 EU-migranter per husvagn.

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

De borgerliga reserverade sig mot beslutet

Förslaget röstades igenom av S, V, MP och FI. De borgerliga partierna reserverade sig mot beslutet.

M vill veta om gratis boende för utländska medborgare är en kommunal angelägenhet

– Var går gränsen för en kommuns ansvar? Det vore bra om man utredde det först, säger Göran Wallén (M).

S, MP, V och FI struntade i den jurdiska bedömningen att kommunfullmäktige måste godkänna

Socialförvaltningens tjänstemän gjorde den juridiska bedömningen att socialnämnden inte fick fatta beslut om tillfällig evakueringsplats utan ett tidigare principbeslut i kommunfullmäktige. Det valde majoriteten av politikerna i nämnden att bortse från.

Sven-Bertil Persson (V) benämner istället boendeformen som ett härbärge.
– Vi menar att kommunfullmäktige redan gett socialnämnden uppdraget genom de 700 000 kronor som tidigare anslagits till härbärge, säger han.

De 186 000 kronor som boplatsen kostar tas därifrån.

Red’s kom:
Tjänsteskrivelse 2015-09-28:
Förslag 2 – plats för 12 husvagnar
– Mobila toaletter inklusive tömning: 24 000 kronor
– Sophämtning: 72 000 kronor
– Medel till ideell sektor: 90 000 kronor
Summa 186 000 kronor, varav alltså 90.000 kr då går till Joakim Månsson Bengtsson (MP) för att han ska få ett antal husvagnar att låna ut eller skänka till EU-migranter.

Lunds kommun skriver:
Posten ”medel till ideell sektor” är en grov uppskattning och kan omfatta iordningställande av husvagnar så att dessa är i dugligt skick och har möjlighet till uppvärmning och enklare matlagning, enklare servering av kall mat, administration och material som behövs för att bedriva verksamheten.

Sven-Bertil Persson, Vänsterpartiet, menar att om man betalar campingavgift så får man besittningsrätt

Det blir ingen avgift för de boende.
– Enligt juristerna skulle någon form av besittningsrätt bli följden om man tar ut en avgift, säger Sven-Bertil Persson (V).

Red’s kom:
Ja, det vet vi ju alla att om vi betalar för att hyra en plats på en camping så får vi besittningsrätt till campingen.

Är Sven-Bertil Persson (V) helt galen???!!!

Vilka ”jurister” skulle hävdat detta? Det är helt uppenbart endast ännu en lögn i raden från vänsterblocket.

Beslut i kultur- och fritidsförvaltningen

Marken förvaltas av kultur- och fritidsförvaltningen som också måste fatta beslut i frågan. Det sker i nästa vecka.

Red’s kom:
Att vänsterblocket i kultur- och fritidsförvaltningen skulle vara av en annan åsikt än vänsterblocket i Socialnämnden är föga troligt. De håller varandra om ryggen.

Finns bygglov för året-runt-boende på Källby camping?Klicka här för att gå till artikeln i SDS; 2015-10-14
Se även bl a;
Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter

Nedanstående är den utredning som ligger till grund för Luleå kommuns beslut att förse EU-migranter med permanent gratis boende.
Se: Permanent året-runt-härbärge för EU-migranter i Luleå, 2 miljoner kr/år – i strid med lagen

Kommunen försöker ge sken av att satsningen riktar sig enbart mot hemlösa, men det finns mycket som bevisar bortom allt rimligt tvivel att så ej är fallet. Inte minst det faktum att medan man på flera ställen resonerat kring antalet EU-migranter i kommunen så finns det inte ens en antydan av intresse för hur många hemlösa det eventuellt skulle kunna finnas i kommunen.
Ovanpå detta så slinker orden på ett flertal ställen där man ser att det bara handlar om EU-migranter.

Praktiskt taget inget av relevans för frågan har utretts av arbetsgruppen som hade till uppgift att ta fram ett förslag till ”hantering av frågan”.

Arbetsgruppen har heller inte tagit hänsyn till något av det som regeringen och den nationella samordnaren rekommenderat så här långt.

Problemformulering, liksom målformulering, saknas helt – och konsekvensanalysen är inte vatten värd – i den kraftigt undermåliga rapporten som följer här;

Annika Klefsjö 2015-08-24

Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer

Red’s kom:
Som framgår av nedanstående text är emellertid denna ”permanenta verksamhet” inte alls riktad till hemlösa utan till EU-migranter.

Uppdrag
Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) har tagit beslut om att:

• Kommunen måste samordna sig i frågan. Samverkan måste också ske med NLL och Polisen.

• Socialchef Mikael Lekfalk ansvarar för att en gemensam arbetsgrupp bildas med representanter från berörda förvaltningar, socialförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

• Arbetsgruppen ska lämna ett förslag till hantering av frågan den 1 september.

Red’s kom:
Alltså nedanstående förslag som behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 september (”Beslutsunderlag 2015-09-15”), där endast moderaterna sa nej till förslaget;
Gratis permanent boende för EU-migranter i Luleå – Kommunen lurar medborgarna med bulvan!

• Arbetsgruppen utgår från och tar lärdom av Umeå kommun samt den kunskapsöversikt som upprättats av tidigare verksamhetschef Gerd Bergman.

Red’s kom:
Om man jämför vad som står här med hur det fungerat i Umeå så verkar Luleå kommun inte dragit lärdom av något överhuvudtaget från Umeå kommun (eller någon annan kommun).

Arbetsgrupp
Annika Klefsjö är sammankallande och samordnare i gruppen och nedan framgår vilka representanter som ingår i arbetsgruppen:
• Joel Domeij, miljöinspektör vid miljö- och byggnadsförvaltningen
• Petra Wennberg, sektionschef vid stadsbyggnadsförvaltningen
• Carin Johansson, sektionschef vid socialförvaltningen
• Åsa Hällström från NLL
• Patrik Hellberg från Polisen
• Fredrik Winneborn, kommunikatör vid socialförvaltningen

Erfarenheter lokalt i Luleå
• Informationsblad om EU-medborgares rättigheter och skyldigheter har tryckts upp på tre olika språk samt delats ut. Informationen finns även på Luleå kommuns webbtjänst.

• Under hösten/vintern år 2014 ordnades en ”tak över huvudet” lösning för tillfälligt besökande EU-medborgare som stängdes 30 april 2015. I lokalen fick max 22 personer vistas. Ett vaktbolag öppnade och stängde lokalen. Signaler skickades om att det vistades fler personer än 22 stycken i lokalen, detta har inte kunnat styrkas.

Nedskräpning, konflikter och hot mellan EU-migranter
Klagomål inkom från allmänheten om nedskräpning och att konflikter och hot förekom mellan enskilda EU-medborgare. Med anledning av det upprättades regler för att vistas i lokalen, vilka gavs till EU-medborgarna som vistades i den. Information gavs även om vart de kunde vända sig, om de var utsatta för hot och liknande.

• Ett fåtal enskilda EU-medborgare ansökte och beviljades pengar till en hemresa.

Red’s kom:
Notera att arbetsgruppen inte vill uppge hur många som fick en gratis hemresa på skattebetalarnas bekostnad (utan något stöd i lagen för detta).

• Möten med kyrkan och dess olika församlingar har genomförts och pågår i syfte att engagera ideella krafter som i samverkan med kommunen skulle kunna driva en permanent verksamhet för hemlösa.

Red’s kom:
Särskilt Svenska kyrkan är mycket aktiv i att försöka suga åt sig så mycket bidrag som möjligt från Sveriges kommuner, med EU-migranter som förevändning.

• Kyrkan serverar frukost varje dag i veckan och få använde den möjligheten.

Förslag på lokal nivå för Luleå:
Utifrån andra kommuners erfarenheter så är en framgångsfaktor, samverkan mellan kommunen och ideella föreningar eller kyrkan.

Red’s kom:
Framgångsfaktor”? För vad? För att bibehålla EU-migranternas utsatthet?

I vissa kommuner står kommunen för kostnaderna för lokal och delar av eller samtlig personal. I andra kommuner drivs verksamheter helt av ideella föreningar.

Red’s kom:
Kommunen står för kostnaderna i bägge fallen! I strid med lagen!

Svenska kyrkans krav på kommunen
I Luleå är kyrkan och dess församlingar intresserade av att starta och driva ett härbärge i samverkan med kommunen. Nedan framgår kyrkans önskemål och krav för att det ska vara möjligt:

1. Permanent verksamhet riktad till alla hemlösa som är öppet året om och med ett max 16 platser, där platserna riktas till aktuell målgrupp och till andra som tillfälligt saknar bostad och som i många fall erbjuds plats på vandrarhem. (Likt Vinternatt i Stockholm).

Red’s kom:
aktuell målgrupp” är alltså en omskrivning för icke hemlösa EU-migranter.
andra som tillfälligt saknar bostad” avser alltså ett okänt antal (kan vara noll) hemlösa, primärt svenska. I arbetsgruppens rapport framgår inget antal på dessa, eller ens en uppskattning eller gissning i någon form!

Vid den verksamheten betraktas en övernattning som en akut insats.

Red’s kom:
Vad betyder det? En natts övernattning räknas som ”akut insats”? Och detta har betydelse för vad?

Kyrkan vill däremot inte att verksamheten riktas till medborgare med missbruksproblematik, med anledning av att RIA-center redan gör det.

Red’s kom:
Svenska kyrkan är inte intresserad av att hjälpa svenska medborgare med drogproblem.
OBS! RIA-center riktar sig också till EU-migranter, och har precis som Svenska kyrkan/Luleå kommun försökt dölja detta.

2. Verksamheten finns och drivs i en lokal nära kyrkans befintliga lokaler, församlingslokal eller kyrka. Det är en förutsättning för att de ska klara av uppdraget bemanningsmässigt. Önskemål finns om en lokal i centrala Luleå eller på Örnäset.

3. Kommunen står för lokal och personalkostnader. (Likt strukturen på RIA med föreståndare och personal.)

Red’s kom:
Svenska kyrkan bedriver som synes ingen ideell verksamhet! För Svenska kyrkan är EU-migranterna bara en inkomstkälla!

Kostnadskalkyl
Utifrån ovan ställda krav och förutsättningar från kyrkan, att Luleå kommun ska bidra till kostnader för lokal och personal, så beräknas kostnaderna uppgå till 2 miljoner/år.

Red’s kom:
KOSTNADSKALKYL SAKNAS
Ovanstående har man kommit fram till helt utan att presentera en budget, vilket alltid annars är ett krav. Alltså utom när det gäller EU-migranter.

Det minsta man borde begära är en specifikation på lokalkostnader och personalkostnader (tillsammans med antalet anställda och vilka arbetsuppgifterna är per person).

Ett likvärdigt exempel på verksamhet som Luleå Kommun i dag ger bidrag till är RIA-center som har 8 platser, som får ungefär 1,5 miljoner kronor per år för att driva sin verksamhet. Det samma gäller för Kvinnojouren. Pengarna används till lokal- och driftskostnader samt för ett antal anställda.

Red’s kom:
Detta är patetiska jämförelser som inte säger något överhuvudtaget!

Skillnaden mellan Svenska kyrkan och RIA-center är inte minst att RIA-center har utbildad personal (men eftersom bägge har en religiös ledning kan man ana att det också handlar om att sprida religiösa budskap).

Vad menas med ”Det samma gäller för Kvinnojouren”? Får de också en 1,5 miljon kronor? För vad? Här jämför man med något helt okänt.

Ett antal anställda”? Det var ju konkret specificerat.

Konsekvensanalys av ovan förslag
• Genom samverkan med ideella föreningar och kyrkan säkerställer vi vårt ansvar i Sverige som en del i EU, att mänskliga rättigheter följs och att vi tar ansvar för dem lokalt i Luleå.

Red’s kom:
• På vilket sätt säkerställs att Sveriges ”ansvar” tas, och vad är detta ansvar, enligt arbetsgruppen?
• Vilka ”mänskliga rättigheter” är det som inte följs om Luleå inte skulle förse EU-migranter med gratis boende, i strid med kommunallagen?
• Vilket ansvar menar utredningen att kommunen har för EU-migranter?

Kyrkan omfattas inte av samma lagstiftningskrav och begränsningar som kommunen och andra myndigheter gör, vilket medför att ingen riskerar att bryta mot lagstiftningen.

Red’s kom:
Med ovanstående mening klargörs att kommunen inte vill att det ska synas så tydligt utåt att kommunen bryter mot lagen.

Här menar arbetsgruppen att om kommunen nyttjar Svenska kyrkan som bulvan så skulle kommunen komma undan regelverket i kommunallagen.
Det säger sig själv att så ej är fallet. Oavsett om kommunen använder skattemedel olagligt eller ger en bulvan skattemedel, som kommunen inte får använda för samma syfte enligt lag, så är det ett lagbrott.

Notera också att ingenstans i utredningen utreds kommunens rättigheter i hur skattemedel får nyttjas. Det beaktas inte eftersom man vet att resultatet då skulle bli att kommunens medel inte får användas för EU-migranter.

• Förslaget säkerställer att det finns personal på plats som kan stötta och hjälpa EU-medborgarna på olika sätt.

Red’s kom:
Det framgår inte vilket förslag som säkerställer att personal finns på plats för att ”stötta och hjälpa” EU-migranter. Det har inte ens specificerats vilken kompetens personalen ska ha eller vad deras uppgifter är! Eller arbetstider… eller något annat av vikt i sammanhanget.

Här gjorde den starkt subjektiva arbetsgruppen misstaget att ännu en gång bekräfta att det handlar om EU-migranter (som de kallar ”EU-medborgare”) och inte någon annan.

En fysisk lokal ger dem även möjlighet att tvätta sig, gå på toaletten, eventuellt att tvätta kläder och att tillaga mat eller serveras mat. De ges möjlighet att sova inomhus i värme och på madrasser.

Red’s kom:
Inget har nämnts om mat tidigare eller varför kommunens skattebetalare ska föda andra EU-medborgare, eller hur stor budgeten är för matkostnader.

• En hög ambitionsnivå på lokal nivå (pull faktorer) kan stimulera till att fler söker sig till Luleå. Det i sin tur kan bidra till att alla inte kan erbjudas tak över huvudet.

Red’s kom:
Här framgår det att arbetsgruppen förstår att om man erbjuder en viss grupp av människor särskilda förmåner så kommer fler från samma grupp att vilja dra nytta av detta.

Men ingen – varken kommunen eller Svenska kyrkan – bryr sig det minsta om den 17:e EU-migranten, eller därefter kommande EU-migranter. De får klara sig bäst de vill, enligt hur även S+MP-regeringen resonerar.

Om verksamheten löpande behöver anpassas efter ett växande behov, kommer även kostnader för det att öka. Vi får en spiraleffekt där ett tydligt avvägande gällande gräns behöver göras. Det scenariot kommer att vara aktuellt så länge hemländerna inte lyckats få till en god situation för sina medborgare (push faktorer).

Red’s kom:
Dvs för all framtid eftersom fattiga alltid kommer att finnas i alla länder. Så som det även finns i Sverige… i alltmer ökande takt.

Återigen gör arbetsgruppen misstaget att avslöja att det gratis boende – tillsammans med övriga förmåner – som man vill få igenom endast är till för EU-migranter.

Utifrån det finns ett behov av att ha med den utvecklingen i kommunens strategiska planering, avvägningar och beslutstagande.

Red’s kom:
Hur då?

Man kan inte utesluta en av de viktigaste faktorerna i en utredning bara eftersom svaren där skulle visa att hela förslaget är ett feltänk.

• Att erbjuda övernattningsmöjlighet för ett begränsat antal löser eventuellt inte problemet för samtliga EU-medborgare i Luleå, beroende på hur många som kommer och vistas här.

Red’s kom:
Löser inte vilket problem???
Notera att det saknas problemdefinition i utredningen.

Ännu en gång gör utredningen misstaget att bekräfta att det endast handlar om EU-migranter och inte om hemlösa överhuvudtaget.

Vi föreslår att information ges till de som inte får plats att de kan ansöka om ekonomiskt stöd för en resa till ambassaden, via Socialförvaltningen.

Red’s kom:
Något sådant stöd får inte ges, och om Socialförvaltningen ändå gör det kan jag utlova mycket starka reaktioner från Stockholm på detta!
Se: Stockholm inte glad över att kommuner skickar tiggare till Stockholm

Det finns få saker som ambassaderna kan eller vill göra för romerna, och det ambassaderna kan göra det görs bäst via telefon.

En del kommuner har valt att enbart bevilja en resa per person, medan andra har valt att bevilja max två stycken för eventuella undantag vid sjukdom och liknande.

Red’s kom:
Nej! Det lär inte finnas en enda kommun idag som gör om misstaget som Eskilstuna kommun gjorde!

Kommunerna har gett information om ovan till berörda vid tillfället som de beviljats ersättning för en resa.

Red’s kom:
Nej, knappast troligt, eftersom ingen kommun beviljar gratisresor till Stockholm för EU-migranter.

Vi föreslår även att billagaste och mest miljövänliga färdsättet erbjuds.

Red’s kom:
Det är bara tramsigt att försöka ta bort fokus på detta sätt från problemen och felaktigheterna i rapporten.

Om det blir aktuellt att avhysa personer föreslår vi ovan, om ansökan om ekonomisk ersättning för resa till ambassaden, i första hand.

Red’s kom:
Det är uppenbart okunniga personer som ingått i denna arbetsgrupp.

Om det inte löser situationen ska personer hänvisas till annan lämplig fysisk geografisk plats där de får vistas och där vi på annat sätt kan ordna för exempelvis bajamajor. En risk och konsekvensanalys ska genomföras när det är aktuellt.

Red’s kom:
Detta är en mycket stor fråga av olika anledningar, men ändå utreds inte ett enda av alla tillhörande problem med detta okunniga förslag. Ett problem är t ex att även detta är i strid med kommunallagen. En lag som kommunen inte verkar känna till.

• En verksamhet som riktar sig till alla, inte enbart till tillfälligt besökande EU-medborgare, med behov av tak över huvudet bidrar till att ingen målgrupp förfördelas eller diskrimineras.

Red’s kom:
Till alla? Med detta resonemang kan alla som bor i Sverige – och världen – åka till Luleå och bo gratis. Varför betala för ett vandrarhem när man kan få boende med mat och allt på Luleå skattebetalares bekostnad?

Red’s kom:
Återigen gör Luleå kommun misstaget att avslöja att processen enbart handlar om EU-migranter och inte om hemlösa.

• Genom en god samverkan får vi även en samlad kompetens lokalt i frågan och områdets utveckling.

Red’s kom:
Blaha.

Kommunikationsplan
En kommunikationsplan tas fram tillsammans med berörda samverkanspartners, Polisen, Landstinget, berörda förvaltningar inom Luleå kommun och kyrkan (när det är klart). Vi använder www.Lulea.se som huvudkanal för information till våra medborgare.

Red’s kom:
Ja, det är säker många av Luleås EU-tiggare som är inne på kommunens webbplats för att dagligen uppdatera sig… eller kanske inte?

Vi synkar informationsgivning även internt inom respektive myndighet. Målet är att förse både medborgare och medarbetare med bra och tydlig information.

Red’s kom:
Som framgår av detta specifika fall är Luleå kommuns information så långt från bra och tydlig som något kan vara.

Informationsfoldrarna uppdateras så att vi har en samlad information från samtliga myndigheter. Foldrarna ska finnas tillgängliga hos alla myndigheter och på deras hemsidor, på www.lulea.se och i den verksamhet som är föreslaget att upprättas i samverkan med kyrkan.

Red’s kom:
Istället för att svamla om att informationsfoldrar ska uppdateras och var de ska finnas måste det väl vara avsevärt mer meningsfullt att klargöra vad som ska uppdateras med vad?

Kommunikatörerna från respektive myndighet får i uppdrag att ta fram en gemensam kommunikationsplan.

Nuläges beskrivning (augusti/september 2015)
I nuläget erbjuds inget ”tak över huvudet” lösning. Det innebär att besökande EU-medborgare bor i sina bilar eller på andra sätt på olika fysiska platser i Luleå.

Red’s kom:
Återigen gör Luleå kommun misstaget att avslöja att processen enbart handlar om EU-migranter och inte om hemlösa.

Lokal
Stadsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att hitta en centralt belägen lokal alternativt på Örnäset, om de ges möjlighet att hyra in en sådan.

Fyra olika perspektiv och nivåer samt avgränsning
Arbetet med utsatta EU/ESS-medborgare sker utifrån fyra perspektiv och nivåer:

I aktuellt uppdraget kommer fokus att riktas till den lokala nivån och då för Luleå.

Juridiska aspekter gällande utsatta EU-medborgare

————-

Bakgrund
Luleå har sedan två år tillbaka fått en förändrad stadsbild på så sätt att vi nu ser flera tillfälligt besökande EU-medborgare, sittande och tiggande1 utanför stadens butiker. En del säljer tidningar eller spelar musik, i hopp om att få pengar från passerande Lulebor och andra. Huvudskälet till denna förändring är att vissa länder inom EU inte klarat av att skapa drägliga levnadsvillkor för sina medborgare. En grupp som är särskilt utsatta är personer med romsk bakgrund.

1.
I forskningslitteratur ses tiggeri som en vädjan eller en bön om en gåva, ofta en mindre summa pengar, av någon annan person för sig eller sin familj behov av mat, kläder, logi eller läkarvård. Beteendet tiggeri kan klassificeras som antingen passivt eller aktivt. Det passiva tiggeriet är inte påträngande eller hotande och ofta inte heller verbalt. Tiggaren håller fram sin hand eller sitter ner med en mugg framför sig med ett plakat som talar om vad pengarna behövs till. Det aktiva tiggeriet innebär att tiggarna tar direktkontakt med eventuella givare genom att följa efter dem på gatorna, blockerar deras väg eller tar kontakt med människor på tunnelbanor och andra kommunikationsmedel. Gränserna mellan passivt och aggressivt tiggande är flytande och det hotfulla och mer störande och aggressivt tiggeriet är i de flesta fall inte tillåtet enligt de brottslagstiftningar som redan finns. Tiggeri i sig är inte förbjudet i Sverige.

Människor inom hela EU använder rätten till fri rörlighet2 och söker sig till oss och andra länder samt städer, i hopp om att få ihop pengar som ska förbättra deras och barnens situation i hemlandet. Många av dem som kommer till oss är fattiga, arbetslösa och saknar utbildning. Många av dem är föräldrar och lämnar kvar sina barn i hemlandet, under tiden de vistas här.

2.
Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU. Varje unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att röra sig, bo, studera, arbeta, etablera sig eller tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av sin nationalitet.
EU:s politik, bland annat avseende de sociala trygghetssystemen, syftar till att göra det lätt och smidigt att röra sig och vara verksam inom EU:s område.

Det är emellertid inte meningen att man ska utnyttja denna rätt till rörlighet helt utan begränsningar. Av det s.k. rörlighetsdirektivet (2004/38/EG) framgår under vilka förutsättningar en unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i en annan medlemsstat.

Rörlighetsdirektivet har implementerats i den svenska utlänningslagen, där begreppet uppehållsrätt reserverats för rätten att vistas i Sverige längre än tre månader utan uppehållstillstånd.
För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig med giltigt pass eller annan id-handling. En EU-medborgare kan dock enligt 8 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) avvisas från Sverige under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen.

För att få uppehållsrätt inom en annan medlemsstats territorium under längre tid än tre månader ska personen antingen vara anställd, egenföretagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning, studerande med heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning eller enbart vistas i den mottagande medlemsstaten men ha en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning.
EU-rätten kan inte åberopas i samband med missbruk eller bedrägeri, ett s.k. svart arbete kan därför inte ligga till grund för uppehållsrätt.

Rätten till fri rörlighet har på senare år använts av de nyaste medlemmarnas, Bulgarien och Rumäniens, medborgare. De som har kommit hit tycks inte ha haft som huvudsyfte att söka arbete alternativt ha en verklig möjlighet att få ett arbete, utan försörjer sig genom att tigga. Det innebär att deras rätt att uppehålla sig i Sverige sträcker sig till högst tre månader.
Beslut om avvisning fattas av Migrationsverket eller Polismyndigheten. Beslut om utvisning fattas av Migrationsverket.

De tillfälligt besökande EU-medborgarna har ökat till antal i hela Sverige.
Flera kommuner har tillsammans med olika ideella föreningar, på olika sätt, valt att lösa situationen, tillfälligt eller långsiktigt. Regeringen har också utsett en nationell samordnare, Martin Valfridsson, som ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer. En sammanställning av hans arbete ska presenteras i februari 2016. Sveriges kommuner och landsting bjöd in ett antal kommuner den 31 augusti 2015, där representanter från Luleå kommun deltog. Syftet med mötet var att diskutera aktuella frågor samt utifrån det skicka medskick till den nationella samordnaren.

Europeiska forskare har försökt att beskriva orsakerna och bakgrunden till dagens romska mobilitet inom EU genom push och pull faktorer som framgår nedan:

Push faktorer:
• Fattigdom
• Diskriminering
• Bristande rättigheter i hemländerna
Pull faktorer:
• En mer överseende och accepterande hållning till tiggeri
• Tillgången till frivilligorganisationer som kan lämna akut hjälp till behövande i mottagarländerna
• Föreställningar om en bättre arbetsmarknad i Norden

Forskarna betonar vikten av att i första hand vidta och undanröja olika push faktorer. Vidare att pull faktorer kan påverkas utan att de görs inskränkningar i den fria rörligheten och utan att olika EU-länder bollar problemen mellan sig.

Red’s kom:
Ovanstående stycke med hänvisning till onämnda ”forskare” och ett påstått forskningsresultat kan helt uppenbart bortses från. Det saknar relevans här av ett flertal naturliga anledningar.

Om du vill läsa orginaldokumenten:
Luleå kommuns webbplats: Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa

Kommunledningsförvaltningens yttrande om verksamhet riktad till hemlösa

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn

Under rubriken ”Barnkonventionen gäller alla barn i Göteborg” skriver David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg om att Rumäniens barn ska erbjudas skola i Göteborg;

För de EU-medborgare som befinner sig i Göteborg gör civilsamhället tillsammans med kommunen viktiga insatser. Det är självklart att Göteborg ska göra detta.

Vi får aldrig acceptera att barn inte får den skolgång de har rätt till, eller att människor tvingas sova under broar.

Red’s kom:
Vi får heller aldrig acceptera att svenska kommuner använder skattebetalarnas pengar till något kommunen inte har rätt till, så som KD vill.

Den plan som kommunstyrelsen ska fatta beslut om är ett steg i rätt riktning, men det krävs ett arbete på alla politiska nivåer för att bryta den diskriminering och fattigdom som tvingar människor att tigga.

Red’s kom:
Med ”människor” avses alltså romer från Rumänien och Bulgarien, och frågan är varför en enskild kommun i Sverige ska arbeta för andra länder, förutom att det bryter mot kommunallagen.

David Lega (KD) m fl vill särbehandla romer, men enligt kommunallagen får en kommun inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare. Dessutom ska kommunen följa likabehandlingsprincipen, vilket Göteborgs kommun inte gör när de erbjuder skolgång till vissa turisters barn.

Efter ett initiativ av Alliansen förra året har en konkret handlingsplan tagits fram. Enligt den föreslagna planen ska socialsekreterare ägna sig åt uppsökande verksamhet när barn befinner sig i olämpliga miljöer, exempelvis boende på parkeringsplatser.

Red’s kom:
Om andra länders barn far illa i Sverige så är det utvisning som gäller.

Alliansens plan i Göteborg är att Göteborg övertar ansvaret för romers barn

Planen anger också att skola ska erbjudas dessa barn. Detta är en självklarhet, FN:s barnkonvention gäller alla barn, överallt och alltid.

Red’s kom:
Barnkonventionen säger inget om att ett specifikt EU-land ska överta andra EU-länders ansvar för barn.
Se; EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Politiska beslut ska tas baserat på fakta, och inte på lögner. Barnkonventionen är inte en lag i Sverige, och även om de allmänt formulerade rekommendationerna i denna konvention riktar sig till all världens barn så innebär den inte att Sverige ska ta över ansvaret för romers barn. Det är bara extremt okunniga personer (t ex Soraya Post) som kastar ur sig dessa dumheter, utan att ens läsa barnkonventionen.

Beslut tas i morgon

I morgon, onsdag, ska kommunstyrelsen fatta beslut om planen.

Red’s kom:
Om kommunens politiker tar ett lagvidrigt beslut att fortsätta erbjuda utbildning till romers barn på skattebetalarnas bekostnad – vilket politikerna naturligtvis kommer att göra, utan någon konsekvensanalays – så kan detta beslut överklagas av medborgarna;

LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Vilket ansvar har hemlandet (Rumänien)?

Ansvaret för att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering ligger dock på hemlandet.

Red’s kom:
Varför skulle det vara någon skillnad i ansvarsfördelningen specifikt när det gäller barn?
Varför skulle Rumänien ha ansvar för ”att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering”, men inte för landets barn?

David Lega (KD) okunnig om vilka möjligheter som finns

När det finns EU-länder som, trots erbjudet bistånd, inte vidtar lämpliga åtgärder så måste EU tydligt markera genom olika typer av sanktioner.

Red’s kom:
Detta är ett av de mest uttjatade påståenden i debatten. Ja, vi vet alla vad EU borde göra, men att hela tiden bara tycka att EU ska ta sitt ansvar, på vilket sätt blir något bättre av det?

Det är handling och inte vaga ord som behövs. Det minsta som politiker borde göra är att komma med konkreta förslag. Men förslagen lyser med sin frånvaro, som alltid. Ekklare då för kommunen att välja en simpel lösning som bara döljer problemen temporärt.

Politiker är extremt fega, och det är ofrånkomligt att denna extrema feghet drabbar medborgarna.

Vilka förslag löser vilka problem?

Ett antal förslag har hörts i debatten, alltifrån att man ska kunna få stöd ur EU:s socialfond utan att själv bidra med egna medel, till att Sverige bör avstå från att betala avgift till EU till dess att EU löst frågan.

Red’s kom:
Först gör man en analys över vilka problem som finns. Efter en konsekvensanalys fastställer man vilken åtgärd – om någon – som ska lösa vilket problem.

Man gör inte som många politiker vill och genomför ostrukturerade, allmänna åtgärder som man tror löser alla problemställningar av skiftande karaktär, men som istället endast bygger på problemen.

Uteslutet med uteslutning av Rumänien ur EU

Även frågan om enskilda länder ytterst borde kunna bli uteslutna ur unionen bör prövas.

Red’s kom:
Precis som med t ex brottslingar i Sverige så kommer länder i EU undan bara man bryr sig tillräckligt lite. EU är en feg organisation och de få personer som bestämmer där skulle aldrig våga utesluta Rumänien, eller ens hota om detta.

Uteslutet att S+MP-regeringen sätter press på Rumänien

Regeringen bör se över vilka åtgärder som är lämpliga för att sätta den press som tyvärr krävs för att lösa frågan.

Red’s kom:
Retorik som inte tillför det minsta. Politiker vågar inte ens föreslå åtgärder eftersom de är rädda för att kritiseras.

S+MP-regeringen är nog den sista regering inom EU som skulle ”se över” att sätta press på Rumänien.

Uteslutet att Rumänien skulle betala andra länders kostnader för Rumänien

Kommuner, som Göteborg, bör se över möjligheten att fakturera medlemsstater som inte tar ansvar för sina medborgare. Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen att Göteborg ser över denna möjlighet. Det kan inte vara meningen att svenska kommuner ska stå för kostnader för andra EU-länder.

Red’s kom:
Denna okunniga David Lega (KD) lever i drömmarnas värld. Sverige har, precis som EU, lärt Rumänien att de inte behöver betala för några kostnader som de åsamkar andra länder.

Rumänien betalar t ex inte en enda vårdfaktura för sina medborgare, vilket lett till att landstingen i Sverige helt enkelt struntar i att följa regelverken och inte ens debiterar Rumänien för det som de är skyldiga att betala.
Se bl a;
Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
Klicka härför att gå till artikeln i GP, 2015-09-08
Se även bl a;
50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Philip Sandberg (FP), oppositionsråd i Lunds kommun, bemöter Peter Bergwalls (MP) åsikter;

Miljöpartiet har åtskilliga gånger försökt lägga locket på den diskussion som pågår i Lund kring en kåkstadsliknande bosättning för EU-migranter i rekreationsområdet Sankt Hans Backar.

Miljöpartister förespråkar censur om EU-migranter

I diverse sociala medier säger Peter Bergwall (MP) att det är obehagligt att diskutera frågan.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) antyder att det är destruktivt att inte instämma i Miljöpartiets linje.

Och kommunalrådet Emma Berginger (MP) menar att en diskussion ökar EU-migranterna utsatthet.

Nu verkar partiledningen förfasas över faktumet att Lundaborna får skicka in sina synpunkter efter att Länsstyrelsen rivit upp bygglovet.

Miljöpartiet förespråkar att turister – men bara romska – ska försörjas av Sverige

Politiken står inför ett vägval. Om Miljöpartiet driver frågan att alla som befinner sig tillfälligt i Sverige ska få försörjning, boende, mat, skolgång (vilket utbildningsminister Gustav Fridolin öppnat upp för) och tillgång till mark föreslår jag att de själva lägger ett nytt lagförslag i Sveriges Riksdag. Bergwall och Berginger kan driva detta via sina egna ministrar.

Missriktad solidaritet

Från Folkpartiets sida tror vi det är orealistiskt och vittnar om en missriktad solidaritet.

FP säger nej till att EU-migranter ska försörjas av kommunen

Vi säger ja till tillfälliga och akuta insatser lokalt, däremot nej till permanenta lösningar som dessa.

Insatser som inte hjälper utan bara leder till fler EU-migranter som vill bli försörjda är ingen lösning

Ett medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger på plats i Rumänien, vilket även biståndsorganisationer som Hjärta till Hjärta påpekar. Svaret är inte att utforma insatser som gör att fler människor söker sig till Lund för att tigga.

Även EU-migranter i form av tiggarturister måste följa svensk lag

Rättstaten omfattar alla. I Sverige kan man inte ta sig friheten att bosätta sig eller lägga beslag på andras mark. Detta ska givetvis gälla också för dem, som likt EU-migranterna, vistas i Sverige tillfälligt under tre månader.

Red’s kom:
Det måste också gälla de EU-migranter som struntar i regelverken och stannar längre vad lagen medger utan att Migrationsverket utvisar dessa personer.

Miljöpartiet särbehandlar EU-migranter med särskild arbetsförmedling, resurscentrum och samordnare

Peter Bergwall (MP) skriver att det är en solidaritet som Miljöpartiet anser att vi har råd med.

De har sagt ja till att kommunen skapar en parallell arbetsförmedling för EU-migranter, ett resurscentrum och tillsätter en samordnare, men vet inte till vilken kostnad och vilka konsekvenser.

Red’s kom:
Det är typiskt för Miljöpartiet. Miljöpartiets vilja och kravlösa förslag ska genomföras utan utredning, utan diskussion och utan konsekvensanalys.

Lunds kommun har aldrig utrett vilka konsekvenser de särskilda och kravlösa insatser för EU-migranter, som vänsterblocket inför, kommer att få.

Den nationella samordnaren för EU-migranter har dessutom klargjort att det Lunds kommun sysslar med bryter mot lagen!
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Inte Lunds uppgift att ta över andra länders ansvar för sina medborgare

Det kan inte vara Lunds uppgift att kompensera för att ett annat EU-land sviker sina skyldigheter gentemot medborgarna.

Utsatthet och diskriminiering löses aldrig genom att tigga i Sverige

Lösningen på diskriminering och utsatthet kan inte vara att människor tigger på Europas gator under tre månader.

Miljöpartiet gör EU-migranter till offer genom att behandla dem som offer

En sak jag lärt mig av många års arbete runtom i världen med människor som lever i extrem fattigdom och utsatthet är att man till slut blir ett offer om man ständigt behandlas som ett.

Lagbrott ska beivras, inte belönas

Förväntningar på våra medmänniskor är att visa respekt.

Red’s kom:
Kommunen måste ställa tydliga krav på EU-migranter och de lagbrott EU-migranter begår måste genomgående få tydliga konsekvenser för dem.Klicka här för att gå till insändaren i SDS, 2015-08-18Not. Av 129 läsare håller 95% med Philip Sandberg.

Se även bl a;
Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt


Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Istället för att ställa högst relevanta frågor till Lunds kommun – Emma Berginger (MP) och hennes bundsförvant kommunalrådet Anders Almgren (S) – om vad kostnaderna blir för skattebetalarna att förse EU-tiggare med gratis camping i Lund på obestämd tid (utan deadline) så gräver SDS ner sig i den meningslösa frågan vems ansvar EU-tiggares avfall är.

Frågan om vem som får ansvar för städning och skräp efter EU-migranter har inget enkelt svar, enligt Olof Moberg, jurist på Sveriges kommuner och landsting.

Red’s kom:
Jo, få frågor är så enkla att besvara.

Eftersom;
1. EU-migranter struntar i svensk lag och övriga regelverk
2. EU-migranter aldrig någonsin betalar några böter
3. EU-migranter är svåra/omöjliga att få ut några pengar från
3. EU-migranter inte har några krav på sig från varken kommun eller stat
4. EU-migranter inte utvisas när så ska ske
blir det alltid kommunens skattebetalare som får stå för kostnaden för renhållning efter skattebefriade EU-migranter.

Enskild bosättare – nedskräpning dennes ansvar

– Om en enskild person får låna en markplätt att ställa upp sin husvagn på under en kortare tid så finns det ingen skyldighet för markägaren att också ansvara för renhållningen, säger Olof Moberg.
– Då är det snarast upp till den enskilde husvagnsägaren att också se till så att området hålls snyggt och prydligt, säger Olof Moberg.

Red’s kom:
Meningslösa spekulationer och gäller enbart under förutsättning att husvagnsägaren känner för att ansvara för renhållningen.

Markägarens ansvar om ”många” personer bosätter sig på en plats

Om många personer bosätter sig på samma plats och det uppstår problem med t ex nedskräpning hamnar det dock på markägarens bord att lösa det.

Red’s kom:
Fortsatt meningslösa spekulationer.

I resonemanget görs ingen skillnad mellan om markägaren erbjudit mark till EU-tiggare att bosätta sig på eller om marken ockuperats av EU-tiggare.

Varken ordet ”många” eller ”bosätta” definieras.

Referens till lag saknas. Bara personligt tyckande.

Uppställning av husvagnar kräver bygglov

– Om det liknar en campingverksamhet så har markägaren ett ansvar för sophämtning och latrin och så vidare. För att ha husvagnar uppställda under en längre tid krävs även bygglov.

EU-migranters sophämtning, etc, blir kommunens ansvar

I Lund har stadsbyggnadskontoret beviljat bygglov för en parkeringsplats intill Sankt Hans backar. Här ska EU-migranter få bo i sina bilar och husvagnar och det beviljade bygglovet innebär därmed också ett ansvar på kommunen.
– Ja, då blir det kommunens ansvar med sophämtning och liknande. Även om kommunen själva skulle säga att det bara handlar om att upplåta ett stycke mark så blir det som en camping, säger Olof Moberg.

Red’s kom:
Finns det ingen journalistiskt kunnig person i Sverige som kan ställa relevanta frågor, som vi vill veta svaren på?

FRÅGOR UTAN SVAR FRÅN LUNDS KOMMUN

Här följer några exempel på frågor där media gjort det lätt för det vänsterstyrda Lunds kommun genom att inte undersöka hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna tänkt sig;

KOMMUNENS ANSVAR
Vilket ansvar tar Lunds kommun på sig – idag och i framtiden – rent konkret genom att upplåta mark till bosättningar för EU-migranter?

Vilket ansvar tycker kommunen att de har gentemot de egna invånarna?

ALTERNATIVA ÅTGÄRDER
Ser kommunen bara två tänkbara alternativ när det gäller EU-migranter?;
1. Göra ingenting alls – inga resurser läggs på EU-migranter
2. Försörja EU-migranter / Finansiera tiggeri av utländska medborgare.
Eller kan det finnas andra alternativ?
I så fall, vilka?

PRESENTERA REDOVISNING ÖVER KOSTNADER
Vad blir den initiala kostnaden för campingen?

Vad blir den löpande kostnaden per år?

Finns det någon gräns för hur mycket skattemedel Lunds kommun kan lägga på förmåner till andra länders medborgare?

Hur många kronor max/år och totalt i framtiden?

KOMMUNALLAGEN
Med vilken rätt tycker Lunds kommun att man kan förbigå kommunallagen som klargör att kommunen inte ska avsätta resurser (mer än för akuta åtgärder) på dem som inte bor i kommunen?

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN
Med vilken rätt tycker Lunds kommun att man kan förbigå likabehandlingsprincipen, och ge en speciell grupp av människor – dessutom från ett annat land – förmåner som ingen annan får? Inte ens svenska medborgare!

FÖRETRÄDER LUNDS KOMMUN MAJORITETEN?
Tror Lunds kommun att majoriteten i Lund vill att Lunds kommun ska försörja EU-migranter och att en skattefinansierad camping för EU-migranter är den bästa lösningen?

Är Lunds kommun intresserad av vad kommunens medborgare tycker?

Varför undersöker inte Lunds kommun vad medborgarna tycker i en så här stor och avgörande fråga för samhället och framtiden?

PRESENTERA KONSEKVENSANALYS
Har konsekvensanalys gjorts (och i så fall när och av vem) för kommunens åtgärder med anledning av stadens EU-migranter?

Varför inte?

På vilka sakliga grunder  tror Lunds kommun (Emma Berginger) att förmåner till EU-migranter inte leder till att fler EU-migranter söker sig till Lund?

VÅRDKOSTNADER OCH ANDRA KOSTNADER EU-MIGRANTER GENERERAR
Hur mycket har Lunds EU-migranter kostat Sverige i vårdkostnader?

Vilka övriga kostnader får kommunen genom EU-migranter?

EU-MIGRANTERNAS SÄKERHET
Varför tror Lunds kommun (Emma Berginger) att EU-migranterna bor mer säkert på en undanskymd plats vid S:t Hans Backar?

Är bevakningskostnader inberäknade i Lunds kommuns kalkyl? Med hur mycket per år?

CAMPING
Hur tänker Lunds kommun rent konkret hantera att EU-migranternas läger blir en uppställningsplats för målvaktsbilar och skrotbilar?

Vad är kommunens plan för kalla vinterdagar?

DEADLINE
Finns det någon sluttidpunkt för kommunens åtgärder eller är det stöd Lunds kommun ger EU-migranter permanent för all framtid så länge EU-migranter kommer till Lund?

Hur har Lunds kommun planerat att en nedstängning av camping för EU-migranter ska gå till i framtiden? Vad händer då? Vart ska de ta vägen då?

UTVISNING
Hur ställer sig Lunds kommun till att EU-migranter överskrider den tid de får vistas i Sverige?

Hur ställer sig Lunds kommun till att EU-migranter som under de tre första månaderna inte kan försörja sig på egen hand (utan stöd av skattemedel i annat fall än vid akut nödhjälp) saknar rätt att vistas i Sverige?

Är utvisning ett alternativ, dvs kan kommunen tänka sig att verka för att de EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige utvisas (fristående från polisens roll i detta, vilket är ett naturligt sätt att glida undan frågan!)

Hur ställer sig Lunds kommun till att kommunen är behjälplig i lagbrott genom att försörja EU-migranter utan vistelserätt i Sverige?

471 MILJARDER KR TILL RUMÄNIEN
Förstår Lunds kommun att genom kommunens stöd till EU-migranter, vilket håller dem kvar i kommunen, så försvårar kommunen för Rumänien att ge den hjälp som behövs i Rumänien?

Ser Lunds kommun något problem i att kommunens åtgärder befäster EU-migranternas utsatthet och minskar deras möjligheter att förbättra sin situation?

GRAVIDA
Hur planerar Lunds kommun att hantera gravida EU-migranter som kommer till Lund?
Hur planerar Lunds kommun att hantera EU-migranter som blir gravida Lund?

BARN
Hur planerar Lunds kommun att hantera de barn som EU-migranter tar med sig till Lund?

Avser Lunds kommun att erbjuda skolgång till EU-migranternas barn?

HUR HAR BYGGLOV TAGITS FRAM?
Innan oppositionen fick information om bygglovet via media, vilka kontakter har Emma Berginger haft i denna fråga med Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet och Fi?

Plus en rad frågor runt detta för att undvika alla de undanglidande svar som frågan ofrånkomligen resulterar i.

ÖVRIGT
Alla ovanstående frågor kommer naturligtvis att upplevas som mycket besvärliga för Lunds kommun, främst Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S). De kommer naturligtvis göra allt för att glida undan frågorna. Därför kan inte undanglidande svar accepteras utan frågorna med tilläggsfrågor måste ställas till dess att tillfredsställande svar givits.

Ovanstående frågor kan var och en ställa till Lunds kommun, bl a:
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Anders Almgren anders.almgren@lund.se
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Elin Gustavsson elin.gustafsson@lund.se
• Miljöpartiet: Kommunalråd Emma Berginger emma.berginger@lund.se

• Sven-Bertil Persson (ordförande) – Vänsterpartiet sven-bertil.persson2@lund.se
• Erik Hammarström (vice ordförande) – Miljöpartiet erik.hammarstrom@lund.se
• Joakim Månsson Bengtsson – Miljöpartiet joakim.manssonbengtsson@lund.se
• Peter Fransson – Socialdemokraterna peppe.fransson@yahoo.com
• Eva S Olsson – Socialdemokraterna eva.olsson6@lund.se
• Yumna Ramadan – Feministiskt Initiativ yumna.ramadan@lund.se

• Anna Gawrys (S), Socialnämnden anna.gawrys@lund.se
• Dara Ahmad (S), Socialnämnden dara.ahmad@lund.se
• Amanda Bjernestedt (MP), Socialnämnden amanda.bjernestedt@lund.se
• Martin Stensson (V), Socialnämnden martin.stensson@lund.se
• K Arne Blom (S), Socialnämnden, ingen epost
• Preben Widerberg (S), Socialnämnden, ingen epost
• Nita Lorimer (V), Socialnämnden, ingen epost
• Bengt-Göran Paradis (V), Socialnämnden, ingen epost
• Anna Baumann (MP), Socialnämnden, ingen epost

Kommunfullmäktige:
• Lennart Prytz (S), ordförande lennart.prytz@lund.se
• Christina Sjöström (MP) 1:e vice ordförande christina.sjostrom@lund.se
• Björn Abelson (S) bjorn.abelson@lund.se
• Kenth Andersson (S) kenth.andersson@lund.se
• Lena Fällström (S) lena.fallstrom@lund.se
• Monica Molin (S) monica.molin@lund.se
• Ann-Margreth Olsson (S) ann-margreth.olsson@lund.se
• Jeanette Olsson (S) jeanette.olsson@lund.se
• Per Olsson (S) per.olsson2@lund.se
• Stig Svensson (S) stig.svensson@lund.se
• Angelica Svensson (V) angelica.svensson@lund.se
• Hanna Gunnarsson (V) hanna.gunnarsson@lund.se
• Görild Malmberg (V) gorild.malmberg@lund.se
• Mats Olsson (V) mats.olsson2@lund.se
• Cherry Batrapo (FI) cherry.batrapo@lund.se
• Pernilla West (FI) pernilla.west@lund.se

• Anette Henriksson kommundirektör anette.henriksson@lund.se

• Annika Pettersson, socialdirektör
• Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
• Marie Olsson, verksamhetschef Socialförvaltningen marie.olsson@lund.se
• Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
• Johan Larsson Boström, enhetschef
• Karin Säfström, enhetschef karin.safstrom@lund.se
• Nisse Wessberg, enhetschef
• Tommy Persson, tf. enhetschef
• Martin Karlsson, vik nämndsekreterare martin.karlsson2@lund.se
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-22
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Det är bättre för alla om EU-migranterna får ställa sina bilar och husvagnar på kommunal mark, menar Emma Berginger (MP).
– I dag finns det ett härbärge, men där finns inte tillräckligt många platser för att man ska kunna ta emot alla, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Hur många sängplatser det finns i Joakim Månsson Bengtssons härbärge verkar Lunds kommun inte ha någon som helst kunskap om, men Joakim Månsson Bengtsson (MP) påstår själv att det finns 21 platser. Till Sydsvenskan har han sagt; ”Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för” (vilket säkert är i överkant). Alltså betalar Lunds kommun dyrt till Joakim Månsson Bengtsson för ett boende där beläggningen är hälften till vad som skattemedlen var ämnade för.

Varför börjar inte Lunds kommun med att försöka fylla upp de tomma platserna i härbärget som skattebetalarna fått betala för?

– Många av EU-medborgarna som kommer hit väljer att bo i olika campinglösningar, och vi vet ju också att det har bildats en del otillåtna bosättningar. Då tycker vi att det är bättre att vi kan erbjuda en laglig campingmöjlighet, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Så bara för att det inte passar EU-tiggarna att bo i Joakim Månsson Bengtssons (MP) härbärge så ska Lunds kommun anpassa sig efter detta, och betala dubbelt?

Det är märkligt att en kommun ger EU-tiggare denna möjlighet att ställa krav på hur de ska få bo på skattebetalarnas bekostnad.

Varför ställs aldrig några krav eller ultimatum till EU-tiggare?

Varför är det bara Sverige som ska rätta sig efter EU-tiggarna, medan de kan bete sig hur illa de vill utan att det får några konsekvenser?

Vad blir kostnaden för skattebetalarna?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Emma Berginger (MP) saknar verklighetsförankring

Ser ni inga risker med att erbjuda EU-migranter plats på kommunal mark? Andra partier har uttryckt oro för att det ska uppstå någon sorts permanent kåkstad.
– Vi pratar om 1 000 kvadratmeter på respektive plats, så det kan röra sig om högst tio husvagnar per plats. Man måste ju ha säkerhetsavstånd mellan husvagnarna. Det är inte några stora campingplatser vi talar om, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Sedan när har EU-migranter brytt sig om säkerhetsavstånd?
2.000 kvm rymmer långt mer än 20 husvagnar. Det kan rymmas 40 – eller t o m 80 – husvagnar.
Naturligtvis kommer det även leda till ett stort antal bilar. Som i Malmös kåkstad och alla andra läger för EU-tiggare kommer oförsäkrade fordon/målvaktsbilar att husera på platserna.
Det lär heller inte dröja länge förrän EU-tiggarna slår upp tält.

Hur avbryta ett läger för EU-migranter?

– Sedan är ju tanken att vi ska hålla ordning, det ska inte bli några permanenta städer.

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som ska hålla ordning? På vilket sätt? Till vilken kostnad?

Emma Berginger (MP) byter hela tiden fegt ut ord. EU-migranter/EU-tiggare kallar hon ”EU-medborgare”. Kåkstäder kallar hon ”städer”.

Självklart blir det permanenta kåkstäder. Hur tror Emma Berginger (MP) att det ska fungera att stänga ner en kåkstad? Med vänsterblockets strategi är ju den enda lösningen att fortsätta bygga upp nya kåkstäder – en efter en.

Signifikativt för miljöpartister/vänsterpartister är att de saknar förmåga att tänka mer än ett steg i taget, och här visas detta återigen när dessa politiker inte ens funderat på vilka konsekvenserna blir i förlängningen.

Särskilda förmåner för EU-tiggare leder alltid till ökat antal EU-tiggare

Emma Berginger tror inte att några få lagliga uppställningsplatser för bilar och husvagnar kan leda till att ännu fler EU-migranter söker sig till Lund.
– Vi har inte gjort den bedömningen, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som inte gjort bedömningen – och baserat på vad? – att särskilda privilegier för dem som är respektlösa mot Sverige och dess regelverk inte skulle leda till att fler söker sig till den plats där de försörjs som mest av kommunen?

Det är ju resultatet i 100% av alla liknande fall, så varför skulle just de förmåner Lunds kommun ger EU-tiggare vara ett undantag?

EU-tiggare förökar sig väldigt snabbt. Lunds 50 EU-tiggare kan på kort tid bli 150. 150 EU-tiggare kan bli 300, osv.

BELASTNING PÅ VÄLFÄRD I LUND
Fler EU-tiggare leder till en ökad belastning för kommunen och dess välfärd. Inte minst vad gäller sjukvård och tandläkare samt rättssystemet.

• Hur ska Lunds kommun lösa problemen med att allt fler av EU-tiggares barn kommer till Lund. Ska t ex skola erbjudas till alla?

• Hur ska Lunds kommun lösa problemen med allt fler EU-tiggare som är gravida när de kommer till Sverige eller som blir gravida i Sverige?

NÅGON KONSEKVENSANALYS VILL LUNDS KOMMUN INTE GÖRA!

En kommun får inte agera välgörenhetsorganisation

– Det här är inte något lyxboende vi erbjuder, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Det handlar inte om lyxboende eller ej. Det handlar om;

 • vilka kostnader som är rimliga att skattebetalarna ska stå för när det gäller särskilda förmåner till andra länders medborgare som på intet sätt gagnar kommunen eller dess invånare.
 • att kommunen inte är en välgörenhetsorganisation.
 • att kommunen sänder ut felaktiga signaler till EU-tiggare att det lönar sig att bryta mot lag och regelverk. Ju mer respektlösa EU-tiggare är mot landets invånare desto fler förmåner får de.
 • att vi av erfarenhet vet att ju fler privilegier EU-tiggare får desto fler söker sig till Sverige rent generellt och speciellt till dessa platser.

– För EU-medborgarna blir det egentligen inte så stor skillnad, förutom att de kanske får tillgång till lite mer sanitära lösningar än vad som skulle finnas på en otillåten plats, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
GRATIS SANITÄRA FÖRMÅNER EN STOR SKILLNAD MOT TIDIGARE
Det är en väsentlig skillnad mot tidigare för EU-tiggare!

SKATTEMEDEL ANVÄNDS TILL UTGIFTER SOM INTE TILLFÖR KOMMUNEN NÅGOT
Sedan handlar inte allt om EU-tiggarna. Man kan inte bortse från konsekvenserna för kommunens egna invånare som via kommunen tvingas att försörja skattebefriade EU-tiggare med skattemedel som istället kunde använts till något som tillfört något meningsfullt för kommunen.

Ej hållbart argument om tryggare miljö för EU-migranter

En ytterligare anledning för att erbjuda EU-migranterna plats på kommunal mark är deras egen säkerhet, säger Emma Berginger.
– Det har förekommit våld och hatbrott mot den här gruppen. Vi tror att det blir en tryggare miljö om vi har anvisade platser än om vi har illegala bosättningar.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle EU-migranterna bli tryggare på en undanskymd plats där det blir lättare att utsätta EU-tiggarna för trakasserier?

SKATTEFINANSIERAD BEVAKNING AV EU-TIGGARE?
Ska det finnas bevakning som finansieras av skattebetalarna? Vad kommer detta att kosta kommunen?

Symbolisk avgift för camping?

I Helsingborg får EU-migranterna betala tio kronor per natt och person på campingplatsen. Hur det blir i Lund är ännu inte bestämt.
– Att ta en avgift skulle kosta mer än man får in. Samtidigt har det en symbolisk betydelse, och man kanske får bättre kontroll och naturlig kontakt då.

Red’s kom:
Givetvis kommer det att kosta skattebetalarna ännu mer med en symbolisk avgift. Men hur vill vänsterblocket motivera ett tydligt brott mot likabehandlingsprincipen med subventionerad avgift för en särskilt utvald grupp i samhället som inte visat på respekt för lagar och regler i landet?

Varför ska inte den lagstadgade likabehandlingsprincipen följas av kommunen?

Hemligt agerande av Emma Berginger inte hemlighetsmakeri?

Något hemlighetsmakeri har det inte varit kring planerna, säger Emma Berginger.
– Det är inte jag som fattat beslut om bygglovet. Tekniska förvaltningen har inom ramen för sin delegation fattat beslut om att göra ansökan som sedan prövats av stadsbyggnadskontoret.

Red’s kom:
Det är Emma Berginger som ensam (naturligtvis i samråd – i hemlighet – med resten av vänsterblocket i Lund) givit förvaltningschef Per Eneroth i uppdrag att besluta om bygglov. Att sedan Per Eneroth spelat med i hemlighetsmakeriet är naturligtvis illa, men det är extremt fegt att Emma Berginger att försöka skylla ifrån sig på stadsbyggnadskontoret så som att de skulle ha agerat helt på egen hand i denna fråga.

Kunde ni inte ha berättat tidigare?
– När jag informerar nämnden vill jag också kunna besvara alla frågor, om vatten och avlopp och liknande. Därför hade jag egentligen velat att vi hade haft svar på de frågorna innan vi gick ut med detta. Det är därför vi har avvaktat.

Red’s kom:
Det är ren och skär lögn! Det är illa att Emma Berginger (MP) vågar ljuga alla rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.

Normalt tillvägagångssätt är att man först tar ett gemensamt beslut om vilka alternativ som finns och vad som ska utredas.
Sedan får någon i uppdrag att närmare undersöka de alternativ man via majoritetsbeslut kommit fram till är tänkbara alternativ.
Därefter får alla berörda det skriftliga beslutsunderlaget som utredningen resulterat i, i god tid innan möte för beslut om ev. fortsatta åtgärder.

Vad Emma Berginger (MP) istället ville göra var att, ända fram till mötet där beslut skulle tas, hålla så mycket som möjligt hemligt för att på detta sätt minska möjligheten för oppositionen att sätta sig in i frågorna såväl som att minska möjligheten för allmänheten att opponera sig.

Emma Berginger (MP) uttalar sig som om att alla andra är lättlurade fånar som inte vet hur något fungerar.

Det är en mycket smutsig strategi, av Emma Berginger (MP) och resten av vänsterblocket i Lunds kommun, för att åsidosätta de demokratiska spelreglerna.

Som oppositionsrådet Christer Wallin (M) uttrycker det;
– Emma Berginger agerar som om hon vore chef för tekniska förvaltningen, men hon är en ledamot som vi alla andra. Om det är okunskap eller arrogans vet jag inte. Men hade hon varit minister hade hon fått avgå!

Till SVT säger Emma Berginger 2015-07-23;
– Om bygglovet skulle bli mer långvarigt så ska frågan lyftas upp i kommunstyrelsen. Det har jag pratat med kommunalrådet Anders Almgren (S) om idag.
Hur begränsat bygglovet blir vet hon dock inte, det får tekniska kontorets vidare utredning utvisa.

Fråga till Emma Berginger (MP):

Vad tror du att majoriteten av Lunds invånare tycker om att kommunen finansierar tiggeriet i Lund och förser EU-migranter med gratis boende på skattebetalarnas bekostnad?

Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-25

Bygglov för boplats har överklagats

På initiativ av Emma Berginger (MP) har ett bygglov för tillfälligt boende vid Sankt Hans backar tagits fram.
Lunds kommun har beviljat bygglov och utreder nu hur frågan om vatten, avlopp och sophämtning ska lösas.
Sverigedemokraternas ordförande i Lund och tre andra personer har överklagat bygglovet.
Den 11 augusti ska ledamöterna i tekniska nämnden informeras om  bygglovet.
Beslut om att och anlägga boplatsen kan fattas på tekniska nämndens möte den 19 augusti.

Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson (MP) undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

I Göteborg har den röd-gröna majoriteten valt att släppa in EU-migranternas barn i skolorna och Umeå borde följa detta goda exempel och göra detsamma till hösten.
Utbildning är i särklass en av dom viktigaste faktorerna för att ta sig ur fattigdom och barn ska inte gå på gatan och ärva sina föräldrars fattigdom.

Red’s kom:
Just därför ska Sverige inte hindra de romska barnen till detta genom att acceptera att EU-tiggare tar sina barn ut ur skolan för att tigga i Sverige.
Se; Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

UTVISNING
Socialtjänsten i Sverige ska kritiseras starkt för att de inte verkar för att de EU-tiggare som tagit med sig sina barn till Sverige omedelbart utvisas ur landet.

HAR FÖRÄLDRAR INGET ANSVAR FÖR SINA BARN?
I diskussionerna om romerna, särskilt bland vänsterextremister, så finns det aldrig en tanke på att de som skaffar barn också måste ha ett ansvar för sina barn. Romer har en väldigt hög nativitet, men ingen vågar klandra dem för att skaffa ett stort antal barn som de saknar förutsättningar för att kunna försörja.

POLITIKER SKYR KÄNSLIGA FRÅGOR
Om man alltid bortser från denna parameter, bara för att det är en känslig fråga, blir det svårt att komma fram till något vettigt. Kanske det är dags att börja ställa lite krav på föräldrarna bland romer?

ROMERS BARN BLIR GRAVIDA I SVERIGE
Det är t o m så illa att romska barn skaffar barn i Sverige! Så här kommer det att fortsätta och eskalera om Sverige inte börjar sända ut tydliga signaler om vad som är acceptabelt.

Avhysning leder till krossade framtidsutsikter för EU-tiggares barn?

Jag var på plats när Nydalalägret revs upp och pratade med barnen som nu går en ytterst oviss framtid till mötes och får alla sina framtidsutsikter krossade på grund av att politiker inte kan ta socialt ansvar för den ekonomiska kris dom själva ställt till med.

Red’s kom:
Vilka framtidsutsikter barnen till EU-tiggare har kan man diskutera, men att det skulle åligga Sverige att ansvara för Rumäniens befolkning och Europas 120 miljoner fattiga är kanske lite väl långsökt såvl som orealistiskt?

UMEÅS POLITIKER ORSAKAT KRIS I RUMÄNIEN?
På vilket sätt har Umeås politiker ställt till med ekonomisk kris i Rumänien?

I Rumänien är utbildning en bristvara och förknippad med stora utgifter.

Red’s kom:
OBLIGATORISK KOSTNADSFRI SKOLA FÖR ALLA I RUMÄNIEN
Rumänien har 10 års obligatorisk skolgång för alla, kostnadsfritt, inkl. för romer. Men Sveriges högst klandervärda beteende i denna fråga gör att romernas barn inte får den skolgång de är berättigade till i Rumänien.

Det svenska samhället, som en del av den europeiska unionen, har ett ansvar.

Red’s kom:
POLITIKER HAR INGET ANSVAR FÖR DEN EGNA BEFOLKNINGEN?
Det finns få eller inga länder i världen som tar mer ansvar för andra länders medborgare än Sverige. Någonstans kanske man borde utkräva ett ansvar även för det egna landets befolkning?

Det håller inte att alltid skyffla över alla länders problem på Sverige.

Vi har i teorin öppna gränser, och visst säkerhetskontrollen är avskaffad internt inom EU. Men de ekonomiska och sociala gränserna kvarstår.

Red’s kom:
SVERIGES INTERNA PROBLEM MÅSTE OCKSÅ LÖSAS
De ekonomiska och sociala gränserna kvarstår även inom landet. Det blir nog svårt – för att inte säga omöjligt – att utplåna dessa gränser på en internationell nivå innan de i alla fall minskat inom landet.

Buss, kläder och mat är allt utgifter som familjerna måste stå för själva i Rumänien och det lilla barnbidraget på motsvarande 10 euro räcker inte långt.

Red’s kom:
VAD SKA FÖRSÄMRAS FÖR ATT FÖRSÖRJA EU-TIGGARE?
De 471 miljarder kr som går enbart till Rumänien – där svenskar bidragit mest – räcker en bra bit;

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?
Sverige har inte obegränsade resurser. Om Sverige skulle erbjuda utbildning till romers barn medför det ovillkorligen att det blir på bekostnad av något. Någonstans måste pengarna tas från för detta. Vad vill vänsterextremisterna ska försämras i Sverige för att Sverige ska kunna försörja EU-tiggarna?

Om EU-projektet ska ges legitimitet måste dom enskilda staterna börja ta socialt ansvar.

Red’s kom:
Rättelse:
• EU måste ta ansvar för att pengarna till Rumänien används rätt.
• Sverige ska inte alltid i alla lägen bära den tyngsta bördan.

Crossroads har anmält Sverige till EU-kommisionen för att EU-tiggare inte får lära sig svenska

Frivilligorganisationen crossroads har anmält Sverige till EU-kommissionen för att försvåra för EU-migranterna att få ett svenskt personnummer för att få tillgång till sfi-undervisning.

Red’s kom:
Crossroads, som nästan uteslutande arbetar med EU-migranter, även om de försöker ge sken av något annat, drivs och finansieras av Stockholms stad & andra städer, och Stockholms Stadsmission i samarbete med Europeiska Socialfonden, Frälsningsarmén och Arbetsförmedlingen. Läkare i världen, Röda Korset, Ny Gemenskap, Citykyrkan och S:ta Clara kyrka är samarbetspartners.

Crossroads är ännu en organisation som med sin missriktade välvilja och bristande kunskaper skadar betydligt mer än vad de gör nytta.

Crossroads anmälde Sverige till EU-kommisionen för att feltolka folkbokföringslagen i maj 2013. Två år senare har inget hänt, och inget lär hända heller.

Integrering av EU-tiggare i Sverige

Språket är en vital del i att integreras i det svenska samhället och ta sig ur fattigdom.

Red’s kom:
Om man aldrig lär sig av misstagen kommer vi inte att komma vidare.

Det fungerade inte i Norge;
Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt
Det har inte heller fungerat i Sverige där en klar majoritet av de svenska romerna står utanför arbetsmarknaden. Varför skulle det hjälpa EU-tiggare att lära sig svenska när det inte ens hjälpt de svenska romerna?

HUR/VARFÖR SKA EU-TIGGARE INTEGRERAS I SVERIGE?
Att EU-tiggare som haft liten eller ingen övrig utbildning och som saknar yrkeserfarenhet och yrkeskunskaper skulle kunna ”integreras” i det svenska samhället är extremt orealistiskt.

INTEGRERING I SVERIGE LÖSNING PÅ FATTIGDOM?
• Det är inte integrering i Sverige av EU-tiggare som är lösningen på deras fattigdom.

• SFI-undervisning för EU-tiggare är bara slöseri med pengar, tid och resurser. Det har inga som helst förutsättningar till någon positiv effekt, endast raka motsatsen.

Rätt till undervisning för papperslösa har inte tillfört något

Papperslösa har haft rätt till undervisning sedan 2013 och vi som möter dessa människor i vår vardag vet hur värdefullt detta är.

Red’s kom:
Vi som möter dessa människor i vår vardag”? Vilka vi? Artikelförfattaren Maja Nordström skriver för vänstermedia som Folkbladet och Dagens Arena, men jobbar hon även på SFI?
Eller är det så att det egentligen är Darja Buzarova som skriver under pseudonym?

UNDERVISNING TILL PAPPERSLÖSA HAR INTE TILLFÖRT NÅGOT
Det är en ren och skär lögn om undervisning för papperslösa. Det finns absolut ingen forskning som visat att papperslösas rätt till undervisning har varit värdefullt. Varken för de papperslösa eller för Sverige.

Lagändring 2013 för papperslösa gäller inte EU-migranter

Dock gäller inte lagförändringen EU-migranter och deras barn som ramlar mellan stolarna på grund av en bristfällig lagstiftning.

Red’s kom:
Lagstiftningen om papperslösas rätt till utbildning är bristfällig genom att den finns och denna lagstiftning kan nu skrotas.

EU-tiggare och deras barn ska istället ges hjälp som tillför något för dem.

UNIKA PRIVILEGIER FÖR EU-TIGGARE
Vi kan inte turista i något annat land och kräva att landet tar ansvar för våra barn och placerar dem i skola. Varför skulle specifikt EU-tiggare kunna göra detta?

Socialdemokraterna driver själva frågan om att göra barnkonventionen till svensk lag. Att som socialdemokrater då vägra ge plats till romska barn i skolan i kommuner där man har makten blir rent hyckleri.

Red’s kom:
BARNKONVENTIONEN GER INTE ROMERS BARN RÄTT TILL SKOLGÅNG I SVERIGE
Även om socialdemokraterna skulle få igenom att barnkonventionen blir svensk lag, vilket behov saknas för, så innebär det inte att EU-tiggares barn ges rätt till skolgång i Sverige.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till kostnadsfri grundutbildning (artikel 28) och enligt svensk lag har dessutom alla barn skolplikt upp till en viss årskurs.

Red’s kom:
I barnkonventionen, artikel 28, står det;

Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Det står inte i artikel 28 att alla barn har rätt till kostnadsfri utbildning i Sverige.

Svenska romers barn har rätt att gå i skolan i Sverige. Rumänska romers barn har rätt att gå i skola i Rumänien.

Nationalitetsfascism

Rätten till utbildning är universell och ska inte tas ifrån på grunder som bottnar i en nationalitetsfascism.

Red’s kom:
RELEVANTA GRUNDER
Det kan man hålla med om. Men däremot på juridiska och ekonomiska grunder. Såväl som på praktiska grunder och på grunder som vad som är bäst för barnen.

ALLTFÖR MÅNGA OKUNNIGA OCH NAIVA JOURNALISTER
Det är märkligt att det finns så många direkt okunniga som skriver i media, och man kan fundera över varför en klar majoritet av de okunniga är vänsterorienterade som har svårt att skriva en artikel utan att använda sig av ord som rasism och fascism.

KONSEKVENSANALYS
Ett ord som kan vara bra att lära sig istället är ”konsekvensanalys”, med tanke på att så många saknar förmåga att se vad konskvenserna blir av deras förslag.

VILKEN UTBILDNING SKA GES ROMER UNDER 3 MÅNADER I SVERIGE?
Eftersom EU-tiggarna och deras barn saknar rätt att vistas i Sverige mer än som längst 3 månader- och inte ens så länge om de inte kan försörja sig själva – faller resonemanget om skolgång för EU-tiggarnas barn redan på detta faktum.

SKOLGÅNG FÖR FATTIGA I EU ÄR EN EU-FRÅGA
De fattiga barnens skolgång är en EU-fråga, inte en fråga för Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2015-07-16

Se även bl a;
Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?


EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn – Daniel Kallós (V)

Tiggande EU-migranter och deras barn inget kommunalt ansvar anser partierna i Gävle

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom

Här nedan följer den handlingsplan som Lunds kommun antagit på förslag av Socialförvaltningen, Karin Säfström, 2015-06-03. Inggen upplyftande läsning och man kan bara kallt konstatera att Lunds kommun inte förstår att med denna handlingsplan gör de motsatsen till att hjälpa EU-migranterna:

Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning

De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Gruppen återfinns även i Lund. En grov uppskattning är att det rör sig om 50-75 personer som vistas här dagtid och 50-60 personer nattetid.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge för utsatta EU-medborgare.

Socialförvaltningen har tillsammans med ideella föreningar och andra förvaltningar kartlagt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund. En handlingsplan med en inriktning avseende hur förvaltningen och kommunen ska förhålla sig till olika behov hos gruppen är en förutsättning för att ett strukturerat och genomtänkt arbete ska kunna bedrivas.

Beslutsunderlag

SO tjänsteskrivelse 2015-06-03
SO beslut 2015-01-21, § 12 KF beslut 2014-11-27, § 203

Barnkonsekvensanalys

Barns rättigheter ska alltid sättas i främsta rummet i det sociala arbetet och i beslutsfattandet gällande socialförvaltningens målgrupper. Social utsatthet i form av till exempel fattigdom och hemlöshet hos vuxna drabbar också barn direkt eller indirekt. Gruppen utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige har sökt sig hit eftersom de bedömt att de inte kan försörja sig i hemlandet. Ofta har de också bristfälliga bostäder i hemlandet. De flesta lämnar sina barn kvar i hemlandet hos släkt och vänner, endast ett fåtal av barnen vistas i Lund. Hänsyn ska tas till barnens behov och rättigheter i kommunens bemötande och arbete med utsatta EU-medborgare.

Ärendet

Den 27 oktober 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Den 21 januari 2015 fattade socialnämnden beslut om att ge socialförvaltningen i uppdrag att samordna och utreda frågan om härbärge till EU-medborgare.

En första rapport lämnades därefter till socialnämnden i mars månad. Vid april månads sammanträde den 15 april fattade socialnämnden beslut att godkänna en rapport daterad den 2 april med föreslagen inriktning på det fortsatta arbetet med tilläggen:
– att kommunen vid eventuell avhysning ska vara behjälplig med att anvisa till tillåtet boende
– att det är önskvärt med fler än en lokal för boende samt
– att kommunens målsättning ska vara att särskilt utsatta individer har tillgång till lämpligt boende även under sexmånadersperioden april – september.

Arbetet med utsatta EU-medborgare rör inte bara socialförvaltningen utan berör flera andra av kommunens förvaltningar och arbetet med gruppen utsatta EU-medborgare måste därför ske i nära samarbete. Ideell sektor som möter gruppen i sitt arbete är också en viktig samarbetspartner.

Flera enheter inom socialförvaltningen är berörda och kommer att beröras av arbetet med utsatta EU-medborgare. Socialförvaltningen har valt att tillsätta en samordnande funktion.

Det är också viktigt att komma ihåg att gruppen utsatta EU-medborgare inte är en homogen grupp. Det rör sig om både män och kvinnor i alla åldrar. I gruppen finns de som helt saknar utbildning och de som har en hög utbildning.

Red’s kom:
Hög utbildning bland romska tiggare? Vad grundas denna teori på?

De kommer från olika EU-länder. För närvarande är flertalet från Rumänien, men även det kan skifta över tid.

Vissa personer har kommit till Lund och Sverige för att söka arbete och sen tvingats till tiggeri för att klara sin försörjning medan andra personer kommit till Sverige och Lund med syftet att klara sin försörjning genom tiggeri.

Red’s kom:
Att vissa tiggare hävdar att de kommit til Sverige för att söka arbete ska man nog inte ta alltför seriöst på av naturliga skäl.

Nedan följer ett förslag till socialförvaltningens handlingsplan för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun. Med begreppet utsatt EU-medborgare avses då personer som nyttjar rätten till fri rörlighet inom EU. Detta ger en rätt att vistas i ett annat EU-land under tre månader utan krav på registrering.

Red’s kom:
Lunds kommun delaktig i brottslig verksamhet!
Lunds kommun har inte förstått att den fria rörligheten ger EU-medborgare rätt att vistas i ett annat land endast om de kan försörja sig själva, alltså utan att värdlandet försörjer dem med boende och mat. I annat fall saknar de rätt att vistas i Sverige och ska utvisas.

Personerna i gruppen saknar stadigvarande boende och är hänvisade till tillfälliga boenden såsom härbärgen eller andra provisoriska boenden.

Man har inte heller ordnat arbete vid ankomsten utan söker arbete och/eller försörjer sig genom tiggeri, gatumusik eller tidningsförsäljning.

Det stora flertalet i gruppen har inte för avsikt att stanna eller etablera sig i Lund utan har sökt sig hit för en försörjning som man inte ser som möjlig i hemlandet. Flertalet personer återvänder till hemlandet inom tre månader, även om det sedan förekommer att man återvänder.

Red’s kom:
Det är en hel del spekulationer om något som Lunds kommun helt uppenbart inte har vetskap om. Förutom att ”flertalet” är luddigt så finns det ingen möjlighet överhuvudtaget att veta hur många som återvänder till hemlandet utom för dem som Lunds kommun betalar hemresa för (vilket kanske är flertalet).

Socialförvaltningens handlingsplan för utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Förhållningssätt

Sedan företeelsen med utsatta EU-medborgare i gatumiljöer och i olika former av bosättningar blivit allt vanligare i Sverige har det diskuterats hur stor gruppen är, med vilka avsikter de har kommit hit samt hur stat, region och landssting ska förhålla sig till gruppen.

• Utsatta EU-medborgare har rätt att vistas i Lund under tre månader och ska ses som tillfälliga gäster.

Red’s kom:
Om de inte kan försörja sig själva med mat och boende ska de inte ses som ”tillfälla gäster” utan som vad det då är, dvs olaglig vistelse i Sverige.

• Personer i gruppen ska mötas med respekt och värdighet och med respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Red’s kom:
Har EU-migranter mer ”självbestämmanderätt” än svenska medborgare?

Ansökningar om bistånd

Personer ur gruppen utsatta EU-medborgare vänder sig regelbundet till socialförvaltningen för att göra ansökningar om bistånd. Ansökningarna har i stort sett uteslutande rört sig om bistånd till resor till hemlandet.

• Socialförvaltningen tar emot ansökningar om bistånd och utreder dessa och gör individuella bedömningar.

• Uppehållsrätten ska utredas vid ansökan om bistånd.

• Barns bästa ska tas med i bedömningen när beslut om bistånd omfattar eller direkt påverkar barn.

• Socialförvaltningen ska aktivt följa utveckling och praxis inom området.

Red’s kom:
Vid dessa individuella bedömningar vad utgår Lunds kommun från, vilka gränser finns?

Barn

Flertalet i gruppen utsatta EU-medborgare är föräldrar till minderåriga barn men de flesta har lämnat kvar dem i hemlandet hos släkt eller vänner. Socialförvaltningen har fått rapporter om att barn vistas i gatubilden, i bosättningar och i hem där familjerna tillfälligt vistats. Informationen har alltid följts upp. En av anledningarna till att personer väljer att ta med sig sitt barn till Lund och Sverige är en önskan om att de ska få skolgång.

Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att barn inte far illa eller riskerar att fara illa. Ett uppsökande arbete och ett väl fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer är av yttersta vikt.

Frågan om barn i gruppen utsatta EU-medborgare berör också andra förvaltningar och myndigheter så som t ex barn- och skolnämnderna och sjukvården. Beslut och ställningstaganden inom dessa andra myndigheter kan direkt eller indirekt påverka barns situation.

• Socialförvaltningen ska bedriva ett uppsökande arbete i syfte att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar att fara illa. Ett fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer är också av yttersta vikt.

• Det är vårdnadshavaren som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är viktigt med en dialog med vårdnadshavare och att de nås av korrekt information gällande möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

• Vid oro för barnet ska detta utredas på sedvanligt sätt.

• Socialförvaltningen ska hålla sig uppdaterad kring beslut och ställningstaganden från andra myndigheter som kan påverka barn i gruppen.

• Vid ansökan om bistånd från vårdnadshavare till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Red’s kom:
På vilket sätt beaktas det faktum att barnets bästa är att vistas i sitt hemland?

Information till gruppen utsatta EU-medborgare om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete

Det finns fördelar med att samla kommunens arbete och insatser i en gemensam information som riktar sig till gruppen utsatta EU-medborgare, men även till ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen samt till intresserad allmänhet. Arbetet bör ske i nära samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer och finnas tillgänglig i flera format och på flera språk för att nå så många som möjligt.

Socialförvaltningen finns tillsammans med tolk närvarande på Diakonicentralen i Lund en förmiddag varannan vecka. Syftet är där att informera om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete samt svara på frågor.

• Socialförvaltningen ska sammanställa relevant information om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete.

• Informationen ska finnas tillgänglig i flera format och på flera språk.

• Syftet är att nå ut med korrekt information till gruppen, ideell sektor och idéburna organisationer samt intresserad allmänhet.

• Socialförvaltningen ska finnas närvarande i verksamhetera som tar emot personer i gruppen utsatta EU-medborgare för att informera om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete samt svara på frågor.

Natthärbärge och anvisade platser

Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Enligt tidigare inriktningsbeslut i socialnämnden finns behov av 40-50 platser på härbärge för att fylla behovet. Enligt beslutet ska platserna finnas tillgängliga under årets kallare månader från och med oktober till och med mars.

Enligt tilläggsbeslut av socialnämnden ska kommunens målsättning vara att särskilt utsatta individer i gruppen även ska ha tillgång till lämpligt boende årets övriga månader. Enligt ytterligare tilläggsbeslut anser socialnämnden att det är önskvärt med fler än en lokal för boende.

Hjälp Tiggare i Lund
Socialnämnden har fattat beslut om medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund som bedriver ett natthärbärge med 20 platser. Föreningen har beviljats medel till verksamhet till och med sista mars men avser att driva verksamheten resten av år 2015 och ansökan om medel har inkommit.

Föreningen har förmedlat att man vill öppna ytterligare natthärbärgen.

Helgeands församling
Vidare har Helgeands församling inom Lunds stift förberett för att kunna driva ett natthärbärge i sina lokaler under årets kalla månader. Härbärget kommer att ha plats för åtta personer och är ett samarbete med Diakonicentralen i Lund som kommer att stå för incheckningen av gäster.

Lunds kommun vill upplåta kommunens lokaler för tiggare
Vid dialog med ideell sektor har det framkommit en önskan om att kommunen tar en mer aktiv del i sökandet efter lämpliga lokaler för natthärbärge. Det har också framkommit önskemål om att kommunen upplåter lokalerna.

• Socialförvaltningen ska samarbeta med ideell sektor och idéburna organisationer som bedriver verksamhet i form av natthärbärge och utreder ansökan om medel.

• Socialförvaltningen ska arbeta för att 40-50 platser på natthärbärgen ska finnas tillgängliga under årets kalla månader, från och med oktober till och med mars.

• Socialförvaltningen ska arbeta för att det även under resterande del av året, från och med april till och med september, finns platser på natthärbärge för särskilt utsatta individer.

• Socialförvaltningen ska aktivt arbeta för att söka lämpliga lokaler för att säkerställa att antalet platser nås och undersöka möjligheterna att stå för förhyrningen av dessa och upplåta dessa till ideell sektor och idéburna organisationer.

Servering av mat och möjlighet att uträtta basala behov

Det finns behov av en verksamhet som har öppet dagtid dit personer i gruppen utsatta EU-medborgare kan vända sig för att duscha, tvätta, serveras enklare mat och få viss samhällsvägledning.

Verksamheten kompletterar då natthärbärgen som kan erbjuda kvällsmat, nattro och frukost. En dagöppen verksamhet ger också socialförvaltningen möjlighet att nå ut till gruppen med information och med att finnas tillgänglig för frågor som rör socialtjänstens arbete.
• Socialförvaltningen ska samarbeta med ideell sektor och idéburna organisationer som bedriver dagöppen verksamhet och vid ansökan om medel stödja dessa ekonomiskt.

Vägledningscenter

I gruppen utsatta EU-medborgare finns personer med ett yrkeskunnande inom olika områden och med en önskan om en tillfällig försörjning under den tid de vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Yrkeskunnande inom olika områden”? Vad vet Lunds kommun om denna grupp av tiggare som Lunds kommun påstår ständigt förändras?

Endast 15% av dem har vid i alla fall ett tillfälle i livet haft någon form av arbete, och då i regel före år 1989 (enl Fafo).

Bristande kunskaper om arbetsmarknaden och i svenska språket är hinder för att få arbeten.

Red’s kom:
Det var lite väl undanglidande beskrivning. Hinder för att få arbete är bl a;

 1. I regel inga kunskaper i annat språk än det romska.
 2. Aldrig haft ett arbete tidigare (speciellt inte kvinnorna, och särskilt inte efter år 1989).
 3. Försoffats av att sitta och tigga 10 timmar om dagen.
 4. Avsaknad av utbildning.

Vad tror socialförvaltning i Lund blir bättre av att förvränga sanningen om EU-migranter?

Även att starta ett eget företag för att möjliggöra att man tar kortare arbeten hos privatpersoner kräver kunskaper som personer i gruppen ofta saknar.

Reds kom:
… eller som EU-migranter alltid saknar.

Kontakten med arbetsförmedlingen försvåras i och med bristande kunskaper i svenska.

Red’s kom:
Dvs inga kunskaper i svenska och inga kunskaper i annat språk än det romska.

Det finns fördelar med att det finns ett stöd för dessa personer i att söka och ta arbete under den tid de vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Vilka fördelar?
Varför inte ta upp nackdelarna med detta?

Tillfälliga arbeten är att föredra framför att personerna tvingas tigga till sin försörjning.

Red’s kom:
Varför?

• Socialförvaltningen ska utreda formerna för ett vägledningscentrum för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lund för att söka och ta arbete under den tid de visas här.

Red’s kom:
Tänk om man istället lagt dessa resurser på svenska medboragre som har en reel chans att få ett arbete.

• Arbetet ska ske i nära samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen.

Kartläggningar

Som tidigare konstaterats är gruppen utsatta EU-medborgare inte en homogen grupp.

Red’s kom:
Den är mer homogen än kanske de flesta andra grupper.

Den är inte heller lika över tid då personer ur gruppen endast tillfälligt vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Tillfälligt är en definitionsfråga. Vad som gäller är i stället att EU-migranterna hittills vistats från i regel 3 månader och uppåt i Lund. Tiden de stannar beror på hur mycket och hur länge kommunen försörjer dem via skattemedel och därmed försvårar för dessa EU-medborgare att integreras i samhället där möjlighet för detta finns.

För att kunna planera och utforma insatser som kommer gruppen till godo är det viktigt med en aktuell kunskap om gruppen.

• Socialförvaltningen ska under hösten 2015 undersöka möjligheten och i så fall formerna för en strukturerad kartläggning av gruppen utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Det faller på sin egen orimlighet. Socialförvaltningen kan inte först hävda att EU-migranterna hela tiden förändras/byts ut och sedan hävda att man ska kartlägga ”gruppen”. Hur tänkte de här?

• Syftet med kartläggningen är att skapa grund för ett fortsatt arbete med gruppen.

Red’s kom:
Fafo har redan gjort en meningslös kartläggning. Lunds kommun behöver inte göra om exakt samma misstag!

Uppsökande arbete

Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för ett uppsökande arbete riktat mot gruppen utsatta EU-medborgare. Det uppsökande arbetet omfattar då centrum och mötesplatser för gruppen, natthärbärgen och bosättningar.

Syftet med det uppsökande arbetet är att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar fara illa, att informera om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete. I det fall det uppkommer en otillåten bosättning och markägaren avser att ansöka om avhysning från platsen kan det uppsökande arbetet också riktas för att säkerställa att personer som vistas i bosättningen får information om beslut som fattats.

Red’s kom:
Det är inte kommunens uppgift och dessutom har socialförvaltningen inte förstått att privata fastighetsägare inte har någon kommunikation med kommunen.

I alla utsatta grupper finns risk för att enskilda individer utsätts för utnyttjande, våld i alla former eller människohandel. Socialförvaltningen har en viktig roll att uppmärksamma tecken på att så inte sker och stödja den enskilde i om denne vill polisanmäla.

Red’s kom:
Varför ska specifikt EU-migranter få detta stöd av de utsatta grupperna?

• Socialförvaltningen ska arbeta uppsökande riktat gentemot gruppen utsatta EU-medborgare enligt upprättad rutin.

• Syftet med ett uppsökande arbete är att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar att fara illa, att riskera om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete samt särskilt uppmärksamma om det finns tecken på att enskilda individer är utsatta för utnyttjande, våld i alla former eller människohandel.

Beredskap vid avhysningar

Det förekommer att personer i gruppen utsatta EU-medborgare bosätter sig på mark som inte är avsedd för boende i otillåtna bosättningar. De bor då i tält, bilar eller i provisoriska byggnader.

Det är markägaren och i vissa fall kommunen som tar ställning till en ansökan om en avhysning av personer i dessa bosättningar.

Det finns fördelar med att samverka med markägare på vars mark det uppkommit en otillåten bosättning.

Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för arbetet vid avhysningar av otillåtna bosättningar. Rutinen bygger på ett tätt samarbete med markägaren och andra förvaltningar samt ett uppsökande arbete i syfte att säkerställa att personer i bosättningen nås av besked om beslut som fattats och att sprida information om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete riktat mot gruppen. Rutinen lägger stor tonvikt på dialog med gruppen.

• Socialförvaltningen ska bedriva ett aktivt arbete vid eventuell avhysning av personer i otillåtna bosättningar enligt upprättad rutin. Arbetet ska präglas av samarbete med markägare och andra förvaltningar och ha stor tonvikt på dialog med personer i bosättningen.

Evakueringslokaler

Vid eventuellt kommande avhysningar och vid särskilda händelser, såsom extremt kallt väder eller oväder eller större olycksfall eller vid skadegörelse i bosättningar kan det finnas behov av tillfälliga evakueringslokaler.

• Socialförvaltningen ska ta fram ett förslag till lokal och handlingsplan för ett tillfälligt evakueringsboende i samråd med andra berörda förvaltningar och i samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer.

Samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer Ett väl fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen utsatta EU-medborgare är av yttersta vikt. I Lund har såväl föreningar som kyrkor och samfund engagerat sig och flertalet av dem har samlats i paraplyorganisationen Crossroads Lund.

Socialförvaltningen har samlat ideell sektor och idéburna organisationer som i direkt arbete möter gruppen vid några tillfällen under våren i form av dialogmöten. Syftet är att dela med sig och sprida kunskap och att skapa en gemensam bild av gruppen och dess situation.

Utöver detta har enskilda möten hållits med enskilda föreningar, kyrkor och samfund kring samarbete och specifika frågor.

• Fortsatt samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer för att samla och sprida kunskap om varandras arbete och för att skapa en gemensam bilda av gruppen och dess situation.

• Enskilt samarbete med föreningar, kyrkor och samfund kring samarbete och specifika frågor.

Samarbete med andra lokala och regionala aktörer

Arbetet med utsatta EU-medborgare omfattar många lokala och regionala aktörer, så som sjuk- och hälsovård, tandvård, polis och skola.

Det finns fördelar med att samla kunskap från dessa aktörers arbete för att kunna ge korrekt information och kunna vägleda gruppen utsatta EU-medborgare till rätt instans. Andra aktörers arbete och ställningstagande kan också påverka socialförvaltningens arbete med gruppen.

• Socialförvaltningen ska se över formerna för samverkan med andra lokala och regionala aktörer som möter gruppen utsatta EU-medborgare.

• Syftet är att samla och ge information.

Nätverk i Skåne

Företeelsen med utsatta EU-medborgare i gatubilden eller i bosättningar är inte unik för Lund utan finns i såväl mindre som större kommuner runt hela Sverige. Många skånska kommuner arbetar med frågan och söker rutiner och praxis för arbetet. Det finns flera fördelar med att samverka med andra skånska kommuner för att samla gemensam kunskap om gruppen och arbetet med gruppen samt lyfta fram lyckade arbetsformer och insatser. Goda exempel kan också på sikt spridas till ideell sektor och idéburna organisationer.

Lunds kommun har påbörjat ett samarbete med Malmö stad kring socialtjänstfrågor inom arbetet med gruppen. Malmö stad är vidare också intresserade av att skapa ett skånskt nätverk och kommunerna kommer att samarbeta i frågan.

• Lunds kommun ska verka för start av ett nätverk för skånska kommuner gällande arbetet med utsatta EU -medborgare.

• Nätverkets syfte är att samverkan, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning och att lyfta fram lyckade lokala satsningar inom socialtjänstområdet.

Kunskapsinhämtning

Gruppen utsatta EU-medborgare är en relativt ny företeelse i såväl Lund som Sverige i övrigt. Nya frågor och nya uppgifter har tillkommit för stat, region och kommuner och frågor kring vilka skyldigheter och vilket förhållningsätt det offentliga ska ha gentemot gruppen har aktualiserats.

Det är därför viktigt med kunskapsinhämtning.

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

SKL, Sveriges kommuner och landsting har också engagerat sig i frågan utifrån sina medlemmars intresse och har också startat upp ett nätverk för kommuner som möter gruppen utsatta EU-medborgare.

• Socialförvaltningen ska aktivt söka kunskap för att säkerställa att arbetet med utsatta EU-medborgare är av god kvalitet och baserat på kunskap och beprövad erfarenhet.

• Kunskapsinhämtning ska ske genom deltagande i deltagande i nationellt nätverk genom SKL, vid informations- och utbildningstillfällen och genom kunskapsinhämtning på andra sätt.

Socialförvaltningens förslag till beslut

att godkänna tjänsteutlåtandet med förslag på handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

Se även bl a;
Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

För perioden januari-mars ansökte Hjälp Tiggare i Lund om 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad). För resterande 9 månader (april-december) av året sökte föreningen 238 500 kr för utökad verksamhet.

Sammanställning av några märkligheter om de två ansökningar om medel för stöd till EU-migranter som Socialnämnden ska ta beslut om idag, varav en är till Socialnämndens Joakim Månsson Bengtsson;

1. Enligt rörelsedirektivet gäller den fria rörligheten endast om man är självförsörjande, vilket man inte är om man måste ha stöd som natthärbärge, mat, etc. Om man inte kan försörja sig själv under de tre månaderna får man inte vistas i annat EU-land.

Det ska här noteras att föreningen Hjälp Tiggare i Lund t o m söker pengar för mat under 9 månader med 11 000 kr/mån.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Det stöd som ges av hjälptiggare i Lund får ses som ett tillfälligt stöd och som ges vid ett akut behov.

Komplettering:
Tillfälligt är en definitionsfråga, hur många dagar anser socialförvaltningen på ett ungefär är ”tillfälligt” för gratis boende per EU-migrant?

Akut behov är också en fråga som kräver en definition, vad är socialförvaltningens definition av akut behov när det gäller boende för personer som frivilligt och fullt medvetet valt att lämna sitt eget boende i hemlandet för att sova utomhus i Sverige?

Se även den viktigaste frågan, punkt 26 nedan.

2. Det uppges av Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund vänder sig till ”socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun”.
Det är inte korrekt.
För det första vänder föreningen sig inte till socialt utsatta EU-medborgare. Det finns t.ex. inga svenskar bland dem som erbjuds härbärge. De vänder sig alltså primärt till romer, och då bör detta inte formuleras på ett annat sätt än hur verkligheten ser ut.
För det andra är det inte så att EU-migranterna saknar boende. De saknar bara en andra bostad i Sverige som de vill/kan betala för.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Socialt utsatta Eu medborgare är det begrepp som används i landet vid beskrivning av målgruppen

Komplettering:
Det begrepp som använts hittills i Sverige är EU-migranter (oavsett om det är en bra benämning eller ej).
Oavsett vad EU-migranterna kallas, är socialförvaltningen medveten om att det inte stämmer att de ”saknar annat eget boende”?

3. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.
Ingen skriftlig ansökan har kommit in från föreningen Hjälp Tiggare i Lund för perioden 2015-04-01–2015-12-31. Därmed finns det frågetecken om hur verksamheten kommer att bedrivas.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Ansökan är inlämnad på ett godtagbart vis.

Komplettering:
Det är en personlig/subjektiv åsikt istället för att motivering ges baserat på regelverk och/eller praxis (eller något annat konkret).
Följande gäller;
1. Ingen skriftlig ansökan har lämnats in.
2. Det är därmed oklart om vad det bidrag till Hjälp Tiggare i Lund nu beslutats erhålla kommer att användas till.
Är det så det normalt går till inom socialförvaltningen, dvs att man ansöker muntligt? Eller gäller det bara för Joakim Månsson-Bengtssons förening?

4. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund saknar försäkring eller så verkar försäkringen vara (och ha varit) otillräcklig för så många boende (16 eller 18 personer) på 114 kvm. Om det sker en olycka vems ansvar? Lunds kommun som finansierat verksamheten?

Socialförvaltningen har beviljat 45 000 kr för en försäkring som;
– inte uppges vad den är för,
– inte tecknats,
– inte kontrollerats av någon om den behövs,
– inte kontrollerats av någon hur mycket den kostar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har ett eget ansvar för sin verksamhet inklusive att försäkring. Det är av vikt att det finns ekonomiska förutsättningar till försäkring.

Komplettering:
Det var inte vad min fråga handlade om. Frågan är;
På vilken grund bifaller socialförvaltning/socialnämnd 45.000 kr för en försäkring som kanske inte ens behövs?
Varför krävde socialförvaltningen inte att föreningen skulle ge besked om ifall försäkring – SOM INTE FUNNITS INNAN – behövs och i så fall för vad?

5. I sin ursprungliga ansökan – liksom i den senare budgeten – har föreningen Hjälp Tiggare i Lund undanhållit de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp. Hur många mer bidrag har de inte informerat om?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
Eftersom en grund för beviljande av bidrag från Lunds kommun är hur mycket den som ska få bidrag får från annat håll – enligt Lunds kommuns egen ansökningsblankett -, varför utreder inte socialförvaltningen vilka andra bidrag föreningen fått, eller ens kräver in information om detta?

6. Det verkar inte finnas någon dokumentation över vilka stadgar som antagits och i så fall när. Det enda som Lunds kommun registrerat är ett förslag till stadgar från en interimstyrelse.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
– Hur försvarar socialförvaltningen att bidrag ges till en förening som ännu inte är en fullgod förening?
– Anser inte socialförvaltningen att en grundförutsättning för bidrag till en förening är att föreningen verkligen finns?
– Anser inte socialförvaltningen att detta är en viktig information i beslutsunderlaget till socialnämnden?

7. Det är oklart vilka som egentligen ingår i styrelsen idag för Hjälp Tiggare i Lund. Det har inte specificerats av föreningen i de handlingar som kommit in till Lunds kommun.

Ej heller framgår vilka som är firmatecknare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.
Uppföljning görs att verksamheten fungerar enligt föreningens planering, att det finns sängar , dusch och toalett mm.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det;
a) inte framgår vilka som ingår i styrelsen (det kanske inte ens är någon mer än Joakim Månsson Bengtsson)?
b) inte framgår vem som är firmatecknare?

8. Former för medlemskap har inte fastställts enligt den skriftliga dokumentation Lunds kommun har.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det inte framgår vad som krävs för medlemskap i föreningen?

9. Det framgår inte hur många medlemmar (betalande) föreningen har.
Hur många icke-betalande medlemmar Facebookgruppen har kan inte ha relevans för något. Det är i regel samma personer som på rutin är med i samma grupper över hela landet. Föreningen uppger själv i styrelseprotokoll att ett krav för att söka bidrag är att man uppger antalet medlemmar.

Vad är skälet till att Hjälp Tiggare i Lund vill dölja antalet medlemmar i föreningen och hur kan Socialförvaltningen acceptera detta?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
a) Varför har socialförvaltningen inte ombett föreningen Hjälp Tiggare i Lund att uppge hur många medlemmar föreningen har, med tanke på att det är en viktig faktor för beslut om bidrag från kommunen – och dessutom är en fråga som ingår i ansökningsformuläret för bidrag?
b) Hur många medlemmar har föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

10. Verksamhetsplan för 2015 tycks inte heller finnas bland Lunds kommuns handlingar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
En verksamhetsplan är ett grundkrav – enligt socialförvaltningens egen utsago – för att bidrag ska beviljas.
Med tanke på att verksamhetsplan är ett grundkrav för bidrag, och något som krävs av andra som söker bidrag av kommunen, varför gäller det inte för föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

11. Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar Lunds kommun har (trots att detta uppgavs som förutsättning för bidrag).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Varför skriver socialförvaltningen först att ett grundkrav för bidrag från kommunen är att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning lämnas in, varefter socialförvaltningen sedan inte bryr sig om dessa tillstånd?

12. Enligt hyreskontrakt är det 16 sängar det rör sig om. I handlingarna uppges att det är 18 sängar på den 114 kvm lilla ytan (6 kvm/person).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal platser måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för nivån på bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många sängplatser det handlar om?
b) Hur många sängplatser kan Hjälp Tiggare i Lund erbjuda, 16 eller 18?

13. Det uppges inte hur/var duschmöjlighet ges för dessa 16 eller 18 personer och ej heller hur många duschar det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal duschar måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många duschar det handlar om?
b) Hur många duschar finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

14. Det uppges inte var toalett finns för dessa 16 eller 18 personer, eller hur många toaletter det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal toaletter måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många toaletter det handlar om?
b) Hur många toaletter finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

15. För perioden 2015-04-01–2015-12-31 föreslår Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund ska få 211 500 kr utav 238 500 kr (dvs 27 000 kr mindre än begärt, vilket avsåg pengar för hemresor/semesterresor till EU-migranterna).
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Det innebär att föreningen får mer än de begärt/behöver!

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har bedrivit verksamheten för under angiven period och haft kostnader för denna.

Komplettering:
Men det var inte vad min fråga handlade om.
Om det är så att föreningen haft kostnader för perioden april-juni så har de uppenbarligen redan finansierats med andra medel/andra bidragsgivare (och givetvis inte med styrelseledamöternas egna medel).
a) Varför tycker Lunds kommun att bidrag ska ges två gånger för samma sak?
b) Hur vet socialförvaltningen att föreningen haft någon kostnad för lokalen – eller något annat –  april-juni? Vilka intyg för detta har socialförvaltningen?

16. Föreningen uppger till media att de har en beläggning under ”högsäsong” på 12-15 personer (säkert i överkant) till sina påstådda 18 platser. Föreningen får alltså pengar för ett behov som är mindre än vad som uppges.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Uppfattningen är att de flesta platser är belagda.

Komplettering:
Ja, 12-15 platser av 18 är att räkna som ”de flesta”, men i beslutsunderlaget till socialnämnden är det inte vad som uppges, vilket innebär att socialnämnden tagit beslut på fel grunder, eller hur?

17. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb.

Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det tillgodosetts tidigare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Pågående dialog

Komplettering:
Hur menar socialförvaltningen att bidrag kan beviljas för något som det inte är utrett hur eller ens om det ska ske?

18. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Men föreningen erbjuder absolut ingen kontinuitet i ett drägligt leverne. Inte på något sätt. Det enda föreningen gör är att befästa tiggarnas utsatthet och finansiera EU-migranters tiggeri i Lund.

basala behov som vi skapat tillsammans”???

Rätt till ”drägligt leverne”? Är det ett drägligt leverne att tigga?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om Lunds kommun vill hjälpa EU-migranterna, så tror jag inte det sker genom att kommunen försörjer personer som andra länder har ansvaret för.
a) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att det är ett ”drägligt leverne” att tigga?
b) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att föreningen erbjuder ”kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne”?

19. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månsson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Är det per definition en lokal eller en bostad (kritisk fråga eftersom det är avgörande för hur den får användas) som föreningen Hjälp Tiggare i Lund har?

20. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer”.

Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

21. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 ”De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken.” vilket alltså inte uppgivits skriftligt. Det framgår inte var dessa ytterligare 5 platser (eller 3 om man utgår från uppgiften 18 platser) finns.
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

22. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter.” Vad innebär detta?

Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund.” Det är helt uppenbart inte sant. Om inte ”tillfälligt” avser 3 månader – 1 år.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår vad socialförvaltningen menar;
a) Vad innebär ”ett begränsat antal nätter” rent konkret i antal, på ett ungefär?
b) Vad innebär ”rotation” rent konkret (frekvens/antal), på ett ungefär?
c) Vad innebär ”tillfälligt” rent konkret i dagar, på ett ungefär?

23. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Vi ska vidare ombesörja möjligheter till … omsorg så som läkar- och tandvård.

Vad betyder detta? Hur då? Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 att de ”förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov”, och om det är allt är alltså ingen kostnad förenad med detta.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

24. Socialförvaltningen skriver;
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Hjälp Tiggare i Lund skriver i styrelseprotokoll 2015-01-08;
summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter.

EU-migranterna är inte hemlösa, men vilket alternativ av ovanstående är det som gäller?
Om socialförvaltningens text stämmer är pengarna för ”härbärge för EU-medborgare”, dvs inte inkl. den mat som ingår i ansökan från Hjälp Tiggare i Lund.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om kommunfullmäktige anslagit 700 000 kr för härbärge så får dessa pengar inte användas för något annat än just härbärge.

På vilken grund har socialförvaltningen gått förbi fullmäktiges beslut och dessutom beviljat pengar för t ex mat till EU-migranter?

25. Budget för Hjälp Tiggare i Lund är inte undertecknad.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Anser socialförvaltningen att det är rimligt att en budget – som var ett absolut grundkrav för bidrag – inte är undertecknad?

26. Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för att kunna utnyttja EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Detta är den kanske viktigaste frågan av alla så jag skulle vara mycket tacksam om socialförvaltningen vill bemöta det faktum att Lunds kommun ger bidrag till andra länders medborgare som enligt lag saknar rätt att vistas i Sverige, dvs;
Med vilken motivering ger Lunds kommun bidrag till personer som saknar vistelserätt i Sverige?

Är det inte så att Lunds kommun understödjer brottslig verksamhet genom att försörja EU-migranter, vilket i sin tur dessutom är en finansiering av tiggeri och ett sätt att upprätthålla EU-migranternas utsatthet och fattigdom?

27. Det finns negativa konsekvenser av att försörja EU-migranterna? T ex de starkt negativa konsekvenser som Martin Valfridsson m fl kommit fram till (och gått ut med i media), att många rumänska barn rycks ur skolan för att föräldrar ska tigga i Sverige.

Om det socalförvaltningen skrivit stämmer om att verka för barnens bästa så är alltså vad Lunds kommun nu gör istället att verka för att försvåra barnens uppväxt och framtid!

Förstår socialförvaltningen dessa negativa konsekvenser med att försörja EU-migranter och avser Lunds kommun fortsätta försörja EU-migranters tiggeri i Lund trots dessa nu fastställda klart negativa konsekvenser för barnen?


Här nedan följer alla dokument för föreningens bidragsansökningar.

BIL. #1: Styrelseprotokoll 2014-12-16

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-12-16.
Närvarande:
Joakim Månsson Bengtsson, Madelaine J. Wahlström, Johanna Hennum Och Marianne Berséus och Saranna Lundén
1. Marianne väljs till sekreterare för dagen.
2. Joakim Meddelar att han personligen skrivit kontrakt med Smålands nation för härbärget.

Red’s kom:
Det stämmer inte med hyreskontraktet. Detta styrelsemöte hölls 2014-12-16 och hyreskontraktet är undertecknat 2014-12-23 (se nedan, bil. 2).

3. Vi bildar förening och väljer styrelse denna dag.
För detta krävs:
a. 2 firmatecknare:
Joakim Månsson Bengtsson och Nils Österblom
b. En styrelse bestående av
Ordförande: Marianne Berséus
Sekreterare: Lillian Lott
Kassör: Joakim Månsson Bengtsson
Två ordinarie ledamöter: Johanna Hennum, Saranna Lundén
Styrelsen är interimistisk därsom den inte är vald vid årsmöte.
4. För att söka bidrag krävs:
a. Att det ska vara en social ideell verksamhet som komplement till socialförvaltningens verksamheter.
b. Att ha egna sjävständiga mål
c. Beskriva behov
d. Ange intressegrupp/er (Här EU Migranter)
e. Medlemmar
f. Räkenskaper
5. Ändamålsberättelse i stora drag. Madelaine finslipar då vi har tidsbrist denna dag.(Lill Julafton)
Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb. Att göra detta möjligt genom bl.a. insamlingar och sökta bidrag.

Red’s kom:
Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det skett fram till idag.

6. Madelaine skriver klart och skickar in ansökningshandlingarna före 29/12

BIL. #2: Hyreskontrakt 2014-12-23

Hyreskontrakt tecknades mellan Joakim Månsson Bengtsson och Stiftelsen Smålands Nations Bostäder 2014-12-23 för perioden 2014-12-23 — 2015-03-31 i Dackegården. Möbler ingår med 16 st sängar på 114 kvm. Inga borgensmän undertecknade. Hyran uppges till 5 411 kr/månad.

BIL. #3: Bidragsansökan från HTiL 2014-12-30

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER FÖR 2015
Hjälp Tiggare i Lund
Kortfattad beskrivning av föreningens/organisationens verksamhet:
Föreningens huvudsakliga ändamål är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU-migranter som till följd av ohållbar livssituation i sina respektive ursprungsländer tvingas tigga för sina och familjernas överlevnad på gatorna i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det finns ingen som vet hur respektive EU-migrants livssituation ser ut och det finns ingen som vet om de ”tvingas” till detta eller om det helt enkelt bara är för att tiggeriet ger en bättre inkomst.

Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Red’s kom:
Var står den rätten till ”ett drägligt leverne”. För medborgare i andra länder. Som en lokal kommun är ansvarig för?
Inte ens svenska medborgare i andra kommuner i Sverige erbjuds detta.

Sedan kan man fråga sig om det är ett drägligt leverne att tigga, där Hjälp Tiggare i Lund med sina ”insatser” befäster EU-migranternas utsatta situation istället för att hjälpa dem.

Planerad verksamhet under bidragsåret:
Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Red’s kom:
Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Det står inget om var toaletter och duschar finns för dessa personer, eller hur många det finns av dem (eller om bara en toalett/dusch).

Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer (beräknat på antal personer som härbärget i drift tvingats neka boende på, till följd av platsbrist) med hjälp av 20 volontärers insats.

Red’s kom:
Det finns inget dokumenterat stöd för denna uppskattning.
Vad hände med det härbärge som skulle öppnas senast 2015-01-26?

Vi ska vidare ombesörja möjligheter till daglig hygien, mat för dagen, omsorg så som läkar- och tandvård.

Redovisning av beviljat bidrag för 2014
Ej sökt.

Medlemsantal är 2014:
1 424 varav 927 boende i Lund

Red’s kom:
Detta är inte medlemmar i föreningen utan medlemmar (ej betalande) i Facebook-gruppen (vänsteraktivister i regel)!

Bidrag för 2014 från
Enskilda/övriga: 5 000 (DV) + 6 500 privata givare

Red’s kom:
Här undanhåller föreningen de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp (se nedan, bil. 5).

Önskemål om bidrag för 2015
Till verksamheten kronor: 249 633
Till lokalkostnad kronor: 34 800

Lund den 30/12 2014
Joakim Månsson Bengtsson

Till ansökan ska bifogas årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, specificerad balansräkning, resultaträkning för 2013 samt budget för 2014 och 2015.

Red’s kom:
Av detta bifogades en budget (se nedan) samt ej antagna vaga stadgar med 10 paragrafer.

BIL. #4: Budget från HTiL

Budget ansökan föreningsmedel

PROJEKTTID 3 MÅNADER

Driften härbärget: hyra x3 a 5411
SA: 16 233
(32 466 baserad 6 månader)

UTSPISN/LÖPANDE DRIFT:
400 x 29 DGR 11 600

Sa: 34 800

Arvodering:
172 tim/mån (fördelat, 2 el 3 uppdragstagare) 26 152/mån totalt + 7898
Kostnad för föreningen: 34 000/mån
SA: 102 000

SA TOTALT: 153 033 (16 233 + 34 800 + 102 000)

MÖJLIGT ARVODE VOLONTÄRSKAP HÄRBÄRGE
200/pass baserat 1 ggr vecka grund 20 pers/volontärer
23 200 som mycket väl kan komma att gå tillbaka in i föreningen då en kan välja att avstå
SA: 69 600

Ansökan
TOTALT: 222 633 (+tillägget eft styrelsemötet – justerat i ansökan men inte här!)

Red’s kom:
Budget stämmer inte med ansökan. I föreningens ansökan om bidrag var summan 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08

Protokoll från styrelsemöte 8 januari 2015
den 12 januari 2015 kl. 13:26
Protokoll från styrelsemöte
Torsdagen 8 januari 2015, hemma hos Joakim.

Deltagare på mötet:
Joakim Månsson Bengtsson – ordförande
Johanna Hoogendoorn Hennum – sekreterare
Saranna Lundén – ledamot
Nils Österblom – adjungerad och har ej rösträtt

Red’s kom:
Nils Östergren är alltså firmatecknare i föreningen men ej styrelseledamot?

Ansökningsunderlaget för budgeten diskuteras nu och skickas in innan kl fyra idag. Alltså underlaget för summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter. Budgeten för föreningen antas på årsmötet. Detta underlag används för ansökan om medel från kommunen till driften av härbärget på Smålands Nation. Årsmötet bestämmer senare vad vi ska göra med de ansökta pengarna. Detta budgetförslag gäller de tre månaderna som föreningen har härbärge på Smålands Nation, förhoppningen är dock att vi ska kunna få kontraktet förlängt. Den 21 januari tas beslut i Socialnämnden men ansökningar kommer kunna göras senare under året också.

I detta budgetförslag ingår:
Hyran, kontrakt finns för tre månader. I förslaget finns hyran för dessa tre månader med.
Löpande drift 400 kr/dag, 18 pers. 11 600 kr/ månad
Traktamente för volontärer på natt med symbolisk summa på 200 kr. 23 200/månad
Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Red’s kom:
Projektansvariga” är alltså Joakim Månsson Bengtsson!?

Totalt: 222 633 kr, som Joakim föreslår att vi ansöker om idag.

Red’s kom:
Enligt ansökan är det istället 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

I detta förslag räknas ideella insättningar med för att täcka oförutsedda utgifter. Vi har fått in 10 000kr från ett företag: S5 Consulting, Blentarp.

Red’s kom:
Ideella insättningar räknas alls inte in (se budget, bil. 4).

Angående arvode till projektansvariga så kommer den nuvarande, tillfälliga, styrelsen arbeta fram ett hållbart förslag som följer med kallelsen till årsmötet.

Red’s kom:
Var är detta ”hållbara” förslag?

Arvoderad projekttid, för dessa.

I samband med diskussioner kring budget så ställs frågan om hemförsäkring. Hur definieras verksamheten och vilken slags försäkring ska vi ha? Joakim har kontraktet med Smålands Nations Bostäder. Detär skrivet på kontraktet att det gäller ett tillfälligt härbärge. Hur påverkas hemförsäkringen av att Joakim har 18 st. inneboende? Något som styrelsen ska undersöka. Kostnad för försäkring och oförutsedda utgifter bör finnas med i ansökningsunderlaget till kommunen. Vi lägger då till 27 000 kr till det ursprungliga förslaget.

Beslut tas därför av styrelsen att vi ansöker om 249 633 kr från kommunen idag.

Styrelsen tar beslut om att Madelaine är valberedare fram till årsmötet.

Tid för extrainsatt årsmöte. Joakim föreslår lördag 31 januari. Ett motförslag läggs om söndagen 1 februari. Styrelsen beslutar att det extrainsatta årsmötet blir 1 februari, kl 13-16. Johanna får i uppdrag att organisera mötet och ytterligare beslut tas i samråd med styrelsen. Kallelse till årsmötet görs av Joakim på lördag, 10 januari, genom Facebook och mail.

BIL. #6: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-01-19

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun 2015-01-19
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0005

Sammanfattning
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har den 8 januari 2015 inkommit med en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.
Ansökan kompletterades vid besök på socialförvaltningen den 9 januari 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan från Hjälp Tiggare i Lund
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Barnkonsekvensanalys
Barns rätt skall alltid vara i främsta rummet. I arbetet med att minska och motverka hemlöshet skall alltid barns behov särskilt uppmärksammas.

Den verksamhet som ”Hjälp tiggarna i Lund” bedriver och avser att bedriva vänder sig till vuxna personer. Det förekommer ofta att dessa är föräldrar till minderåriga barn men barnen vistas sällan eller aldrig i Sverige utan i hemlandet.

Ärendet
Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har gjort en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.

Aktuell lagstiftning avseende EU-medborgare som vistas i annat land
På senare år har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot dessa EU-medborgare har aktualiserats. En fråga för kommunerna är vilken rätt och möjlighet som finns att hjälpa EU-medborgare som vistas i den egna kommunen.

Lagstiftning och regelverk som styr och påverkar är bland annat det så kallade rörlighetsdirektivet i EU (2004/38/EG), kommunallagen, utlänningslagen, upphållsrätten och socialtjänstlagen.

Den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Enligt inkommen ansökan och utifrån uppgifter vid besök på socialförvaltningen bildades den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund” den 16 december 2014 vid ett konstituerande styrelsemöte där en styrelse valdes och där stadgar antogs. Beslut fattades också om att snarast kalla till ett årsmöte. Enligt uppgift kommer detta att hållas den 1 februari 2015. På årsmötet avser man välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig till socialt utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lunds kommun.

Föreningen har registrerats hos skatteverket och har erhållit organisationsnummer.

Föreningen är bildad ur en grupp på det sociala medlet Facebook med samma namn. Gruppen startades enligt den egna sidan för att skapa ett forum för de människor som vill hjälpa till att förbättra tiggares situation i Lund. Det medlemsantal som uppges i ansökan, 1424 personer varav 927 personer i Lund, är således taget från Facebookgruppen.

Föreningen driver i dag ett natthärbärge för EU-medborgare med plats för 18 personer.

Red’s kom:
Fel uppgift. Enligt hyreskontrakt finns 16 sängar.

Härbärget öppnades 141222.

Red’s kom:
Fel uppgift. Hyreskontrakt undertecknades 2014-12-23

De personer som söker sig till verksamheten erbjuds att övernatta. De besökande erbjuds kvällsmat och en frukostpåse. Vidare finns möjlighet att duscha och volontärer i verksamheten kan tvätta besökandes kläder. Enligt egen uppgift finns det ett fortsatt behov av fler platser för övernattning och man avser att söka fler lokaler som är lämpliga för natthärbärge. Verksamheten bygger i dag på ideella krafter och på bidrag från privatpersoner och organisationer.

I ansökan uppges att bidrag inkommit med omkring 11 500 kronor, varav 5 000 kronor är från ett tidigare lokalt politiskt parti och 6 500 kronor är från privatpersoner.
Enligt egen uppgift har föreningen i dag medel på omkring 2 000 kronor.

Red’s kom:
Socialförvaltningen har missat de ytterligare 10 000 kr som föreningen erhållit, men undanhållit Socialförvaltningen denna uppgift.

Ansökan om medel
”Hjälp tiggarna i Lund” ansöker om medel för verksamhet som startades den 23 december 2014 och som avser att bedrivas fram till och med den 31 mars 2015.

Den totala summan om 249 633 kronor fördelas på nedanstående beräknade kostnader:

Hyra för lokal 16 233 kronor

Red’s kom:
Januari-mars = 5 411 kr * 3 månader = 16 233 kr. Var perioden 2014-12-23–31 gratis?

Utspisning/löpande drift
34 800 kronor
Lönekostnad anställd 102 000 kronor
Arvodering volontärer 69 600 kronor
Övrigt/oförutsedda avgifter 27 000 kronor

Hyra av lokal
En av initiativtagarna till den ideella föreningen hyr från och med den 23 december 2014 en lokal/bostad med hyrestid 141223–150331. Detta skedde innan föreningen bildades och avsikten är nu att föreningen skall ta över hyreskontraktet.

Red’s kom:
Det avser den enda initiativtagaren i gruppen; Joakim Månsson Bengtsson, som tecknade hyreskontrakt innan bidrag erhållits.

Total kostnad för perioden är 16 233 kronor och inkluderar el, värme, vatten och bredband.
Enligt egen uppgift har räddningstjänst och kommunens stadsbyggnadskontor godkänt att lokalen/bostaden används till sovande gäster.

Föreningen har fått indikationer om att den kan hyra lokalen/bostaden även under perioden 151001–151231, då man avser att bedriva samma verksamhet.

Red’s kom:
Men inga indikationer fanns att lokalen/bostaden kunder hyras 2015-04-01–2015-09-30?

Utspisning/löpande drift
Föreningen tillhandahåller enklare matvaror för tillagning av kvällsmat och erbjuder också sina gäster en frukostpåse.
För perioden 150101– 150331 uppskattar föreningen att man kommer att ha kostnader på 34 800 kronor för utspisning och löpande drift. Kostnaden är då uppskattad till 22 kronor per person och natt och avser då både kvällsmat och frukostpåse.

Arvodering av anställd
Föreningen drivs idag helt av ideella krafter. Man har dock sett ett behov av anställd personal motsvarande en heltidstjänst som dock kan komma att fördelas på två eller tre personer.

Föreningen har beräknat kostnaden för personalen till sammanlagt 34 000 kronor per månad 150101–150331 med en sammanlagd kostnad på 102 000 kronor för perioden.

Red’s kom:
34 000 kr/mån i lönekostnad för en heltidstjänst. Ideell organisation?

Arvodering volontärer
Föreningens arbete bygger på ideella krafter men enligt förslag från styrelsen skall ett arvode med 200 kronor per arbetspass utgå till de som väljer att engagera sig i verksamheten. Föreningen har beräknat kostnaden för detta till 69 600 kronor för perioden 150101–150331 med förebehållet att en volontär kan välja att inte ta ut arvodet.

Red’s kom:
Vad händer med pengarna om det högst osannolika skulle inträffa att en volontär inte plockar ut arvodet?

Övrigt/oförutsedda avgifter
Föreningen har budgeterat för sammanlagt 27 000 kronor för övriga och oförutsedda utgifter för perioden 150101–150331. Här nämns kostnader för material som inte skänks till föreningen och kostnader för försäkring.

Red’s kom:
Försäkring för vad? Hemförsäkring?
Problemet är bara att ingen försäkring tecknats (fram till idag, och kanske ej heller senare), enligt vad som framgår av andra handlingar.
Smart att ansöka om pengar som sedan kan utnyttjas till precis vad man vill.

Övervägande
Den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” får anses vara aktiva inom socialnämndens verksamhetsområde och verksamheten är också ett komplement till nämndens verksamhet.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig också till socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det är inte så att de saknar eget boende. De har ett boende i sitt hemland, men har valt (utom i fall av människohandel) att missbruka EU’s fria rörlighet för att komma till Sverige och inte betala för något boende i landet.

Föreningen är nystartad och kommer inom det snaraste ha årsmöte där man ska välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Red’s kom:
Föreningen finns inte förrän t ex stadgar antagits. Hur kan en kommun bevilja pengar till en ej existerande förening?

Ansökan avser delvis kostnader retroaktivt, då t ex kostnad för hyra av lokal från slutet av december 2014 och övriga kostnader från 1 januari 2015.

Retroaktiva kostnader föreslås dock godkännas då ansökan inkommit så snart det varit möjligt på det nya året 2015 och då beslut först kan tas av socialnämnden 21 januari 2015.

Red’s kom:
Om man tecknar ett hyresavtal innan anslag beviljats måste det finnas finansiering för detta sedan innan. Något annat än att detta redan varit finansierat har heller inte antytts. Det är då synnerligen märkligt om Lunds kommun beviljar medel för den period som redan är finansierad.

Hyra av lokal
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för lokal under perioden 141223–150331 med sammanlagt 16 233 kronor. Kostnaden för lokalen är högst rimlig. Dock föreslås socialnämnden godkänna hyreskostnaden under förutsättning erforderliga tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och eventuellt miljöförvaltningen ges.

Red’s kom:
Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar jag erhållit rörande föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 16 300 kr/mån är ”högst rimlig” för härbärge till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Utspisning/löpande utgifter
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för utspisning och löpande utgifter. Det får anses rimligt att det finns möjlighet till enklare förtäring under verksamhetens öppettider. Beräknad kostnad för utspisning får ses som rimlig.

Red’s kom:
På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 11 600 kr/mån är rimlig för utspisning till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Arvodering anställd
En ideell förening förväntas drivas av företrädesvis ideella krafter som arbetar utan ersättning. Eventuellt kan dock aktiva medlemmar inom t ex styrelse, utskott eller annan verksamhet tilldelas ett mindre arvode.

Socialnämnden föreslås därför inte godkänna kostnad för anställd personal. Det finns i dag inget beslut om att person/personer skall anställas.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 102 000 kr som föreningen ansökt om för tre månaders heltidstjänst.

Arvodering volontärer
Socialnämnden föreslås inte heller godkänna kostnad för arvodering av volontärer, då arbete inom en ideell organisation företrädesvis får antas vara ideellt.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 69 600 kr som föreningen ansökt om för arvode till volontärer under tre månader.

Övrigt/oförutsedda utgifter
Det får antas uppstå kostnader för drift, material och andra utgifter för en ideell förening, inte minst i uppstartsskedet av en verksamhet. Föreningens verksamhet vilar i viss mån på donationer men får antas ha och komma att ha utgifter för bland annat drift och material.

Socialnämnen föreslås godkänna en kostnad om 5000 kronor i månaden för övriga och oförutsedda utgifter, det vill säga sammanlagt 15 000 kronor för perioden 150101–150331 som ansökan avser. Summan bedöms rimlig för att säkerställa verksamhetens behov.

Red’s kom:
På vilket sätt är det rimligt att bevilja 15 000 kr (av sökta 27 000 kr) för något man inte vet vad det är och med hänsyn till att även andra donationer ges?
Genom donationer från flera håll där de olika givarna inte vet vad föreningen fätt i övrigt kan det bli ett stort överskott och frågan är vad dessa pengar då används till?

Socialförvaltningens förslag till beslut
att anslå 66 033 kronor till föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” för försöksverksamhet med härbärge för utsatta EU-medborgare som vistas i Lund, 150101-150331.

att socialförvaltningen under försökstiden har regelbunden kontakt med föreningen ”Hjälp tiggare i Lund”

SOCIALFÖRVALTNNGEN

Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

BIL. #7: Artikel i SDS 2015-01-22

SDS skrev 2015-01-22:
Kommunfullmäktige beslutade i november förra året att avsätta 700 000 kronor till härbärge för EU-migranter och socialnämnden har nu delat ut 66 000 kronor till Föreningen Hjälp tiggare i Lund. Pengarna ska användas till hyra, mat och materialinköp för härbärget som finns på Smålands nation.
Pengarna ska räcka till och med mars månad – det är så länge man har kontrakt med Smålands bostäder.

Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för, och jag vet att det finns lika många till. Det skär i hjärtat att behöva neka någon att sova inomhus.

Red’s kom:
12-15 personer till 16 platser enligt hyreskontrakt men till 18 personer enligt uppgift från Joakim Månsson Bengtsson.
Man lyckas alltså inte ens fylla upp de platser som finns i härbärget.

SDS tillägger;
I kväll beslutas om bygglov för ytterligare ett härbärge i Helgeandskyrkans församlingshem, som ska drivas av volontärer från Hjälp tiggare i Lund. En volontärutbildning har precis hållits där, men organisationen är i skriande behov av fler volontärer.
– Det behövs fler om vi ska kunna utöka. Det handlar framförallt om nattjour, vi har fyra personer som jobbar kväll, natt och på morgonen, vi har inte öppet på dagtid, säger Joakim Månsson Bengtsson.

BIL. #8: Budget utan skriftlig ansökan 2015-05-30

2015-05-30 har föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansökt om ytterligare pengar för perioden 2015-04-01–2015-12-31
OBS! Ingen skriftlig ansökan finns. Den har endast skett muntligen med följande i vissa delar kryptiska budget som enda grund:

Hjälp Tiggare i Lunds budget för april – december 2015
Transport Faktisk kostnad = 4 000 kr/mån (Budget: 4 000 kr/mån) Transport som räkas in i Härbärgets kostnad
Summa: 9 000 kr

Red’s kom:
Här försökte Hjälp tiggare i Lund få bidrag på 27 000 kr specifikt för EU-migranters hemresor med formuleringen ”I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat”.
Dessa hemresor för EU-migranterna godkändes emellertid inte av Socialförvaltningen i Lund.

Hyra Faktisk kostnad = 5 500 kr/mån (Budget: 5 500 kr/mån) Inkluderar el, vatten, wifi
Lokal Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) T ex inventarie, wifi dosa
Summa: 54 000 kr

Mat Faktisk kostnad = 11 000 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) Mat + förbrukningsvaror
Summa: 99 000 kr

Försäkring Faktisk kostnad = 0 kr/mån (Budget: 5 000 kr/mån) Oklart hur mkt det kostar
Summa: 45 000 kr

Red’s kom:
Det innebär att HTiL inte haft någon försäkring 2014-juli 2015 !!!
HTiL lär heller inte lägga några pengar på försäkring till årets slut.

Administration Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 500 kr/mån) Främst mobilabonnemang, beräknas stiga pga ökad behov av tillgänglighet samt utökning av larm
Summa: 4 500 kr

(Personal Faktisk kostnad = 15 500 kr/mån (Budget: 15 500 kr/mån) Konstant kostnad)

Totalt: 37 000 kr/mån (Budget: 42 500 kr/mån) Försäkringskostnad ännu ej fastställd. Obs, i budget bör det ingå en kolumn för oväntade kostnader, ca 2 000/månad, vilket skulle motsvara ca 45 000 kr/mån (om försäkring kostar < 5000 kr)

Summa: 238 500 kr

Akut insats 10 000 kr/mån (Budget: 0 kr/mån) Finns ingen klar budget avsatt för detta, dock stadig kostnad

Red’s kom:
Denna luddiga post ansåg socialförvaltningen inte vara ok.

Analya Gômez, kassör
HTiL 150530

BIL. #9: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-06-03

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Red’s kom:
Det är alltså inte korrekt. Ingen ansökan har lämnats in enligt Socialförvaltningen i Lund. Det har endast skett muntligen.

Beslutsunderlag
KF beslut 2014-11-27, § 203

Ansökan om medel för verksamhet riktad mot gruppen utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har i januari månad 2015 beviljats medel med sammanlagt 66 000 kronor för att driva natthärbärge under perioden januari till och med mars 2015.

Föreningen har nu fattat beslut om att ha verksamheten öppen under hela år 2015. De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken. De har under de varmare månaderna på året valt att ha öppet klockan 19-09. Utöver natthärbärgesverksamheten bedriver föreningen förmedling av övernattningsplatser hos privatpersoner som valt att öppna sina hem för kortare eller längre tid. De bedriver också uppsökande och informerande arbete samt förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov.

Föreningens verksamhet finansieras av privata donationer. Föreningen har för tillfället två personer arvoderade på heltid, vilket finansieras av medel från Crossroads Lund.

Red’s kom:
Två personer på heltid!?

Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter. Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund. Vid ledig plats prioriteras unga ensamma kvinnor, gravida kvinnor, äldre personer och personer som är sjuka. De söker också lösningar vid akuta behov av plats.

Föreningen ansöker om medel för perioden april – december 2015 till kostnader enligt följande:

Transport 36 000 kronor
I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat

Hyra och lokal 54 000 kronor
Posten avser kostnad för hyra av lokal med 5500 kronor per månad. I posten ingår el, vatten, inventarier och tillgång till bredbrand.

Mat 99 000 kronor
I posten ingår kostnader för middag och frukost som serveras de som övernattat. Det förekommer även att ytterligare personer ur gruppen bjuds in. I posten ingår också kostnader för förbrukningsmaterial.

Försäkring 45 000 kronor
Kostnaden är en uppskattning då försäkring inte har tecknats.

Administration 4500 kronor
I posten ingår kostnader för telefonabonnemang. Kostnaderna kan komma att stiga vid behov av fler abonnemang och vid behov av larm

Sammanlagt 238 500 kronor

I enlighet med ovanstående föreslagen handlingsplan för socialförvaltningens arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun föreslås föreningen Hjälp Tiggare i Lund tilldelas medel med sammanlagt 211 500 kronor för verksamhet april – december 2015 enligt ovanstående med undantag för kostnader för transporter som avser enskilda personers resor till hemlandet.
En kostnad om 1000 kronor i månaden, sammanlagt 9000 kronor, för föreningens egna transporter bedöms som rimlig. Verksamheten kommer att kontinuerligt följas upp av socialförvaltningen.

Red’s kom:
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Socialförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor

Red’s kom:
Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för den EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

EU migranter – Bilder du inte får se i media

Det finns tre större ”EU-migrantläger” (som det politiskt korrekt kallas) i centrala Malmö. Lägret i centrala Malmö vid Norra Sorgenfri (Kvarteret Brännaren 19) skulle 2014-12-15 stängas av, men omöjliggjordes av migranternas (dvs romer från främst Rumänien, Bulgarien och Slovakien) tält och fordon i tältlägret.Klicka här för en större bild. 2015-03-08OBS!
Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Lägret har expanderat kraftigt de senaste dagarna och här finns nya bilder på hur lägret utökats på olika sätt!

I Malmö stads rapport om EU-migranter  kan man se att 145 boplatser identifierats i centrala Malmö under perioden 1/7 2013-30/6 2014, innan den stora vågen av tiggare började komma; 46 husvagnar, 11 bilar, 69 tält och 19 på marken.

Frågan är; Om de lyckas stänga av området, var kommer nästa tält-, husvagns- och husbilsläger att byggas upp i Malmö? Vilken strategi har Malmö kommun?

Efter att lägret minskats till 50 % i yta genom att ena halvan av området försetts med dubbla elstängsel, så ser man ett stinkande sopberg (tonvis med sopor utspridda över marken), många slaktade cyklar, stulna vagnar tillhörande tidningsbärarna, lastvagnar, stulna lastpallar samt diverse elektronik.

Ingången vaktas av 7-10 män vid en öppen brasa. Runt 100 romska EU-migranter bor här i tält, egenbyggda ”hus”, skåpbilar, husbilar, vanliga bilar och husvagnar.

Mat lagas över öppen eld.

På de två intilliggande tomterna har det satts upp dubbla elstängsel.

Sanitär olägenhet

Ingenstans finns möjlighet att tvätta sig eller duscha. Toaletter finns inte. Hygienen måste vara under all kritik. Miljöförvaltningen skulle göra ett ”besök” i december 2014, men ingen verkar veta vad det utmynnade i. Miljöinspektör Jens Artin har konstaterat att det är ”mycket skräpigt” på området. Det är uppenbart att avfallsordningen inte följs. Man undrar varför Miljö- och hälsoskydd inte reagerar.

Avhysning

Ett privat fastighetsbolag äger och  har länge kämpat för att få bygga lägenheter här. Malmö kommun har ställt krav på fastighetsbolaget att följa avfallsordningen. Fastighetsbolaget har varit i kontakt med polisen och kronofogden för att få till stånd en avhysning. Om det blir någon tvångsavhysning är oklart. Polisen håller på att utreda ärendet.industrigatan_i_malmo_abIndustrigatan i Malmö:s svar på miljöförvaltningens krav, december 2014.

I oktober 2014 ansökte fastighetsägaren ”Industrigatan i Malmö AB” i Stockholm (avregistrerad för F-skatt), som i sin tur ägs av Granen AB (”Granen Exploateringsfastigheter Holding I AB”, Stockholm), om vräkning av två namngivna personer på området där romerna bosatt sig. Det här är det första vräkningsärende som gäller EU-migranter som kronofogden i Malmö hittills har fått in. Kravet för att en vräkning ska kunna genomföras är att den som ansöker om det ska ha identifierat de personer som ska avhysas.

Miljöförvaltningen i Malmö kräver att fastighetsägaren ska städa tomten. I kommunens brev beskrivs att här ligger plastpåsar, matförpackningar, kläder, matrester och mänsklig avföring överallt och att folk bor i tält utan att kunna sköta sin hygien.

GIFTIG MARK !

Det ska noteras att marken på området är giftig. Hur kommun och myndigheter kan tillåta människor bo, ofta direkt på stampat jordgolv, på denna förorenade mark är märkligt.

Kronofogden säger;
Om vi inte kan hitta personerna så gör vi inget mer. Då får ju sökande ta ställning till frågan om man ska göra på annat sätt, om man ska ansöka mot andra. Vi verkställer handräckningen mot de personer som vi har handlingarna på. Vi kommer inte att göra något mer om de inte är där eller om vi inte kan identifiera dem.

Några bilder från lägret som du inte får se i media:


Sopberg över hela bortre halvan av ödetomten.


Slaktade cyklar överallt (och en liten vit råttjägare på avfallet).
– Jag är arg för att det inte är schysst att behandla oss såhär. Folk kommer hit och tar bilder på sopor, sedan går de. De låtsas vara förvånade, men vi får ingen hjälp, säger en av romerna.


Ingången till ödetomten som bevakas av romer. Diverse husbilar och personbilar, etc.


Vagn som tillhör tidningsbärarna, till höger


Tältläger uppbyggt av stulna lastpallar och allt tänkbart material övertäckt av plastskynken och presenningar.
Är det någon som betalar p-avgift för romernas bilar, husbilar, husvagnar o dyl på området?
Någon som vågar ställa sin bil på p-platserna utanför detta område? Helt tomt där. Inte en bil.

För bara ett år sedan var området tomt, sånär som på en eller ett par tillfälliga svenska uteliggare. Inga av dessa är kvar idag när området ockuperats av romerna.Klicka här för en större bild. 2015-03-08Jag räknade till runt 15 skorstensrör för de nybyggda stugorna.Klicka här för en större bild. 2015-03-08Någon har nyligen ställt upp en container här, men det ligger ändå tonvis med skräp på området och exkrementer överallt, där katter i mängder springer bland råttorna, med uppenbar risk för spridning av sjukdomar.

Tiggarna förväntar sig att andra ska städa efter dem

Det är inte utan att det förvånar mig att tiggarna är så nonchalanta och otacksamma att de inte ens bryr sig om att rensa upp efter sig på det område de olovligen tagit i besittning och grisat ner, när det nu är så enkelt att slänga sitt skräp i den container andra bekostat åt dem. Väldigt respektlöst och oförsvarbart beteende. Fattigdom är ingen ursäkt för detta.Klicka här för en större bild. 2015-03-08Det grillas utomhus över hela lägret. I bilden ovan dracks det öl till maten.
Några romer kom fram till mig. De gillar inte riktigt när man är inne på deras territorium. En av dem kunde några ord engelska. Han ville inte svara på hur mycket de tjänade på att tigga (jag sa att jag visste att de tjänar minst 200 kr/dag), men han berättade att han aldrig haft ett jobb. Han har varit där i 3 månader (det verkar som att EU-migranterna alltid svarar ”3 månader” när de frågas om detta, sannolikt är att det i regel är längre) och tänker stanna i Sverige till nästa sommar då han ämnar fortsätta till Finland.

Romernas läger svartbyggen?

Jag har blivit informerad av Stadsbyggnadskontoret i Malmö om att det finns två tillsynsärenden angående industritomten i kv. Brännaren 19 (dnr 2015-0428) samt Pildammsparken/Innerstaden 9:142 (dnr 2015-0589).

Gratis hemresa

I de fall romerna ansöker om det så har de rätt till en gratis bussresa hem, men hur många av dessa kommer snabbt tillbaka igen? Det har tidigare visat sig att de flesta är tillbaka igen efter bara några veckor.

EU-migranterna har tidigare själva sagt att de inte kommer att åka tillbaka till sitt hemland så länge inget förändrats där. Därför stannar de i Sverige.

Som EU-medborgare har man rätt att vistas tre månader i andra EU-länder, men värdlandet är inte förbundet att hjälpa i annat än i akuta nödsituationer.

Sofielunds folkets hus

I Malmö får föreningen Sofielunds folkets hus 6.000 kr/natt för att romerna ska få sova på golvet i källaren (även om lokalen inte är godkänd för övernattning). Meningen var att dessa pengar skulle vara för 30 personer, men det kom ca 45 st. den första natten. Sofielunds folkets hus har ingen kunskap eller erfarenhet av en dylik verksamhet.

Åtgärdsplan saknas

Strategi saknas helt, såväl i Regering och Riksdag som kommunalt, för att hantera läger som dessa i centrala delar av staden. Man vill inte ens diskutera problemen.

Anmälan till Miljöförvaltningen

Jag har till Malmö Stad, Miljö- och hälsoskydd, anmält problemen med avfallet och fick följande svar från Gatukontoret (?):

Denna marken är privatägd och ej vår på gatukontoret.
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som ska hålla en tomt i vårdat skick. Markägaren har också en skyldighet att se till att miljöbalkens regler uppfylls, vilket innebär att risker för miljö och olägenhet för människors hälsa ska åtgärdas. Miljöförvaltningen i Malmö stad bedriver tillsyn enligt miljöbalken, vilket innefattar till exempel förebyggande arbete med bostadsmiljöfrågor och bostadstillsyn samt frågor om förorenad mark och nedskräpning som är kopplade till miljö och människors hälsa (olägenhet). Miljöförvaltningen har möjlighet att ställa krav på markägaren att avfall som uppkommer inte orsakar olägenhet för människors hälsa

Det är markägaren som avgör vilka åtgärder som krävs för att städa eller sanera tomten. Om det krävs avhysning kan markägaren begära att kronofogden avhyser människorna från platsen. För att så ska kunna ske måste kronofogden ha personuppgifter på var och en som ska avhysas.

Gatukontoret ansvarar för städning och renhållning av allmän platsmark. Anmälningar om rör till exempel nedskräpning eller att man uppmärksammat att personer bor på allmän platsmark har ökat under senare delen av 2014. Gatukontoret följer i dessa ärenden en rutin för hantering av renhållning efter hemlösa på allmän platsmark.

Jag undrar hur denna rutin ser ut?

Jag svarade Malmö Kommun och Miljöförvaltningen enligt nedan:
Denna fråga har således hamnat i limbo. Fastighetsägaren är ansvarig för dem som ockuperar fastighetsägarens mark, och för att kunna avhysa dem som ockuperat fastighetsägarens mark måste fastighetsägaren ha personuppgifter på samtliga som ska avhysas. Därmed har fastighetsägaren hamnat i en omöjlig sits eftersom fastighetsägaren rimligtvis inte kan få personuppgifter på dessa personer. Dels pga att de som ockuperat fastighetsägarens mark inte ger ut (eller har skyldighet att ge ut) dessa personuppgifter och dels eftersom ockupanterna förändras hela tiden.

Samhället tar inget ansvar i fall som detta utan skjuter över ansvaret på oskyldigt drabbade personer (fastighetsägare). De som begår brotten riskerar inget. De vet att lagstiftningen i Sverige fallerar och utnyttjar bristerna i lagen.

Även om det är ett problem som till stor del ligger på regeringsnivå kan man tycka att en enskild kommun inte kan vara helt begränsad i att vidta åtgärder mot andra än privata fastighetsägare. Jag menar att kommunen, med stöd av polismyndigheten, borde kunna vidta åtgärder inte bara mot markägaren utan även mot dem som bryter mot lagen. Detta enligt Miljöbalken;
29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på
   en plats som  allmänheten har tillträde eller insyn till döms 
   för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

T o m mindre nedskräpning (även om aktuellt fall inte kan räknas som ”nedskräpningsförseelse” av mindre mått) kan bötfällas på plats av polisen;
 29 kapitlet, paragraf 7a miljöbalken
Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för
nedskräpningsförseelse till penningböter,
om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig.

Jag vet att polisen utreder om tvångsavhysning kan ske (vilket i sig är märkligt, dvs att detta ens behöver utredas). Det kan ta många månader, t o m år, innan något händer där. Och även om tvångsavhysning sker så löser det inte problemen. Det innebär bara att problemen och avfallet flyttas till en annan plats. Nästa gång kanske till mark som hör till kommunen.

Det finns inget som tyder på annat än att detta problem kommer att öka. Ingen har en aning om regeringen kommer att ta fram en handlingsplan på nationell nivå. En plan på internationell nivå tycks sakna förutsättningar att kunna leda till något konstruktivt (alldeles särskilt på kortare sikt, som de närmaste 5 åren). Kan man då bara stillasittande låta problemen eskalera under tiden?

Jag tycker det skulle vara bra om Malmö Kommun tog fram en konstruktiv åtgärdsplan för avfallsproblem av denna typ i väntan på att regeringen ska få tummarna loss.

DEN PRIMÄRA FRÅGAN NU
Om jag förstått det rätt så har Malmö Kommun genomfört kontroller (senast i december 2014) av det ockuperade området på Industrigatan där romerna befinner sig idag. Men vad har detta lett till från kommunens sida?
 1. Har Miljö- och hälsoskydd konstaterat att miljöbalken inte följs;
  15 kapitlet, paragraf 30 miljöbalken
  Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har
  tillträde eller insyn till.

  och att dessa avfallsberg är en olägenhet för människors hälsa
  (inkl. för de romer som ockuperat marken)?
 2. Har vite utfärdats mot den oskyldigt drabbade fastighetsägaren? Hur ser detta vite i så fall ut och när ska problemen senast vara åtgärdade?

För alla skrivelser i detta ärende se;
Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö.

Fastighetsägares ansvar att städa

Malmö Kommun vill skjuta över ansvaret för renhållningen på fastighetsägaren.
Mark- och miljööverdomstolen har i en vägledande dom resonerat om när en fastighetsägare kan bli ansvarig för nedskräpning på sin fastighet när någon okänd skräpat ner, se MÖD 2006:63.

Domstolen konstaterade att enbart det förhållandet att det förvaras avfall på en fastighet inte utan vidare kan medföra ett ansvar för fastighetsägaren. Det måste tillkomma någon omständighet för att fastighetsägaren ska kunna göras ansvarig, t ex att fastighetsägaren accepterat verksamheten.

Därmed kan alla parter undvika ansvar för avfall och tillhörande problem, eftersom regelverket lämnar öppet för fria tolkningar åt alla håll.

Nytt staket byggs upp… till vilket syfte?

2015-02-10 påbörjades arbete med att riva staketet runt romernas läger på Industrigatan-Nobelvägen, för att bygga upp ett nytt stängsel som fortsatt kommer att ha en ingång till lägret.

Vad syftet kan vara med detta är det ingen som vill säga. Den mest sannolika förklaringen är att när EU-migranterna väl avhyses i framtiden ska ödemarkens ägare snabbt kunna stänga till ingången så att EU-migranterna inte kan flytta tillbaka.

Malmö Kommun står handlingsförlamad

Det ansvariga kommunalrådet Carina Nilsson (S) säger att det är en av de absolut svåraste frågorna hon stött på och hon hoppas nu att Martin Valfridsson, som regeringen nyligen utsett till nationell samordnare ”för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige” ska komma med råd hur kommunerna ska göra.

– En nationell samordnare är en av de saker jag efterlyst, en person som kan jobba både mot kommunerna och mot EU och Rumänien. Jag ser ett stort behov av någon slags vägledning i hur vi ska agera, säger Carina Nilsson (S).

Den nationella samordnaren Martin Valfridsson har emellertid sagt att han inte kommer att kunna säga till kommunerna exakt hur de ska agera, ”det kommunala självstyret finns kvar”.

Carina Nilsson (S) säger att hon inser detta, men att det kan vara bra att ha en statlig nivå att ha dialog med.

Red’s anm:
Detta med nationella samordnare – istället för expertis, relevanta utredningar med konsekvensanalys och klara direktiv från regeringen – har ventilerats tidigare i media. Man konstaterar att dessa samordnare mest bara är till för politikerna att ha någon att skylla på när något blir fel eller när olika grupper är missnöjda.

Länklista, se även bl a:
Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Avhysning av EU-migranter vid Singelgatan i Malmö misslyckades… igen!

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranterna från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare !!!

Stockholm erbjuder gratis härbärge till EU-migranter under minst resten av året

Göteborg: Fler klagar på EU-migranters olagliga bosättningar


Ohållbart med tiggarläger

M, FP och KD kräver hårdare tag mot EU-migranters olagliga tältläger på Södermalm

Olagliga läger för EU-migranter

Utrensning av tiggare i Helsingborgs parker, flyttas till camping

EU-migranter i Helsingborg tänker inte flytta från parker till camping

EU-migranter ockuperar stuga – Polisen vill inte göra något

Handräckning beviljad för avhysning av EU-migranter i skjul på privat tomt i Landskrona

EU-migranter ska avhysas från privatägd tomt, ägd av HSB, i Gävle

EU-migranter i Mönsterås river sitt läger frivilligt

Ett hundratal EU-migranter avhystes från rastplats av polis

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysningar från bosättningar i Jönköping, vid Rocksjön och Vätternstranden

Avhysning av EU migranter från Skellefteås husvagnsläger på Mobackenbadet

EU-migranter utanför Märsta avhysta

Linköping bussar hem EU-migranter, krav att hemresa ej tidigare betalats av kommunen

EU-migranters hemresa på Sveriges bekostnad inställd pga missbruk

Politiker i Farsta oeniga om avhysningar av EU-migranter – debatt mellan S och M

Polis avhyser ett hundratal EU-migranter från p-plats i Kista

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

50-tal EU-migranter avhysta från Sveavägen i Stockholm – nya boplatser byggs snabbt upp

Kommunen vill flytta EU-migranter från Lidingö

12 avhysningar av EU-migranter har kostat 2,1 miljoner kronor – Ewa Larsson, socialborgarråd, flyr ansvar

Poliskontroll av EU-migranters bilar i camping, Söderhamn – människohandel

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar

Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Utökade befogenheter för polisen vid avhysning, motion från Moderaterna


Europaparlamentariker Cecilia Wikström om EU-migranter

En svensk EU-parlamentarikers vaga förslag på hur problemen med EU-migranter ska lösas

Anna König Jerlmyr kräver att regeringen ska sluta ducka i frågan om tiggeriet

Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

KDU efterlyser starkare åtgärder mot EU-migranternas olagliga bosättningar

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Bör Feministiskt Initiativ förbjudas?

Soraya Post (Fi) arbetar inte för Sverige i EU och konkreta förslag saknas

EU-migrant misshandlad i Malmö av fega råttor! – Utnyttjas sedan av Feministiskt Initiativ

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Utestäng Rumänien från EU’s fria rörlighet, anser en moderat kommunpolitiker i Haninge

Hjärta till hjärtas lösningar på Sveriges runt 5.000-6.000 EU-migranter

FP: Felriktade insatser för EU-migranter leder bara till fler tiggare i Sverige


TIGGERIFÖRBUD

Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Översyn av ordningslagen för penninginsamling och avhysning, Beatrice Ask och Tomas Tobé (M)

Går inte att förbjuda fattigdom – en sliten slogan utan logik från dem utan argument

Att förbjuda tiggeri har inget att göra med förbud av fattigdom!

Argument mot ett tiggeriförbud saknas

Inför tillståndsplikt för insamling av pengar, föreslår moderat i Luleå


BISTÅND

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


JURIDIK, UTVISNING, ASYL

Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


KOSTNAD

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000-6.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


VÅRD

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter


SKOLA

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn


BIDRAG

EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


OLIKABEHANDLING AV TIGGARE

Fejktiggare avhystes av polis i Stockholm

De försöker stoppa tiggeriet genom att konkurrera ut EU-migranter


Fascism att städa bort fattigdom, hävdar Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Elin Bååth (Fi) vill att EU-migranter ska få gratis boende på Gotland

Tiggare och tidningsförsäljare utanför sjukhus körs bort av vakter – olagligt säger polisen

Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

Rykten om mer stöd och natthärbärge lockar EU-migranter till Uppsala

Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna

Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-migranter

Romer otacksamma för hjälp i Gnosjö – kräver mer


Eskilstuna kommun startar gratis året-runt boende för EU-migranter

Eskilstuna avsätter inga pengar till EU-migranter

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

Vänsterpartiet vill ha fler tiggare till Sundbyberg genom gratis bostäder till EU-migranter – Moderaterna saknar förslag

Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök


GE INTE PENGAR TILL TIGGARE!

Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?

Ge inte tiggarna pengar – vädjar en rom som är ansvarig för romska frågor

Ge inte pengar till tiggare, säger hjälporganisationen Liv och ljus!

Vad blir konsekvensen av att ge pengar till tiggande EU-migranter?


Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Nationella samordnaren för EU-migranter ger sin lösning på problemen – En flopp!

Regeringen utser ännu en nationell samordnare för EU-migranter

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige – Göteborg experimentstad

Förslag på åtgärder för Rumänien i stället för missriktad svensk solidaritet till EU-migranter

Romer startar förening för att pressa Sverige på jobb och bostad till EU-migranter

Stadsmissionen får 7 miljoner kr för att försöka skapa jobb i Sverige till EU-migranter

”Kompetensutbyte” mellan Rumänien och Sverige? Var är EU? Media mörkar!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Regeringen lägger 52 miljoner kr på ”romers inkludering”. Vad betyder detta, Alice Bah Kuhnke?

Inventering av EU-migranter i Sverige med start av polisen i Motala

Polisen kartlägger EU-migranter i Stockholms län – ostrukturerat

Långt mer än en fördubbling av antalet tiggande EU-migranter i Sverige på ett år


35 000 HEMLÖSA SVENSKAR GLÖMS BORT PGA EU-MIGRANTER

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter

EU-migranter gör att ingen bryr sig om hemlösa svenskar

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

ABF byter inriktning, blir biståndsorgan för EU-migranter i Sverige

Föreningar i Eskilstuna avslöjar hur de vill lura till sig pengar för EU-migranter


EU-migranter tigger pengar av hemlösa, ohållbar situation – tiggarlicens

Är tiggarna ingen ohyra? Anders Lindberg, Aftonbladet, ute och snurrar igen

Paneldebatt om EU-migranter i Stockholm med Anders Lindberg och Sven Hovmöller

Boom för staket mot EU-migranter

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Denna blogg uppmärksammas i Rumänien och Finland, etc

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”


RASIST, FASCIST, ANTIZIGANIST OM DU INTE TYCKER ”RÄTT”

Är man rasist om man jobbar på ett härbärge för hemlösa svenskar?

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?

Vad innebär antiziganism i Sverige? Vad innebär romsk inkludering?

Fi vill inte ha ord som tiggare eller EU-migrant för tiggare

FP-politiker tillrättavisas för harmlösa åsikter om tiggeri


EU-migranter tvingas av kriminella landsmän att tigga i Östergötland

Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Intervju med tiggare i Sverige (skoj)

Bråk mellan tiggare i Stockholm, kvinnlig tiggare sparkad i ansiktet

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Bråk mellan EU-migranter i Skellefteå

Polis larmas pga bråk mellan EU-migranter i Örebro

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte

Bråk mellan EU-migranter allt vanligare – knivbråk i Uppsala

Fyra rumänska EU-migranter anhållna efter inbrott på Biltema i Värnamo

EU-migranter ockuperar uteservering i Malmö – Tyst från lokala media

EU-migranter. Så här lurades medborgarna år 2013 av Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus och SR

Statsvetare vill se möjligheter med tiggare, men vilka?

Varning för irländska/engelska hantverkare och asfaltsläggare

Restauranggästens tålamod tröt mot falsksjungande tiggare – video

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.