Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Här följer ett utdrag från protokollet med beslut om;
§ 138 Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun
§ 139 Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för insatser till utsatta EU-medborgare
§ 140 Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel för härbärge för utsatta EU-medborgare

Sammanträdesdatum 2015-06-17

Ordförande: Sven-Bertil Persson (V)
Vice ordförande: Erik Hammarström (MP)
2:e vice ordförande: Göran Wallén (M)

Ledamöter:
Peter Fransson (S)
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Sonja Lindlöf (FP)
Mattias Horrdin (C)
Yumna Ramadan (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Ersättare:
Dara Ahmad (S)
K Arne Blom (S)
Petra Douhane (M) ersätter Göran Wallén (M) från och med 141
Amanda Bjernestedt (MP) ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Ola Borre (FP) Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)

Övriga närvarande:
Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, enhetschef
Karin Säfström, enhetschef
Nisse Wessberg, enhetschef
Tommy Persson, tf. enhetschef
Martin Karlsson, vik nämndsekreterare

Justerare: Peter Fransson (S)

Paragrafer: 126 – 153

§ 138 Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Socialt utsatta EU-medborgare:
En grov uppskattning är att det rör sig om 50-75 personer som vistas här dagtid och 50-60 personer nattetid.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge för utsatta EU-medborgare.

Socialförvaltningen har tillsammans med ideella föreningar och andra förvaltningar kartlagt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund. En handlingsplan med en inriktning avseende hur förvaltningen och kommunen ska förhålla sig till olika behov hos gruppen är en förutsättning för att ett strukturerat och genomtänkt arbete ska kunna bedrivas.

Yrkanden

Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Mattias Horrdin (C), Agneta Lindskog (KD), Sonja Lindlöf (FP) och Daniel Ishaq (M) att förslaget avslås.

Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Amanda Bjernestedt (MP), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S) och Yumna Ramadan (FI) bifall till förvaltningens förslag med tillägget:
• att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.

Beslutsgång

Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena och finner att hans eget yrkande med tillägg vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande om godkännande av förvaltningens handlingsplan med tillägget att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.
Nej, till Göran Walléns (M) m.fl. yrkande om avslag.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), Amanda Bjernestedt (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 bifaller nämnden Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande.

Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtandet med förslag på handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun samt att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.

Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Göran Walléns (M) yrkande;

Alliansen reserverar sig mot beslutet att anta Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att anslå pengar till ett härbärge för EU-migranter och eventuella akuta insatser som kunde behövas. Vi anser att det är detta förvaltningen bör fokusera på.

Handlingsplanen som nu antas sträcker sig mycket längre än så och kommer inte att kunna genomföras inom de budgetramar som avsatts åt målgruppen. Med den begränsning av resurser som förvaltningen har så kräver vi en bättre redovisning av var pengarna ska komma ifrån.

Socialförvaltningen ges ett stort ansvar för samordning och organisation och kan ses som huvudaktör i sammanhanget, vilket vi starkt motsätter oss.

Socialförvaltningens roll ska vara som stöd till de ideella organisationer som valt att arbeta mot gruppen.

Se;
Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


§ 139 Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för insatser till utsatta EU-medborgare

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge och motsvarande insatser för utsatta EU-medborgare. Lunds diakoniförening har lämnat in en ansökan om sammanlagt 62 500 kronor.

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på tilldelning av medel till Lunds Diakoniförening med 62 500 kronor.


§ 140 Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel för härbärge för utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Yrkanden

Göran Wallén (M) yrkar att återremittera förslaget för komplettering av underlaget med en mer utförlig verksamhetsbeskrivning och ytterligare information om föreningens ekonomiska situation samt i andra hand, om ärendet ska avgöras idag, med instämmande av Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) avslag.

Sven-Bertil Persson (V) yrkar avslag på återremitteringsyrkandet och bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på återremitteringsyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid sittande möte.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor.

Reservationer
Göran Wallén (M) reserverar sig mot nämndens beslut på grund av underlagets beskaffenhet.

David Liljedal (C): Jag utrycker min oro för hur ärendet kan komma att fortskrida med hänseende till nämndens grundläggande ansvar för verksamheten. Vill även poängtera vikten i en klarsyn ifrån förvaltningens och nämndens sida i hur ärendet ska fortgå och hur möjliga liknande ärenden bör hanteras i framtiden.

Se;
Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningarMed 25 frågor om oklarheter i grundmaterialet för ansökan om 211 500 kr, vilket t o m är mer än vad Joakim Månsson Bengtsson ansökt om.

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun


Den rödgrönrosa majoriteten beter sig ytterst ansvarslöst

Detta är makalöst ansvarslöst av den rödgrönrosa majoriteten i socialnämnden;
• Sven-Bertil Persson (V)
• Erik Hammarström (MP)
• Peter Fransson (S)
• Eva S Olsson (S)
• Yumna Ramadan (FI)
• Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)
att ta beslut utan att frågetecken benas ut först.

Förutsättningar som gäller för ansökan från Hjälp Tiggare i Lund (Joakim Månsson Bengtsson i Socialnämnden) är extremt oklara utifrån socialförvaltningens bristfälliga utredning, men det tar den nonchalanta rödgrönrosa majortiteten inte någon som helst notis om.

Hur kan t ex Lunds kommun;
• motivera att ge pengar retroaktivt (där alltså ingen vet vad dessa pengar kommer att användas till istället),
• bevilja pengar för en försäkring som ingen vet varken vad den kostar eller om den behövs,
• bevilja pengar under förutsättning att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen presenteras trots att ingen av dessa förutsättningar uppfyllts.

De rödgrönrosa hanterar skattemedel som om de köpte en korv i korvmoj. De personer som ingår här borde aldrig ges något ansvar för skattemedel eftersom de helt uppenbart har noll och ingen respekt för skattebetalarna.

Om du inte vill att ansvarslösa och oengagerade personer som ovanstående 6-7 personer ska styra i Sverige så får du se till att välja rätt nästa gång du går till valurnan.

Om du trots ovanstående skräckexempel röstar rödgröntrosa, se i alla fall till att stryka ovanstående personer på valsedeln.

Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Vänsterpartister; Martina Skrak, Sven-Bertil Persson, m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds kommun tar på sig för mycket med den nya handlingsplanen för utsatta EU-medborgare. Det anser allianspolitikerna i socialnämnden.

Rödgrönrosa majoriteten i Lund beslutade anta handlingsplanen för EU-migranter

Den nya handlingsplanen antogs på onsdagens nämndmöte av den rödgrönrosa majoriteten i nämnden. Men allianspartierna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, röstade emot.

Red’s kom:
De rödgrönrosas sex röster (inkl. ersättare för Joakim Månsson Bengtsson);
• Sven-Bertil Persson (ordförande) – Vänsterpartiet
• Erik Hammarström (vice ordförande) – Miljöpartiet
• Joakim Månsson Bengtsson – Miljöpartiet
• Peter Fransson – Socialdemokraterna
• Eva S Olsson – Socialdemokraterna
• Yumna Ramadan – Feministiskt Initiativ
vägde i detta beslut tyngre än alliansens fem röster.

Handlingsplan rätt, innehåll fel

– Vi har inget emot en handlingsplan, däremot tycker vi att innehållet är fel. På de punkter vi har tagit upp har man utökat kommunens ansvar och det tycker vi är orimligt. Man har dessutom inte finansierat de satsningar som planen innehåller, säger Göran Wallén (M), andre vice ordförande i socialnämnden.

Kommunen finansierar en extra särskild jobbförmedling specifikt för EU-migranter

Bland de punkter som de borgerliga partierna är kritiska mot finns bland annat att kommunen ska starta ett resurscentrum där EU-migranter ska kunna få hjälp att hitta jobb.

– Det är inte vår uppgift att vara en arbetsförmedling. Dessutom kan man ifrågasätta var ska vi dra gränsen, vem ska man förmedla jobb till?

Att socialförvaltningen själv skulle starta ett resurscentrum och gå in och agera arbetsförmedlare för EU-migrander är dock ett missförstånd, menar socialnämndens ordförande Sven-Bertil Persson (V).
– Det är kanske inte alldeles tydligt formulerat. Vi beslutade på mötet i onsdags att diakonin beviljas medel, för lokaler dit EU-migranter kan komma och där kan de också ha annan kringverksamhet bland annat för dem som vill ha tillfälliga jobb. Jag tolkar det så att det är där man kan ha de aktiviteterna. Sedan kanske någon socialarbetare kommer och informerar om vart man kan vända sig för att hitta jobb, säger Sven-Bertil Persson (V).

Red’s kom:
Sven-Bertil Persson (V) tolkar den handlingsplan han precis beslutat om för tiggare i Lund – en grupp man har lite eller ingen kunskap om -, men en handlingsplan ska inte tolkas vad den handlar om precis efter att den beslutats om – om man sköter sitt uppdrag rätt.

Kommunen ska hålla lokal tom som beredskap för kallt väder och avhysningar

Alliansen tycker inte heller att det är kommunens uppgift att tillhandahålla en evakueringslokal för kallt väder eller om det blir fråga om att avhysa migranter från någon lägerplats.

– Att vi skulle ha en lokal stående tom tycker vi är en orimlighet. Vi ligger 30 miljoner back i socialförvaltningens budget. Vi tycker att man kan ta av de pengar som är avsatta av fullmäktige till ett härbärge, men att det inte ska drivas i kommunens regi utan i föreningsregi, säger Göran Wallén.

Men enligt Sven-Bertil Persson (V) är det inte frågan om att man ska dra över budgeten, allt som står i handlingsplanen ska täckas av de 700 000 kronor per år som avsatts för EU-migranter under tre år.
– Vi har inte mer pengar till det, sedan beror det på hur man räknar. Man ska inte sticka under stol med att det finns folk som jobbar med det här på socialförvaltningen, men de 700 000 går i första hand som bidrag till organisationer som jobbar med EU-migranter.

Red’s kom:
Här är tre allvarliga fel:

  1. Kommunen avsätter 700 000 kr/år på en särskild verksamhet för 50-75 tiggare som andra länder har ansvaret för.
  2. Okunniga aktivister (inkl. Joakim Månsson-Bengtsson i Socialnämnden), som inte heller har något begrepp om ekonomi, ska försörja andra länders medborgare med boende, mat och annat.
  3. Lunds kommun markerar inte tydligt att EU-migranterna inte är kommunens ansvar.

LUNDS KOMMUN FINANSIERAR SKATTEBEFRIAT TIGGERI
Som det är nu, där kommunen beslutat att lägga 700 000 kr/år på specifikt EU-migranter som tigger markerar kommunen istället att de inte har för avsikt att göra något för att minska strömmen av EU-migranter och att man vill locka fler tiggare till Lund.

Det är viktigt att förstå att de 700 000 kronorna/år bara är en liten del av kostnaderna för EU-migranterna i Lund. Den verkliga kostnaden vet ingen (eftersom ingen vill räkna på detta), men denna kostnad för Lunds skattebetalare kan ligga på 3-5 miljoner kr per år (eller mer). Utan att det tillför ett vitten för skattebetalarna.

Kommunens ansvar för EU-migranters bosättningar – skapar kåkstäder som i Malmö

Göran Wallén tycker också att handlingsplanen går för långt när det gäller det kommunala ansvaret för de tillfälliga bosättningar som uppstår.

– Enligt handlingsplanen vill man ju helst inrätta bajamajor och duschmöjlighet och det menar vi är orimligt, vi får kåkstäder om vi skulle godkänna sådana saker, säger Göran Wallén.

Sven-Bertil Persson (V) håller med om att det kan finnas invändningar mot bajamajor;
– Det beror på vilka platser det handlar om. Är det platser en bit ut, så tror jag inte risken är så stor för kåkstäder.

Red’s kom:
En bit ut? I 100 % av de bosättningar som bildas av EU-migranterna finns det risk för att mer eller mindre permanenta kåkstäder byggs upp. Det existerar inga bosättningar som inte är på behörigt avstånd från tiggarplatser.

– Men det är en situation där det inte finns några mallar. Vi försöker ligga i framkant när det gäller att man inte etablerar sig på ställen där man inte får vara och då handlar det om att informera. Vi har inte lösningar på allt men det finns en beredskap.

Red’s kom:
Det finns endast en beredskap i Lund för att stödja EU-migranter, det finns ingen beredskap eller handlingsplan för att avvärja riskerna med EU-migranterna eller för att ge EU-migranter ett stöd som inte bara är en kostsam akuthjälp.

Det saknas mallar för det mesta här i livet. Men det innebär inte bara för detta att det är ok att göra fel.

Endast socialnämnden involverad i handlingsplan för EU-migranter

Alliansen är också kritisk till att det bara är socialnämnden som inbegrips i handlingsplanen, eftersom flera andra nämnder också berörs.

Men enligt Sven-Bertil Persson (V) har man skickat ut handlingsplanen på remissrunda till berörda nämnder och förvaltningar och det finns ett samarbete.

Red’s kom:
Uppenbarligen finns det inget samarbete eftersom det inte är någon annan än socialförvaltningen och socialnämnden som haft åsikter om handlingsplanen.

Sven-Bertil Persson (V) poängterar att handlingsplanen ska utvärderas i oktober och då kanske en del formuleringar kommer att förtydligas.

Red’s kom:
Förtydligas”? Alltså anser Sven-Bertil Persson (V) att handlingsplanen ska fortsatt följas som den är.
Borde inte dessa förtydliganden – som vi här kan konstatera behövs redan nu – gjorts innan handlingsplanen godkändes och skattemedel slösas bort till ingen nytta?

Fortsättning på denna galna historia följer strax! Det blir bara värre!Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-06-22
Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Vänsterpartister; Martina Skrak, Sven-Bertil Persson, m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun

Inte helt oväntat reagerade tidningen Ekuiren i Eskilstuna på att Lunds kommun avsätter 700 000 kr per år (extra) för att ge ett femtiotal EU-migranter gratis bostad och gratis mat utan minsta krav på motprestation.

I en som vanligt (när det handlar om EU-migranter) anonym ledare skriver Ekuriren föjande:

Den politiska majoriteten i Eskilstuna flyr från sitt medmänskliga ansvar. Mycket finns att lära av hur andra kommuner bemöter fattiga EU-migranter.

23 av 204 kommuner erbjuder EU-migranter ”akut logi

För drygt ett år sedan genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en enkätstudie om fattiga EU-migranter. Av Sveriges 290 kommuner svarade 204 på enkäten. Totalt 23 av dessa uppgav då att de erbjudit akut logi för hemlösa EU/EES-medborgare.

Red’s kom:
För det första handlar det inte om ”hemlösa” EU-migranter, utan om tiggare som inte vill eller kan betala för en andra bostad i Sverige.

För det andra är resultatet av en sådan undersökning meningslös om den inte specificeras bättre. T ex kanske 200 kommuner erbjudit gratis hemresa istället. Eller ”permanent” boende. Eller andra alternativ.

Sedan är ”akut logi” en definitionsfråga som gör undersökningen om möjligt ännu mer meningslös.

Gissningsvis erbjuder några fler kommuner idag ”akut logi” till EU-migranter

Ansvarig för studien var Leif Klingensjö vid SKL. Ingen uppföljning har gjorts sedan dess, men under ett samtal med ledarredaktionen menar Klingensjö att antalet kommuner som tillhandhåller övernattningsmöjligheter knappast har minskat. Han har med största sannolikhet rätt. En snabb titt över Sverige ger snarast intrycket att dessa kommuner har blivit fler och kommer att bli ännu fler framöver.

Red’s kom:
Inte direkt en vetenskapligt genomförd undersökning. Det skulle vara mycket olyckligt för såväl EU-migranter som Sveriges medborgare om denna spådom går i uppfyllelse.

Eskilstuna kommun gör som en klar majoritet av landets kommuner

Från den politiska majoriteten i Eskilstuna – Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet – har det däremot varit kalla handen.

Inte kommunens ansvar att bistå med gratis boende och andra förmåner för EU-migranter

De styrande politikerna har låtit tjänstemännen veta att det inte är kommunens ansvar att lösa problemet med boende och sociala insatser för tiggarna.

Red’s kom:
Det är en fullt korrekt slutsats av politikerna, som inte kan motsägas sakligt.

Ingen skyldighet att hänvisa avhysta EU-migranter annan sovplats

Polisen fick slutligen i uppgift att avhysa de migranter som sovit i tunneln under Eskilstuna centralstation, utan att hänvisa dem till någon annan sovplats.

Red’s kom:
Det är som sagt inte kommunens skyldighet. Kommunen ska värna om sina egna medborgare. En kommun bryr sig t o m föga om svenska medborgare som bor i andra kommuner. Varför skulle då specifikt tiggare från Rumänien ha mer privilegier?

Kommuners ”medmänskliga ansvar”?

Hur ser det då ut i några av de kommuner som inte flyr sitt medmänskliga ansvar? En rundringning ger följande.

Red’s kom:
I ”medmänskligt ansvar” ingår inte att befästa andra länders medborgares utsatthet.

Att Ekurirens ledarredaktion ringer runt till fyra av de kommuner i landet som är mest kända för att finansiera EU-migranternas tiggeri i Sverige ger kanske inte ett särskilt representativt eller relevant resultat för kommunerna?

Uppsala samarbetar med Livets ord och Stadsmissionen

Mohamad Hassan (Folkpartiet), andre vice ordförande i socialnämnden i Uppsala kommun, berättar att kommunen samarbetar med bland andra Livets ord och Stadsmissionen i frågan.

Red’s kom:
Livets ord har omsatt tre miljarder kronor. Men var har pengarna tagit vägen? Uppdrag Granskning har ganskat denna obskyra organisation som Uppsala kommun allierar sig med.

Kommunen har gått in med cirka två miljoner kronor, vilket har gett såväl ett dagcenter som ett härbärge. Förutom mat, sovplats och möjlighet till dusch har information om rättigheter för vuxna samt undervisning för barn tillhandahållits.

Red’s kom:
I Uppsala riskerar kommunens ansvariga för detta att ställas till svars rättsligt för missbruk av skattemedel.

Lunds kommun bidrar med 700 000 kr/år till att besfästa tiggarnas utsatthet

Joakim Månsson Bengtsson (Miljöpartiet), ledamot i socialnämnden i Lund, har själv varit med och grundat föreningen ”Hjälp tiggare i Lund”. Kommunen har beslutat att bidra med 700 000 kronor varje år under 2014, 2015 och 2016.
Ett härbärge finns, ett till är på gång och bägge dessa ska hålla öppet årets alla nätter.

Därtill har Diakonicentralen fått del av det kommunala bidraget för daglig verksamhet, i vilken bland annat SFI-kurser ingår.

Red’s kom:
SFI-kurser för romer är ett slöseri med resurser, om detta påstående är sant. EU-migranter saknar nämligen laglig rätt att erhålla utbildning i Svenska För Invandrare. I handlingarna står inte detta, utan det står bara att Lunds diakoniförening ska erbjuda ”undervisning i svenska”.

Linköping samarbetar med Stadsmissionen och Svenska kyrkan

Elisabeth Gustafsson (Socialdemokraterna), ordförande i socialnämnden i Linköping, meddelar att kommunen samarbetar med Stadsmissionen och Svenska kyrkan.

Under vinterhalvåret erbjuds dusch- och tvättmöjligheter, samt sovplats i en kyrka.

Politiker från Linköping har även besökt den by i Rumänien som många av migranterna kommit från, för att öka sin förståelse för deras situation.

Red’s kom:
Det är inget annat än en skattefinansierad semesterresa. Vill politikerna öka sin förståelse ska de läsa denna blogg istället.

Örebro kommun avsatte 250 000 kr för fyra månaders gratis boende åt EU-migranter

Elisabeth Malmqvist, politisk sekreterare för Centerpartiet i Örebro, skriver i ett mejl att kommunen år 2015 stödde föreningen Ria Dorkas med 250 000 kronor. Därmed kunde ett härbärge med tolv platser hålla öppet mellan januari och april.

Politiska viljan

Så kan det alltså se ut när den politiska viljan att hjälpa utsatta finns. Majoriteten i Eskilstuna kommun har mycket att lära.

Red’s kom:
Problemet är bara att det inte är någon hjälp för utsatta EU-medborgare att befästa deras utsatthet med gratis boende, mat och andra förmåner så att de kan ägna sig åt att tigga. Tvärtom! Det hade gett tiggarna mycket mer om pengarna delats ut direkt till dem istället!

Ekurirens ledarskribenter har mycket att lära.Klicka här för att gå till den anonyma ledaren i Ekuriren, 2015-06-17
Se även bl a;
Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

Gratis mat och husrum för EU-migranter i Linköping – 2,5 miljoner kr/år

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län


Ekurirens ansvarige utgivare försvarar anonyma ledare om EU-migranter


EU-migranter säljer sex i Malmö, 75% från Rumänien


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

För perioden januari-mars ansökte Hjälp Tiggare i Lund om 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad). För resterande 9 månader (april-december) av året sökte föreningen 238 500 kr för utökad verksamhet.

Sammanställning av några märkligheter om de två ansökningar om medel för stöd till EU-migranter som Socialnämnden ska ta beslut om idag, varav en är till Socialnämndens Joakim Månsson Bengtsson;

1. Enligt rörelsedirektivet gäller den fria rörligheten endast om man är självförsörjande, vilket man inte är om man måste ha stöd som natthärbärge, mat, etc. Om man inte kan försörja sig själv under de tre månaderna får man inte vistas i annat EU-land.

Det ska här noteras att föreningen Hjälp Tiggare i Lund t o m söker pengar för mat under 9 månader med 11 000 kr/mån.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Det stöd som ges av hjälptiggare i Lund får ses som ett tillfälligt stöd och som ges vid ett akut behov.

Komplettering:
Tillfälligt är en definitionsfråga, hur många dagar anser socialförvaltningen på ett ungefär är ”tillfälligt” för gratis boende per EU-migrant?

Akut behov är också en fråga som kräver en definition, vad är socialförvaltningens definition av akut behov när det gäller boende för personer som frivilligt och fullt medvetet valt att lämna sitt eget boende i hemlandet för att sova utomhus i Sverige?

Se även den viktigaste frågan, punkt 26 nedan.

2. Det uppges av Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund vänder sig till ”socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun”.
Det är inte korrekt.
För det första vänder föreningen sig inte till socialt utsatta EU-medborgare. Det finns t.ex. inga svenskar bland dem som erbjuds härbärge. De vänder sig alltså primärt till romer, och då bör detta inte formuleras på ett annat sätt än hur verkligheten ser ut.
För det andra är det inte så att EU-migranterna saknar boende. De saknar bara en andra bostad i Sverige som de vill/kan betala för.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Socialt utsatta Eu medborgare är det begrepp som används i landet vid beskrivning av målgruppen

Komplettering:
Det begrepp som använts hittills i Sverige är EU-migranter (oavsett om det är en bra benämning eller ej).
Oavsett vad EU-migranterna kallas, är socialförvaltningen medveten om att det inte stämmer att de ”saknar annat eget boende”?

3. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.
Ingen skriftlig ansökan har kommit in från föreningen Hjälp Tiggare i Lund för perioden 2015-04-01–2015-12-31. Därmed finns det frågetecken om hur verksamheten kommer att bedrivas.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Ansökan är inlämnad på ett godtagbart vis.

Komplettering:
Det är en personlig/subjektiv åsikt istället för att motivering ges baserat på regelverk och/eller praxis (eller något annat konkret).
Följande gäller;
1. Ingen skriftlig ansökan har lämnats in.
2. Det är därmed oklart om vad det bidrag till Hjälp Tiggare i Lund nu beslutats erhålla kommer att användas till.
Är det så det normalt går till inom socialförvaltningen, dvs att man ansöker muntligt? Eller gäller det bara för Joakim Månsson-Bengtssons förening?

4. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund saknar försäkring eller så verkar försäkringen vara (och ha varit) otillräcklig för så många boende (16 eller 18 personer) på 114 kvm. Om det sker en olycka vems ansvar? Lunds kommun som finansierat verksamheten?

Socialförvaltningen har beviljat 45 000 kr för en försäkring som;
– inte uppges vad den är för,
– inte tecknats,
– inte kontrollerats av någon om den behövs,
– inte kontrollerats av någon hur mycket den kostar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har ett eget ansvar för sin verksamhet inklusive att försäkring. Det är av vikt att det finns ekonomiska förutsättningar till försäkring.

Komplettering:
Det var inte vad min fråga handlade om. Frågan är;
På vilken grund bifaller socialförvaltning/socialnämnd 45.000 kr för en försäkring som kanske inte ens behövs?
Varför krävde socialförvaltningen inte att föreningen skulle ge besked om ifall försäkring – SOM INTE FUNNITS INNAN – behövs och i så fall för vad?

5. I sin ursprungliga ansökan – liksom i den senare budgeten – har föreningen Hjälp Tiggare i Lund undanhållit de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp. Hur många mer bidrag har de inte informerat om?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
Eftersom en grund för beviljande av bidrag från Lunds kommun är hur mycket den som ska få bidrag får från annat håll – enligt Lunds kommuns egen ansökningsblankett -, varför utreder inte socialförvaltningen vilka andra bidrag föreningen fått, eller ens kräver in information om detta?

6. Det verkar inte finnas någon dokumentation över vilka stadgar som antagits och i så fall när. Det enda som Lunds kommun registrerat är ett förslag till stadgar från en interimstyrelse.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
– Hur försvarar socialförvaltningen att bidrag ges till en förening som ännu inte är en fullgod förening?
– Anser inte socialförvaltningen att en grundförutsättning för bidrag till en förening är att föreningen verkligen finns?
– Anser inte socialförvaltningen att detta är en viktig information i beslutsunderlaget till socialnämnden?

7. Det är oklart vilka som egentligen ingår i styrelsen idag för Hjälp Tiggare i Lund. Det har inte specificerats av föreningen i de handlingar som kommit in till Lunds kommun.

Ej heller framgår vilka som är firmatecknare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.
Uppföljning görs att verksamheten fungerar enligt föreningens planering, att det finns sängar , dusch och toalett mm.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det;
a) inte framgår vilka som ingår i styrelsen (det kanske inte ens är någon mer än Joakim Månsson Bengtsson)?
b) inte framgår vem som är firmatecknare?

8. Former för medlemskap har inte fastställts enligt den skriftliga dokumentation Lunds kommun har.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det inte framgår vad som krävs för medlemskap i föreningen?

9. Det framgår inte hur många medlemmar (betalande) föreningen har.
Hur många icke-betalande medlemmar Facebookgruppen har kan inte ha relevans för något. Det är i regel samma personer som på rutin är med i samma grupper över hela landet. Föreningen uppger själv i styrelseprotokoll att ett krav för att söka bidrag är att man uppger antalet medlemmar.

Vad är skälet till att Hjälp Tiggare i Lund vill dölja antalet medlemmar i föreningen och hur kan Socialförvaltningen acceptera detta?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
a) Varför har socialförvaltningen inte ombett föreningen Hjälp Tiggare i Lund att uppge hur många medlemmar föreningen har, med tanke på att det är en viktig faktor för beslut om bidrag från kommunen – och dessutom är en fråga som ingår i ansökningsformuläret för bidrag?
b) Hur många medlemmar har föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

10. Verksamhetsplan för 2015 tycks inte heller finnas bland Lunds kommuns handlingar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
En verksamhetsplan är ett grundkrav – enligt socialförvaltningens egen utsago – för att bidrag ska beviljas.
Med tanke på att verksamhetsplan är ett grundkrav för bidrag, och något som krävs av andra som söker bidrag av kommunen, varför gäller det inte för föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

11. Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar Lunds kommun har (trots att detta uppgavs som förutsättning för bidrag).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Varför skriver socialförvaltningen först att ett grundkrav för bidrag från kommunen är att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning lämnas in, varefter socialförvaltningen sedan inte bryr sig om dessa tillstånd?

12. Enligt hyreskontrakt är det 16 sängar det rör sig om. I handlingarna uppges att det är 18 sängar på den 114 kvm lilla ytan (6 kvm/person).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal platser måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för nivån på bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många sängplatser det handlar om?
b) Hur många sängplatser kan Hjälp Tiggare i Lund erbjuda, 16 eller 18?

13. Det uppges inte hur/var duschmöjlighet ges för dessa 16 eller 18 personer och ej heller hur många duschar det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal duschar måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många duschar det handlar om?
b) Hur många duschar finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

14. Det uppges inte var toalett finns för dessa 16 eller 18 personer, eller hur många toaletter det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal toaletter måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många toaletter det handlar om?
b) Hur många toaletter finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

15. För perioden 2015-04-01–2015-12-31 föreslår Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund ska få 211 500 kr utav 238 500 kr (dvs 27 000 kr mindre än begärt, vilket avsåg pengar för hemresor/semesterresor till EU-migranterna).
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Det innebär att föreningen får mer än de begärt/behöver!

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har bedrivit verksamheten för under angiven period och haft kostnader för denna.

Komplettering:
Men det var inte vad min fråga handlade om.
Om det är så att föreningen haft kostnader för perioden april-juni så har de uppenbarligen redan finansierats med andra medel/andra bidragsgivare (och givetvis inte med styrelseledamöternas egna medel).
a) Varför tycker Lunds kommun att bidrag ska ges två gånger för samma sak?
b) Hur vet socialförvaltningen att föreningen haft någon kostnad för lokalen – eller något annat –  april-juni? Vilka intyg för detta har socialförvaltningen?

16. Föreningen uppger till media att de har en beläggning under ”högsäsong” på 12-15 personer (säkert i överkant) till sina påstådda 18 platser. Föreningen får alltså pengar för ett behov som är mindre än vad som uppges.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Uppfattningen är att de flesta platser är belagda.

Komplettering:
Ja, 12-15 platser av 18 är att räkna som ”de flesta”, men i beslutsunderlaget till socialnämnden är det inte vad som uppges, vilket innebär att socialnämnden tagit beslut på fel grunder, eller hur?

17. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb.

Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det tillgodosetts tidigare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Pågående dialog

Komplettering:
Hur menar socialförvaltningen att bidrag kan beviljas för något som det inte är utrett hur eller ens om det ska ske?

18. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Men föreningen erbjuder absolut ingen kontinuitet i ett drägligt leverne. Inte på något sätt. Det enda föreningen gör är att befästa tiggarnas utsatthet och finansiera EU-migranters tiggeri i Lund.

basala behov som vi skapat tillsammans”???

Rätt till ”drägligt leverne”? Är det ett drägligt leverne att tigga?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om Lunds kommun vill hjälpa EU-migranterna, så tror jag inte det sker genom att kommunen försörjer personer som andra länder har ansvaret för.
a) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att det är ett ”drägligt leverne” att tigga?
b) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att föreningen erbjuder ”kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne”?

19. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månsson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Är det per definition en lokal eller en bostad (kritisk fråga eftersom det är avgörande för hur den får användas) som föreningen Hjälp Tiggare i Lund har?

20. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer”.

Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

21. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 ”De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken.” vilket alltså inte uppgivits skriftligt. Det framgår inte var dessa ytterligare 5 platser (eller 3 om man utgår från uppgiften 18 platser) finns.
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

22. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter.” Vad innebär detta?

Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund.” Det är helt uppenbart inte sant. Om inte ”tillfälligt” avser 3 månader – 1 år.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår vad socialförvaltningen menar;
a) Vad innebär ”ett begränsat antal nätter” rent konkret i antal, på ett ungefär?
b) Vad innebär ”rotation” rent konkret (frekvens/antal), på ett ungefär?
c) Vad innebär ”tillfälligt” rent konkret i dagar, på ett ungefär?

23. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Vi ska vidare ombesörja möjligheter till … omsorg så som läkar- och tandvård.

Vad betyder detta? Hur då? Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 att de ”förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov”, och om det är allt är alltså ingen kostnad förenad med detta.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

24. Socialförvaltningen skriver;
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Hjälp Tiggare i Lund skriver i styrelseprotokoll 2015-01-08;
summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter.

EU-migranterna är inte hemlösa, men vilket alternativ av ovanstående är det som gäller?
Om socialförvaltningens text stämmer är pengarna för ”härbärge för EU-medborgare”, dvs inte inkl. den mat som ingår i ansökan från Hjälp Tiggare i Lund.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om kommunfullmäktige anslagit 700 000 kr för härbärge så får dessa pengar inte användas för något annat än just härbärge.

På vilken grund har socialförvaltningen gått förbi fullmäktiges beslut och dessutom beviljat pengar för t ex mat till EU-migranter?

25. Budget för Hjälp Tiggare i Lund är inte undertecknad.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Anser socialförvaltningen att det är rimligt att en budget – som var ett absolut grundkrav för bidrag – inte är undertecknad?

26. Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för att kunna utnyttja EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Detta är den kanske viktigaste frågan av alla så jag skulle vara mycket tacksam om socialförvaltningen vill bemöta det faktum att Lunds kommun ger bidrag till andra länders medborgare som enligt lag saknar rätt att vistas i Sverige, dvs;
Med vilken motivering ger Lunds kommun bidrag till personer som saknar vistelserätt i Sverige?

Är det inte så att Lunds kommun understödjer brottslig verksamhet genom att försörja EU-migranter, vilket i sin tur dessutom är en finansiering av tiggeri och ett sätt att upprätthålla EU-migranternas utsatthet och fattigdom?

27. Det finns negativa konsekvenser av att försörja EU-migranterna? T ex de starkt negativa konsekvenser som Martin Valfridsson m fl kommit fram till (och gått ut med i media), att många rumänska barn rycks ur skolan för att föräldrar ska tigga i Sverige.

Om det socalförvaltningen skrivit stämmer om att verka för barnens bästa så är alltså vad Lunds kommun nu gör istället att verka för att försvåra barnens uppväxt och framtid!

Förstår socialförvaltningen dessa negativa konsekvenser med att försörja EU-migranter och avser Lunds kommun fortsätta försörja EU-migranters tiggeri i Lund trots dessa nu fastställda klart negativa konsekvenser för barnen?


Här nedan följer alla dokument för föreningens bidragsansökningar.

BIL. #1: Styrelseprotokoll 2014-12-16

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-12-16.
Närvarande:
Joakim Månsson Bengtsson, Madelaine J. Wahlström, Johanna Hennum Och Marianne Berséus och Saranna Lundén
1. Marianne väljs till sekreterare för dagen.
2. Joakim Meddelar att han personligen skrivit kontrakt med Smålands nation för härbärget.

Red’s kom:
Det stämmer inte med hyreskontraktet. Detta styrelsemöte hölls 2014-12-16 och hyreskontraktet är undertecknat 2014-12-23 (se nedan, bil. 2).

3. Vi bildar förening och väljer styrelse denna dag.
För detta krävs:
a. 2 firmatecknare:
Joakim Månsson Bengtsson och Nils Österblom
b. En styrelse bestående av
Ordförande: Marianne Berséus
Sekreterare: Lillian Lott
Kassör: Joakim Månsson Bengtsson
Två ordinarie ledamöter: Johanna Hennum, Saranna Lundén
Styrelsen är interimistisk därsom den inte är vald vid årsmöte.
4. För att söka bidrag krävs:
a. Att det ska vara en social ideell verksamhet som komplement till socialförvaltningens verksamheter.
b. Att ha egna sjävständiga mål
c. Beskriva behov
d. Ange intressegrupp/er (Här EU Migranter)
e. Medlemmar
f. Räkenskaper
5. Ändamålsberättelse i stora drag. Madelaine finslipar då vi har tidsbrist denna dag.(Lill Julafton)
Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb. Att göra detta möjligt genom bl.a. insamlingar och sökta bidrag.

Red’s kom:
Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det skett fram till idag.

6. Madelaine skriver klart och skickar in ansökningshandlingarna före 29/12

BIL. #2: Hyreskontrakt 2014-12-23

Hyreskontrakt tecknades mellan Joakim Månsson Bengtsson och Stiftelsen Smålands Nations Bostäder 2014-12-23 för perioden 2014-12-23 — 2015-03-31 i Dackegården. Möbler ingår med 16 st sängar på 114 kvm. Inga borgensmän undertecknade. Hyran uppges till 5 411 kr/månad.

BIL. #3: Bidragsansökan från HTiL 2014-12-30

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER FÖR 2015
Hjälp Tiggare i Lund
Kortfattad beskrivning av föreningens/organisationens verksamhet:
Föreningens huvudsakliga ändamål är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU-migranter som till följd av ohållbar livssituation i sina respektive ursprungsländer tvingas tigga för sina och familjernas överlevnad på gatorna i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det finns ingen som vet hur respektive EU-migrants livssituation ser ut och det finns ingen som vet om de ”tvingas” till detta eller om det helt enkelt bara är för att tiggeriet ger en bättre inkomst.

Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Red’s kom:
Var står den rätten till ”ett drägligt leverne”. För medborgare i andra länder. Som en lokal kommun är ansvarig för?
Inte ens svenska medborgare i andra kommuner i Sverige erbjuds detta.

Sedan kan man fråga sig om det är ett drägligt leverne att tigga, där Hjälp Tiggare i Lund med sina ”insatser” befäster EU-migranternas utsatta situation istället för att hjälpa dem.

Planerad verksamhet under bidragsåret:
Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Red’s kom:
Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Det står inget om var toaletter och duschar finns för dessa personer, eller hur många det finns av dem (eller om bara en toalett/dusch).

Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer (beräknat på antal personer som härbärget i drift tvingats neka boende på, till följd av platsbrist) med hjälp av 20 volontärers insats.

Red’s kom:
Det finns inget dokumenterat stöd för denna uppskattning.
Vad hände med det härbärge som skulle öppnas senast 2015-01-26?

Vi ska vidare ombesörja möjligheter till daglig hygien, mat för dagen, omsorg så som läkar- och tandvård.

Redovisning av beviljat bidrag för 2014
Ej sökt.

Medlemsantal är 2014:
1 424 varav 927 boende i Lund

Red’s kom:
Detta är inte medlemmar i föreningen utan medlemmar (ej betalande) i Facebook-gruppen (vänsteraktivister i regel)!

Bidrag för 2014 från
Enskilda/övriga: 5 000 (DV) + 6 500 privata givare

Red’s kom:
Här undanhåller föreningen de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp (se nedan, bil. 5).

Önskemål om bidrag för 2015
Till verksamheten kronor: 249 633
Till lokalkostnad kronor: 34 800

Lund den 30/12 2014
Joakim Månsson Bengtsson

Till ansökan ska bifogas årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, specificerad balansräkning, resultaträkning för 2013 samt budget för 2014 och 2015.

Red’s kom:
Av detta bifogades en budget (se nedan) samt ej antagna vaga stadgar med 10 paragrafer.

BIL. #4: Budget från HTiL

Budget ansökan föreningsmedel

PROJEKTTID 3 MÅNADER

Driften härbärget: hyra x3 a 5411
SA: 16 233
(32 466 baserad 6 månader)

UTSPISN/LÖPANDE DRIFT:
400 x 29 DGR 11 600

Sa: 34 800

Arvodering:
172 tim/mån (fördelat, 2 el 3 uppdragstagare) 26 152/mån totalt + 7898
Kostnad för föreningen: 34 000/mån
SA: 102 000

SA TOTALT: 153 033 (16 233 + 34 800 + 102 000)

MÖJLIGT ARVODE VOLONTÄRSKAP HÄRBÄRGE
200/pass baserat 1 ggr vecka grund 20 pers/volontärer
23 200 som mycket väl kan komma att gå tillbaka in i föreningen då en kan välja att avstå
SA: 69 600

Ansökan
TOTALT: 222 633 (+tillägget eft styrelsemötet – justerat i ansökan men inte här!)

Red’s kom:
Budget stämmer inte med ansökan. I föreningens ansökan om bidrag var summan 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08

Protokoll från styrelsemöte 8 januari 2015
den 12 januari 2015 kl. 13:26
Protokoll från styrelsemöte
Torsdagen 8 januari 2015, hemma hos Joakim.

Deltagare på mötet:
Joakim Månsson Bengtsson – ordförande
Johanna Hoogendoorn Hennum – sekreterare
Saranna Lundén – ledamot
Nils Österblom – adjungerad och har ej rösträtt

Red’s kom:
Nils Östergren är alltså firmatecknare i föreningen men ej styrelseledamot?

Ansökningsunderlaget för budgeten diskuteras nu och skickas in innan kl fyra idag. Alltså underlaget för summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter. Budgeten för föreningen antas på årsmötet. Detta underlag används för ansökan om medel från kommunen till driften av härbärget på Smålands Nation. Årsmötet bestämmer senare vad vi ska göra med de ansökta pengarna. Detta budgetförslag gäller de tre månaderna som föreningen har härbärge på Smålands Nation, förhoppningen är dock att vi ska kunna få kontraktet förlängt. Den 21 januari tas beslut i Socialnämnden men ansökningar kommer kunna göras senare under året också.

I detta budgetförslag ingår:
Hyran, kontrakt finns för tre månader. I förslaget finns hyran för dessa tre månader med.
Löpande drift 400 kr/dag, 18 pers. 11 600 kr/ månad
Traktamente för volontärer på natt med symbolisk summa på 200 kr. 23 200/månad
Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Red’s kom:
Projektansvariga” är alltså Joakim Månsson Bengtsson!?

Totalt: 222 633 kr, som Joakim föreslår att vi ansöker om idag.

Red’s kom:
Enligt ansökan är det istället 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

I detta förslag räknas ideella insättningar med för att täcka oförutsedda utgifter. Vi har fått in 10 000kr från ett företag: S5 Consulting, Blentarp.

Red’s kom:
Ideella insättningar räknas alls inte in (se budget, bil. 4).

Angående arvode till projektansvariga så kommer den nuvarande, tillfälliga, styrelsen arbeta fram ett hållbart förslag som följer med kallelsen till årsmötet.

Red’s kom:
Var är detta ”hållbara” förslag?

Arvoderad projekttid, för dessa.

I samband med diskussioner kring budget så ställs frågan om hemförsäkring. Hur definieras verksamheten och vilken slags försäkring ska vi ha? Joakim har kontraktet med Smålands Nations Bostäder. Detär skrivet på kontraktet att det gäller ett tillfälligt härbärge. Hur påverkas hemförsäkringen av att Joakim har 18 st. inneboende? Något som styrelsen ska undersöka. Kostnad för försäkring och oförutsedda utgifter bör finnas med i ansökningsunderlaget till kommunen. Vi lägger då till 27 000 kr till det ursprungliga förslaget.

Beslut tas därför av styrelsen att vi ansöker om 249 633 kr från kommunen idag.

Styrelsen tar beslut om att Madelaine är valberedare fram till årsmötet.

Tid för extrainsatt årsmöte. Joakim föreslår lördag 31 januari. Ett motförslag läggs om söndagen 1 februari. Styrelsen beslutar att det extrainsatta årsmötet blir 1 februari, kl 13-16. Johanna får i uppdrag att organisera mötet och ytterligare beslut tas i samråd med styrelsen. Kallelse till årsmötet görs av Joakim på lördag, 10 januari, genom Facebook och mail.

BIL. #6: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-01-19

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun 2015-01-19
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0005

Sammanfattning
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har den 8 januari 2015 inkommit med en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.
Ansökan kompletterades vid besök på socialförvaltningen den 9 januari 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan från Hjälp Tiggare i Lund
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Barnkonsekvensanalys
Barns rätt skall alltid vara i främsta rummet. I arbetet med att minska och motverka hemlöshet skall alltid barns behov särskilt uppmärksammas.

Den verksamhet som ”Hjälp tiggarna i Lund” bedriver och avser att bedriva vänder sig till vuxna personer. Det förekommer ofta att dessa är föräldrar till minderåriga barn men barnen vistas sällan eller aldrig i Sverige utan i hemlandet.

Ärendet
Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har gjort en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.

Aktuell lagstiftning avseende EU-medborgare som vistas i annat land
På senare år har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot dessa EU-medborgare har aktualiserats. En fråga för kommunerna är vilken rätt och möjlighet som finns att hjälpa EU-medborgare som vistas i den egna kommunen.

Lagstiftning och regelverk som styr och påverkar är bland annat det så kallade rörlighetsdirektivet i EU (2004/38/EG), kommunallagen, utlänningslagen, upphållsrätten och socialtjänstlagen.

Den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Enligt inkommen ansökan och utifrån uppgifter vid besök på socialförvaltningen bildades den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund” den 16 december 2014 vid ett konstituerande styrelsemöte där en styrelse valdes och där stadgar antogs. Beslut fattades också om att snarast kalla till ett årsmöte. Enligt uppgift kommer detta att hållas den 1 februari 2015. På årsmötet avser man välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig till socialt utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lunds kommun.

Föreningen har registrerats hos skatteverket och har erhållit organisationsnummer.

Föreningen är bildad ur en grupp på det sociala medlet Facebook med samma namn. Gruppen startades enligt den egna sidan för att skapa ett forum för de människor som vill hjälpa till att förbättra tiggares situation i Lund. Det medlemsantal som uppges i ansökan, 1424 personer varav 927 personer i Lund, är således taget från Facebookgruppen.

Föreningen driver i dag ett natthärbärge för EU-medborgare med plats för 18 personer.

Red’s kom:
Fel uppgift. Enligt hyreskontrakt finns 16 sängar.

Härbärget öppnades 141222.

Red’s kom:
Fel uppgift. Hyreskontrakt undertecknades 2014-12-23

De personer som söker sig till verksamheten erbjuds att övernatta. De besökande erbjuds kvällsmat och en frukostpåse. Vidare finns möjlighet att duscha och volontärer i verksamheten kan tvätta besökandes kläder. Enligt egen uppgift finns det ett fortsatt behov av fler platser för övernattning och man avser att söka fler lokaler som är lämpliga för natthärbärge. Verksamheten bygger i dag på ideella krafter och på bidrag från privatpersoner och organisationer.

I ansökan uppges att bidrag inkommit med omkring 11 500 kronor, varav 5 000 kronor är från ett tidigare lokalt politiskt parti och 6 500 kronor är från privatpersoner.
Enligt egen uppgift har föreningen i dag medel på omkring 2 000 kronor.

Red’s kom:
Socialförvaltningen har missat de ytterligare 10 000 kr som föreningen erhållit, men undanhållit Socialförvaltningen denna uppgift.

Ansökan om medel
”Hjälp tiggarna i Lund” ansöker om medel för verksamhet som startades den 23 december 2014 och som avser att bedrivas fram till och med den 31 mars 2015.

Den totala summan om 249 633 kronor fördelas på nedanstående beräknade kostnader:

Hyra för lokal 16 233 kronor

Red’s kom:
Januari-mars = 5 411 kr * 3 månader = 16 233 kr. Var perioden 2014-12-23–31 gratis?

Utspisning/löpande drift
34 800 kronor
Lönekostnad anställd 102 000 kronor
Arvodering volontärer 69 600 kronor
Övrigt/oförutsedda avgifter 27 000 kronor

Hyra av lokal
En av initiativtagarna till den ideella föreningen hyr från och med den 23 december 2014 en lokal/bostad med hyrestid 141223–150331. Detta skedde innan föreningen bildades och avsikten är nu att föreningen skall ta över hyreskontraktet.

Red’s kom:
Det avser den enda initiativtagaren i gruppen; Joakim Månsson Bengtsson, som tecknade hyreskontrakt innan bidrag erhållits.

Total kostnad för perioden är 16 233 kronor och inkluderar el, värme, vatten och bredband.
Enligt egen uppgift har räddningstjänst och kommunens stadsbyggnadskontor godkänt att lokalen/bostaden används till sovande gäster.

Föreningen har fått indikationer om att den kan hyra lokalen/bostaden även under perioden 151001–151231, då man avser att bedriva samma verksamhet.

Red’s kom:
Men inga indikationer fanns att lokalen/bostaden kunder hyras 2015-04-01–2015-09-30?

Utspisning/löpande drift
Föreningen tillhandahåller enklare matvaror för tillagning av kvällsmat och erbjuder också sina gäster en frukostpåse.
För perioden 150101– 150331 uppskattar föreningen att man kommer att ha kostnader på 34 800 kronor för utspisning och löpande drift. Kostnaden är då uppskattad till 22 kronor per person och natt och avser då både kvällsmat och frukostpåse.

Arvodering av anställd
Föreningen drivs idag helt av ideella krafter. Man har dock sett ett behov av anställd personal motsvarande en heltidstjänst som dock kan komma att fördelas på två eller tre personer.

Föreningen har beräknat kostnaden för personalen till sammanlagt 34 000 kronor per månad 150101–150331 med en sammanlagd kostnad på 102 000 kronor för perioden.

Red’s kom:
34 000 kr/mån i lönekostnad för en heltidstjänst. Ideell organisation?

Arvodering volontärer
Föreningens arbete bygger på ideella krafter men enligt förslag från styrelsen skall ett arvode med 200 kronor per arbetspass utgå till de som väljer att engagera sig i verksamheten. Föreningen har beräknat kostnaden för detta till 69 600 kronor för perioden 150101–150331 med förebehållet att en volontär kan välja att inte ta ut arvodet.

Red’s kom:
Vad händer med pengarna om det högst osannolika skulle inträffa att en volontär inte plockar ut arvodet?

Övrigt/oförutsedda avgifter
Föreningen har budgeterat för sammanlagt 27 000 kronor för övriga och oförutsedda utgifter för perioden 150101–150331. Här nämns kostnader för material som inte skänks till föreningen och kostnader för försäkring.

Red’s kom:
Försäkring för vad? Hemförsäkring?
Problemet är bara att ingen försäkring tecknats (fram till idag, och kanske ej heller senare), enligt vad som framgår av andra handlingar.
Smart att ansöka om pengar som sedan kan utnyttjas till precis vad man vill.

Övervägande
Den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” får anses vara aktiva inom socialnämndens verksamhetsområde och verksamheten är också ett komplement till nämndens verksamhet.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig också till socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det är inte så att de saknar eget boende. De har ett boende i sitt hemland, men har valt (utom i fall av människohandel) att missbruka EU’s fria rörlighet för att komma till Sverige och inte betala för något boende i landet.

Föreningen är nystartad och kommer inom det snaraste ha årsmöte där man ska välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Red’s kom:
Föreningen finns inte förrän t ex stadgar antagits. Hur kan en kommun bevilja pengar till en ej existerande förening?

Ansökan avser delvis kostnader retroaktivt, då t ex kostnad för hyra av lokal från slutet av december 2014 och övriga kostnader från 1 januari 2015.

Retroaktiva kostnader föreslås dock godkännas då ansökan inkommit så snart det varit möjligt på det nya året 2015 och då beslut först kan tas av socialnämnden 21 januari 2015.

Red’s kom:
Om man tecknar ett hyresavtal innan anslag beviljats måste det finnas finansiering för detta sedan innan. Något annat än att detta redan varit finansierat har heller inte antytts. Det är då synnerligen märkligt om Lunds kommun beviljar medel för den period som redan är finansierad.

Hyra av lokal
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för lokal under perioden 141223–150331 med sammanlagt 16 233 kronor. Kostnaden för lokalen är högst rimlig. Dock föreslås socialnämnden godkänna hyreskostnaden under förutsättning erforderliga tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och eventuellt miljöförvaltningen ges.

Red’s kom:
Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar jag erhållit rörande föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 16 300 kr/mån är ”högst rimlig” för härbärge till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Utspisning/löpande utgifter
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för utspisning och löpande utgifter. Det får anses rimligt att det finns möjlighet till enklare förtäring under verksamhetens öppettider. Beräknad kostnad för utspisning får ses som rimlig.

Red’s kom:
På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 11 600 kr/mån är rimlig för utspisning till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Arvodering anställd
En ideell förening förväntas drivas av företrädesvis ideella krafter som arbetar utan ersättning. Eventuellt kan dock aktiva medlemmar inom t ex styrelse, utskott eller annan verksamhet tilldelas ett mindre arvode.

Socialnämnden föreslås därför inte godkänna kostnad för anställd personal. Det finns i dag inget beslut om att person/personer skall anställas.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 102 000 kr som föreningen ansökt om för tre månaders heltidstjänst.

Arvodering volontärer
Socialnämnden föreslås inte heller godkänna kostnad för arvodering av volontärer, då arbete inom en ideell organisation företrädesvis får antas vara ideellt.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 69 600 kr som föreningen ansökt om för arvode till volontärer under tre månader.

Övrigt/oförutsedda utgifter
Det får antas uppstå kostnader för drift, material och andra utgifter för en ideell förening, inte minst i uppstartsskedet av en verksamhet. Föreningens verksamhet vilar i viss mån på donationer men får antas ha och komma att ha utgifter för bland annat drift och material.

Socialnämnen föreslås godkänna en kostnad om 5000 kronor i månaden för övriga och oförutsedda utgifter, det vill säga sammanlagt 15 000 kronor för perioden 150101–150331 som ansökan avser. Summan bedöms rimlig för att säkerställa verksamhetens behov.

Red’s kom:
På vilket sätt är det rimligt att bevilja 15 000 kr (av sökta 27 000 kr) för något man inte vet vad det är och med hänsyn till att även andra donationer ges?
Genom donationer från flera håll där de olika givarna inte vet vad föreningen fätt i övrigt kan det bli ett stort överskott och frågan är vad dessa pengar då används till?

Socialförvaltningens förslag till beslut
att anslå 66 033 kronor till föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” för försöksverksamhet med härbärge för utsatta EU-medborgare som vistas i Lund, 150101-150331.

att socialförvaltningen under försökstiden har regelbunden kontakt med föreningen ”Hjälp tiggare i Lund”

SOCIALFÖRVALTNNGEN

Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

BIL. #7: Artikel i SDS 2015-01-22

SDS skrev 2015-01-22:
Kommunfullmäktige beslutade i november förra året att avsätta 700 000 kronor till härbärge för EU-migranter och socialnämnden har nu delat ut 66 000 kronor till Föreningen Hjälp tiggare i Lund. Pengarna ska användas till hyra, mat och materialinköp för härbärget som finns på Smålands nation.
Pengarna ska räcka till och med mars månad – det är så länge man har kontrakt med Smålands bostäder.

Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för, och jag vet att det finns lika många till. Det skär i hjärtat att behöva neka någon att sova inomhus.

Red’s kom:
12-15 personer till 16 platser enligt hyreskontrakt men till 18 personer enligt uppgift från Joakim Månsson Bengtsson.
Man lyckas alltså inte ens fylla upp de platser som finns i härbärget.

SDS tillägger;
I kväll beslutas om bygglov för ytterligare ett härbärge i Helgeandskyrkans församlingshem, som ska drivas av volontärer från Hjälp tiggare i Lund. En volontärutbildning har precis hållits där, men organisationen är i skriande behov av fler volontärer.
– Det behövs fler om vi ska kunna utöka. Det handlar framförallt om nattjour, vi har fyra personer som jobbar kväll, natt och på morgonen, vi har inte öppet på dagtid, säger Joakim Månsson Bengtsson.

BIL. #8: Budget utan skriftlig ansökan 2015-05-30

2015-05-30 har föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansökt om ytterligare pengar för perioden 2015-04-01–2015-12-31
OBS! Ingen skriftlig ansökan finns. Den har endast skett muntligen med följande i vissa delar kryptiska budget som enda grund:

Hjälp Tiggare i Lunds budget för april – december 2015
Transport Faktisk kostnad = 4 000 kr/mån (Budget: 4 000 kr/mån) Transport som räkas in i Härbärgets kostnad
Summa: 9 000 kr

Red’s kom:
Här försökte Hjälp tiggare i Lund få bidrag på 27 000 kr specifikt för EU-migranters hemresor med formuleringen ”I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat”.
Dessa hemresor för EU-migranterna godkändes emellertid inte av Socialförvaltningen i Lund.

Hyra Faktisk kostnad = 5 500 kr/mån (Budget: 5 500 kr/mån) Inkluderar el, vatten, wifi
Lokal Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) T ex inventarie, wifi dosa
Summa: 54 000 kr

Mat Faktisk kostnad = 11 000 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) Mat + förbrukningsvaror
Summa: 99 000 kr

Försäkring Faktisk kostnad = 0 kr/mån (Budget: 5 000 kr/mån) Oklart hur mkt det kostar
Summa: 45 000 kr

Red’s kom:
Det innebär att HTiL inte haft någon försäkring 2014-juli 2015 !!!
HTiL lär heller inte lägga några pengar på försäkring till årets slut.

Administration Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 500 kr/mån) Främst mobilabonnemang, beräknas stiga pga ökad behov av tillgänglighet samt utökning av larm
Summa: 4 500 kr

(Personal Faktisk kostnad = 15 500 kr/mån (Budget: 15 500 kr/mån) Konstant kostnad)

Totalt: 37 000 kr/mån (Budget: 42 500 kr/mån) Försäkringskostnad ännu ej fastställd. Obs, i budget bör det ingå en kolumn för oväntade kostnader, ca 2 000/månad, vilket skulle motsvara ca 45 000 kr/mån (om försäkring kostar < 5000 kr)

Summa: 238 500 kr

Akut insats 10 000 kr/mån (Budget: 0 kr/mån) Finns ingen klar budget avsatt för detta, dock stadig kostnad

Red’s kom:
Denna luddiga post ansåg socialförvaltningen inte vara ok.

Analya Gômez, kassör
HTiL 150530

BIL. #9: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-06-03

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Red’s kom:
Det är alltså inte korrekt. Ingen ansökan har lämnats in enligt Socialförvaltningen i Lund. Det har endast skett muntligen.

Beslutsunderlag
KF beslut 2014-11-27, § 203

Ansökan om medel för verksamhet riktad mot gruppen utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har i januari månad 2015 beviljats medel med sammanlagt 66 000 kronor för att driva natthärbärge under perioden januari till och med mars 2015.

Föreningen har nu fattat beslut om att ha verksamheten öppen under hela år 2015. De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken. De har under de varmare månaderna på året valt att ha öppet klockan 19-09. Utöver natthärbärgesverksamheten bedriver föreningen förmedling av övernattningsplatser hos privatpersoner som valt att öppna sina hem för kortare eller längre tid. De bedriver också uppsökande och informerande arbete samt förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov.

Föreningens verksamhet finansieras av privata donationer. Föreningen har för tillfället två personer arvoderade på heltid, vilket finansieras av medel från Crossroads Lund.

Red’s kom:
Två personer på heltid!?

Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter. Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund. Vid ledig plats prioriteras unga ensamma kvinnor, gravida kvinnor, äldre personer och personer som är sjuka. De söker också lösningar vid akuta behov av plats.

Föreningen ansöker om medel för perioden april – december 2015 till kostnader enligt följande:

Transport 36 000 kronor
I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat

Hyra och lokal 54 000 kronor
Posten avser kostnad för hyra av lokal med 5500 kronor per månad. I posten ingår el, vatten, inventarier och tillgång till bredbrand.

Mat 99 000 kronor
I posten ingår kostnader för middag och frukost som serveras de som övernattat. Det förekommer även att ytterligare personer ur gruppen bjuds in. I posten ingår också kostnader för förbrukningsmaterial.

Försäkring 45 000 kronor
Kostnaden är en uppskattning då försäkring inte har tecknats.

Administration 4500 kronor
I posten ingår kostnader för telefonabonnemang. Kostnaderna kan komma att stiga vid behov av fler abonnemang och vid behov av larm

Sammanlagt 238 500 kronor

I enlighet med ovanstående föreslagen handlingsplan för socialförvaltningens arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun föreslås föreningen Hjälp Tiggare i Lund tilldelas medel med sammanlagt 211 500 kronor för verksamhet april – december 2015 enligt ovanstående med undantag för kostnader för transporter som avser enskilda personers resor till hemlandet.
En kostnad om 1000 kronor i månaden, sammanlagt 9000 kronor, för föreningens egna transporter bedöms som rimlig. Verksamheten kommer att kontinuerligt följas upp av socialförvaltningen.

Red’s kom:
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Socialförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor

Red’s kom:
Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för den EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Gratis året runt härbärge med gratis mat planeras att införas för 50-75 EU-migranter som befinner sig i Lund.

700 000 kr extra i bidrag till Lunds EU-migranter

Lunds Kommun har för år 2015 tillfört (till Socialnämnden) 700 000 kr extra i bidrag för EU-migranter – dvs i praktiken för att finansiera tiggeriet i Lund.

Detta alltså utöver de övriga kostnader som EU-migranterna medför i form av gratis hemresor, sjukvård, tandläkare, renhållning och sanering, etc.

Socialnämnden tar beslut om bidrag till två föreningar

Imorgon (2015-06-17) ska Socialnämnden i Lund ta beslut om bidrag för EU-migranter för perioden april 2015 t o m december 2015 till;

  • Hjälp tiggare i Lund: 211 500 kr, där de ansökt om 238 500 kr
  • Lunds Diakoniförening: 62 500 kr, där de ansökt om 75 000 kr

Bidrag ges retroaktivt

Notera att bidragsperioden gäller för perioden april t o m december 2015, vilket innebär att föreningarna får bidrag 3 månader retroaktivt! Dvs de får i praktiken mer pengar än vad de begärt.

Detta trots att Socialnämnden sammanträder 1 gång varje månad.

Joakim Månsson Bengtsson sitter i Socialnämnden som beslutar om bidrag

Initiativtagare och styrelseordförande för Hjälp Tiggare i LundJoakim Månsson Bengtsson (MP) – sitter också i Socialnämnden som i morgon ska ta beslut om ifall anslaget på 211 500 kr ska beviljas till Joakim Månsson Bengtssons förening för EU-migranter.

Som alla förstår kommer detta bidrag till hans förening att beviljas av Joakim Månsson Bengtssons kollegor.

Om Hjälp Tiggare i Lund

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund startade 2014-12-16 (organisationsnummer 802492-5235).
Initiativtagare till Hjälp tiggare i Lund är språkröret för Gröna Studenter, Joakim Månsson Bengtsson, samt Martin, representant för Smålands nation i Lund.

Martin framstår inte med efternamn. På sajten Lundagård står det ”Fotnot: Martins efternamn är borttaget av säkerhetsskäl.”.

Det är inte lätt att hitta vem som ingår i styrelsen för Hjälp Tiggare i Lund, men i ett protokoll från föreningens styrelsemöte 2015-01-08 uppges följande deltagare på mötet;
Joakim Månsson Bengtsson – ordförande
• Johanna Hoogendoorn Hennum – sekreterare
• Saranna Lundén – ledamot
• Nils Österblom – adjungerad och har ej rösträtt

Not.
I styrelseprotokollet för Hjälp Tiggare i Lund från 2015-01-08 (bara tre veckor efter starten av föreningen) står det bl a;
Marianne och Li har båda lämnat styrelsen av olika anledningar. Trots förlusten av två av fem ledamöter fortsätter denna interimistiska styrelse sitt arbete som vanligt, för att inte föreningens utveckling ska stanna upp. Då vi inte längre har någon ordförande tar övriga styrelseledamöter beslutet att Joakim får anta rollen som ordförande tills vidare.

I Lunds Socialnämnd sitter;
• Sven-Bertil Persson (ordförande) – Vänsterpartiet (Epost: sven-bertil.persson2@lund.se)
• Erik Hammarström (vice ordförande) – Miljöpartiet (Epost: erik.hammarstrom@lund.se)
• Göran Wallén (2:e vice ordförande) – Moderaterna (Epost: goran.wallen@lund.se)
Joakim Månsson Bengtsson – Miljöpartiet (Epost: joakim.manssonbengtsson@lund.se)
• Peter Fransson – Socialdemokraterna (Epost: peppe.fransson@yahoo.com)
• Eva S Olsson – Socialdemokraterna (Epost: eva.olsson6@lund.se)
• Yumna Ramadan – Feministiskt Initiativ (Epost: yumna.ramadan@lund.se)
• Sonja Lindlöf – Folkpartiet (Epost: sonja.lindlof@lund.se)
• Mattias Horrdin – Centerpartiet (Epost: mattias.horrdin@lund.se)
• Agneta Lindskog – Kristdemokraterna (Epost: agneta.lindskog@lund.se)
• Dan Ishaq – Moderaterna (Epost: dan.ishaq@lund.se)

Ersättare:
• Dara Ahmad – Socialdemokraterna (Epost: dara.ahmad@lund.se)
• Anna Gawrys – Socialdemokraterna (Epost: anna.gawrys@lund.se)
• K Arne Blom – Socialdemokraterna (Epost: Saknas)

• Jenny Sjöö – Miljöpartiet (Epost: jenny.sjoo@lund.se)
• Amanda Bjernestedt – Miljöpartiet (Epost: amanda.bjernestedt@lund.se)

• Ola Borre – Folkpartiet (Epost: ola.borre@lund.se)
• Mark Collins – Folkpartiet (Epost: mark.collins@lund.se)

• Martin Stensson – Vänsterpartiet (Epost: martin.stensson@lund.se)
• David Liljedahl – Centerpartiet (Epost: david.liljedal@lund.se)
• Kellemoa Kebede – Kristdemokraterna (Epost: Saknas)
• Petra Douhane – Moderaterna (Epost: Saknas)

Det finns många märkligheter i denna bidragshistoria, och snart kommer mer viktig information om detta. Missa inte att läsa fortsättningen av denna osannolika historia!

Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Två ansökningar har kommit in till socialförvaltningen i Lund gällande bidrag till insatser för utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Hur kan en kommun bevilja stöd för andra länders medborgare, i form av t ex gratis boende i kommunen för EU-migranter? Det är inget som på något sätt tillför skattebetalarna i Lund något, dvs dem som kommunen har i uppdrag att värna om.

Trend att religiösa församlingar engagerar sig allt mindre i svenska medborgare

Lunds diakoniförening (LDF) ansöker om 62 500 kronor.
Socialförvaltningen föreslår att bevilja diakoniföreningens ansökan.

Red’s kom:
Det har blivit en trend att religiösa församlingar ansöker om pengar för att försörja de EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga. Dvs, de används som bulvaner för kommunerna. Danmark har infört förbud mot detta, och det blir allt tydligare varför detta förbud infördes.

Det är förkastligt att skattemedel går till kyrkorna för att underlätta tiggeriet i Sverige. Det hade varit illa nog om de utnyttjat sina ”egna” pengar för detta.

Dessutom förtas medborgarnas möjligheter att få insyn i hur pengarna till EU-migranterna används.

Senast idag kräver t ex Pingstkyrkan i Kristianstad pengar av kommunen för att ”hjälpa” EU-migranter.

Hjälp tiggare i Lund: 211 500 kr i bidrag

Föreningen Hjälp tiggare i Lund ansöker om 238 500 kronor.
Socialförvaltningen föreslår att bevilja 211 500 kr till Hjälp tiggare i Lund.

Red’s kom:
Vad ska dessa pengar användas till?

Initiativtagaren till föreningen Hjälp tiggare i Lund, Joakim Månsson-Bengtsson, visar varje gång han uttalar sig att han har väldigt liten insikt i problemen runt EU-migranter. Det skulle vara ett rejält slöseri med skattemedel om Lunds kommun ger bidrag till denna förening som tyvärr inte gör annat än att befästa tiggarnas utsatthet istället för att hjälpa dem att komma på fötter.Klicka här för att gå till artikeln i Lokaltidningen, 2015-06-12
Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Den dubiösa föreningen En bättre chans – för EU-migranter – får bidrag av Eskilstuna kommun


Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lund ska hjälpa tiggare

Socialförvaltningen i Lund kommer under veckan presentera ett handlingsprogram för hur EU-migranter på Lunds gator ska hjälpas. Åtgärdspaketet är hemligt ännu så länge.

Red’s kom:
Det är inte kommunens ansvar att hjälpa tiggare från andra länder och frågan är om Lunds skattebetalare uppskattar att skattemedel används för att finansiera tiggeri i Lund.

Det är i regel dessutom kontraproduktivt att underlätta för tiggeri i Sverige. Det är inget som gagnar tiggarna på lite längre sikt att svenska kommuner befäster tiggare i deras utsatthet.

Kommunal samordnare för tiggare, varför?

– Önskan är att vi får en kommunal samordnare på övergripande nivå, säger Joakim Månsson-Bengtsson, ordförande i föreningen Hjälp tiggare i Lund, som gissar att det finns 60-80 tiggare i Lund.

Red’s kom:
Vad är det som behöver samordnas med vad i Lund?

Tänk om det funnits samordnare för andra grupper i samhället, som dessutom i regel är betydligt fler än 60-80 st.

Varför ska kommuner ha en kommunal samordnare för tiggare? Om Lund inrättar en kommunal samordnare för EU-migranter vill jag hävda att kommunen använder sina resurser på ett ytterst vårdslöst sätt.

Tiggare ockuperat p-platser för 10-15 fordon

Sedan flera månader tillbaka använder tiggare parkeringsplatser på Åkerlund & Rausings väg i Lund som uppställningsplats för bilar som de sover i (mittemot ”Koängen”). Sammanlagt mellan tio och femton fordon.

Red’s kom:
Sedan minst september 2014. Dvs minst under minst 9 månader.

Körodugliga/oförsäkrade fordon körs på svenska vägar av tiggare

Tre av tiggarnas fordon har stått stilla på samma plats i flera dygn och dömts ut som körodugliga av bilbesiktningspersonal. Lunds kommun anlitade bilbärgning för att transportera bort de tre bilarna. Men de var redan flyttade.
– 24-timmarsregeln gäller och bilarna är borta. Vi har inte mer att göra här, konstaterade parkeringschef Fredrik Gustafsson, Lunds kommun.

Red’s kom:
På något sätt kom bilarna dit och nu har bilarna körts till annan plats.
Risken är stor att det kommer många bilar från Rumänien/Bulgarien, etc, som är farliga för dem själva och andra på landets vägar. Ingen kontroll görs vid gränsen.

TIGGARES OFÖRSÄKRADE BILAR
Hur många av dessa tiggarbilar är försäkrade? Vad händer om tiggarna råkar ut för en olycka med sina oförsäkrade bilar i Sverige? Vem betalar de skador tiggarna orsakar?

Nedskräpning runt bilar

Ginu Botderata är rumän och talesperson för tiggarna vid parkeringsplatsen.
– Folk har klagat på att det inte är rent på och kring parkeringen. Men vi lovar vi nu ska hålla rent här, säger han.

Red’s kom:
Tiggarna är så organiserade i Lund att de t o m har en ”talesperson”?

Överallt dessa miljöföroreningar runt tiggarna. Man kan undra varför EU-migranter som tigger i Sverige är så nonchalanta och respektlösa att de i så stor omfattning skräpar ner överallt de befinner sig. Varför ska det behövas att de blir tillsagda innan de i bästa fall börjar sköta sig (vilket tycks vara extremt sällsynt)?

Uträttar sina behov i buskarna

Flera av de som bor i bilarna på parkeringsplatsen gör sina morgonbehov i träddungen på andra sidan Åkerlund & Rausings gata (bl a i skogsplanteringen i anslutning till boulebanan vid Å & R).

Red’s kom:
Dessa sanitära problem runt tiggarna får en rad negativa konsekvenser och samhällets kostnader för renhållning efter EU-migranter blir väldigt stora.

Gratis toaletter och dusch för tiggare, en långsiktig lösning?

– Folk, oavsett vilken situation de lever i, måste ha möjlighet att utföra sina basala behov. Det måste finnas toaletter till folk som sover ute på nätterna eller i sina bilar. Så länge vi inte har tillräckligt många härbärgesplatser måste det finns möjlighet att gå på toaletten eller att ta en dusch, säger Joakim Månsson-Bengtsson.

Red’s kom:
Det finns t ex hotell, B&B och vandrarhem som har dessa faciliteter. Dessutom finns det offentliga toaletter. Innan EU-migranterna började strömma till Sverige var detta inget problem. Är det rimligt att Sverige bygger upp ett samhälle som är anpassat för tiggare från andra länder som inte är beredda att betala för några tjänster?

Riktlinjer för att motverka kränkningar och rasism mot tiggare

Joakim Månsson-Bengtsson hoppas att Lunds kommun tar fram riktlinjer för hur kränkningar och rasism ska motarbetas i Lund.
– Rasism finns här också. Jag hoppas att det kommer en plan i handlingsprogrammet för hur detta ska motarbetas, säger Joakim Månsson-Bengtsson.

Red’s kom:
Det har aldrig rapporterats i media att detta förekommit mot tiggare i Lund, så frågan är hur mycket sanning det ligger i Joakim Månsson-Bengtssons påstående.

Det finns många grupper i det svenska samhället som utsätts för kränkningar och rasism, inte bara tiggare. Varför skulle just gruppen EU-migranter (där det inte ens finns rapporter om att detta förekommit) ha högre prioritet än svenska medborgare?

Hur skulle ett program som motverkar kränkningar/rasism specifikt för tiggare se ut?
Det har tidigare givits två förutsättningar som är grundläggande för att motverka eventuella kränkningar/rasism av tiggare:
1. Tiggarna respekterar Sverige och landets regelverk.
2. Tiggarna är inte en belastning för landet och dess välfärd.
Men jag vill hävda att det kanske viktigaste är att alla dessa organisationer för EU-migranter – t ex ”Hjälp tiggare i Lund” – som poppar upp över hela landet, befinner sig på en mer realistisk nivå där dessa aktivister inte hela tiden ställer orimliga och omöjliga krav som bara upprör gemene man (och kvinna).

Tilläggas kan att Joakim Månsson-Bengtsson anser att tiggarna kommer till Sverige för att arbeta inte för att tigga. Hans resonemang ger intryck av att han inte är särskilt införstådd med frågeställningen och vad det handlar om.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-06-09
Not.
Redan för nästan 9 månader sedan, 2014-09-24, rapporterade SkD om att Lunds kommun arbetade på en strategi för EU-migranter.

En privatperson skrev då om EU-migranterna på Å & R’s väg;
– En kraftig stank finns inom detta område. Det förekommer även eldning i området mot järnvägen. Hela området kring parkeringsplatsen är starkt nedskräpat. Det är oacceptabelt att parker och grönområden används för detta ändamål och speciellt i närområdet till Palettskolan där barn vistas och leker. Nämnda parkeringsplats/område utmed järnvägen är ett återkommande problem där det ofta sker dumpning av skräp och annat avfall samt att det förekommer långtidsboende.

Lunds kommun (tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och miljöförvaltningen) är i aktiv dialog med polisen för att hitta en strategi för de hemlösa EU-migranterna i stan.
– De har inte uppehållstillstånd, men har rätt att vistas här på grund av den fria rörligheten inom EU. Vi diskuterar olika alternativ för att situationen ska bli så bra som möjlig för alla parter. Vi ska inom kort ha en strategi som Lund kan stå för, säger Håkan Lockby, teknisk direktör på Lunds kommun.

Red’s kom:
EU-migranter är inte ”hemlösa” bara för att de saknar en fast adress i Sverige.

Se även bl a;
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg


Kan kommunen bistå EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige?

Vem ska försörja EU-migranterna?


Hjälp till EU-migranter lockar fler tiggare, enligt Moderaterna i Haninge

EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

I dagens Aftonbladet har det kommit ännu ett av de oändligt många debattinläggen (som alla har det gemensamt att de inte tillför något i debatten) från vänsterextremister om EU-migranter. Under den märkliga rubriken ”Bygg inte ett förbud på lögner om tiggare” och den likaledes märkliga slutsatsen ”Mediers drev drabbar de allra mest utsatta” skriver en samling vänsterextremister/aktivister i Sverige följande:

Lögnaktig retorik?

I takt med att SD:s framgångssaga fortsätter har några av de andra partierna börjat flirta med deras väljare och har allt mer anammat deras lögnaktiga retorik om det så kallade kriminella organiserade tiggeriet.

Red’s kom:
Det är en fördel om man kan skilja på fakta och fiction. SD’s framgångar är inte en saga. Det är realitet idag.
Ju fler vänsterextremister som skriker och ställer orimliga krav istället för att försöka argumentera på ett sakligt och konstruktivt sätt för det som de tror på, hur galet det än är, så kommer SD få fortsatt fler väljare.

Vad är det som gör att ni vänsterextremister har så svårt att förstå att det är inte minst er som SD har att tacka sina framgångar för?

Lögnaktiga retorik”?
Det ”så kallade” kriminellt organiserade tiggeriet är ju nu bekräftat, trots att S+MP-regeringen inte varit intresserade av att detta skulle utredas.

Varför är det ett så starkt hat bland vänsterextremister mot alla som inte tycker som dem? Varför ska det bara få finnas en allenarådande åsikt?

Jag gissar att det beror på deras oförmåga att argumentera för sin sak och för att de enda argument de har mot fakta är rena känsloargument. I aktuellt fall dessutom känsloargument som inte håller för det som de påstår sig vilja uppnå.

Det blir fel om man bara tänker med hjärtat. Hjärnan måste någonstans också vara inkopplad i tankegångarna.

Vänsterextremister vill att vi inte debatterar tiggeri

Nu talas det om att förbjuda tiggeri på allmän plats.

Red’s kom:
Ja, det upprör vänsteraktivister att vi lever i ett land som i alla fall till viss del är demokratiskt, där det inte bara är ett sätt att tänka som tillåts.

Om det demokratiska klimatet inte passar, varför inte flytta till ett land som stämmer överens med hur ni vill att världen ska se ut. Nordkorea, t ex.

Hur frekvent kollar vänsterextremister källor?

De senaste veckorna har även medier börjat vända på stenar för att avslöja den påstått organiserade brottsligheten bakom tiggande EU-medborgare. I deras jakt på kriminella nätverk har de många gånger missat att vara kritiskt granskande och underlåtit att kontrollera källorna.

Red’s kom:
Ja, det förekommer att media gör som vänsterextremister. I 99% av fallen handlar det om att det kraftigt vänsterstyrda media i Sverige framfört felaktiga åsikter och slutsatser som stämt överens med hur de längst ut till vänster vill att det ska se ut, men inte hur verkligheten ser ut.

Var fanns vänsterextremistdrevet när SVT ljög om utbildningsnivån för nyanlända? Knäpptyst från vänsterextremisterna, som alltid vid dessa tillfällen.

Medias fel att EU-migranter säljer färre tidningar och tjänar mindre?

Mediers drev har lett till att redan utsatta människor får betala ett allt högre pris. De säljer färre gatutidningar och pengarna i deras muggar har minskat.

Red’s kom:
Problemet är väl mest att det inte funnits något mediadrev. Men det är signifikativt för vänsterextremister att de vill bestämma vad som ska yttras.

TIGGARTIDNINGAR
Att EU-migranterna säljer färre gatutidningar är fullt naturligt när nyhetens behag lagt sig. Vad som däremot är mycket märkligt är att det överhuvudtaget fanns någon som ville köpa dessa kraftigt överprisade tidningar utan något intressant innehåll. De som köpt en gång lär inte köpa igen.

KOPP-PENGAR
Vad gäller hur mycket skattebefriade pengar som tiggarna drar in så vet vänsterextremisterna inte mer om detta än någon annan. Men det är väl ganska givet att när Sverige fått 6.000 tiggande EU-migranter (som tycks fortsatt öka i antal) så är det alltför många som delar på de pengar som en mindre andel vilseledda människor är villiga att ge.

Alla samhällsgrupper utsätts för brott, inte bara EU-migranter

De senaste veckorna har utsatta EU-medborgare runt om i landet utsatts för mer spott och spe än tidigare.

Red’s kom:
Om det skett någon märkbar förändring åt ena eller andra hållet är det ingen som vet. Det är bara spekulationer.

Men det tycks som att det i de övervägande fallen handlar om bråk mellan EU-migranter.
Det förekom ett fall där vad jag förstår en kurdisk yngling (med brottsligt förflutet) körde på en tiggare med sin moped. Sådant får inte förekomma, men detta går tyvärr inte att förhindra mer än alla de brott som svenska medborgare utsätts för.

Media kan inte till 100% begränsa sin bevakning till det som vänsterextremisterna vill ska framföras i media, som redan är på tok för censurerat för ett land som utger sig för att vara demokratiskt.

Inte bara EU-migranter utsätts för kränkningar och misshandel

I en del fall har pöbelmentaliteten tagit över och både romer och andra utsatta EU-medborgare har misshandlats eller utsatts för kränkande behandling.

Red’s kom:
Ja, det är tråkigt att vänsterextremisternas aktiviteter och oförsonliga inställning lett till att galningar poppar upp och beter sig illa mot EU-migranter. Även om EU-migranterna inte har någon respekt för Sverige och dess lagar så får angrepp på EU-migranter inte förekomma under några omständigheter. Det är givet!

Det är min förhoppning att vänsterextremisterna någon gång kan börja bete sig lite mer sansat så att de inte i onödan driver fram fler galningar som åsamkar EU-migranter skada.

Vilken människohandel ger bäst förtjänst?

Skrupelfria människohandlare tjänar betydligt mer på sexhandel än på att tvinga män och kvinnor att tigga åt dem för småslantar.

Red’s kom:
Det vet vi naturligtvis inget om, men vad skulle det ha för relevans för vad?

Utnyttjande av funktionshindrade EU-migranter

I många länder runt om i världen utnyttjar kriminella ligor funktionshindrade män, kvinnor och barn och tvingar dem att tigga ihop pengar som de sedan lägger beslag på. Det är mycket möjligt att denna form av kriminellt utnyttjande har spridit sig till Sverige.

Red’s kom:
Ja, så som det nu vid ett flertal tillfällen bekräftats sker för EU-migranter i Sverige, och detta trots att det inte gjorts någon utredning av polisen om förekomsten av detta.

Möjligen bevis för utnyttjande av en funktionshindrad rom?

Möjligtvis finns det bevis för ett fall av kriminellt utnyttjande av en funktionshindrad rumänsk rom här, men hittills har ingen blivit dömd. Detta enda möjliga fall har rivit upp en storm på sociala medier och ses som bevis för att de som ropar på förbud mot dem som tigger har rätt.

Red’s kom:
Mjae, lite mer än ett fall är det allt. Aktivisterna måste försöka hålla sig lite bättre uppdaterade över vad som händer i världen… i alla fall i Sverige, Sedan hur många som döms för människohandel är ingen måttstock på hur vanligt förekommande människohandel är.

Organiserat tiggeri och tiggarbossar i Sverige

Om det skulle visa sig att tiggeriet till viss del är organiserat och att bossar eller kriminella nätverk tjänar pengar på att utnyttja utsatta människor ska vi inte ropa på förbud. I sådana fall är det ännu viktigare att vi hjälps åt och tar hand om dem som i så fall har blivit drabbade.

Red’s kom:
Det finns ingen logik i detta. Varför ska vi inte ”ropa på ett förbud”? Ni vänsterextremister borde stå högst upp på barrikaderna och utkräva förbud som gör att det går att stävja denna människohandel. Vad är det ni är ute efter egentligen? Det tycks i alla fall inte vara det bästa för EU-migranterna.

Sedan behöver vi inte vänta på att det ska ”visa sig” att tiggeriet till viss del är organiserat. Det är bekräftat bortom allt rimligt tvivel. Hur långt ifrån verkligheten befinner sig vänsterextremisterna egentligen?

På samma sätt är det också bekräftat bortom allt rimligt tvivel att det inte bara är i andra länder som tiggarbossar tjänar pengar på utsatta människor. Det är bekräftat att detta förekommer även i Sverige.

Givet att oskyldiga inte straffas

Det är viktigt att vi aldrig behandlar offer som förbrytare och straffar dem som är oskyldiga.

Red’s kom:
Det tror jag alla håller med om. Vad är problemet?

Att enskilda kommuner försörjer EU’s fattiga är ingen lösning

Det är viktigt att vi ser människan och fortsätter ta hand om dem som har kommit hit på ett värdigt sätt och ser till att de har mat för dagen och tak över huvudet.

Red’s kom:
Detta tror jag är betydligt färre som instämmer i. Förutom att det på intet sätt är Sveriges ansvar att sörja för EU’s 125 miljoner fattiga så gagnar det inte EU-migranterna att Sverige befäster tiggarnas utsatthet.

Vi har många problem internt i Sverige som är långt ifrån lösta. Inte minst 225.000 pensionärer som lever under EU’s fattigdomsgräns. Men där finns det inga aktivister som bryr sig det minsta. Det är bara andra länders medborgare som är viktiga för vänsterextremisterna, för det är mer ”inne” nu.

Att ge enskilda tiggare pengar och köpa tiggartidningar löser inget

Det är viktigt att vi fortsätter lägga en och annan slant i deras muggar och att vi köper gatutidningar av dem så att de kan försörja sig och sina familjer.

Red’s kom:
Vi kan bara hoppas att Sveriges icke-vänsterextremister är klokare. Ge istället endast pengar till välgörenhetsorganisationer. Skada inte EU-migranter genom att ge pengar i muggen eller köpa tiggartidningar.

Muggmynt lika viktigt som hemlandsstöd?

Men det är lika viktigt att vi fortsätter ge dem stöd i sina hemländer, ett stöd som syftar till att ge dem verktyg och möjligheter till försörjning och förändring som de behöver för att inkluderas i sina hemländer.

Red’s kom:
Nej, det är inte lika viktigt. Stöd i hemlandet är det enda fungerande alternativet, för alla parter.

Vilken är lögnens väg?

Sverige står vid ett vägskäl. Fortsätter vi att vandra på lögnens och det meningslösa hatets och våldets väg kommer vi snart att träda in i ett nationellt mörker som det kommer bli allt svårare att bryta sig ur.

Red’s kom:
Det nationella mörkret står vänsterextremisterna för med sina krav och ansträngningar för åsiktsförbud och censur av beslutsunderlag.

Vad gäller våldet och hatet så kan man hoppas vänsterextremisternas hat dämpas och att de inte fortsätter inspirera knäppgökar att attackera EU-migranter.

Medmänsklighetens och solidaritetens väg

Därför är det viktigt att vi fortsätter att vandra på medmänsklighetens och solidaritetens väg och öppnar våra hjärtan för utsatta medmänniskor, precis som Fredrik Reinfeldt rakryggat vädjade till oss att göra i det tal som han höll i samband med förra årets riksdagsval.

Red’s kom:
Vi ska vandra på medmänsklighetens och solidaritetens väg, men inte på samma väg som vänsterextremisterna, och inte genom att helt glömma bort landets egna utsatta.

Nätverket för utsatta EU-medborgare i Sverige

Marie Volkevics, Föreningen en bättre chans, Eskilstuna.
Per Rosendahl, Solidaritet med EU-Migranter i Mark, Kinna.
Joakim Månsson Bengtsson, ordförande Hjälp tiggare i Lund, Lund.
Gini Mohlin, nätverket Hjälp Västerbottens Tiggare (HVT), Hällnäs.
Annika Eliasson, aktivist, Helsingborg.
Estelle Domeij, aktivist, Stockholm.
J.C. Schütz, aktivist, Norrköping.
Helen Hugosson Strandemo, ansvarig utgivare gatutidningen Dik Manusch, Skellefteå.
Britt-Inger Hedström Lundqvist, ordförande föreningen Dik Manusch Vänner, ledamot för föreningen RFHL, Skellefteå.
Thord Kristiansson, ordförande Solidarisk Människohjälp, Engelholm.
Hanna Modig, vice ordförande SAMS, Skellefteå.
Linda Lundqvist, ordförande föreningen RUNG, Hällnäs.
Bodil Ellebaek Larsson, ordförande föreningen STAND Båstad-Laholm, Båstad.
Micael Grenholm, Stefanushjälpen, Uppsala.
Mikael Good, socialreporter, Huskvarna.
Maj Wechselmann, regissör, dokumentärfilmare, Stockholm.
Ulla Gunnevik, socialarbetare Frälsningsarmén i Huskvarna.
Linda Stomberg, Borås.Malmös kåkstad. Klicka här för att gå till insändare i Aftonbladet, 2015-06-06

Se även bl a;
Aftonbladets debattmarodörer – Obekväma åsikter avfärdas som rasism

Sveriges smala åsiktskorridor – Rädsla för sanningssägare


Ekurirens ansvarige utgivare försvarar anonyma ledare om EU-migranter


80% av de journalister i all media som bevakar politik och samhälle är vänstersympatisörer! Varav 46% MP

Medias påverkan – Ett demokratiskt problem

En författares attack på den svenska åsiktslikriktningen och trångsyntheten


Slitna slogans om tiggeriet – en sammanställning – SVT 2015-04-17


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.