Vänsterpartiet begärt laglighetsprövning av Umeås beslut att inte erbjuda EU-migranter gratis boende

Vänsterpartiet har begärt en laglighetsprövning av ksau:s (kommunstyrelsens arbetsutskott) beslut om att inte ordna en alternativ uppställningsplats åt de EU-migranter som uppehållit sig vid Nydalabadet.

Red’s kom:
Tror Vänsterpartiet på allvar att det skulle vara olagligt av en kommun att inte finansiera tiggeriet av utländska medborgare i Sverige?

Det är tvärtom alla beslut som kommuner tar om att ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare, i strid med kommunallagen, som skulle laglighetsprövas.

LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se; Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

– Det finns vissa regler hos kommunen om hur ett ärende ska beredas. I det här fallet anser vi att det inte har följts. Vi anser också att det föreligger ett osäkert beslutsförhållande mellan kommunstyrelsens och socialtjänstlagstiftningen, säger Daniel Kallos, Vänsterpartiet.

Red’s kom:
Kan man uttrycka sig mer kryptiskt än så här?

Not.
Daniel Kallos har, efter denna begäran om laglighetsprövning, själv blivit polisanmäld av polisen för sitt agerande i detta sammanhang;
Daniel Kallos (V) anmäld av polis vid information till EU-migranter – V stöder attacken

På vilket sätt då?
– Det beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit kan beröra socialnämndens myndighetsutövning. Vi menar att ksau inte har beaktat att beslutet kan beröra myndighetsutövningen, säger Daniel Kallos.

Red’s kom:
Någon som blev klokare av detta om vad som egentligen överklagats på vilka grunder?

Jag har själv inte läst denna begäran om laglighetsprövning (vem som helst kan begära ut handlingarna av förvaltningsrätten eller Umeå kommun), men med tanke på omständigheterna kan jag tänka mig att den innehåller svammel av sällan skådat slag.

Laglighetsprövningen har lämnats in till förvaltningsrätten.

Red’s kom:
Vänsterpartiets absurda begäran om laglighetsprövning lämnades in till förvaltningsrätten i juni 2015. Kanske förvaltningsrätten snart kommer till beslut, eller redan gjort detta? I media är det tyst.

Vänsterpartiet skrivit till Kronofogden om avhysning av kyrkorna

Samtidigt så har Vänsterpartiet skickat en skrivelse till Kronofogdemyndigheten angående kommunjuristens begäran om hjälp för att avhysa kyrkorna som har avtal om bland annat husvagnsplatser vid Nydalabadet.

Red’s kom:
Se; Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

Undrar vad Vänsterpartiet ville att Kronofogden skulle göra åt kommunens beslut om avhysning av Pingstkyrkan/Carlskyrkan?

Anmärkningsvärt med handlingskraft bland politiker?

– Det anmärkningsvärda med kommunens begäran till Kronofogden är att den lämnades in bara två dagar efter beslutet i ksau om att inte hålla löftet om att ordna en ny uppställningsplats, säger Daniel Kallos.

Red’s kom:
Vad är problemet med detta? Bara för att handlingskraft saknas hos Vänsterpartiet (konstruktiv sådan) så kanske inte även alla andra behöver dra varje fråga i långbänk.

Ansökan till Kfm om avhysning

I begäran framgår det inte heller att en eventuell tvångsförflyttning skulle innebära att barnfamiljer berörs, säger Daniel Kallos.

Red’s kom:
Nu blev det inngen tvångsförflyttning eftersom EU-migranterna lämnade platsen ”frivilligt” när de förstod att de inte längre skulle kunna ockupera platsen som de olagligen tagit i besittning.
Se bl a;
EU-migranter föregick avhysning – flyttar från Nydalabadet till rastplatser

Men om Kronofogden behövt utföra avhysningen, vad hade det spelat för roll på vilket sätt om detta inte klargjorts i ansökan om avhysning? Även barnfamiljer måste följa lagen, och det var ingen som hindrade EU-migranterna från att åka hem till sin egen bostad i sitt hemland.

Kronofogden har i övrigt egna ögon att se med.

Svenska barnfamiljer avhyses från sina riktiga hem. Det är märkligt att Vänsterpartiet tycker att EU-migranter inte bara ska ha samma rättigheter som svenska medborgare utan även fler och större rättigheter.Klicka här för att gå till artikeln i VK, 2015-06-05
Se även bl a;
EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

Avhysta EU-migranter i Umeå ockuperar ny plats – Kyrkan anser de är kommunens ansvar

Svenska kyrkan i Umeå tycker skattebetalarna ska försörja alla EU-migranter

Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

EU-migranter i Umeå får nya boenden


Daniel Kallos (V) efterlyser kortsiktiga icke-lösningar för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn

Under rubriken ”Barnkonventionen gäller alla barn i Göteborg” skriver David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg om att Rumäniens barn ska erbjudas skola i Göteborg;

För de EU-medborgare som befinner sig i Göteborg gör civilsamhället tillsammans med kommunen viktiga insatser. Det är självklart att Göteborg ska göra detta.

Vi får aldrig acceptera att barn inte får den skolgång de har rätt till, eller att människor tvingas sova under broar.

Red’s kom:
Vi får heller aldrig acceptera att svenska kommuner använder skattebetalarnas pengar till något kommunen inte har rätt till, så som KD vill.

Den plan som kommunstyrelsen ska fatta beslut om är ett steg i rätt riktning, men det krävs ett arbete på alla politiska nivåer för att bryta den diskriminering och fattigdom som tvingar människor att tigga.

Red’s kom:
Med ”människor” avses alltså romer från Rumänien och Bulgarien, och frågan är varför en enskild kommun i Sverige ska arbeta för andra länder, förutom att det bryter mot kommunallagen.

David Lega (KD) m fl vill särbehandla romer, men enligt kommunallagen får en kommun inte agera välgörenhetsorganisation för andra länders medborgare. Dessutom ska kommunen följa likabehandlingsprincipen, vilket Göteborgs kommun inte gör när de erbjuder skolgång till vissa turisters barn.

Efter ett initiativ av Alliansen förra året har en konkret handlingsplan tagits fram. Enligt den föreslagna planen ska socialsekreterare ägna sig åt uppsökande verksamhet när barn befinner sig i olämpliga miljöer, exempelvis boende på parkeringsplatser.

Red’s kom:
Om andra länders barn far illa i Sverige så är det utvisning som gäller.

Alliansens plan i Göteborg är att Göteborg övertar ansvaret för romers barn

Planen anger också att skola ska erbjudas dessa barn. Detta är en självklarhet, FN:s barnkonvention gäller alla barn, överallt och alltid.

Red’s kom:
Barnkonventionen säger inget om att ett specifikt EU-land ska överta andra EU-länders ansvar för barn.
Se; EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Politiska beslut ska tas baserat på fakta, och inte på lögner. Barnkonventionen är inte en lag i Sverige, och även om de allmänt formulerade rekommendationerna i denna konvention riktar sig till all världens barn så innebär den inte att Sverige ska ta över ansvaret för romers barn. Det är bara extremt okunniga personer (t ex Soraya Post) som kastar ur sig dessa dumheter, utan att ens läsa barnkonventionen.

Beslut tas i morgon

I morgon, onsdag, ska kommunstyrelsen fatta beslut om planen.

Red’s kom:
Om kommunens politiker tar ett lagvidrigt beslut att fortsätta erbjuda utbildning till romers barn på skattebetalarnas bekostnad – vilket politikerna naturligtvis kommer att göra, utan någon konsekvensanalays – så kan detta beslut överklagas av medborgarna;

LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Vilket ansvar har hemlandet (Rumänien)?

Ansvaret för att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering ligger dock på hemlandet.

Red’s kom:
Varför skulle det vara någon skillnad i ansvarsfördelningen specifikt när det gäller barn?
Varför skulle Rumänien ha ansvar för ”att EU-medborgare lever i fattigdom, utanförskap och diskriminering”, men inte för landets barn?

David Lega (KD) okunnig om vilka möjligheter som finns

När det finns EU-länder som, trots erbjudet bistånd, inte vidtar lämpliga åtgärder så måste EU tydligt markera genom olika typer av sanktioner.

Red’s kom:
Detta är ett av de mest uttjatade påståenden i debatten. Ja, vi vet alla vad EU borde göra, men att hela tiden bara tycka att EU ska ta sitt ansvar, på vilket sätt blir något bättre av det?

Det är handling och inte vaga ord som behövs. Det minsta som politiker borde göra är att komma med konkreta förslag. Men förslagen lyser med sin frånvaro, som alltid. Ekklare då för kommunen att välja en simpel lösning som bara döljer problemen temporärt.

Politiker är extremt fega, och det är ofrånkomligt att denna extrema feghet drabbar medborgarna.

Vilka förslag löser vilka problem?

Ett antal förslag har hörts i debatten, alltifrån att man ska kunna få stöd ur EU:s socialfond utan att själv bidra med egna medel, till att Sverige bör avstå från att betala avgift till EU till dess att EU löst frågan.

Red’s kom:
Först gör man en analys över vilka problem som finns. Efter en konsekvensanalys fastställer man vilken åtgärd – om någon – som ska lösa vilket problem.

Man gör inte som många politiker vill och genomför ostrukturerade, allmänna åtgärder som man tror löser alla problemställningar av skiftande karaktär, men som istället endast bygger på problemen.

Uteslutet med uteslutning av Rumänien ur EU

Även frågan om enskilda länder ytterst borde kunna bli uteslutna ur unionen bör prövas.

Red’s kom:
Precis som med t ex brottslingar i Sverige så kommer länder i EU undan bara man bryr sig tillräckligt lite. EU är en feg organisation och de få personer som bestämmer där skulle aldrig våga utesluta Rumänien, eller ens hota om detta.

Uteslutet att S+MP-regeringen sätter press på Rumänien

Regeringen bör se över vilka åtgärder som är lämpliga för att sätta den press som tyvärr krävs för att lösa frågan.

Red’s kom:
Retorik som inte tillför det minsta. Politiker vågar inte ens föreslå åtgärder eftersom de är rädda för att kritiseras.

S+MP-regeringen är nog den sista regering inom EU som skulle ”se över” att sätta press på Rumänien.

Uteslutet att Rumänien skulle betala andra länders kostnader för Rumänien

Kommuner, som Göteborg, bör se över möjligheten att fakturera medlemsstater som inte tar ansvar för sina medborgare. Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen att Göteborg ser över denna möjlighet. Det kan inte vara meningen att svenska kommuner ska stå för kostnader för andra EU-länder.

Red’s kom:
Denna okunniga David Lega (KD) lever i drömmarnas värld. Sverige har, precis som EU, lärt Rumänien att de inte behöver betala för några kostnader som de åsamkar andra länder.

Rumänien betalar t ex inte en enda vårdfaktura för sina medborgare, vilket lett till att landstingen i Sverige helt enkelt struntar i att följa regelverken och inte ens debiterar Rumänien för det som de är skyldiga att betala.
Se bl a;
Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media
Klicka härför att gå till artikeln i GP, 2015-09-08
Se även bl a;
50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


471 miljarder kr till Rumänien från EU, mest från svenskar – Varför hjälp i Sverige?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Svenska kommuner kan inte lösa inrikespolitiska problem i Rumänien och Bulgarien


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Västerås lägger – i strid med lagen – en halv miljon kr på försörjning av EU-migranter

Västerås kommun satsar en halv miljon kr nästa år på hemlösa EU-migranter.

Red’s kom:
I så fall innebär det att inga pengar går till landets EU-migranter, eftersom de inte är hemlösa. Dessutom innebär en ”satsning” att det är pengar som kommunen får igen på något sätt. Så är det ju inte.

Kommunstyrelsen beslutat att strategi ska tas fram för hur ½ miljon kr ska kunna gå till andra länders medborgare

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny strategi inom den närmaste tiden för att kommunen ska kunna möta EU-migranter.

Red’s kom:
En strategi för att ”möta EU-migranter” borde – i allas intresse – istället vara en strategi för att göra det ointressant för EU-migranternas välfärdsturism.

Eftersom ett dylikt beslut om välgörenhet för andra länders medborgare strider mot kommunallagen kan man bara hoppas att det finns någon medborgare i Västerås som tycker att lagen ska följas och därför omedelbart överklagar kommunens beslut.

Varje enskild medborgare kan överklaga kommunens beslut;
LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

– Så länge folk kommer hit så måste vi behandla alla på samma sätt, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
Folk”? Vad Anders Teljebäck (S) menar – men inte vågar säga rakt ut – är;
Vi ska behandla alla utom romer på samma sätt. Längre ner på denna sida säger Anders Teljebäck (S) t ex att kommunen ska betala romernas hemresa. Är det vad Anders Teljebäck (S) tycker är att behandla alla på samma sätt?

SOCIALDEMOKRATERNA VERKAR INTE I VÄLJARNAS INTRESSE
EU-migranter kommer hit för att politiker som Anders Teljebäck (S) – precis som EU-migranterna – inte respekterar lagen och att det inte blir några konsekvenser av att bryta mot lagen.

Socialdemokraterna kan inte skilja på problemen i Sverige och problemen i Rumänien

– Vi kan inte lösa problemet, eftersom det ligger på en nationell nivå, men vi måste och kan försöka att hantera situationen på bästa sätt lokalt här i Västerås, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Red’s kom:
Lösa ”problemet”? Vänsterextremister vill gärna blanda ihop olika problem för att försöka försvåra en saklig diskussion. Anders Teljebäck (S) slår ihop problemen med EU-migranterna i Sverige, som kommunen har ansvar för, med problemen med EU-migranternas utsatthet, som hemlandet och EU har ansvar för.

Medan ”problemet” i Rumänien inte kan lösas av en enskild kommun i Sverige så kan ”problemet” i kommunen ganska enkelt lösas, om bara viljan hade funnits där.

Socialdemokraterna vill samarbeta med den obskyra Stadsmissionen

Förra vintern samarbetade kommunen med Stadsmissionen och man skapade en mötesplats för att hjälpa EU-migranterna. Under två timmars tid om dagen fick de möjlighet att tvätta sina kläder och duscha.
– Vi hoppas på att kunna göra om samma samarbete och även kunna jobba tillsammans med andra aktörer. Det viktigaste är att hitta ett bra förhållningssätt och försöka göra det bättre för de som kommer hit, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Vad kommunens invånare tycker och vad som är bäst för dem saknar uppenbart betydelse för Socialdemokraterna.


VLT skriver under rubriken ”Kommunen avsätter en halv miljon åt tiggarna”;

En ny strategi ska hjälpa kommunen att hantera de hemlösa EU-migranterna.

Red’s kom:
Tiggarna är alltså inte hemlösa. Det är bara sociala turister som saknar och inte vill eller kan betala för semesterbostad i Sverige, och därmed saknar rätt att vistas i landet.

Budgeterat ½ miljon kronor 2016 för att försörja tiggare

Nu kommer en sådan handlingsplan snart att vara färdig. I budgeten för nästa år har kommunstyrelsen avsatt en halv miljon kronor för att möta tiggare utan bostad i Västerås.

Red’s kom:
Hur mycket av dessa skattemedel kommer att gå till Stadsmissionen? Hur mycket har Stadsmissionen tjänat på detta tidigare?

Pengar budgeterats för en okänd strategi

– Pengarna ska stötta den strategi som vi har fattat beslut om att ta fram, säger kommunalråd Anders Teljebäck (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Strategi för vad?

Vad kommer strategin att gå ut på?
-Det handlar om att samarbeta med andra aktörer, som t ex stadsmissionen, för att hitta en mötesplats för EU-migranter. Det handlar om hur vi ska hantera situationen och kunna kommunicera med varandra i den här frågan, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Vore kanske inte rätt väg att först ta fram en strategi och sedan bestämma hur mycket och om – inte minst ur juridisk synpunkt – pengar ska avsättas för att försörja EU-migranter?

Hur ska ½ miljon kr hjälpa hur många tiggare?

Vad innebär det konkret för de hemlösa EU-migranternas del?
– Vad vi kan bidra med är att de får ett bra bemötande här i staden. De har tre månader på sig att hitta arbete och jobb precis som alla andra, där kan vi inte göra skillnad beroende på vilket land man kommer ifrån. Men det rör sig samtidigt om utsatta människor som behöver hjälp med det mest akuta. Till exempel ordnade Stadsmissionen en mötesplats under vintern, som var öppen två timmar om dagen så att hemlösa kunde komma dit och tvätta kläder och duscha. Vi kan även bidra med akut bistånd, som hjälp med hemresa, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Många ord, men föga konkret.

Med vilken rätt betalar kommunen hemresa för EU-migranter? Speciellt med tanke på att ingen annan än romer erbjuds denna gratis hemresa, liksom att inget land i världen – inkl. Rumänien – erbjuder denna förmån för svenskar.

Regeringen vaknat sent… eller inte alls?

– Jag tycker att regeringen har vaknat väldigt sent i den här frågan, säger Anders Teljebäck (S).

Red’s kom:
Sent? S+MP-regeringen har på intet sätt vaknat överhuvudtaget.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-09-01
Se även bl a;
Vänsterpartiet vill stödja tiggeriet i Västerås mer, krav på handlingsplan för EU-migranter

Explosionsartad ökning av EU-migranter i Västerås

Tiggare tvingas betala för sovplats och plats att tigga i Västerås


Att låta EU-migranter tigga i Sverige löser inte fattigdomen – en fattigdomsfälla


Politiker upprörs av att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av nationella samordnaren


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


Stadsmissionen och Räddningsmissionen/Podrom sprider myter om EU-migranter

Stadsmissionen försöker medvetet lura Sverige om EU-migranter

Stadsmissionens Marika Markovits (71.000 kr/mån) skeptisk till tillståndsplikt för tiggeri

Stadsmissionen & GodEl ägnar sig åt subversiv verksamhet med ”reklam” till romer


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten

Nu har ett överklagande, enligt vad här tidigare tipsats om, lämnats in till förvaltningsrätten angående kommunens beslut att erbjuda tiggarbarn skolgång. Märkligt nog var det varken en Sverigedemokrat eller Moderat som tog detta steg att försöka skapa lite ordning i kaoset, utan en Centerpartist.

Ingvar Byström (C) har överklagat Örnsköldsviks kommunstyrelses beslut att ge möjlighet för migranters barn att gå i skola. Beslutet har överklagats hos förvaltningsrätten i Härnösand.

Skola för tiggarbarn inte en kommunal angelägenhet

Han menar att skolgången inte är en kommunal angelägenhet.
– I kommunallagens första paragraf står att kommunerna ska ägna sig åt sina egna angelägenheter.
Underförstått är skolgång för EU-migranters barn inte en angelägenhet för Örnsköldsvik.

Red’s kom:
Kommunallagen:
2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
Allmänna befogenheter
1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunallagen inte uppdaterad för nya förhållanden med fri rörlighet inom EU

– Kommunallagen är inte skriven för den nya situation vi har med öppna gränser, säger Ingvar Byström (C).

Regering och riksdag skjuter alla frågor om EU-migranter framför sig

– Jag är jädrigt less på en riksdag och en regering som inte vågar sätta ned foten. De skjuter bara den här frågan ifrån sig, säger Ingvar Byström (C).

Kommuner hanterar skolgång för tiggarbarn olika

Ingvar Byström (C) konstaterar också – vilket även kommunstyrelsen gjort – att man gör på olika sätt i frågan i landets kommuner.

Red’s kom:
Ja, i Göteborgs kommun har vänsterblocket valt en annan väg, och lyckats få igenom detta eftersom ingen (märkligt nog) överklagat kommunens beslut att erbjuda skolgång för tiggarbarn.

Kommer regering och riksdag att vakna?

– Jag hoppas att förvaltningsrätten ska få problem med min överklagan – och det kommer den att få. Och jag hoppas att den tvingar regering och riksdag att säga någonting. Inte mig emot om Löfven och kompani i Stockholm får svettas.

Red’s kom:
Man ska nog inte ha några förhoppningar om att regering och riksdag kommer att bryta sin tystnad. I det fall de har några kommentarer i frågan så kommer det att bli; ”Vi får nu först se vad förvaltningsrätten kommer fram till.

S+MP-regeringen kommer sedan att lägga till något intetsägande om att de avvaktar den nationella samordnarens rapport i februari 2016.

Det ska dock understrykas att såväl justitieministern som den nationella samordnaren för EU-migranter redan tydligt markerat vad som gäller; ingen skola för tiggarbarn.

Dessutom har Skolväsendets överklagandenämnd kommit fram till att skolgång inte ska erbjudas barn till EU-migranter;

Det är min förhoppning att fler kommunala beslut, där EU-migranter favoriseras av kommunen, överklagas (främst avseende skola härbärge/bostad, men även alla andra förmåner som vissa kommuner ger EU-migranter på ett respektlöst sätt gentemot de egna medborgarna);

Varje enskild medborgare kan överklaga kommunens beslut;
LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

Skolgång för barn som vistas 3 månader i kommunen skapar problem, inte minst språkmässigt

Vilken är din egen åsikt om skolgången?
– Jag tror att det är väldigt långsökt, tro att det går att bedriva skolgång för barn som är här i tre månader. De praktiska problemen, inte minst med språket, gör det för svårt.

Red’s kom:
Nu har jag inte sett aktuellt överklagande av beslutet om skola för tiggarbarn, men jag misstänker att förvaltningsrätten kommer att göra allt för att slippa ta i frågan och därför kommer att avfärda överklagandet med någon formalia som ursäkt.

Örnsköldsviks kommuns beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 4 augusti att låta kommundirektören Magnus Haglund:
• Fortsätta arbetet för ett härbärge vintern 2015/16 under liknande premisser som förra vintern.
• Fortsätta arbetet med att skolpliktiga barn ska kunna få möjlighet att gå i skolan.
• Följa den åtgärdsplan som säger att resecentrum ska fungera som just resecentrum och stängas nattetid, d v s att EU-migranterna inte får sova där.

Glenn Nordlund (S)

Glenn Nordlund (S), kommunstyrelsens ordförande, konstaterar att kommunerna gör olika i skolfrågan.
– Det finns ingen tydlig linje. Vi har valt att gå efter FN-konventionen, att se barnen.

Red’s kom:
FN-konventionen? Vilken då? Glenn Nordlund (S) vet inte vad han pratar om.

Dessutom, inget har nämnts om någon ”FN-konvention” tidigare. Det är bara något Glenn Nordlund (S) desperat drar till med nu.

Någon FN-konvention har naturligtvis ingenting med saken att göra, precis lika lite som barnkonventionen (som kanske var vad han menade);
EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Ser ni de praktiska problemen med att lösa skolgången?
– Klart vi gör, men man tycks ju ha löst dem på andra ställen.

Red’s kom:
På vilka andra ställen har vilka problem lösts?

Glenn Nordlund (S) medger att det är otillfredsställande att det inte finns nationella regler.
– Nu tittar en nationell utredare på frågan och ska komma med ett förslag till riktlinjer i skolfrågan i höst. Det är bra.

Red’s kom:
Den nationella samordnaren för EU-migranter har varit mycket tydlig i frågan om skolgång för tiggarbarn. Varför vill Glenn Nordlund (S) inte bry sig om det klara beskedet att skolgång inte ska erbjudas samtidigt som han säger säger sig invänta riktlinjer? Som han alltså redan fått.

Vad tycker du om att Ingvar Byström överklagar kommunstyrelsens beslut?
– Alla har rätt att överklaga beslut. Och det är bra att en så här otydlig fråga prövas.

Kommundirektören Magnus Haglund har uppdraget att utreda frågan om skolgången och det arbetet pågår.

Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick genom beslutet

Beslutet att EU-migranters barn ska ges möjlighet att gå i skola i Örnsköldsvik togs i kommunstyrelsen den 4 augusti, men långt ifrån i enighet.

– Ska vi bara erbjuda skola om barnen bor i en utkyld bil? undrar oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind (C).

– Det finns ju en nationell samordnare som arbetar med just den här frågan. Troligen kommer det riktlinjer i oktober. Varför kunde vi inte vänta in dem? Varför ska vi springa före?

Anna-Britta Åkerlind och de övriga i den borgerliga alliansen i kommunstyrelsen hade tilläggsförslag till det förslag i ärendet som tjänstemännen hade arbetat fram:
• Vänta in riktlinjerna som den nationella utredaren beräknas komma med i oktober.
• Att skolgången för migrantbarnen utreds i ett större perspektiv.

Frågan gick till votering, där Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter vann med 9–6.
– Vi blev jätteöverraskade att vi inte fick in våra små justeringar i beslutet, men det blev uppenbart att det var en väldigt känslig fråga för majoriteten, säger Anna-Britta Åkerlind.


Övrigt om flykting- och migrationsfrågor

Din åsikt rent allmänt i flykting- och migrationsfrågorna?
– Jag har lagt en motion till centerstämman. Min uppfattning är att Europa måste gå fram gemensamt, att det skapas EU-regler.
– Till slut blir det som i Australien, det skickas ut kanonbåtar i Medelhavet, inte räddningsbåtar.
– Vi måste se hur de gör i de andra länderna, säger Ingvar Byström (C).

Och göra konkret?
– Införa tillfälliga uppehållstillstånd.

Ingvar Byström har också en uppfattning kring de ensamkommande flyktingbarnen.
– 40 procent av de ensamkommande kommer till Sverige, som har 2 procent av befolkningen. Det tyder på att något är galet.Klicka här för att gå till artikeln i Allehanda, 2015-09-01
Se även bl a;
EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger


Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Lag kan skärpas mot utnyttjande av tiggare, EU-migranters bosättningar och skola

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera


Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer

Örnsköldsviks kommun kommer erbjuda härbärge för tiggare i vinter. Nu överväger man även skola för barnen, enligt kommunalråd Glenn Nordlund (S)

Fortsatt gratis boende till EU-migranter

I Örnsköldsvik kommer man, precis som förra vintern, erbjuda härbärge.
– Ja, det är vår plan att även den här vintern ha ett härbärge igång, säger kommunalrådet Glenn Nordlund (S).

Red’s kom:
Tydligen vill kommunen inte följa kommunallagen.

Varje enskild medborgare kan därmed överklaga kommunens beslut;
LAGLIGHETSPRÖVNING
Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

Vill erbjuda utländska tiggarbarn skolgång i kommunen

Kommunen planerar också att ordna skolgång för barnen i de utsatta familjerna.
– Det är vår ambition att kunna ha det också, i någon form. Men vilken form det kan vara är inte klart, säger Glenn Nordlund (S).

Red’s kom:
Undrar om kommunens skattebetalare är glada över att resurserna i kommunen avsätts för andra länders medborgare istället för att deras pengar går till det som de är avsedda att göra enligt kommunallagen.

Undrar varför det vänsterstyrda media aldrig frågar om kostnader för kommunernas välgörenhet för dessa välfärdsturister.

Härbärge och skola, men bara för rumänska romer

Varför väljer ni att satsa på härbärge och skolgång?
– När det handlar om härbärge handlar det om att ha någonting i begränsad omfattning i alla fall, för det är i begränsad form. Men det var inte för alla. Man fick turas om att använda det. Det är för att det ska kunna vara någorlunda drägliga förhållanden, säger Glenn Nordlund.

Red’s kom:
Det var inget svar på frågan om varför kommunen ägnar sig åt välgörenhet för en utvald grupp av utländska turister.

Det är riktigt att kommunen inte erbjuder härbärge och skolgång till alla turister. Det är i vanlig ordning endast romer som får dessa särskilda förmåner.

Man kan fråga sig varför ingen (särskilt media) frågar om kommunen tycker det är rätt att;
• särbehandla romer,
• bryta mot kommunallagen,
• gå emot den nationella samordnarens rekommendationer,
• bistå lagbrott genom att understödja romer som inte bryr sig om begränsninngarna i regelverket för EU’s fria rörlighet.

Not. Stavfel har här rättats i SR:s text. SR:s/SVT:s journalister (i detta fall anonym) har svårt för att stava och behärskar inte stavningskontroll.

Glenn Nordlund tror att kommuninvånarna vill att skattemedel ska finansiera tiggeriet

Det känns ändå som om vi är överens politiskt och civilsamhället att ha det även den här vintern, säger Glenn Nordlund (S).

Red’s kom:
Varför tror Glenn Nordlund (S) att en majoritet av invånarna tycker att deras pengar ska gå till att försörja andra länders medborgare? Har han någonsin frågat kommunens invånare om de vill försörja välfärdsturister?

Varför är det rätt att ta så stort ansvar som Örnsköldsviks kommun gör för personer som kommer till Örnsköldsvik?
– Det är en vilja och ambition vi har i vår kommun, säger Glenn Nordlund.

Red’s kom:
Frågan var här varför det skulle vara rätt att överta ansvaret för medborgare i annat EU-land, inte vad han eller hans närmaste tycker personligen.

Kommunen struntar i vad den nationella samordnaren rekommenderar

– Nu ska vi vänta och se vad den nationella utredaren kommer fram till, kanske ska man likrikta kommunerna, säger Glenn Nordlund (S), kommunalråd i Örnsköldsvik.

Red’s kom:
Men det är ju just det Glenn Nordlund (S) inte avser att göra. Istället för att lyssna på vad den nationella samordnaren för EU-migranter redan gått ut med, och istället för att vänta på hans slutgiltiga rapport så vill han rusa fram och gå emot såväl den nationella samordnaren som kommunallagen och det svenska folket.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-08-31
Tillägg:
2015-10-07 rapporterar SR följande;
Örnsköldsviks kommun har nu gjort klart med ett vinterhärberge för de EU-migranter som finns i kommunen. Det blir samma lokal som användes under fjolåret, det gamla stationshuset.
Den gamla tågstationen kommer återigen kommer till användning. Det bekräftar kommunchefen Magnus Haglund.
Visserligen återstår det en del tillstånd som kommunen ska lösa men enligt Haglund blir detta klart inom den närmaste framtiden.
Härbärget för tiggarna har 10 platser, planeringen ligger på att öppna lokalerna den 1 november.
Förutom kommunen finns också en rad kyrkliga organisationer med och hjälper till med den här verksamheten.

Se även bl a;
Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger


Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen


Förvaltningsrätten: Kommunen får ej förse EU-migranter med boende


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För fler sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lagbrott av EU-migranter ska leda till böter i Östersund

Under sommaren har det varit fyra bosättningar med EU-migranter i och runt Östersund och ett stort antal husbilar har stått på otillåten parkeringsplats. Nedanför Jamtli, i Lugnvik, under Frösöbron, i Österängsparken och i Odensala.

Enligt kommunalråd Anders Edvinsson (S) har frågan om att behöva ändra eller skärpa upp reglerna gällande otillåten camping och nedskräpning inte varit på tapeten i sommar, varken hos tjänstemän eller politiker.
– Vi politiker har inte direkt inflytande över parkförvaltningens arbete och vi har inte ansett att det finns anledning att skärpa reglerna.

Parkförvaltningen har varit och inspekterat Östersängsparken och nu kommer det att städas upp.

Östersunds EU-migranter minskat till 20-30 st

Det finns ingen kartläggning eller liknande gjord över hur många personer som befunnit sig på de olika platserna.

Svenska kyrkans samordnare Josefina Hilding, som sedan snart ett år tillbaks har jobbat med stöd till EU-migranter, säger att det totala antalet personer som tigger i Östersund snarare har minskat än ökat.
– Det har varit cirka 20-30 personer här under sommaren, några nya har kommit till och några har rest härifrån. Det är mest rumäner, men även lite bulgarer, säger hon.

Red’s kom:
Det är en ganska märklig situation i Sverige där Svenska kyrkan – precis som andra kyrkliga organisationer och vissa kommuner – har en särskild samordnare för EU-migranter. Ingen annan grupp i samhället har någon samordnare.

Se; Jobb och bostäder till EU-migranter sökes av Svenska kyrkan i Östersund

Se även; KD rasar mot att kyrkan hjälper romer

EU-migranter har campat på otillåten plats utan åtgärder mot detta

Vid Storsjöns strand, på den stora öppna ytan nedanför Jamtli, monterade kommunen upp nya parkeringsförbuds- och campingförbudskyltar i våras. Ett regelverk som inte har följts upp under sommaren. På området har ett stort antal campare övernattat.

Böter för brott mot kommunens stadgar kommer att börja utfärdas

– Hittills har inga böter delats ut, men vi har tänkt börja prioritera det nu. Reglerna gäller för alla, oavsett om man har en husbil eller ett tält, som man ställer på otillåten mark, säger Lars Andersson, samhällsbyggnadschef.

Red’s kom:
Det är alltid bra att skicka rätt signaler, men det kommer att bli som för de EU-migranter i Lund som ockuperat en p-plats i över ett år. EU-migranter betalar aldrig några böter, och så kommer det att bli här också. Det krävs alltså fler åtgärder utöver böter.

EU-migranter, ett nytt problem?

Enligt Lars Andersson handlar det både om en resursbrist och att det, enligt honom, är först på senare tid som problemen uppstått.
– Otillåten camping är ett nytt fenomen som har aktualiserats de senaste två åren. Det föranleder oss att se över hela området, säger han och vädjar till förståelse för att parkförvaltningen inte har obegränsade resurser som gör att de kan skicka personal omedelbart det uppstår nedskräpning eller liknande.

EU-migranters bosättningar har resulterat i rumänska informationsblad om regelverk

Den senaste tidens debatt och bosättningar har gjort att Östersunds kommun förtydligat vilka regler som gäller. På kommunens hemsida publicerades nyligen en utförlig information. Det har även tagits fram ett informationsblad som hittills översatts till engelska och rumänska, som är tänkt att användas för att informera berörda grupper.

Red’s kom:
Här uppstår osökt tre problem;
1. Många av EU-migranterna är analfabeter.
2. Det är inte säkert att romer förstår rumänska.
3. Det är inte att EU-migranterna inte förstår att de bryter mot lagen, de bara struntar i regelverken. Att informera dem om att de bryter mot lagen leder inte till att de börjar följa regelverken.

Till ÖP säger romerna som bosatt sig i Österångsparken att de inte visste att det var förbjudet att bosätta sig i parken;
– Vi har valt att bo här för att inte störa någon, säger Emil Dimu, enligt honom har varken polis, någon från kommunen eller någon annan informerat dem om att det inte är tillåtet att tälta på parkmark.
De vet mycket väl att de bryter mot lagen, och om det varit sant – vilket det naturligtvis inte är – att de inte ville störa någon så hade de valt en undanskymd plats istället.

Därefter hotar de med att om de blir bortkörda från parken så kommer de bara att ockupera en annan plats på sitt sedvanligt respektlösa sätt;
– Om polisen kommer och vräker oss då flyttar vi någon annanstans.
Här erkänner de alltså att de inte bryr sig om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. De stannar kvar trots att de vet att det är olagligt, och endast polisen kommer att kunna få dem att flytta på sig.

Socialdemokraterna kan tänka sig att särbehandla romer

Även Anders Edvinsson (S) är beredd att se över hur problematiken ska lösas. Han är beredd att se över förslaget om att erbjuda subventionerade alternativ för EU-migranter.
– Någon form av camping skulle kunna vara en lösning, men frågan har inte aktualiserats, varken hos tjänstemän eller politiker. Men det är inte omöjligt att det tas upp till diskussion i höst.

Red’s kom:
Det strider mot lagen om kommunen erbjuder subventionerad camping till EU-migranter.

LAGLIGHETSPRÖVNING

Kommunal välgörenhet, i form av försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget) eller lämna in ett förvaltningsbesvär (också kostnadsfritt).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Mall för överklagande av bygglov för camping till EU-migranter

200 000 kr i skattemedel till EU-migranter via Svenska kyrkan som bulvan

Under året har Östersunds kommun lämnat bidrag på totalt 200 000 kronor till Svenska kyrkan Östersund, för deras arbete med målgruppen. Ett arbetssätt som Anders Edvinsson (S) förordar att de ska fortsätta med framöver.
Se; Östersund vill stödja tiggeriet med 100 000 kr via bulvan

Red’s kom:
FINANSIERING AV TIGGERI
Detta missbruk av skattemedel är anmärkningsvärt! Socialdemokraterna är nonchalanta mot skattebetalarna när de använder pengar på detta vårdslösa sätt trots att denna välgörenhet är lagstridig såväl som till ingen nytta!

Lagbrott ska beivras, inte belönas

– Vi ska snart sätta oss ner med polisen, socialförvaltningen och kyrkan för att stämma av hur vi ska hantera det framöver. Folk är välkomna att höra av sig med förslag om hur vi bör arbeta, säger Anders Edvinsson (S).

Red’s kom:
En grundläggande regel när man bryter mot lagen är att detta ska få konsekvenser, och då inte konsekvenser som EU-migranter kan nonchalera. Det måste till konsekvenser som är kännbara och som gör EU-migranterna mindre benägna att bryta mot svensk lag.

Kommunen ska verka för att minska intresset för EU-migranterna att försöka utnyttja välfärden i Sverige samt för att de ska åka tillbaka till sitt hemland så att det är möjligt att vidta åtgärder som leder till förbättringar för dem på lång sikt.Klicka här för att gå till artikeln i ÖP, 2015-08-28

Se även bl a;
Avhysning från olaglig bosättning av EU-migranter under Frösöbron, Östersund


Centerpartist vill att vildcampare ska kunna avhysas


Vänsterextremister hyllar inlägg om streck vid EU-tiggare som hjälteinsats


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund

Idag (2015-08-26) har Lunds kommun (vänsterblocket) publicerat en kungörelse om bygglov för att upprätta en bosättning för EU-migranter i Lund:

Bygglov, Norra Fäladen 4:1, Lunds kommun

Klicka här för en större bildNotera att Lunds kommun undanhåller information om att bygglovet avser gratis-boende för EU-tiggare i Lund.

BESKRIVNING ÖVER HUR DU ÖVERKLAGAR BYGGLOV

Mall för att överklaga bygglov

I överklagan av bygglov kan du bl a skriva något i stil med;
Bygglovet har meddelats i strid mot detaljplan L439 A. Detaljplanen anger att området ska användas som park- och rekreationsområde samt att nu aktuell plats ska användas till parkeringsplats för besökare till området.
Avvikelsen från detaljplanen är inte liten utan påverkar den detaljplaneenliga verksamheten på området eftersom den kommer att förhindra tillgängligheten till parken samt möjligheten och viljan att parkera på området.
Bygglovet begränsar den pågående verksamheten på rekreationsområdet. Avsikten bakom bygglovet är att upplåta mark åt en kåkstad/husvagnsparkering för EU-migranter. Detta kommer att påverka min och allmänhetens vilja och möjlighet att nyttja området.
Bygglovet kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eftersom människor förväntas kunna bo där trots att platsen saknar VA-anläggning, sophämtning, avfallshantering och anslutning till el-nätet (hur detta ska lösas uppges inte av kommunen och verkar inte ha beaktats).
Detta medför en betydande lokal miljöpåverkan.

Bygglovet medför också att kommunen gynnar enskilda genom att upplåta gratis campingplatser åt dem, vilket inte är förenligt med varken likabehandlingsprincipen eller kommunallagen.
Det är inte kommunens uppgift att ägna sig åt välgörenhet för andra länders medborgare med stöd av skattemedel som är avsedda för kommunens egna invånare.
Dessutom blir det en form av diskriminering mot såväl kommunens egna invånare som andra samhällsgrupper och medborgare när kommunen på detta sätt särbehandlar EU-migranterna.

Ovanpå allt detta så har den nationella samordnaren, Martin Valfridsson, tydligt uttryckt sin oro över Lunds kommuns planer, eftersom denna tilldelning av mark till EU-migranter befäster tiggarnas utsatthet, håller kvar dem i fattigdom och ökar på problemen för dem.

Beslutet bör inhiberas eftersom det är sannolikt att mitt överklagande vinner bifall och att beslutet kommer medföra beaktansvärd skada för såväl mig som allmänheten.

LAGLIGHETSPRÖVNING

Om vänsterblocket i Lunds kommun trots allt genomför sina planer för gratis boende till EU-migranter så kan du begära en laglighetsprövning eller lämna in ett förvaltningsbesvär.

Det som vänsterblocket vill genomföra i Lund, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen samt kan klassificeras som diskriminering. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter – oavsett om det är via en bulvan – så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Emma Berginger (MP) upprörs över att deras felaktiga hantering av EU-migranter kritiseras av den nationella samordnaren

Här listas tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut:
Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige


EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till EU-tiggare


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret.

Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Kalmar kommun har nu bestämt sig för att stänga den omdebatterade campingen för EU-migranter vid Salve.

Många klagomål på EU-migranternas uppförande i Salvebyn

Enligt kommunen har det fungerat bra kring boendet, även om det uppstått oroligheter med bland annat tjuvridning på en häst hos en granne.
– Det är egentligen bara den incidenten vi har haft, och det var en person som inte tillhörde campingen, säger Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Att det bara förekommit en ”incident” med EU-migranterna i Salve motsägs av de närboende.
Se; EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden
Det finns heller inget stöd för att den eller de som tjuvridit på hästar inte var en av EU-migranterna.

EU-migranterna har inte klagat över att de blir försörjda av kommunen

– EU-migranterna har också varit nöjda, säger Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Att EU-migranterna är nöjda med att försörjas av kommunens skattebetalare är väl ganska uppenbart?

Ingen optimal lösning?

– Vi har ett tillfälligt bygglov som varar till den 31 oktober, och bygglovet är sedan tidigare överklagat och grannar har haft synpunkter. Vi har utvärderat verksamheten och kommit fram till att det inte har varit en optimal lösning. Nu väljer vi att leta efter en ny plats i stället, säger kommunalrådet Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Ingen ”optimal lösning”? Man kan fråga sig vad det innebär i klartext?

I Barometern framgår det att det verkliga skälet är att man tror att bygglovet inte kommer hålla juridiskt;
– Bygglovet är sedan tidigare överklagat och vi gör kanske bedömningen att klagande kan få rätt. Det är främst därför som vi letar efter en plats, säger Dzenita Abaza (S).

Mall för överklagan av bygglov

Okänt när campingen för EU-migranter i Salve stängs

När stängs campingen?
– Det vet vi inte än. Men man har rätt att vara där fram till den 31 oktober, eftersom bygglovet gäller fram till det datumet.

Ny gratis camping för EU-migranter planeras vara klar inom drygt två månader

Efter måndagens majoritetsmöte gavs planberedningen uppdraget att leta efter en ny plats, som måste stå klar senast den 31 oktober.
– Ja, det måste den. Vintern och kylan kommer snart, och vi vill inte ha det som förra året där kyrkorna fick agera som tillfälliga lösningar. Det måste vara mer strukturerat i år, säger Dzenita Abaza.

Red’s kom:
Någon hänsyn till lagen verkar dock Kalmar kommun inte vilja ta. Trots att den nationella samordnaren för EU-migranter tydligt förklarat att Helsingborgs kommun, Lunds kommun och Uppsala kommun bryter mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen när de förser EU-migranter med boende, så ger Kalmar kommun inte upp sina planer på att fortsätta försörja EU-migranter.
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Det ingår inte i enskilda kommuners uppdrag att ta över ansvaret för andra länders medborgare.

Hög standard för boende till 35 EU-migranter

Tittar ni på något specifikt område?
– Det kan jag inte säga, men vi måste kunna ha alla samlade på samma ställe. Det är det bästa ur ett säkerhetsperspektiv.
– Vi pratar om cirka 35 personer, så det måste bli genomtänkt och hålla en hög standard, säger Dzenita Abaza.

Red’s kom:
En kommun får inte agera välglörenhetsorganisation för andra länders medborgare. En kommun får inte ens idka välgörenhet för andra svenska kommuners invånare.

Dzenita Abaza (S) försöker vilseleda Kalmarborna om kostnader

– Det ska inte innebära någon stor investering, helst ingen alls, säger Dzenita Abaza (S), kommunalråd.

Red’s kom:
Det hade varit betydligt bättre om Dzenita Abaza (S) varit ärlig om kostnaderna. Bara hyreskostnaden för barackerna, med dusch och toaletter, ligger på 30 000 kr/månad. Med el, vatten, bevakning, städning, sophantering, bortforsling av skrotbilar som EU-migranter tagit dit, etc, landar kostnaden som minst på vad campingen kostar skattebetalarna i Helsingborg, dvs minst 50 000 kr/månad.

Alltså minst 600 000 kr/år, exklusive alla andra kostnader som EU-migranterna belastar kommunens skattebetalare med, t ex gratis sjukvård och tandläkare för EU-migranter. Allt detta utan att EU-migranterna tillför kommunen något överhuvudtaget.

Då är administrationen för kommunen inte inräknad, vilket kan dubbla denna kostnad till minst 1,2 miljoner kr/år. Blir det dessutom en investeringskostnad (som att dra vatten och el, eller bereda plats) så kan kostnaden stiga med ytterligare några miljoner kronor.

Kalmar kommun har inte redovisat kommunens kostnader för lägret med EU-migranter.

Kalmarbornas gåvor leder bara till fler tiggare, säger Dzenita Abaza (S)

Till Barometern svarar Dzenita Abaza (S) på frågan om hon ger pengar till tiggare;
– Ärligt talat, nej. Det leder ingen vart.

Dzenita Abaza menar också att så länge det finns en marknad för tiggarna så kommer de hit för att stanna. Hon menar att så länge Kalmarborna lägger pengar i kopparna så kommer de återkomma.

Red’s kom:
Och så länge Kalmar kommun försörjer EU-migranter i strid med lagen kommer antalet EU-migranter aldrig att minska, med konstant ökade kostnader för skattebetalarna.

TIPS!

Om Kalmar kommun går vidare i sina planer och vill trotsa lagen genom att särbehandla EU-migranter så är ett tips till Kalmarborna att begära en laglighetsprövning i förvaltningsrätten av kommunens beslut. Det är en rättighet som varje kommunmedlem i Sverige har.Klicka här för att gå till artikeln i 24kalmar, 2015-08-18

Hur man överklagar ett kommunalt beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut så finns det två olika sätt att överklaga kommunens beslut på.

A. Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning (se i not nedan för mer detaljerad förklaring).

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget (justerat) på kommunens officiella anslagstavla. Kalmar kommuns officiella anslagstavla finns i Stadshusets entré på Östra Sjögatan 18 – på Stortorget.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

1. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

2. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,

3. beslutet strider mot lag eller annan författning, eller

4. beslutet inte tillkommit i laga ordning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

B. Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Den överprövande instansen – vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrättenprövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Not.
Det är ett antal väsentliga detaljer som skiljer överklagandereglerna i kommunallagen (även benämnt laglighetsprövning) och förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) åt, först och främst ifråga om vilka organ reglerna gäller.
Som utgångspunkt överklagas beslut av kommunfullmäktige, nämnder och övriga som anges i KL 10 kap. 2 § medelst laglighetsprövning medan beslut av andra förvaltningsmyndigheter angrips genom förvaltningsbesvär. Som framgår av KL 10 kap. 3 § utgår dock reglerna i KL 10 kap. om det finns särskilda föreskrifter om överklagande.

Regelverket skiljer sig åt mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär gällande vem som får överklaga.
• Laglighetsprövning har varje kommun- eller landstingsmedlem rätt till enligt KL 10 kap. 1 §.
Vem som är kommun- eller landstingsmedlem anges i KL 1 kap. 4 §;
Medlemskap
4 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.
Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget. Lag (2011:1344).


• Rätten till förvaltningbesvär är däremot avsevärt begränsad i förhållande till laglighetsprövningen och tillkommer endast den som beslutet ifråga angår, enligt FL 22 §.
Ett beslut angår alltid den som haft ställning som part hos beslutsmyndigheten men även andra kan ha rätt att överklaga, t.ex. grannar i vissa bygglovsärenden.
Principer om vem eller vilka beslut angår har utvecklats i praxis.

Även angående vilken myndighet överklagandet ska ges in till skiljer sig reglerna åt.
• Laglighetsprövning: Överklagandet skickas direkt till förvaltningsrätten som prövar det, KL 10 kap. 5 §.
• Förvaltningsbesvär: Överklagandet ska enligt FL 23 § 2 st. ges in till beslutsmyndigheten, dvs den myndighet som fattat beslutet som överklagas. Om myndigheten inte ändrar beslutet enligt klagandens begäran ska ärendet vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Slutligen ser det lite annorlunda ut vad angår verkan av besvär.
• Laglighetsprövningen innebär en kontroll av beslutets laglighet. Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det.
• Vid förvaltningsbesvär står däremot även möjligheten att ändra ett beslut till buds för rätten, t.ex. tillerkänna en enskild försörjningsstöd när han eller hon i ett tidigare beslut av socialnämnden nekats detta.

Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger


Kommunpolitiker hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.