Skattefinansierad gratis vård för EU-migranter på gång i Jönköping

EU-migranter har som alla medborgare i EU rätt till sjukvård. Men då måste man ha det speciella sjukförsäkringskortet och det saknar de allra flesta.

Singoalla Tiroler – Revolutionär Kommunistisk Ungdom – vill starta en klinik särskilt för EU-migranter

Nu kan en klinik med frivillig sjukvårdspersonal kanske starta i Jönköping. I torsdags arrangerade underläkaren Singoalla Tiroler och sjuksköterskan Sofia Bergman en träff för vårdpersonal och andra som är intresserade av att hjälpa. Här berättade också EU-migranterna själva om sin hälsosituation.
— Det var ganska många som skrev upp sig efteråt och man började diskutera möjligheten att öppna en klinik. Tanken är att vi ska ha ett planeringsmöte om någon vecka, berättar Singoalla Tiroler.Singoalla Tiroler Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Red’s kom:
VÅRDRESURSER FÖR SVENSKA MEDBORGARE OTILLRÄCKLIGA
I t ex Malmö kan det vara näst intill omöjligt att få vård för svenska medborgare om man inte transporteras via ambulans till sjukhuset (och knappt ens då). Vårdcentralerna är i regel överbelastade och inte ens om man frågar efter en tid någon gång de närmaste veckorna så är det möjligt att få en tid.

I detta sammanhang kan man stilla undra hur många EU-migranter som finns i lilla Jönköping som motiverar en särskild klinik för denna grupp av människor där de slipper köa som alla andra, istället för att svenska medborgare får en rimlig vård.

Även svenska medborgare borde ha rätt till vård i Sverige, kan man tycka. Men var finns vänsterextremisterna som protesterar för detta?

EU-kort är en förutsättning för att EU-medborgare ska få subventionerad akut och nödvändig vård

Som EU-medborgare har man rätt till subventionerad akut och nödvändig vård. Men då behövs sjukvårdskortet.

EU-länder har olika regelverk för att få EU-kort

I Sverige utfärdas EU-kort av Försäkringskassan.
— Här är det lätt. Det är bara att gå in på nätet och beställa och så kommer kortet i brevlådan ett par dagar senare. Men andra länder har andra regler som att man måste ha haft arbete och betalat skatt i ett år, berättar David Ekqvist på Tinnerökliniken i Linköping.

Utan EU-kort kan ett dygn på sjukhus kosta 10 000 kr

Det innebär att romerna ofta inte har något sjukförsäkringskort och då blir det dyrt om man blir sjuk. Mycket dyrt. Ett dygn på sjukhus med röntgen kostar upp till 10 000 kronor.

Red’s kom:
Det innebär också att romer måste göra som alla andra människor och anpassa sig efter hur verkligheten ser ut när man tar sig till ett annat land.

Många EU-migranter är sjuka

Många är också sjuka. De EU-migranter som besöker mötet berättar om tandvärk, mag- och tarmbesvär, infektioner…

EU-migranter har inte tagit reda på hur de ska få EU-kort

De frågar också David Ekqvist hur de ska göra för att få ett kort. Han svarar att han varit i kontakt med ambassader för flera EU-länder, men de har inte varit särskilt hjälpsamma.

Tinnerökliniken i Linköping ändrade inriktning från papperslösa till gratis vård för specifikt romer

Med på mötet var infektionsläkare David Ekqvist som har organiserat en klinik för papperslösa och EU-migranter i Linköping – Tinnerökliniken. Här arbetar ett nätverk med sjukvårdspersonal på frivillig basis för att ta hand om sjuka papperslösa och EU-migranter.

Tinnerökliniken startade för att ge hjälp åt papperslösa som tidigare inte hade någon rätt till sjukvård. Men 2013 ändrades lagen så att papperslösa fick rätt till vård.
— Då tänkte vi avveckla verksamheten, men då började EU-migranterna komma istället, berättar David Ekqvist.

Papperslösa har bättre förmåner i Sverige än EU-medborgare vad gäller vård

— Så i praktiken har papperslösa bättre villkor än EU-medborgare, slår David Ekqvist fast.

Red’s kom:
Då uppstår osökt frågan om villkoren för papperslösa, som befinner sig olagligt i Sverige, är orimligt förmånliga?

Varför ska EU-medborgare i Sverige ha fler förmåner än vad de redan har? De har ju ett land som ansvarar för dem?

Varför ska man selektera ut en viss grupp medborgare i andra länder som får särskilda förmåner i Sverige? Trots allt är romer bara en liten del av EU’s 125 miljoner fattiga och utsatta medborgare, men många verkar tycka att de som syns mest i Sverige ska ha högre prioritet än alla andra i samma situation… och t  o m högre prioritet än de egna medborgarna.

Är det enskilt Sveriges uppgift att kompensera för sämre vård i alla andra länder?

Detta samtidigt som politiker diskuterar prishöjningar för vård för svenskar och en mängd andra försämringar i välfärden för de svenska medborgarna.

När det gäller romer så har de emellertid i regel redan bättre villkor än alla andra EU-medborgare eftersom de ofta inte bara får subventionerad vård i Sverige utan t o m helt gratis vård, på skattebetalarnas bekostnad.

Självklart ska man verka för att alla får bästa möjliga vård oavsett nationalitet, men frågan är om det är acceptabelt att det sker med stöd av skattemedel på bekostnad av välfärden för de medborgare i Sverige som bidragit till samhället på olika sätt?

Tinnerökliniken finansieras huvudsakligen via skattemedel för vård av ”utsatta grupper”

Tinnerökliniken finansieras via en stiftelse och insamlingar. I år har den också fått en halv miljon kronor ur Region Östergötlands hälsopott för utsatta grupper.

Red’s kom:
Med ”utsatta grupper” menas alltså romer, men det upplevs tydligen känsligt att säga som det är.

Det är en sak med frivilliga insatser, men är det verkligen rimligt att den redan undermåliga vården för svenska medborgare i Sverige (pga resursbrist) ska bli ännu sämre genom att skattemedel används för att ge vissa utländska medborgare särrättigheter i Sverige?Klicka här för att gå till artikeln i JP, 2015-11-08
Se även bl a;
Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter
Landstinget i Norrbotten har fakturerat en EU-migrant, som födde barn på sjukhuset i Luleå, 32 681 kr. Det är pengar som givetvis aldrig kommer att betalas in, men historien väckte ändå stor uppståndelse i media. Det startades t o m en insamling i Sverige för att betala EU-migrantens vårdkostnader.

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

SVT sprider lögner om EU-migranters rätt till subventionerad vård i Sverige

SVTs fejkade faktaruta om EU-migranter

EU-migranter utan EU-kort ska betala all vård med egna medel

Varför anser Socialstyrelsen att EU-migranter ska få fri vård i Sverige?

Unicef vill ge EU-migranter och deras barn särrättigheter i Sverige


Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

EU-migranter kostar miljontals kronor i vårdkostnader i Örebro län


MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Läkare i världen kräver att Sverige ska vaccinera EU-migranter gratis

Sveriges ansvar att ge EU-migranter gratis vård enligt Läkare i världen


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona


Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Vem ska försörja EU-migranterna?

Ska Sverige försörja andra medlemsstaters medborgare?

Frågan om Sverige ska försörja andra medlemsstaters medborgare som bosätter sig i Sverige är högaktuell. Hittills har debatten om icke ekonomiskt aktiva EU-migranter handlat om socialtjänstens ansvar. Samma frågeställningar och utmaningar kan emellertid också uppstå för Försäkringskassans vidkommande.

Red’s kom:
Varför görs en enkel fråga så komplicerad? Regelverket för den fria rörligheten innefattar begränsningar för denna fria rörlighet. Om EU-medborgare från annat land inte kan försörja sig själv saknas rätt att vistas i Sverige. Sverige måste då nyttja sig av regelverket och avvisa dessa ej behöriga personer.

Nationella intressen mot EU’s intressen

Det är motstridiga intressen som gör sig gällande; medlemsstaternas välfärdssystem bygger på en nationell och territoriellt begränsad solidaritet, medan EU:s system bygger på en tanke om ekonomisk integration genom fri rörlighet för personer och ett alltmer fristående och betydelsefullt unionsmedborgarskap.

Red’s kom:
Någonstans går en gräns för hur mycket ett enskilt land kan avsätta av skattemedel för att hjälpa ett annat unionsland. Svenska medborgare avsätter mer pengar än några andra landsmedborgare för att hjälpa romerna. Detta alltså redan innan all den hjälp för miljarder kronor till de 6 000 EU-migranter som befinner sig i Sverige idag.

Det kan kännas lite surt att under ett av världens högsta skattetryck betala för en välfärd som sedan tillfaller dem som inte bidragit överhuvudtaget till landets välfärd. Utöver att vi redan innan betalat mest i världen i bistånd.

Har solidaritet med andra landsmedborgare inga begränsningar

Denna personrörlighet utmanar nuvarande syn på välfärd och solidaritet. Fri rörlighet för personer slår in en kil i den nationella uppfattningen av vad solidaritet är, vem den är ämnad för och på vilket sätt man ska ”göra rätt för sig”.

Red’s kom:
Solidaritet med andra är givetvis viktigt, men man måste förstå att det inte håller att ett land (Sverige) är ensidigt solidariskt med alla andra länder. Det måste också finnas en solidaritet inom landet.

EU migranter tillför inget för Sverige

Vad gäller icke ekonomiskt aktiva EU-migranter finns inte någon direkt ”nytta” i form av skatteinkomster eller erlagda socialavgifter som kommer vistelsestaten till godo, så som följer vid ett arbete.

Red’s kom:
Tiggeri ger skattebefriade pengar, dvs ”svartjobb”.

EU inte längre till för ekonomisk tillväxt för Sverige

I stället har vi, genom EU-domstolens förståelse av unionsmedborgarskapet, börjat röra oss bort från rena ekonomiska bevekelsegrunder för den fria rörligheten mot en union där unionsmedborgarskapet, med EU-domstolens ord, utgör den ”grundläggande ställningen” oaktat om man är ekonomiskt aktiv eller inte. Men vem ska försörja dessa EU-medborgare?

EU-migranter får inte ligga Sverige till last

EU-domstolen har i och med rättsfallet ”Dano” senhösten 2014 markerat att en vistelsestat faktiskt kan ställa krav på icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter: sociala förmåner kan villkoras av att de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna inte ”får ligga vistelsestaten till last”.

Socialtjänstlagen måste förtydligas

Den lagstiftning som kan ändras för svenskt vidkommande är socialtjänstlagen. Så har dock inte skett utan socialtjänstlagens konstruktion om vistelsekommunens yttersta ansvar ställer fortsatt krav på landets socialtjänster att sörja även för de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna.

Red’s kom:
Det är inte sant. EU-migranter som inte kan försörja sig själva saknar rätt att vistas i Sverige enligt EU’s regelverk.

De EU-migranter som saknar vistelserätt i Sverige utvisas inte pga att rättssystemet falerar. Antingen förstår politiker inte regelverket eller så vågar de inte ställa krav på polisen att utföra sitt arbete, av rädsla för att kallas rasister.

Socialförsäkringen

Utöver socialtjänstlagen kan, vilket inte uppmärksammats i debatten, även den svenska socialförsäkringen i kombination med EU-lagstiftningen på socialförsäkringens område stötta en fortsatt bosättning för icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter.

Red’s kom:
Det går inte att förstå vad som menas med detta påstående. Självförsörjningskravet gäller!

Vistelsestaten behörig?

Det faktum att EU-förordning 883/2004 pekar ut vistelsestaten som behörig, vid konstaterad bosättning vad gäller icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter, leder till att välfärdsmodeller som utgår från en bosättning riskerar att öppnas upp. Den svenska socialförsäkringsbalken baseras, till stora delar, på bosättning. Barnbidrag men även exempelvis föräldrapenning på lägstanivån, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd kan därför betalas ut vid konstaterad bosättning. Den svenska modellen står här inför stora utmaningar.

Red’s kom:
Detta saknar relevans. Man kan inte bara bortse från den del av regelverket som stadgar att EU-migranter är skyldiga att kunna försörja sig själva annars måste de återvända till sitt hemland, dvs det hemland som har det sociala ansvaret för respektive EU-migrant.

Att Sverige inte följer regelverket och ser till att EU-migranter transporteras till utanför landets gränser är det grundläggande problemet för svenska medborgare.

Regering blundat för hoten mot den svenska välfärden

EU-rättens påverkan på den svenska välfärden är ingen egentlig nyhet. Det är ett faktum sedan EU-inträdet 1995. Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är i stället att såväl sittande som föregående regeringar så länge blundat för de utmaningar den svenska välfärden står inför.

Utredning om trygghetssystem och internationell rörlighet

Först efter drygt 20 års medlemskap tillsatte den förra regeringen sommaren 2014 ”Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet”, som ska göra en översyn av socialförsäkringen ur ett internationellt perspektiv.

Nationell samordnare

I slutet av januari 2015 tillsatte nuvarande regering en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare.

Red’s kom:
Detta är ingen utredning. Det är en subjektiv person som fungerar som språkrör för regeringen och som själv inlett sitt uppdrag med att konstatera att hans ettåriga uppdrag inte kommer att resultera i någon lösning på problemen med tiggarna som strömmar till Sverige.

Det är välkommet att utredningarna sent omsider tillsatts. Det är nu viktigt att utredningarna utmynnar i konkreta resultat genom att faktiskt besvara ett antal obekväma frågor.
Vad kan Sverige göra för att ändra sin nationella lagstiftning på välfärdens område med beaktande av EU-rätten?
Bör socialtjänstlagens vistelsebegrepp förändras?
Kan socialförsäkringsbalkens bosättningsbegrepp kompletteras med ytterligare kvalifikationskrav?
Eller bör Sverige gå i riktning mot en arbetsbaserad socialförsäkring?

Den fria rörligheten resulterar i EU-migranter som bara utnyttjar välfärdssystemet

I debatten som följt på utvidgningen av EU österut och migrerande EU-medborgare har många medlemsstater kommit att se den fria personrörligheten som ett problem; att migrerande EU-medborgare enbart är ute efter att utnyttja vistelsestatens välfärdssystem.

Red’s kom:
Den fria rörligheten inom EU är i sig inget problem. Problemet är att den missbrukas, att regelverket är bristfälligt formulerat och att Sveriges regering/politiker såväl som EU låtsas som det regnar istället för att ta tag i problemen.

Den fria rörligheten försämrar landets välfärd

Fokus har förflyttats från något som kan bidra till den egna statens välfärd genom välbehövlig, faktisk eller potentiell, arbetskraft och inkomster som genererar tillväxt och ökad välfärd, till att bli något som i stället gröper ur välfärdsstaten.

Red’s kom:
Pga ett inkompetent EU finns det inte en tydlig spärr mot missbruk av den fria rörligheten. Vem som helst begriper att om fattiga kan dra nytta av välfärden i andra länder, och t ex få gratis vård,  så är det givet att de kommer att göra detta.

Medlemsstaterna söker en inre stabilitet samtidigt som man blundar för att en stabilitet på EU-nivå är själva förutsättningen för denna inhemska stabilitet.

Red’s kom:
Nej, en stabilitet i EU är definitivt inte en förutsättning för en stabilitet i Sverige, precis lika lite som det är för Norge. Det är inte en förutsättning för Sveriges stabilitet är att Sverige övertar ansvaret för EU’s 125 miljoner fattiga.

Behövs fler medborgare?

Medlemsstaterna bortser därmed också från rådande demografiska strukturer och de egna befolkningarna kommer snart inte att räcka till att upprätthålla de nationella välfärdssystemen. Medlemsstaterna kommer därför i framtiden, alldeles oavsett dagens hållning, att bli tvingade att börja tävla om arbetskraft genom att erbjuda generösa villkor, däribland attraktiva socialförsäkringar.

Red’s kom:
Lösningen på problemet med Sveriges demografiska struktur är inte att försöka sysselsätta outbildade tiggare från andra länder. Det är Sverige övermäktigt, som inte på långa vägar ens klarar av att integrera asylsökande och deras anhöriga.

Se tiggare som arbetskraft?

För att en sådan dragkamp ska bli konstruktiv och hållbar i längden måste den nuvarande idén om en nationalstat revideras och alla migrerande personer, såväl aktiva som icke ekonomiskt aktiva, börja ses som en möjlighet att gemensamt inom EU utveckla hållbara välfärdssystem.

Red’s kom:
Utopiska tankegångar. Det behövs mer verklighetsförankring i resonemangen.Klicka här för att gå till artikeln i SvD, 2015-05-15
Se även bl a;
Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

NLL klargör vad som gäller för vård av EU-migranter i Sverige

Uppsala m fl subventionerar vård till EU-migranter i strid med regelverket

MP vill att alla EU-migranter ska få gratis vård i Sverige

Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Rumänien betalar inte skulder till Sverige för vård av EU-migranter


EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag – Skola till romska barn


Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt


EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc


Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Åsa Romson, vice statsminister i Sverige, uppträder som aktivist

Sveriges vice statsminister agerar som en aktivist.

Institutionaliserad europeisk ondska, enligt MP

Åsa Romsons jämförelse mellan Medelhavskatastrofer och Auschwitz har fördömts i många träffande ordalag: tondövt, historielöst, kränkande. Vad menade hon egentligen när hon sa: ”Vi håller på att göra Medelhavet till det nya Auschwitz.”?

Med ”vi” måste hon ha menat Europa. Med Auschwitz måste hon ha menat ondskefullt, systematiskt, rasistiskt mördande: Döden på Medelhavet beror på institutionaliserad europeisk ondska.

Red’s kom:
Åsa Romson (MP) är förmodligen Sveriges sämst omtyckta politiker och partiledardebatten, som Åsa Romson stammade sig igenom utan att kunna säga något meningsfullt, visade tydligt varför det är så.

Är migration endast en moralisk fråga?

Om det var så hon menade, är hon inte unik. Det har varit legio i den svenska debatten att se migration uteslutande som en moralisk fråga: ont står mot gott. Praktikaliteter har viftats bort som svepskäl i ondskans och rasismens tjänst.

Red’s kom:
Den kanske tydligaste signalen på att man är aktivist är att ekonomi aldrig är en faktor att räkna in när beslut ska tas. Det finns alltid en till synes outsinlig källa av pengar och resurser för att hjälpa världens befolkning. Och de man ska hjälpa (mest) är alltid de som är närmast. Resten får lida utom synhåll.

Fi, V och MP tycks alltid föra samma förvirrade resonemang, där den egna befolkningens väl och ve inte är relevant i något läge eller på något sätt.

Floskler som ”Alla människor har lika värde” haglar över dem som förstår att fri invandring inte är ekonomiskt möjlig, speciellt inte i ett Europa där en handfull länder – Sverige i topp – står för 80 % av mottagningen av asylsökande.

Är fattigdom ett asylskäl?

Alla som vill komma till Europa har inte asylskäl. De vill skapa sig en bättre framtid än den som bjuds i det fattiga, orättvisa, korrupta land som de hade olyckan att födas i. Ingenting är lättare att förstå än den drivkraften. Kanske blir den extra stark i en uppkopplad värld där Europas välstånd, trygghet och lycka kan beskådas i realtid.

Allt står mellan nazism eller icke nazistisk fri invandring för MP

Hur kan Europa förhindra att dessa ekonomiska migranter hamnar på smugglares otjänliga flytetyg och riskerar att drunkna i Medelhavet? Det icke-nazistiska Åsa Romson-svaret måste rimligen vara att Europa öppnar sina gränser. Kvoter och asylansökningar på ambassader hjälper ju inte dem som saknar asylskäl. Det enda sättet att helt förhindra drunkningskatastrofer på Medelhavet vore att sätta in färjor som på ett säkert sätt transporterar över alla som vill flytta till Europa.

Det enda sättet för Sverige att svära sig fritt från ondska, i Åsa Romsonsk bemärkelse, måste vara att välkomna alla migranter som vill flytta till Sverige.

Realistiskt med fri invandring till Europa?

Skulle Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och alla de andra träiga myndigheterna som gör Sverige till ett välordnat, rättssäkert land, klara en oändligt ökad arbetsbörda? Skulle Sveriges läkare och sjuksköterskor, tandläkare och lärare räcka till för att tjäna alla som vill bli svenskar i denna miserabla värld?

Red’s kom:
Den som inte förespråkar fri invandring får omedelbart ord som ”ökad nationalism”, ”rasism”, ”egoism” och ”kortsiktighet” kastad i ansiktet på sig från inte bara MP, utan även från Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.
MP har i övrigt sin egen definition av ordet ”kortsiktigt”. Det som MP tycker är långsiktigt är i verkligheten kortsiktigt.

Enligt MP ska bara de få stanna i Sverige som ”behöver” det

Det är uppenbart att fri invandring skulle förändra Sverige på sätt som vi knappt kan förutse. Men Miljöpartiet vill väl ha fri invandring? Nej, lustigt nog inte, när det kommer till kritan. I partiets ”Vår politik”-avsnitt på hemsidan kan man läsa att ”människor som behöver ska få stanna i Sverige”. Behöver, inte ”vill”, alltså.

Red’s kom:
Fast det stämmer inte. I princip kan man säga att alla som vill komma till Sverige också behöver det. Om man t ex inte har ett arbete i Zambia att gå till så ”behöver” man komma till Sverige bara av denna anledning. Dvs MP vill inte ha någon reglerad eller behovsprövad invandring. Det är och förblir fri invandring som MP, precis som Centerpartiet, förespråkar.

Och så står det att ”alla som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb”.

Med MP’s politik kommer fattiga människor fortsätta riskera sina liv

Om miljöpartistisk politik präglade Europa, finns det inget som talar för att ekonomiska migranter skulle sluta att försöka äntra Fort Europa på livsfarliga sätt. Men om hon verkligen skulle mena att detta är nazism, borde väl Åsa Romson byta till något mindre nazianstruket parti. Och genast lämna Stefan Löfvens brunaktiga regering.

En vice statsminister måste uppträda mer ansvarsfullt

Det bästa alternativet är att Sveriges vice statsminister börjar uppträda lite mer ansvarsfullt. Sållar bland de moraliskt fotade känsloutbrotten och erkänner att migrationspolitik i en orättvis värld förblir en svår – för migranter, överjävlig – kompromiss mellan det önskvärda och möjliga.Klicka här för att gå till artikeln i Expressen, 2015-05-11
Åsa – ”Vita, heterosexuella män” – Romson har minimalt med stöd bland väljarna, där endast 2 % av Sveriges befolkning ser MP som lämplig att sitta i regeringsställning med S, och det kan här vara på sin plats att påminna om vad Expressen skrev 2014-10-14;
MP-språkröret Romson har inte fått en lysande start som miljöminister och vice statsminister. Expressen har i en rad artiklar avslöjat att statsrådet har:
• Underlåtit att betala energiskatter för diesel till sin giftmålade båt.
• Målat sin husbåt med en giftig kopparbaserad bottenfärg.
• Värmer upp fartyget med en oljepanna.
• Tömmer gråvatten rakt ut i Östersjön.

Fler ”pinsamheter” av Åsa Romson:

• Anställde knarksvampssmugglare
När Åsa Romson skulle handplocka tjänstemän till regeringskansliet så hade hon inte riktigt kollat upp personernas bakgrund. En av tjänstemännen hade dömts för narkotikabrott 2012, då han försökt smuggla knarksvampar av märket ”Philosopher’s Stones” in i Sverige.

• Skickade dyr restaurangnota till skattebetalarna
När Åsa Romson och hennes kollegor skulle äta middag gick de till fina restarangen Sabis i Stockholm, beställde varsin trerätters för 650 kronor var och beställde också in en flaska vin. I och med att middagen kallades ”arbetsmöte” så fick skattebetalarna ta notan. Dock betalade miljöministern vinet själv.

Åsa Romson själv verkar förvånad över granskningen. Hennes första kommentar var att bilderna på båten som Expressens reporter visade för henne var upphovsrättsskyddade. Och hon har sedan dess ändrat sina förklaringar vid flera tillfällen.

Stora delar av medierna tycks också tagna på sängen. För trots att Sverige alltså har en vice statsminister som smitit från skatten så har uppföljningarna varit förvånansvärt få.

Medierna tycks bedöma hennes felsteg efter en egen måttstock. För små tuvor har vält statsråd förr. Kulturminister Cecilia Stegö Chilò, M, fick efter hårt medietryck exempelvis avgå 2006 efter bara tio dagar på grund av att hon inte betalat sin tv-licens.

Not. 40 % av svenska journalister uppger sig sympatisera med Miljöpartiet.


Dagens nyheter: MP driver oppositionspolitik i regeringen

Fadäsen är ännu ett exempel på att S/MP-regeringen skickar motsägelsefulla signaler. Det finns en gräns för hur stort avstånd en vice statsminister kan ta från sin egen regerings politik.

Citat: ”Romson kan inte låta bli att ta varje tillfälle i akt att visa sitt missnöje med regeringens politik i frågor där MP inte har fått styra. I regeringsställning blir det problematiskt. I det här fallet rentav oprofessionellt.

Aftonbladet: Hur mycket mer Romson tål MP?

”Det är inte snällt att sparka på någon som ligger. Men vi måste faktiskt­ prata om Miljöpartiet”, inleder politiska chefredaktören Karin Pettersson. Hon konstaterar att Mp har problem med både sina företrädare och själva politiken.

Citat: ”Efter Romsons genomklappning skulle Miljöpartiet göra klokt i att ta sig en riktig funderare på hur de ska komma in i matchen igen.


Se även bl a;
Vad är Åsa Romsons prioriteringar?


Tunnelbanesvenskar 🙂


Åsa Romson kallar romer för zigenare, vad är fel med ordet zigenare?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

EU-migranter får bidrag trots att de vistas i Sverige olagligt – Försäkringskassan kräver lagändring

Även om EU-migranter befinner sig olagligt i Sverige kan de få en rad bidrag från Försäkringskassan. Försäkringskassan varnar nu för följderna och lyfter behovet av en lagändring i en skrivelse till Socialdepartementet.

Barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag

Barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag är några av de bidrag som en person från ett annat EU-land kan få i Sverige trots att personen egentligen inte har uppehållsrätt, alltså laglig rätt att vara i Sverige.

Red’s kom:
Oavsett detta så är Sverige i sin fulla rätt – enligt såväl svensk lag som EU-lag – att utvisa de EU-migranter som inte uppfyller kraven för att vistas i Sverige. Dvs om EU-migranter inte kan försörja sig på egen hand så är det en omedelbar åtgärd i form av utvisning ur landet som måste till. Kostnaden för romers hemresa ska den Rumänska ambassaden (eller Bulgariska ambassaden, i förekommande fall) hjälpa till med (lån). Inte av Sverige, så som hittills har skett.

Utöver detta måste lokala förbud mot tiggeri införas i städerna till dess att lagen ändrats och anpassats efter verkligheten och behovet.

1. Hänsyn får ej tas till om sökande vistas olagligt i landet

Sedan 2013 får Försäkringskassan inte, pga en ny tolkning av lagen, ta hänsyn till om den som söker bidrag är här lagligt eller inte. Det enda Försäkringskassan numera ska ta ställning till är om personen bedöms bo här.

2. EU-migrant behöver inte ha bostad för att räknas som bosatt

Det finns inga faktiska krav på att den sökande ska ha jobb eller bostad för att anses vara bosatt här, även om det påverkar helhetsbedömningen. Personens avsikter att stanna här vägs in och denne kan också behöva visa ett utdrag på att han eller hon gått ur socialförsäkringssystemet i sitt hemland.
– Vi utgår från de uppgifter som personen lämnar och gör en helhetsbedömning.

Red’s kom:
Vilken betydelse har det om en EU-migrant ”gått ur socialförsäkringssystemet”? Innebär det att alla som ”gått ur socialförsäkringssystemet” i sitt hemland per automatik går in i det svenska socialförsäkringssystemet? Dvs att Sverige villkorslöst övertar alla andra EU-länders ansvar för sina medborgare?

Räcker med att EU-migrant säger sig vara boende i kommunen

Den som söker bidrag av försäkringskassan behöver inte lämna någon adress, hur kan försäkringskassan avgöra om en person är bosatt här?
– Vi gör en sammanvägd bedömning av personens situation och den inbegriper även frågor om bostaden, svarar Andreas Stjernberg.

Red’s kom:
Det är ett icke-svar på frågan!

EU-migranter som ej är folkbokförda kan inte kontrolleras

Personer utan uppehållsrätt är inte folkbokförda i Sverige, vilket ytterligare försvårar Försäkringskassans kontrollmöjligheter. EU-medborgaren kan t ex flytta tillbaka till sitt hemland och ändå behålla bidrag.

– Om man vill ha bättre kontroll och möjligheter att återkräva felaktigt utbetalade ersättningar måste lagstiftningen justeras, säger Lars-Åke Brattlund som är försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

3. Uppehållsrätt får inte vara krav för att erhålla bidrag

Vi kan inte ställa krav på uppehållsrätt, säger Andreas Stjernberg som är verksamhetsansvarig för försäkringstillhörighet på Försäkringskassan.

Försäkringskassan anser att uppehållsrätt ska vara ett krav för att erhålla bidrag

I en nyinkommen skrivelse till Socialdepartementet är Försäkringskassan kritisk till att man inte kan kräva uppehållsrätt för att en person ska ha rätt till bidrag.

4. Bidrag kan inte dras tillbaka när fusk upptäcks

Att Försäkringskassan inte kan kräva laglig vistelse försämrar möjligheten att kontrollera att man inte betalar ut bidrag på fel grunder, skriver Försäkringskassan till Socialdepartementet.

Det finns flera verkliga fall där Försäkringskassan upptäckt att man beviljat bidrag utifrån falska handlingar.

Arbetsgivarintyg, som sedan visade sig vara falska, låg till grund för att personer bedömdes vara bosatta i Sverige. När detta upptäckts kan man inte dra tillbaka bidragen. Försäkringskassan får nämligen bara bedöma om personerna bor i Sverige i den aktuella situationen.
– Eftersom EU-migranterna i dessa fall vistats här så lång tid kan man inte hävda att de inte är bosatta, säger Ann-Kristin Robertsson.

Red’s kom:
Varför inte det?
Hur kan man räknas som bosatt om man är uteliggare och kan skifta boplats från stad till stad 7 dagar i veckan, och dessutom vistas olgaligt i landet?

Har Försäkringskassan en gång börjat betala ut bidragen måste man alltså fortsätta betala ut dem, så länge bidragstagarens livsvillkor är desamma och denne bor i Sverige… eller påstår sig bo i Sverige.

Försäkringskassan har ingen kunskap om hur många utan uppehållsrätt som får bidrag

Hur många personer som får bidrag i Sverige trots att de inte har uppehållsrätt vet inte Försäkringskassan.
Man har heller inte gjort någon beräkning på hur många det framöver skulle kunna handla om och vad kostnaderna skulle kunna bli.

Alla behandlas inte lika

Som lagen ser ut nu behandlas inte alla lika eftersom försäkringskassan dels har sämre kontroll över utbetalningar till vissa EU-medborgare och dels inte kan dra tillbaka bidrag även om handlingar varit falska.
– Det stämmer. Det är därför vi tycker att regeringen behöver titta på det här, säger Lars-Åke Brattlund

Svensk lag måste anpassas till EU-lag

– Om vi ska kunna kräva laglig vistelse behövs en ny bestämmelse i svensk lag. Det är komplicerat eftersom det handlar om alla EU-medborgares rätt att röra sig fritt i Europa, och svensk lag måste samspela med EU:s lagstiftning, säger Ann-Kristin Robertsson som är rättslig expert på internationella frågor på Försäkringskassan.

LÖSNINGEN

Red’s kom:
Vari ligger det komplicerade?
Det är bara att lägga bevisbördan på den som söker bidrag.
1. Den sökande måste bevisa att personen är bosatt i kommunen enligt tydligt specificerade kriterier för detta.
2. Sökande från andra länder måste ha en bostadsadress (som alltid måste verifieras av Försäkringskassan), dvs bidrag ges inte till uteliggare från andra EU-länder (eftersom de då ej uppfyller kravet för att få vistas i landet).
3. Lagjustering görs så att falska handlingar får konsekvenser;
• Bidrag upphör med omedelbar verkan.
• Återbetalningskrav ställs med omedelbar verkan.
• Böter för brottslig handling utfärdas med omedelbar verkan (eller fängelse).
• Falska handlingar leder till utvisning ur landet.
Inget av detta strider mot EU-lag och kan snabbt skrivas in i lagen.
Vad är problemet?Klicka här för att gå till artikeln i UNT, 2015-04-18

FAKTA

Vem har rätt vara i Sverige?
Medborgare i andra EU-länder har rätt att vistas i Sverige under tre månader om de kan försörja sig helt på egen hand under dessa första tre månader.
Därefter kan EU-medborgare ha uppehållsrätt (dvs laglig rätt att vara här) om de:
• arbetar eller söker arbete (och kan få arbete). Arbetssökande är i sig inte tillräckligt.
• studerar och har heltäckande sjukförsäkring.
• har tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv och sin familj samt heltäckande sjukförsäkring.

Bidrag baserade på bosättning
Den som bor i Sverige längre tid än ett år, eller bedöms bo i Sverige längre tid än ett år, har rätt till så kallade bosättningsbaserade bidrag.
Flera av dessa bosättningsbaserade bidrag är pensionsgrundande.
Exempel på sådana bidrag:
• föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
• barnbidrag
• underhållsstöd
• bostadsbidrag
• ålderspension i form av garantipension
• assistansersättning
• handikappersättning och vårdbidrag
• sjukpenning i särskilda fall

Källa: Försäkringskassan

Se även bl a;
Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Hans Swärd och Per Eriksson i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud – Pinsamt okunniga professorer
Samtliga frågor lämnas obesvarade
Forskare pratar som politiker istället för att hänvisa till forskning
Hans Swärd och Per Eriksson försöker luras med retorik

LUF visar upp sin okunskap om tiggeriförbud

Tiggeriförbud för att inte permanenta fattigdom och utanförskap

Förbud mot tiggeri minskar fattigdom och EU-migranter

Förbjud tiggeri, skriver fem moderata riksdagsledamöter

Varför inte förbjuda tiggeri?

Makedonsk minister varnar för konsekvenserna om tiggeriförbud inte införs i Sverige – Åsa Regnér vill inte

S+MP-regeringens nationella samordnare för EU-migranter utesluter tiggeriförbud

Riksdagsledamöter emot förbud mot tiggeri

Endast 36% av svenskarna emot att lagstifta mot tiggeri

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri av EU-migranter införs i allt fler städer i Europa

Danmark vill med sitt tiggeriförbud styra om EU-migranter till Sverige

Majoritet i Norge för förbud mot tiggeri

Politiker i Finland vill registrera tiggare

I Finland irriterar sig hälften på tiggare

Namninsamling om lokalt tiggeriförbud i Visby – Argument mot förbud att tigga tveksamma


Migrationsforskare Ioana Bunescus icke-lösningar på EU-migranter – Förbjuda fattigdom?


Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen

Svenskar betalar mest i Europa till EU


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare

Utvisning av EU-migranter utan vistelserätt sker inte i Sverige

EU-medborgare som beviljats asyl i Sverige år 2014, flest från Rumänien


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000-6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Gratis vård i Sverige för rumäner! Samtliga vårdfakturor till EU-migranter är obetalda – mörkas av media

Smittsam sjukdom bland EU-migranter i Stockholm, TBC


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.