Plan för integrering liksom en utredning om kostnader och redovisning om hur allt ska finansieras saknas

En massa utsträckta händer åt två håll i två enskilda frågor. Frågan är om dessa utsträckta händer räcker för att blockera 1 miljon väljare från att kunna påverka på något sätt i den enskilda fråga som påverkar Sveriges ekonomi mest?

Ingen plan för integrering

Hade det inte varit bättre med lite öppenhet om den flyktingpolitik som inget parti (utom KD & SD) vill diskutera i sak? Fortfarande saknas helt en plan för integrering liksom en utredning om kostnader och redovisning om hur allt ska finansieras.

Minoritetsstyre är odemokratiskt

Kräver ändrad grundlag för att stoppa SD

Pensionerna räcker inte till alla

Det behövs en strategi för att kunna finansiera kostnaderna för flyktingströmmen där man måste se allt i ett större perspektiv så att en ohållbar situation inte uppstår som det inte går att ta sig ur.

En 64-årig invandrare kan få full pension efter ett år. Han/hon garanteras lika stor pension som den svensk som arbetat heltid hela livet. De som inte arbetat heltid (t ex varannan kvinnlig pensionär) uppges hamna under fattigdomsgränsen.

Det svenska pensionssystemet (SOU 2010:105):
En ny lag som infördes 2006 ger flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige rätt att tillgodoräkna åren från och med 25 års ålder till och med ankomsten till Sverige som försäkringstid för garantipension.

I SFS 2005:728 (3 kap) står följande:
3 §2 Den som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716) skall som försäkringstid för garantipension även tillgodoräknas tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande fyllde 25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige.

Därvid skall en så stor andel av tiden i hemlandet tillgodoräknas som svarar mot förhållandet mellan den tid under vilken den pensionssökande har varit bosatt i Sverige, inräknad den tid som avses i 2 §, från den första ankomsten till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år och hela tidsrymden från det att den pensionssökande första gången kom till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år. Vid beräkningen skall bortses från tid för vilken personen, vid bosättning i Sverige, har rätt till pension från hemlandet.

Med tid i hemlandet skall likställas tid då den pensionssökande före den första ankomsten till Sverige har befunnit sig i ett annat land där han eller  hon har beretts en tillfällig fristad.

Se även bl a;
225 000 pensionärer (2015) lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?


Kravlösa bidrag till nyanlända för att studera, istället för lån, dömt att misslyckas


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.