Permanent året-runt-härbärge för EU-migranter i Luleå, 2 miljoner kr/år – i strid med lagen

Luleå kommun vill tillsammans med svenska kyrkan öppna ett härbärge för hemlösa.
Vi ser ett ökat behov bland hemlösa, säger socialchef Mikael Lekfalk, som utrett frågan sedan i februari.

Red’s kom:
EU-migranter är emellertid inte hemlösa. De är turister som saknar laglig rätt att överhuvudtaget vistas i Sverige om de inte kan försörja sig på egen hand. Dvs EU’s fria rörlighet gäller inte för dem som inte kan bekosta boende för sig själva.

Endast Moderaterna emot försörjning av EU-migranter

På måndagen presenterades upplägget för kommunstyrelsens arbetsutskott. En majoritet sade ja till förslaget, medan moderaterna är emot.

Det var under vintern 2014/15 som Luleå kommun vidtog akuta åtgärder för att hjälpa EU-migranter i deras utsatta position. Två tillfälliga boenden upprättades i Svartöstaden respektive Gammelstad.

Nu kommer ett förslag om ett permanent härbärge.
– Vi har hittat en lösning i sambete med ideella organisationer, främst svenska kyrkan. Vi har ingen lokal klar, men det arbetet kommer att intensifieras efter att politikerna gett klartecken, förklarar Mikael Lekfalk.

Året-runt boende för 16 EU-migranter

Härbärget ska innehålla 16 platser. Det ska vara öppet året runt och kommer att drivas med hjälp av ideella krafter.

Red’s kom:
Ideella krafterpå skattebetalarnas bekostnad.

Skattemedel finansierar lokaler och personal: 2 miljoner kr/år

Luleå kommun förbinder sig att betala för lokaler och personal. Satsningen beräknas att kosta två miljoner kronor per år.

Red’s kom:
De reella samhällskostnaderna kommer givetvis att bli avsevärt högre än dessa 2 miljoner kronor, om beslutet genomförs.

Boende för ”hemlösa” trots att EU-migranter inte är hemlösa

Tanken är att boendet ska vara öppet för hemlösa, men inte för personer med missbruksproblem som har andra härbärgen att vända sig till.

Svenska kyrkan ställer krav: Härbärge i centrala Luleå

Svenska kyrkan har begärt att härbärget ska placeras i anslutning till deras övriga verksamhet, vilket innebär att det tidigare boendet i Gammelstad inte kommer i fråga. I dagsläget ser härbärget ut att hamna i antingen Luleå centrum eller på bostadsområdet Örnäset.

Start 2016-01-01 eller tidigare

– Vi hoppas att öppna redan den första januari, men det kan bli tidigare om kylan sätter in, förklarar Mikael Lekfalk.

EFS-kyrkan stödjer förslag på boende för EU-migranter som finansieras med skattemedel

Josh Armfield från EFS-kyrkan uttrycker glädje över förslaget.
– Det är bra att något görs så att vi slipper uppleva samma kris som förra vintern. Det är bra att Luleå har en plan och är förberedd när kylan kommer.

Red’s kom:
Precis som Svenska kyrkan så verkar EFS-kyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) fiska efter bidrag så att de kan sysselsätta och försörja sig själva. Det är väldigt många kyrkor i Sverige som med EU-migranterna ser en möjlighet att få extra tillskott av skattemedel.

15 EU-migranter i Luleå idag som sover i bilar

Enligt Armfield finns det i dag ett 15-tal EU-migranter i Luleå som övernattar i sina bilar.

Red’s kom:
Så ett härbärge för dessa 15 EU-migranter ska kosta skattebetalarna drygt 133 000 kr per rom och år! Bara för själva boendet! Är detta seriöst?

2015-10-13 ska kommunstyrelsen ta beslut

Den 13 oktober kommer frågan att dyka upp på kommunstyrelsens bord.

Luleå inväntar INTE nationella riktlinjer

Luleå kommun inväntar också de nationella riktlinjer för utsatta EU-medborgare som kommer efter nyår av regeringens samordnare Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Luleå inväntar inga riktlinjer. Gratis boende för andra länders medborgare införs innan dessa riktlinjer färdigställts.

Ej heller tar Luleå hänsyn till de signaler som redan givits av den nationella samordnaren och S+MP-regeringen (Åsa Regnér) som redan gått ut med – om än inte i de starka ordalag som borde vara fallet – att de planer Luleå har inte är hur Sverige ska agera eftersom det enbart fördjupar problemen för alla parter.

Att en kommun på detta sätt erbjuder boende utan kostnad för EU-migranter strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen.

En kommun får inte använda skattemedel för att idka välgörenhet för andra länders medborgare.

I det fall kommunstyrelsen i Luleå begår felet att besluta om boende för EU-migranter så är det viktigt att invånare i Luleå snabbt begär en laglighetsprövning av beslutet för att på detta sätt upphäva detsamma.

– Jag förväntar mig att det kommer att innehålla direktiv och vägledning för Sveriges kommuner. Den är aviserat att presenteras i februari och efter den får vi ta ställning om det påverkar vår verksamhet, säger Mikael Lekfalk

Red’s kom:
Så först tar Luleå ett beslut och sedan väntar man en månad efter starten och ser om man gjorde rätt!

I det fall politikerna drar igång detta projekt rekommenderar jag att samtliga som står bakom beslutet åtalas;
Yvonne Stålnacke (S), ordf.
Maritha Meethz (S)
Niklas Nordström (S), v ordf.
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Omar Jacobsson (S)
Lenita Ericson (S)
Carina Sammeli (S)
Daniel Smirat (S)
Göran Öhman (S)
Jan Nyberg (MP)
Nina Berggård (V)
Thomas Olofsson (FP)
Anette Asplund (KD)


Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09:

§ 76
EU-migranter i Luleå
Ärendenr 2015/3-00

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning angående ”Stadsmission Luleå”.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen fick på senhösten uppdraget av kommundirektören att i samverkan med andra berörda aktörer hitta en tillfällig övernattslösning för EU-migranter i Luleå kommun.
Uppdraget har samordnats av Gerd Bergman, verksamhetschef Individ och familj.
Uppdraget består av två delar, dels att finna lämplig lokal, dels att engagera ideell kraft som svarar för ett innehåll såsom öppning och låsning av lokalen samt att upprättade regler för användandet av lokalen följs.

Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU.
Varje EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige under tre månader.
Enda kravet är att man ska kunna legitimera sig.

Red’s kom:
Nej, det är inte det enda kravet. Det viktigaste kravet för att tillåtas dra nytta av EU’s fria rörlighet är att man ska kunna försörja sig själv.

Enligt svensk lag är det heller inte olagligt att tigga.

Red’s kom:
Nej, det är inte vad som står i lagen. Det är avhängigt hur man tigger och vad kommunens ordningsstadgar säger.

Kommunens ansvar för personer som ingår i aktuell målgrupp består av akuta insatser för att undvika nöd.
Exempel på akut insats är medel för resa till ambassaden i Stockholm, pengar till mat eller härbärge.
Socialtjänsten har ett särskilt lagstyrt ansvar för barn.

De flesta EU-stater har en mycket restriktiv hållning i frågan, flera stater har också förbjudit tiggeri i lag.
Tyskland och Sverige har ett öppnare förhållningssätt, vilket innebär att fler EU-migranter är att vänta i dessa två länder.

Red’s kom:
Nej, Tysklands förhålllningssätt är mer strikt än Sveriges, så om inget drastiskt händer så blir Sverige snart ensamt land att ta emot en stor andel av EU’s 125 miljoner fattiga.

Olika förslag till lösningar för tillfällig övernattning för EU:s medborgare som kommit till Luleå har diskuterats.
En tidigare gruppbostad som socialförvaltningen hyr och som idag står tom, en lägenhet i Svartöstan i ett flerfamiljshus samt en lokal i Gammelstad.
Ingen av dessa alternativ har bedömts på lång sikt svara mot de behov som denna form av verksamhet har.

I arbetet med detta har diskussioner förts om ett samlat grepp kring ideellt engagemang för utsatta och hemlösa personer.
Det skulle kunna vara en långsiktigt hållbar lösning med ett samarbete mellan olika aktörer i samhället och tillsammans med andra kommunala förvaltningar.
Andra kommuner har tagit fram sådana alternativ som visat sig lyckosamma.

Red’s kom:
Nej, det finns ingen sådan kommun.

Arbetsnamnet för ett sådant utvecklingsarbete är ”Stadsmission Luleå”.

Arbetsutskottet har 2015-01-19 § 4 beslutat bifalla socialförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå arbetsutskottets förslag.

Anette Asplund (KD), Bertil Bartholdson (V), Lenita Ericson (S), Margareta Bladfors Eriksson (S), Thomas Olofsson (FP), Lenita Ericson (S), Carina Sammeli (S), ordföranden (S) och Jan Nyberg (MP) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Josefssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Statusrapport EU-migranter i Luleå (bilaga)
Arbetsutskottets protokoll § 4, 2015-01-19

Beslutet skickas till Socialnämnden

Klicka här för att gå till artikeln i Kuriren, 2015-09-28
Se även bl a;
Gratis permanent boende för EU-migranter i Luleå – Kommunen lurar medborgarna med bulvan!

Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter


Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kyrkan avhyses, kommunen stänger av el för EU-migranter som vägrar lämna camping

Det händer mycket i Nydala, Umeå. Rena dokusåpan och snurrigt värre.

Den 4:e juni rapporterade SVT att Umeå kommun begärt att Kronofogden ska avhysa kyrkorna från Nydala för att få bort EU-migranterna som bor där.

Ohållbar situation för EU-migranter”, tycker det vänsterstyrda och icke objektiva SVT (i stället för att rapportera fakta; Peciva Josefin och Mikael Assmundsson) om kommunens agerande.

Kommunen anlitar kronofogden för att avhysa kyrkorna

Umeå kommun har vänt sig till Kronofogden för hjälp med avhysning av Carlskyrkan och Pingstkyrkan.

Enligt avtal med kommunen använder kyrkorna området vid Nydalabadet som uppställningsplats för husvagnar där EU-migranter får bo – med plats för 12 husvagnar -, men det var bara en tillfällig lösning (deadline var den siste mars).

Red’s kom:
En kommun ska inte ingå avtal med någon part om gratis boende för EU-migranter utan en säker plan för hur avtalet ska avslutas där lagens kryphål inte ska kunna utnyttjas av EU-migranter som vägrar lämna (som så ofta sker).

Ansvarslöst av Umeå kommun att de inte förstod att det skulle hända som nu händer, med all den erfarenhet som finns där EU-migranter ockuperar mark över hela Sverige och tar så mycket tid och kraft för samhället att avhysa.

Kyrkorna vägrar följa avtal – agerar som aktivister

Bägge kyrkorna säger dock att de inte kommer göra något för att få bort de EU-migranter som bor på Nydala i kyrkornas husvagnar.
– Vi har ingen befogenhet att avhysa några EU-migranter. Det vi möjligen kan göra är att ta bort våra husvagnar. De husvagnar som EU-migranterna äger kan vi inte flytta, säger Pingstkyrkans Roland Leastander.

Red’s kom:
Men varför tar då kyrkorna inte bort sina husvagnar? Kyrkorna agerar som aktivister.

Men Kronofogdemyndigheten kan inte ta beslut om avhysning av personer de inte kan identifiera, och därför kommer kommunens begäran att riktas mot kyrkorna.

Red’s kom:
Märkligt. Kommunen ska begära att polisen identifierar EU-migranterna som befinner sig på kommunens mark oavsett vem som befinner sig i kyrkornas husvagnar. Det är polisens skyldighet att utföra denna identifiering.

I detta fall vet kronofogden inte ens om identifiering behövs, pga att det handlar om ett avtal mellan kommun och kyrkor om platsen som upplåtes för kyrkornas husvagnar.

Flytta husvagnar med EU-migranter till kyrkor

Möjliga lösningar som tidigare nämnts är t ex att ställa de husvagnar som Pingstkyrkan förfogar över vid kyrkor runt om i Umeå, eller på mark som upplåts av privatpersoner, men i nuläget finns ingen fungerande plan.

Kyrkorna har inte funnit ny plats för EU-migranterna

Pingstkyrkan och Carlskyrkan har inte lyckats hitta någon annan uppställningsplats för husvagnarna. Problemet kvarstår – ingen vet var tiggarna ska bo.

Red’s kom:
Ett alternativ kanske kan vara hemma?

Elen avstängd och toaletter/omklädningsrum låsta för EU-migranter i Nydala

Idag rapporterar SVT att Umeå kommun – som förbereder ombyggnad av omklädningsrummen – stängt av elen vid badplatsen på Nydala, och omklädningsrummen är låsta. Det innebär att de tiggande EU-migranter som tillfälligt bor i egna och i pingstkyrkans husvagnar, nu varken har tillgång el, vatten eller toalett.

– Vi har varit där sedan tidigt i morse. Jag har förklarat för dem som nyss vaknat vad som hänt. De hade ingen aning, säger Linda Lundqvist som är ordförande i föreningen RUNG (Resande, ung, ny och gammal) och fortsätter:

– I en av vagnarna ligger en tvååring just nu med 40 graders feber utan tillgång till el och vatten, säger Linda Lundqvist.

Red’s kom:
De har möjlighet att söka hjälp av kommunen, om så önskas och behövs.

Not. RUNG:s styrelse består av: ordförande Linda Lundqvist, vice ordförande Eva Lindeberg, kassör Kurt Magnusson, sekreterare  Gini Mohlin och ledamöter Britt-Inger Lundqvist, Curre Johansson, Kim Fredriksson.

En stridsåtgärd från kommunen?

Umeå kommun ska renovera omklädningsrummen vid badet inför öppningen av Umelagun 18 juni, och det har varit känt sedan länge.

Enligt Linda Lundqvist (RUNG) har föreningens representant på plats i dag fått höra att kommunen inte behövt stänga av elen för att påbörja arbetet med de intilliggande omklädningsrummen.
Det är en stridsåtgärd. De stänger av elen för att bli av med tiggarna, säger hon.

Red’s kom:
När Aftonbladet refererade tll SVT’s artikel ändrade de SVT’s rubrik från ”Elen avstängd på Nydala” till ”De stänger av elen för att bli av med dem”.

Den 20/5 rapporterade SVT att Nydalacampingens EU-migranter måste lämna platsen den 25 maj. Då kommer Pingstkyrkan att hämta tillbaka sina husvagnar som de lånat ut till EU-migranter, om det inte ordnas en ny uppställningsplats.
Det kommer att vara fruktansvärt att stå där på söndag med familjer som blir fråntagna sina hem, där barn blir bostadslösa, och tolka och förklara för dem varför de inte har några vagnar. I värsta fall får folk sova i bilar eller på lastpallar under presenningar, säger Linda Lundqvist, representant för föreningen RUNG, och initiativtagare till Hjälp Västerbottens tiggare.

Red’s kom:
Blir barn ”bostadslösa” för att deras föräldrar inte får gratis boende i ett annat EU-land än där de bor?

Det handlar om ett dussin husvagnar och ett femtiotal personer, däribland ett tjugotal barn, enligt Linda Lundqvist.

Red’s kom:
De 20 barnen var alltså i verkligheten 10 stycken.

En grundläggande regel – som alla journalister måste känna till – är att man ställer inte faktafrågor till aktivister och vänsterextremister, men om man ändå gör detta så ska de inte få stå obemötta, som här från SVT.

EU-migranterna ringer till oss i panik och undrar vad de ska göra. De är oroliga för sina barn. Kommunen har inte velat ta ansvar hittills. Vi flaggade för detta redan i somras, men då hoppades kommunpolitikerna att EU-migranterna skulle flytta när det blev kallt.

Red’s kom:
I somras? De har alltså bott på skattebetalarnas bekostnad under ett år (eller mer)?

Ringer i panik till RUNG? Varför åker de inte hem eller för en dialog med kommunen istället?

– Det minsta man kan begära är att de har tillgång till el och vatten.

Red’s kom:
Har de inte el och vatten hemma i Rumänien?

Renovering skulle påbörjats 1/4

Enligt kommunen skulle renoveringsarbetet ha varit igång redan första april.
– Man är i tidsnöd nu för att hinna få det klart till säsongen, säger Christer Lindvall (S) som är ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

EU-migranter saknar rätt att befinna sig i Nydala

Är det här ett sätt att tvinga bort EU-migranterna?
– Nja, de har ju som egentligen inte rätt att vara där, men det där måste ansvarig verksamhet svara på, säger Christer Lindvall, kommunstyrelsens arbetsutskott.

Gräsmatta och elstolpe? – Ska kommunen försörja EU’s fattiga?

Kommer EU-migranterna att flytta nu?
– Jag vet inte. De har ingenstans att flytta och det händer ju ingenting. Det är givetvis tragiskt att man inte lyckats hitta något. Det handlar om att få fram en gräsmatta med en elstolpe, säger Linda Lundqvist (RUNG).

Red’s kom:
Aktivister är alltid extrema i sina uttalanden. Det handlar naturligtvis om betydligt mer än så. Det handlar om ifall skattebetalarna ska försörja Europas fattiga. Ska skattebetalarna för all framtid finansiera tiggeri genom att bistå med gratis el, gratis toalett och dusch, gratis tvättmöjligheter, gratis renhållning, gratis mark, gratis boende, etc?

Dessutom kan extra bevakning krävas, inte minst med tanke på de interna bråk som är frekvent förekommande. T ex knivskars en EU-migrant i Nydala av två andra EU-migranter den 27 mars. Mannen körde till akuten och omhändertogs där för fylleri. En anmälan om misshandel upprättades.

EU-migranter skulle ha lämnat för två månader sedan

SR rapporterar:
Umeå kommun och kyrkorna hade avtal om att uppställning av husvagnar och användning av del av omklädningsrumsbyggnad till 19 april. Avtalet har avslutats, och kommunen vill nu ha tiggarna vräkta.

Red’s kom:
Den 17 april rapporterade SR att romernas läger på Nydala givits en frist av kommunen och skulle få vara kvar ännu en vecka. Tiggarna skulle lämna Nydala den sista mars, men kommunen förlängde avtalet till den 20:e april.
– Men då ska dom vara borta, det är deadline, säger Roland Laestander, samordnare hos Pingstkyrkan.

Kronofogden vet inte ens var EU-migranterna finns

Det kommer att ta tid innan Kronofogdemyndigheten kan knacka på för att flytta husvagnar och folk från campingen vid Nydala.
– Vi är så pass tidigt i processen att det är ganska svårt i det här läget att säga hur det kommer att bli. De har till den 17:e juni på sig att komma in med uppgifter gällande komplettering, säger Erika Winsa, teamchef för betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten i Luleå.

Innan Kronofogdemyndigheten kan ta itu med ärendet behöver formalia redas ut – exakt var finns den här platsen, och vem har rätt att företräda Pingstkyrkan och EFS Carlskyrkan i det här målet?

Kommunen anser att ansvaret är deras avtalspart, kyrkorna

Kommunen riktar sig till avtalsparterna, kyrkorna, och kräver att de lämnar platsen och återställer den som den var innan.

Men alla husvagnar på platsen tillhör inte kyrkorna, hur blir det då?

Red’s kom:
Vilken relevans har detta? Avtalet för upplåtelse av platsen är mellan kommunen och kyrkorna. Hur platsen sedan utnyttjas av EU-migranterna spelar ingen roll.

Och en sak är att flytta ett dussin husvagnar, en annan sak att flytta folk.

Red’s kom:
Det är kronofogdens uppgift att avhysa folk. Detta fall skiljer sig inte i rutinerna från något annat avhysningsfall. Kronofogdens uppgift är inte att ordna boende för EU-migranter.

Kronofogden vet inte om EU-migranter behöver identifieras

När landstinget begärde avhysning av ockupanterna i Dorotea krävdes namn och personnummer på varje berörd person. Här kan det bli lite annorlunda, eftersom det handlar om avtalparter som kravet riktar sig till. Det här är sånt som Kronofogdemyndigheten ännu inte tagit ställning till.

Red’s kom:
Borde inte kronofogden känna till vad som gäller vid avhysning?

Det kan tilläggas att kronofogden tydligt uttalat att personnummer inte behövs i de fall identifiering krävs. Personnamn räcker.

Kronofogden måste ta hänsyn till barn vid fast boende

Finns det barn som berörs av den här avhysningen så kan det påverka hur och vad som görs. Kronofogdemyndigheten har ett särskilt regeringsuppdrag att följa och motverka att barn drabbas i samband med vräkningar – då handlar det oftast om fasta bostäder.
– Ja vi måste ju alltid se till de enskilda fallen, och särskilt efter hur barn behandlas så det tar vi alltid hänsyn till, så gott vi nu kan det.

Föreläggande till kyrkorna

Om kronofogdemyndigheten tar beslut om att börja genomdriva kommunens krav är nästa steg att skicka ut ett föreläggande till kyrkorna, som de i sin tur har tid på sig att ta ställning till.
– Då har ju de en viss tid på sig att svara på föreläggandet, eller bestrida det, säger Erika Winsa, teamchef för betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten.

Red’s kom:
Som alla förstår måste det till ändringar i regelverken så att EU-migranter inte kan utnyttja alla luckor i regelverken på detta sätt.

EU-migranter missnöjda med att de inte får fortsätta bo gratis

SR rapporterar:
EU-migranterna som erhållit förmåner sedan i vintras är missnöjda.
Det är skillnad på människor och människor, säger Pedro som är en av de rumänska familjerna som bott i husvagn hela vintern vid Nydala camping i Umeå.

Red’s kom:
Ja, det är verkligen inte alla förunnat att få de förmåner som kommunen erbjudit sedan mer än ett halvår. Underligt att romerna kan särbehandlas på detta sätt där alla ska vara lika inför lagen.

EU-migranterna har alltså med råge brutit mot den rätt som EU’s fria rörlighet ger dem att vistas max tre månader i Sverige under förutsättning att de kan försörja sig på egen hand.

Har de för avsikt att bosätta sig i Sverige och fortsätta leva på skattebetalarnas bekostnad?

EU-migranterna har tio barn i husvagnarna

Totalt bor det tio barn i husvagnarna på Nydala. Pedro förklarar att det är svårt att bo med små barn under de förhållandena.

Red’s kom:
Det är olyckligt att föräldrarna utsätter sina barn för detta.

Toalett en mänsklig rättighet i Sverige för andra länders medborgare?

Roland Lestander, från Pingstkyrkan, är på plats för att hjälpa till.
– Människorna är kvar och då måste det finnas förutsättningar för de att gå på toaletten och sköta hygienen. Det är ju en mänsklig rättighet, menar han.

Red’s kom:
Det finns mycket som man kan tycka är mänskliga rättigheter, men det innebär kanske inte att just skattebetalarna i Umeå kommun ska bekosta dessa mänskliga rättigheter för Europas/världens fattiga istället för respektive hemland?

Vem låtsas som att EU-migranter inte finns?

Daniel Kallos, vänsterpartist som sitter i för- och grundskolenämnden i Umeå, har engagerat sig i tiggarnas situation och är upprörd över hur tiggarna behandlats i den här frågan.
De försvinner inte bara för att man låtsas att de försvinner, säger Kallos.

Red’s kom:
En i vanlig ordning klok och insiktsfull kommentar som är signifikativt för vänsterpartister.

Statlig media inte objektiv

Det är märkligt att när EU-migranter bryter mot avtal och lagar så är det ingen som kritiserar dem i mediarapporteringen. Allt är alltid bara kommunernas fel.Klicka här för att gå till artikeln i SVT, 2015-06-10
Se även bl a;
Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner


I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?


Vad gäller juridiskt för EU-migranters vistelse i Sverige? Regler för avvisning/utvisning av EU-migranter/tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.