Det olagliga beslutet om camping för EU-migranter gick igenom med stöd av FNL

FNL fällde ickevänstern i Lunds kommunfullmäktige vilket resulterade i att röstning utföll till fördel för kommunstyrelsens förslag, med 34 röster mot 31 om att fortsätta driva Källby camping enligt följande;
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att Lunds kommun ska upplåta en tillfällig evakueringsplats på Källby Camping fram till 160131
• att uppdra åt socialnämnden att i den mån det krävs teckna avtal med berörda nämnder och ideella organisationer för genomförande av beslutet ovan
• att kostnaden för evakueringsplatsen tas från de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit till socialnämndens förfogande för härbärge för utsatta EU-medborgare.

Eftersom Förnya Lund (FNL) i kommunstyrelsemötet innan fullmäktigemötet röstat enligt kommunstyrelsens förslag ovan så var utgången given från början i fullmäktigebeslutet.

Vad som är tråkigt är att diskussionen i kommunfullmäktige mer handlade om angrepp på varandra och känslofrågor (som alltid med Fi, V och MP, som mest bara vill prata rasism/antiziganism hur lite det än har med frågan att göra) än på det område där vänstern saknar kunskap och argument och som de därför aldrig vill diskutera; dvs regelverken. Det fanns många juridiska aspekter som inte togs upp (se laglighetsprövning). Varför spelade allianspartierna på vänsterns planhalva?

Men konsekvensen av kommunfullmäktiges beslut blir naturligtvis att även detta beslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten.

Diskussionen i kommunfullmäktige gick enligt följande transkribering:

Ärende: 15. Tillfälliga evakueringsplatser på mark vid Källby camping

Christer Wallin, Moderaterna LundChrister Wallin (M)
Vi kan inte annat än att instämma helt i Förvaltningsrättens slutsatser.
Det kan inte vara en kommunal angelägenhet att erbjuda andra EU-medborgare som av egen fri vilja rest till Sverige fri logi och andra förmåner.

Därför föreslår vi
• att Lunds kommun snarast avvecklar den tillfälliga evakueringsplatsen på Källby camping
• att Lunds kommun inte ska upplåta eller erbjuda någon annan evakueringsplats
• att kostnaden för evakueringsplatsen tills att den avvecklas finansieras av de 700 tkr som kommunfullmäktige anslagit till socialnämndens förfogande för härbärge för utsatta EU-medborgare


Anders Almgren, Socialdemokraterna, LundAnders Almgren (S)

Det är rätt att Förvaltningsrätten i Malmö ogillat det beslutet som Socialnämnden har gjort. Och det handlar inte om vilken verksamhet man bedriver där utan man säger då att det här är ett ärende av principiell beskaffenhet och ska därför tas av Fullmäktige.

Då kan man konstatera följande.
Det är åtminstone tre kommuner i landet som har den här den här typen av verksamhet och ingenstans har man tagit beslutet i Fullmäktige.

Red’s kom:
På vilket sätt har det betydelse att tre kommuner gjort fel? Berättigar det andra kommuner att också göra fel?

Anders Almgrens (S) logik verkar inte vara den bästa när han menar att domstolen beslut är fel bara för att det finns kommuner som begått samma fel som Lunds kommun.

Det är ju också så att det principiella beslutet har ju vi här också tagit. Vi tog det i budgeten här i november 20114 när vi sa att Socialnämnden, vi pekar ut rätt nämnd, ska jobba med härbärgeslösningar. Dvs bostäder för… och det var utsatta EU-medborgare och för det fick man 700 000.
Socialnämnden har inte sprungit iväg på eget bevåg och hittat på detta med Källby camping eller något annat.

Red’s kom: Jo, det är bevisligen exakt vad vänsterstyret gjort!

Man har fått ett uppdrag från fullmäktige och på det har man agerat.

Red’s kom:
Då kanske det är en fördel om agerandet överensstämmer med uppdraget, eller?

Om Anders Almgren (S) tror på vad han själv säger, varför fördes inte detta argument fram till Förvaltningsrätten?
I domen står det bara;
Lunds kommun hänvisar till att socialförvaltningen till förvaltningsrätten översänt beslutsunderlag för att ligga till grund för rättens bedömning. Man anger att socialnämnden inte har något ytterligare att tillägga utan vidhåller sitt beslut och emotser rättens beslut.

Det principiella i frågan kan ju inte vara var i geografin härbärget är, hur stort det är, och kanske inte exakt vilken månad det är.

Red’s kom:
Men däremot att en camping inte är ett härbärge, enligt tidigare beslut.

Det måste rimligen vara ett sätt att effektuera ett beslut som baseras på att man fått ett mandat i ett principbeslut i Fullmäktige.
Om det råder någon som helst tveksamhet om detta så tog ju kommunfullmäktige här i juni i år, exakt samma beslut.

Red’s kom: Nej, KF har aldrig tagit beslut om någon camping.

Så det handlar inte bara om att vi har tagit ett principbeslut i frågan, vi har t o m gjort det två gånger.

Red’s kom:
Men de beslut som tagits i Fullmäktige tidigare var inte att inrätta en camping för EU-migranter. En camping är inte ett härbärge.

Det här berör inte Förvaltningsrätten. Jag tror det hade varit intressant faktiskt att få det prövat av en annan instans, för jag är tämligen övertygad om att principbeslutet är taget, så som alla vi andra har uppfattat det.

Red’s kom:
Vilka ”alla vi andra”?
Varför ville Anders Almgren (S) då inte överklaga Förvaltningsrättens beslut?

Nu är det ändå så att det har ingåtts ett avtal mellan kommunen och föreningen Hjälp Tiggare i Lund att fram till den siste januari att kunna använda den här platsen, Källby camping, exakt för den här gruppen.

Red’s kom: Detta avtal gäller inte längre.

Och här sker det alltså individkontroll med legitimation och allting för att se till att det är den gruppen som uppehöll sig vid Åkerlund & Rausing och som invaggats i tron att här fick man vara.

Red’s kom:
EU-migranterna invaggades inte i någon sådan tro. T ex delgavs EU-migranterna hundra p-böter (innan p-bolaget gav upp). Inte en enda bot betalades.

Den påstådda ”individkontrollen” har gjorts av extern – extremt partisk – part (dessutom utan någon som helst kontroll av att det gjorts rätt)  och saknar därför värde.

Och då ger vi dem några månaders respit att se om sin framtid och vad de ska göra istället.

Red’s kom: EU-migranterna fick över ett års ”respit”!

Detta är ingen evig satsning på en sådan bosättning i Lund, utan det handlar om att en camping som annars står för fäfot, att vi låser upp grindarna…

Red’s kom:
Var det inte så att det byggdes upp nya stängsel bara för EU-migranterna?

… och låta några ställa sina husvagnar där.

Red’s kom:
EU-migranterna fick, enligt Socialnämndens beslut, inte ställa en enda av sina husvagnar där.

Vi gör det under ordnade former, tillsammans med föreningslivet, som sköter in- och utpassering, ser till att ordningsregler följs och allting annat.

Red’s kom: Utanför det kommunala uppdraget.

Förutom någon bil som stått parkerad bredvid nattetid och sovit i, och det problemet är löst, så har enda incidenten varit i form av rasistiska element i samhället har varit där och ställt till det och misshandlat och fört oljud och hotat folk.

Red’s kom: Och det är inget problem?

Inget som helst klagomål har kommit från de utsatta EU-medborgare som är där på den platsen.

Red’s kom: Det innebär inte att det inte varit problem.

Både polis och andra, och vissa med en viss förvåning, har uttryckt att det gått så bra som det här har gjort.

Red’s kom: Personligt tyckande utan något värde.

Man ska veta att den här idén var lite oprövad i Lunds kommun när den börjades, och sedan, om vi nu skulle säga att vi utvärderar den halvvägs så tror jag att jag är långt ifrån ensam som skulle säga att det här har varit lyckosamt.

Red’s kom: Han behöver inte känna sig ensam med MP, V, Fi och FNL.

Vad är det som är ”lyckosamt”? Hela projektet är meningslöst.

Tanken är nu att kommunfullmäktige har här idag möjlighet att pröva detta. Står vi kvar vid det här ingångna avtalet…

Red’s kom:
Här glömmer Anders Almgren (S) – lägligt – att berätta att avtalet kan sägas upp när som helst av kommunen.

Är vi beredda att göra detta till den siste januari, och därefter kommer det att avvecklas? Eller tycker vi det är bättre att den här campingen står tom mitt i vintern?

Red’s kom: Ja, oanvänd som alla andra vintrar. Utan kostnader för kommunen.

För dem som säger nej till detta vill jag ställa mig frågande; Är det en återgång till Åkerlund & Rausing och en olaglig bosättning som gäller, eller vad är det som gäller istället?

Red’s kom: Det är lagen som gäller.

Jag bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut


Christer Wallin (M) – Replik
Jag undrar om du har varit på en campingplats. När vi var där och tittade i somras, då var det en campingplats. Då var det öppet, då var servicen där, man kunde använda faciliteterna där osv. Vad man gjorde sedan var att stänga ner allting. Man kan inte komma åt hygienutrymmena utan man sätter dit bajamajor istället.
Och så får BARA en viss grupp komma dit.
Och de behöver inte betala.
Problemet är ju att då är det inte längre en camping. Det är alltså inte öppet för vem som helst att använda den och då kan du inte på något sätt säga att det är en camping vi pratar om.

Ett annat stort problem är ju att vi fick överhuvudtaget inte vara med. Det var ju hemliga bygglov som inledde hela den här historien, i en annan del av Lund. Sedan har allt skötts av de här två partierna och kanske t o m ibland alla tre eller fyra i den rödgrönrosa röran. Men det är i alla fall inte så att vi varit med och utforma det här, för då hade det varit en mycket bättre lösning.

Sedan har vi träffat på ganska många människor i vardagen som inte riktigt har den rosenskimrande bilden över hur bra det har varit där. Det har varit ganska mycket av kringboende som tycker att det här kanske inte är så himla kul. Det har varit problem med parkerade bilar på olika ställen.

Red’s kom:
Vad de rödgrönrosa inte tagit hänsyn till är alla EU-migranternas fordon – bilar och husvagnar – som parkeras olagligt på olika ställen som en följd av deras beslut.


Göran Wallén, Moderaterna, LundGöran Wallén (M) – Replik

När vi pratar om information så läste jag i tidningen var det skulle vara någonstans. Och det menar jag inte är ett samarbete om det ska fungera med de här överenskommelserna man gör.

Det andra är ju att härbärge är definierat i handlingsplanen som finns. Det är ingen camping. Det är byggnader vi pratar om i handlingsplanen.

Så detta är ju bara en egen definition vad ett härbärge är.

När det gäller sådana saker som att när man olagligen bedriver någon verksamhet eller slår läger. Det är en myndighetsutövning för att få bort det. Det är ju en fråga om flathet från de myndigheter som har det uppdraget. Det är ingen politisk fråga.Mattias Horrdin, Centerpartiet, LundMattias Horrdin (C) – Replik

Vi tog ett beslut i socialnämnden i höstas om detta. Vi hade fått tjänstemännens och juristernas bedömning att det var inte socialnämnden som skulle ta detta beslutet. Trots detta gick de rödgrönrosa med på att de skulle ta det här beslutet helt och hållet själva.

Vi har fått ett överklagande i Förvaltningsrätten där domstolen säger att detta var inte rätt beslut. Trots det står Anders Almgren och säger att; Jag tycker att Förvaltningsrätten gjort ett felaktigt beslut och jag TROR att det kommer att rättas i högre instans. Jag tycker det är ett väldigt konstigt sätt att göra egna bedömningar av vad domstolen ska ta för beslut när vi inte ens har kommit till ett överklagande.


Jörgen Forsberg, Moderaterna, LundJörgen Forsberg (M) – Replik

Anders, kom inte och säg att EU-migranterna inte visste att de begått brottslig verksamhet, ockuperat en tomt, gjort sig skyldiga till olaga intrång, egenmäktigt förfarande. Det har de vetat om. Sedan har myndigheter varit flata. Det är en annan sak, och så hade det säkert inte varit om det rört sig om svenska medborgare.


Anders Almgren (S) – Genmäle

Vad gäller den juridiska prövningen, det finns ju en anledning, här hade vi ju ett extra kommunstyrelsesammanträde. Jag och ingen annan i vårt styre är intresserad av att bedriva verksamhet i strid med lagen. Nu har Förvaltningsrätten gjort den här prövningen. Då får vi agera utifrån det. Men det kan ju inte vara så att det principiella beslutet inte är taget. Det finns ju taget. Det är t o m budgeterat. Det är ju det jag säger. Det har inte gjorts någon annan prövning. Så vitt jag vet har inte det här ärendet överklagats.

Red’s kom: Svammel.

Men jag tycker ju att låna sig till Sverigedemokraternas argument som de har kört innan, att det har varit hemliga bygglov. Vilket hemligt bygglov har beviljats för Källby camping? Det måste ju vara ett bygglov som är 40 år gammalt i så fall. Det är väl inte särskilt hemligt.


Gunnar Brådvik, Liberalerna, LundGunnar Brådvik (L)

Jag tycker det är bra det här ärendet kommer upp i Fullmäktige. Det är ju ett ärende av stor principiell vikt. Förvaltningsrätten har gett Alliansen rätt i det här. Det är tråkigt att det skulle behövas ett rättsbeslut för att det här skulle ske.

Det här med EU-migranter är aldrig helt lätta frågor. Det är naturligtvis en utsatt grupp som är offer för en metodisk diskriminering i sina hemländer och lider av fattigdom. Men samtidigt måste man någonstans dra gränsen för hur mycket kommunen kan göra.

Jag tror inte Lunds kommun kan lösa den här fattigdomen och den diskriminering som finns bland de här grupperna och som har funnits uppemot 700 år.

Man kan inte heller ha permanenta lösningar för de här grupperna eller låta folk ockupera privat mark.

Sedan har jag en fråga som jag ställt två gånger. En gång i radion till Sven-Bertil Persson (V) som var socialnämndens ordförande. En gång ställde jag frågan i Fullmäktige. Då hävdades det att frågan överhuvudtaget inte fick ställas av de rödgröna. Så jag tänkte ställa den här till Anders Almgren;
– De här EU-migranterna som befinner sig här har enligt Socialtjänstlagen en viss rätt att av kommunen få hemresorna betalda….

Red’s kom:
EU-migranter har inte rätt till gratis hemresa (vilket också bekräftats av SKL).

… och barnen till de här människorna följer ofta inte med enligt den skrivelse som Socialnämnden har haft. Barnen får heller inte vara på evakueringsplatsen. När det börjar lida mot jul vill de med all sannolikhet, precis som alla vanliga människor, åka och fira jul med sina nära och kära. Dvs de åker tillbaka till sina hemländer. Kommunen finansierar resan i många fall.

Vi har en viss skyldighet att göra det. Det finns naturligtvis olika diskussioner hur långt man ska gå där. Kommunen har kanske gått lite väl långt i att finansiera hemresor.

Men det finns en viss lagstadgad skyldighet till det.

Red’s kom:
Det finns ingen lagstadgad skyldighet alls att svenska skattebetalare ska stå för EU-migranters hemresor!

Vad gör de då? Jo, de åker till sina hemländer och kommer sedan tillbaka när julen är slut, i början av januari, och ska tillbaka till Sverige.
Då är reglerna som så för den här evakueringsplatsen att de får inte komma tillbaka till evakueringsplatsen eftersom de varit borta mer än ett dygn från evakueringsplatsen.

Förmodligen kommer många att återvända till Flextrus parkering eftersom det är ett ställe man känner till och där har man varit innan den här gratis campinglösningen/evakueringslösningen uppstod.

Anders Almgren, vad gör styret då?

Då är man bara tillbaka på ruta ett och då är det här ingen lösning överhuvudtaget.


Anders Almgren (S) – Replik

Vi har aldrig någonsin påstått att det som pågår på Källby camping är en lösning på ett problem. Vi har inte påstått att det här med härbärgessatsningar är en lösning på något problem. Jag tror inte heller att ge tiggarna pengar är en lösning på ett problem.

Problemet är att det är så djupa orättvisor på rasistisk grund i vissa av EU:s medlemsstater som gör att det är ekonomiskt rationellt att sitta på en blöt trottoar i Lund i december, istället för att vara hemma i den kontext där man kan språket och ar släkt och vänner.

Jag skäms av hela min lekamen att det ska vara så i Europa 2105. Det är problemet.
Det vi gör är att lindra symptomen.
Man kan rycka på axlarna och kokettera och säga att det är inte fint nog att lindra symptomen.
Jag är beredd att lindra symptomen vilken dag som helst i veckan ifall det åstadkommer minskat mänskligt lidande.

Red’s kom:
Men vad Anders Almgren (S) förespråkar är tyvärr ökat mänskligt lidande, även om han inte förstår det själv.

Vi lindrar symptom på Källby och det tänker vi göra fram till den siste januari.

Red’s kom:
Vilka symptom ska lindras hur och för vem efter den siste januari… och med vilken rätt att detta sker på skattebetalarnas bekostnad?


Gunnar Brådvik (L) – Genmäle

Jag har tre gånger tidigare ställt frågan om vad som händer efter jul. Evakueringsplatsen ska finnas fram till den 31:a januari.
Vad händer om de kommer hem och sedan kommer tillbaka och inte får komma in på Källby camping?
Vad gör Anders Almgren då?

Kan ingen svara på den frågan. Det är ju sådant man måste tänka på innan man fattar sådana här beslut. Man måste tänka efter innan man fattar svåra beslut.

Red’s kom:
Anders Almgren (S) saknar förmåga att tänka längre än i ett steg och något svar på denna fråga vägrar Anders Almgren (S) att ge.


Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna, LundHans-Olof Andersson (SD)

Jag yrkar i enlighet med Christer Wallin (M).

Jag tror det är bara att respektera Förvaltningsrättens dom.

Vi har också överklagat det avtal som Kultur och fritid har tecknat om att hyra ut campingen. Det ligger hos Förvaltningsrätten nu.

Det hade inte behövt vara så här med överklaganden om man gjort rätt från början.


Emma Berginger, Miljöpartiet, LundEmma Berginger (MP)

Gunnar Brådvik säger att det är viktigt att tänka efter innan man fattar svåra beslut.
Dagens beslut är för mig inte särskilt svårt att fatta.

Red’s kom:
Beslut är aldrig svåra att fatta om man inte bryr sig om vad som är rätt och fel enligt regelverken, eller enligt dem som kommunpolitikerna är tillsatta för att värna om (dvs de egna medborgarna).

Det händer ibland att vi politiker ställs inför olika val. Ikväll är valet medmänsklighet eller inte medmänsklighet.

Red’s kom:
Nej, valet är om lag ska följas eller inte samt vad som är det minst dåliga alternativet för kommunens invånare.
Att fördjupa EU-migranternas utsatthet som Emma Berginger förespråkar är inte medmänskligt.

För min del är det självklart att vi ska välja medmänsklighet.

Red’s kom:
Att förhindra EU-migranter att komma på fötter i sitt hemland är inte medmänsklighet. Vari ligger det medmänskliga att upprätthålla ett kåkstadsliknande boende i Sverige för andra länders medborgare?

Vi kan inte lösa Rumäniens strukturella problem och diskriminering med antiziganism och brist på socialt välstånd, sociala skyddsnät. Men vi kan ordna ett litet, litet uns av värdighet för den grupp utsatta EU-medborgare som just nu vistas i vår kommun.

Red’s kom:
Varför och med vilka konsekvenser… om man tänker längre än i ett steg så som vänsterextremister av tradition inte gör?

Det är inte mycket. Det handlar om att fortsätta använda en camping, som på sommartid används som camping för turister. Inget konstigt där.

Att använda den för att ställa upp några husvagnar så att de här människorna kan få tak över huvudet fram till den sista januari.

Red’s kom:
De har tak över huvudet i sitt hemland, varför ska skattebetalarna stå för deras semesterbostad i Sverige?

Och efter den sista januari? Vad ska hände då? Plan saknas?

De här människorna vistas här i Lund på laglig rätt.

Red’s kom:
Om EU-migranterna inte kan försörja sig – vilket de inte kan – så vistas de inte i Sverige i enlighet med EU:s fria rörlighet, och måste lämna landet.

Det är därför vi också satt en tidsfrist på de här tre månaderna som man får vara här.

Red’s kom:
Där de övriga månader eller år som de vistats i Sverige inte räknas in.

Vi gjorde det för att kunna frigöra Åkerlund & Rausing. Det är därför vi tillfört det här med Källby.

Red’s kom:
Det är inte ett politiskt uppdrag. Det är polisens/kronofogdens uppgift.

För att frigöra p-platsen på Åkerlund & Rausing behövdes ingen särbehandling göras av lagbrytarna genom att förse dem med boende på skattebetalarnas bekostnad.

Och vi gjorde det för att Socialnämndens handlingsplan ännu inte är uppfylld när det gäller hur många härbärgesplatser som skulle tillskapas.

Red’s kom:
Alltså erkänner Emma Berginger (MP) att de frångick Socialnämnden handlingsplanen!

Då blev det här en lösning som togs fram i samverkan med de ideella organisationer som arbetar allra närmast den här utsatta målgruppen.

Red’s kom:
Dvs med EN organisation: Hjälp Tiggare i Lund/Joakim Månsson Bengtsson (MP).

Hur kan vi här med berått mod bara en vecka innan jul fatta beslut om det som Christer Wallin föreslår, att avveckla den här ”campingplatsen” så snart som möjligt?

Ska vi stänga den i morgon? Vad skulle hända då med de utsatta EU-medborgare som bor där just nu?

Red’s kom:
Då hade EU-migranterna förhoppningsvis åkt hem, i alla fall de flesta, men vad som händer med EU-migranterna är inte politikernas problem.

Jag tycker det är rimligt att vi ger de här människorna en tidsfrist att ordna sina förhållanden…

Red’s kom:
De hade en tidsfrist redan innan på ungefär ett år.

… eftersom Åkerlund & Rausing parkeringsplatsen uppfattades som en relativt permanent lösning. Där man kände sig trygg, där man hade en plats i tillvaron.

Red’s kom:
De visste att de bröt mot lagen.

Sedan att den formellt sätt var olaglig. Absolut. Det var ju just därför att vi ville avveckla den formen.

Red’s kom:
Nej. Det handlar här inte om vad politiker vill, det handlar om vad lagen säger… den gäller faktiskt även för EU-migranter.

Christer Wallin anklagar mig på Facebook ha sökt hemliga bygglov i somras. Jag måste säga till Fullmäktige att det är klart att vi kan ha olika synpunkter på frågor, men nog sjutton tycker jag att oppositionsledaren här borde försöka hålla sig till sanningen.

Red’s kom:
Emma Berginger (MP) kastar sten i glashus.

Jag har aldrig sökt några bygglov och skulle jag söka något så skulle de inte vara hemliga eftersom byggnadshandlingar är offentliga.

Red’s kom:
Nu var historien emellertid en annan, vilket redovisats här tidigare.

Ordföranden avbryter: Då går vi tillbaka till Källby camping.

Jag vill yrka bifall till Anders Almgrens (S) förslag.


Gunnar Brådvik (L) – Replik

Kan Emma Berginger (MP) garantera att den 31:a januari kommer inget nytt avtal behöva slutas om fortsatt camping på Källby camping eller någon annanstans?
Utan man kommer att ha alla de här härbärgeslösningar som man håller på och fantiserar om i sina olika handlingar?

Jag är osäker på att man ska kunna ta fram dessa härbärgesplatser.

Kan Emma Berginger (MP) lova att campingen upphör den 31:a januari och härbärgesplatser är på plats då? Ja eller nej?


Göran Wallén (M) – Replik

Jag tycker det är synd, när vi försöker diskutera sakfrågor, för att komma ifrån den här diskussionen så börjar minoriteten att spela på känslor. Som om inte vi har känslor. Som om inte vi har gjort ett antal saker som har att göra med humanitära skäl. Jag tycker det är lite lågt i debatten.

Var går gränsen för det kommunala ansvaret och ert ansvar när det gäller EU-medborgare?


Christer Wallin (M) – Replik

Du (Emma Berginger) säger att de vistas här på laglig grund men glömmer alltid att EU-medborgare har inte bara rätt att röra sig fritt inom EU, utan dessutom så är de skyldiga att själva stå för sina resor och för sitt uppehälle och sin mat.

Den 23/6 fick jag reda på att man lämnat in en ansökan om bygglov. Det var från tekniska förvaltningen som detta gjordes.
I SDS står det att Emma, tillsammans med någon tjänsteman, vi vet inte vem, har jobbat med detta i flera månader. Så visst måste det ha varit en hemlig verksamhet som pågått under semestrarna och sedan har man lanserat den när vi andra har semester.


Emma Berginger (MP) – Genmäle

Det som jag hade diskuterat med tjänstemannen på tekniska förvaltningen ett par månader före sommaren, ja det finns uppenbarligen sådana boplatser i Lunds kommun som är olagliga. Hur ska vi göra med dem? Det var en diskussion. Vi hade inga lösningar i det skedet överhuvudtaget. Jag har inte sökt några bygglov.

Red’s kom:
Förvirrad förklaring som inte förklarar något.

Campingen på Källby är tidsbegränsad till den 31:a januari enligt det kontrakt som finns mellan socialnämnden och den ideella föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

Red’s kom:
Notera att Emma Berginger (MP) inte vill svara på om det kommer att finnas härbärgen för alla EU-migranter när Källby camping stängs 2016-01-31.

Hemresa kommer att erbjudas.

Red’s kom:
Det kan Emma Berginger (MP) inte utlova! Det är inte upp till henne!

Som man gör vid andra tillfällen när man inte kan ta sig härifrån av egen maskin.

Red’s kom:
Dvs man gör fel, och Emma Berginger vill att man ska fortsätta göra fel.

Ja, känslor är viktiga i det här. Jag tror vi måste söka svaren i våra hjärtan snarare än kanske i ekonomiska tabeller eller liknande.

Red’s kom:
Ja, vi vet att vänsterextremister tycker att personliga känslor (hur fel de än är) väger tyngre än lagen.
Anarki är det som Emma Berginger (MP) förespråkar.


Inga-Kerstin Eriksson, Centerpartiet, LundInga-Kerstin Eriksson (C)

Jag yrkar bifall till Christer Wallins förslag.

Det är intressant att diskutera kommunens ansvar. Förvaltningsrätten har sagt att den är frågan är av principiell beskaffenhet och därför ska tas upp i Fullmäktige. Nu gör vi det som vi påtalat tidigare.

I den reservation vi hade i kommunstyrelsen framgår argument för varför vi yrkat på det. Det står bl a;
Både regeringens samordnare för frågor rörande utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, och justitieministern Morgan Johansson har i media uttryckt ytterst starka tvivel apropå kommunala särlösningar för EU-medborgare som vistas i Sverige.
Detta gäller även när de vistas i Lund. Så särlösningar är något man verkligen ska betänka om det är vad vi ska syssla med.


Agneta Lindskog, Kristdemokraterna, LundAgneta Lindskog (KD)

Jag yrkar bifall till Christer Wallins förslag.

Jag tror att för några år sedan när de första EU-migranterna kom hit så togs alla i Sverige på sängen. Vi var inte riktigt orienterade i vilka lagar som gällde. Hur skulle man hantera det, osv. Nu vet vi betydligt mer. Vi vet också lite mer om var det kommunala ansvaret börjar och slutar.


Pernilla West, Feministiskt Initiativ, LundPernilla West (Fi) (som tidigare reagerat – tillsammans med sin Fi-kompis – på att centern nämnt något om ”våldtäkt på mark” och fördömde att han använt ordet våldtäkt i det sammanhanget)

Till er som sa att campingen skulle bli en kåkstad, dvs Alliansen och SD, har ni gått förbi Källby camping på sistone?
I så fall föreslår jag att ni gör det för vi hade rätt. Det blev ingen kåkstad som ni trodde.

Red’s kom:
Fi har i vanlig ordning fel. Det blev en kåkstad i samma stund som den första EU-migranten flyttade in.

Jag har pratat om detta så himla många gånger, men tydligen behövs det göra det eftersom folk fortfarande inte fattar.

Red’s kom: Det är inte lätt att fatta Fi.

Jag har påpekat den normaliserande rasismen som sprids när vi använder ord som kåkstad när det gäller akuta boendeplatser för en utsatt minoritetsgrupp i samhället.

Red’s kom:
Vad f-n har det med frågan att göra?

Istället för att ta till sig så tar man illa upp och leker offerkoftakortet.

Red’s kom:
Eh?

Christer Wallin menar att utsatta EU-medborgare åker till Lund och tigger på våra gator av egen vilja.

Red’s kom:
Ja, så är det i de fall som ingen tvingar dem att tigga.

Då vill jag att vi frågar oss själva, vad är egen vilja?

Red’s kom:
När ingen tvingar någon?

Om det tror jag att jag och Christer har väldigt olika uppfattning om.

Red’s kom:
Det finns stark anledning att tro det. Precis som i allting annat.

Om man ska dra en sådan allmän slutsats som att alla utsatta EU-medborgare som kommer till Lund gör det av egen vilja…

Red’s kom:
Det har ingen sagt någonsin.

… då måste man mena att det överhuvudtaget fanns ett val för alla dessa människor. Ett val att inte komma hit.

Red’s kom:
Exakt så är det. T ex som de 120 miljoner övriga fattiga Europa som gjort valet att inte komma hit oavsett sin ekonomiska situation.

Vad är då valfrihet?

Red’s kom:
När man väljer själv?

Om det tror jag också att vi har mycket olika åsikter.

Red’s kom:
Ja, Fi/vänsterextremister har sin åsikt, resten har en annan åsikt.

Är det för att man har ett val som man väljer att fly?

Red’s kom:
Fly? Varför är det bara romer som ”flyr”?

Är det för att man har ett val som man väljer att frysa ute på gatan och få in några kronor per dag som går till att överleva.

Red’s kom:
Ja, romer är inget undantag bland världens alla människor som har detta val, även om de nu är de enda i EU som gör just detta val.
Pernilla West/Fi borde fråga sig varför det bara är just romer som gör detta val.

Kan man stanna när man inte kan försörja sin familj eller få hjälp i sitt hemland?

Red’s kom:
Fråga de 120 miljoner fattiga i EU som gör just detta, dvs stannar.

Är det ett val?

Red’s kom:
Ja, helt uppenbart är det ett val.

Alliansen och SD pratar om utsatta EU-medborgare som att de kan välja mellan att stanna eller komma hit.
Precis som att de pratar om att vi kan köpa en chokladboll eller en macka ute i fikarummet.

Red’s kom:
Ja, det är ett val att komma till Lund, eller vart de nu väljer att åka.

Det här med lag. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som ingår i FN:s mänskliga rättigheter menar att rätten till bostad, som är en del av rätten till en tillfredsställande levnadsstandard innefattar skydd mot godtyckliga avhysningar och trakasserier och hot.
Detta i sin tur innebär bl a i att avhysning aldrig får resultera i hemlöshet, oavsett om man är svensk medborgare eller EU-medborgare.

Red’s kom:
Dessa påhitt av vänsterextremisterna utan grund i något regelverk – och som Civil Rights Defenders tutar i okunniga och lättmanipulerade vänsterextremister – har bemötts tillräckligt här.

Så om nu de här utsatta människorna står utan tak över huvudet vart föreslår ni att de ska ta vägen, eftersom ni vill riva upp detta beslut.

Red’s kom:
Det finns inget beslut att riva upp, för det har enligt domstolen inte tagits något beslut.

Det innebär att det avtal som tidigare tecknats mellan Lunds kommun och Hjälp tiggare i Lund är ogiltigt, och ett nytt avtal måste tecknas i det fall verksamheten fortsätter.

Vart EU-migranterna ska ta vägen? Hem givetvis!

Utsatta människor är inte skyldiga att själva stå för sin mat eller sitt uppehälle om de inte har råd. Precis som svenska medborgare inte är det om man inte har råd.

Red’s kom:
Så här är det: Svenska skattebetalare är inte skyldiga att stå för EU-migranters mat och uppehälle.

Anklaga inte oss för slapphet och för att göda rasism för att vi enligt er inte följer lagen.

Red’s kom:
Inte för att dessa anklagelser gjorts här, men det är ett ostridigt faktum att det är just vad Fi gör. Fi bygger upp en rasism i Sverige!

Jag tipsar om att läsa FN:s mänskliga rättigheter istället och fundera vem det egentligen är som följer lagen här.

Red’s kom:
Det finns inget i några mänskliga rättigheter som innebär att Fi följer lagen eller att alla andra inte gör det.

Jag har inte så himla mycket mer att säga mer än att jag gläds åt att Förnya Lund i kommunstyrelsen röstade med oss för medmänsklighet.

Jag yrkar bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.


Agneta Lindskog (KD) – Replik

Jag reagerade på ditt sätt använda ordet rasism. Det har gått inflation i det här ordet. Rasism kan också vara när man, trots gällande lagar, särbehandlar en grupp. När man tycker det är helt ok att folk ligger på marken och man i praktiken understödjer ett fortsatt tiggande där människor har ett beteende som inte är människovärdigt.

Vad vi kan göra, och vad vi också är skyldiga att göra, om man ska se det ur etisk synpunkt, det är att Rumänien tar sitt ansvar.
Vi ger netto cirka 19 miljarder per år till EU.
Rumänien som skulle kunna ta del av detta bidrag gör inte det utan de tar ca 5 % av det som är möjligt.

Red’s kom:
Njae, riktigt så illa är det inte. Det var illa tidigare, men nu tar Rumänien ut en klar majoritet av pengarna.


Christer Wallin (M) – Replik

Pernilla West, om jag uttryckt mig som du så hade du genast rusat upp och anklagat mig för härskarteknik.

Du har använt ordet kåkstad en gång mer än vad jag gjort idag.

Tror du att någon tvingat hit dem med vapen eller något annat sätt?


Pernilla West (Fi) – Genmäle

Jag syftar till alla de andra gångerna vi pratat om det här, nu i kommunfullmäktige när du använt ord som kåkstad. Det kan man läsa om i SDS bl a.

Red’s kom:
Bara trams av Pernilla West, helt utan värde för något.

Är det den enda gången verkligen som man inte har ett val om man bli tvingad av vapen?
På så sätt tror jag Christer står emot många av våra lagar vi har i Sverige idag.

Red’s kom:
Fortsatt svammel.

Att Rumänien behöver bli bättre vet väl jag med. Det sitter ju vi i EU och beslutar om.

Red’s kom:
Nej, det är ju just det som är problemet, att det inte görs. Soraya Post tillför inget där.

Även i riksdagen.

Red’s kom:
Sveriges Riksdag beslutar inte om Rumänien.

Men nu är vi i Lunds kommun.

Red’s kom.
Pernilla West (Fi) är emellertid uppe i det blå.

Jag tycker vi ska hjälpa folk på plats. När de är i Lunds kommun kan vi göra något, och bör göra något enligt lag.
Så det är inte bara kan utan det är ska, och det är det jag hoppas ni tittar på när ni läser igenom FN:s mänskliga rättigheter.

Red’s kom:
Det är så genomgående korkat att det är meningslöst att kommentera.

Görild Malmberg, Vänsterpartiet, LundGörild Malmberg (V)

Jag vill yrka bifall på Anders Almgrens (S) yrkande.

Jag tycker att innan frågan är löst, så länge vi har våra EU-medborgare här i Lund för att de inte kan försörja sig och sin familj i Rumänien, så tycker jag det är rimligt att vi hjälper och stöttar dem som vi kan.

Red’s kom:
Det kommer att ta ett antal decennier (minst) innan frågan är löst. Dessa EU-migranter ska inte vara här tills ”frågan är löst”… speciellt eftersom frågan i sådant fall inte ens kan lösas.

Med de metoder S+MP+V+Fi förespråkar blir EU-migranterna inte hjälpta.

Jag tolkar också uppdraget som socialnämnden fick pengar för att hjälpa EU-medborgarna med härbärge och mat, att inom ramen för det så var det helt ok att hjälpa de husvagnarna att få en bättre plats än den som fanns vid Åkerlund & Rausing.

Red’s kom: Eh?

Tycker inte det är något konstigt. Men, ja, det är vad jag vill säga i debatten.


Sverker Oredsson, Förnya Lund (FNL), Lund _fnlSverker Oredsson (FNL)

Jag ser att Gunnar Brådvik (L) anmält sig efter mig och jag har tappat räkningen på hur många gånger Gunnar Brådvik (L) varit uppe i denna fråga. 5 eller 6 gånger med inlägg och genmäle och repliker.

Red’s kom:
En stackars förvirrad människa som inte har bättre att komma med än gnäll på att någon engagerar sig. Det är illa nog att Lund har sina Fi-, MP-, V- och S-politiker. Ännu ett parti med så uppenbart odugliga politiker är verkligen inte vad en kommun behöver. De rödgrönrosa partierna har fått en allierad i Förnya Lund.

Får jag komma med en rekommendation i allra största vänlighet att du ska använda ditt stora engagemang och vältalighet till något bättre ändamål än att se till att dessa romer ska bort under den allra närmaste månaden.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.


Gunnar Brådvik (L)

Jag har varit uppe i ärendet tre gånger. Ett genmäle, en replik och ett inlägg.

Anledningen till att jag begärde ordet nu var att jag glömde i mitt förra inlägg att yrka bifall till Christer Wallins (M) yrkande.


Hans-Olof Andersson (SD)

Normalt är det så att man tar fram ett underlag som politiker för att försöka förutspå vilka konsekvenser ett beslut får. Eftersom det här beslutet redan är verkställt skulle en utvärdering av verksamheten vara ett bra underlag för att ta beslutet.

Vi har här inte fått en tydlig redovisning för hur verksamheten fungerat hittills. Det finns väldigt, väldigt många frågetecken.

Vi kanske måste ha ett extramöte i kommunstyrelsen där vi ska diskutera stängning av Källby camping för jag förstår inte hur det här ska avvecklas.

De som genomdrivit detta måste kunna ta ansvar för hur det ska avvecklas också.

När man avvecklade bosättningen i Malmö var det väldigt krävande att få människor att lämna den.

Hur har det här fungerat hittills och hur ska avvecklingen gå till?

Innebär det här att nästa gång man gör något olagligt så ska man upprepa detta?

Det är märkligt att säga att ”EU-migranterna vaggats in i tron”, att det var ok att bosätta sig vid Åkerlund & Rausing. Jag undrar vem som vaggat in dem i det.

Det är var och ens skyldighet när man är i ett annat land att ta reda på vilka regler som gäller.

Den fria rörligheten innebär att man tar ansvar för sin försörjning.


Se även bl a;
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015


Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun

FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELLT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor


Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP) Lund

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut i Lund

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?

Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!

Anders Almgren (S) vill bryta mot dom om camping för EU-migranter

Lunds olagliga camping för EU-migranter ska beslutas om av fullmäktige


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och samordnaren

Rakel Chukri på SDS tycker inte lagar ska gälla romer från andra länder


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Lunds olagliga camping för EU-migranter ska beslutas om av fullmäktige

Det verkar som Anders Almgren (S), Lunds kommun, fått press på sig med anledning av sitt tidigare uttalande där han inte såg något problem med att bryta mot lagen:

Se: Anders Almgren (S) vill bryta mot dom om camping för EU-migranter

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) kallar till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte för att legalisera det tillfälliga boendet för EU-migranter vid Källbybadet.

Enligt lagen hade socialnämnden inte rätt att besluta om den tillfälliga boplatsen för EU-migranter som i början av november öppnades på Källby camping. Eftersom beslutet är av principiell natur borde det ha fattats av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Det kom förvaltningsrätten fram till i veckan.

Anders Almgren (S) kallar till extramöte den 17/12

Förvaltningsrättens beslut innebär att det nu saknas laglig grund för beslutet om den tillfälliga boplatsen. Kommunledningen vill dock inte avveckla boendet i förtid.

Red’s kom:
Det vet vi inget om. Det är så här långt bara Anders Almgren (S) som motsatt sig att gratiscampingen avvecklas i förtid, dessutom utan skäl för detta.

Därför kallar kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren nu till ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen nästa torsdag, en och en halv timme före årets sista fullmäktigemöte.

Därefter ska frågan om den tillfälliga boplatsen tas upp i fullmäktige.

Anders Almgren (S) menar att domstolsbeslut är ”juridiska spetsfundigheter

– I stället för att fastna i juridiska spetsfundigheter hoppas vi att verksamheten på det här sättet ska kunna drivas vidare och sedan avvecklas på planerat sätt, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
Om Anders Almgren (S) vill att beslut ska genomföras kan man fråga sig varför han är motståndare till att beslut tas i lagenlig ordning?

Anders Almgrens (S) brist på respekt för lagen är skrämmande.

Tror att det snabbaste sättet att lösa frågan är att kommunfullmäktige beslutar om att behålla olaglig camping

– Vi funderar vidare på ett eventuellt överklagande, men nu har vi prioriterat att lösa den praktiska frågan, och det här är det snabbaste sättet, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Det snabbaste sättet att ”lösa frågan” är att genast stänga ner den illegala gratiscampingen för EU-migranter. Vilka hinder skulle finnas för detta?

Om beslutet i kommunfullmäktige blir att fortsätta med gratiscampingen så kommer det naturligtvis att även för detta beslut begäras laglighetsprövning.

Det innebär tyvärr att Förvaltningsrättens beslut kommer efter påstått slutdatum för campingen, men det blir i alla fall en dom.

Anders Almgren (S) hoppas få stöd från oppositionen för att behålla olaglig gratiscamping för EU-migranter

Anders Almgren hoppas få delar av oppositionen bakom förslaget att låta EU-migranter som evakuerats från företaget Flextrus parkering bo på Källby camping till slutet av januari.

Red’s kom:
Om Anders Almgren (S) lyckas med detta så vet i alla fall väljarna att de kan lita lika lite på detta parti som på S, MP och V, vilket är en vinst i sig.

Anders Almgren (S) tycker att den olagliga gratiscampingen fungerat väl

– Man ska komma ihåg att det här är ett tillfälligt evakueringsboende bara för de utsatta EU-medborgare som under en längre tid hade bott på parkeringsplatsen. Det är också en verksamhet som har fungerat väl.

Red’s kom:
Ja, man ska komma ihåg att detta är en försörjning av en särskilt utvald grupp av utländska medborgare, där denna särbehandling lett till onödiga kostnader för skattebetalarna.

Fungerat väl? Man kanske kan tycka att något fungerar väl när det inte finns något som kan fungera dåligt. Men trots detta har det varit incidenter med t ex olagliga bosättningar utanför campingen och fordon som parkerats där de inte fick parkera enligt beslutet av Lunds kommun.

Moderaternas Christer Wallin vacklar i frågan

Oppositionsrådet Christer Wallin (M) skriver till Sydsvenskan att han inte automatiskt vill yrka på avslag till förslaget eftersom verksamheten redan pågår.
”Men vi får se vad vår fullmäktigegrupp säger”, skriver han.

Red’s kom:
Det är inget argument för något att verksamheten redan pågår!
Om Christer Wallin röstar ja till camping för EU-migranter innebär det att vad han sagt tidigare bara var meningslöst gnäll på vänsterblocket och att han inte står för sina åsikter.

Kommunfullmäktige Lund, ledamöter:
1. Lennart Prytz S Ordförande
2. Björn Abelson S Ledamot
3. Anders Almgren S Ledamot
4. Kenth Andersson S Ledamot
5. Peter Fransson S Ledamot
6. Lena Fällström S Ledamot
7. Elin Gustafsson S Ledamot
8. Anna-Lena Hogerud S Ledamot
9. Fanny Johansson S Ledamot
10 Monica Molin S Ledamot
11 Ann-Margreth Olsson S Ledamot
12 Jeanette Olsson S Ledamot
13 Mattias Olsson S Ledamot
14 Per Olsson S Ledamot
15 Stig Svensson S Ledamot
16 Christina Sjöström MP vice ordf
17 Emma Berginger MP Ledamot
18 Peter Bergwall MP Ledamot
19 Yanira Difonis MP Ledamot
20 Cecilia Emanuelsson MP Ledamot
21 Johan Lambreus Mattsson MP Ledamot
22 Ulf Nymark MP Ledamot
23 Joakim Månsson Bengtsson MP Ledamot
24 Teresia Olsson MP Ledamot
25 Hanna Gunnarsson V Ledamot
26 Görild Malmberg V Ledamot
27 Mats Olsson V Ledamot
28 Sven-Bertil Persson V Ledamot
29 Angelica Svensson V Ledamot
30 Cherry Batrapo FI Ledamot
31 Pernilla West FI Ledamot

1. Christer Wallin M Ledamot
2. Adrian Borin M Ledamot
3. Louise Burman M Ledamot
4. Mats Helmfrid M Ledamot
5. Dan Ishaq M Ledamot
6. Ronny Johannessen M Ledamot
7. Vera Johnsson M Ledamot
8. Louise Rehn Winsborg M Ledamot
9. Göran Wallén M Ledamot
10 Marcus Lantz M Ledamot
11 Felix Solberg M Ledamot
12 Jörgen Forsberg M Ledamot
13 Klas Svanberg M Ledamot
14 Holger Radner L 2:e v ordf
15 Philip Sandberg L Ledamot
16 Cecilia Barnes L Ledamot
17 Gunnar Brådvik L Ledamot
18 Lars Hansson L Ledamot
19 Mia Honeth L Ledamot
20 Ulf Nilsson L Ledamot
21 Lars V Andersson C Ledamot
22 Bernt Bertilsson C Ledamot
23 Inga-Kerstin Eriksson C Ledamot
24 Torsten Czernyson KD Ledamot
25 Agneta Lindskog KD Ledamot
26 Börje Hed FNL Ledamot
27 Marie Henschen FNL Ledamot
28 Anne Landin FNL Ledamot
29 Sverker Oredsson FNL Ledamot
30 Hans-Olof Andersson SD Ledamot
31 Matthew Bonnor SD Ledamot
32 Dragan Brankovic SD Ledamot
33 Ted Ekeroth SD Ledamot
34 Bo Kjellberg SD LedamotKlicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-12-11
Se även bl a;
KÄLLBY CAMPING:

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Begäran om Laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?

Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!


Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Anders Almgren (S) vill bryta mot dom om camping för EU-migranter

Sedan en dryg månad är ett tiotal gamla husvagnar på Källby camping i Lund boplats för EU-migranter, enligt beslut av socialnämnden. Beslutet att ge EU-migranter en tillfällig boplats på Källby camping var olagligt, enligt förvaltningsrättens dom;
Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!

Enligt förvaltningsrättens dom stred socialnämndens beslut mot lagen – den principiella frågan om boende för EU-migranter borde ha tagits upp i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.

Anders Almgren (S) hävdar att han inte avser följa Förvaltningsrättens dom

Det överklagade beslutet har nu upphävts av förvaltningsrätten – men de boende får vara kvar, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).
– I den här situationen vidtar vi inga andra åtgärder. Det är ju en tillfällig verksamhet som ska upphöra sista januari.

Red’s kom:
Anders Almgren (S) tycks vara en sällsynt maktfullkomlig person som tror att han kan bestämma att kommunen inte ska följa domstolens beslut.

Anders Almgren (S) förstår inte att Förvaltningsrättens dom innebär att det var fel att upplåta campingen

– Det står inte i domen att det skulle vara fel att upplåta campingen, utan det handlar om vilken instans som skulle ha fattat beslutet, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
Beslutet har inte tillkommit i laga ordning, Socialnämnden som tog beslutet har överskridit sina befogenheter och beslutet strider mot lag.

Beslutet om gratiscampingen har därför upphävts. Om kommunfullmäktige efter detta fattar beslut om att upplåta camping kan även detta beslut laglighetsprövas och upphävas, vilket är samma som att campingen måste upphöra omedelbart.

Tyvärr är rättssäkerheten för den vanliga människan väldigt liten eftersom lagen lämnar öppet för svaranden att förhala processen tills frågan är inaktuell, utan konsekvenser för de politiker som begått fel.

Men man får hoppas att Lunds invånare genom denna process får upp ögonen för vilka S och MP är i Lund (liksom Fi och V), och att de lägger sin röst på något annat parti år 2018.

Anders Almgren tror sig veta bättre än tjänstemännen och domstolen

När ärendet bereddes var även kommunens tjänstemän tydliga med att frågan borde lyftas till fullmäktige. Men Anders Almgren tycker att både tjänstemännen och förvaltningsrätten har fel.
– Vi tycker att resonemangen haltar. Fullmäktige har utsett en nämnd att ha omsorg om den här frågan, och det är den ansvariga nämnden som har tagit beslutet.

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som tycker att vilka ”resonemang” haltar? Är det Anders Almgren (S) och hans bundsförvant Emma Berginger (MP)? Eller är det alla som röstade igenom förslaget; S, MP, V och Fi?

Så här har Anders Almgren (S) sagt tidigare i frågan;
Det är inte så att alla ärenden där det finns något politiskt bakom per definition är fullmäktigeärenden. I så fall hade vi ju inte behövt politiker i nämnderna.

Vem har sagt att alla dessa ärenden är fullmäktigeärenden? Är det inte istället kanske Anders Almgrens (S) resonemang som haltar?

S, MP, V och Fi har majoritet i Socialnämnden men inte i kommunfullmäktige, varför Anders Almgren (S) ogärna vill att beslutet ska tas i demokratisk ordning och försöker förhindra detta.

Anders Almgren (S) tror att han och Emma Berginger (MP) själva kan bestämma om domen ska överklagas

– Det finns anledning att ifrågasätta domen, men vi har ännu inte tagit ställning till om vi ska överklaga.

Red’s kom:
Om domen ska överklagas så måste först beslut tas om detta i Lunds kommun. Frågan är då vem som är behörig att ta detta beslut att överklaga domen?

Enda syftet med att överklaga domen är för att förhala ärendet till dess att gratiscampingen för EU-migranterna ändå ska ha upplösts.

Men det finns en viss vinst i att domen överklagas till en högre instans (vilket måste ske senast 2015-12-29). Det är givet att om domen överklagas till Kammarrätten i Göteborg så kommer utslaget att bli detsamma. Dessutom finns det möjlighet att domen befästs ytterligare genom att även några av de övriga skälen för laglighetsprövningen prövas.

Moderaterna menar att förvaltningsrättens beslut borde innebära att gratiscampingen upphör

I princip borde förvaltningsrättens beslut innebära att boendet på Källby camping läggs ner, eftersom verksamheten enligt förvaltningsrättens dom har satts i gång olagligt, säger oppositionsrådet Christer Wallin (M).

Moderaterna tror att campingen måste fortsätta i strid med domstolens utslag

Men jag inser att vi inte kan göra så. Jag tror att Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande får nöja sig med att han driver olaglig verksamhet på kommunal mark. Att ärendet borde ha avgjorts i fullmäktige var solklart från början, och det har jag sagt hela tiden.

Red’s kom:
Vad är skälet till att Moderaterna tror att Förvaltningsrättens dom inte innebär att gratiscampingen måste läggas ner i förtid?
Det existerar nu inget beslut om en camping, vilket innebär precis vad Anders Almgren (M) konstaterar, dvs att kommunen bedriver en olaglig camping.

Är det rimligt att en kommun bryter mot lagen medvetet?

Varför går kommunfullmäktige inte in och stoppar spektaklet omedelbart?

Enda syftet med att överklaga domen är att dra ut på tiden

Det skulle vara häpnadsväckande om kommunen valde att överklaga förvaltningsrättens beslut, menar Christer Wallin.

Red’s kom:
Det skulle vara precis i linje med hur S+MP betett sig tidigare, men att överklaga en dom är inget S+MP kan ta beslut om på egen hand.

– Det finns ingen möjlighet efter så tydligt utslag att få till en förändring genom överprövning. Det enda man i så fall uppnår är att dra ut på tiden. Jag förstår att Anders tycker att han har rätt, men det här handlar om en rättslig bedömning och inte politisk.

Red’s kom:
Dessutom finns det risk för att prövningstillstånd inte beviljas. I sådant fall är den juridiska processen slut och campingen måste ändå upphöra i förtid.

Vänsterblocket i Socialnämnden tror de står över lagen?

Sverigedemokraternas Ted Ekeroth var en av de fem Lundabor som överklagade socialnämndens beslut om boende för EU-migranter. Han tycker att kommunledningen nu borde se till att boendet omedelbart avvecklas eftersom det är olagligt.
– Den här domen innebär att det jag sade från början är rätt. Det här är ett kvitto på att kommunen medvetet bryter mot svensk lag och struntar i regler. De tror att de står över lagen.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-12-10
Se även bl a;
KÄLLBY CAMPING:

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Begäran om Laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Bygglov för bosättning till EU-migranter i Lund

Det blir tidsbegränsat bygglov för husvagnar på Sankt hans backar (som även omfattar bajamajor och sopcontainrar). Byggnadsnämnden tog beslutet under torsdagskvällen och oppositionen reserverade sig.
– Bygglovet gäller fram till den 19 november 2016, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Red’s kom:
Ansökan, gällande kortvarigt evakueringsboende, kom från tekniska förvaltningen och nämnden följde stadsbyggnadskontorets förslag.
En lång rad kritiska synpunkter har kommit in från allmänheten inför beslutet, men medborgarnas åsikter vill politikerna inte ta hänsyn till.

Kommunstyrelsen i Lund måste först besluta om husvagnsplats

Trots beslutet är det inte aktuellt att erbjuda EU-migranter husvagnsplats på en parkeringsplats vid Sliparebacken, Sankt Hans Backar.
– Det är en förutsättning att det fattas ett beslut av kommunstyrelsen innan det kan bli av. Just nu ser det ut som det inte behövs, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Red’s kom:
Frågan är om vänsterstyret i Socialnämnden i Lund bryr sig om att beslut först måste tas i kommunstyrelsen? Med tanke på hur de agerat tidigare så struntar de helt i såväl regelverk som vad andra tycker.

Varför ser det ”just nu” inte ut som det behövs?

Bygglov godkändes trots protester från grannar och oppositionen

Kommunen har fått många protestskrivelser från oroliga grannar och M, C, FP och KD var också kritiska till beslutet.
– Ärendet skulle ha bordlagts i väntan på beslut i kommunfullmäktige och det har kommunens jurister också sagt, säger Christer Wallin (M).

Red’s kom:
P. 5. Norra Fäladen 4:1. Tidsbegränsat bygglov för uppställning av husvagnar. Dnr BN 2015/0403
Beviljades av:
• Björn Abelson (S) med ersättare Helen Pender (S)
• Akram Heidari (S)
• Daniel Pettersson (S)
• Ulf Nymark (MP)
• Anna Hagerberg (MP)
• Helmut Moser (V)

Precis som i Socialnämnden så har vänsterblocket en rösts övervikt, och därför blir det alltid som det sammansvetsade vänsterblocket vill.

M, C, FP och KD negativa till bosättningar som riskerar bli kåkstäder, särskilt som det inte är klarlagt hur en avveckling ska gå till

Partierna skriver i sin reservation att de är ”tveksamma till om Lunds kommun över huvud taget ska anlägga boplatser som riskerar att få karaktär av kåkstäder. Detta är ingen värdig boendeform för de mindre väl lottade EU-medborgarna. Ett stort problem är att det saknas tillgång till vatten på parkeringen.

Red’s kom:
De pekar också på frågetecken kring ansvaret för brandsäkerheten på boplatsen, och otrygghet för besökarna till fritidsområdet som dessutom anses få otillräckliga parkeringsmöjligheter. M, C och KD hävdar i sin reservation också att bygglovsärendet borde ha bordlagts i avvaktan på att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut i frågan om att skapa evakueringsplatser för EU-migranter.

Men var det ingen i oppositionen som reagerade på att Lunds kommun inte har rätt enligt kommunallagen att försörja och särbehandla EU-migranter på detta sätt?Klicka här för att gå till artikel i SDS, 2015-11-20
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kommunpolitiker (t ex Lund) hotar den fria rörligheten med stöd till EU-tiggare

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


KÄLLBY CAMPING:

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall

Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Aktivistgruppen Hjälp Tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr

Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?

Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Förslaget att upplåta Källby camping till EU-migranter gör inte att ärendet om en boplats vid Sankt Hans backar är avskrivet. Men en boplats för EU-migranter är en principiell politisk fråga och därför ska kommunfullmäktige fatta beslutet. Det slår tjänstemännen fast efter att återigen ha tittat på ärendet, men Anders Almgren (S) håller inte med.

Red’s kom:
Se: Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping

Kommunens tankar på att göra i ordning en uppställningsplats för EU-migranternas husvagnar vid Sankt Hans backar har varit hett omdiskuterade.

Det är de rödgrönrosa partierna som anser att det eventuellt kan behövas en boplats för EU-migranterna, medan de borgerliga och Sverigedemokraterna är motståndare till planerna.

Anders Almgren (S) vill försörja EU-migranter med mer än camping

Efter förslaget om Källby camping är det mindre aktuellt med en boplats vid Sankt Hans backar, men ärendet är inte avskrivet.
– Jag tycker att Källby är en mycket bättre lösning, men frågan är om det räcker till, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Räcker till för vad?

De rödgrönrosa försöker få tjänstemännen att ändra åsikt

Oppositionsrådet Christer Wallin (M) har begärt att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige. När tjänstemännen på kommunkontoret utredde ärendet första gången var det också vad de rekommenderade. Men de rödgrönrosa partierna skickade tillbaka ärendet till tjänstemännen för fortsatt utredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer nu att behandla frågan om EU-migranters boende

Nu kommer frågan återigen upp till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och tjänstemännen håller fast vid sin åsikt.

EU-migranter är ingen obligatorisk verksamhet för kommunen

Tjänstemännen pekar på att det inte rör sig om någon obligatorisk verksamhet för kommunen. ”I valet för kommunen att åta sig eller inte åta sig en sådan verksamhet är det politiska momentet således helt dominerande”, står det i tjänsteskrivelsen.

EU-migranter är politiskt omtvistat och kontroversiellt – därmed en fråga att avgöras av kommunfullmäktige

Tjänstemännen nämner också att frågan är ”politiskt omtvistad och kontroversiell” vilket ”avspeglas i samhällsdebatten”.
Vidare syns det i det faktum att olika kommuner valt helt olika sätt att ta sig an frågan kring de utsatta EU-medborgarna.
Sammantaget anser kommunkontoret att detta ger bilden av en fråga där det politiska momentet dominerar. Frågan är därmed av principiell beskaffenhet och ska avgöras av kommunfullmäktige.

Handlingsplaner för EU-migranter

Tjänstemännen menar dessutom att en behandling i kommunfullmäktige inte kommer att fördröja processen eller hindra arbetet med att förbereda uppställningsplatsen och arbetet med att utarbeta handlingsplaner för EU-migranter.

Red’s kom:
Hur kan handlingsplaner utarbetas för en fråga som inte är en kommunal angelägenhet?

Bosättning med EU-migranter vid Sankt Hans backar inte aktuell för stunden

SDS skriver 2015-10-06:
Det har varit heta diskussioner om de rödgrönrosa partiernas tankar på att göra i ordning en uppställningsplats för EU-migranternas husvagnar på en parkeringsplats vid Sankt Hans backar.

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 antogs en formulering om att planen ”i dagsläget inte är aktuell då huvudinriktningen är härbärgesplatser för utsatta EU-medborgare i lokal, men ärendet ska fortsätta beredas på nämndsnivå för att möjliggöra ett framtida beslut.” Det slogs också fast att om boplatsen återigen blir aktuell så ska ärendet tas upp i kommunstyrelsen.

Red’s kom:
Notera hur kommunstyrelsens arbetsutskott går i vänsterextremisternas ledband och kallar romerna/zigenarna/EU-migranterna för ”utsatta EU-medborgare” så att det ska luddifieras vem det egentligen handlar om.

Utsatta EU-medborgare” inkluderar ju bl a svenska medborgare, men av dessa och andra ”utsatta EU-medborgare” än romer ingår noll.

Formulering om härbärgen lämnar öppet för vad som helst

SDS skriver 2015-10-06:
De borgerliga partierna är kritiska mot formuleringen om härbärgen.

– Den säger inte i hur stor omfattning det ska vara, hur det ska organiseras och hur det ska bekostas. Vi kan ju inte ha härbärgen som växer upp som svampar och blir permanenta gratis boenden, säger Philip Sandberg (FP).

Däremot godtar vi ett begränsat antal akuta, tillfälliga härbärgesplatser där en mindre avgift kan tas ut, säger Philip Sandberg (FP).

Problemet med EU-migranter löses inte

Christer Wallin (M) säger att han är glad att tjänstemännen ger honom rätt.
– Jag tycker att rättvisan har vunnit i det här fallet och att min tolkning av både kommunallagen och hur man bör samarbeta därmed också är korrekt. Men det löser inte själva problemet, säger han.
– Sakfrågan i sig, vad vi måste göra med våra EU-migranter, är en helt annan fråga än processen. Där hade vi kunnat komma mycket längre om vi inte hade sett till att det var konfrontation inom det här området.

Önskar att beslut om bygglov för p-plats vid Sankt Hans backar tas av kommunfullmäktige

SDS skriver 2015-10-06:
Christer Wallin (M) instämmer i kritiken av Philip Sandberg. Christer Wallin (M) vill dessutom att redan ärendet om ett bygglov för parkeringsplatsen vid Sankt Hans backar ska föras upp till kommunfullmäktige. Bygglovet är en förberedelse inför ett eventuellt beslut om en boplats.
– Jag är av den åsikten att man inte kan gå vidare med bygglovsprocessen utan att fullmäktige är inblandat, säger Christer Wallin, som nu planerar en formell sådan begäran.

De rödgrönrosa har bara ett förslag

SDS skriver 2015-10-06:
När det gäller Philip Sandbergs kritik om härbärgena slår Anders Almgren tillbaka. Han pekar på att den illegala EU-migrantbosättningen på Åkerlund & Rausings väg uppstod under alliansens styre och tycker att de borgerliga partierna bara säger nej utan att komma med egna förslag på lösningar.
– Man ska givetvis fundera på vad den långsiktiga konsekvensen av det man gör blir, men det får ju inte leda till att man inte gör någonting alls, säger han.

Red’s kom:
Anders Almgrens kritik är korrekt. Moderaterna och Folkpartiet verkar inte våga föreslå det enda juridiskt och moraliskt rätt – dessutom i enlighet med vad S+MP-regering och nationell samordnare förespråkar – dvs att lagbrott inte ska löna sig och det är endast avhysning som är det enda möjliga. Utan att EU-migranterna belönas med gratis eller subventionerat boende på något sätt.

– Vi står i en situation där vi måste göra något, men vad vi än föreslår faller det inte dem på läppen.

Red’s kom:
Detta är en klar överdrift. S+MP+FI har ju bara ett förslag som de varierar lite, och det är inte ett varken juridiskt eller moraliskt genomförbart förslag.

Anders Almgren (S) vill inte att frågan ska avgöras av kommunfullmäktige

Anders Almgren håller dock inte med tjänstemännen.
– Det är inte så att alla ärenden där det finns något politiskt bakom per definition är fullmäktigeärenden. I så fall hade vi ju inte behövt politiker i nämnderna, säger han.

SDS skriver 2015-10-06:
Tidigare har de rödgrönrosa menat att beslutet om en temporär boplats vid Sankt Hans backar kan tas på nämndsnivå, men nu fastslås det alltså att ärendet ska beredas av kommunstyrelsen, vilket innebär att det blir kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som i slutändan bestämmer.

Anders Almgren (S) anser dock att de rödgrönrosa inte har bytt ståndpunkt.
– Anledningen till att vi inte lyfte det direkt som en fullmäktigefråga var att läget var akut. Då finns det kraft och styrka i nämnderna att agera snabbt och skyndsamt inom ramen för den budget och det mandat man har. Men nu har det visat sig att den här lösningen inte gick att få till så snabbt. Därför är det ingen dramatik i att om det nu blir aktuellt – vi får hoppas att det inte blir det – så hinner vi och kan också lyfta det till fullmäktige.

Socialdemokraterna vill undvika inblandning av kommunfullmäktige till varje pris

SDS skriver 2015-10-06:
Anders Almgren (S) ställer sig dock frågande till Wallins begäran.
– Kommunfullmäktige kan inte hindra en nämnd att söka ett bygglov, säger han.

Skälet till varför de rödgrönrosa inte vill att frågan ska gå till högre instans: Inget block har majoritet i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

En viktig aspekt när det gäller var frågan om bosättning ska avgöras är den komplicerade parlamentariska situationen i Lund. I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har varken de rödgrönrosa partierna eller de borgerliga egen majoritet utan Sverigedemokraterna och Förnyalund är vågmästare, men i nämnderna är det de rödgrönrosa som styr. Det betyder att om en fråga ska avgöras av en nämnd så blir det som de rödgrönrosa vill, medan resultatet kan bli annorlunda i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Red’s kom:
Demokrati är inte de rödgrönrosas starka sida.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-01
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Skapa en tillfällig boplats för EU-migranter på Källby camping. Det förslaget lanserar nu de rödgrönrosa partierna i Lund. De borgerliga är försiktigt positiva.

Tillvägagångssättet innebär att en del av campingen kommer kunna användas för att hänvisa de utsatta EU-medborgare som i dag är bosatta vid Åkerlund och Rausings väg. En mindre avgift kommer troligtvis att tas ut av de boende”, skriver representanter för den rödgrönrosa koalitionen i ett pressmeddelande.

Red’s kom:
Detta pressmeddelande vill de tydligen inte lägga ut på Lunds kommuns webbplats.

De EU-migranter som bor illegalt på parkeringsplatsen vid Åkerlund och Rausings väg är sedan i somras i centrum för en het politisk diskussion i Lund.
Företaget Flextrus har hotat med att flytta från Lund om situationen inte löses.

Att eventuellt skapa en boplats för EU-migranterna på en parkeringsplats vid Sankt Hans backar är en lösning som diskuterats. Men 2015-10-01 lanserade Lunds rödgrönrosa styre ett annat förslag: ett evakueringsboende på Källby camping dit de EU-migranter som bor vid Åkerlund och Rausings väg ska hänvisas.

Emma Berginger (MP)

– Källby camping är ju redan en camping och det finns den typ av faciliteter som krävs, som toalett och dusch och liknande, säger Emma Berginger (MP).

Anders Almgren (S)

– Jag hoppas att vi kan hitta en samsyn kring detta, för det borde inte vara dramatiskt att använda en camping som en camping, säger Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Dramatiskt eller ej så medger kommunallagen varken att kommunen ägnar sig åt välgörenhet för utländska medborgare eller att EU-migranter särbehandlas genom gratis eller subventionerat boende på skattebetalarnas bekostnad!

I det fall ett dylikt lagvidrigt beslut tas av Lunds kommun får man hoppas att någon begär en laglighetsprövning av beslutet;

LAGLIGHETSPRÖVNING

Det som Lunds kommun vill genomföra, med försörjning av andra länders medborgare, strider mot kommunallagen, såväl som likabehandlingsprincipen. Om en kommun tar ett lagstridigt beslut att försörja EU-migranter (även om det är via en bulvan) så ska kommunens invånare omedelbart begära en laglighetsprövning (det kostar inget).

För information om hur detta går till, se;
Hur man överklagar ett kommunalt beslut: Laglighetsprövning och Förvaltningsbesvär

Ett antal tunga argument för laglighetsprövning av kommunens beslut

Lunds kommun vill kopiera Helsingborgs kommuns lagbrott

Modellen påminner om den lösning som Helsingborg har valt.

Red’s kom:
Det beslut Helsingborgs kommun tagit är inte heller förenligt med kommunallagen eller med likabehandlingsprincipen. Men i Helsingborg finns tydligen ingen vaken medborgare som begärt laglighetsprövning av kommunens beslut.

Troligen ska en mindre avgift tas ut av de boende, precis som det fungerar i Helsingborg.

Red’s kom:
Ett av problemen med detta är att det kommer att kosta mer i administration än vad kommunen får in.

Vill inte specificera kostnader

Kostnaderna bedöms bli relativt små eftersom inga anläggningsarbeten kommer krävas.”, skriver partierna i pressmeddelandet.

Red’s kom:
Så länge media inte är intresserade av att fråga om det som medborgarna vill veta kommer politiker undan med så här vaga uttalanden om kostnader.

Förutom det faktum att boendet är gratis/nästintill gratis – och kommunen därmed konkurrerar med privat verksamhet (vilket kan anmälas till konkurrensverket) – så är det givet att det kommer att bli en hel del driftskostnader (el, vatten, etc), ofta även renoveringskostnader efter EU-migranternas härjningar, bevakningskostnader, etc.

Frivilligorganisationer

Samverkan med frivilligorganisationer är en förutsättning för att kunna genomföra evakueringen och driften av boendet”, skriver partierna.

Red’s kom:
Dvs ytterligare kostnader, eftersom ”frivilligorganisationer” inte gör något för EU-migranter utan en rejäl ersättning för detta.

Alldeles särskilt gäller detta Joakim Månsson-Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund samt Crossroads Lund, som garanterat kommer att dra nytta av detta och tilldelas ytterligare pengar av sina vänner i det rödgrönrosa styret i Lund.

Se bl a:
Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Diffus dialog med polisen

Kontinuerlig dialog med polisen kommer att ske”, skriver partierna.

Red’s kom:
Om vad?

Socialförvaltningen planerar gratis härbärge för EU-migranter framöver

På längre sikt pågår arbetet inom Socialförvaltningen med att hitta inomhuslösningar i form av härbärgesplatser”, skriver partierna.

Red’s kom:
Vilket alltså är en fortsättning på olagligheterna där skattebetalarna får stå för fortsatt försörjning på obestämd tid/för all framtid för EU-migranter, och inget som tillför något för någon.

Tillfällig lösning i väntan på permanent boende

De rödgrönrosa betonar att det är en tillfällig lösning.
– Det här är en verksamhet som vi kan ha på den platsen i kanske två-tre månader, säger Anders Almgren.

Red’s kom:
Om Lunds kommun är intresserad av att följa lagen och att visa respekt för sina väljare så kan denna verksamhet inte förekomma en enda dag.

Det är alltså en ”tillfällig lösning” för att sedan övergå i fast boende för EU-migranter, enligt de rödgrönrosas vilja!

Beslut tas i Socialnämnden den 14/10

Planen är att både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut den här månaden. Senast i månadsskiftet borde boendet kunna öppna, enligt Anders Almgren (S).

Red’s kom:
Såtillvida det inte finns en enda medborgare som känner till att laglighetsprövning kan begäras (vilket alltså då kan göras efter den 14/10).

På vilket sätt har kultur- och fritidsnämnden med detta att göra?

Lokaltidningen preciserar beslutsgången bättre än SDS;
Arbetet med att hitta en lämplig plats har pågått sedan sommaren och beslut kommer fattas i socialnämnden den 14 oktober och i kultur- och fritidsnämnden den 22 oktober.

Inga protester från Alliansen mot lagbrott av Lunds kommun

Från alliansen hörs försiktigt positiva tongångar. De tycker att det är bättre än en boplats vid Sankt Hans backar.

Red’s kom:
Här borde alliansen istället klargöra att det inte ska löna sig för EU-migranter att begå brott. Men istället för att skicka rätt signaler så vill man visa EU-migranter att om de bara struntar tillräckligt mycket i regelverken så kommer de att belönas med gratis boende av kommunen.

Se: EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Philip Sandberg (FP)

– Det finns fortfarande ett antal obesvarade frågor, men av de olika alternativen som vi har fått presenterade för oss från vänstersidan är det här det som vi tycker är det minst dåliga, säger Philip Sandberg (FP).

Red’s kom:
Det innebär i sådant fall att Philip Sandberg (FP) och resten av alliansen heller inte bryr sig om att Lunds kommun ska följa lagen.

Christer Wallin (M)

– Det är skönt att de äntligen har skickat in ett förslag som man kanske kan gå vidare med, inte bara de här kommunala kåkstäderna som man var inne på tidigare, säger Christer Wallin (M).

Red’s kom:
Vad är skillnaden mot tidigare med denna mellanlandning på kostnadsfri camping innan EU-migranter förses med härbärge där allt finansieras med skattemedel?

Varför vågar inte alliansen sätta ner foten och säga att EU-migranter inte ska försörjas på skattebetalarnas bekostnad, inte bara för att det strider mot lagen, utan även av respekt för väljarna?

EU-migranter är inte kommunens ansvar

Sverigedemokraterna är dock negativa.
– Jag tycker inte att det är upp till kommunen, svenska skattebetalare eller svenska medborgare i allmänhet att se till att icke-medborgare har någonstans att bo. Det är inte vårt problem, säger Ted Ekeroth (SD).

Red’s kom:
Det är dessutom ett tillvägagångssätt som befäster tiggarnas utsatthet och som inte kan göra något än att skada samtliga parter, inklusive EU-migranterna.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-10-01
Se även bl a;
SD begär laglighetsprövning av Säffles beslut om gratis boende för EU-migranter


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Länsstyrelsen meddelade den 29 juli att man upphäver bygglovet för området vid S:t Hans backar, ett av de två områden som Tekniska förvaltningen i Lund pekat ut som möjliga tillfälliga boplatser för EU-migranter i husvagnar eller bilar. Länsstyrelsen ansåg att det var fel att inte ge närboende möjlighet att yttra sig över bygglovet.

”Andra tänkbara lösningar”

Det kan dröja upp till ett halvår innan processen med ett nytt bygglov är färdig. Därför överväger politikerna i Lund andra boendelösningar.
– Det har uppstått andra tänkbara lösningar, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Gratis härbärge för romer

Nytt beslut om bygglov kan enligt Emma Berginger tas tidigast i oktober, men också dröja upp till ett halvår. Därför övervägs nu andra alternativ för att lösa frågan om EU-migranternas boende.
– T ex härbärgeslösningar, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Det är givet att Emma Berginger (MP) stödjer sin kollega Joakim Månsson Bengtsson (MP) som då fär möjlighet att utöka sin verksamhet och tjäna ännu mer pengar på sin ”ideella” verksamhet, som alltså inte alls är ideell utan en ren affärsverksamhet där han och andra drar nytta av skattemedel som kunde gått till något meningsfullt istället.

Diskussioner om gratis boende för EU-migranter

Vid tekniska nämndens arbetsutskott den 11/8 var boplatser för EU-migranter ett av ärendena och då diskuterades de nya alternativ som kommit upp.

Red’s kom:
4. Informationsärende – EU-medborgare, otillåten bosättning (inga handlingar) Dnr TN 2015/0166
Ledamöter:
Emma Berginger (MP)
Mikael Thunberg (S)
Lena Fällström (S)
Mats Helmfrid (M)
Cecilia Barnes (FP)
Ersättare:
Jens Gynnerstedt (MP)
Ann Schlyter (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Något protokoll från arbetsutskottets möte den 11/8 finns i skrivandes stund fortfarande inte.

Den 19 augusti har den tekniska nämnden sammanträde.

Red’s kom:
12. Förslag till fortsatt arbete – otillåten bosättning på kommunal mark Dnr TN 2015/0425
Ledamöter:
Emma Berginger (MP)
Jens Gynnerstedt (MP)
Mikael Thunberg (S)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Ann Schlyter (V)
Mats Helmfrid (M)
Jan O Carlsson (M)
Cecilia Barnes (FP)
Lars-Göran Hansson (C)
Mio Fric (KD)

M, FP, C och KD vill att bygglovsärendet ska beslutas av fullmäktige

Frågan om EU-migranternas boende diskuterades även i kommunstyrelsens arbetsutskott efter begäran av oppositionsrådet Christer Wallin (M), som är mycket kritisk till hur bygglovsärendet har hanterats.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill att frågan ska upp i fullmäktige för beslut och arbetsutskottets ledamöter har enats om att man ska ta ställning till det vid nästa utskott den 17 augusti.
– Det här är en principiellt viktig fråga och Lundaborna har rätt att veta var deras folkvalda politiker står. En sådan här fråga ska inte göras upp i slutna rum, säger Christer Wallin (M).

Miljöpartiet vill inte involvera fullmäktige

Emma Berginger anser inte att det i dagsläget krävs beslut av fullmäktige när det gäller boplatser för migranterna.
– Inte i det här läget. Ska det däremot vara någon mer permanent lösning kan det behövas lyftas till en högre nivå, säger hon.

Red’s kom:
Självklart vill Emma Berginger själv kunna styra och ställa. Dessutom är det en ”mer permanent lösning” för Lunds EU-tiggare eftersom ingen deadline fastställts för hur länge skattebetalarna ska finansiera tiggeriet i Lund med gratis boende – inkl. el, vatten, toalett, dusch, sophämtning, etc – för specifikt romer. Dvs i strid med likabehandlingsprincipen och kommunallagen samt mot vad den nationella samordnaren anser att kommunen ska erbjuda.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-08-11

SkD skriver även;
Att åtgärda den otillåtna bosättningen på Åkerlund & Rausings väg är en akut fråga. Den bedömningen gör tekniska förvaltningen i samband med planeringen av det fortsatta arbetet kring EU-migranternas boende.

Red’s kom:
Frågan var precis lika akut för ett år sedan. Vaför anser tekniska förvaltningen att frågan blivit akut just nu?

Samtidigt konstateras att det fortfarande kan bli aktuellt med evakueringsplatser utomhus på kommunal mark, men enbart som komplement och i undantagsfall då lokaler inte finns tillgängliga.

Red’s kom:
Vem på tekniska förvaltningen konstaterar att det vara finns två alternativ;
• Boende för EU-tiggare utomhus på skattebetalarnas bekostnad, eller
• Boende för EU-tiggare på härbärge?

Bosättningen på Åkerlund & Rausings väg är just nu den enda av större omfattning.
De båda parkeringsplatserna har utnyttjats för boende i bilar, husvagnar och tält i drygt ett år.

Berörda verksamheter, som företaget Flextrus, kan inte utnyttja området, som de betalar för, och upplever otrygghet samtidigt som besökare påverkas negativt. Därför har krav ställts om åtgärder från kommunen som äger marken.

När personal från tekniska förvaltningen nyligen besökte platsen kvällstid konstaterades att hela den norra parkeringen var fylld av EU-migranternas bilar. Enligt personer som var där är det totalt 28 EU-migranter som bor i bilarna.

Tält, möbler, husgeråd och sopor

I remsan mot järnvägen sågs möbler, husgeråd och sopor. På den södra parkeringen stod en handfull tält och sex EU-migranter uppgavs bo där.

Socialförvaltningen letar gratis boende för EU-migranter

Socialförvaltningen arbetar just nu med att försöka hitta lokaler som kan användas under kortare tider, och då även i samband med avhysningar.

Red’s kom:
Kortare tider”? Alltid dessa vaga formuleringar som media inte bryr sig om att be ansvariga att precisera!

Hjälp Tiggare i Lund

Det natthärbärge som drivs av föreningen Hjälp tiggare i Lund, med kommunalt stöd, har 21 platser men behovet beräknas till mellan 40 och 50.

Red’s kom:
Vem beräknar detta behov utifrån vad?
Varför skulle fler platser behövas när endast ett femtontal av Joakim Månsson Bengtssons 21 platser nyttjas?

Lunds Tekniska förvaltning tycker till i politiska frågor

Den Tekniska förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att det är akut att åtgärda bosättningen.
Boendeförhållandena är dåliga och möjligheter att sköta hygienen saknas. Boendet innebär sanitära olägenheter, även för omgivningen, och det finns risk för brand.

Tekniska förvaltningen har tidigare föreslagit två möjliga uppställningsplatser på kommunal mark, vid Sankt Hans backar och Gastelyckan. Men sedan länsstyrelsen upphävt bygglovet för den förstnämnda kan den frågan behandlas av byggnadsnämnden först i september eller oktober.

Tekniska förvaltningen framhåller att huvudinriktningen bör vara att erbjuda akut hjälp via bidrag till härbärgen.

Red’s kom:
Akut hjälp” under hur många månader eller år?

Varför yttrar sig Lunds tekniska förvaltning i politiska frågor?

I undantagsfall kan det bli aktuellt med evakueringsplatser utomhus, i så fall i mindre skala i bilar eller husvagnar och med toalett inom 100 meters avstånd.

Vid sitt sammanträde på onsdag ska tekniska nämnden ta ställning till förslagen.

Se även bl a;
MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på


Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Det är bättre för alla om EU-migranterna får ställa sina bilar och husvagnar på kommunal mark, menar Emma Berginger (MP).
– I dag finns det ett härbärge, men där finns inte tillräckligt många platser för att man ska kunna ta emot alla, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Hur många sängplatser det finns i Joakim Månsson Bengtssons härbärge verkar Lunds kommun inte ha någon som helst kunskap om, men Joakim Månsson Bengtsson (MP) påstår själv att det finns 21 platser. Till Sydsvenskan har han sagt; ”Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för” (vilket säkert är i överkant). Alltså betalar Lunds kommun dyrt till Joakim Månsson Bengtsson för ett boende där beläggningen är hälften till vad som skattemedlen var ämnade för.

Varför börjar inte Lunds kommun med att försöka fylla upp de tomma platserna i härbärget som skattebetalarna fått betala för?

– Många av EU-medborgarna som kommer hit väljer att bo i olika campinglösningar, och vi vet ju också att det har bildats en del otillåtna bosättningar. Då tycker vi att det är bättre att vi kan erbjuda en laglig campingmöjlighet, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Så bara för att det inte passar EU-tiggarna att bo i Joakim Månsson Bengtssons (MP) härbärge så ska Lunds kommun anpassa sig efter detta, och betala dubbelt?

Det är märkligt att en kommun ger EU-tiggare denna möjlighet att ställa krav på hur de ska få bo på skattebetalarnas bekostnad.

Varför ställs aldrig några krav eller ultimatum till EU-tiggare?

Varför är det bara Sverige som ska rätta sig efter EU-tiggarna, medan de kan bete sig hur illa de vill utan att det får några konsekvenser?

Vad blir kostnaden för skattebetalarna?

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Emma Berginger (MP) saknar verklighetsförankring

Ser ni inga risker med att erbjuda EU-migranter plats på kommunal mark? Andra partier har uttryckt oro för att det ska uppstå någon sorts permanent kåkstad.
– Vi pratar om 1 000 kvadratmeter på respektive plats, så det kan röra sig om högst tio husvagnar per plats. Man måste ju ha säkerhetsavstånd mellan husvagnarna. Det är inte några stora campingplatser vi talar om, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Sedan när har EU-migranter brytt sig om säkerhetsavstånd?
2.000 kvm rymmer långt mer än 20 husvagnar. Det kan rymmas 40 – eller t o m 80 – husvagnar.
Naturligtvis kommer det även leda till ett stort antal bilar. Som i Malmös kåkstad och alla andra läger för EU-tiggare kommer oförsäkrade fordon/målvaktsbilar att husera på platserna.
Det lär heller inte dröja länge förrän EU-tiggarna slår upp tält.

Hur avbryta ett läger för EU-migranter?

– Sedan är ju tanken att vi ska hålla ordning, det ska inte bli några permanenta städer.

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som ska hålla ordning? På vilket sätt? Till vilken kostnad?

Emma Berginger (MP) byter hela tiden fegt ut ord. EU-migranter/EU-tiggare kallar hon ”EU-medborgare”. Kåkstäder kallar hon ”städer”.

Självklart blir det permanenta kåkstäder. Hur tror Emma Berginger (MP) att det ska fungera att stänga ner en kåkstad? Med vänsterblockets strategi är ju den enda lösningen att fortsätta bygga upp nya kåkstäder – en efter en.

Signifikativt för miljöpartister/vänsterpartister är att de saknar förmåga att tänka mer än ett steg i taget, och här visas detta återigen när dessa politiker inte ens funderat på vilka konsekvenserna blir i förlängningen.

Särskilda förmåner för EU-tiggare leder alltid till ökat antal EU-tiggare

Emma Berginger tror inte att några få lagliga uppställningsplatser för bilar och husvagnar kan leda till att ännu fler EU-migranter söker sig till Lund.
– Vi har inte gjort den bedömningen, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Vilka är ”vi” som inte gjort bedömningen – och baserat på vad? – att särskilda privilegier för dem som är respektlösa mot Sverige och dess regelverk inte skulle leda till att fler söker sig till den plats där de försörjs som mest av kommunen?

Det är ju resultatet i 100% av alla liknande fall, så varför skulle just de förmåner Lunds kommun ger EU-tiggare vara ett undantag?

EU-tiggare förökar sig väldigt snabbt. Lunds 50 EU-tiggare kan på kort tid bli 150. 150 EU-tiggare kan bli 300, osv.

BELASTNING PÅ VÄLFÄRD I LUND
Fler EU-tiggare leder till en ökad belastning för kommunen och dess välfärd. Inte minst vad gäller sjukvård och tandläkare samt rättssystemet.

• Hur ska Lunds kommun lösa problemen med att allt fler av EU-tiggares barn kommer till Lund. Ska t ex skola erbjudas till alla?

• Hur ska Lunds kommun lösa problemen med allt fler EU-tiggare som är gravida när de kommer till Sverige eller som blir gravida i Sverige?

NÅGON KONSEKVENSANALYS VILL LUNDS KOMMUN INTE GÖRA!

En kommun får inte agera välgörenhetsorganisation

– Det här är inte något lyxboende vi erbjuder, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
Det handlar inte om lyxboende eller ej. Det handlar om;

  • vilka kostnader som är rimliga att skattebetalarna ska stå för när det gäller särskilda förmåner till andra länders medborgare som på intet sätt gagnar kommunen eller dess invånare.
  • att kommunen inte är en välgörenhetsorganisation.
  • att kommunen sänder ut felaktiga signaler till EU-tiggare att det lönar sig att bryta mot lag och regelverk. Ju mer respektlösa EU-tiggare är mot landets invånare desto fler förmåner får de.
  • att vi av erfarenhet vet att ju fler privilegier EU-tiggare får desto fler söker sig till Sverige rent generellt och speciellt till dessa platser.

– För EU-medborgarna blir det egentligen inte så stor skillnad, förutom att de kanske får tillgång till lite mer sanitära lösningar än vad som skulle finnas på en otillåten plats, säger Emma Berginger (MP).

Red’s kom:
GRATIS SANITÄRA FÖRMÅNER EN STOR SKILLNAD MOT TIDIGARE
Det är en väsentlig skillnad mot tidigare för EU-tiggare!

SKATTEMEDEL ANVÄNDS TILL UTGIFTER SOM INTE TILLFÖR KOMMUNEN NÅGOT
Sedan handlar inte allt om EU-tiggarna. Man kan inte bortse från konsekvenserna för kommunens egna invånare som via kommunen tvingas att försörja skattebefriade EU-tiggare med skattemedel som istället kunde använts till något som tillfört något meningsfullt för kommunen.

Ej hållbart argument om tryggare miljö för EU-migranter

En ytterligare anledning för att erbjuda EU-migranterna plats på kommunal mark är deras egen säkerhet, säger Emma Berginger.
– Det har förekommit våld och hatbrott mot den här gruppen. Vi tror att det blir en tryggare miljö om vi har anvisade platser än om vi har illegala bosättningar.

Red’s kom:
På vilket sätt skulle EU-migranterna bli tryggare på en undanskymd plats där det blir lättare att utsätta EU-tiggarna för trakasserier?

SKATTEFINANSIERAD BEVAKNING AV EU-TIGGARE?
Ska det finnas bevakning som finansieras av skattebetalarna? Vad kommer detta att kosta kommunen?

Symbolisk avgift för camping?

I Helsingborg får EU-migranterna betala tio kronor per natt och person på campingplatsen. Hur det blir i Lund är ännu inte bestämt.
– Att ta en avgift skulle kosta mer än man får in. Samtidigt har det en symbolisk betydelse, och man kanske får bättre kontroll och naturlig kontakt då.

Red’s kom:
Givetvis kommer det att kosta skattebetalarna ännu mer med en symbolisk avgift. Men hur vill vänsterblocket motivera ett tydligt brott mot likabehandlingsprincipen med subventionerad avgift för en särskilt utvald grupp i samhället som inte visat på respekt för lagar och regler i landet?

Varför ska inte den lagstadgade likabehandlingsprincipen följas av kommunen?

Hemligt agerande av Emma Berginger inte hemlighetsmakeri?

Något hemlighetsmakeri har det inte varit kring planerna, säger Emma Berginger.
– Det är inte jag som fattat beslut om bygglovet. Tekniska förvaltningen har inom ramen för sin delegation fattat beslut om att göra ansökan som sedan prövats av stadsbyggnadskontoret.

Red’s kom:
Det är Emma Berginger som ensam (naturligtvis i samråd – i hemlighet – med resten av vänsterblocket i Lund) givit förvaltningschef Per Eneroth i uppdrag att besluta om bygglov. Att sedan Per Eneroth spelat med i hemlighetsmakeriet är naturligtvis illa, men det är extremt fegt att Emma Berginger att försöka skylla ifrån sig på stadsbyggnadskontoret så som att de skulle ha agerat helt på egen hand i denna fråga.

Kunde ni inte ha berättat tidigare?
– När jag informerar nämnden vill jag också kunna besvara alla frågor, om vatten och avlopp och liknande. Därför hade jag egentligen velat att vi hade haft svar på de frågorna innan vi gick ut med detta. Det är därför vi har avvaktat.

Red’s kom:
Det är ren och skär lögn! Det är illa att Emma Berginger (MP) vågar ljuga alla rakt upp i ansiktet på detta flagranta sätt.

Normalt tillvägagångssätt är att man först tar ett gemensamt beslut om vilka alternativ som finns och vad som ska utredas.
Sedan får någon i uppdrag att närmare undersöka de alternativ man via majoritetsbeslut kommit fram till är tänkbara alternativ.
Därefter får alla berörda det skriftliga beslutsunderlaget som utredningen resulterat i, i god tid innan möte för beslut om ev. fortsatta åtgärder.

Vad Emma Berginger (MP) istället ville göra var att, ända fram till mötet där beslut skulle tas, hålla så mycket som möjligt hemligt för att på detta sätt minska möjligheten för oppositionen att sätta sig in i frågorna såväl som att minska möjligheten för allmänheten att opponera sig.

Emma Berginger (MP) uttalar sig som om att alla andra är lättlurade fånar som inte vet hur något fungerar.

Det är en mycket smutsig strategi, av Emma Berginger (MP) och resten av vänsterblocket i Lunds kommun, för att åsidosätta de demokratiska spelreglerna.

Som oppositionsrådet Christer Wallin (M) uttrycker det;
– Emma Berginger agerar som om hon vore chef för tekniska förvaltningen, men hon är en ledamot som vi alla andra. Om det är okunskap eller arrogans vet jag inte. Men hade hon varit minister hade hon fått avgå!

Till SVT säger Emma Berginger 2015-07-23;
– Om bygglovet skulle bli mer långvarigt så ska frågan lyftas upp i kommunstyrelsen. Det har jag pratat med kommunalrådet Anders Almgren (S) om idag.
Hur begränsat bygglovet blir vet hon dock inte, det får tekniska kontorets vidare utredning utvisa.

Fråga till Emma Berginger (MP):

Vad tror du att majoriteten av Lunds invånare tycker om att kommunen finansierar tiggeriet i Lund och förser EU-migranter med gratis boende på skattebetalarnas bekostnad?

Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-25

Bygglov för boplats har överklagats

På initiativ av Emma Berginger (MP) har ett bygglov för tillfälligt boende vid Sankt Hans backar tagits fram.
Lunds kommun har beviljat bygglov och utreder nu hur frågan om vatten, avlopp och sophämtning ska lösas.
Sverigedemokraternas ordförande i Lund och tre andra personer har överklagat bygglovet.
Den 11 augusti ska ledamöterna i tekniska nämnden informeras om  bygglovet.
Beslut om att och anlägga boplatsen kan fattas på tekniska nämndens möte den 19 augusti.

Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Joakim Månsson-Bengtsson (MP) undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

Oppositionsråd Christer Wallin (M) i Lund kräver att ärendet om tillfällig boplats för EU-migranter tas upp i kommunfullmäktige. Beslutet om bygglov är fattat i odemokratisk ordning och riskerar att skapa en kommunal kåkstad, menar han.
Se; Miljöpartiet i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter

Skandal att MP tagit fram bygglov för boende till EU-migranter utan information till övriga partier

Christer Wallin (M) är besviken och arg över hur den styrande minoriteten i Lund har använt sin makt när ett bygglov för en kommunal husvagnsparkering för EU-migranter tagits fram utan att andra partier tillfrågats eller informerats.
– Jag är oerhört kritisk, för man har satt alla normala politiska spelregler ur spel. Det är inte acceptabelt. Hur man än vänder och vrider på detta så är det en stor skandal.

Miljöpartiet odemokratisk

Christer Wallin menar att den styrande minoriteten åtminstone borde ha informerat andra partier om planerna.
– Man måste förstå att den här frågan är riktigt laddad och det finns ganska många som vill lämna synpunkter innan man fattar ett beslut. Då kan man inte hantera det i hemliga rum. Det är inte förenligt med god demokrati. Jag är riktigt upprörd.

MP’s beslut inte förankrats i nämnderna

Principiellt viktiga frågor av den här digniteten måste åtminstone förankras hos oppositionen i de aktuella nämnderna, menar Christer Wallin.

Förberedelse i flera månader i all hemlighet

Eftersom den kommunala husvagnsparkeringen för EU-migranter berör åtminstone fyra nämnders ansvarsområden borde beslutet lyftas åtminstone till kommunstyrelsen, tycker han. Men det har inte skett.
– Såvitt jag känner till har vi i kommunstyrelsen inte fått någon som helst information om planerna, trots att detta tydligen har förberetts i flera månader.

Lundaborna ska inte köras över på detta sätt

– Det här borde vi få lov att diskutera i fullmäktige inför Lundaborna, så att de får lov att höra hur vi ställer oss.

Red’s kom:
Problemet är bara att vänsterblocket ändå kommer att köra över alla övriga politiker. Vad Lundaborna tycker har MP, V och S inte tagit någon notis om tidigare, så varför skulle de börja nu?

De vill i sin okunskap göra ett stort problem ännu större, och då ska allmänheten inte få sätta käppar i hjulet oavsett hur hårt det drabbar såväl EU-tiggare som Lundabor.

Krav att kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan

Christer Wallin kräver nu i ett brev till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) att kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp frågan på sitt nästa möte den 10 augusti.

Red’s kom:
Den 16 juli sa Anders Almgren till SR att problemet med EU-migranterna som ockuperat företags p-platser skulle vara löst inom en vecka eller två.
– Vi kommer väldigt snart hitta en lösning, sa Anders Almgren (S).
Emma Berginger (MP) hade alltså konspirerat tillsammans med Anders Almgren (S) om den plan som de tänkte överraska andra med den 19 augusti.

Det är något ruttet i Lund.

MEDVETEN STRATEGI AV EU-TIGGARE ATT BETE SIG ILLA
Vänsterblocket tycker att EU-tiggare ska belönas för sina lagbrott och vill skicka signaler till alla romer att det är ok att komma till Sverige för att ockupera mark, för då kommer de att försörjas av kommunen.

Anders Almgren (S) sa den 16 juli att under tiden man håller på att lösa orättvisorna i Europa så måste kommunen ta ansvar för EU-migranterna.

Inga krav överhuvudtaget ställs på EU-tiggarna.

Kåkstad finansierad med skattemedel är ingen lösning

– Emma Berginger har tydligen sysslat med detta i flera månader, men vi har först nu fått reda på att man tänker bygga en kåkstad i utkanten av Lund, och dessutom subventionera det med skattemedel. Men det här är ett ärende där det krävs majoritetsbeslut, och då måste det upp till fullmäktige.

Red’s kom:
Den stora frågan är vad Miljöpartiet tycker att Lunds medborgare ska betala för att finansiera EU-tiggarnas tiggeri i Lund?Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-07-23

SkD skriver;
Eftersom det handlade om att få fram mark som är kommunägd blev det en fråga för tekniska nämnden och förvaltningen.
Syftet är att skapa legala boplatser som innebär trygghet och som inte leder till störningar för omgivningen.
– Det löser inte de grundläggande problemen för EU-migranterna men vi vill göra det drägligt för dem under den tid de är här – som alternativ till olovligt boende och kringflyttning, säger Emma Berginger.

– Det blir enkel standard och inte några höga kostnader för kommunen – knappast mer än vad hanteringen av illegala boplatser innebär, säger Emma Berginger, tekniska nämndens ordförande.

Red’s kom:
Det handlar bara om att undvika redogöra för kostnaderna! Självklart blir kostnade högre! Speciellt om man jämför med alternativet att likabehandlingsprincipen följs och att lag och ordning upprätthålls.

3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR
”… inte några höga kostnader för kommunen – knappast mer än vad hanteringen av illegala boplatser innebär”?

I Umeå kom man fram till att det skulle kosta 3 miljoner kr att iordningsställa camping för EU-tiggare motsvarande vad Lunds kommun vill. Plus 600.000 kr/år.

Detta alltså för något som enligt kommunens skyldigheter (kommunallag och likabehandlingsprincip) skulle vara noll kr.

Var ska dessa pengar tas från?

Markområdena är på cirka 1 000 kvadratmeter vardera.

För den lågutnyttjade p-platsen vid S:t Hans backar finns bygglov på delegation men beträffande det andra området har det kommit kritiska synpunkter från grannskapet vilket innebär att ärendet ska upp i byggnadsnämnden.

Nämnderna har inga sammanträden under sommaren utan byggnadsnämnden kan ta upp ärendet först den 20 augusti.
Tekniska nämndens arbetsutskott ska diskutera de båda föreslagna platserna den 11 augusti och nämnden sammanträder den 19 augusti.Klicka här för att gå till artikeln i SkD, 2015-07-23
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Kommunalrådet Philip Sandberg (FP) är starkt kritisk till kommunalrådet Anders Almgrens (S) planer på att ge kommunal mark till EU-migranter för att få bort dem från en parkeringsplats.
– Det funkar inte så i Sverige att någon, vem det än är, tar sig friheten att bosätta sig eller lägga beslag på andras mark. Sedan är det extra allvarligt att företaget hyr marken av kommunen, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Det är ju bra att andra inom Lunds kommun nu börjar reagera, men var står övriga kommunalråd i denna fråga;
• Socialdemokraterna: Kommunalråd Elin Gustavsson
• Miljöpartiet: Kommunalråd Emma Berginger
• Moderaterna: Kommunalråd Christer Wallin

Är de lika välvilliga med kommunens skattemedel till andra länders medborgare som kommunalrådet Anders Almgren?

Se; Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

Varför ska EU-tiggares lagbrott belönas med gratis mark av kommunen?

Philip Sandberg menar att det sänder ut helt fel signaler när EU-migranter erbjuds kommunal mark som alternativ.
– Jag är väldigt bekymrad över vilka signaler vi skickar om någon belönas med tillgång till gratis mark om de ockuperat mark.
– Och var går gränsen? Kan alla mina fattiga släktingar i Mexico också få en bit mark i Lund?

Kommunen skickar fel signaler om EU-migranters lagbrott belönas
– Ockupation av mark kan inte premieras med tilldelande av gratis kommunal tomt. Vilka signaler skickar vi då till alla andra?

– Vi kan inte resa till vilken europeisk stad som helst och förvänta oss att staden ska bekosta husrum och mat för oss, inte heller ge oss gratis mark.

Om vi åker till annat EU-land så är det ingen som försörjer oss

Vad tycker du att man ska göra i stället? EU-migranter som bor i bilar och husvagnar finns ju redan här.
– EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i annat EU-land under tre månader. Men du och jag kan inte heller förvänta oss att om vi vi kommer till en annan stad i Europa ska den staden bekosta husrum och mat och gratis mark åt oss. Då har man eget ansvar att söka försörjning under tiden man är där.

Red’s kom:
Varför vågar inte politiker uttrycka den enda rimliga lösningen?

Om man som turist inom EU inte kan försörja sig på egen hand i det land man befinner sig så har man förverkat sin rätt att vistas i landet och då måste rimligtvis dessa personer utvisas ur landet.

Det är hög tid för politiker sluta tasssa runt i ullstrumpor i alla frågor som rör EU-migranter. Politiker måste säga som det är, istället för att vara livrädda för vänsterextremisternas ständiga påhopp om rasism.

Ska kommunen försörja EU-tiggare?

Anders Almgren (S) har inte preciserat något förslag utöver mark, men Philip Sandberg menar att redan det är för mycket.
– Kommunen tar på sig ett ansvar till en kostnad som är oklar.

Brott mot likabehandlingssprincipen att kommunen förser EU-tiggare med boplats

Philip Sandberg hänvisar till ett beslut i Umeå, där den socialdemokratiska ledningen räknat på kostnaderna för en kommunal plats för EU-migranter, och sagt nej. Enligt Umeås beräkningar skulle en uppställningsplats med kapacitet för 120 personer kosta tre miljoner kronor. Till det kom en årlig driftskostnad på 600 000 kronor.

Red’s kom:
Se; Nej till camping för EU-migranter i Umeå, skulle kosta 4 miljoner

Umeå kommun kunde inte motivera de kostnaderna utifrån likställighetsprincipen som innebär att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på saklig grund.

Red’s kom:
Dessutom skulle det vara brott mot kommunallagen.

KOMMUNEN SKA INTE FINANSIERA TIGGERI
En kommun är skyldig att värna om sina egna invånare i första hand. Att försörja medborgare i andra länder på bekostnad av kommunens invånare står i direkt strid mot regelverket för kommunen.

STRAFF FÖR ANSVARIGA SOM EJ FÖLJT KOMMUNALLAGEN
I de kommuner där något annat än akut hjälp ges till EU-migranter under kortast möjliga period av kommunen – direkt eller via bulvaner – ska detta rimligen leda till rättsligt efterspel för de ansvariga, med skadeståndskrav.

Hur motivera särbehandling av andra länders medborgare?

– Det finns andra människor också som har behov. Det blir problematiskt om en kommun går in och behandlar en grupp annorlunda. Vilken är nästa grupp man då ska hitta en särlösning till och var går gränsen?

Red’s kom:
Det finns 225 000 fattigpensionärer i Sverige!
225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?
Innan denna grupp fått en skälig levnadststandard får kommunen i princip inte lägga en krona på att stödja EU-migranter och deras tiggeri.

Risk för att kåkstad byggs upp

Philip Sandberg befarar att en tomt till EU-migranter blir en kåkstad och han menar att kommunen borde stanna vid de insatser man redan gör.

Red’s kom:
Vi kan se resultaten från andra håll i landet där kommunen finansierar EU-tiggarnas vistelse i landet på olika sätt. Det leder alltid till problem. Kommunen tror att man kan komma förbi problemen genom att ge pengar till bulvaner, men det slår alltid fel och ofta blir det ändå i slutänden kommunen som får försöka ställa allt till rätta igen.

Lunds kommun startar kåkstad

Att anvisa EU-migranter som bor i bilar och husvagnar till en kommunal tomt är helt fel väg att gå, anser Philip Sandberg (FP).
– Det här kommer att vara startskottet för att permanenta det boende som de kommer att ha där. Det blir någon typ av kommunal kåkstad. Det ställer vi oss mycket skeptiska till från Folkpartiets sida.

Kommunen ska hålla sig till socialtjänstlagen

– Kommunen ska bistå med akuta insatser men inte gå långt utöver socialtjänstlagen. Akuta insatser bistår kommunen med via frivilligorganisationer som tilldelats 700 000 kronor.

Red’s kom:
Dessa 700 000 kr/år till ett 50-tal tiggare för de närmaste tre åren som Lunds kommun avsatt för att försörja EU-tiggarna avser emellertid inte akuta insatser. Jag hoppas Philip Sandberg är medveten om detta!

700 000 kr/år rimlig nivå för Lunds EU-tiggare?

Philip Sandberg menar att kommunen har lagt sig på rimlig nivå genom sina bidrag till ideella organisationer.
– Vi betalar 700 000 kronor årligen nu. Det gör att man till exempel kan driva härbärge och ha andra typer av akuta insatser.

Red’s kom:
Hur kan någon tycka att 700 000 kr/år för att försörja 50 EU-tiggare som enbart belastar samhället utan att tillföra något överhuvudtaget, är en ”rimlig nivå”?

– Däremot vill vi inte att man ska gå in med insatser långt utöver det som socialtjänstlagen kräver, och framför allt vill vi inte att vi ska permanenta den här typen av bosättningar.
Folkpartiet kommer därför inte att ställa sig bakom förslaget om att upprätta en tillfällig boplats för EU-migranter, säger Philip Sandberg.

Red’s kom:
Men eftersom det är vänsterblocket som styr och håller tätt ihop i Lund kommer det ändå att bli så. Därför är en rimlig fråga hur Philip Sandberg (FP) kommer att agera för att till varje pris stoppa vänsteblockets galenskaper?

Att bara sitta på ett möte och rösta emot ett galet förslag som alla vet ändå kommer att röstas igenom känns meningslöst, om man inte också ansträngt sig i alla fall lite på något sätt.

Annars behövs ju ingen opposition i politiken.

Även EU-migranter har ett ansvar för sin försörjning

Philip Sandberg tror inte att fler kommunala åtaganden är lösningen på problemen med EU-migranter.
En kommun ska ha förväntningar på människor, det är också att visa respekt. För till syvende och sist har alla ett ansvar för sin egen försörjning.

Red’s kom:
Tyvärr kan vi konstatera på så många olika sätt att det saknas respekt från EU-tiggarnas sida för såväl lagar och regler som för landets medborgare. Det tycks ofta som att de medvetet försöker ställa till med så mycket problem som möjligt för att därigenom uppnå privilegier som inte landets medborgare har (t ex genom att slå upp läger vid polishuset som i Norrköping).

Hjälp till hjälplöshet med Lunds handlingsplan för EU-tiggare

Om man tittar på handlingsplanen som kommunen har nu så lägger den ett alltför stort fokus på omhändertagande. Det blir hjälp till hjälplöshet.

Red’s kom:
Ja, Lunds omhändertagande av EU-migranter gagnar ingen, varken tiggare, Lunds medborgare eller Sverige i stort. Vänsterblocket i Lund har försatt staden i en besvärlig situation, och det är kanske dags att såväl politikerna i Lund som Lunds medborgare vaknar och börjar protestera mot hur illa kommunen sköter sitt uppdrag.Klicka här för att gå till artikel i SDS, 2015-07-16
Se även bl a;
EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter skaffar sig förmåner genom lagbrott och provokation

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Moderat i Lund rasar över MP’s hemliga planer på kåkstad för EU-migranter

MP’s plan för två kåkstäder i Lund överklagas av SD

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund – Överklaga bygglov

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat


Vänsterpartister; Sven-Bertil Persson, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Varför provocerar EU-migranter?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.