Med skattemedel betald semesterresa till Rumänien för Ronnebys politiker och tjänstemän

Kommunpolitiker verkar inte försitta en chans att få semesterresor på skattebetalarnas bekostnad. Medan det går en strid ström av EU-migranter till Sverige går det en strid ström av kommunpolitiker till Rumänien. Många politiker över hela landet åker plötsligt och omotiverat till Rumänien. Sällan kommer dessa med skattemedel finansierade semesterresor till allmänhetens kännedom, men här är ännu ett exempel från Ronneby kommun:

Ronneby kommun reste till Rumänien för att se hur de kan hjälpa EU-migranterna på hemmaplan.

Sju personer från Ronneby kommun, både tjänstemän och politiker, åkte den 14 oktober till Gherla i Rumänien och stannade där till den 18 oktober.

Syfte att se hur kommunen kan hjälpa EU-migranter – dvs ett annat lands medborgare

Syftet var att se på vilket sätt kommunen kan hjälpa till på ett bättre sätt. Under resan fick de både se de rikare och de fattigare områdena.

Red’s kom:
Att verka i ett annat land ligger inte inom det kommunala uppdraget!

Kommunpolitikerna klargör i sina protokoll att det befinner sig maximalt 10 EU-migranter i kommunen, och kommunen har inga uppgifter på var dessa 1-10 EU-migranter (som varierar) kommer från!

Tidigare har Ronnebys politiker använt skattemedel för att betala för en rumänsk delegation att komma till Ronneby.

Om inte kommunens revisorer är köpta – t ex genom att de följde med på resan – så finns det inte en möjlighet att revisionen godkänner detta.

Varför behöver kommunens politiker åka till Rumänien för att se fattigdom?

– Vi fick en väldigt ambitiös och rättvis bild av hur det är i det här området. Vi fick se hela bredden. De försökte inte förställa något, säger Roger Fredriksson (M), kommunalråd, som var med på resan.

Red’s kom:
Om de försökte förställa något saknar helt relevans men om detta vet Roger Fredriksson (M) givetvis ingenting.

Usel hygien, där som här

I ett fattigt litet område bodde 38 familjer. De hade rinnande vatten men bara en kran som de fick dela på. Där fanns inte några toaletter vad besökarna kunde se och det luktade inte trevligt.

– Hygienen var bedrövlig, säger Roger Fredriksson (M).

Red’s kom:
Alltså ingen skillnad mot när EU-migranter befinner sig i Sverige. Och så som vi sett i åtskilliga reportage på TV och i övriga media.
På vilket sätt har detta betydelse för vad?

Skattebetalarna betalar för Nils Ingmar Thorell (FP) semesterresor till Zimbabwe och Sydafrika

Nils Ingmar Thorell (FP), kommunfullmäktiges ordförande som också var med på resan, jämför det fattiga området med besök han har gjort i både Zimbabwe och Sydafrika.
– Där är det bättre standard än det vi fick se här. Det var bedrövligt att se att människor lever så här i Europa 2015. Det trodde inte jag, säger han.

Red’s kom:
För att uttrycka det i klartext; Är Nils Ingmar Thorell (FP) en komplett idiot?
Alla vi andra vet hur det ser ut, vad är det som gör att just Nils Ingmar Thorell (FP) är helt okunnig om förhållandena i Rumänien?

Svenskt företag villigt att anställa romer i Rumänien

En ljuspunkt på resan var att se ett svenskägt företag i landet som är villiga att anställa romer, det gör de redan i dag. Kanske kan EU-migranterna i Ronneby få jobb på det företaget framöver.

Red’s kom:
Eller kanske inte. Vad har dessa spekulationer för betydelse?

Varför åtgärder för EU-migranter på skattebetalarnas bekostnad?

Men Roger Fredriksson (M) menar att det fortfarande krävs arbete här i Ronneby.

Red’s kom:
Varför krävs det arbete – dvs skattemedel – för EU-migranter i Ronneby? På vilket sätt anser kommunen att kommunens medborgare är skyldiga att använda sina pengar för välgörenhet i Rumänien?

Och varför just i Rumänien med tanke på att det finns mer och större och värre fattigdom i andra delar av världen?

Varför ska kommunens skattebetalare betala för medborgare i en rumänsk stad?

Nu ska kommunen ingå ett vänortsavtal med Gherla för att hålla kontakten och kunna stötta med erfarenheter härifrån.

Red’s kom:
Politiker i en kommun som ägnar sig åt välgörenhet för andra länders medborgare har helt missuppfattat sitt uppdrag och ska aldrig igen tillåtas få en politikerpost.

Varför ska kommunens skattebetalare tvingas lägga sina pengar på välgörenhet i ett av kommunen utvalt land?

Sedan ska de även hjälpa till på de sätt de kan.
– Vi får ha en diskussion med dem om vilket sätt vi kan hjälpa dem på, säger Nils Ingmar Thorell (FP).

Red’s kom:
Men alla andra fattiga i världen då? För att inte tala om de fattiga och behövande i Sverige som inte får någon hjälp.

Skänka saker som kommunen inte behöver?

Det kan handla om att skänka saker som kommunen inte längre har användning för. Det finns funderingar på att till exempel skänka köksutrustning som blir över nu när kommunen gör om sina kök.

Red’s kom:
Det finns många fattiga – t ex flyktingar – i Sverige som skulle behöva detta.

Not.
Beslut och information om politikernas och tjänstemännens resa till Rumänien saknas i protokoll och det går därför inte att finna information vilka de övriga fem politiker och tjänstemän är som fick en gratis resa till Rumänien. Allt som står i kommunfullmäktiges protokoll (som visar på en extrem okunskap bland politikerna) om EU-migranter/Rumänien är;

Sammanträde Kommunfullmäktige 2015-05-28
§ 121 Dnr 2015-000278 709

Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) angående hemlösa EU-migranter i Ronneby.

Anmälan av interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) angående hemlösa EU-migranter i Ronneby

Sammanfattning
Alla länder i Europa har en lång och tragisk tradition av förföljelse och trakasserier mot romer och resandefolk. Rasismen runt om i Europa är stark och i länder som till exempel Rumänien pågår utbredd diskriminering av romer och resandefolk. Många av dessa tvingas söka sig till andra länder för att kunna försörja sig själva och sina familjer, ett fåtal av dessa kommer till Sverige.
Vänsterpartiet menar att det behövs en aktiv politik för att förbättra situation en i Rumänien och att Sverige genom EU ska bidra till detta. MEN vi har samtidigt ett ansvar att att se till att de människor som vistas i Sverige kan göra det under värdiga former. Även om staten borde bidra med finansiering måste kommunen ta det praktiska ansvaret för att människor som vistas inom kommunens gränser kan leva under värdiga och humana omständigheter.
EU-migranter i Ronneby har övernattat eller övernattar nu i bilar, tält eller på en bänk på järnvägsstationen.
Goda exempel på kommuners agerande finns från Linköping, Göteborg, Uppsala och många fler kommuner som ekonomiskt stöder frivilligorganisationernas hjälpverksamhet, med bl a härbärge.
Med anledning av ovanstående ställs följande frågor kring EU-migranter med rätt att uppehålla sig i Ronneby:

1.
Vilken kännedom/kunskap har nämnden om:
a. antal bostadslösa EU-migranter?
b. antal barn?
c. deras behov/problem?
2. Vilket stöd/hjälp har erbjudits?
3. Vilka initiativ har tagits för samarbete/stöd till frivilligorganisationer?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.

Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande
Christoffer Stenström (M) 1:e vice ordförande §§ 109-129,131-147
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande §§ 109-138, 140-147

Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S)
Monika Lindqvist (S) T o m § 136
Jan-Eric Wildros (S) §§ 109-129,131-147
Ingrid Karlsson (S) §§ 109-138, 140-147
Stefan Österhof (S)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S) T o m § 136
Marie Olsson (S) Fr o m § 111
Magnus Pettersson (S)
Tina Lindqvist (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)

Helena Augustsson (MP)

Peter Bowin (V) Fr o m §§ 110-129, 131-147
Eric Ohlson (V)

Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C) §§ 109-129,131-147

Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M) §§ 109-138, 140-147
Claes Diurhuus-Gundersen (M) T o m § 121
Anders Lund (M) §§ 109-129,131-147
Christer Stenström (M) §§ 109-129,131-147

Roger Gardell (FP)

Willy Persson (KD)

Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD) §§ 109-129,131-147
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) Fr o m § 122
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Anna Carlbrant (RP)
Sune Håkansson (RP)


Sammanträde Kommunfullmäktige 2015-06-17
§ 156 Dnr 2015-000278 709

Besvarande av interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) angående hemlösa EU-migranter i Ronneby

Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande svar på interpellationen.

Bakgrund:
Fri rörlighet är en viktig grundprincip i EU-rätten. För EU-medborgare och medborgare i EES-länder krävs inget uppehållstillstånd för att vistas i Sverige i upp till tre månader.
– Man har rätt att söka ekonomiskt bistånd eller annan hjälp enligt socialtjänstlagen och få sin sak prövad, men socialtjänsten måste i varje enskilt fall också bedöma om personen har uppehållsrätt eller inte, säger Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus.

Uppehållsrätt
EU-och EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rätt till socialt bistånd som svenska medborgare. Det är en konsekvens av EU-rättens likabehandlingsprincip. Den innebär även att socialtjänsten kan ställa samma krav på dessa personer som svenska medborgare till exempel vad gäller skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning.
Uppehållsrätt har en person som arbetar eller söker arbete.
För icke ekonomiskt aktiva, till exempel studenter, krävs att man har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt en heltäckande sjukförsäkring.
– Tolkningen av arbetstagarbegreppet är bred och omfattar även praktikanter, lärlingar, hembiträden eller au pairarbete under förutsättning att ersättning betalas. Mycket låga ersättningar eller deltidsarbete är inget hinder, säger Annika Remaeus.

Saknar uppehållsrätt
EU- och EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige, exempelvis någon som sökt sig hit utan realistiska möjligheter att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden och därför till exempel måste tigga för sin försörjning, har som huvudregel endast rätt till nödvändig hjälp för att avvärja en akut nödsituation. Vad det är måste socialtjänsten bedöma från fall till fall. I praktiken innebär det ofta enstaka bistånd till mat, logi och resa tillbaka till det land som EU-eller EES-medborgaren kommer från.

Barn som behöver skydd ska utredas
Även om det gäller ett barn som vistas i en kommun, men saknar uppehållsrätt i Sverige, är det socialtjänstens ansvar att ta ställning till om en utredning ska inledas eller ej. Om en utredning visar att barnet behöver stöd och skydd ska socialtjänsten utifrån barnets bästa ta ställning till vilka insatser som kan behöva erbjudas. Om familjen saknar uppehållsrätt i Sverige kan socialtjänsten behöva kontakta myndigheter i barnets hemland.
– Fler bedömningar finns i domarna och exemplen som vi tar upp i vägledningen och eftersom det i hög grad saknas avgöranden på området från Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen så har ett flertal domar från kammarrätter tagits med, säger Socialstyrelsens jurist Marcus Nydén.

Källa: Socialstyrelsen – rätten till socialt bistånd för EU-medborgare.

Interpellationens frågor:
Vilken kännedom har nämnden om:
1. -antal bostadslösa EU-migranter?
Nämnden utför inget aktivt uppsökande arbete med syfte att kontinuerligt kartlägga antalet bostadslösa EU-migranter. Socialförvaltningen beräknar att det fn finns högst 10 personer i kommunen.

antal barn?
Vid två tillfällen, då nämnden fått kännedom om att det finns barn, har personalen aktivt tagit kontakt för att bedöma om det föreligger risk för att barn far illa. Vidare har man informerat om vilka möjligheter till stöd som kan erbjudas

deras behov/problem?
Det är socialtjänstens ansvar att ta ställning till om utredning skall inledas eller ej. Om en utredning visar att barnet behöver stöd/skydd skall socialtjänsten, utifrån barnets bästa, ta ställning till vilka insatser som behöver göras.
Saknar familjen uppehållsrätt kan socialtjänsten behöva kontakta myndigheter i barnets hemland.
Barn erbjuds skolgång om efterfrågan finns.

2.
Vilket stöd/hjälp har erbjudits?
EU- och EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rätt till socialt bistånd som svenska medborgare.
Saknas uppehållsrätt följer Socialnämnden den rättspraxis som råder i övriga landet, vilket innebär hjälp med resa hem och om behov finns tillfälligt boende i avvaktan på hemresan om uppehållsrätt saknas.

Vid två tillfällen har EU-migranter sökt ekonomiskt bistånd som Socialförvaltningen i Ronneby har avslagit, då de saknat uppehållsrätt (enligt gällande lagpraxis). Bägge fallen överklagades till Förvaltningsrätten i Växjö och i bägge fallen avslår Förvaltningsrätten överklagandet och Socialförvaltningens avslag bedöms som riktigt.

3.
Vilket initiativ har tagits för samarbete/stöd till frivilligorganisationer?
Socialförvaltningen har varit representerad i de forum då frågan diskuterats med frivilligorganisationer. Aktörer såsom Svenska kyrkan, Röda korset och Rädda barnen är väl förtrogna med att de kan vända sig till Socialförvaltningen vid förfrågningar.

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Peter Bowin (V), Christer Leksell (SD), Nicolas Westrup (SD) och Anna Carlbrant (RP).
Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) tackar för svaret.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.Klicka här för att gå till artikeln i Commersen, 2015-10-21
Se även bl a;
Romer i Umeå förstår inte varför svenska kommunpolitiker åker till Rumänien


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

EU-migranter. Så här lurades medborgarna år 2013 av Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus och SR

2013-05-29 skriver Markus Landén, SR International, följande – som vi nu alla vet inte alls var sant;

Många hemlösa EU-migranter är välutbildade män som flyttar till Sverige för jobb, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. De är en rörlig grupp som snabbt flyttar från land till land i jakt på jobb, menar Socialstyrelsens utredare Annika Remaeus:

Kartläggningen visar att 80% av de hemlösa EU-migranterna är män och att många av dem är välutbildade.

Det var bara två år sedan. Säkert trodde en hel del på vad SR uppgav, eftersom många okritiskt läser resultat av utredningar och förutsätter att om någon gjort en utredning så måste det stämma.

Men som sagt, idag vet vi att dessa tiggare, som omskrivs till ”eu-migranter”, på intet sätt var eller är välutbildade, eller för den delen ens hemlösa.

Markus Landén fortsätter;

Kamal El Aissaoui, 35 år, är själv hemlös och kom till Sverige från Italien för att bli svetsare. Han säger att språket, boende och jobb har varit det svåraste med att komma hit. Han har stött på många välultbildade och hemlösa EU-migranter och säger att Sverige borde bli bättre på att ta hand om deras kompetens.

Sveriges Radio har hittat en tiggare som saknar utbildning men som vill utbilda sig. Denna tiggare utnyttjas sedan för att bekräfta en osanning.

Markus Landén återger vad EU-migranten påstått;

– Nästan alla unga som kommer hit är välutbildade och entusiastiska, men de får inget stöd. Sverige kan tjäna på deras kompetens. De har erfarenhet och behöver bara en knuff in på arbetsmarknaden, säger han.

Så för att en outbildad tiggare, utan någon som helst saklig grund, hävdar att ”nästan alla unga” tiggare som kommer till Sverige är välutbildade så skulle vi tro att det var så det var.

Idag är det primärt Feministiskt Initiativ som står för desinformationen om EU-migranter. Tyvärr med stöd av regeringen i de få fall de vill yttra sig i frågan. Media ifrågasätter aldrig Fi, och nästan aldrig regeringen. Men förhoppningsvis vet de flesta bättre idag än att så lätt låta sig luras.Klicka här för att gå till artikeln, 2013-05-29

Se även bl a;
Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Bråk mellan tiggare i Stockholm, kvinnlig tiggare sparkad i ansiktet

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

EU-migranter åtalas för misshandel i Östersund – utvisning

EU-migranter får fängelse men utvisas inte

Varning för irländska/engelska hantverkare och asfaltsläggare

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.