Andreas Westerbergs (L) motion om skola för EU-migranter avslogs

Andreas Westerbergs (L) motion om att Skellefteå kommun ska ta fram en handlingsplan för att värna skolplikten och varje barns rätt till utbildning med särskilt fokus på fattiga EU-migranter avstyrktes av Barn-och grundskolenämnden.

Barn- och grundskolenämnden gör bedömningen att en handlingsplan inte är nödvändig eftersom EU-migranterna betraktas som EU-medborgare som reser i Europa.

Därmed är de inte berättigade till skola om inte eleven folkbokförs i kommunen eller söker asyl.

Regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare presenterade i början av februari sin slutredovisning ”Framtid sökes”.

Se: Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare SOU 2016:6 (Pdf 1 MB)

I den föreslås att länsstyrelserna ska få i uppdrag att samordna arbetet där länsstyrelsen i Stockholm får ett övergripande ansvar. Utredaren anser vidare att EU-migranternas barn generellt inte ska erbjudas skolgång.Klicka här för att gå till artikeln i Skelleftea.se, 2016-02-11
Se även bl a;
Liberalerna i Skellefteå vill att EU-migranters barn ska gå i svensk skola


Avhysning av EU migranter från Skellefteås husvagnsläger på Mobackenbadet

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Avhysta EU-migranter i Umeå flyttat till kyrkans mark och till Skellefteå

Skellefteå vräker svenska barn men avhyser inte EU-migranter


Församlingar i Skellefteå och kommunen bibehåller EU-migranternas utsatthet


Bråk mellan EU-migranter i Skellefteå


Kritik mot S+MP-regeringens och Martin Valfridssons rapport om EU-migranter

Martin Valfridssons rapport om EU-migranter – En total flopp!

Valfridssons rapport om EU-migranter kritiseras av alla aktivister

Vänsterextremistgrupper kräver att alla EU-migranter ska försörjas av Sverige

Vänsterpartister vill inte utgå från verkligheten när det gäller EU-migranter

Vänsterpartiet vill inte regeringen ska följa folkets vilja om EU-migranter

Kritik mot rapport om EU-migranter: Soraya Post, Hans Caldaras, Fred Taikon…

EU-migranters barn ska ha rätt till skolgång i Sverige menar Stefanushjälpen

Rädda barnen tror barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn

Christina Heilborn, Svenska Unicef, förstår inte barnkonventionen

Stadsmissionen kräver gratis bostad, vård och skola för alla EU-migranter

Fi kritiserar Martin Valfridsson pga att EU-migranter inte erbjuds skola

Thomas Hammarberg samt V och MP i Malmö kritiserar rapporten om EU-migranter

Fred Taikon: Samordnarens rapport gör att Sverige backar 100 år

Anders Lindberg: Humanitärt underskott i diskussionen om EU-migranter

Aaron Israelson upprörs över att regeringen inte stödjer EU-migranters olagliga bosättningar

SR frågar en tiggare vad han tycker om rapporten om EU-migranter

EU-migranter i Sundsvall hotar sova på gator om rapport om EU-migranter följs
Sundsvall – S, V, C, KD, L – vill upprätta en kåkstad för EU-migranter

Rapport om EU-migranter: Cyniskt och stor besvikelse, menar Sofia Mirjamsdotter

Lars Ströman kritiserar Valfridsson för att ha noll koll på EU-migranter

Annamaria Bauer (V) anklagar samordnaren för EU-migranter för att inte ha koll

Driver S+MP-regeringen en moderat politik för EU-migranter?

Är det SD-politik att Sverige inte försörjer alla EU-migranter som så önskar?

Har EU-migranter rätt att missbruka EU:s fria rörlighet?

Om Sverige inte försörjer EU-migranter fryser de ihjäl och orsakar terrorhandlingar?

Vänsterstyrda Nyköping struntar i samordnarens rapport om EU-migranter

Skola för EU-migranters barn i Göteborg trots regeringens avrådan

Med vilken rätt kan EU-migranter få subventionerad vård i Sverige?

Läkare i världen vill att alla EU-migranter ska räknas som ”enstaka fall”

Sammanställning av vad media skrivit om Martin Valfridssons rapport om EU-migranter


POSITIV TILL S+MP-REGERINGENS TIGGARRAPPORT

Hjälp EU-migranter genom att inte hjälpa dem i Sverige

Politiker i Malmö, Lund och Helsingborg positiva till Valfridssons tiggarrapport

Kyrkhjälpen i Jönköping positiv till utredning om EU-migranter


Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Folkpartiet i Skellefteå vill att EU-migranters barn ska gå i svensk skola

Andreas Westerberg, gruppledare för Folkpartiet, vill att Skellefteå kommun ska agera för att barn till fattiga EU-migranter ska få gå i skola.

Red’s kom:
Se även: Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Denna Andreas Westerberg (FP) verkar inte vara insatt överhuvudtaget i de förslag han ger.

Handlingsplan för att värna rätt till skolgång för EU-migranters barn

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Westerberg att en handlingsplan tas fram.

Denna plan ska värna skolplikten och alla barns rätt till utbildning.

FN’s barnkonvention och allas rätt till utbildning

Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till utbildning.

Red’s kom:
Nej, FN’s barnkonvention (som inte är lag i Sverige) ger definitivt inte alla barn rätt till utbildning i Sverige. Precis som Soraya Post (Fi) och en lång rad vänsterextremister som hänvisar till barnkonventionen verkar Andreas Westerberg inte ens ha läst barnkonventionen.

Se bl a: EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen
och;
Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn
och;
Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Rättsläget om skolgång för EU-migranters barn otvetydigt

Rättsläget för när barn till EU-migranter ska erbjudas skolgång i Sverige är oklart.

Red’s kom:
Rättsläget är spikklart, och det är att EU-migranters barn inte har rätt till skola i Sverige. Innan man som politiker uttalar sig kanske det kan vara bra om man kollar upp vad som gäller först.

Se bl a: Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige

Andreas Westerberg säger i ett pressutskick:
– Kommunen borde i högre grad än i dag lägga sig i och försvara varje barns rätt till utbildning. Detta påverkar framförallt hur vårt sociala arbete ska bedrivas och vilka kontakter vi ska ha med polisen i avvisningsfrågor.

Red’s kom:
Det ena har inte med det andra att göra.

– Vi behöver upprätta principer för hur vi ska hantera detta. Barn som växer upp i Sverige ska givetvis gå skola här, säger Andreas Westerberg.

Red’s kom:
Turisters barn växer inte upp i Sverige, inte heller välfärdsturister som EU-migranter, med rätt att vistas max 3 månader i Sverige under förutsättning att de kan försörja sig själva.

Motionen (se nedan) avslogs med 56 röster mot 6:

§216
Dnr KS 2015-000509 106
Motion av Andreas Westerberg (FP) om handlingsplan rörande fattiga EU-migranter (21/15)

Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Westerberg (FP) anför i motion följande:
”Antalet tiggare på våra gator blir fler och fler. Ödetomter och campingplatser ser ut att bli permanenta boplatser för fattiga familjer. Kommuner i vårt
län kämpar med att hitta fungerande sätt att bemöta denna utmaning. När denna motion skrivs arbetar Umeå kommun med att genomföra en avhysning från Nydala camping och Skellefteå kommun har just hittat en provisorisk lösning för ett antal migranter som campat vid Mobacken. Förhoppningsvis lyckas kommunerna avstyra bosättning på olämpliga platser utan att skyffla över problemet till grannkommunen, men det är svårt att veta hur det ska gå.
Samtidigt utsätts både barn och vuxna för svåra prövningar eftersom de saknar resurser och alternativ till sin nuvarande livssituation.
Som liberaler välkomnar vi inom Folkpartiet den europeiska gemenskapens öppenhet och frihet. Varje EU-medborgare kan när som helst välja att under tre månader besöka ett annat EU-land utan att behöva begära tillstånd eller på annat sätt registrera sin närvaro. Detta är en rättighet som gäller såväl rika som
fattiga. På lång sikt har vi alla mycket att vinna på att människor tillåts röra sig över gränser och undersöka var de kan hitta de bästa förutsättningarna för sitt fortsatta liv. På kort sikt kan resande och tillfälliga bosättningar däremot skapa social oro. Särskilt när fattiga människor är berörda. Dessutom finns det från svensk sida skäl att rikta kritik mot EU-länder som Rumänien och Bulgarien vilka valt att inte föra en inkluderande och välfärdsskapande politik trots stöd från EU i allmänhet och Sverige i synnerhet.

Det är svårt att som enskild kommun hantera de utmaningar som vi ställs inför när fattiga migranter uppehåller sig hos oss. Det är av stor vikt att staten
arbetar vidare med frågan så att Sverige som nation bemöter dessa människor på ett rimligt och likvärdigt sätt. Samtidigt är det av stor vikt att vi i vårt län ser över vilka möjligheter vi har till regionalt samarbete. Därför föreslår jag idag att Region Västerbotten ska ta fram och anta en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter. Planen ska utgå från att EU:s fria rörlighet ska värnas och att befintlig lagstiftning kan nyttjas för att tillgodose såväl de fattigas som hela samhällets bästa. Planen ska fokusera på fyra insatsområden: påverkan gentemot staten, samverkan kring strategier för avhysning och ställplatser och erfarenhetsutbyte rörande skolgång och socialt arbete.
Med anledning av detta föreslår jag kommunfullmäktige i Skellefteå besluta att Skellefteå kommun verkar för att Region Västerbotten tar fram och antar
den föreslagna handlingsplanen rörande fattiga EU-migranter. ”

Kommunledningskontoret avstyrker motionen med hänvisning till att frågan om en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter i första hand måste hanteras på nationell nivå.
Motionen tar upp en fråga som blivit en utmaning för i stort sett alla svenska kommuner. Utifrån den pågående diskussionen i samhället kan också konstateras att det ser ganska olika ut mellan olika kommuner när det gäller hur frågan om fattiga EU-migranter hanteras. Det har också på olika håll i landet, och från olika parter, inneburit att frågan om kommunala och regionala handlingsplaner väckts.
Frågan berör alltså i stort sett hela landet och eftersom utgångspunkterna är likartade så är det framförallt viktigt med en nationell handlingsplan på
området – en fråga som ju också är aktuell. Mot den bakgrunden tror kommunledningskontoret att frågan om en regional handlingsplan är för tidigt väckt. Det hindrar förstås inte att även regionalt samarbete om frågorna är viktigt.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter i första hand måste hanteras på nationell nivå.

Inlägg
Andreas Westerberg (FP), Peter Lindkvist (SD), Lena Sandberg (KD), Charlotta Enqvist (KD), Monica Widman Lundmark (S), Iosif Karambotis (S), Andreas Löwenhöök (M), Agneta Hansson (V), Kristin Fungdal Öhman (MP) och Carina Sundbom (C) yttrar sig.

Yrkande
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att frågan om en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter i första hand måste hanteras på nationell nivå.
Andreas Westerberg (FP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Andreas Westerbergs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsen förslag.
Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Andreas Westerbergs yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 56 ja-röster och 6 nej-röster.
3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-25, § 379
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-01
Motion (21/15) 2015-06-04


2015-08-17 rapporterade Norran att Andreas Westerberg fick avslag på sin motion om handlingsplan för EU-migranter;
Det blev avslag på en motion från Andreas Westerberg, gruppledare för Folkpartiet, när det gäller att det tas fram en handlingsplan för fattiga EU-migranter.

Andreas Westerberg (FP) anser att kommunfullmäktige bör fatta ett beslut om att påverka Region Västerbotten för att ta fram en handlingsplan. Planen ska utgå från att EU:s fria rörlighet ska värnas och att befintlig lagstiftning ska nyttjas för att tillgodose såväl de fattigas som hela samhällets bästa.

Planen ska fokusera på fyra huvudområden. Bland annat påverkan gentemot staten samt samverkan kring strategier för avhysning och ställplatser.

En majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskottet i Skellefteå yrkade på avslag. Det anses att arbetet med handlingsplaner främst ska skötas på det nationella planet.

Red’s kom:
Andreas Westerbergs motioner ger intryck av att Andreas Westerberg är extremt okunnig.Klicka här för att gå till artikeln i Norran, 2015-10-02
Se även bl a:
Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen


Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

Stenungsund säger nej till skolgång för EU-migranters barn


Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

Gnosjö erbjuder EU-migranters barn skola – hänvisar vårdslöst till barnkonventionen


Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Den galna professorn #3: Tror att skollagen gör Sverige skyldig att erbjuda  EU-migranters barn skolgång i Sverige


Gustav Fridolin duckar för alla frågor om skolgång för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Den frågan ställer Andreas Westerberg (FP), som vill att kommunerna i Västerbottens län ska samarbeta kring tiggerifrågor.

Regional handlingsplan för EU-migranter

Andreas Westerberg, Folkpartiledare i Skellefteå, har lämnat in en motion till Region Västerbotten där han kräver att regionen tar fram en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter.

Han konstaterar att på lång sikt har Sverige mycket att vinna på att människor tillåts röra sig över gränser och undersöka var de kan hitta de bästa förutsättningarna för sina fortsatta liv. På kort sikt kan resande och tillfälliga bosättningar däremot skapa social oro.
– För att hantera detta måste vi samarbeta. Det är inte rimligt om Umeå kommun avhyser migranter från Nydala och dessa sedan slår sig ner i Skellefteå, säger Andreas Westerberg.

Red’s kom:
Mycket politiskt korrekt uttryckt. Sverige har inget att vinna på att EU-migranter förflyttar sig mellan kommuner för att tigga till sig skattefria pengar, varken på kort eller lång sikt.

Kontentan av motionen är att genom samarbete inom länet kan EU-migranter avhysas till utanför Västerbottens län. Sedan blir EU-migranterna andra kommuners problem.

Folkpartiet liberalerna välkomnar de möjligheter som EU´s fria rörlighet skapar. Det är särskilt värdefullt att dessa rättigheter både gäller rika och fattiga. Däremot måste kommuner hitta vägar att bemöta fattiga människor på ett rimligt och likvärdigt sätt.

Red’s kom:
Välkomnar Folkpartiet de möjligheter som EU’s fria rörlighet ger EU-migranter att bygga upp olagliga bosättningar med alla negativa konsekvenser det medför utan att det på något sätt gynnar landet? Välkomnar Folkpartiet också de kostnader och försämring av välfärden som en ohämmad ström av fattiga EU-migranter leder till i ett land där t ex vården redan innan är under all kritik?

Kan inte vänta på att S+MP-regeringen ska vakna

– Här har staten en viktig roll. Men vi kan inte vara overksamma i väntan på nationella handlingsplaner, säger Andreas Westerberg.

Red’s kom:
Speciellt eftersom S+MP-regeringen via sin förlängda arm (den nationella samordnaren) redan indikerat att några nationella handlingsplaner ska kommunerna inte förvänta sig att S+MP-regeringen tar fram.

Påverka staten, avhysning, skola och socialt arbete

Den plan som Westerberg vill att regionen tar fram ska fokusera på fyra insatsområden: påverkan gentemot staten, samverkan kring strategier för avhysning och ställplatser samt erfarenhetsutbyte rörande skolgång och socialt arbete.

Red’s kom:
Det är skrämmande att det ens ska behövas en punkt för att få S+MP-regeringen att börja ta tag i problemen.

Vad gäller de övriga punkterna så är frågan vad som egentligen är oklart? Det tycks mest som att ingen vågar ta tag i frågorna på egen hand, men om man är flera så kan man skylla på varandra när vänsterextremisterna gaddar ihop sig, så som i Eskilstuna kommun.

Vad är egentligen skälet till att samarbete önskas?

– Vårt eget anseende som företrädare för mänskliga rättigheter, rättsäkerhet och demokrati är i högsta grad värda att stå upp för. Det kan vi lyckas med om vi samarbetar, avslutar Andreas Westerberg.

Red’s kom:
I själva verket handlar det om rädsla hos politikerna. Ingen vågar vara först pga andra partiers benägenhet att kritisera oavsett vad som görs, såväl som pga  vänsterextremisternas påhopp och osakliga känsloargument.

EU-migranter och husvagnar ska bort i Umeå

SR skriver;
De cirka 15 romska EU-migranter som bott i församlingsgården på Backen i Umeå får inte stanna där över sommaren. De ska ut från den 15 juni.

45 EU-migranter varav 10 barn ska avhysas – 5 av 13 husvagnar tillhör Pingstkyrkan

Umeå kommun har sagt att de ska ta hjälp av Kronofogden för att få bort de 13 husvagnar som står vid Nydalabadet. Där bor cirka 45 personer varav tio barn och Pingstkyrkan äger fem av de husvagnarna. Men det går inte att flytta husvagnar från Nydalabadet till kyrkor i Umeå i sommar, säger Roland Laestander på Pingstkyrkan som har samordningsansvar för EU-migranterna i Umeå.Klicka här för att gå till artikeln i Folkbladet, 2015-06-04
Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.