Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

De cirka 40 personerna som bodde på parkeringsplatsen var förberedda på morgonen vid klockan åtta. Några bilar stod redan redo för avfärd ute på gatan.

Red’s kom:
Hur många bilar som de 45 EU-migranterna har, vilken kvalitet det är på dessa bilar, om de är lagliga, eller var bilarna ska placeras (som enligt beslut inte får befinna sig på den av skattebetalarna finansierade campingen för EU-migranter) får vi inte reda på av media.

EU-migranter betalar aldrig böter

Joakim Månsson Bengtsson från Hjälp tiggare i Lund var på plats på Flextrus parkering för att informera och det fanns en hel del oro bland EU-migranterna.
En av EU-migranterna är orolig att bötfällas men ser ingen annan utväg än att köra ändå.

Red’s kom:
Varför skulle EU-migranter bry sig om ifall de bötfälls? De har aldrig brytt sig om detta tidigare, och i de fall de får böter så har det ändå aldrig hänt att de brytt sig om att betala dessa böter.

Fem av EU-migranternas skrotbilar bärgas till skroten

När bärgningsbilarna rullar fram så finns det inte längre någon tvekan om att parkeringen ska tömmas.
– Åk nu, uppmanar Joakim Månsson Bengtsson och folk sätter sig i rörelse. En del går och andra åker bil.

Några män puttar ut en bil från parkeringsplatsen, men de bilar som inte kan rullas lämnas kvar.

Inte redo för avhysning

Några minuter efter åtta är bara ett par kvar på parkeringen med sina bilar. Mannen går runt och sopar löv. Kvinnan står med knäppta händer framför socialförvaltningens personal och ber om mer tid.
Vi ska flytta bilen men jag har inga pengar, säger mannen via tolken.

– Som vi sa i torsdags så kommer alla bilar som är kvar att flyttas. Ingen av oss som är här nu kan ändra på det beslutet, säger socialförvaltningens personal.

– Kan vi få lite tid, säger kvinnan.

Polis tillkallas

– Nej, nej, säger mannen när bogseringskroken fästs i bilen.

Paret får lite tid, men polis kallas till platsen. Mannen sopar vidare runt bilen. Vid kvart i nio får paret ytterligare tid på sig och uppmanas att tömma sina två bilar om det finns något de vill behålla. Kvinnan börjar ta ut täcken och kuddar.

– Ni har blivit informerade. Den här bilen är skrot och kommer att köras till skroten, säger polismannen.

Städning efter EU-migranterna

Kommunens städpersonal anländer med grävskopa och container för att städa upp alla kvarlämnande sopor. Bekanta till paret anländer också och hjälper dem att bära iväg sina säckar.

Vid klockan nio bärgas den femte och sista bilen. Parkeringsplatsen städas.

Red’s kom:
För EU-migranterna var det enda viktiga att sopa löv runt bilen de bott i, istället för att städa upp avfallet de lämnar efter sig.

Lunds skattebetalare får – precis som det fungerar i Malmö och överallt annars – stå för kostnaden för bärgning och skrotning av EU-migranternas bilar, liksom för sanering efter EU-migranterna.

Sex plus sex husvagnar till de 45 EU-migranterna – utanför Socialnämndens beslut

I natt ska EU-migranterna bo på Källby camping. Hjälp tiggare i Lund har sex husvagnar och hoppas under dagen få fram lika många till.

Red’s kom:
Mycket, mycket märkligt att media inte ifrågasätter någonting om detta arrangemang, t ex;

• Vad kostar dessa 6 + 6 husvagnar totalt?
• Vem står som ägare på var och en av dessa husvagnar?
• Hur finansieras dessa husvagnar? Vilka har ”donerat” pengar för husvagnarna och hur mycket har donerats för detta?
• Var kommer var och en av dessa husvagnar från? Är det husvagnar som flyttats från den tidigare kåkstaden i Malmö?
• Var ska resten av husvagnarna, utöver de 5 som ryms på Källby camping, placeras?
• Vem har kontrollerat så att dessa husvagnar är lagliga?

Plus en lång rad med andra frågor.

Det är som att ifall det rör sig om Hjälp Tiggare i Lund och Joakim Månsson Bengtsson så har han frikort från media när det gäller alla känsliga frågor.

Det enda allmänheten får reda på är det som Joakim Månsson Bengtsson vill ska komma till allmänhetens kännedom.

SkD skriver:
Behovet är elva vagnar och vid lunchtid rullade nummer sju in på campingen. Sedan åkte Joakim Månsson Bengtsson och Analya Gomez iväg igen för att hämta fler.

Red’s kom:
Vänsterblocket i Socialnämnden beslutade om alternativet 12 husvagnar (inte sex som var det andra alternativet), som sedan blev 11 husvagnar pga att det inte fanns plats för fler (enligt avtal med kultur- och fritidsförvaltningen).

Varför är det nu 12 husvagnar som ordnas fram, istället för de beslutade 11 husvagnarna enligt avtalet med Kultur- och fritidsförvaltningen?
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-05


På torsdagsmorgonen töms den ockuperade parkeringen.

Klockan åtta inleddes flytten för EU-migranterna på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg. Flytten rapporteras inledningsvis ha gått lugnt till.

Under onsdagen skrevs avtalet om Källby camping under. Hjälp tiggare i Lund arbetade in i det sista med att ordna fram de husvagnar som krävs för att ett 50-tal personer ska kunna flytta till Källby camping.

Red’s kom:
Vad står i detta avtal?

Personal från Lunds kommun och polisen ska finnas på plats på morgonen men det är frivilligorganisationen i Lund som hjälper EU-migranterna med flytten.

Vare sig fordon eller husvagnar får följa med till campingen.

– Vår förhoppning är att det ska ske lugnt och frivilligt. Det finns inga paralleller till Malmö, säger Annika Henning, informatör i Lunds kommun.

Avtalet ser ut som följer:

Nyttjanderättsavtal jämlikt 7 kap Jordabalken

§ 1 Parter
Upplåtare: Lunds kommun genom socialnämnden (Socialnämnden)
Nyttjanderättshavare: Föreningen Hjälp Tiggare i Lund (Föreningen)

§ 2 Fastigheten
Del av campingplats vid Källbybadet i Lund (Fastigheten), se markerad del i bilaga 1.

§ 3 Upplåtelsetid
Upplåtelse sker för tiden den 4 november 2015 till den 31 januari 2016.

§ 4 Ersättning
Nyttjanderätten för Fastigheten upplåts utan krav på ersättning.

§ 5 Avtalets upphörande
Nyttjanderättsavtalet upphör utan uppsägning vid upplåtelsetidens utgång.

Socialnämnden har rätt att säga upp avtalet i förtid till direkt upphörande vid allvarlig överträdelse av nyttjanderättsavtalet och därtill hörande ordningsregler.

Föreningen har rätt att säga upp avtalet i förtid för det fall att man avser att avveckla verksamheten i förtid.

Red’s kom: Fel i avtalsformulering; vem avses med ”man”?

§ 6 Verksamheten på Fastigheten
Föreningen får enbart använda Fastigheten för drift av tillfällig evakueringsplats.

Två stycken s k bajamajor är placerade på området. Socialnämnden står för kostnaden för hyra och tömning av dessa. Föreningen ansvarar för att dessa hanteras på avsett sätt och att de hålls städade och hygieniska.
Föreningen ansvarar också för det material som behövs för att fullfölja uppgiften.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit varsitt.

Lund den ____ (datum EJ ifyllt)

För Lunds kommun genom socialnämnden

Sven-Bertil Persson
Ordförande, socialnämnden

Lund den ____ (datum EJ ifyllt)

För föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Joakim Månsson Bengtsson
Analya Gomez

Bilaga 2
Ordningsregler för driften av tillfällig evakueringsplats på del av Källby Camping
• Verksamheten ska drivas i enlighet med och med inriktningen enligt socialnämndens beslut 14 oktober 2015

• Målgrupp för verksamheten är de personer som idag är olovligt bosatta på och vid Åkerlund & Rausings väg. Verksamheten kommer inte att erbjudas personer under 18 år.

• Målgruppen ska erbjudas plats för övernattning. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund beslutar om öppettider, dock ska verksamheten koncentreras till tider kväll – morgon.
Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att den innebär minsta möjliga olägenhet för kringboende och allmänhet.

• Personer som tilldelats plats men valt att avstå, har inte tillgång till platsen på nytt.
Inte heller personer som vid senare tillfälle söker sig till Lund utan ordnad boendelösning.

• Personer i målgruppen ovan ska inte betala avgift för plats.

• Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för införskaffandet av husvagnar och fördelar platser.
Husvagnarna ska stå på anvisade platser. Föreningen ansvarar för eventuellt underhåll på de husvagnar som ställs på platsen.

• Inga tillbyggnader, andra fordon eller tält är tillåtna. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för att inga byggnader, andra fordon eller tält finns på platsen.

• Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska samarbeta med polis, räddningstjänst och andra berörda myndigheter som berörs av verksamheten.

• Regler för grillning på camping gäller även för platsen som upplåtits till den tillfälliga evakueringsplatsen.
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för att gällande regler för grillning med mera kommuniceras till personer som tilldelats plats och att dessa efterlevs.

• Den tillfälliga evakueringsplatsen är inte avsedd för barn under 18 år.
Barn under 18 år ska inte heller vistas på platsen någon tid på dagen.
Det är föreningen Hjälp Tiggare i Lunds ansvar att säkerställa att inga barn vistas på platsen och att omedelbart anmäla oro för barn till socialförvaltningen om man möter minderåriga.

• Socialförvaltningen kallar under tiden för överenskommelsen till regelbundna möten.
Syftet är att följa upp överenskommelsen och samarbetet kring målgruppen.
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund kan själva ta initiativ till möten däremellan om behov finns.

• Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för driften av verksamheten.
Socialförvaltningen har närsomhelst rätt att besöka platsen och ta del av uppgifter om vilka personer som har tilldelats plats.

Det ska noteras att det i avtalet med HTiL inte sägs något om;
– hur identitetskontroll ska gå till, dvs vilka krav gäller för identifiering (vilket bl a är viktigt för att bekräfta att ingen är under 18 år)?
– vem som ansvarar för evakueringen av evakueringsboendet och hur detta ska gå till?
– hur kontroll av inpassering ska gå till 24 timmar om dygnet. Varför inga direktiv om detta?
– att bemanning måste finnas 24 timmar/dygn. Är det inget krav?
– var EU-migranternas egna bilar och husvagnar ska placeras?
– vem som är skyldig att teckna försäkring för vad? Dvs vem har det juridiska ansvaret för vad?

Karta med husvagnsplatser för EU-migranter på Källby camping


Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-04
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Aktivistgruppen Hjälp Tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Av de pengar som Lunds kommun avsatt specifikt för härbärge till Lunds EU-migranter – i strid med kommunallagen – så vill Per Eriksson (Crossroads Lund) och Joakim Månsson Bengtsson (MP, Hjälp Tiggare i Lund) att som allra minst 85% ska gå till dessa två personers löner.

Det är uppenbart att Eriksson & Månsson-Bengtsson prioriterar sina egna arvoden avsevärt högre än att EU-migranter får en plats undan kylan i vinter. Deras resonemang om att de vill värna om EU-migranter ter sig i detta ljus ytterst skenheligt.

Här nedan följer Per Erikssons ansökan om pengar för löner från Lunds kommun, där han tycks desperat när han bönar och ber, som den värsta tiggaren, efter pengar till sitt personliga konto:

Från: Per Eriksson [per.eriksson@rektor.lu.se]
Skickat: den 5 oktober 2015 06:30
Till: Karin Säfström
Kopia: Joakimbengtsson92@hotmail.com; Analya Gómez; jan kjellström; Anneli Andersson
Ämne: VB: Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr

Bästa Karin!
Denna skrivelse är en uppdatering av vad jag sände in till Socialnämnden i Lunds kommun 14 september enligt nedan och denna epost går som kopia till fyra nyckelpersoner inom Crossroads Lund och Hjälp tiggare i Lund för eventuella synpunkter på nedanstående under dagen. Tidigt imorgon meddelar jag om texten nedan behöver korrigeras och/eller överarbetas något

Bästa Socialnämnd i Lunds kommun!
Med denna skrivelse vill jag till Er ansvariga tjänstemän och beslutsfattare lämna min bedömning av vad ett avslag från kommunen på vår ansökan om medel kan komma att få för konsekvenser:

det idag goda och förtroendefulla samarbetet mellan kommunen och Crossroads Lund inkluderande den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” (HTiL) skulle äventyras – vi tvingas leta efter alternativ finansiering vilket är ytterst svårt – därmed kan befintlig härbärgeverksamhet äventyras och utbyggd härbärgeverksamhet i samarbete mellan oss och kommunen omöjliggöras. (En utbyggd härbärgeverksamhet ingår i den av Er beslutade strategin.)

Red’s kom:
Per Eriksson säger alltså att om de inte för lön för sitt påstådda ideella arbete med EU-migranter så ”äventyras” det ”goda och förtroendefulla samarbetet” mellan kommunen och Per Eriksson/Joakim Månsson Bengtsson (MP)… eftersom de då blir putt på kommunen.

– den omfattande verksamhet som idag bedrivs äventyras då den inte kan uteslutande baseras på volontärer även om dessa insatser är omfattande. Ledningsfunktioner måste vara stabila och därför måste också dessa ledare kunna ges en liten lön för koordinering och ledning av den idag omfattande verksamheten med många volontärer.

Red’s kom:
Per Eriksson har hela tiden olika omskrivningar för sig själv och Joakim Månsson Bengtsson (MP), här ”Ledningsfunktioner”.

En liten lön” avser 50.000 kr/månad. För något som inte behövs samt för okvalificerade arbetsuppgifter som precis vem som helst skulle kunna göra utan kunskaper i någonting, t o m en EU-migrant.

Först arbetar Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) intensivt för att så många EU-migranter som möjligt ska komma till Lund. När de lyckats med detta vill de utkräva lön av kommunen för några diffusa sysslor i syfte att fortsätta behålla EU-migranterna i staden.
Per Eriksson upprepar hela tiden i förtäckta ordalag att om han inte får den lön han begärt så är han inte intresserad av att fortsätta försörja EU-migranterna med skattemedel. Här genom formuleringen; ”den omfattande verksamhet som idag bedrivs äventyras då den inte kan uteslutande baseras på volontärer”.

Lönenivån är dock låg, som för heltidsaktiva studentkårsledare, dvs motsvarande nivån för studiemedel.

Red’s kom:
Skillnaden är väsentlig.
1. Studentkårsledare ägnar sig inte åt ideellt arbete.
2. Studentkårsledare presterar något av värde för någon.
3. Studentkårsledares arbetsuppgifter är avsevärt mer krävande.
4. Studentkårsledares arbetsuppgifter förutsätter kompetens.

förutsättningarna försvinner för att vi skulle kunna rekommendera de utsatta EU-medborgarna att lämna området utanför Fextrus för nytt härbärge eller ny uppställningsplats när sådant, som vi hoppas, inom kort kan erbjudas

Red’s kom:
Vad Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) säger här, i något som mest liknar försök till utpressning, är att;

 1. Kommunen på något sätt skulle vara beroende av Crossroads & Hjälp Tiggare i Lund för att avhysa EU-migranterna från sin olagliga bosättning på p-platsen utanför Flextrus).
 2. De EU-migranter som bryter mot lagen skulle bry sig mer om vad Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) tycker än de enda som EU-migranterna har i alla fall lite respekt för, dvs polisen.
 3. Om Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) inte får den lön de begärt för att upprätthålla EU-migranternas utsatthet så avser de inte vara behjälpliga längre (vilket de ändå inte är).

– ni vet säkert väl att kommunen har ytterst stor hjälp av organisationerna och frivilliga inom Crossroads Lund och där särskilt av HTiL och Diakonin inom svenska kyrkan

Red’s kom:
Andra kommuner – som förstår att det inte är en kommunal angelägenhet att finansiera tiggeri av andra länders medborgare – klarar sig alldeles utmärkt utan kyrkans hjälp och utan vänsterextremister som uppprätthåller tiggare i deras fattigdom. Att kommunen skulle ha någon hjälp av Crossroads Lund och Hjälp Tiggare i Lund kan därför starkt ifrågasättas!

– ni sätter en alltför stor press på oss som gör både omfattande arbetsinsatser och ekonomiska insatser

Red’s kom:
Sätter kommunen press på Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) om kommunen inte beviljar dem 50.000 kr per månad i arvode? Blir det fler arbetsuppgifter eller fler EU-migranter om de inte får begärd lön från skattemedel?

Dessa ”omfattande arbetsinsatser” av Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) förklaras aldrig vad de är.

Dessa ”ekonomiska insatser” görs inte av dem utan av skattebetalarna (ofrivilligt).

– det vi idag upplever som en ömsesidig tacksamhet till varandra och sammanhållning äventyras

Red’s kom:
Dvs Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) kommer inte länge vara tacksamma för bidrag om dessa bidrag öronmärks för EU-migranter istället för att gå direkt till Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP).

– de nya volontärerna, fler än 50 st, som vi rekryterat bland de nya studenterna riskerar vi att inte ha ledningsresurser att ta vara på

Red’s kom:
Med ”ledningsresurser” avses alltså Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP). Vad Per Eriksson skriver här är i klartext att om de inte får arvode för sitt simpla och ospecificerade ideella arbete så är de inte längre intresserade av att ägna sig åt volontärarbete med EU-migranter.

Det ska noteras att Per Eriksson kan uppge precis vilken siffra han vill för hur många volontärer de anser sig ha tillgång till. Det finns ingen kontroll av Per Erikssons uppgifter.

förutsättningarna för att utveckla ett IOP-samarbete (Idéburet Offentligt Partnerskap) fr o m verksamhetsåret 2016 undergrävs

Red’s kom:
Det ena har inte med det andra att göra, förutom att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) hotar med att hoppa av om de inte arvoderas för det ideella arbete som inte tillför något för EU-migranterna.

Här kan tilläggas att om Per Eriksson lyckas övertyga Lunds kommun att teckna IOP-avtal så kan Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) därefter fritt plocka ut vilka löner de vill från bidragen.

– då vi fått ytterligare 50 000 SEK från LMK-stiftelsen så är dock verksamheten för oktober månad ut säkrad. Sammantaget har vi till Crossroads Lund från Crafoordska stiftelsen fått 100 000 SEK, från LMK-stiftelsen också 100 000 kr, från Pingstkyrkan 50 000 SEK och vidare ett antal privata mindre gåvor, medlemsavgifter och kollekter.

Red’s kom:
Crossroads har alltså erhållit bidrag på 250 000 kr + en oredovisad summa i ”ett antal privata mindre gåvor, medlemsavgifter och kollekter”. Dessa pengar har då inte gått till EU-migranterna utan till Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP). Eftersom Crossroads Lund är mycket noga med att dölja hur de använder de bidrag de får så vet vi inte om Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) roffat åt sig hela summan på 250.000 kr, eller om de ”nöjt sig” med 200 000 kr.

Så länge Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) får sitt höga arvode så menar Per Eriksson att verksamheten är ”säkrad”.

– om vi får de hos kommunen sökta 100 000 SEK så säkras verksamheten året ut.

Red’s kom:
Alltså, om Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) får 100 000 kr till sig själva, så fortsätter de med att cementera EU-migranterna i sin fattigdom till i alla fall årets slut.

– sammantaget ska framhållas att om vi inte får de sökta 100 000 SEK så äventyras verksamheten för november och december vilket gör oss helt beroende av att omgående finna andra finansieringskällor vilket är mycket svår. Vidare äventyras för framtiden det goda samarbete som idag råder mellan Crossroads Lund och Lunds kommun.

Vi är mycket tacksamma för det goda samarbete som idag råder och vi upplever att denna tacksamhet är ömsesidig, dvs gäller också från kommunens sida. Vi har hopp om att detta samarbete kan utvecklas än mer framöver.

Vi tror och hoppas också att kunna visa på hur man med hjälp av ett klokt samspel mellan det offentliga och det ideella civilsamhällets organisationer tillsammans kan utveckla ett värdigt, utvecklande och kostnadseffektivt bemötande av de utsatta EU-medborgarna som vistas i Lund.

Med vänliga hälsningar
Per Eriksson
Ordförande för Crossroads Lund


Se även bl a;
Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun
FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun för några odefinierade sysslor med EU-migranter, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Följande är det öppna brev som refererades till i föregående inlägg;
Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter
Nedanstående manipulerande skrivelse (som även skickats ut som pressmeddelande till massmedia) har författats av Per Eriksson (ordförande i den nystartade Crossroads Lund) med stöd av Jan Kjellström samt Nita Lorimer (V) och Analya Gomez (bägge från föreningen Hjälp Tiggare i Lund):

Öppet brev med erbjudande från Crossroads Lund till Lunds kommun

Crossroads Lund är en paraplyorganisation och ett nätverk för organisationer och enskilda personer som vill arbeta för och med utsatta EU-medborgare i Lund.

Red’s kom:
När uttrycket ”utsatta EU-medborgare” används så vet vi idag att syftet är att försöka mörka att det handlar om specifikt romer.

Diakonin inom Svenska kyrkan har utökat sin verksamhet med ett EU-café på Diakonicentralen Ugglan.

Red’s kom:
Vad har detta att göra med att 50.000 kr i månaden ska gå till arvode för Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP)?

Not. Även diakonin finansierar sin välgörenhet för EU-migranter med skattemedel. Dvs romernas tiggeri finansieras med pengar som är öronmärkta för kommunens invånare.

Den ideella föreningen ”Hjälpt tiggare i Lund” har öppnat ett härbärge med 21 platser på Smålands nation.

Red’s kom:
Föreningen heter ”Hjälp Tiggare i Lund”. Lokalen har upp till 21 sängar, tätt intill varandra, i en liten källarlokal, men hur många platser som utnyttjas finns det ingen som vet, inte ens Lunds kommun som ger bidrag för denna lokal. Joakim Månsson Bengtsson (MP) har dock råkat försäga sig till SDS där han sagt att ca 15 platser nyttjas. Med tanke på alla andra osanningar så är snittet nog en bra bit under 15 personer.

Helgeandskyrkan har nu alla tillstånd på plats för att kunna erbjuda övernattningar för 8 nattgäster.

Red’s kom:
Samma problem här. Ingen vet om ens någon av dessa 8 platser någonsin utnyttjats och ingen vet någonting om hur det ser ut här eller vad som görs.

Utöver detta görs en rad privata insatser där flera i Lund har öppnat sina hem för de utsatta och härbärgerat dem för längre eller kortare tid.

Red’s kom:
Hur sant detta är vet vi inte för det är aldrig någon som kontrollerat detta. Oavsett vilket så saknar det relevans för Per Erikssons och Joakim Månsson Bengtssons (MP) önskemål att 50.000 kr av skattemedel ska gå rakt ner i fickorna på Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP).

Det bjuds också regelbundet på smörgåsar och även på soppkök. Vidare har vi ett antal tolkar, sjukvårdfolk, jurister och andra kunniga personer som på olika sätt hjälper till i kontakterna med det svenska samhället.

Red’s kom:
Hela tiden samma problem. Det finns ingen kontroll av vad som görs av vem och för vem. Det enda vi vet med 100 % säkerhet är att det finansieras med skattemedel på ett eller annat sätt.

Erikshjälpens butik uppe vid LTH har lovat att hälften av överskottet där ska användas för utsatta i Lund.

Red’s kom:
Detta påstående säger ingenting om någonting, men saknar relevans för Per Erikssons och Joakim Månsson Bengtssons (MP) syfte med sitt öppna brev, dvs att kommunen ska arvodera dem med 50.000 kr/månad.

Vårt samarbete med Lunds kommun är mycket gott och även kontakterna med sjukvården och polisen fungerar bra. Tillsammans känner vi rätt väl till förhållandena för flertalet av de utsatta EU-medborgarna som vistas i Lund. Cirka hälften av dem kommer från ett litet samhälle i Rumänien vid namn Maxenu som vi besökt ett par gånger och där vi planerar att försöka göra insatser, troligen stöd till barnens skolgång.

Red’s kom:
Värdelöst vetande och omöjligt att kontrollera vad som egentligen är sanningen. Har inget att göra med efterfrågade pengar av Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP).

Några av de utsatta EU-medborgarna här, främst de som talar engelska, har lyckats hitta jobb och boende i Lund och är numera skattebetalare.

Red’s kom:
En uppenbar bluff. De kan hävda vad som helst eftersom de inte ger några uppgifter som kan kontrolleras och media undviker att ställa frågor som skulle visa på sanningen.

En rad vänskapsrelationer har också etablerats.

Red’s kom:
Värdelöst vetande.

Ibland kan dock problem uppstå men då åtgärdar vi det, inkluderande polisanmälan och rättsliga efterspel.

Red’s kom:
Ja, vi vet att det alltid förekommer stridigheter mellan romer. Hur har det gått med dessa polisanmälningar och ”rättsliga efterspel”? Vad har de tillfört vem?

Verksamheten för de utsatta EU-medborgarna bedrivs till mycket stor del av ideella volontärinsatser men vissa driftskostnader finns naturligtvis och även en del, om än låga, lönekostnader för ett par ledare av verksamheten.

Red’s kom:
Ett par ledare av verksamheten”? Per Eriksson undviker hela tiden att säga att lönekostnaderna avser endast två personer; han själv och Joakim Månsson Bengtsson (MP). Istället för att säga hur mycket de tar ut i lön av de bidrag de får så använder han omskrivningar, som här; ”en del” lönekostnader. Med tillägget ”om än låga”. Allt känsligt mörkas så mycket de kan.

Detta har vi så här långt kunnat finansiera genom bidrag från Lunds kommun, Crafoordska stiftelsen, LMK-stiftelsen, Pingstkyrkan, kollekter från olika kyrkor, privata gåvor och medlemsavgifter.

Red’s kom:
Alltså går bl a kollekter från Svenska kyrkan och Laurentiistiftelsen till att täcka Per Erikssons och Joakim Månsson Bengtssons (MP) löner… för något som bara upprätthåller EU-migranternas utsatthet.

Det finns inget som tyder på att något överhuvudtaget av de pengar Crossroads Lund samlar in till ”utsatta EU-medborgare” verkligen går till dem.

Tilläggas bör att den omfattade diakonala verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkan i Lund, inkluderande Diakonicentralen, Helgeandskyrkan mm, finansierar Svenska kyrkan på egen hand.

Red’s kom:
Även detta saknar relevans för i förtäckta ordalag begärda pengar till löner för dem själva.

Det som saknas är ytterligare ett härbärge för ca 20 nattgäster och en eller flera uppställningsplatser för husvagnar och bilar.

Red’s kom:
Om de aldrig lycks fylla upp de platser som finns redan varför skulle det behövas ännu ett härbärge för ytterligare 20 ”nattgäster”? Är det för att man räknar med att deras lagstridigt finansierade välgörenhet ska locka allt fler tiggare till Lund?

Varför ska specifikt romer få gratis uppställningsplatser för sina fordon, ofta ganska exklusiva sådana, på skattebetalarnas bekostnad?

Vi vill bestämt undvika att oreglerade kåkstadsliknande bosättningar etableras. Med stöd från Lunds kommun är Crossroads Lunds organisationer och där särskilt den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” beredda att ta ansvar för drift och ordningshållande för ytterligare ett härbärge samt en eller flera uppställningsplatser för husvagnar och bilar, dvs ordnad camping.

Red’s kom:
Det är en absurd tanke att lagbrott ska undvikas inte genom böter/straff utan genom att skattebetalarna finansierar utländska medborgares vistelse i Sverige och försörjer dem.

Vem mer än romer kommer undan med detta?

Det vi behöver i stöd från Lunds kommun är:
• att sökta 100 000 kr för 2015 beviljas
• att ett eller flera IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) upprättas i samförstånd för 2016 efter förebild från Göteborg kommun

Red’s kom:
HÄR ÄR SKÄLET TILL VARFÖR CROSSROADS VILL HA IOP-AVTAL
Lunds socialförvaltning skriver:

Värt att notera är dock att socialnämnden i september månad 2015 fattade beslut om att uppdra åt socialförvaltningen att tillsammans med ideell sektor utreda förutsättningarna för ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) gällande insatser för utsatta EU-medborgare. Detta ska redovisas för socialnämnden i januari 2016.

I det fall socialnämnden beslutar att ingå i ett IOP med ideell sektor och idéburna organisationer gällande arbetet med utsatta EU-medborgare kommer beslut om medel inte att hanteras på det sätt det gjorts under 2015 där varje ansökan om medel behandlats särskilt utan medel till ideell sektor och idéburna organisationer kommer att ingå som en del av den större överenskommelse som upprättas mellan socialförvaltningen och ideell sektor och idéburna organisationer.

Konsekvensen av IOP-avtal, med minskad styrning och kontroll, blir därmed bl a att det blir lättare att dölja hur bidragen används. Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) får friare händer i hur skattemedel används och kan då tillförskansa sig pengar från bidragen för sin egen personliga del, utan att Lunds kommun varken noterar detta eller kan opponera mot detta.

Först vill Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) säkra sina arvoden till årets slut. Sedan vill de ha ett avtal för att säkra sina arvoden under hela 2016 (mer än dubbelt så lång tidsperiod än normalt) för de uppenbart meningslösa insatser som görs av Hjälp Tiggare i Lund och Crossroads Lund. Med dessa avtal förbinder de sig inte till att göra något särskilt och det finns heller ingen kontroll av vad som görs.

Lokaltidningen skriver följande;

Crossroads har fått drygt 250 000 kronor i donationer.

Men det är inget som nämnts i SR:s artikel och inget som Sydsvenskan velat informera om.

Vi tror att det bästa och mest värdiga och kostnadseffektiva sättet att hantera situationen för de utsatta EU-medborgarna i Lund är genom ett samarbete mellan Lunds kommun och de engagerade ideella aktörerna. Vi ser inga andra rimliga eller bättre alternativ och överlämnar därför detta erbjudande till Lunds kommun.

Red’s kom:
Det mest kostnadseffektiva är att Lunds kommun lägger sina resurser på de medborgare som lagen medger kommunen att använda sina resurser för, och här ingår inte EU-migranter.

Per Eriksson (perfiliperiksson@hotmail.com) & Jan Kjellström, Ordf. resp. v.ordf. Crossroads Lund
Nita Lorimer (V) & Analya Gomez, V.ordf. resp. kassör Hjälp tiggare i Lund

Publicerat den 12 oktober, 2015

Not.
Styrelsen för Crossroads Lund, 2015-10-14:

Ledamöter
Per Eriksson, ordförande
Jan Kjellström, vice ordförande, Lunds kristna råd
Anneli Andersson, sekreterare, Svenska kyrkan i Lund
Marte Erland, kassör, Lundaekonomernas välgörenhetsprojekt Light
Joakim Månsson Bengtsson, Föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Helena Ekhem, Helgeands församling, Svenska kyrkan
Mats Högelius, Svenska kyrkans diakonicentral
Torbjörn Ram, Västerkyrkan, Equmeniakyrkan
Krister Hultberg, Pingstkyrkan i Lund
Lucas Cardona E, Sankt Thomas katolska församling
Birthe Wallin, Skåne Stadsmission
Bengt Löfman, Emmaus
Eva Casspe, Erikshjälpen
Hans Swärd, Socialhögskolan, Bostad först

Suppleanter
Madelaine J Wahlström, Föreningen Hjälp tiggare i Lund
Monalisa Sellensjö, Sankt Thomas katolska församling i Lund
Annette Stambolovski

Styrelsen för Hjälp Tiggare i Lund, 2015-10-14:

Joakim Månsson Bengtsson, ordförande, telefon: 0760-287547
Nita Lorimer, vice ordförande
Analya Gomes, kassör
Inger Ricci, sekreterare
Michael Hagos
Rebecka Mattisson
Nils Österblom
Martin Åstrand
Christoffer Sjöstrand


Se även bl a;
Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun
FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Lunds kommun tvekar över att ge ekonomiskt stöd till organisationen Crossroads, som arbetar för och med utsatta EU-medborgare i Lund. Nu vädjar Crossroads i ett öppet brev till kommunen att man ska bevilja bidraget.

Red’s kom:
Sanningen är dock att pengarna som begärs från skattemedel inte avser organisationen Crossroads (se nedan).

Utan löner står ”verksamhetens framtid” på spel?

Får man inte pengarna kan konsekvensen bli att verksamhetens framtid står på spel.

Red’s kom:
Vad som inte framgår av artikeln är att de pengar som begärs inte är för åtgärder till EU-migranter utan för väl tilltagna arvoden till endast två personer;
Per Eriksson, ordförande i Crossroads Lund, och
Joakim Månsson Bengtsson (MP), ordförande i Hjälp Tigggare i Lund,
för att de ska bedriva ”ideellt” arbete (som dessutom inte ens tillför något för EU-migranterna).

Äventyras Lunds, med skattemedel olagligt finansierade, härbärge för EU-migranter om inte Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) avlönas?

– Den rätt omfattande härbärgesverksamheten som bedrivs med 21 platser äventyras, säger Crossroads ordförande Per Eriksson.

Red’s kom:
Rätt omfattande”?. En mycket liten källarlokal med några enkla sängar och en toalett, där upp till 15 av sängplatserna nyttjas av EU-tiggare.

Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) vill inte jobba gratis med ideellt arbete

– Vi är dessutom inte säkra att vi kan fullfölja det hittills väldigt goda samarbete vi har haft med Lunds kommun, säger Per Eriksson.

”En liten lön” till ”några av volontärerna”?

Pengarna ska bland annat gå till att ge några av volontärerna en liten lön för det arbete de lägger ner.

Red’s kom:
Notera här följande (förutom att orden ”bland annat” är fel);

 1. Per Eriksson vill inte uppge hur många som avses med ”några av volontärerna”.
  Det rör sig om arvode till endast två personer.
 2. Per Eriksson vill inte uppge vilka personer som avses med ”några av volontärerna”.
  Arvodet ska gå till Per Eriksson själv samt hans kollega Joakim Månsson Bengtsson (MP).
 3. Per Eriksson uppger ”en liten lön” istället för att ärligt uppge nivån på lönen.
  Hur stor är lönen till Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP)? Se här under.

Notera dessutom att av 50 påstådda volontärer så är det enbart Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) som – av dem själva – anser sig värda att avlönas!

Inte så mycket begärt?

– Det är inte så mycket begärt att kommunen skulle kunna satsa 100 000 kronor för att de som leder verksamheten på härbärget och ”Hjälp tiggare i Lund” skulle kunna få en liten lön, motsvarande vad man har som student.

Red’s kom:
Notera hur utstuderat hemlighetsfullt Per Eriksson uttrycker sig hela tiden;
De som leder verksamheten”.
Motsvarande vad man har som student”?

Detta sätt att i ett öppet brev tigga pengar är så falskt att jag sällan skådat något liknande. Arvodet på 100 000 kr avser endast för två månader, men denna inte helt oviktiga del ser Per Eriksson noga till att dölja för allmänheten.

Och vad ska lönen vara till för? Ja, säg det. Ingenstans framgår vilket arbete det är som skulle motivera en lönekostnad på 50.000 kr/månad för att administrera ett 40-tal EU-migranter som bor gratis på skattebetalarnas bekostnad.

Hänvisning till Örebro och Uppsala

Vi har sett på andra håll, till exempel i Örebro och Uppsala, att det finns härbärgen som kommunen är med och finansierar.

Red’s kom:
Vad har dessa olagliga finansieringar av boende för andra länders medborgare med arvoden till Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) att göra?

Se bl a:
Kyrkor i Örebro vill bilda stadsmission för EU-migranter, 7,5 miljoner kr
och;
Ökat ekonomiskt stöd för gratis boende till icke-hemlösa EU-migranter i Uppsala, Socialdemokraterna
och;
EU-migranter kommer till Uppsala pga rykten om mer stöd och natthärbärge
samt;
Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk till Lund och Uppsala

Vad gör Crossroads Lund?

Tillsammans med föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” sköter Crossroads Lund ett härbärge på Smålands nation och man samordnar också kontakten mellan EU-migranter och olika tolkar, sjukvårdskunniga och jurister.

Red’s kom:
OBS! Det finns absolut ingenting som bekräftar att en enda sak av det som står i ovanstående mening är sant!

Bara för att Joakim Månsson Bengtsson (MP) sitter i styrelsen i både Crossroads Lund och i styrelsen för föreningen Hjälp Tiggare i Lund så innebär det inte att Crossroads Lund gör något.

Crossroads Lund startade i början av året och tillkom till synes enbart för att på detta sätt kunna få mer bidrag från kommunen för samma sak.

Eftersom media aldrig ställer några frågor som kan visa på vad som verkligen är sant kan det hävdas precis vad som helst.

Har Crossroads Lund avlastat kommunen i något kommunen inte ansvarar för?

Crossroads har hittills i hög grad avlastat kommunen när det handlar om situationen för EU-migranterna…

Red’s kom:
Med tanke på at Lunds kommun har noll och inget ansvar för EU-migranter – annat än i en akut nödsituation – så är det praktiskt omöjligt att avlasta kommunen, så som här hävdas på detta luddiga sätt.

Verksamhet till stor del av ideella volontärinsatser?

… och verksamheten bedrivs till stor del av ideella volontärinsatser.

Red’s kom:
Det är korrekt. Av de 50 påstådda – men ospecificerade och obekräftade – volontärerna är det alltså 48 stycken som bedriver ideellt arbete. Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör det emellertid inte!

Vad Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) gör är det ingen som vet… mer än att de lägger mycket tid & energi på att försöka håva in så mycket pengar som möjligt av Lunds kommuns budget.

Kräver lön för att fortsätta cementera EU-tiggarnas fattigdom

Men för att fortsätta arbetet behövs mer pengar.

Red’s kom:
Eller om vi istället ska säga sanningen; För att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) ska fortsätta att upprätthålla EU-migranterna i sin utsatthet kräver de 50.000 kr i månaden av skattemedel.

Socialnämnden tvekar i att avlöna Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) för ideellt arbete

När socialnämnden i Lund träffades i september bestämde man sig för att skjuta upp beslut om bidraget till nästa möte.

Kommunen har aldrig betalat för att någon ska arvoderas???

– Jag tror att vi har råkat ut för det man kallar att bryta mot det elfte budet, det vill säga att ”så har vi aldrig gjort”. Man har sagt till mig att man aldrig tidigare betalat för att någon ska arvoderas, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Obegripligt! Detta har säkert ingen sagt till Per Eriksson. Däremot har han säkert fått höra att man aldrig avlönat någon för att ägna sig åt okvalificerat ideellt arbete. Vilket kanske är förståeligt, eftersom det då inte längre är ideellt arbete.

Per Eriksson vill att ideellt arbete ska avlönas, i alla fall hans

Det är väl en princip som man då måste ändra på, som man har gjort på andra ställen, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
På andra ställen”? Var avlönar kommuner ideellt arbete med skattemedel?

Regelverket hindrar inte att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) avlönas för ideellt arbete med andra länders medborgare som inte är kommunens ansvar

– Men det finns ingenting i regelverket som hindrar att man gör så, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Om inget i regelverket hindrar att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) avlönas för att bedriva ideellt arbete så är det regelverket som ska ändras och inte ”principerna”.

100 000 kr för två månader billigt för att göra något som kommunen inte har ansvar för?

I det öppna brevet skriver Per Eriksson att Crossroads behöver stöd från kommunen i form av bidraget på 100 000 kronor, något som motiveras med att det dessutom kan bli en billig lösning för kommunen som annars måste hitta andra, kanske dyrare, metoder att hjälpa EU-migranterna.

Red’s kom:
EU-migranterna är enligt lag inte kommunens ansvar. Inte ens den gratis hemresa som kommunerna generellt erbjuder för att bli av med problemen, om än temporärt, är något kommunen behöver bidraga med (det är t o m högst tveksamt om dessa skattefinansierade hemresor är förenliga med lag).

Tramsiga påhitt för att motivera arvodering till sig själv

– Jag träffade nyss en från härbärget som berättade att nu har ytterligare en av EU-migranterna fått jobb och lägenhet i Lund och blir en ny skattebetalare, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Det måste bli ett slut på detta bluffspel som Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) kör med!

Den fria rörligheten avser inte välfärdsturister

– Det är en del av den rörlighet inom EU som vi ska vara väldigt rädda om. Det gäller såväl studenter och affärsmän, som de utsatta, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Nej! Den fria rörligheten skrevs inte för att skapa en välfärdsturism till Sverige. Den tillkom för att för att underlätta för fler att få ett arbete, även om det blev ett misslyckande.

Om Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) inte får pengar uppstår kåkstäder?

Enligt Per Eriksson kan ett mindre lyckat hanterande leda till att bosättningar i form av kåkstäder etableras, precis som i Malmö.
– När man väl har fått den situationen är det väldigt svårt att komma ur den, utan att det blir väldigt turbulent, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Per Erikssons och Joakim Månsson Bengtssons enda lösning på att undvika kåkstäder är att kommunens skattebetalare ska försörja EU-migranterna. För att administrera denna med skattemedel finansierade försörjning av EU-migranter vill Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson ha ytterligare 50.000 kr/månad av skattebetalarnas pengar – utöver de 211 500 kr de redan fått!!!

Det innebär att av de miljontals kr som Lunds kommun avsätter för att försörja vissa utländska medborgare (romer) så går nästan allt av dessa pengar till personlig vinst för två personer.

Gott samarbete så länge kommunen ger bidrag

– Än så länge har vi haft ett gott samarbete här i Lund. Vi är glada och stolta över kommunens sätt att arbeta. Jag vill inte att det äventyras, säger Per Eriksson.

Red’s kom:
Med ”gott samarbete” menar Per Eriksson & co att de tilldelas pengar av skattemedel. Bara de får sina pengar så är de ”glada och stolta över kommunens sätt att arbeta”. EU-migranterna är bara ett vertyg för att få dessa pengar.Klicka här för att gå till artikeln i SR, 2015-10-14OBS! Läs även det öppna brevet från Per Eriksson, Jan Kjellström, Nita Lorimer & Analya Gomez.
Se även bl a;
Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

För perioden januari-mars ansökte Hjälp Tiggare i Lund om 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad). För resterande 9 månader (april-december) av året sökte föreningen 238 500 kr för utökad verksamhet.

Sammanställning av några märkligheter om de två ansökningar om medel för stöd till EU-migranter som Socialnämnden ska ta beslut om idag, varav en är till Socialnämndens Joakim Månsson Bengtsson;

1. Enligt rörelsedirektivet gäller den fria rörligheten endast om man är självförsörjande, vilket man inte är om man måste ha stöd som natthärbärge, mat, etc. Om man inte kan försörja sig själv under de tre månaderna får man inte vistas i annat EU-land.

Det ska här noteras att föreningen Hjälp Tiggare i Lund t o m söker pengar för mat under 9 månader med 11 000 kr/mån.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Det stöd som ges av hjälptiggare i Lund får ses som ett tillfälligt stöd och som ges vid ett akut behov.

Komplettering:
Tillfälligt är en definitionsfråga, hur många dagar anser socialförvaltningen på ett ungefär är ”tillfälligt” för gratis boende per EU-migrant?

Akut behov är också en fråga som kräver en definition, vad är socialförvaltningens definition av akut behov när det gäller boende för personer som frivilligt och fullt medvetet valt att lämna sitt eget boende i hemlandet för att sova utomhus i Sverige?

Se även den viktigaste frågan, punkt 26 nedan.

2. Det uppges av Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund vänder sig till ”socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun”.
Det är inte korrekt.
För det första vänder föreningen sig inte till socialt utsatta EU-medborgare. Det finns t.ex. inga svenskar bland dem som erbjuds härbärge. De vänder sig alltså primärt till romer, och då bör detta inte formuleras på ett annat sätt än hur verkligheten ser ut.
För det andra är det inte så att EU-migranterna saknar boende. De saknar bara en andra bostad i Sverige som de vill/kan betala för.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Socialt utsatta Eu medborgare är det begrepp som används i landet vid beskrivning av målgruppen

Komplettering:
Det begrepp som använts hittills i Sverige är EU-migranter (oavsett om det är en bra benämning eller ej).
Oavsett vad EU-migranterna kallas, är socialförvaltningen medveten om att det inte stämmer att de ”saknar annat eget boende”?

3. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.
Ingen skriftlig ansökan har kommit in från föreningen Hjälp Tiggare i Lund för perioden 2015-04-01–2015-12-31. Därmed finns det frågetecken om hur verksamheten kommer att bedrivas.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Ansökan är inlämnad på ett godtagbart vis.

Komplettering:
Det är en personlig/subjektiv åsikt istället för att motivering ges baserat på regelverk och/eller praxis (eller något annat konkret).
Följande gäller;
1. Ingen skriftlig ansökan har lämnats in.
2. Det är därmed oklart om vad det bidrag till Hjälp Tiggare i Lund nu beslutats erhålla kommer att användas till.
Är det så det normalt går till inom socialförvaltningen, dvs att man ansöker muntligt? Eller gäller det bara för Joakim Månsson-Bengtssons förening?

4. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund saknar försäkring eller så verkar försäkringen vara (och ha varit) otillräcklig för så många boende (16 eller 18 personer) på 114 kvm. Om det sker en olycka vems ansvar? Lunds kommun som finansierat verksamheten?

Socialförvaltningen har beviljat 45 000 kr för en försäkring som;
– inte uppges vad den är för,
– inte tecknats,
– inte kontrollerats av någon om den behövs,
– inte kontrollerats av någon hur mycket den kostar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har ett eget ansvar för sin verksamhet inklusive att försäkring. Det är av vikt att det finns ekonomiska förutsättningar till försäkring.

Komplettering:
Det var inte vad min fråga handlade om. Frågan är;
På vilken grund bifaller socialförvaltning/socialnämnd 45.000 kr för en försäkring som kanske inte ens behövs?
Varför krävde socialförvaltningen inte att föreningen skulle ge besked om ifall försäkring – SOM INTE FUNNITS INNAN – behövs och i så fall för vad?

5. I sin ursprungliga ansökan – liksom i den senare budgeten – har föreningen Hjälp Tiggare i Lund undanhållit de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp. Hur många mer bidrag har de inte informerat om?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
Eftersom en grund för beviljande av bidrag från Lunds kommun är hur mycket den som ska få bidrag får från annat håll – enligt Lunds kommuns egen ansökningsblankett -, varför utreder inte socialförvaltningen vilka andra bidrag föreningen fått, eller ens kräver in information om detta?

6. Det verkar inte finnas någon dokumentation över vilka stadgar som antagits och i så fall när. Det enda som Lunds kommun registrerat är ett förslag till stadgar från en interimstyrelse.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
– Hur försvarar socialförvaltningen att bidrag ges till en förening som ännu inte är en fullgod förening?
– Anser inte socialförvaltningen att en grundförutsättning för bidrag till en förening är att föreningen verkligen finns?
– Anser inte socialförvaltningen att detta är en viktig information i beslutsunderlaget till socialnämnden?

7. Det är oklart vilka som egentligen ingår i styrelsen idag för Hjälp Tiggare i Lund. Det har inte specificerats av föreningen i de handlingar som kommit in till Lunds kommun.

Ej heller framgår vilka som är firmatecknare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.
Uppföljning görs att verksamheten fungerar enligt föreningens planering, att det finns sängar , dusch och toalett mm.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det;
a) inte framgår vilka som ingår i styrelsen (det kanske inte ens är någon mer än Joakim Månsson Bengtsson)?
b) inte framgår vem som är firmatecknare?

8. Former för medlemskap har inte fastställts enligt den skriftliga dokumentation Lunds kommun har.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det inte framgår vad som krävs för medlemskap i föreningen?

9. Det framgår inte hur många medlemmar (betalande) föreningen har.
Hur många icke-betalande medlemmar Facebookgruppen har kan inte ha relevans för något. Det är i regel samma personer som på rutin är med i samma grupper över hela landet. Föreningen uppger själv i styrelseprotokoll att ett krav för att söka bidrag är att man uppger antalet medlemmar.

Vad är skälet till att Hjälp Tiggare i Lund vill dölja antalet medlemmar i föreningen och hur kan Socialförvaltningen acceptera detta?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
a) Varför har socialförvaltningen inte ombett föreningen Hjälp Tiggare i Lund att uppge hur många medlemmar föreningen har, med tanke på att det är en viktig faktor för beslut om bidrag från kommunen – och dessutom är en fråga som ingår i ansökningsformuläret för bidrag?
b) Hur många medlemmar har föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

10. Verksamhetsplan för 2015 tycks inte heller finnas bland Lunds kommuns handlingar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
En verksamhetsplan är ett grundkrav – enligt socialförvaltningens egen utsago – för att bidrag ska beviljas.
Med tanke på att verksamhetsplan är ett grundkrav för bidrag, och något som krävs av andra som söker bidrag av kommunen, varför gäller det inte för föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

11. Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar Lunds kommun har (trots att detta uppgavs som förutsättning för bidrag).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Varför skriver socialförvaltningen först att ett grundkrav för bidrag från kommunen är att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning lämnas in, varefter socialförvaltningen sedan inte bryr sig om dessa tillstånd?

12. Enligt hyreskontrakt är det 16 sängar det rör sig om. I handlingarna uppges att det är 18 sängar på den 114 kvm lilla ytan (6 kvm/person).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal platser måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för nivån på bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många sängplatser det handlar om?
b) Hur många sängplatser kan Hjälp Tiggare i Lund erbjuda, 16 eller 18?

13. Det uppges inte hur/var duschmöjlighet ges för dessa 16 eller 18 personer och ej heller hur många duschar det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal duschar måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många duschar det handlar om?
b) Hur många duschar finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

14. Det uppges inte var toalett finns för dessa 16 eller 18 personer, eller hur många toaletter det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal toaletter måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många toaletter det handlar om?
b) Hur många toaletter finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

15. För perioden 2015-04-01–2015-12-31 föreslår Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund ska få 211 500 kr utav 238 500 kr (dvs 27 000 kr mindre än begärt, vilket avsåg pengar för hemresor/semesterresor till EU-migranterna).
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Det innebär att föreningen får mer än de begärt/behöver!

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har bedrivit verksamheten för under angiven period och haft kostnader för denna.

Komplettering:
Men det var inte vad min fråga handlade om.
Om det är så att föreningen haft kostnader för perioden april-juni så har de uppenbarligen redan finansierats med andra medel/andra bidragsgivare (och givetvis inte med styrelseledamöternas egna medel).
a) Varför tycker Lunds kommun att bidrag ska ges två gånger för samma sak?
b) Hur vet socialförvaltningen att föreningen haft någon kostnad för lokalen – eller något annat –  april-juni? Vilka intyg för detta har socialförvaltningen?

16. Föreningen uppger till media att de har en beläggning under ”högsäsong” på 12-15 personer (säkert i överkant) till sina påstådda 18 platser. Föreningen får alltså pengar för ett behov som är mindre än vad som uppges.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Uppfattningen är att de flesta platser är belagda.

Komplettering:
Ja, 12-15 platser av 18 är att räkna som ”de flesta”, men i beslutsunderlaget till socialnämnden är det inte vad som uppges, vilket innebär att socialnämnden tagit beslut på fel grunder, eller hur?

17. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb.

Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det tillgodosetts tidigare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Pågående dialog

Komplettering:
Hur menar socialförvaltningen att bidrag kan beviljas för något som det inte är utrett hur eller ens om det ska ske?

18. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Men föreningen erbjuder absolut ingen kontinuitet i ett drägligt leverne. Inte på något sätt. Det enda föreningen gör är att befästa tiggarnas utsatthet och finansiera EU-migranters tiggeri i Lund.

basala behov som vi skapat tillsammans”???

Rätt till ”drägligt leverne”? Är det ett drägligt leverne att tigga?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om Lunds kommun vill hjälpa EU-migranterna, så tror jag inte det sker genom att kommunen försörjer personer som andra länder har ansvaret för.
a) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att det är ett ”drägligt leverne” att tigga?
b) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att föreningen erbjuder ”kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne”?

19. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månsson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Är det per definition en lokal eller en bostad (kritisk fråga eftersom det är avgörande för hur den får användas) som föreningen Hjälp Tiggare i Lund har?

20. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer”.

Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

21. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 ”De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken.” vilket alltså inte uppgivits skriftligt. Det framgår inte var dessa ytterligare 5 platser (eller 3 om man utgår från uppgiften 18 platser) finns.
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

22. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter.” Vad innebär detta?

Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund.” Det är helt uppenbart inte sant. Om inte ”tillfälligt” avser 3 månader – 1 år.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår vad socialförvaltningen menar;
a) Vad innebär ”ett begränsat antal nätter” rent konkret i antal, på ett ungefär?
b) Vad innebär ”rotation” rent konkret (frekvens/antal), på ett ungefär?
c) Vad innebär ”tillfälligt” rent konkret i dagar, på ett ungefär?

23. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Vi ska vidare ombesörja möjligheter till … omsorg så som läkar- och tandvård.

Vad betyder detta? Hur då? Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 att de ”förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov”, och om det är allt är alltså ingen kostnad förenad med detta.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

24. Socialförvaltningen skriver;
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Hjälp Tiggare i Lund skriver i styrelseprotokoll 2015-01-08;
summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter.

EU-migranterna är inte hemlösa, men vilket alternativ av ovanstående är det som gäller?
Om socialförvaltningens text stämmer är pengarna för ”härbärge för EU-medborgare”, dvs inte inkl. den mat som ingår i ansökan från Hjälp Tiggare i Lund.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om kommunfullmäktige anslagit 700 000 kr för härbärge så får dessa pengar inte användas för något annat än just härbärge.

På vilken grund har socialförvaltningen gått förbi fullmäktiges beslut och dessutom beviljat pengar för t ex mat till EU-migranter?

25. Budget för Hjälp Tiggare i Lund är inte undertecknad.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Anser socialförvaltningen att det är rimligt att en budget – som var ett absolut grundkrav för bidrag – inte är undertecknad?

26. Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för att kunna utnyttja EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Detta är den kanske viktigaste frågan av alla så jag skulle vara mycket tacksam om socialförvaltningen vill bemöta det faktum att Lunds kommun ger bidrag till andra länders medborgare som enligt lag saknar rätt att vistas i Sverige, dvs;
Med vilken motivering ger Lunds kommun bidrag till personer som saknar vistelserätt i Sverige?

Är det inte så att Lunds kommun understödjer brottslig verksamhet genom att försörja EU-migranter, vilket i sin tur dessutom är en finansiering av tiggeri och ett sätt att upprätthålla EU-migranternas utsatthet och fattigdom?

27. Det finns negativa konsekvenser av att försörja EU-migranterna? T ex de starkt negativa konsekvenser som Martin Valfridsson m fl kommit fram till (och gått ut med i media), att många rumänska barn rycks ur skolan för att föräldrar ska tigga i Sverige.

Om det socalförvaltningen skrivit stämmer om att verka för barnens bästa så är alltså vad Lunds kommun nu gör istället att verka för att försvåra barnens uppväxt och framtid!

Förstår socialförvaltningen dessa negativa konsekvenser med att försörja EU-migranter och avser Lunds kommun fortsätta försörja EU-migranters tiggeri i Lund trots dessa nu fastställda klart negativa konsekvenser för barnen?


Här nedan följer alla dokument för föreningens bidragsansökningar.

BIL. #1: Styrelseprotokoll 2014-12-16

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-12-16.
Närvarande:
Joakim Månsson Bengtsson, Madelaine J. Wahlström, Johanna Hennum Och Marianne Berséus och Saranna Lundén
1. Marianne väljs till sekreterare för dagen.
2. Joakim Meddelar att han personligen skrivit kontrakt med Smålands nation för härbärget.

Red’s kom:
Det stämmer inte med hyreskontraktet. Detta styrelsemöte hölls 2014-12-16 och hyreskontraktet är undertecknat 2014-12-23 (se nedan, bil. 2).

3. Vi bildar förening och väljer styrelse denna dag.
För detta krävs:
a. 2 firmatecknare:
Joakim Månsson Bengtsson och Nils Österblom
b. En styrelse bestående av
Ordförande: Marianne Berséus
Sekreterare: Lillian Lott
Kassör: Joakim Månsson Bengtsson
Två ordinarie ledamöter: Johanna Hennum, Saranna Lundén
Styrelsen är interimistisk därsom den inte är vald vid årsmöte.
4. För att söka bidrag krävs:
a. Att det ska vara en social ideell verksamhet som komplement till socialförvaltningens verksamheter.
b. Att ha egna sjävständiga mål
c. Beskriva behov
d. Ange intressegrupp/er (Här EU Migranter)
e. Medlemmar
f. Räkenskaper
5. Ändamålsberättelse i stora drag. Madelaine finslipar då vi har tidsbrist denna dag.(Lill Julafton)
Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb. Att göra detta möjligt genom bl.a. insamlingar och sökta bidrag.

Red’s kom:
Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det skett fram till idag.

6. Madelaine skriver klart och skickar in ansökningshandlingarna före 29/12

BIL. #2: Hyreskontrakt 2014-12-23

Hyreskontrakt tecknades mellan Joakim Månsson Bengtsson och Stiftelsen Smålands Nations Bostäder 2014-12-23 för perioden 2014-12-23 — 2015-03-31 i Dackegården. Möbler ingår med 16 st sängar på 114 kvm. Inga borgensmän undertecknade. Hyran uppges till 5 411 kr/månad.

BIL. #3: Bidragsansökan från HTiL 2014-12-30

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER FÖR 2015
Hjälp Tiggare i Lund
Kortfattad beskrivning av föreningens/organisationens verksamhet:
Föreningens huvudsakliga ändamål är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU-migranter som till följd av ohållbar livssituation i sina respektive ursprungsländer tvingas tigga för sina och familjernas överlevnad på gatorna i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det finns ingen som vet hur respektive EU-migrants livssituation ser ut och det finns ingen som vet om de ”tvingas” till detta eller om det helt enkelt bara är för att tiggeriet ger en bättre inkomst.

Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Red’s kom:
Var står den rätten till ”ett drägligt leverne”. För medborgare i andra länder. Som en lokal kommun är ansvarig för?
Inte ens svenska medborgare i andra kommuner i Sverige erbjuds detta.

Sedan kan man fråga sig om det är ett drägligt leverne att tigga, där Hjälp Tiggare i Lund med sina ”insatser” befäster EU-migranternas utsatta situation istället för att hjälpa dem.

Planerad verksamhet under bidragsåret:
Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Red’s kom:
Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Det står inget om var toaletter och duschar finns för dessa personer, eller hur många det finns av dem (eller om bara en toalett/dusch).

Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer (beräknat på antal personer som härbärget i drift tvingats neka boende på, till följd av platsbrist) med hjälp av 20 volontärers insats.

Red’s kom:
Det finns inget dokumenterat stöd för denna uppskattning.
Vad hände med det härbärge som skulle öppnas senast 2015-01-26?

Vi ska vidare ombesörja möjligheter till daglig hygien, mat för dagen, omsorg så som läkar- och tandvård.

Redovisning av beviljat bidrag för 2014
Ej sökt.

Medlemsantal är 2014:
1 424 varav 927 boende i Lund

Red’s kom:
Detta är inte medlemmar i föreningen utan medlemmar (ej betalande) i Facebook-gruppen (vänsteraktivister i regel)!

Bidrag för 2014 från
Enskilda/övriga: 5 000 (DV) + 6 500 privata givare

Red’s kom:
Här undanhåller föreningen de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp (se nedan, bil. 5).

Önskemål om bidrag för 2015
Till verksamheten kronor: 249 633
Till lokalkostnad kronor: 34 800

Lund den 30/12 2014
Joakim Månsson Bengtsson

Till ansökan ska bifogas årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, specificerad balansräkning, resultaträkning för 2013 samt budget för 2014 och 2015.

Red’s kom:
Av detta bifogades en budget (se nedan) samt ej antagna vaga stadgar med 10 paragrafer.

BIL. #4: Budget från HTiL

Budget ansökan föreningsmedel

PROJEKTTID 3 MÅNADER

Driften härbärget: hyra x3 a 5411
SA: 16 233
(32 466 baserad 6 månader)

UTSPISN/LÖPANDE DRIFT:
400 x 29 DGR 11 600

Sa: 34 800

Arvodering:
172 tim/mån (fördelat, 2 el 3 uppdragstagare) 26 152/mån totalt + 7898
Kostnad för föreningen: 34 000/mån
SA: 102 000

SA TOTALT: 153 033 (16 233 + 34 800 + 102 000)

MÖJLIGT ARVODE VOLONTÄRSKAP HÄRBÄRGE
200/pass baserat 1 ggr vecka grund 20 pers/volontärer
23 200 som mycket väl kan komma att gå tillbaka in i föreningen då en kan välja att avstå
SA: 69 600

Ansökan
TOTALT: 222 633 (+tillägget eft styrelsemötet – justerat i ansökan men inte här!)

Red’s kom:
Budget stämmer inte med ansökan. I föreningens ansökan om bidrag var summan 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08

Protokoll från styrelsemöte 8 januari 2015
den 12 januari 2015 kl. 13:26
Protokoll från styrelsemöte
Torsdagen 8 januari 2015, hemma hos Joakim.

Deltagare på mötet:
Joakim Månsson Bengtsson – ordförande
Johanna Hoogendoorn Hennum – sekreterare
Saranna Lundén – ledamot
Nils Österblom – adjungerad och har ej rösträtt

Red’s kom:
Nils Östergren är alltså firmatecknare i föreningen men ej styrelseledamot?

Ansökningsunderlaget för budgeten diskuteras nu och skickas in innan kl fyra idag. Alltså underlaget för summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter. Budgeten för föreningen antas på årsmötet. Detta underlag används för ansökan om medel från kommunen till driften av härbärget på Smålands Nation. Årsmötet bestämmer senare vad vi ska göra med de ansökta pengarna. Detta budgetförslag gäller de tre månaderna som föreningen har härbärge på Smålands Nation, förhoppningen är dock att vi ska kunna få kontraktet förlängt. Den 21 januari tas beslut i Socialnämnden men ansökningar kommer kunna göras senare under året också.

I detta budgetförslag ingår:
Hyran, kontrakt finns för tre månader. I förslaget finns hyran för dessa tre månader med.
Löpande drift 400 kr/dag, 18 pers. 11 600 kr/ månad
Traktamente för volontärer på natt med symbolisk summa på 200 kr. 23 200/månad
Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Red’s kom:
Projektansvariga” är alltså Joakim Månsson Bengtsson!?

Totalt: 222 633 kr, som Joakim föreslår att vi ansöker om idag.

Red’s kom:
Enligt ansökan är det istället 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

I detta förslag räknas ideella insättningar med för att täcka oförutsedda utgifter. Vi har fått in 10 000kr från ett företag: S5 Consulting, Blentarp.

Red’s kom:
Ideella insättningar räknas alls inte in (se budget, bil. 4).

Angående arvode till projektansvariga så kommer den nuvarande, tillfälliga, styrelsen arbeta fram ett hållbart förslag som följer med kallelsen till årsmötet.

Red’s kom:
Var är detta ”hållbara” förslag?

Arvoderad projekttid, för dessa.

I samband med diskussioner kring budget så ställs frågan om hemförsäkring. Hur definieras verksamheten och vilken slags försäkring ska vi ha? Joakim har kontraktet med Smålands Nations Bostäder. Detär skrivet på kontraktet att det gäller ett tillfälligt härbärge. Hur påverkas hemförsäkringen av att Joakim har 18 st. inneboende? Något som styrelsen ska undersöka. Kostnad för försäkring och oförutsedda utgifter bör finnas med i ansökningsunderlaget till kommunen. Vi lägger då till 27 000 kr till det ursprungliga förslaget.

Beslut tas därför av styrelsen att vi ansöker om 249 633 kr från kommunen idag.

Styrelsen tar beslut om att Madelaine är valberedare fram till årsmötet.

Tid för extrainsatt årsmöte. Joakim föreslår lördag 31 januari. Ett motförslag läggs om söndagen 1 februari. Styrelsen beslutar att det extrainsatta årsmötet blir 1 februari, kl 13-16. Johanna får i uppdrag att organisera mötet och ytterligare beslut tas i samråd med styrelsen. Kallelse till årsmötet görs av Joakim på lördag, 10 januari, genom Facebook och mail.

BIL. #6: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-01-19

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun 2015-01-19
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0005

Sammanfattning
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har den 8 januari 2015 inkommit med en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.
Ansökan kompletterades vid besök på socialförvaltningen den 9 januari 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan från Hjälp Tiggare i Lund
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Barnkonsekvensanalys
Barns rätt skall alltid vara i främsta rummet. I arbetet med att minska och motverka hemlöshet skall alltid barns behov särskilt uppmärksammas.

Den verksamhet som ”Hjälp tiggarna i Lund” bedriver och avser att bedriva vänder sig till vuxna personer. Det förekommer ofta att dessa är föräldrar till minderåriga barn men barnen vistas sällan eller aldrig i Sverige utan i hemlandet.

Ärendet
Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har gjort en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.

Aktuell lagstiftning avseende EU-medborgare som vistas i annat land
På senare år har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot dessa EU-medborgare har aktualiserats. En fråga för kommunerna är vilken rätt och möjlighet som finns att hjälpa EU-medborgare som vistas i den egna kommunen.

Lagstiftning och regelverk som styr och påverkar är bland annat det så kallade rörlighetsdirektivet i EU (2004/38/EG), kommunallagen, utlänningslagen, upphållsrätten och socialtjänstlagen.

Den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Enligt inkommen ansökan och utifrån uppgifter vid besök på socialförvaltningen bildades den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund” den 16 december 2014 vid ett konstituerande styrelsemöte där en styrelse valdes och där stadgar antogs. Beslut fattades också om att snarast kalla till ett årsmöte. Enligt uppgift kommer detta att hållas den 1 februari 2015. På årsmötet avser man välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig till socialt utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lunds kommun.

Föreningen har registrerats hos skatteverket och har erhållit organisationsnummer.

Föreningen är bildad ur en grupp på det sociala medlet Facebook med samma namn. Gruppen startades enligt den egna sidan för att skapa ett forum för de människor som vill hjälpa till att förbättra tiggares situation i Lund. Det medlemsantal som uppges i ansökan, 1424 personer varav 927 personer i Lund, är således taget från Facebookgruppen.

Föreningen driver i dag ett natthärbärge för EU-medborgare med plats för 18 personer.

Red’s kom:
Fel uppgift. Enligt hyreskontrakt finns 16 sängar.

Härbärget öppnades 141222.

Red’s kom:
Fel uppgift. Hyreskontrakt undertecknades 2014-12-23

De personer som söker sig till verksamheten erbjuds att övernatta. De besökande erbjuds kvällsmat och en frukostpåse. Vidare finns möjlighet att duscha och volontärer i verksamheten kan tvätta besökandes kläder. Enligt egen uppgift finns det ett fortsatt behov av fler platser för övernattning och man avser att söka fler lokaler som är lämpliga för natthärbärge. Verksamheten bygger i dag på ideella krafter och på bidrag från privatpersoner och organisationer.

I ansökan uppges att bidrag inkommit med omkring 11 500 kronor, varav 5 000 kronor är från ett tidigare lokalt politiskt parti och 6 500 kronor är från privatpersoner.
Enligt egen uppgift har föreningen i dag medel på omkring 2 000 kronor.

Red’s kom:
Socialförvaltningen har missat de ytterligare 10 000 kr som föreningen erhållit, men undanhållit Socialförvaltningen denna uppgift.

Ansökan om medel
”Hjälp tiggarna i Lund” ansöker om medel för verksamhet som startades den 23 december 2014 och som avser att bedrivas fram till och med den 31 mars 2015.

Den totala summan om 249 633 kronor fördelas på nedanstående beräknade kostnader:

Hyra för lokal 16 233 kronor

Red’s kom:
Januari-mars = 5 411 kr * 3 månader = 16 233 kr. Var perioden 2014-12-23–31 gratis?

Utspisning/löpande drift
34 800 kronor
Lönekostnad anställd 102 000 kronor
Arvodering volontärer 69 600 kronor
Övrigt/oförutsedda avgifter 27 000 kronor

Hyra av lokal
En av initiativtagarna till den ideella föreningen hyr från och med den 23 december 2014 en lokal/bostad med hyrestid 141223–150331. Detta skedde innan föreningen bildades och avsikten är nu att föreningen skall ta över hyreskontraktet.

Red’s kom:
Det avser den enda initiativtagaren i gruppen; Joakim Månsson Bengtsson, som tecknade hyreskontrakt innan bidrag erhållits.

Total kostnad för perioden är 16 233 kronor och inkluderar el, värme, vatten och bredband.
Enligt egen uppgift har räddningstjänst och kommunens stadsbyggnadskontor godkänt att lokalen/bostaden används till sovande gäster.

Föreningen har fått indikationer om att den kan hyra lokalen/bostaden även under perioden 151001–151231, då man avser att bedriva samma verksamhet.

Red’s kom:
Men inga indikationer fanns att lokalen/bostaden kunder hyras 2015-04-01–2015-09-30?

Utspisning/löpande drift
Föreningen tillhandahåller enklare matvaror för tillagning av kvällsmat och erbjuder också sina gäster en frukostpåse.
För perioden 150101– 150331 uppskattar föreningen att man kommer att ha kostnader på 34 800 kronor för utspisning och löpande drift. Kostnaden är då uppskattad till 22 kronor per person och natt och avser då både kvällsmat och frukostpåse.

Arvodering av anställd
Föreningen drivs idag helt av ideella krafter. Man har dock sett ett behov av anställd personal motsvarande en heltidstjänst som dock kan komma att fördelas på två eller tre personer.

Föreningen har beräknat kostnaden för personalen till sammanlagt 34 000 kronor per månad 150101–150331 med en sammanlagd kostnad på 102 000 kronor för perioden.

Red’s kom:
34 000 kr/mån i lönekostnad för en heltidstjänst. Ideell organisation?

Arvodering volontärer
Föreningens arbete bygger på ideella krafter men enligt förslag från styrelsen skall ett arvode med 200 kronor per arbetspass utgå till de som väljer att engagera sig i verksamheten. Föreningen har beräknat kostnaden för detta till 69 600 kronor för perioden 150101–150331 med förebehållet att en volontär kan välja att inte ta ut arvodet.

Red’s kom:
Vad händer med pengarna om det högst osannolika skulle inträffa att en volontär inte plockar ut arvodet?

Övrigt/oförutsedda avgifter
Föreningen har budgeterat för sammanlagt 27 000 kronor för övriga och oförutsedda utgifter för perioden 150101–150331. Här nämns kostnader för material som inte skänks till föreningen och kostnader för försäkring.

Red’s kom:
Försäkring för vad? Hemförsäkring?
Problemet är bara att ingen försäkring tecknats (fram till idag, och kanske ej heller senare), enligt vad som framgår av andra handlingar.
Smart att ansöka om pengar som sedan kan utnyttjas till precis vad man vill.

Övervägande
Den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” får anses vara aktiva inom socialnämndens verksamhetsområde och verksamheten är också ett komplement till nämndens verksamhet.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig också till socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det är inte så att de saknar eget boende. De har ett boende i sitt hemland, men har valt (utom i fall av människohandel) att missbruka EU’s fria rörlighet för att komma till Sverige och inte betala för något boende i landet.

Föreningen är nystartad och kommer inom det snaraste ha årsmöte där man ska välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Red’s kom:
Föreningen finns inte förrän t ex stadgar antagits. Hur kan en kommun bevilja pengar till en ej existerande förening?

Ansökan avser delvis kostnader retroaktivt, då t ex kostnad för hyra av lokal från slutet av december 2014 och övriga kostnader från 1 januari 2015.

Retroaktiva kostnader föreslås dock godkännas då ansökan inkommit så snart det varit möjligt på det nya året 2015 och då beslut först kan tas av socialnämnden 21 januari 2015.

Red’s kom:
Om man tecknar ett hyresavtal innan anslag beviljats måste det finnas finansiering för detta sedan innan. Något annat än att detta redan varit finansierat har heller inte antytts. Det är då synnerligen märkligt om Lunds kommun beviljar medel för den period som redan är finansierad.

Hyra av lokal
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för lokal under perioden 141223–150331 med sammanlagt 16 233 kronor. Kostnaden för lokalen är högst rimlig. Dock föreslås socialnämnden godkänna hyreskostnaden under förutsättning erforderliga tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och eventuellt miljöförvaltningen ges.

Red’s kom:
Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar jag erhållit rörande föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 16 300 kr/mån är ”högst rimlig” för härbärge till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Utspisning/löpande utgifter
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för utspisning och löpande utgifter. Det får anses rimligt att det finns möjlighet till enklare förtäring under verksamhetens öppettider. Beräknad kostnad för utspisning får ses som rimlig.

Red’s kom:
På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 11 600 kr/mån är rimlig för utspisning till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Arvodering anställd
En ideell förening förväntas drivas av företrädesvis ideella krafter som arbetar utan ersättning. Eventuellt kan dock aktiva medlemmar inom t ex styrelse, utskott eller annan verksamhet tilldelas ett mindre arvode.

Socialnämnden föreslås därför inte godkänna kostnad för anställd personal. Det finns i dag inget beslut om att person/personer skall anställas.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 102 000 kr som föreningen ansökt om för tre månaders heltidstjänst.

Arvodering volontärer
Socialnämnden föreslås inte heller godkänna kostnad för arvodering av volontärer, då arbete inom en ideell organisation företrädesvis får antas vara ideellt.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 69 600 kr som föreningen ansökt om för arvode till volontärer under tre månader.

Övrigt/oförutsedda utgifter
Det får antas uppstå kostnader för drift, material och andra utgifter för en ideell förening, inte minst i uppstartsskedet av en verksamhet. Föreningens verksamhet vilar i viss mån på donationer men får antas ha och komma att ha utgifter för bland annat drift och material.

Socialnämnen föreslås godkänna en kostnad om 5000 kronor i månaden för övriga och oförutsedda utgifter, det vill säga sammanlagt 15 000 kronor för perioden 150101–150331 som ansökan avser. Summan bedöms rimlig för att säkerställa verksamhetens behov.

Red’s kom:
På vilket sätt är det rimligt att bevilja 15 000 kr (av sökta 27 000 kr) för något man inte vet vad det är och med hänsyn till att även andra donationer ges?
Genom donationer från flera håll där de olika givarna inte vet vad föreningen fätt i övrigt kan det bli ett stort överskott och frågan är vad dessa pengar då används till?

Socialförvaltningens förslag till beslut
att anslå 66 033 kronor till föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” för försöksverksamhet med härbärge för utsatta EU-medborgare som vistas i Lund, 150101-150331.

att socialförvaltningen under försökstiden har regelbunden kontakt med föreningen ”Hjälp tiggare i Lund”

SOCIALFÖRVALTNNGEN

Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

BIL. #7: Artikel i SDS 2015-01-22

SDS skrev 2015-01-22:
Kommunfullmäktige beslutade i november förra året att avsätta 700 000 kronor till härbärge för EU-migranter och socialnämnden har nu delat ut 66 000 kronor till Föreningen Hjälp tiggare i Lund. Pengarna ska användas till hyra, mat och materialinköp för härbärget som finns på Smålands nation.
Pengarna ska räcka till och med mars månad – det är så länge man har kontrakt med Smålands bostäder.

Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för, och jag vet att det finns lika många till. Det skär i hjärtat att behöva neka någon att sova inomhus.

Red’s kom:
12-15 personer till 16 platser enligt hyreskontrakt men till 18 personer enligt uppgift från Joakim Månsson Bengtsson.
Man lyckas alltså inte ens fylla upp de platser som finns i härbärget.

SDS tillägger;
I kväll beslutas om bygglov för ytterligare ett härbärge i Helgeandskyrkans församlingshem, som ska drivas av volontärer från Hjälp tiggare i Lund. En volontärutbildning har precis hållits där, men organisationen är i skriande behov av fler volontärer.
– Det behövs fler om vi ska kunna utöka. Det handlar framförallt om nattjour, vi har fyra personer som jobbar kväll, natt och på morgonen, vi har inte öppet på dagtid, säger Joakim Månsson Bengtsson.

BIL. #8: Budget utan skriftlig ansökan 2015-05-30

2015-05-30 har föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansökt om ytterligare pengar för perioden 2015-04-01–2015-12-31
OBS! Ingen skriftlig ansökan finns. Den har endast skett muntligen med följande i vissa delar kryptiska budget som enda grund:

Hjälp Tiggare i Lunds budget för april – december 2015
Transport Faktisk kostnad = 4 000 kr/mån (Budget: 4 000 kr/mån) Transport som räkas in i Härbärgets kostnad
Summa: 9 000 kr

Red’s kom:
Här försökte Hjälp tiggare i Lund få bidrag på 27 000 kr specifikt för EU-migranters hemresor med formuleringen ”I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat”.
Dessa hemresor för EU-migranterna godkändes emellertid inte av Socialförvaltningen i Lund.

Hyra Faktisk kostnad = 5 500 kr/mån (Budget: 5 500 kr/mån) Inkluderar el, vatten, wifi
Lokal Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) T ex inventarie, wifi dosa
Summa: 54 000 kr

Mat Faktisk kostnad = 11 000 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) Mat + förbrukningsvaror
Summa: 99 000 kr

Försäkring Faktisk kostnad = 0 kr/mån (Budget: 5 000 kr/mån) Oklart hur mkt det kostar
Summa: 45 000 kr

Red’s kom:
Det innebär att HTiL inte haft någon försäkring 2014-juli 2015 !!!
HTiL lär heller inte lägga några pengar på försäkring till årets slut.

Administration Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 500 kr/mån) Främst mobilabonnemang, beräknas stiga pga ökad behov av tillgänglighet samt utökning av larm
Summa: 4 500 kr

(Personal Faktisk kostnad = 15 500 kr/mån (Budget: 15 500 kr/mån) Konstant kostnad)

Totalt: 37 000 kr/mån (Budget: 42 500 kr/mån) Försäkringskostnad ännu ej fastställd. Obs, i budget bör det ingå en kolumn för oväntade kostnader, ca 2 000/månad, vilket skulle motsvara ca 45 000 kr/mån (om försäkring kostar < 5000 kr)

Summa: 238 500 kr

Akut insats 10 000 kr/mån (Budget: 0 kr/mån) Finns ingen klar budget avsatt för detta, dock stadig kostnad

Red’s kom:
Denna luddiga post ansåg socialförvaltningen inte vara ok.

Analya Gômez, kassör
HTiL 150530

BIL. #9: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-06-03

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Red’s kom:
Det är alltså inte korrekt. Ingen ansökan har lämnats in enligt Socialförvaltningen i Lund. Det har endast skett muntligen.

Beslutsunderlag
KF beslut 2014-11-27, § 203

Ansökan om medel för verksamhet riktad mot gruppen utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har i januari månad 2015 beviljats medel med sammanlagt 66 000 kronor för att driva natthärbärge under perioden januari till och med mars 2015.

Föreningen har nu fattat beslut om att ha verksamheten öppen under hela år 2015. De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken. De har under de varmare månaderna på året valt att ha öppet klockan 19-09. Utöver natthärbärgesverksamheten bedriver föreningen förmedling av övernattningsplatser hos privatpersoner som valt att öppna sina hem för kortare eller längre tid. De bedriver också uppsökande och informerande arbete samt förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov.

Föreningens verksamhet finansieras av privata donationer. Föreningen har för tillfället två personer arvoderade på heltid, vilket finansieras av medel från Crossroads Lund.

Red’s kom:
Två personer på heltid!?

Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter. Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund. Vid ledig plats prioriteras unga ensamma kvinnor, gravida kvinnor, äldre personer och personer som är sjuka. De söker också lösningar vid akuta behov av plats.

Föreningen ansöker om medel för perioden april – december 2015 till kostnader enligt följande:

Transport 36 000 kronor
I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat

Hyra och lokal 54 000 kronor
Posten avser kostnad för hyra av lokal med 5500 kronor per månad. I posten ingår el, vatten, inventarier och tillgång till bredbrand.

Mat 99 000 kronor
I posten ingår kostnader för middag och frukost som serveras de som övernattat. Det förekommer även att ytterligare personer ur gruppen bjuds in. I posten ingår också kostnader för förbrukningsmaterial.

Försäkring 45 000 kronor
Kostnaden är en uppskattning då försäkring inte har tecknats.

Administration 4500 kronor
I posten ingår kostnader för telefonabonnemang. Kostnaderna kan komma att stiga vid behov av fler abonnemang och vid behov av larm

Sammanlagt 238 500 kronor

I enlighet med ovanstående föreslagen handlingsplan för socialförvaltningens arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun föreslås föreningen Hjälp Tiggare i Lund tilldelas medel med sammanlagt 211 500 kronor för verksamhet april – december 2015 enligt ovanstående med undantag för kostnader för transporter som avser enskilda personers resor till hemlandet.
En kostnad om 1000 kronor i månaden, sammanlagt 9000 kronor, för föreningens egna transporter bedöms som rimlig. Verksamheten kommer att kontinuerligt följas upp av socialförvaltningen.

Red’s kom:
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Socialförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor

Red’s kom:
Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för den EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.