Sundsvall lägger 1,5 miljoner kr på att finansiera EU-migranters tiggeri och kåkstad

Sundsvalls kommun har spenderat nästan en miljon kr av skattemedel på ca 80 EU-migranter under årets första 10 månader. För nästa år utökas budgeten för att försörja EU-migranterna till 1,5 miljoner kronor.

Det ska noteras att inga som helst positiva effekter har konstaterat genom att kommunen finansierar tiggeri av utländska medborgare. Tvärtom så saknar Sundsvalls försörjning av EU-migranter möjligheter att uppnå någon som helst positiv effekt.

Sundsvalls kommun avser också att framöver upprätta en kåkstad för EU-migranter finansierad med skattemedel, se nedan.

Här nedan följer Socialnämndens protokoll 2015-11-18:

§ 215 Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare
(SN-2015-00283-3)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. genomföra de åtgärder som beslutats av kommunfullmäktige 2015-09-28 och som innebär följande:
• Inrätta ett härbärge under vinterperioden
• Bedriva uppsökande verksamhet riktat mot barn
På sikt inrätta en plats för husvagnsuppställning
• Ge akut hjälp efter individuell prövning

2. hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 1,5 miljoner kr för 2016 med anledning av det samordningsuppdrag socialnämnden fått av kommunfullmäktige.

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-09-28 beslutat följande:
• Att fastställa inriktning för kommunens framtida inriktning av utsatta EU medborgare enligt alternativ 2 i koncernstabens skrivelse 2015-06-08
• Att ge socialnämnden samordningsansvaret för den framtida hanteringen av utsatta EU medborgare
• Att ingen avhysning av de EU medborgare som har inrättat husvagnsläger på Södra kajen ska ske innan annan lösning föreslagits
• Åtgärder inom den inriktning som kommunfullmäktige fastställer ska beslutas av socialnämnden senast 2015-11-18
• Att socialnämnden ska återkomma med finansieringen av kommunfullmäktiges beslutade inriktning i ett separat ärende till kommunfullmäktige senast i januari 2016
• Att ärendet ska återrapporteras till kommunfullmäktige i december 2016 i syfte att utvärdera effekterna av beslutat fullmäktige fattade 2015-09-28

Inriktningen enligt alternativ 2 i kommunfullmäktiges beslut kan innebära följande:
• Att kommunen inrättar ett härbärge under vinterperioden
• Att det finns uppsökande verksamhet som riktar sig mot barn
• Att kommunen inrättar en plats där utsatta EU medborgare och övriga medborgare kan ställa sina husvagnar
• Husvagnsuppställning utöver detta på kommunal mark tillåts inte
• Annan stödjande informativ kan bedrivas av kommunen efter ansökan om EU medel
• Akut hjälp kan ges efter prövning i det enskilda fallet

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska socialnämnden senast 2015-11-18 besluta om åtgärder med den inriktning kommunfullmäktige fastställt samt i januari 2016 återkomma till kommunfullmäktige i ett separat ärende omkring finansieringen.

Kommunens kostnader för 2015 är fram till 2015-10-31 919.900 kronor.

För kommande samordningsuppdrag inklusive personalkostnader (en ½ tjänst som samordnare) beräknar socialnämnden 1,5 miljoner kronor för 2016.

Sundsvalls kommun, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun har tillsammans beviljats EU medel till ett treårigt projekt, Make Sense (Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norra Sverige) som riktar sig mot utsatta EU medborgare.
Se: 11 miljoner kr till EU-migranter i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall – Syfte okänt!
Socialnämndens arbete i frågan kommer därför att samordnas med detta projekt.

Red’s kom:
Social inkludering av rumänska och bulgariska medborgare i Sverige?

Dessa FEAD-pengar – som vi redan från början vet av erfarenhet inte kommer att tillföra något – får dock inte användas för t ex boende eller mat, utan i princip bara för ”information”. Se;
Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinfo till 700 tiggare
och;
Projekt startas för att informera EU-migranter om deras rättigheter i Sverige

Överläggning
Jan Björnefax (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag och föreslår en ny att-sats enligt följande:
– Att nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges beslut (daterat 2015-09-28) i frågan.
Detta med anledning av kommunens redan ansträngda ekonomi. Det finns i dagsläget inget som talar för att kommunens ekonomi kommer att vara bättre under år 2016.

Jonas Väst (S) med biträde av Johan Landström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Malin Larsson ställer de två förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutat enligt Jonas Västs (S) förslag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse Samordningsansvar för framtida hantering av utsatta EU-medborgare
• Bilaga Best-Resultatrapport.pdf
• Bilaga Kopia av Fläsian-Södra kajen.xlsx

Uppföljning av beslut
Återrapportering till kommunfullmäktige i december 2016

De som tog ovanstående beslut i det vänsterstyrda Sundsvall är;
Malin Larsson (S) ordförande
Jonas Väst (S) v ordförande
Jenny Bjerkås (S)
Ulf Sjölinder (S)
Annika Söderberg (S)
Leif Viklund (S)
Niklas Evaldsson (V)
Johan Landström (FP)
Anna Edin (C)
Hans Brynielsson (KD)
Alicja Kapica (M)
Per-Magnus Forsberg (M)Tiggare
Se även bl a;
Falska rykten om gratis bostäder i Sverige cirkulerar i Rumänien – Anstormning av EU-tiggare

EU-tiggare tar med sig sina barn till Sundsvall – Bråk mellan EU-tiggare eskalerar

EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Sundsvall: Subventionerat boende för inte bara EU-migranter, utan alla världsmedborgare

Sundsvall bygger upp kåkstad för tiggare, humant och rakryggat?

Moderater i Sundsvall vill avhysa EU-migranter, men möter motstånd av bl a MUF

EU-migranter i Sundsvall flyttas till gratis härbärge över vintern

Gratis vinterhärbärge etc för 80 EU-migranter med 21 husvagnar i Sundsvall


Svenska hemlösa demonstrerar för att få samma rättigheter som EU-migranter


EU-migranters tiggeri löser fattigdomen, menar MUFs förbundsordförande Rasmus Törnblom


Tiggare i Hälsingland tjänar drygt 10 miljoner kr/år, skattefritt

Tiggare som inte drog in pengar dumpades av sin tiggarboss på E4:an


Vad är kostnaden för Sveriges 5.000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?

Kostnader för bostadslösa ökat med 45% på 2 år


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU-tiggare – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-tiggare se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *