Stöldliga med ”EU-medborgare” utvisas inte

I en artikel av Public Service om en stöldliga som opererat i Sverige framgår att bara två av fem ”EU-medborgare” straffats tidigare. Men varken de två som fick fängelse eller övriga tre utvisas. Detta känns inte acceptabelt.

Även om det aviserats strängare straff för vissa typer av brott så måste även regelverket för utvisning skärpas. Rent allmänt borde såpass små brott som snatteri leda till utvisning för varje utländsk medborgare som inte har ett permanent boende i Sverige.

För grövre brott måste rimligtvis utvisning vara standard för utländska medborgare, med minsta möjliga hänsyn till alla övriga omständigheter.

Till syvende och sist handlar det om att skydda det egna landet och sända tydliga signaler om att det inte lönar sig att resa till Sverige för att begå brott. Då kan man inte fortsätta att dalta med brottslingar från andra länder:

Natten den 7 december såg säkerhetspersonal på en övervakningsfilm att en person tog sig in på en byggarbetsplats i Knivsta.
När polisen kom till platsen hittade man säckar fyllda med verktyg, och lyckades spåra upp fem personer som nu döms vid Uppsala tingsrätt.

De fem männen, som är omkring mellan 20 och 40 år gamla, träffades i Stockholm.

Svensk medias kod: ”EU-medborgare”

Alla fem är EU-medborgare, och två av dem hade bara varit i Sverige i fyra dagar när de gav sig iväg i två bilar för att leta efter kablar och aluminium, i hopp om att kunna tjäna pengar.

Red’s kom:
Här får då var och en tolka vad Sveriges politiskt korrekta medier skriver.

Generellt gäller att om det inte framgår av artikeln att det handlar om svenska medborgare så får vi förutsätta att det handlar om utländska medborgare.

I detta fall används ordet EU-medborgare, vilket förvisso inkluderar svenska medborgare, men i medias terminologi vet vi då att det inte handlar om svenska medborgare.

Här får vi lägga ihop ordet ”EU-medborgare” och ”kablar och aluminium”. Det begränsar urvalet till Östeuropéer/resandefolket (Irland/England), men mest troligt är att det handlar om antingen s.k. ”EU-migranter” eller baltiska medborgare (Litauen, Lettland, Estland).

Att de hamnade just i Knivsta ska ha varit en slump.

Red’s kom: Det var säkert ingen slump att de träffades i Sverige.

De tog sig in på byggarbetsplatsen där de bröt sig in i en container. I den hittade de verktyg som de la i säckar, berättade männen själva under rättegången.

En av männen ska inte ha deltagit i att tömma containern, men ska däremot ha tagit strålkastare från en grävmaskin.

När polisen kom till platsen blev åtminstone två av männen rädda och klättrade upp i ett träd för att gömma sig från polisen.

Låga straff och ingen utvisning

Två av de fem männen döms nu av Uppsala tingsrätt till två månaders fängelse. Tingsrätten anser att straffvärdet för de övriga tre är två månaders fängelse, men dömer dem till villkorlig dom då de är ostraffade sedan tidigare.

Trots att de fem männen aldrig kunde lämna platsen med stöldgodset anser tingsrätten att de gjort sig skyldiga till fullbordat brott, eftersom de brutit upp låset till containern och tagit verktygen därifrån. Verktygen var värda sammanlagt 230 000 kronor, medan strålkastarna var värda nära 17 000 kronor.

Åklagaren yrkade på utvisning för männen, men tingsrätten anser inte brottsligheten är tillräckligt grov för att utvisa EU-medborgare.

Red’s kom:
Med andra ord så var det domstolens mening att dessa ”EU-medborgare” inte kommer att fortsätta med sin brottsliga verksamhet.

Regelverk utvisning/avvisning

Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd (8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716)), av hänsyn till allmän ordning och säkerhet (8 kap. 7 a § samma lag) eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse (8 kap. 8 § samma lag).

Utlänningslagen (2005:716):

8 kap. Avvisning och utvisning
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om avvisning och utvisning.
Bestämmelser om utvisning på grund av brott finns i 8 a kap.
Bestämmelser om utvisning av hänsyn till rikets säkerhet och på grund av befarad brottslighet enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Förutsättningar för avvisning och utvisning av andra utlänningar än EES-medborgare och deras familjemedlemmar Lag (2014:198).

/Träder i kraft I:2016-10-15/
2 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas
1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i Sverige,
2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,
3. om han eller hon har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna Sverige efter att viseringstiden eller den viseringsfria tiden har löpt ut, under förutsättning att han eller hon inte har uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att vistas i Sverige,
4. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som krävs för inresa där,
5. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,
6. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), eller
7. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som avses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på att utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa eller vistelse i den staten. Lag (2016:875).

8 a kap. Utvisning på grund av brott

Förutsättningar för utvisning av andra utlänningar än EES-medborgare och deras familjemedlemmar
1 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. En sådan utlänning får utvisas också om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till en annan påföljd.

Utvisning får dock ske endast om utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om
1. gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller
2. brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar. Lag (2014:198).

2 § När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 1 §, ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta
1. utlänningens levnadsomständigheter,
2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med honom eller henne, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas,
3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

Red’s kom:
Här måste ovanstående punkter definieras tydligare och få en i lagtexten uttalad avsevärt mindre betydelse för frågan om utvisning.

Barn och övriga familjeförhållande ska få markant mindre vikt och för punkt 1 ska det enda som beaktas vara om utlänningen har en fast anställning i Sverige och en kompetens som är av tydlig och markant vikt för Sverige. För punkt 4 ska ingen hänsyn tas till denna överhuvudtaget om utlänningen vistats kortare tid än 5 år i Sverige – fram till datum för brott.

En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i Sverige får utvisas enligt 1 § endast om han eller hon har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här.

Red’s kom:
Här måste rimligtvis ovanstående vara av mindre betydelse. Dvs kravet på att det ska handla om ett ”synnerligen grovt brott” ändras och tolkningen av ”allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet” görs friare (t ex till att det finns en risk för fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna i Sverige).

Utvisning får också ske om utlänningen i Sverige eller utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta med sådan verksamhet här.
Av 21 kap. 9 § och 22 kap. 5 § framgår att en utlänning som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd enligt 22 kap. 2 eller 3 § får utvisas enligt 1 § endast om det finns sådana omständigheter som anges i andra stycket. Lag (2014:198).

3 § En utlänning får utvisas enligt 1 § endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes eller om han eller hon då varit bosatt i Sverige sedan minst fem år.

En utlänning får inte utvisas enligt 1 § om utlänningen kom till Sverige innan han eller hon fyllde 15 år och hade vistats här sedan minst fem år när åtal väcktes. Lag (2014:198).

4 § När en fråga om utvisning enligt 1 § prövas ska hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs. Lag (2014:198).

Förutsättningar för utvisning av EES-medborgare och deras familjemedlemmar
5 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får utvisas ur Sverige om de förutsättningar som anges i 1 § är uppfyllda och det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.
Det som föreskrivs i 2–4 §§ i fråga om utvisning enligt 1 § gäller även vid utvisning av en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare enligt denna paragraf. Även det som föreskrivs i 8 kap. 12–14 §§ i fråga om utvisning enligt 8 kap. 11 § gäller vid utvisning enligt denna paragraf.

En medborgare i ett annat nordiskt land får utvisas enligt denna paragraf endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade varit bosatt i Sverige sedan minst två år när åtalet väcktes. Lag (2014:198).

Avvisning får ske av en utlänning enligt 8 kap. 1 § eller 2 § utlänningslagen (2005:716).

Källa: SVT Nyheter Uppsala

SVT:s förhållningsregler om ”känsliga” ord som EU-migrant:
Medarbetare på SVT Nyheter ska alltid ifrågasätta om en människas ursprung är relevant för nyheten och kunna motivera varför.
I ett inslag som vi sänt nämndes att en belgisk advokat som tog sig an terrormisstänkta, hade marockansk bakgrund. Det kan vara relevant i sammanhanget, men bara om advokaten själv lyft det som viktigt, och då bör förklaring redovisas.


Se även bl a;
Ordet EU-migrant tolkas av Institutet för språk och folkminnen och SVT

Fi vill inte ha ord som tiggare eller EU-migrant för tiggare

Åsa Romson kallar romer för zigenare, vad är fel med ordet zigenare?


Har folket inte rätt att veta om brott begås av personer med utländsk härkomst?

Minst 15,5% av flyktingar begår brott…

Sverige flest våldtäkter

Hög brottslighet bland utlandsfödda döljs av media


Public Service beskriver partiskt att media är opartisk

Erika Bjerström frågar om hon måste rapportera neutralt i Public Service!


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *