Regeringen vill säkra romer och resandes rättigheter – Enkät

Regeringen har tillsatt en utredare i syfte att ”säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter”. Vad detta innebär kan man spekulera länge och mycket i, men kanske den enkät som lagts ut på Internet (och som vem som helst – även majoriteten – kan fylla i) ger någon ledtråd?

Enkäten (länk) som lagts ut på initiativ av utredaren Lennart Rohdin inleds med:

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Romska Ungdomsförbundet och Föreningen RUNG – Resandefolket.

Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan förening för romer eller resande som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till romer och resande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.

Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.
Dina svar på denna enkät är anonyma.

Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.

/Lennart Rohdin, särskild utredare om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)


För minoriteterna/minoritetsspråken har alltså Svenska kyrkan och RUNG tagit fram en online enkät bl a för Romer och resandefolket (utöver judar/jiddischtalande, samer/samisktalande, tornedalingar/meänkielitalande och sverigefinnar/finsktalande).

Man kan fråga sig om det är viktigare för Sverige att exkludera olika grupper genom att separera dem via språket från övriga i Sverige. Är inte integrering viktigare än exkludering för S+MP-regeringen?

Enkäten för romer och resande ligger öppen på Internet och frågorna ser ut så här:

1.Vilken kommun bor du i?

2. Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som
Kvinna
Man
Annat/både man och kvinna
Vet ej/vill ej svara

3. Din ålder?

4. Vilket språk talar du?
Romani kale
Romani lovara
Romani kaldaras
Romani arli
Svensk romani/resanderomani/resanderomska
Annat
Jag talar inget romskt språk

5. Är det viktigt för dig att få tala ditt romska språk?
Ja
Nej

Red’s kom:
För Sverige och för romernas/resandefolkets möjlighet att integreras i Sverige vet vi att detta inte är viktigt.
Romerna – som styrs starkt av de traditioner som gör dem svårintegrerade – kommer givetvis att svara Ja på denna fråga samt på fråga 6-9.
Men är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på?

6. Är det viktigt för dig att ditt romska språk får stöd att leva vidare bland barn och ungdomar i Sverige?
Ja
Nej

7. Anser du att det är viktigt att kunna tala ditt romska språk i kontakter med myndigheter?
Ja
Nej

8.Är det viktigt, enligt din mening, att det finns offentlig service på ditt romska språk på hemorten?
Ja
Nej

9. Skulle du använda dig av service på ditt romska språk om det fanns möjlighet till det?
Ja
Nej
Vet ej


10. Erbjuder din kommun äldreomsorg till någon del på ditt romska språk?
Ja
Nej
Vet ej

Red’s kom:
Är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på, istället för att försöka integrera romerna i det svenska samhället?

11. Erbjuder din kommun förskola till någon del på ditt romska språk?
Ja
Nej
Vet ej

Red’s kom:
Är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på, istället för att försöka integrera romerna i det svenska samhället?

12. Erbjuder din kommun modersmålsundervisning i skolan på ditt romska språk?
Ja
Nej
Vet ej

Red’s kom:
Är det verkligen något som Sverige ska lägga resurser på, istället för att försöka integrera romerna i det svenska samhället?

13. Behöver du hjälp på grund av språket t.ex. när du besöker vårdcentralen eller har kontakt med myndigheter?
Aldrig
Ibland
Ofta

Red’s kom:
Varför ska alla vårdcentraler och myndigheter erbjuda hjälp på det romska språket istället för att romerna lär sig svenska?

14. Finns det enligt dig särskilda hälsoproblem bland romer och resande?
Ja
Nej
Vet ej

Beskriv vilka hälsoproblem du avser

Red’s kom:
Om SD ställt ovanstående fråga så hade det fått stora rubriker i Sveriges starkt vänstervridna och politiskt korrekta media, och alla politiker hade förfasat sig över att de kunnat fråga om något sådant; ”En viss folkgrupp kan väl inte ha hälsoproblem som avviker från alla andra?”.


17. Hur väl svarar Sveriges Radio och Sveriges Television mot dina önskemål när det gäller program på ditt romska språk?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Inte alls

Red’s kom:
Frågor som denna visar på den djupa okunskapen hos dem som tagit fram frågorna.
De förstår inte ens något så elementärt att denna fråga omöjligen kan leda till något meningsfullt utan att respondentens kunskap om vad som finns på det romska språket – t ex Radio Romano.


21. Visste du om att romer och resande är en nationell minoritet i Sverige?
Ja
Nej

22. Visste du om att romani chib är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige?
Ja
Nej

Red’s kom:
Här kan man fråga sig varför romer och resandefolket är en nationell minoritet i Sverige och varför romani chib är ett språk som Sverige ska lägga resurser på istället för att romer förbättrar sina språkkunskaper i landets språk.


Regeringen skriver följande:

Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Utredaren ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Utredaren ska bl.a.

• genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,

• analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,

• föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,

• utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och

• se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Red’s kom:
Eftersom regeringen misslyckats med integreringen av romer i Sverige så väljer regeringen att göra något som är meningslöst för Sverige och skadligt för romerna men som kan vändas till att politikerna framstår som goda.

Se även bl a;
80% av Sveriges romer har inte integrerat sig i samhället – Kostnad: 560 miljarder kr

Hur löses problem med romer som inte vill integreras i Sverige?


Hjälp Västerbottens tiggare känner sig motarbetade av alla

Romers och Resandes förening i Blekinge‬ upprörda över regeringens riktlinjer för EU-migranter

Vänsteraktivister kräver att media censurerar information om EU-migranter

RUNG råder romer att inte rösta på S eftersom Löfven överväger tillståndsplikt för tiggeri


Thomas Hammarberg & Faktums chefredaktör vet inte vad rasism är


3 romska kvinnor kräver 45 000 kr för att de inte fick bära folkdräkt på nattklubb


Svenska folket flyr Svenska kyrkan – Skälet: kyrkans politisering


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *