Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Jag har tillskrivit Räddningstjänsten Syd för att försöka påverka dem att agera på något sätt för att säkerheten i EU-migranternas läger vid Industrigatan i Malmö i alla fall skulle uppfylla en bråkdel av de krav som annars normalt ställs.

Byggnaderna i Kv Brännaren 19 står väldigt tätt, är träkonstruktioner och innehåller hembyggda kaminer. Detta dessutom samtidigt som det förekommer öppna eldar kloss intill träbyggnaderna.

Men Räddningstjänsten vill (som alla andra) avvakta och hoppas att någon annan myndighet ska göra något så att de slipper upprätthålla regelverket.

Skriftväxlingen följer här;

1.
Till: info@rsyd.se
Kopia: tillsyndirekt@rsyd.se
Datum: Mån, 16 Feb 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan

Jag undrar om Räddningstjänsten i Malmö utövar tillsyn av Romernas läger på Industrigatan-Nobelvägen?

Detta enligt bl a SFS 2003:778;
2 kap.
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

3 kap. Kommunens skyldigheter
Förebyggande verksamhet
1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

5 kap. Tillsyn
1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens område och av länsstyrelsen inom länet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller, i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen bestämmer, utövar den centrala tillsynen. Lag (2008:1405).
2 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på dennes bekostnad.
3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillsynen.
4 § Kommunen får föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 §.

Har fastighetsägaren (”Industrigatan i Malmö” / ”Granen Exploateringsfastigheter Holding I AB”) fått direktiv (vite) av Räddningstjänsten/kommunen hur brandrisken med bl a de brasor/öppna eldar som varje dag och hela tiden förekommer på tomten ska hanteras?

Vilka åtgärder har vidtagits av Räddningstjänsten och kommunen avseende brandriskerna, etc, på aktuellt område?


2.
Från: Viktor.Willhager@rsyd.se
Datum: Tis, 17 Feb 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan hanteras VWE

Vi känner till situationen på Industrigatan/Nobelvägen och har informerat både de som vistas där och övriga berörda myndigheter/förvaltningar om vilka åtgärder man bör vidta för att minska risken för olyckor, se även; Så jobbar Räddningstjänsten Syd med brandsäkerhet för EU-medborgare. Lagstiftningen om tillsyn och om att lämna redogörelse för sitt brandskydd som du hänvisar till är inte tillämpbar i detta fall.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Viktor Willhager
brandingenjör
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö
Telefon: +46465404695
Mobil: +46734439753


3.
Till: Viktor Willhager
Datum: Ons, 18 Feb 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan hanteras VWE

Jag undrar över vad som egentligen gäller avseende lagstiftningen, du skriver; ”Lagstiftningen om tillsyn och om att lämna redogörelse för sitt brandskydd som du hänvisar till är inte tillämpbar i detta fall.”.

• Jag bara tog ett exempel från lagstiftningen. Detta exempel tyckte jag i sig var fullt tillämpbart på romernas läger, och jag undrar därför varför Räddningstjänsten anser att ett läger som romerna byggt upp på Industrigatan/Nobelvägen inte lyder under något regelverk för brandskydd i samhället?

• Är det verkligen fritt för alla och envar att dagligen elda i tunnor och med öppna brasor på valfria platser i stadens centrum (utan ens något tillstånd för detta) med tidvis ganska omfattande rökutveckling till besvär för förbipasserande? Det finns inga regelverk som reglerar detta?


4.
Från: Viktor.Willhager@rsyd.se
Datum: Ons, 18 Feb 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan

För att lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska vara tillämpbar ska det finnas en byggnad eller anläggning. Definitionen för detta är inte knivskarp men beror delvis på om bygglov krävs, se BBR och Förebyggande brandskydd för byggnader och anläggningar.
Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du vill veta mer kan du kontakta någon av juristerna på MSB för mer information.

Det finns ett flertal regelverk som behandlar när, var och hur man får elda. I detta fall är det miljöbalken som är aktuell och miljöförvaltningen är därför bäst lämpad att svara på din fråga.


5.
Till: viktor.willhager@rsyd.se
Datum: Tor, 19 Feb 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan

Det är korrekt att om man utgår från lag lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och endast detta regelverk, så gäller denna lag för byggnader och anläggningar. Men frågan är;
• Vad är det som specifikt gör att Räddningstjänsten Syd inte definierar byggnaderna/anläggningarna på romernas ockuperade område som just byggnader eller anläggningar?

I LSO (2003:778) kan jag inte finna någon avgränsning för dessa två termer.

På det aktuella området (där det i övrigt inte verkar finnas någon utrustning för släckning av brand och för livräddning, enligt vad MSB föreskriver för ett område av denna typ) har det dessutom byggts upp allt mer avancerade byggnader de senaste veckorna samtidigt som lägret utökas.

PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen;
”Boverkets byggregler, BBR, gäller för byggnader. Enligt PBL är definitionen av en byggnad en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.”.

Boverkets definition av en byggnad är alltså till fullo överensstämmande med de byggnader som romerna uppfört på Industrigatan/Nobelvägen; varaktiga konstruktioner bestående av tak och väggar, varaktigt placerade på mark, avsedda att vara konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det kan omöjligen finnas några tveksamheter här om att romernas byggnader är byggnader per definition, vad jag kan se. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor torde således gälla för romernas läger.

Eftersom Räddningstjänsten Syd varit aktiv i vissa delar för detta område (med information till de som bodde där vid det tillfället) så tolkar jag det som att Räddningstjänsten redan tidigare definierat området som lydandes under LSO (2003:778). Varför skulle Räddningstjänsten annars ha gjort insatser på området?

Förutom ovanstående fråga om vad det är som gör att just Räddningstjänsten Syd gör en annan definition än Boverket och PBL uppstår alltså frågan;
• Varför och när har Räddningstjänsten Syd ändrat sin tolkning, på grundval av vad?

Dessa två frågor måste ju internt inom Räddningstjänsten Syd – alternativt via direktiv från högre ort till Räddningstjänsten Syd – ha utretts och motiverats skriftligt.


6.
Från: Viktor.Willhager@rsyd.se
Datum: Fre, 20 Feb 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan

Som jag skrev tidigare är definitionen av byggnad och anläggning inte knivskarp och någonstans går gränsen. Oavsett om det är att betrakta som byggnader eller inte har Räddningstjänsten Syd gjort bedömningen att det är information och rådgivning, inte tillsyn, som lämpar sig bäst i detta fall. Bedömningen kan ändras över tid men just nu anser vi som sagt att information/rådgivning är den metod som passar bäst. Bara för att myndighetsutövning genom tillsyn är möjlig, utifrån LSO, betyder inte det att det är den bästa vägen. Detta är en komplex situation och fler myndigheter/förvaltningar är involverade.

Du skriver vidare att vi har ändrat vår tolkning men 3 kap. 2 § i samma lag anger att En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Att Räddningstjänsten Syd informerar betyder inte nödvändigtvis att tillsynsverktyget är tillämpbart eller lämpligt. Paragrafen som reglerar tillsyn utesluter inte att vi ger råd/informerar eller vice versa.

Om du har fler frågor rekommenderar jag dig att kontakta MSBs jurister.


7.
Till: viktor.willhager@rsyd.se
Datum: Sön, 8 Mar 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan

Har varit i kontakt med MSB’s jurister, och efter detta fått läget lite mer klart för mig. Vi kan nu konstatera att det som byggts upp på industritomten vid Industrigatan verkligen är att definiera som byggnader.

Medan jag undersökt de olika frågorna har det dessutom hänt en hel del sedan min föregående skrivelse till dig. Lägret har expanderat kraftigt på olika sätt. Förutom att det byggts upp många fler stugor (med dörrar och rejäla tak, delvis med nytt fint byggnadsvirke) så har det tydligen tillkommit en hel del kaminer/värmekällor. När man tittar på hur det ser ut idag så står skorstenarna tätt inne på området.

Brandfaran måste nu vara extremt överhängande med alla dessa öppna brasor, alla nytillkomna kaminer/värmekällor/matlagningsutrustning, och inte bara många nya stugor utan även många nya husvagnar och fordon i olika former och storlekar. Allt packat extremt tätt intill varandra, ofta ca ½-1 meter mellan bostäderna.

Med detta i åtanke måste det vara av synnerlig vikt att Räddningstjänsten Syd vidtar konkreta åtgärder och tillsyn så att regelverken upprätthålls. Inte bara information och rådgivning. Det handlar trots allt om människoliv.


8.
Från: Viktor.Willhager@rsyd.se
Datum: Fre, 20 Mar 2015
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan

Tack så mycket för dina synpunkter, vi håller med om att det är viktigt med ett bra brandskydd. I aktuellt ärende anser vi att information/rådgivning och samverkan med övriga myndigheter är bästa vägen för att nå dit.

9.
Till: viktor.willhager@rsyd.se
Ämne: Tillsyn av brandriskproblem, etc på Industrigatan
Datum: Mån, 23 Mar 2015

Du skrev själv tidigare:
För att lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska vara tillämpbar ska det finnas en byggnad eller anläggning.”.

Idag råder det ju inte längre några tveksamheter ifall lagen om skydd mot olyckor gäller. De permanenta byggnader som finns i EU-migranternas läger vid Industrigatan är klockrent definierade som byggnader enligt PBL (och alla tänkbara övriga regelverk). Alltså är det ostridigt att lagen om skydd mot olyckor gäller för byggnaderna som uppförts i Kv Brännaren 19.

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det bl a;
Förebyggande verksamhet
1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Som jag nämnt tidigare verkar det inte finnas någon utrustning för släckning av brand och för livräddning, enligt vad MSB föreskriver för ett område av denna typ.

Jag tycker att det av bl a denna anledning är lite märkligt att Räddningstjänsten Syd anser att det är tillräckligt med information, när regelverket i praktiken föreskriver tillsyn för dessa byggnader.

Ett stort antal av byggnaderna har den senaste tiden tillförts hembyggda kaminer med skorstenar av tveksam kvalitet. Byggnaderna är alla träkonstruktioner med brandfarligt material. Dessutom har byggnaderna uppförts med extremt lite utrymme mellan dem, ibland bara centimeter. Öppna eldar syns hela tiden bara någon meter från träbyggnaderna. Börjar det brinna i bara en av byggnaderna gissar jag att ett stort antal byggnader kan vara övertända inom bara ett fåtal minuter. Kan något bli farligare än detta?

Jag förstår att det är en ”känslig fråga” och att Räddningstjänsten Syd av praktiska skäl valt att behandla EU-migranterna annorlunda jämfört med om det varit svenska medborgare, men samtidigt kan man tycka att regelverken borde gälla likadant i Sverige för alla, oavsett ursprung på dem det berör.

Jag förstår också att Räddningstjänsten Syd vill avvakta för att se om det är någon annan myndighet som agerar först, men under tiden kan olyckor inträffa som hade kunnat undvikas med rätta åtgärder. Räddningstjänsten har ju en roll att sköta som ska vara oberoende av andra myndigheter, etc.

En sista fråga, dock viktig sådan;

Där jag bor kräver Räddningstjänsten – efter 60 år – enormt mycket åtgärder i och runt fastigheten (nödbelysningar, uppmärkta utrymningsvägar, stegar överallt, brandlarm, speciell uppfart för brandbilar, etc, etc). En lång rad åtgärder, till den grad att det nästan får ett löjets skimmer över sig, och till mycket stora kostnader. Jag förstår inte varför det ska vara så enormt stor skillnad i kraven mellan den fastighet där jag bor och den där romerna bor.
• Hur motiverar Räddningstjänsten denna extrema skillnad i kraven för boende där exakt samma regelverk gäller?


Det måste nog till fler som anmäler kåkstaden till Räddningstjänsten, om någon ska reagera.

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *