Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Fastighetsägaren till det område i Malmö som EU-migranter ockuperat har 2015-04-01 lämnat in en polisanmälan angående Grovt olaga intrång alternativt olaga intrång samt Grovt egenmäktigt förfarande alternativt egenmäktigt förfarande.

Det framgår inte om, och i så fall hur, polisen bemött denna polisanmälan. Man kan dock förutsätta att det blir det traditionella svaret från polisen; ”Förundersökning inleds inte” och ”Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”. Dessa svar ger polisen i princip alltid på polisanmälningar utan motivering, oavsett vilka argument som framförs och oavsett hur enkelt det är att utreda brottet.

POLISANMÄLAN


Polismyndigheten i Skåne
205 90 Malmö

Göteborg den 2 april 2015

ANMÄLAN OM PÅGÅENDE BROTT SAMT BEGÄRAN OM INGRIPANDE ENLIGT POLISLAGEN

Anmälare:
Industrigatan i Malmö AB, 556346-4113
Box 55398 102 16 Stockholm

Ombud:
Jur. kand. Jonas Öjelid
Law & Solution Sweden AB
Box 111 04
404 23 Göteborg

Brott som anmälan avser:
Grovt olaga intrång alternativt olaga intrång
Grovt egenmäktigt förfarande alternativt egenmäktigt förfarande

I egenskap av ombud för Industrigatan i Malmö AB, nedan ”Fastighetsägaren”, får jag anföra följande.

1. BAKGRUND

1.1 Fastighetsägaren äger fastigheten Malmö Brännaren 19 på Industrigatan i Malmö (”Fastigheten”). Fastigheten är en industrifastighet och förvärvades av Fastighetsägaren den 31 december 2010.

1.2 På Fastigheten, och på intilliggande fastigheter, finns miljöföroreningar i marken som gör att Fastigheten i sitt nuvarande skick är olämplig för bostadsändamål. På sikt planerar Fastighetsägaren att sanera marken och därefter bygga bostäder på Fastigheten. I nuläget bedriver Fastighetsägaren ingen aktiv verksamhet på Fastigheten.

1.3 Fastighetsägaren har den 21 augusti 2013 träffat arrendeavtal med Q-Park om att sköta betalning och utfärdande av kontrollavgifter för den del av Fastigheten som utgör parkering, bilaga 1. På Fastigheten finns uppsatta skyltar som tydligt anger att viss del av Fastigheten är parkering.Klicka här för en större bild

1.4 Under hösten 2014 började ett fåtal människor att vistas regelbundet och sedermera även bosätta sig på Fastigheten. Fastighetsägaren informerade vid flera tillfällen personerna muntligen om att det inte var tillåtet att bo på Fastigheten.

1.5 Den olovliga bosättningen har därefter fortsatt och det antal personer som olovligen bor på Fastigheten har ständigt ökat. Den olovliga bosättningen pågår dels på den del av Fastigheten som är avsedd för parkering och dels på andra delar av Fastigheten.eu-migranter_malmo_avhysning_overklagan_8

1.6 Fastighetsägaren har aldrig gett något muntligt eller skriftligt samtycke till någon av dessa personer att bo på Fastigheten. Fastighetsägaren har inte heller på något sätt agerat som att personerna skulle ha rätt att bo på Fastigheten.

1.7 Det är uppenbart att all form av samtycke till den olovliga bosättningen saknas och att det inte finns något som har kunnat ge de aktuella personerna skäl att tro att den olovliga bosättningen skulle vara tillåten.

2. NUVARANDE SITUATION PÅ FASTIGHETEN

2.1 På den olovliga bosättningen på Fastigheten uppehåller sig idag omkring 200-250 personer. Samtliga personers identitet är okänd. På Fastigheten finns också ett 30-tal fordon som får antas tillhöra de olovligt boende personerna.

2.2 På Fastigheten har det byggts ungefär ett 50-tal enkla hus som är placerade tätt intill varandra. Uppförandet av ytterligare sådana enkla byggnader pågår alltjämt.

2.3 Parkeringen går inte att använda på normalt sätt, eftersom större delen av parkeringsytan upptas av den olovliga bosättningen och av fordon som måste antas tillhöra de olovligt boende personerna.

2.4 På grund av det stora antalet personer som bor på Fastigheten produceras det en betydande mängd hushållssopor. Dessa hushållssopor slänger de boende personerna på Fastigheten.

2.5 Produktionen av hushållssopor, tillsammans med det faktum att det finns miljöföroreningar i marken på Fastigheten, gör Fastigheten mycket olämplig som plats att bo på innan den har kunnat saneras. Mängden hushållssopor innebär också en sanitär olägenhet med fara för de olovligt boende personernas hälsa. Risken för smitta och sjukdomar kan också antas öka med varmare väder när exempelvis matrester i hushållssoporna möglar eller ruttnar.

2.6 De hushållssopor som slängs på Fastigheten har också medfört omfattande problem med möss, som lever i och omkring hushållssoporna. Detta är ett betydande problem för de hyresgäster som finns på intilliggande fastighet. Den stora förekomsten av möss innebär också en hälsorisk för de olovligt boende på Fastigheten.

3. FASTIGHETSÄGARENS VIDTAGNA ÅTGÄRDER

3.1 Fastighetsägaren har begärt handräckning hos kronofogden. Varken vanlig eller särskild handräckning kan komma i fråga, eftersom det alltid krävs att motpartens/motparternas namn och personnummer kan anges för att kronofogden ska kunna behandla en sådan ansökan.

18 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning jämte 33 kap 1 S rättegångsbalken, prop. 1989/90:85 s 51. Se även Häggman m fl, Betalningsföreläggande och handräckning, s III

Red’s kom:
Enligt kronofogden behövs inte personnummer (av den enkla anledningen att alla inte har ett sådant). Det räcker med namn, så länge det går att unikt identifiera personerna.

3.2 Fastighetsägaren har varit i kontakt med polismyndigheten i Skåne vid flera tillfällen för att försöka få polisens hjälp att avlägsna personerna från Fastigheten. Vid dessa kontakter har polisen uppgett att några åtgärder inte kommer att vidtas och istället hänvisat till kronofogden.

3.3 Det finns ingen laglig möjlighet för Fastighetsägaren att agera på egen hand. Om Fastighetsägaren på egen hand skulle avhysa personer från Fastigheten, eller inhägna Fastigheten medan personer finns kvar på Fastigheten, skulle detta vara ett brottsligt agerande.

3.4 Fastighetsägaren har satt upp information på svenska, engelska och rumänska om att det inte är tillåtet att bo på Fastigheten och att polisanmälan kommer att göras den 2 april 2015 om den olovliga bosättningen inte har upphört då. Lydelserna av den information som har anslagits framgår av texterna i bilaga 2-3.

Anumt Importan
Este Interzis acest.
Teritoriv ce este privat.
Vei pârâsi acest teritoriv.
Ilegal ocupat cel târziu pe data de 2 Aprilie.
Cel ceva prins på acest loc dupâ
Data de 2 Aprilie va fi denuntat la Politie prins si dat in judecatâ.
Reprezentantul juridic Al domeniului
Jonas ÖjeIid Law&Soloution
Granen Fastighetsutveckling

Anumt Importan
Locul este proprietate paricularä si nu este permis sâ locviesti pe teritoriul privat.
Cel cenu va pârâsi acest domeniu cel târziu pe data de 2
Aprilie va fi denuntat la Politie.
De câtre proprietarul acestui domeniu si va fi prins de Politie si dat in judecatâ pentru delict.
Cu Amabilitate
Granen Fastighetsutveckling
Reprezentat de
Jonas Öjelid Law&Soloution

3.5 Informationen har anslagits på flera olika platser på Fastigheten på det sätt som framgår av bilaga 4. Informationen har anslagits på Fastigheten klockan 10.00 varje dag under perioden den 23-26 mars 2015 av fastighetsskötaren Crister Nilsson.

3.6 Klockan 10-12 den 23 mars , klockan 10-12 den 25 mars, klockan 10-11 den 26 mars och klockan 10-12 den 27 mars har det funnits en svensk-rumänsk tolk på plats på Fastigheten för att vid behov förklara innehållet i informationen för personerna på Fastigheten.

3.7 Närvarande tolk den 23 och den 27 mars var Elena Rosca. Närvarande tolk den 25 och den 26 mars var Irina Fazekas. Båda tolkarna bokades genom, och nås via, Språkservice Sverige AB (Box 17007, 200 1O Malmö).

3.8 Mellan klockan 10-11 den 26 mars och klockan 10-12 den 27 mars har även advokat Björn Cinthio från Advokatfirman Fernvall (Engelbrektsgatan 6, 211 33 Malmö) funnits på plats på Fastigheten för att besvara frågor från personerna på Fastigheten kring den polisanmälan som Fastighetsägaren har informerat om kommer göras.

4. GÄLLANDE RÄTT

4.1 Brottet olaga intrång

4.1.1 De olovligt boende personerna har obehörigen inträngt och kvarstannat på Fastighetsägarens Fastighet. Gärningarna har skett uppsåtligen. Fastighetsägaren har till och med uttryckligen informerat genom skriftlig information på svenska, engelska och rumänska samt med hjälp av tillgänglig tolk på plats att intrånget inte är tillåtet.

4.1.2 Intrånget har föregåtts av planering och har blivit mer omfattande efterhand. Att antalet personer som olovligen befinner sig på Fastigheten successivt ökar visar att det finns en gemensam avsikt bakom gärningsmännens agerande. Intrånget har dessutom varit omfattande och pågått under en mycket lång tid (omkring sex månader). Brottet bör därför bedömas som grovt.

4.2 Brottet egenmäktigt förfarande

4.2.1 De olovligt boende personerna har olovligen rubbat Fastighetsägarens besittning till Fastigheten och har också omöjliggjort användning av parkeringen på Fastigheten, eftersom den olovliga bosättningen blockerar parkeringsplatserna. Förutom att förfarandet utgör ett olaga intrång, är det också ett egenmäktigt förfarande.

4.2.2 Den olovliga bosättningen har gjort att Fastighetsägaren saknar faktisk möjlighet att disponera över sin egendom och att parkeringsplatserna inte kan nyttjas av annan. Brottet har dessutom pågått under lång tid (omkring sex månader). Förfarandet bör därför bedömas som grovt brott.

4.3 Ingripande enligt polislagen

4.3.1 Polisen har rätt att avvisa eller avlägsna personer från visst område eller utrymme om det behövs för att straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Som framgår av redogörelsen ovan handlar det här om pågående brott. Om avvisande eller avlägsnande inte är tillräckligt, har polisen rätt att istället tillfälligt omhänderta berörd/a person/er.

5. SAMMANFATTNING

5.1 Den uppkomna situationen — där kronofogden och polisen hänvisar frågan till varandra — har gjort att Fastighetsägaren står maktlös inför ett olovligt nyttjande av sin egendom. Även om det förstås är beklaglig situation som berör utsatta människor, kan ett brottsligt agerande inte få fortgå utan att polisen agerar.

5.2 Olovliga bosättningar är ett samhällsproblem som förekommer på flera platser runt om i landet. Problemet varken kan eller bör lösas genom att ansvaret övervältras på enskilda fastighetsägare.

5.3 Fastighetsägaren begär att polisen omgående utreder den pågående brottsligheten på Fastigheten i form av (grovt) olaga intrång och/eller (grovt) egenmäktigt förfarande. Fastighetsägaren vill bli informerad om samtliga beslut som fattas inom ramen för förundersökningen.

5.4 Fastighetsägaren begär även att polisen, med stöd av 13 § polislagen, avvisar eller avlägsnar de olovligt boende personerna från Fastigheten. Om detta inte är tillräckligt begärs att de olovligt boende personerna tillfälligt omhändertas.

Polislagen §13

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.
Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

Bilagor

1. Avtal mellan Fastighetsägaren och Q-Park (Detta avtal gäller från och med 2013-08-01 till och med 2014-12-31)

2. Den text som anslagits på Fastigheten, version 1 av 2

3. Den text som anslagits på Fastigheten, version 2 av 2

4. Foto utvisande hur informationen har anslagits på Fastigheten

5. Fullmakt

6. Firmateckning FastighetsägarenKlicka här för en större bild

Se även bl a;
Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö


Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite


Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt


Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *