Permanent året-runt-härbärge för EU-migranter i Luleå, 2 miljoner kr/år – i strid med lagen

Luleå kommun vill tillsammans med svenska kyrkan öppna ett härbärge för hemlösa.
Vi ser ett ökat behov bland hemlösa, säger socialchef Mikael Lekfalk, som utrett frågan sedan i februari.

Red’s kom:
EU-migranter är emellertid inte hemlösa. De är turister som saknar laglig rätt att överhuvudtaget vistas i Sverige om de inte kan försörja sig på egen hand. Dvs EU’s fria rörlighet gäller inte för dem som inte kan bekosta boende för sig själva.

Endast Moderaterna emot försörjning av EU-migranter

På måndagen presenterades upplägget för kommunstyrelsens arbetsutskott. En majoritet sade ja till förslaget, medan moderaterna är emot.

Det var under vintern 2014/15 som Luleå kommun vidtog akuta åtgärder för att hjälpa EU-migranter i deras utsatta position. Två tillfälliga boenden upprättades i Svartöstaden respektive Gammelstad.

Nu kommer ett förslag om ett permanent härbärge.
– Vi har hittat en lösning i sambete med ideella organisationer, främst svenska kyrkan. Vi har ingen lokal klar, men det arbetet kommer att intensifieras efter att politikerna gett klartecken, förklarar Mikael Lekfalk.

Året-runt boende för 16 EU-migranter

Härbärget ska innehålla 16 platser. Det ska vara öppet året runt och kommer att drivas med hjälp av ideella krafter.

Red’s kom:
Ideella krafterpå skattebetalarnas bekostnad.

Skattemedel finansierar lokaler och personal: 2 miljoner kr/år

Luleå kommun förbinder sig att betala för lokaler och personal. Satsningen beräknas att kosta två miljoner kronor per år.

Red’s kom:
De reella samhällskostnaderna kommer givetvis att bli avsevärt högre än dessa 2 miljoner kronor, om beslutet genomförs.

Boende för ”hemlösa” trots att EU-migranter inte är hemlösa

Tanken är att boendet ska vara öppet för hemlösa, men inte för personer med missbruksproblem som har andra härbärgen att vända sig till.

Svenska kyrkan ställer krav: Härbärge i centrala Luleå

Svenska kyrkan har begärt att härbärget ska placeras i anslutning till deras övriga verksamhet, vilket innebär att det tidigare boendet i Gammelstad inte kommer i fråga. I dagsläget ser härbärget ut att hamna i antingen Luleå centrum eller på bostadsområdet Örnäset.

Start 2016-01-01 eller tidigare

– Vi hoppas att öppna redan den första januari, men det kan bli tidigare om kylan sätter in, förklarar Mikael Lekfalk.

EFS-kyrkan stödjer förslag på boende för EU-migranter som finansieras med skattemedel

Josh Armfield från EFS-kyrkan uttrycker glädje över förslaget.
– Det är bra att något görs så att vi slipper uppleva samma kris som förra vintern. Det är bra att Luleå har en plan och är förberedd när kylan kommer.

Red’s kom:
Precis som Svenska kyrkan så verkar EFS-kyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) fiska efter bidrag så att de kan sysselsätta och försörja sig själva. Det är väldigt många kyrkor i Sverige som med EU-migranterna ser en möjlighet att få extra tillskott av skattemedel.

15 EU-migranter i Luleå idag som sover i bilar

Enligt Armfield finns det i dag ett 15-tal EU-migranter i Luleå som övernattar i sina bilar.

Red’s kom:
Så ett härbärge för dessa 15 EU-migranter ska kosta skattebetalarna drygt 133 000 kr per rom och år! Bara för själva boendet! Är detta seriöst?

2015-10-13 ska kommunstyrelsen ta beslut

Den 13 oktober kommer frågan att dyka upp på kommunstyrelsens bord.

Luleå inväntar INTE nationella riktlinjer

Luleå kommun inväntar också de nationella riktlinjer för utsatta EU-medborgare som kommer efter nyår av regeringens samordnare Martin Valfridsson.

Red’s kom:
Luleå inväntar inga riktlinjer. Gratis boende för andra länders medborgare införs innan dessa riktlinjer färdigställts.

Ej heller tar Luleå hänsyn till de signaler som redan givits av den nationella samordnaren och S+MP-regeringen (Åsa Regnér) som redan gått ut med – om än inte i de starka ordalag som borde vara fallet – att de planer Luleå har inte är hur Sverige ska agera eftersom det enbart fördjupar problemen för alla parter.

Att en kommun på detta sätt erbjuder boende utan kostnad för EU-migranter strider mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen.

En kommun får inte använda skattemedel för att idka välgörenhet för andra länders medborgare.

I det fall kommunstyrelsen i Luleå begår felet att besluta om boende för EU-migranter så är det viktigt att invånare i Luleå snabbt begär en laglighetsprövning av beslutet för att på detta sätt upphäva detsamma.

– Jag förväntar mig att det kommer att innehålla direktiv och vägledning för Sveriges kommuner. Den är aviserat att presenteras i februari och efter den får vi ta ställning om det påverkar vår verksamhet, säger Mikael Lekfalk

Red’s kom:
Så först tar Luleå ett beslut och sedan väntar man en månad efter starten och ser om man gjorde rätt!

I det fall politikerna drar igång detta projekt rekommenderar jag att samtliga som står bakom beslutet åtalas;
Yvonne Stålnacke (S), ordf.
Maritha Meethz (S)
Niklas Nordström (S), v ordf.
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Omar Jacobsson (S)
Lenita Ericson (S)
Carina Sammeli (S)
Daniel Smirat (S)
Göran Öhman (S)
Jan Nyberg (MP)
Nina Berggård (V)
Thomas Olofsson (FP)
Anette Asplund (KD)


Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-09:

§ 76
EU-migranter i Luleå
Ärendenr 2015/3-00

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning angående ”Stadsmission Luleå”.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen fick på senhösten uppdraget av kommundirektören att i samverkan med andra berörda aktörer hitta en tillfällig övernattslösning för EU-migranter i Luleå kommun.
Uppdraget har samordnats av Gerd Bergman, verksamhetschef Individ och familj.
Uppdraget består av två delar, dels att finna lämplig lokal, dels att engagera ideell kraft som svarar för ett innehåll såsom öppning och låsning av lokalen samt att upprättade regler för användandet av lokalen följs.

Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU.
Varje EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige under tre månader.
Enda kravet är att man ska kunna legitimera sig.

Red’s kom:
Nej, det är inte det enda kravet. Det viktigaste kravet för att tillåtas dra nytta av EU’s fria rörlighet är att man ska kunna försörja sig själv.

Enligt svensk lag är det heller inte olagligt att tigga.

Red’s kom:
Nej, det är inte vad som står i lagen. Det är avhängigt hur man tigger och vad kommunens ordningsstadgar säger.

Kommunens ansvar för personer som ingår i aktuell målgrupp består av akuta insatser för att undvika nöd.
Exempel på akut insats är medel för resa till ambassaden i Stockholm, pengar till mat eller härbärge.
Socialtjänsten har ett särskilt lagstyrt ansvar för barn.

De flesta EU-stater har en mycket restriktiv hållning i frågan, flera stater har också förbjudit tiggeri i lag.
Tyskland och Sverige har ett öppnare förhållningssätt, vilket innebär att fler EU-migranter är att vänta i dessa två länder.

Red’s kom:
Nej, Tysklands förhålllningssätt är mer strikt än Sveriges, så om inget drastiskt händer så blir Sverige snart ensamt land att ta emot en stor andel av EU’s 125 miljoner fattiga.

Olika förslag till lösningar för tillfällig övernattning för EU:s medborgare som kommit till Luleå har diskuterats.
En tidigare gruppbostad som socialförvaltningen hyr och som idag står tom, en lägenhet i Svartöstan i ett flerfamiljshus samt en lokal i Gammelstad.
Ingen av dessa alternativ har bedömts på lång sikt svara mot de behov som denna form av verksamhet har.

I arbetet med detta har diskussioner förts om ett samlat grepp kring ideellt engagemang för utsatta och hemlösa personer.
Det skulle kunna vara en långsiktigt hållbar lösning med ett samarbete mellan olika aktörer i samhället och tillsammans med andra kommunala förvaltningar.
Andra kommuner har tagit fram sådana alternativ som visat sig lyckosamma.

Red’s kom:
Nej, det finns ingen sådan kommun.

Arbetsnamnet för ett sådant utvecklingsarbete är ”Stadsmission Luleå”.

Arbetsutskottet har 2015-01-19 § 4 beslutat bifalla socialförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå arbetsutskottets förslag.

Anette Asplund (KD), Bertil Bartholdson (V), Lenita Ericson (S), Margareta Bladfors Eriksson (S), Thomas Olofsson (FP), Lenita Ericson (S), Carina Sammeli (S), ordföranden (S) och Jan Nyberg (MP) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Josefssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Statusrapport EU-migranter i Luleå (bilaga)
Arbetsutskottets protokoll § 4, 2015-01-19

Beslutet skickas till Socialnämnden

Klicka här för att gå till artikeln i Kuriren, 2015-09-28
Se även bl a;
Gratis permanent boende för EU-migranter i Luleå – Kommunen lurar medborgarna med bulvan!

Bevis för att Luleå kommun försöker dölja gratis boende till EU-migranter


Svenska kyrkan i Umeå finansierar EU-tiggares vistelse i Sverige


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *