Pengar till EU-migranter cementerar fattigdom och utanförskap

Syftet med EU’s fria rörlighet är inte att ett land ska omhänderta andra länders fattiga

EU-medborgares fria rörlighet har vissa förutsättningar. För att få uppehålla sig i ett annat EU-land krävs först och främst egen försörjning, eller att man på ett relevant sätt står till arbetsmarknadens förfogande. Uppfylls inte dessa kriterier ska man efter tre månader återvända till det land varifrån man kom. Den fria rörligheten innebär alltså inte att man kan åka till ett annat land och förvänta sig att där bli omhändertagen, eller i brist på omhändertagande tigga. Tiggeri är inte arbete.

Red’s kom
Det viktiga är vad som nämns här, dvs att en förutsättning för att få dra nytta av den fria rörligheten är att man inte ligger landets välfärdssystem till last. Saknar man förmåga att försörja sig själv med boende, mat och annat så har man förverkat sin rätt att vistas i landet och övergår till att bli föremål för utvisningsbeslut av Migrationsverket. Romer är inget undantag.

En kommun saknar rättigheter att idka välgörenhet för andra länders medborgare, och en kommun kan inte kringgå regelverket genom att anlita bulvaner för detta.

Tiggeriet leder till åtskilliga problem och kostnader för Sverige

Tiggeriet för med sig många problem såsom olagliga bosättningar, men också långtgående risker exempelvis i form av människohandel och prostitution. Att understödja tiggeriet är därför knappast att långsiktigt hjälpa människor.

Red’s kom:
Problemen och kostnaderna med EU-migranterna är åtskilliga;
Varför provocerar EU-migranter?

Samhället uppbyggt på att skattemedel ska gå tillbaka till svenska medborgare

Vårt samhälle bygger på att vi medborgare underförstått tecknat ett samhällskontrakt som innebär att den skatt vi betalar går till de gemensamma byggstenarna i form av vård, skola och omsorg – ett finmaskigt välfärdsnät där ingen ska behöva tigga och vara beroende av okända välgörare – ett synsätt skapat i demokratiskt samförstånd och utvecklat under det senaste dryga halvseklet.

Vi måste vara på det klara med att det uppstår långtgående följder om vi börjar rucka på grunderna i detta samhällsbygge.

Regeringen klargör att pengar i tiggarkopp cementerar utsatthet

I dagarna har regeringens nationella tiggerisamordnare, Martin Valfridsson, och ansvarig minister, Åsa Regnér, i riksmedia framhållit problemen med att fortsätta ge pengar till tiggare i Sverige. Budskapet är tydligt: Pengar i pappmuggen cementerar fattigdom och utanförskap. Bättre är att ge pengar till organisationer som hjälper på plats i hemländerna. Analysen är korrekt. Det är bara en varaktig förändring av situationen i Rumänien och Bulgarien som verkligen hjälper en utsatt grupp – som är långt större än det antal individer som nu uppehåller sig i Sverige.

Red’s kom:
Bara de som kommer till Sverige och syns ska hjälpas. Det är exakt samma bristande logik som för flyktingar, där t ex S+MP-regeringen resonerar som att om de kan ta sig till Sverige så ska de försörjas, annars kan vi strunta i dem. De som är så fattiga att de inte kan ta sig till Sverige får klara sig bäst de kan.

Ge pengar bara för sitt eget personliga välmående oavsett alla negativa konsekvenser

I diskussion och samtal har vi mött många som uttrycker att de själva mår bra av att ge pengar till tiggare. Men tyvärr, och säkert helt omedvetet, innehåller denna hållning ett slags cynism; att utsatta människor görs till instrument för någon annans känslor.

Målsättningen måste vara att romernas situation i deras hemländer varaktigt förändras till det bättre, inte att svenskar ges möjlighet att känna sig givmilda och goda, att döva ett dåligt samvete för stunden i utbyte mot några kronor som de facto cementerar fattigdom och utanförskap.

Denna fråga kan inte styras av känslor. Vår uppmaning, även om den kan verka hård, är därför densamma som Martin Valfridssons och Åsa Regnérs: Sluta ge pengar i pappmuggen! Ge istället till de organisationer som kan åstadkomma långsiktig och varaktig förändring på plats!

Ovanstående skriver: Elisabet Stålarm (M), oppositionsråd Skara, och Markus Hagberg (M), vice ordförande omsorgsnämnden, Skara.

Justitieministern chockad över hur mycket bistånd Rumänien får

Sveriges bistånd drygt 40 miljarder kr år 2015, 3-4:e mest i världen


Ovanstående insändare bemöts av två diakoner i Skara pastorat; Ingela Tidqvist Karlén och Åsa Wikman;

Världen är större än Skara

Vilken värld lever Elisabeth Stålarm och Markus Hagberg i? Inte i vår värld i alla fall.
Vår värld befolkas av människor som går under av fattigdom på Skaras gator, som inte får behandling av sina psykiska sjukdomar, som sover på cementgolv i källare och under bilar.

Red’s kom:
Skara är inte världen. Världen sträcker sig utanför Skaras stadsgräns och man måste nog kunna se längre än vad man bara ser framför sig.

Sedan kan man inte bortse från de kriterier som gäller. Ett av de viktigaste kriterierna är att utländska medborgare inte är kommunens ansvar att försörja, ett annat är att kommunen bryter mot kommunallagen om den använder skattemedel till missriktad välgörenhet för andra länders medborgare, vilket kommunen inte ens har rätt att göra för andra kommuners invånare.

Diakoner upprätthåller romers utsatthet när de finansierar tiggeriet

I vår värld delar vi ut 10 matkassar i veckan till människor som inte passar in i sociallagen. De har inte uppehållstillstånd, de söker inte arbete på rätt sätt eller de kan inte språket. Självklart talar vi här i allmänna termer, exemplen gäller flera olika grupper i vårt samhälle.

Red’s kom:
Självklart talar diakonerna inte alls i generella termer eftersom de med ”människor som inte passar in i sociallagen” avser specifikt EU-migranter.

Med diakonernas agerande löses inga problem överhuvudtaget. Tvärtom. De bara befäster EU-migranternas utsatthet. Så blir det tyvärr när man har tunnelseende och bristande kunskaper om regelverk såväl om vad som är bäst för andra länders utsatta medborgare under givna förutsättningar.

Ingenting är gratis

I vår värld finns det tack och lov en och annan vårdcentral som tar emot romer kostnadsfritt, annars kan de över huvudtaget inte få medicinsk behandling i Sverige.

Red’s kom:
Kostnadsfritt för EU-migranter blir ofrånkomligen en kostnad för svenska skattebetalare.

Om EU-migranter är i behov av medicinsk behandling så har de ett hemland som ansvarar för detta. När Sverige övertar vården av andra länders medborgare så blir det förvisso bekvämt för dessa länder, men samtidigt så sätts ingen press på ländernas vårdsystem att utvecklas och förbättras.

Håller med om att tiggeri inte är arbete, att det inte är människovärdigt och löser inget

Vi håller helt och hållet med Stålarm och Hagberg om att tiggeri inte är arbete, det är inte människovärdigt och det är inte en långsiktig lösning.

Men romerna väljer ändå tiggeriet för att det är något bättre än det som de har i sitt hemland.

Red’s kom:
Det är diakonernas personliga åsikt. Det finns inget stöd för att tiggeri i Sverige är ett bättre alternativ till vad romer har i sitt hemland.

Vi håller helt med om att det optimala är att regering, riksdag och EU inför åtgärder så att romerna kan leva drägligt hemma. Utan trakasserier, slipper skjul utan vatten och el, med mat och skola för barnen. Ja! Vi gillar det.

Men vi måste också vara medvetna om att när regeringen och för all del EU och välgörenhetsorganisationer som Svenska kyrkans Internationella arbete, Hjärta till hjärta och Slättmissionens hjälpande hand, inför åtgärder, sätter upp riktlinjer och bygger skolor, då är det ett mycket långsiktigt arbete. Vi talar om 15-20 år framåt. Självklart skall vi arbeta långsiktigt framför allt.

Red’s kom:
Detta långsiktiga arbete i hemländerna saboteras/försvåras när bl a diakoner finansierar tiggeriet (med skattemedel) och upprätthåller EU-migranternas fattigdom.

Det kommer att ta många år för alla fattiga – inte bara romer, där allt fokus ligger idag – att få ett drägligt liv. Men det enda välgörenhetsorganaisationer för EU-migranter gör med sina åtgärder är att förlänga denna process och därmed försvåra ytterligare för EU’s fattiga.

Diakoner tror att finansiering av tiggeri hjälper trots att det stjälper

Men inte bara. För utanför våra affärer sitter människor av kött och blod. Människor som behöver kläder, insulin för sin diabetes, möjlighet att duscha och litet barmhärtighet och medmänsklighet. De kan inte vänta 15 år. De behöver medmänsklighet och omsorg nu.

Red’s kom:
Det finns några miljarder människor i världen med lika stort eller större behov än vad romer har.

Kortsiktiga akutinsatser som diakonerna förespråkar riktar sig bara till dem som finns framför näsan på dem och tillför dessutom inget ens för dem.

Man kan heller aldrig komma från att det inte är kommunens uppgift att försörja EU-migranter, förutom det faktum att en kommun inte ens har denna rättighet. Denna försörjning är lagstridigt.

Är försörjning av andra EU-medborgare en fråga om vad Sveriges medborgare har råd med?

Sverige och svenskarna har råd att ge sina småpengar, erbjuda mat och dusch, kanske till och med en möjlighet att tvätta sina kläder.

Red’s kom:
Om Sverige och svenskarna har råd att försörja andra länders medborgare kan diskuteras – inte minst med tanke på Sveriges egna 35.000 hemlösa och 225.000 fattigpensionärer som lever under existensminimum, med som inte har alla dessa vänsterorganisationer och religiösa organisationer som intresserar sig för dem.

Om man trots detta skulle komma fram till att Sverige och svenskarna har råd att försörja andra länders medborgare, så finns det endast en väg och det är att det sker det strukturerat via staten. Det får inte ske via kommunala skattemedel, som dessutom enbart är kortsiktiga nödlösningar som stjälper mer än det hjälper.

Är det Sveriges uppgift att bygga upp andra EU-länder?

Samtidigt som vi ger de stora pengarna till uppbyggnad och omvandling av det samhälle som romerna kommer från.
Samtidigt som vi ger pengar till de välgörenhetsorganisationer som gör ett fantastiskt arbete med att installera vatten, bygga skolor och dela ut mat i Rumänien.

Red’s kom:
I ”vi” ingår inte kommuner. Många kommuner missbrukar skattemedel, i strid med lag, och det måste upphöra omedelbart!

Sverige har inte något enskilt ansvar för att bygga upp andra länder på bekostnad vårt eget. Alla vänsterextremister och religiösa organisationer måste lära sig att rikta sina krav rätt, och i detta fall är det EU.

Skara finns, och har alltid funnits, för alla

För att skapa ett Skara för alla, ett Skara som bygger på alla människors lika värde krävs att vi kan göra flera saker samtidigt.

Red’s kom:
Ett Skara för alla har funnits i alla tider, så länge regelverk följs. Man ska inte tro att att Sverige är tillgängligt för alla som inte följer regelverk samt lag och ordning.

För ett medmänskligt Skara!

Reds kom:
Medmänsklighet är inte att göra missriktade insatser med fel resurser. Diakonerna har inte riktigt rätt uppfattning om vad som är medmänsklighet.


Diakonerna får svar på tal under rubriken ”Skjut inte budbäraren!”, där moderaterna klargör att de inte tog upp andra länders eventuella nödställdhet utan tiggeriproblematiken;

Skaras diakoner, Ingela Tidqvist Karlén och Åsa Wikman, ger i sin insändare ett utmärkt exempel på hur man går tillväga när man vill misstänkliggöra andra människor. Syftet med deras svar är uppenbarligen inte så mycket att argumentera i sak som att ifrågasätta vårt sociala patos. Det är lågt, för att inte säga skamligt.

Red’s kom:
Det är den strategi som vänsterextremister – och numera även religiösa organisationer – använder sig av. När argumenten tryter så kritiserar man istället dem som inte är av samma åsikt.

Medmänsklighet är inte vad Skaras diakoner förespråkar

Det är heller inte så att Skaras diakoner har patent vare sig på medmänsklighet eller på hur verkligheten ska uppfattas.

Red’s kom:
Medmänsklighet ska vi ha, men missriktad medmänsklighet måste vi undvika. Om man inte utgår från hur verkligheten ser ut så blir det omöjligt att komma till rätt slutsatser.

Diakoner saknar helikoptersyn och tänker bara i ett steg

Anspråken är häpnadsväckande. De möter en sida genom sitt arbete, men det finns naturligtvis fler synvinklar. Det är ingen hemlighet att samhället just nu står inför stora utmaningar och att människor ibland faller mellan stolar, inte minst de med psykiska problem. Det är inte detta vi diskuterar.

Red’s kom:
Det är tydligen många i detta avlånga land som inte kan tänka längre än i ett steg i taget.

Om man
• feltolkar medmänsklighet,
• inte utgår från hur verkligheten ser ut,
• inte kan tänka i flera steg framåt,
så kommer man aldrig att uppnå några förbättringar.

Politiker har ett ansvar inför sina väljare

Som förtroendevalda har vi ett stort ansvar i denna situation. I ansvaret ingår att betrakta frågorna från så många håll som möjligt, och det är inte alltid så att den bästa lösningen framträder i det kortsiktiga perspektivet.

Red’s kom:
Vad kommunpolitiker tycker är den bästa lösningen för andra länders medborgare saknar helt relevans för kommunpolitiken. De är skyldiga enligt lag att välja det alternativ som är bäst för kommunens invånare oavsett vad som är bäst eller sämst för EU-migranterna.

S+MP-regering, nationell samordnare och hjälporganisationer eniga i att pengar i tiggarmuggen inte tillför något

Vi är heller inte ensamma i vår analys. Tillgänglig expertis, däribland regeringens tiggerisamordnare och organisationer som arbetar bland romer på plats i deras hemländer, är eniga med oss då vi skriver att pengar i pappmuggen cementerar fattigdom och utanförskap. Detta är fakta. Skjut inte budbäraren!

Red’s kom:
Diakonerna bortser i sitt resonemang helt från tiggeriproblemen i Sverige och utgår bara från att man ska ”hjälpa”. Dessutom med en missriktad välvilja, som inte hjälper.

Nöd i världen är en sak, tiggeriproblemen i Sverige är en annan sak

Men nu gällde alltså inte vårt inlägg nöden i stort utan tiggeriproblematiken specifikt.

Lösningen på världens fattigdom är inte att tigga i Sverige

Det finns många miljoner fattiga människor runt om i världen. Lösningen på deras fattigdom är inte att tigga i Sverige.

Romer är välfärdsturister, inte flyktingar från krig och katastrofer

De romer som nu tigger på bland annat Skaras gator har rest många hundra mil för att tigga just här. Vi ifrågasätter inte att de kommer från bedrövliga omständigheter, tvärtom, men de flyr inte från krig och katastrofer.

Pengar i tiggarmugg löser inget på varken kort eller lång sikt

Det finns ingen lösning, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt, i att ge dem pengar här och nu. Det är bara i hemlandet som de kan få hjälp.

För att hemlandet ska kunna lösa romers problem måste de befinna sig där

Återvändandet är därför en del av lösningen, och när de har återvänt, då kan vi hjälpa dem där genom betrodda organisationer som arbetar på plats.

Red’s kom:
Inget blir bättre av att fattigdom exporteras till Sverige och att dumpa alla problem på de svenska skattebetalarna.

Konstruktiva förslag och saklig debatt saknas

Vårt förslag, som alltså förordas av Sveriges regering, hjälporganisationer och den sakkunnige nationelle samordnaren, är konstruktivt och det enda som på sikt kan hjälpa romerna. Låt oss ha en saklig debatt om detta, utan misstänkliggöranden och personangrepp. Det är ju inte om oss det handlar, utan om romerna.

Red’s kom:
Om man – som så många vänsterextremister gör – inte kan hålla isär olika problem med tillhörande lösningar så blir diskussioner meningslösa.

Problem 1: De många problemen och kostnaderna med EU-migranters tiggeri i Sverige.
Problem 2: Fattigdom i Rumänien/Bulgarien.

Diakonerna blandar ihop dessa två olika problem och tror att lösningar på problemen med fattigdomen i Rumänien/Bulgarien löser problemen/kostnaderna med EU-migranetrnas tiggeri i Sverige. Så är det naturligtvis inte!Klicka här för att gå till insändaren i Skaraborgs Allehanda, 2015-09-16
Se även bl a;
Samordnare och Åsa Regnér: Kommun ska ej upplåta mark till EU-migranter, ge inte pengar

EU-migranter – Ge pengar till tiggare eller inte?


Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor


EU-migranter: Folket kokar men ingen vaktar spisen

EU-migranter som ockuperat mark: 102 anmälningar till Kronofogden 2015, 32 avhysningar


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *