Nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige

Martin Valfridsson är den person som Sveriges villrådiga och handlingsförlamade kommuner nu sätter sitt hopp till att hitta en snar lösning för tiggande EU-migranter.

Martin Valfridssons titel är ”nationell samordnare för utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige”. Uppdraget innebär inte att hitta en lösning på att allt fler tigger i Sverige, så som felaktigt uppgivits i media.

Efter rop om hjälp från landets kommuner valde regeringen att inrätta Martin Valfridssons nya tjänst och jobbet har precis börjat (2015-01-29). Redan nu är en resa till Rumänien inplanerad.
— Jag ska besöka kommuner där romer har möjlighet att ansöka om EU-medel men då behöver ha en 15-procentig egen finansiering.

Red’s kom:
Besöka ”kommuner” i Rumänien? Är samordnarens uppdrag så otydligt utformat, utöver vad som redan framgår av samordnarens långa titel?

Krav som måste ställas på samordnaren

För den nationella samordnaren finns det främst tre krav att ställa på honom att arbeta för, som är viktigare än något annat;

 1. Regeringen måste börja agera. Främst mot EU men även Rumänien och Bulgarien. Sluta genast med ensamprojekt mellan Rumänien och Sverige, de kommer ALDRIG att lyckas eller ens förändra situationen i Sverige!
 2. Se till att lagen för avhysningar ändras omedelbart, så att avhysningar kan ske mycket lättare från såväl kommunal som privat mark och så att EU-migranter inte bara kan flytta till ny plats utan att i något läge utvisas ur landet eller ens få en bot för lagbrott.
 3. Gör en seriös och förutsättningslös utvärdering av ett tiggeriförbud i olika former (såväl lokalt som nationellt) istället för att bara helt omotiverat utgå från att ett förbud inte löser problem.

Samordnarens uppdrag av Regeringen
I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, dvs under högst tre månader, och som inte har uppehållsrätt.
Samordnaren ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

 1. Som samordnare måste man förstå att det inte är problemen i Rumänien som samordnaren ska lösa. Det är problemen i Sverige som samordnaren måste finna en lösning på (oavsett var problemen härstammar från).
  En enskild svensk samordnare kommer givetvis inte att finna några lösningar i Rumänien. Det är ett uppdrag för en EU-kommission, och de som håller i bidragen till Rumänien. Vi vet redan Rumäniens inställning i frågan om tiggarna.
  Sedan kanske någon måste upplysa samordnaren om att det inte är enbart Rumänien som de tiggandes romerna kommer från!
 2. Det är oroväckande när samordnaren uttrycker sig på detta sätt, utan att specificera syftet med sin resa till Rumänien,  eftersom det ger en tydlig indikation på att samordnaren inte är klar över varken sitt uppdrag eller situationen med tiggare i Sverige.

Vad betyder ”som tillfälligt vistas i Sverige”? Tiggarna får vistas 3 månader i landet, men det är bara en teoretisk gräns. De säger själva att de inte avser lämna landet efter att tiden gått ut.

— Sedan ska jag försöka träffa mycket folk här i Sverige, såväl statligt, ideellt som kommunalt. I går var jag till exempel på ett härbärge.

Red’s kom:
Att bevista ett härbärge kanske inte tillför särskilt mycket i jämförelse med en utredning av en grupp av experter.

Det tycks som att samordnaren tolkat sitt uppdrag som att han ska försöka göra det mer attraktivt för tiggare att komma till Sverige istället för att skapa en bättre miljö för landets medborgare.

— Min idé är att vi ska kunna ge ett värdigt bemötande, få bort offerrollen och att de ska mötas med respekt.

Red’s kom:
Istället för att försöka förändra svenskarnas attityd till tiggare, vilket givetvis inte kommer att lyckas som enskilt projekt inom överskådlig framtid och heller inte ingår i samordnarens uppdrag, måste åtgärder vidtas för att reducera behovet och intresset för tiggarna att tigga i Sverige.

Martin Valfridsson menar att i vissa fall ska kommunerna kunna erbjuda reshjälp hem.

Red’s kom:
Detta är en ur alla synvinklar helt ointressant fråga. Denna möjlighet har kommunerna redan idag, där tiggare får en gratis resa för semester i sitt hemland, och därför kan man enkelt konstatera att det i alla fall inte lett till någon förbättring på något sätt.Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-02-08Samordnarens uppdrag styrs av ett kommittédirektiv från Socialdepartementet;

Bland de EES-medborgare som befinner sig i en utsatt situation och som tigger kan det även förekomma personer som varit i Sverige längre tid än tre månader och som saknar uppehållsrätt. Det kan även förekomma att de söker arbete och önskar bosätta sig i Sverige. De aktörer som möter utsatta EES-medborgare kommer sannolikt i kontakt med personer vars rättsliga grund för vistelsen i Sverige är oklar. Samordnarens uppdrag gäller emellertid främst de EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, dvs. under högst tre månader, och som inte har uppehållsrätt.

Red’s kom:
Uppdraget gäller alltså att hitta lösningar på ett delproblem, istället för att se till helheten. Och till detta delproblem ska dessutom bara en dellösning tas fram som enbart utgår från ”samverkan mellan aktörer”.
Eller med andra ord;

 1. Inget försök att begränsa tillströmningen av tiggare ska ske.
 2. Det handlar bara om att ekonomiskt stödja tiggarna på bästa/mesta möjliga sätt i Sverige, vilket ofrånkomligen kommer att leda till att allt fler söker sig till Sverige och på oestämd tid uppehåller sig i landet på skattebetalarnas bekostnad.
 3. Inga åtgärder ska föreslås hur Sverige ska hantera de tiggare (majoriteten) som vistas illegalt i Sverige, dvs som överskrider den tillåtna tiden på tre månader, och ej heller de tiggare som löpande återkommer.
 4. Det ingår inte i uppdraget att utreda hur transporterna av tiggare till och i Sverige organiseras, eller av vem, eller vad tiggarna betalar till sina organisatörer. Detta trots att medborgarna själva enkelt kan konstatera att tiggandet är organiserat.
 5. Man ska arbeta med skygglappar där man bortser från huvudproblemet såväl som majoriteten.

När man går igenom samordnarens samtliga uppgifter kan man konstatera att uppdraget i praktiken handlar om att under ett år (under tiden som problemen växer) göra en utredning, inte att komma tillrätta med några problem. När samordnaren presenterat sin utredning måste det alltså till en ny utredning under en okänd tidsperiod för att ta fram konkreta åtgärdsförslag (under tiden som problemen fortsätter att växa och breda ut sig). Därefter får man under några år pröva förslagen. När det sedan visar sig att förslagen inte har någon positiv effekt ens på delproblemet (än mindre på problemet i sin helhet) totalt sett är det dags att börja om från början igen. Osv.

Samordnaren ska
skapa förutsättningar för att kommuner, landsting, myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppen ska kunna utbyta erfarenheter i fråga om insatser m.m.,
sprida exempel på hur socialtjänstens stöd till utsatta kvinnor och män kan utformas under deras tillfälliga vistelse i Sverige,
– särskilt uppmärksamma den utsatthet som barn riskerar att befinna sig i och förmedla exempel på hur socialtjänstens ansvar att ta tillvara barnens rätt till stöd kan utformas,
sprida exempel på hur kommuner och andra huvudmän på frivillig basis kan erbjuda dessa barn utbildning,
främja en aktiv samverkan mellan berörda aktörer, vilket kan vara särskilt viktigt i de fall då det sker ett avlägsnande från tillfälliga boplatser,
lämna förslag till regeringen på hur samverkan mellan de berörda aktörerna kan utvecklas inom ramen för respektive huvudmans ansvarsområde, och
verka för att kvinnors respektive mäns erfarenheter uppmärksammas och att de blir delaktiga i utformningen av de tillfälliga insatserna.

Samordnaren ska
främja och underlätta kontakter mellan svenska idéburna organisationer och kommuner och lokala organisationer och myndigheter i målgruppens hemländer t.ex. i samband med återvändande,
kartlägga och beskriva målgruppens, kvinnors och mäns, sociala och ekonomiska rättigheter i hemländerna,
kartlägga och beskriva hur andra medlemsländer arbetar med EES-medborgare som vistas tillfälligt inom en annan medlemsstat och som inte har uppehållsrätt, och
kartlägga och beskriva vilka kontakter som tas på lokal nivå mellan Sverige och hemländerna.

Samordnaren ska
medverka till att sprida kunskap till allmänheten såväl som till statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer om EES-medborgares rättigheter när de vistas tillfälligt i Sverige, dvs under högst tre månader, och inte har uppehållsrätt, och
sprida information om möjligheterna för statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer att ansöka om medel från Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Regeringen värnar den fria rörligheten. Rätten till fri rörlighet för EES-medborgare är av väsentlig betydelse för den europeiska integrationen och ska inte inskränkas.

Här klargör Regeringen, – Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) samt Miljöpartiet -, att ingen inskränkning ska ske av inströmmande fattiga från EU/EES till Sverige.

Med ledning av de vaga och dåligt utformade direktiven ovan kan man alltså redan idag med säkerhet konstatera att problemen med tiggare bara kommer att växa, oavsett hur mycket svenska skattebetalare lägger ut på de rumänska medborgarnas uppehälle i Sverige.

Se även bl a:
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Avhysning av tiggare från Pildammsparken i Malmö

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Kommunledning i Göteborg och Stockholm önskar fler tiggare

Socialborgarråd vill kringgå lagen för att stödja EU-migranter i Sverige

Fi påstår att Socialtjänstlagen ger tiggarna rätt till socialbidrag, bostad, etc

Har de tiggande EU-migranterna rätt till samma bidrag som alla svenskar?


Olagliga läger för EU-migranter

Kronofogden vräker EU-migranter i Skara

EU-migranter avhyses i Jönköping, Skara och Gnosjö

Avhysning av EU-migranter i Stockholm

Moderaterna föreslår att vakter avhyser EU-migranter

Sissela Nordling Blanco (Fi) jämför avhysning via vakter med förintelsen av judar


Illegala bosättningar oacceptabelt – KD-förslag på lösning till tiggarproblem

Vad anser Sveriges partiledare om tiggeriet?

Debatt om tiggeriet med Gustav Fridolin

Fi kräver obegränsat stöd till EU-migranter

Vad tycker politikerna ska göras åt problemen med tiggande EU-migranter?

Sverige och Finland enda länder utan förbud mot tiggeri

Samordnare för tiggare besöker Malmö och Lund

Sverige satsar 87 miljoner kr på samhällsinformation till 700 tiggare !!!

Samarbete mellan Rumänien och Sverige mot tiggeri

Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter


Gravida tiggare skapar problem i Karlskrona

Media i Rumänien hånar Sverige – Ett paradis för tiggare

Statlig medias extrema vinklingar: ”Nu får EU-migranter jobb”

Är man rasist om man kallar tiggare för tiggare?


Tiggeri bekräftas som organiserat

Polisen: Tiggare ofta del av kriminella ligor

Halta och lytta tiggare, eller?

Våldsam tiggaruppgörelse i Helsingborg

Faktum-försäljare hotas av EU-migranter

Tiggare avhyses, städnota på 50.000 kr

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *