Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Av de pengar som Lunds kommun avsatt specifikt för härbärge till Lunds EU-migranter – i strid med kommunallagen – så vill Per Eriksson (Crossroads Lund) och Joakim Månsson Bengtsson (MP, Hjälp Tiggare i Lund) att som allra minst 85% ska gå till dessa två personers löner.

Det är uppenbart att Eriksson & Månsson-Bengtsson prioriterar sina egna arvoden avsevärt högre än att EU-migranter får en plats undan kylan i vinter. Deras resonemang om att de vill värna om EU-migranter ter sig i detta ljus ytterst skenheligt.

Här nedan följer Per Erikssons ansökan om pengar för löner från Lunds kommun, där han tycks desperat när han bönar och ber, som den värsta tiggaren, efter pengar till sitt personliga konto:

Från: Per Eriksson [per.eriksson@rektor.lu.se]
Skickat: den 5 oktober 2015 06:30
Till: Karin Säfström
Kopia: Joakimbengtsson92@hotmail.com; Analya Gómez; jan kjellström; Anneli Andersson
Ämne: VB: Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr

Bästa Karin!
Denna skrivelse är en uppdatering av vad jag sände in till Socialnämnden i Lunds kommun 14 september enligt nedan och denna epost går som kopia till fyra nyckelpersoner inom Crossroads Lund och Hjälp tiggare i Lund för eventuella synpunkter på nedanstående under dagen. Tidigt imorgon meddelar jag om texten nedan behöver korrigeras och/eller överarbetas något

Bästa Socialnämnd i Lunds kommun!
Med denna skrivelse vill jag till Er ansvariga tjänstemän och beslutsfattare lämna min bedömning av vad ett avslag från kommunen på vår ansökan om medel kan komma att få för konsekvenser:

det idag goda och förtroendefulla samarbetet mellan kommunen och Crossroads Lund inkluderande den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” (HTiL) skulle äventyras – vi tvingas leta efter alternativ finansiering vilket är ytterst svårt – därmed kan befintlig härbärgeverksamhet äventyras och utbyggd härbärgeverksamhet i samarbete mellan oss och kommunen omöjliggöras. (En utbyggd härbärgeverksamhet ingår i den av Er beslutade strategin.)

Red’s kom:
Per Eriksson säger alltså att om de inte för lön för sitt påstådda ideella arbete med EU-migranter så ”äventyras” det ”goda och förtroendefulla samarbetet” mellan kommunen och Per Eriksson/Joakim Månsson Bengtsson (MP)… eftersom de då blir putt på kommunen.

– den omfattande verksamhet som idag bedrivs äventyras då den inte kan uteslutande baseras på volontärer även om dessa insatser är omfattande. Ledningsfunktioner måste vara stabila och därför måste också dessa ledare kunna ges en liten lön för koordinering och ledning av den idag omfattande verksamheten med många volontärer.

Red’s kom:
Per Eriksson har hela tiden olika omskrivningar för sig själv och Joakim Månsson Bengtsson (MP), här ”Ledningsfunktioner”.

En liten lön” avser 50.000 kr/månad. För något som inte behövs samt för okvalificerade arbetsuppgifter som precis vem som helst skulle kunna göra utan kunskaper i någonting, t o m en EU-migrant.

Först arbetar Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) intensivt för att så många EU-migranter som möjligt ska komma till Lund. När de lyckats med detta vill de utkräva lön av kommunen för några diffusa sysslor i syfte att fortsätta behålla EU-migranterna i staden.
Per Eriksson upprepar hela tiden i förtäckta ordalag att om han inte får den lön han begärt så är han inte intresserad av att fortsätta försörja EU-migranterna med skattemedel. Här genom formuleringen; ”den omfattande verksamhet som idag bedrivs äventyras då den inte kan uteslutande baseras på volontärer”.

Lönenivån är dock låg, som för heltidsaktiva studentkårsledare, dvs motsvarande nivån för studiemedel.

Red’s kom:
Skillnaden är väsentlig.
1. Studentkårsledare ägnar sig inte åt ideellt arbete.
2. Studentkårsledare presterar något av värde för någon.
3. Studentkårsledares arbetsuppgifter är avsevärt mer krävande.
4. Studentkårsledares arbetsuppgifter förutsätter kompetens.

förutsättningarna försvinner för att vi skulle kunna rekommendera de utsatta EU-medborgarna att lämna området utanför Fextrus för nytt härbärge eller ny uppställningsplats när sådant, som vi hoppas, inom kort kan erbjudas

Red’s kom:
Vad Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) säger här, i något som mest liknar försök till utpressning, är att;

  1. Kommunen på något sätt skulle vara beroende av Crossroads & Hjälp Tiggare i Lund för att avhysa EU-migranterna från sin olagliga bosättning på p-platsen utanför Flextrus).
  2. De EU-migranter som bryter mot lagen skulle bry sig mer om vad Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) tycker än de enda som EU-migranterna har i alla fall lite respekt för, dvs polisen.
  3. Om Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) inte får den lön de begärt för att upprätthålla EU-migranternas utsatthet så avser de inte vara behjälpliga längre (vilket de ändå inte är).

– ni vet säkert väl att kommunen har ytterst stor hjälp av organisationerna och frivilliga inom Crossroads Lund och där särskilt av HTiL och Diakonin inom svenska kyrkan

Red’s kom:
Andra kommuner – som förstår att det inte är en kommunal angelägenhet att finansiera tiggeri av andra länders medborgare – klarar sig alldeles utmärkt utan kyrkans hjälp och utan vänsterextremister som uppprätthåller tiggare i deras fattigdom. Att kommunen skulle ha någon hjälp av Crossroads Lund och Hjälp Tiggare i Lund kan därför starkt ifrågasättas!

– ni sätter en alltför stor press på oss som gör både omfattande arbetsinsatser och ekonomiska insatser

Red’s kom:
Sätter kommunen press på Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) om kommunen inte beviljar dem 50.000 kr per månad i arvode? Blir det fler arbetsuppgifter eller fler EU-migranter om de inte får begärd lön från skattemedel?

Dessa ”omfattande arbetsinsatser” av Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) förklaras aldrig vad de är.

Dessa ”ekonomiska insatser” görs inte av dem utan av skattebetalarna (ofrivilligt).

– det vi idag upplever som en ömsesidig tacksamhet till varandra och sammanhållning äventyras

Red’s kom:
Dvs Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) kommer inte länge vara tacksamma för bidrag om dessa bidrag öronmärks för EU-migranter istället för att gå direkt till Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP).

– de nya volontärerna, fler än 50 st, som vi rekryterat bland de nya studenterna riskerar vi att inte ha ledningsresurser att ta vara på

Red’s kom:
Med ”ledningsresurser” avses alltså Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP). Vad Per Eriksson skriver här är i klartext att om de inte får arvode för sitt simpla och ospecificerade ideella arbete så är de inte längre intresserade av att ägna sig åt volontärarbete med EU-migranter.

Det ska noteras att Per Eriksson kan uppge precis vilken siffra han vill för hur många volontärer de anser sig ha tillgång till. Det finns ingen kontroll av Per Erikssons uppgifter.

förutsättningarna för att utveckla ett IOP-samarbete (Idéburet Offentligt Partnerskap) fr o m verksamhetsåret 2016 undergrävs

Red’s kom:
Det ena har inte med det andra att göra, förutom att Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) hotar med att hoppa av om de inte arvoderas för det ideella arbete som inte tillför något för EU-migranterna.

Här kan tilläggas att om Per Eriksson lyckas övertyga Lunds kommun att teckna IOP-avtal så kan Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) därefter fritt plocka ut vilka löner de vill från bidragen.

– då vi fått ytterligare 50 000 SEK från LMK-stiftelsen så är dock verksamheten för oktober månad ut säkrad. Sammantaget har vi till Crossroads Lund från Crafoordska stiftelsen fått 100 000 SEK, från LMK-stiftelsen också 100 000 kr, från Pingstkyrkan 50 000 SEK och vidare ett antal privata mindre gåvor, medlemsavgifter och kollekter.

Red’s kom:
Crossroads har alltså erhållit bidrag på 250 000 kr + en oredovisad summa i ”ett antal privata mindre gåvor, medlemsavgifter och kollekter”. Dessa pengar har då inte gått till EU-migranterna utan till Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP). Eftersom Crossroads Lund är mycket noga med att dölja hur de använder de bidrag de får så vet vi inte om Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) roffat åt sig hela summan på 250.000 kr, eller om de ”nöjt sig” med 200 000 kr.

Så länge Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) får sitt höga arvode så menar Per Eriksson att verksamheten är ”säkrad”.

– om vi får de hos kommunen sökta 100 000 SEK så säkras verksamheten året ut.

Red’s kom:
Alltså, om Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) får 100 000 kr till sig själva, så fortsätter de med att cementera EU-migranterna i sin fattigdom till i alla fall årets slut.

– sammantaget ska framhållas att om vi inte får de sökta 100 000 SEK så äventyras verksamheten för november och december vilket gör oss helt beroende av att omgående finna andra finansieringskällor vilket är mycket svår. Vidare äventyras för framtiden det goda samarbete som idag råder mellan Crossroads Lund och Lunds kommun.

Vi är mycket tacksamma för det goda samarbete som idag råder och vi upplever att denna tacksamhet är ömsesidig, dvs gäller också från kommunens sida. Vi har hopp om att detta samarbete kan utvecklas än mer framöver.

Vi tror och hoppas också att kunna visa på hur man med hjälp av ett klokt samspel mellan det offentliga och det ideella civilsamhällets organisationer tillsammans kan utveckla ett värdigt, utvecklande och kostnadseffektivt bemötande av de utsatta EU-medborgarna som vistas i Lund.

Med vänliga hälsningar
Per Eriksson
Ordförande för Crossroads Lund


Se även bl a;
Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun
FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun för några odefinierade sysslor med EU-migranter, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *