Mark- och miljödomstolens domskäl för att EU-migranter som ockuperar svensk mark inte kan avhysas

Här följer den dom som Mark- och miljödomsolen i Växjö kom fram till avseende Malmö miljöförvaltnings boendeförbud på den privata mark som EU-migranter sedan drygt ett år ockuperat vid Industrigatan-Nobelvägen i Malmö:
Mark- och miljödomstolen godkänner inte avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM M 2516-15
Mark- och miljödomstolen

BAKGRUND
Miljöförvaltningen i Malmö stad (miljöförvaltningen) beslutade den 23 april 2015
på delegation från Miljönämnden i Malmö stad (nämnden) att förbjuda vissa icke
namngivna personer att på fastigheten Brännaren 19 att
1. ställa upp eller förvara tält, byggnader, husvagnar och andra anordningar för boende och uppehälle,
2. bo och övernatta,
3. sprida och lagra skräp och sopor,
4. göra toalettbehov på mark och anläggning, samt att
5. elda med fast bränsle.

Förbudet skulle enligt beslutet börja gälla den 27 april 2015 kl. 10.00 då personerna som befann sig på fastigheten Brännaren 19 senast skulle lämna denna och ta med sig alla sina ägodelar.

Caldararu Gheorghe överklagade miljöförvaltningens beslut till Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) som i beslut den 17 juni 2015 upphävde miljöförvaltningens beslut.

Nämnden har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.
Nämnden har i första hand yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa nämndens beslut.

I andra hand har nämnden yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och visa ärendet åter till länsstyrelsen för prövning i sak.

Nämnden har till stöd för sin talan huvudsakligen anfört följande.

Miljöförvaltningens beslut ska anses uppfylla de formella förutsättningarna.
Beslutet har i detta fall meddelats de berörda på Brännaren 19 muntligen.

Red’s kom:
De berörda” har också meddelats skriftligen!

Att de ansett sig berörda framgår av att Caldararu Gheorghe har överklagat beslutet.

Red’s kom:
Mark- och miljödomstolen menar alltså att man ska utgå från ett namn på en person som det inte finns det minsta tecken på att denna person ens existerar i verkligheten.

Än mindre än att fler än en person ”ansett sig berörd”.

Om jag överklagar ett beslut under namnet Kalle Anka utan några som helst kontaktvägar så är inte bara ”Kalle Anka” berörd utan även samtliga övriga som vistas på det område Kalle Anka påstår sig vistas?

Adressaterna måste därför anses tillräckligt bestämda.

Beslutet är inte att anse som en generell föreskrift eftersom det gäller endast dem som nu vistas på Brännaren 19 och som har meddelats beslutet.

Myndigheter har, enligt förvaltningslagen, möjlighet att avgöra på vilket sätt underrättelse om beslut ska ske och det finns inte något krav på att adressater måste vara namngivna när det gäller förbud som inte är förenade med vite.

Det framgår inte av förarbetena, som länsstyrelsen gör gällande, att adressaterna för ett föreläggande eller förbud måste vara individuellt bestämda. Eftersom miljöförvaltningens beslut har meddelats med stöd av miljöbalken, och inte miljöskyddslagen vars förarbeten länsstyrelsen utgått ifrån i sitt beslut, saknar länsstyrelsens upphävande grund.

Ett hyresavtal upphör att gälla när en myndighet meddelar förbud mot att använda ett utrymme för ändamålet. Det krävs alltså inte, för att hyresavtalet ska upphöra automatiskt enligt hyreslagen, att första- andra- eller tredjehandshyresgäster ska anges med namn när ett miljöbalksförbud meddelas mot boende.

Red’s kom:
Not. Det existerar ingen ”hyresgäst” bland de EU-migranter som ockuperat privat mark i Malmö.

Besittningsrätten upphör i och med att förbudet meddelats fastighetsägaren eller hyresvärden och om hyresgästen inte flyttar frivilligt kan fastighetsägaren eller hyresvärden ansöka hos kronofogdemyndigheten om avhysning. Om avhysning inte sker kan miljötillsynsmyndigheten med stöd av miljöbalken rikta ett föreläggande direkt mot hyresgästen och förbjuda boendet eller förelägga om avflyttning.

Red’s kom:
Not. Ingen av EU-migranterna innehar någon form av besittningsrätt.

Endast om beslutet är förenat med vite krävs att personen är namngiven för att beslutet ska kunna verkställas på dennes bekostnad. Okända personer som uppehåller sig någonstans utan kontrakt kan inte anses ha mer rätt än de som är innehavare av hyreskontrakt, vilket innebär att ett beslut utan namngivna adressater även i detta fall måste godtas.

Nämnden anför huvudsakligen följande vad gäller miljöförvaltningens beslut i sak.
Den kommunala miljöförvaltningen ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt alla byggnader som innehåller bostäder och tillhörande utrymmen, vilket även gäller fritidsbostäder och hem som utnyttjas av den ansvarige själv.

Sedan lång tid har miljöförvaltningen alltså, enligt vad som framgår av hälsoskyddsstagdan från år 1958, skyldighet att bedriva återkommande bostadsbesiktningar i syfte att undanröja sanitär olägenhet och att prioritera denna tillsyn.

DOMSKÄL
Av handlingarna framgår tydligt att miljönämnden i och för sig haft anledning att ingripa mot de svåra sanitära missförhållandena som råder på platsen.

Såsom länsstyrelsen har konstaterat i sitt beslut måste emellertid ett föreläggande eller förbud precisera adressaterna för att vara gällande.

Red’s kom:
På vilken juridisk grund?
Varför måste adressaterna preciseras för att ett föreläggande eller förbud ska vara gällande?

I detta fall är förbudet riktat mot enskilda boende inom området och dessa sägs muntligen ha fått beslutet riktat till sig. Vilka dessa är finns ingen uppgift om.

Red’s kom:
De är inte ”boende”. De är ockupanter.

De har dessutom fått beslutet skriftligt, vilket framgår av handlingarna om Mark- och miljödomstolen bemödat sig med att läsa dessa.

Förbudet, som det är utformat och handlagt, är omöjligt att verkställa och det har därför varit riktigt av länsstyrelsen att upphäva det.

Red’s kom:
Denna typ av infantil retorik är ett skämt. Det är en retorik som kan definieras som cirkelargumentation och ev. anpassning av definition, men skulle även kunna stämma in på följande ”retoriktrick”/feltänk;
• Avledning, irrelevanta argument
• Genetiskt argumentationsfel
• Förvirra/Förbrylla
• Försummande av undantag

Så här amatörmässigt får inte en domstol resonera – helt utan referenser till regelverk, där domstolen enbart utgår från personligt tyckande – om det ska finnas den minsta rättssäkerhet i Sverige!

Man skulle kunnat plocka in nästan vem som helst från gatan för att döma i frågan och de hade gjort ett bättre arbete!

Huruvida den som överklagat nämndens beslut till länsstyrelsen varit/sett sig som adressat för förbudet och därmed haft rätt att föra talan i ärendet kan i och för sig ifrågasättas och borde möjligen ha utretts närmare av länsstyrelsen.

Red’s kom:
Det är frapperande att Mark- och miljödomstolen konstaterar det uppenbara, dvs att det inte finns något som talar för att det ens existerar en motpart i ”Caldararu Gheorghe”, och att länsstyrelsen borde ha utrett detta, samtidigt som man inte tycker det spelar någon roll att det kanske inte ens finns en motpart.

Det hade aldrig accepterats av någon domstol i Sverige om det gällt någon annan än EU-migranter.

Med tanke på de grundläggande bristerna i förbudet skulle å andra sidan det beslutet ändå inte ha kunnat verkställas och det finns mot den bakgrunden ingen anledning att ändra länsstyrelsens beslut.

Red’s kom:
Problemet är att det finns inga som helstgrundläggande brister” i förbudet, och varken länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen har kunnat peka på någon juridisk grund för sina högst personliga åsikter.

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och tekniska rådet Bertil Varenius.

Domen (pdf)

Se även;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *