Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare

Här nedan följer Malmö stads ”handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö”, dvs för tiggande EU-migranter, från sociala resursförvaltningen 2015-03-17.

Särskilda insatser som har gjorts för målgruppen fram till nu

Nedan beskrivs insatser som helt eller delvis finaniseras av Malmö stad och som riktar sig till målgruppen.

Samordnare
Det är många som är involverade i frågan om socialt utsatta EU-medborgare som vistas i Malmö. Därför har det beslutats att tillsätta samordnare och uppdraget påbörjades den 17 november 2014 och planeras fortgå under sex månader. En viktig del i uppdraget är att sammanföra information och kunskap, återge en samlad bild av frågan och utifrån den arbeta med möjliga förbättringsåtgärder. Som samordnare för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare blir det viktigt att se helheten av vad som görs, vad som behövs göras och hålla fokus på vilken riktning det sammantagna arbetet ska ha.

Red’s kom:
Vad blev resultatet från denna samordnare (med bl a uppdraget att sammanföra information och kunskap, återge en samlad bild av frågan och utifrån den arbeta med möjliga förbättringsåtgärder och komma fram till vad som behöver göras och vad det sammantagna arbetet ska komma fram till)?

Det känns märkligt att Malmö stad behöver en lokal samordnare för 100-200 personer i en stad med 320 000 invånare och oerhört många grupper – utan samordnare – som är betydligt större än EU-migranterna.

Samordnare ska ha kanaler för att nå ut med information till de som behöver den och för att inhämta information som finns, samt att tillsammans med andra skapa information och föra den vidare. Samordnarna har hittills startat upp fyra nätverk:
• Krisberedskapsnätverk
• Boplatsnätverk
• IOF/barnärende-nätverk
• Frivillignätverk

I respektive nätverk sker informationsutbyte samt arbete med att lyfta gemensamma frågor, ta fram rutiner och handlingsplaner som berör aktuellt nätverk och fokusområde.

Red’s kom:
Hur ser dessa rutiner och handlingsplaner för de 100-200 EU-migranterna?

En krisberedskapsplan är framtagen. Arbetet i respektive nätverk kommer att ligga till grund för konkreta handlingsplaner utifrån de beslut som tas inom respektive område.

Red’s kom:
Hur ser krisberedskapsplanen ut för dessa 100-200 EU-migranter?
Hur ser de konkreta handlingsplanerna ut för dessa 100-200 EU-migranter?

Samordnarna har idag fyra fokusområden för både det strategiska och det mer konkreta arbetet med EU-medborgare. Inom varje område finns pågående och planerade aktiviteter.
• Boplatser
• Försörjningsmöjligheter
• Liv och hälsa
• Barn

Crossroads
Verksamheten drivs i Stadsmissionens regi och vänder sig direkt till målgruppen. Här finns möjlighet att tillgodose basala behov som mat och hygien. Det serveras frukost sju dagar i veckan, och det finns duschmöjligheter. Det är öppet vardagar 8.00 – 11.00 och helger 8.00 – 10.00. På vardagar finns även möjlighet till rådgivning och andra bokade aktiviteter för målgruppen efter öppettiden. Personalen på Crossroads är rumänsktalande. Crossroads har utifrån vädersituationen även öppnats upp nattetid vid några tillfällen under vintern.

Red’s kom:
Hur mycket i bidrag får Crossroads av kommunen 2014 och 2015?

Nattlokal
Sofielunds Folkets Hus har under januari och fram till 22 februari då den meteorologiska våren inträdde haft öppet varje natt mellan kl. 20.00 – 06.00. Det har inte funnits några sovplatser i lokalen. Verksamheten öppnades utifrån att situationen bedömdes som akut och det behövdes en snabb lösning.

Den akuta nattlösningen har inte fungerat tillfredsställande. Det har dels uppstått problem utifrån att antalet besökare snabbt ökade till ett större antal än vad som var beräknat, räddningstjänsten hade inte godkänt lokalen för övernattning och samtidigt togs det dit madrasser vilket ledde till att räddningstjänsten beslutade om sovförbud. Ett beslut som sedan har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Det har också funnits problem när det gäller personal då svårigheterna som uppstått har ställt höga krav på de frivilliga som arbetat där, något som fått lösas genom att ta in väktare samt vid några nätter personal från Malmö stad. De svårigheter som funnits är något som Malmö stad behöver ta lärdom av inför kommande insatser.

Samordnarna kommer att sammankalla till ett utvärderingsmöte med berörda parter.

Red’s kom:
Här har ”samordnaren” blivit pluralis, vilka är dessa samordnare?
Vad blev resultatet av utvärderingsmötet?

Socialtjänstens insatser
De två personer i Uppsökarverksamheten för vuxna som delar på samordnartjänsten fokuserar det uppsökande arbetet på målgruppen och bedriver främst det uppsökande arbetet på boplatser samt på Crossroads för att kunna delge målgruppen information om den aktuella situationen såväl som samhällsinformation. Det uppsökande arbetet sker en dag i veckan på respektive plats.

Red’s kom:
Uppsökande arbete för vuxna EU-migranter? Det är inte den bild som givits i media att det skulle finnas. Det är heller inget jag kunnat se att någon annan kommun i Sverige haft. Vad är planen för detta? Ska denna uppsökande verksamhet fortsätta för de 100-200 ständigt varierande EU-migranterna?

Verksamhetens övriga arbete bedrivs av två vikarier som har fokus på den ordinarie målgruppen, personer med missbruks- och hemlöshetsproblematik i Malmö. Det finns i dagsläget inte utrymme för ett utökat uppsökande arbete riktat mot EU-medborgare.

Red’s kom:
Frågan är varför detta uppsökande arbete mot EU-migranter finns överhuvudtaget?
Räknas EU-migranter in i ”hemlöshetsproblematiken” (med tanke på att EU-migranter inte är hemlösa)?

Social jour har kontakt med målgruppen utifrån nödprovningar i samband med ansökningar, vilket främst handlar om ansökan om hemresa. Man beviljar ett stort antal hemresor och utifrån belastningen har man beslutat om att ha särskilda tider avsatta för detta.

Red’s kom:
Hur många hemresor har beviljats 2013, 2014 och så här långt 2015?
Vad har det kostat Malmös skattebetalare per år?

Alla anmälningar gällande barn, exempelvis misstanke om barn i lägren, ska göras direkt till social jour. Social jour ansvarar vid behov för att göra en anmälan till aktuellt stadsområde. Det är idag social jour som kontaktas vid en eventuell avhysning. Barnärenden fördelas ut på stadsområdena och hanteras utifrån gällande rutiner och riktlinjer.

Red’s kom:
Hur många fall med EU-migranters barn har Malmö haft 2013, 2014 och 2015?

Handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö Stad har i arbetet med målgruppen utsatta EU-medborgare en mängd lagar, regler och riktlinjer att följa, exempelvis uppehållsrätten, socialtjänstlagen, kommunallagen och lokala ordningsföreskrifter.

Det är viktigt att det görs avtal med tydlig ansvarsfördelning mellan de som ansvarar för driften av verksamheter och Malmö Stad samt ett tydliggörande av samordnarrollen. Nedan presenteras handlingsplan över de insatser som Malmö stad erbjuder utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Malmö.

Samordnaruppdraget
Samordnaruppdraget är förvaltnings-, myndighets- och organisationsövergripande. Uppdraget är en socialtjänstfråga men bör ligga under Sociala resursförvaltningen då arbetet med EU-medborgare utgår från mänskliga behov.

Red’s kom:
Här verkar det finnas olika uppgifter om samordnaruppdraget. Finns det fortfarande en samordnare för Malmös 100-200 EU-migranter och i så fall; hur länge till?

Som samordnare finns det tillgång till en samlad kunskap och utifrån denna kan samordnare agera stödfunktion till ledning, verksamheter inom Malmö stad, andra myndigheter, organisationer och övriga civilsamhället som arbetar med EU-medborgare. I uppdraget ska ingå att länka ihop verksamheter och personer/funktioner när något specifikt ska göras för att det ska finnas en överblick och en tydlig linje i arbetet.

• Samordnare ska ansvara för utbyte och samarbete i nätverk på lokal, regional och nationell nivå. Ett särskilt fokus ska ligga på ett storstadssamarbete (Stockholm, Göteborg och Malmö) samt med Skånes kommuner.

Red’s kom:
Tycker Malmö stad det är rimligt med denna stora insats för 100-200 EU-migranter, med tanke på alla andra problem som Malmö har?
Hur resonerar Malmö stad när man kommer fram till att det är stadens (inte statens) uppgift att försörja delar av övriga Europas 125 miljoner fattiga?

• Samordnare ska ansvara för Malmö stads ansökan ur FEAD-fonden som ska göras i samverkan med Göteborgs stad och kommunernas respektive Crossroads.

Red’s kom:
Detta finner jag mycket oroväckande. Det låter som att Malmö stad beslutat att permanent försörja fattiga från andra EU-länder istället för att de fattiga ges stöd för att komma ur sin fattigdom. Vad är aktuell status på denna ansökan?

• Samordnare ska ansvara för att driva samarbeten över förvaltnings- och verksamhetsgränser inom områden som rör arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Vilken typ av samarbeten är detta för de 100-200 EU-migranterna?

• Samordnare ska inte ansvara för operativa uppgifter som ingår i andra verksamheters uppdrag då det är i dessa verksamheter det finns personal, kompetens och rutiner för uppgiften.
• Samordnaren ansvarar för att utvärdera de insatser som genomförts under 141201 – 150531
• Samordnare ska efterhöra EU-medborgarnas behov och erfarenhet av insatserna

Red’s kom:
Är detta verkligen nödvändigt? Svaret är givet; Gratis boende, mat, hemresa samt arbete. Vad mer?

• Samordnare ska tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter arbeta med att uppmärksamma hot och våld mot gruppen

Red’s kom:
Varför inte uppmärksamma t ex hot och våld inom gruppen? Borde inte detta vara relevant i sammanhanget?

• Samordnaruppdraget bör bli en permanent tjänst inom Sociala resursförvaltningen

Red’s kom:
Jag finner det oroväckande att Malmö stad har denna inställning att man ser EU-migranterna som ett bestående problem och att staden behöver en samordnare och oerhört mycket andra resurser för en så liten grupp som 100-200 personer.
Hur motiveras att en samordnartjänst behövs för en specifik liten grupp på 100-200 personer i en stad med 320 000 invånare?

Har beslut tagits om att permanenta samordnartjänsten?

Insatser för fattiga och utsatta EU-medborgare som uppehåller sig i Malmö

Sociala resursförvaltningen får i uppdrag att ta fram:

Vinterhärbärge
• 40 sovplatser
• Öppet 1 december – 28 februari
• Den enskilde betalar en avgift på 15 kr per natt (inkluderar sovplats/madrass och frukost)
• Drivs av frivilligsektor, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Daglokal året runt
• Erbjuder möjlighet till att ta hand om mer basala behov, frukost, kläder och dusch.
• Rådgivning kring möjligheten till arbete/försörjning i samarbete med Arbetsförmedlingen
• Stöd i frågor kring hälsa och sjukvård
• Information kring rättigheter och skyldigheter

Evakueringslokaler
• Vid extremväder såsom skyfall, snöstorm, klass 2- varning eller från -5 grader och kallare
• Vid eventuell avhysning i max fem nätter
• En lokal med möjlighet att få varm dryck, tillgång till toalett samt madrasser att sova på

Rutin vid avhysning
• Gällande regler och lagar följs
• Samordnare är ansvariga för att snarast ta fram rutiner vid avhysning

Samarbete med andra länder
• Undersöka förutsättningarna för vänort i Rumänien med syfte att till exempel utbyta erfarenheter och hjälp med ansökningar om EU-medel och antidiskrimineringsarbete
• Sprida erfarenheterna från arbetet med Romskt informations och kunskapscenter (RIKC)

Red’s kom:
Ovanstående frågor har ställts till Malmö stad. Svaren kommer att presenteras här.Klicka här för en större bild
Se även bl a;
Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom


EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

EU-migranternas läger i Malmö, utredning av ansvar för svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Nätverket Solidaritet för EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstad (bilder)

EU-migrant i Malmös kåkstad anhållen för mordförsök och misshandel

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

Anslag om avhysning för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Skäl för överklagande av avhysning från kåkstaden i Malmö är bara svammel

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Miljöförvaltningen i Malmös yttrande för överklagande av avhysning av EU-migranter!

Överklagande inlämnat av Miljöförvaltningens avhysningsbeslut av EU-migranter i Malmö

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 1

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 2

Överklagan avhysning av EU-migranter från Malmös kåkstad, del 3

Länsstyrelsen upphäver Miljöförvaltningens beslut mot EU-migranter i Malmös kåkstad

Miljöförvaltningen överklagar Länsstyrelsens beslut om EU-migranter i Malmö

Föreläggande vid vite angående nedskräpning av EU-migranter; kåkstaden Malmö

Misslyckad avhysning av EU-migranter i Malmö

Polisanmälan olaga intrång / egenmäktigt förfarande av EU-migranter i Malmö, kåkstaden

Kommunens ordningsstadgar hindrar inte EU-migranter att bosätta sig var de vill

Avhysning av EU-migranter vid Singelgatan i Malmö misslyckades… igen!

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

Vanvårdat stulet får hittat i läger med EU-migranter i Malmö – Djurslakt

När ska avhysning ske av tiggare från Pildammsparken i Malmö?

Beslut att avhysa EU-migranter från Pildammsparken i Malmö

Solidaritet med EU-migranter kräver ersättning av Malmö stad för 51 EU-migranters sopor

Protest mot att EU-migranter inte får bostäder, vänsterorganisationen Allt åt alla

Vänsterpartister, Martina Skrak m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter

Vänsterpartiet Malmös åtgärder för EU-migranter förvärrar bara situationen

Vänsterpartiets förslag på problemen med EU-migranterna skadar istället för att hjälpa

Handlingsplan för utsatta EU-medborgare i Malmö, Vänsterpartiets alla förslag nedröstade

Folkpartiet Malmö vill lägga 5 miljoner kr/år på gratis boende för EU-migranter

Långsiktiga förslag på EU-migrant-problemen lyser med sin frånvaro i Malmö

Dagverksamhet för EU-migranter i Malmö kostar 3,5 miljoner kr/år

EU-migranter kräver stöd från Malmö stad

EU-migranter och Allt åt alla i Malmö avhysta


Kommunernas hantering av tiggare i Malmö, Lund, Göteborg

Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *