Malmöpolisen vägrar utföra sitt uppdrag och identifiera EU-migranter

Mats Karlsson, biträdande chef polisområde Malmö, svarar på Janne Josefssons frågor om Malmöpolisens vägran att identifiera EU-migranter;
Mats Karlsson, polis i Malmö om identifiering av EU-migranter
– Varför hjälper inte polisen till att identifiera de boende i lägret?
– Alltså, det vi har svarat, efter att ha stämt av med våra jurister, för när det här uppkom så var det många frågetecken och jag kan inte beordra min personal, mina poliser, till en tjänsteåtgärd om jag inte vet att vi har rätt att utföra den.
Och det kollade vi upp, och ställde frågor vad som gäller kring identifiering i det syftet. Där fick vi beskedet att vi får inte identifiera i det syftet åt någon annan.
– Det är ju ändå en ockupation av privat mark.
– Ja, de tar ju annans mark i besittning. Definitivt!
– Och de kommer till ett land där polisen bara står och tittar på.
– Ja.
– Men det blir ju moment 22.
– Moment 22. Definitivt!
– Det blir ju det.
– Ja.
– Det är ingen tvekan om det?
– Det är inte hållbart. Den situation vi har nu i samhället, vid Industrigatan, den problematiken, det är inte hållbart, och där måste vi i samhället bestämma oss, hur vill vi ha det?
– Ni har varit där vid något tillfälle, vad gällde det då?
– Vi har biträtt Länsstyrelsen som ville vara där för att inspektera så att det inte var djur som for illa, och då hittade vi stöldgods i ett fordon där som vi tog hand om. Det är ett exempel.

TJÄNSTEFEL
Polisen i Malmö begår ett allvarligt tjänstefel när de vägrar att utföra den identifiering av EU-migranter som är en förutsättning för att kunna genomföra en avhysning.

VILKA JURISTER HAR SAGT VAD?
Om det är sant som Mats Karlsson säger – vilket det finns anledning att starkt betvivla – att några onämnda (oidentifierade) jurister påstått att polisen inte får identifiera EU-migranter som bevisligen olagligt ockuperat svensk mark så tycker jag att dessa ”jurister” omedelbart ska avpolleteras pga av sin gravt bristande kunskap.

INGA PROBLEM I ÖVRIGA DELAR AV LANDET
Polisen identifierar EU-migranter i Stockholm och i en mängd andra städer i Sverige, och har gjort så sedan många år tillbaka. Det vore väl ganska märkligt om just Malmö har ett eget lagverk för polisen att följa?

VARFÖR JUST ROMER?
Varför är det just romer som Malmöpolisen nu plötsligt inte vågar identifiera?

BARA POLISEN HAR BEHÖRIGHET ATT UTFÖRA ID-KONTROLL
Det är bara polisen som har denna behörighet att identifiera människor. Privatpersoner saknar denna möjlighet. Därav faller det på sin egen orimlighet redan här att polisen skulle sakna rätt att utkräva identifikation.

ÄGANDERÄTTEN
Äganderätten skyddas i vår grundlag och myndigheterna är skyldiga att se till att den brottsliga handlingen av EU-migranter upphör.

JO-ANMÄLAN
Om rättsvårdande myndigheter tror sig kunna strunta i att se till så att lagen upprätthålls måste detta JO-anmälas;
Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot
Polisen i Malmö. Mats Karlsson, biträdade chef polisområde Malmö.

Beskriv vad som hände och när det ägde rum
I Uppdrag Granskning 2015-09-23 förklarade Mats Karlsson att polisen vägrar utföra id-kontroller av romer i samband med avhysning. Detta har kunnat konstateras vid flera olika tillfällen under 2015 vid avhysningsförsök av EU-migranterna i lägret vid Industrigatan i Malmö, där det idag finns 250-400 EU-migranter, och ett mycket stort antal bilar, husvagnar och diverse fordon tillhörande dem som ställts upp på den privatägda marken som ockuperats av EU-migranter.

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?
Polisen i Malmö måste bistå markägare och utföra identitetskontroller av EU-migranter i samband med avhysning, precis som polisen gör i Stockholm och i andra delar av landet. När en fastighetsägare begär avhysning av ockupanter kräver Kronofogden att alla som ska avhysas först identifierats för att Kronofogden ska kunna utföra sitt uppdrag och polisen är den enda med behörighet och möjlighet att göra denna id-kontroll.
Se bilaga.

TIPS
Jag kan sedan tipsa Mats Karlsson och hans jurister om Brottsbalken 8:8 om egenmäktigt förfarande, om att olovligen rubba någon annans besittning.

Brottsbalken 8 §

8 § Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något.
Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.

9 § Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader.

OLAGA INTRÅNG
Se även under rubriken ”Olaga intrång” här; Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt

REGELVERKET TYDLIGT
Regelverket är solklart. Det åligger polisen att inför en avhysning identifiera de personer som olovligen tagit mark i besittning.

LAGSTÖD FÖR MALMÖPOLISENS ÅSIKT SAKNAS
Notera att polisen i Malmö inte kan redovisa vilket lagstöd de vilar sig på när de inte vill identifiera ockupanterna. Detta samtidigt som polisen runtom i Sverige gjort detta för såväl EU-migranter som andra ockupanter, i alla tider.

Polislagen 13-13a §§

Polislagen, 13:e paragrafen, ger polisen rätt att avvisa eller avlägsna någon från ett visst område om det är en åtgärd som behövs för att straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Här finns inte något krav på identifiering.

Ett ingripande för att hindra olovliga bosättningar förutsätter inte att personerna ifråga stör den allmänna ordningen, utan det räcker med att det är fråga om egenmäktigt förfarande (dvs att olovligen ta och bruka annans egendom eller att olovligen rubba annans besittning). Och uppsåt är i de allra flesta fall inte svårt att fastställa.

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

13 a § Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg. Lag (1998:27).

13 b § Har Polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § ordningslagen (1993:1617) beslutat att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska uppnås. Lag (2014:588).

13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas.

Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket (utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar.

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten endast om det är så brådskande att myndighetens beslut inte kan avvaktas. Lag (2014:588).

Se även bl a;
EU-migranter kastar ut Janne Josefsson från kåkstaden och kastar sten på filmteamet

Uppdrag Granskning granskar Malmös kåkstad

Uppdrag Granskning, EU-migranter och Malmö kåkstad

Malmös kommunjurist ber till högre makt om hjälp med avhysning av EU-migranter

EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning


Regeringen fortfarande inte tillsatt utredning om avhysning av EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media


För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *