Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Socialförvaltningen i Lund rekommenderar avslag till det arvode Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) begärt för helt och hållet oredovisade uppgifter, men som kanske är att på något sätt administrera volontärer för några av Lunds ca 40 EU-migranter:

Skälen till varför socialförvaltningen rekommenderar att socialnämnden avslår Per Erikssons och Joakim Månsson Bengtssons (MP) ansökan om bidrag till deras arvoden är sammanfattningsvis följande;

  1. Crossroads Lund och föreningen Hjälp Tiggare i Lund har startats på eget initiativ av privatpersoner utifrån en egen idé om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas och en förening har alltid ett eget ansvar för den egna verksamheten och finansieringen av denna. Kommunen har inte haft någon del i uppstarten av dessa föreningar.
  2. Socialnämnden har tidigare avslagit ansökan i den del som avsåg arvode till Joakim Månsson Bengtsson (MP).
  3. För de bidrag som beviljas till föreningar för annan verksamhet så har tidigare bidrag till arvodering inte beviljats.
  4. Den beräknade budgeten är grundad på tidigare beslut från socialnämnden, beslut som inte omfattat kostnader för arvodering.
  5. Om pengar i budgeten för EU-migranter omprioriteras till arvoden för Per Eriksson & Joakim Månsson Bengtsson (MP) så blir det mindre resurser för EU-migranterna och färre EU-migranter får t ex tillgång till härbärge.

Socialförvaltningen skriver i sitt förslag till avslag av arvode;

Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse till Socialnämnden, 2015-09-28
Återremiss – Ansökan om bidrag – Crossroads Lund
Dnr SO 2015/0137

Konsekvenser för härbärgesverksamheten vid avslag

Paraplyorganisationen Crossroads Lund har vid uppföljning av ansökan uppgett att de har beviljats ytterligare 50 000 kronor från en stiftelse och att föreningen därmed har säkrat en arvodering till och med oktober månad.

Det är då två personer inom föreningen som är arvoderade, tillvägagångssättet skiljer dem dock åt. Sammanlagd kostnad per månad beräknas till 50 000 kronor i månaden, således 600 000 kronor per helår.

Red’s kom:
Notera att man i samtliga dokument försöker mörka att det handlar om Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) som ska arvoderas. Här benämns de t ex som ”två personer”.

Notera också att ingenstans i all dokumentation i detta ärende kan Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) med ett enda ord beskriva vad det egentligen är som de gör för det arvode de begär.

Det enda som Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) nämnt är vad som görs av de andra, dvs de oavlönade volontärerna, vilket är några få simpla uppgifter som det inte behövs någon ideell organisation för överhuvudtaget, förutom det ostridiga faktum att EU-migranter inte ens är en kommunal angelägenhet.

Föreningen ser det inte som troligt att de i år kan få ytterligare donationer från stiftelser som tidigare har gett stöd till verksamheten.
Tillsammans med föreningen Hjälp Tiggare i Lund beskrivs att de inte kan garantera en fortsatt drift av härbärge. De ser det också som mycket svårare att ingå i fler samarbeten med socialförvaltningen i arbetet med utsatta EU-medborgare i Lund.

Juridiska hinder för beviljande av bidrag till arvodering eller lön

Det bedöms inte finnas några juridiska hinder för att bevilja bidrag till förening som är tänkt för arvodering eller lön till anställd personal inom föreningen.
Det har inte upprättats några särskilda riktlinjer för beviljandet av bidrag till ideell sektor och idéburna organisationer som arbetar med gruppen utsatta EU-medborgare.

I tillämpliga delar har i stället riktlinjerna för bidrag till föreningar använts. Enligt dessa riktlinjer beviljas inte medel till arvodering.

Omprioriteringar av beslutade medel

Socialnämnden har fattat tre beslut om medel till verksamheter för gruppen utsatta EU-medborgare under 2015 med sammanlagt 340 000 kronor.

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har vid två tillfällen beviljats medel för drift av härbärge, i ett första beslut för tidsperioden januari – mars och i ett andra beslut resterande del av året. Sammanlagt stöd till föreningens drift av härbärget uppgår till 277 000 kronor.

Utöver detta har socialnämnden fattat beslut om att ge stöd med 63 000 kronor till dagverksamhet på Svenska kyrkans diakonicentral andra halvåret 2015.

Sammanlagt har således 340 000 kronor beviljats till föreningar.

Red’s kom:
Till detta kommer planerad kostnad på 186 000 kronor (vilket lär bli mer) – i huvudsak till föreningen Hjälp Tiggare i Lund – för 3 månaders camping (november 2015 t o m januari 2016). Dvs totalt minst 526 000 kr.

Budget för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun enligt beslutad handlingsplan

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande härbärge för utsatta EU-medborgare för åren 2015, 2016 samt 2017.

Nedan följer en beräkning av beräkning av kostnader för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun enligt beslutad handlingsplan under ett år.

Kostnaderna är uppskattning och kan komma att ändras vid nu icke kända hyreshöjningar. Även kostnader för beviljandet av medel till ideell sektor och idéburna organisationer är uppskattningar gjorda utifrån tidigare beslut om beviljande av medel.

Red’s kom:
Kan inte kostnaderna förändras om färre eller inga EU-migranter kommer till Lund? Eller om t ex kommunen börjar följa kommunallagen och upphör med att försörja andra länders medborgare på skattebetalarnas bekostnad?

Kostnader för evakueringsplats är inte heller medräknad då kostnaden för en eventuellt kommande evakueringsplats får ses som en extraordinär händelse och kostnad och inte en verksamhet som kommer att återkomma regelbundet.

• Härbärge (Hyra, el och tänkta medel) 592 000 kronor
• Dagverksamhet (tänkta medel) 100 000 kronor
Summa 692 000 kronor

Bedömning
Paraplyorganisationen Crossroads Lund har inkommit med en ansökan om bidrag till arvodering av personer aktiva i föreningen Hjälp Tiggare i Lund. Arvoderingen avser andra halvåret 2015.

Både paraplyorganisationen Crossroads Lund och föreningen Hjälp Tiggare i Lund har startats på eget initiativ av privatpersoner utifrån en egen idé om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas. En förening har alltid ett eget ansvar för den egna verksamheten och finansieringen av denna.

Lunds kommun kan välja att stödja föreningar vars verksamhet anses viktig och som ses som ett komplement till den egna verksamheten. Socialnämnden har också i två beslut valt att stödja föreningen Hjälp Tiggare i Lund utifrån den härbärgesverksamhet som bedrivs inom föreningen. Bidrag har då beviljats till bland annat hyreskostnader och matservering.

I ett första beslut valde också socialnämnden att avslå ansökan i den del den avsåg arvodering av personer som är aktiva i föreningen.

Det går inte fullt ut att jämföra bidrag till ideell sektor och idéburna organisationer som arbetar med gruppen utsatta EU-medborgare med de bidrag som beviljas till föreningar för annan verksamhet. Det är dock värt att påminna om att det i det senare fallet inte beviljas bidrag till arvodering.

Av de 700 000 kronor som avsatts för härbärgesverksamhet för utsatta EU-medborgare har 340 000 kronor beviljats ideell sektor och idéburna organisationer som arbetar med gruppen. Den beräknade budgeten som tidigare presenterats är grundad på tidigare beslut från socialnämnden, beslut som inte omfattat kostnader för arvodering.

Bedömningen är att om även kostnader för arvodering av personer aktiva inom ideell sektor och idéburna organisationer innebär att ambitionsnivån i handlingsplanen för arbetet med utsatta EU-medborgare får sänkas avseende till exempel antalet platser på härbärge.

Det har inte framkommit några omständigheter som leder till en ändrad bedömning.

Socialnämnden föreslås avslå ansökan om bidrag till kostnad för arvodering.

Red’s kom:
Frågan är om vänsterblocket i Lunds socialnämnd – S, MP, V och Fi – har någon form av respekt för invånarna i Lund och om de bryr sig om att socialförvaltningens juridiska prövning i frågan visat att de till synes giriga Per Eriksson och Joakim Månsson Bengtsson (MP) inte ska erhålla något arvode för sina självpåtagna och påstådda ideella (ej redovisade) sysslor?

Vad tror du socialnämnden beslutar utifrån ovanstående underlag?


Se även bl a;
Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) & Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Minst 85% av Lunds budget för EU-migranter till lön för 2 personer

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter


Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun
FÖRSÖKTE FÅ 34.000 KR/MÅN FÖR IDEELT UPPDRAG
Joakim Månsson Bengtsson (MP) försökte få 34.000 kr/månad från Lunds kommun, men på denna punkt rekommenderade Socialförvaltningen avslag till ”Hjälp Tiggare i Lund”
;

Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Se BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08 i Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

Om bidraget gått igenom i Socialnämnden hade den 22-åriga Joakim Månsson-Bengtsson kunnat plocka ut minst 45.000 kr/mån för sitt ”ideella” arbete (i form av en källarlokal med ett tiotal EU-tiggare). Kanske 55.000-70.000 kr/månad om han får arvode från några fler organisationer. Utöver hans höga arvode som politiker i Socialnämnden.


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *