Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Här följer ett utdrag från protokollet med beslut om;
§ 138 Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun
§ 139 Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för insatser till utsatta EU-medborgare
§ 140 Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel för härbärge för utsatta EU-medborgare

Sammanträdesdatum 2015-06-17

Ordförande: Sven-Bertil Persson (V)
Vice ordförande: Erik Hammarström (MP)
2:e vice ordförande: Göran Wallén (M)

Ledamöter:
Peter Fransson (S)
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Sonja Lindlöf (FP)
Mattias Horrdin (C)
Yumna Ramadan (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Ersättare:
Dara Ahmad (S)
K Arne Blom (S)
Petra Douhane (M) ersätter Göran Wallén (M) från och med 141
Amanda Bjernestedt (MP) ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Ola Borre (FP) Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C)

Övriga närvarande:
Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Marie Olsson, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Johan Larsson Boström, enhetschef
Karin Säfström, enhetschef
Nisse Wessberg, enhetschef
Tommy Persson, tf. enhetschef
Martin Karlsson, vik nämndsekreterare

Justerare: Peter Fransson (S)

Paragrafer: 126 – 153

§ 138 Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Socialt utsatta EU-medborgare:
En grov uppskattning är att det rör sig om 50-75 personer som vistas här dagtid och 50-60 personer nattetid.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge för utsatta EU-medborgare.

Socialförvaltningen har tillsammans med ideella föreningar och andra förvaltningar kartlagt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund. En handlingsplan med en inriktning avseende hur förvaltningen och kommunen ska förhålla sig till olika behov hos gruppen är en förutsättning för att ett strukturerat och genomtänkt arbete ska kunna bedrivas.

Yrkanden

Göran Wallén (M) yrkar, med instämmande av Mattias Horrdin (C), Agneta Lindskog (KD), Sonja Lindlöf (FP) och Daniel Ishaq (M) att förslaget avslås.

Sven-Bertil Persson (V) yrkar, med instämmande av Amanda Bjernestedt (MP), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S) och Yumna Ramadan (FI) bifall till förvaltningens förslag med tillägget:
• att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.

Beslutsgång

Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på yrkandena och finner att hans eget yrkande med tillägg vunnit bifall.
Votering begärs och företas enligt följande propositionsordning:
Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande om godkännande av förvaltningens handlingsplan med tillägget att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.
Nej, till Göran Walléns (M) m.fl. yrkande om avslag.

Omröstningen utfaller enligt följande:
Sven-Bertil Persson (V), Erik Hammarström (MP), Peter Fransson (S), Eva S Olsson (S), Amanda Bjernestedt (MP) och Yumna Ramadan (FI) röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Sonja Lindlöf (FP), Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 bifaller nämnden Sven-Bertil Perssons (V) m.fl. yrkande.

Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtandet med förslag på handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun samt att socialnämnden följer upp socialförvaltningens arbete med handlingsplanen vid nämndens sammanträde i oktober.

Reservationer
Oppositionen reserverar sig till förmån för Göran Walléns (M) yrkande;

Alliansen reserverar sig mot beslutet att anta Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att anslå pengar till ett härbärge för EU-migranter och eventuella akuta insatser som kunde behövas. Vi anser att det är detta förvaltningen bör fokusera på.

Handlingsplanen som nu antas sträcker sig mycket längre än så och kommer inte att kunna genomföras inom de budgetramar som avsatts åt målgruppen. Med den begränsning av resurser som förvaltningen har så kräver vi en bättre redovisning av var pengarna ska komma ifrån.

Socialförvaltningen ges ett stort ansvar för samordning och organisation och kan ses som huvudaktör i sammanhanget, vilket vi starkt motsätter oss.

Socialförvaltningens roll ska vara som stöd till de ideella organisationer som valt att arbeta mot gruppen.

Se;
Lund ska hjälpa tiggare

Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


§ 139 Ansökan från Lunds diakoniförening om medel för insatser till utsatta EU-medborgare

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge och motsvarande insatser för utsatta EU-medborgare. Lunds diakoniförening har lämnat in en ansökan om sammanlagt 62 500 kronor.

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på tilldelning av medel till Lunds Diakoniförening med 62 500 kronor.


§ 140 Ansökan från föreningen Hjälp Tiggare i Lund om medel för härbärge för utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Yrkanden

Göran Wallén (M) yrkar att återremittera förslaget för komplettering av underlaget med en mer utförlig verksamhetsbeskrivning och ytterligare information om föreningens ekonomiska situation samt i andra hand, om ärendet ska avgöras idag, med instämmande av Mattias Horrdin (C) och Agneta Lindskog (KD) avslag.

Sven-Bertil Persson (V) yrkar avslag på återremitteringsyrkandet och bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på återremitteringsyrkandet och finner att ärendet ska avgöras vid sittande möte.
Ordföranden Sven-Bertil Persson (V) ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att förvaltningens förslag vunnit bifall.
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor.

Reservationer
Göran Wallén (M) reserverar sig mot nämndens beslut på grund av underlagets beskaffenhet.

David Liljedal (C): Jag utrycker min oro för hur ärendet kan komma att fortskrida med hänseende till nämndens grundläggande ansvar för verksamheten. Vill även poängtera vikten i en klarsyn ifrån förvaltningens och nämndens sida i hur ärendet ska fortgå och hur möjliga liknande ärenden bör hanteras i framtiden.

Se;
Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningarMed 25 frågor om oklarheter i grundmaterialet för ansökan om 211 500 kr, vilket t o m är mer än vad Joakim Månsson Bengtsson ansökt om.

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun


Den rödgrönrosa majoriteten beter sig ytterst ansvarslöst

Detta är makalöst ansvarslöst av den rödgrönrosa majoriteten i socialnämnden;
• Sven-Bertil Persson (V)
• Erik Hammarström (MP)
• Peter Fransson (S)
• Eva S Olsson (S)
• Yumna Ramadan (FI)
• Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)
att ta beslut utan att frågetecken benas ut först.

Förutsättningar som gäller för ansökan från Hjälp Tiggare i Lund (Joakim Månsson Bengtsson i Socialnämnden) är extremt oklara utifrån socialförvaltningens bristfälliga utredning, men det tar den nonchalanta rödgrönrosa majortiteten inte någon som helst notis om.

Hur kan t ex Lunds kommun;
• motivera att ge pengar retroaktivt (där alltså ingen vet vad dessa pengar kommer att användas till istället),
• bevilja pengar för en försäkring som ingen vet varken vad den kostar eller om den behövs,
• bevilja pengar under förutsättning att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen presenteras trots att ingen av dessa förutsättningar uppfyllts.

De rödgrönrosa hanterar skattemedel som om de köpte en korv i korvmoj. De personer som ingår här borde aldrig ges något ansvar för skattemedel eftersom de helt uppenbart har noll och ingen respekt för skattebetalarna.

Om du inte vill att ansvarslösa och oengagerade personer som ovanstående 6-7 personer ska styra i Sverige så får du se till att välja rätt nästa gång du går till valurnan.

Om du trots ovanstående skräckexempel röstar rödgröntrosa, se i alla fall till att stryka ovanstående personer på valsedeln.

Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Vänsterpartister; Martina Skrak, Sven-Bertil Persson, m fl, i Malmö-Lund-området vill stoppa avhysningar av EU-migranter


Ekuriren vill att Eskilstuna ska subventionera EU-migranter som Lunds kommun


Handlingsplan för romer i Norge gav ingen effekt


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *