Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter upphävs av Förvaltningsrätten!

Förvaltningsrätten i Malmö har nu (2015-12-08) kommit med sin dom angående den camping för EU-migranter som vänsterblocket i Socialnämnden beslutat om. Beslutet av Socialnämnden ogiltigförklaras av domstolen!

Se:
Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?

Förvaltningsrättens bedömning

Samtliga klagande har hänvisat till att ärendet är av principiell beskaffenhet och att beslutanderätten därför tillkommer fullmäktige. Förvaltningsrätten prövar därför i första hand den frågan.

Se överklagan av beslut:
Begäran om Laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om camping för EU-migranter

Av 3 kap. 13 § kommunallagen framgår att nämnderna beslutar i bl.a. frågor som de ska handha enligt lag eller annan författning.
Lunds kommun har inte gjort gällande att det överklagade beslutet i något avseende har fattats med stöd av socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten saknar därför skäl att i det här sammanhanget gå in på frågan om beslutet skulle kunna avse en åtgärd som enligt den lagen ska beslutas av en kommunal nämnd.

Kompetensfördelningen mellan fullmäktige och nämnder regleras närmare i 3 kap. 9 § kommunallagen. Enligt den bestämmelsens första stycke gäller att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Bestämmelsen innehåller även en uppräkning i nio punkter av de ärenden som främst avses.

Enligt 3 kap. 10 § kommunallagen gäller vidare att fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 9 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.

I förarbetena till i 3 kap. 9 § kommunallagen (se prop. 1990/91:117 s. 157) sägs att utgångspunkten är uttalanden i förarbeten till regeringsformen (prop. 1973:90 s. 231) där det anges att fullmäktiges beslutskompetens i huvudsak gäller beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Det ska vara fråga om avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande.

Förvaltningsrätten konstaterar att de huvudfrågor som det aktuella ärendet gäller är kontroversiella i sig och aktualiserar ställningstaganden som allmänt sett är tydligt politiska och principiella.

Att avgöra huruvida Lunds kommun alls ska ställa stöd till förfogande på sätt som nu beslutas innefattar enligt förvaltningsrätten ett så stort principiellt moment att ärendet är ett sådant som avses i 3 kap. 9 § kommunallagen.

Beslutanderätten är således förbehållen kommunfullmäktige när det gäller ärendets principiella delar. Det har inte framkommit att fullmäktige tagit sådan ställning.

Enligt förvaltningsrätten har Socialnämnden i Lunds kommun genom det överklagade beslutet överskridit sina befogenheter. Beslutet ska följaktligen upphävas.

Red’s kom:
Vänsterblocket i Lunds Socialnämnd tog en rövare. Vänsterblocket har nämligen majoritet i Socialnämnden och kan därför få igenom alla sina beslut utan problem. Denna majoritet finns emellertid inte i fullmäktige och det maktfullkomliga vänsterblocket, med Socialnämndens ordförande Sven-Bertil Persson (V) i spetsen, ville på detta sätt kringgå den demokratiska processen.

Vid denna bedömning prövar förvaltningsrätten inte övriga omständigheter som klagande har hänvisat till.

Red’s kom:
Vilket för detta fall inte behövs eftersom Socialnämndens beslut redan upphävts genom en av de många punkterna som gör vänsterblockets beslut ogiltigt.

Nu uppstår osökt frågan hur Lunds kommun kommer att hantera detta. Kommer Lunds kommun att följa Förvaltningsrättens beslut och omedelbart upplösa campingen för EU-migranter i Lund?

Dessutom kan man undra hur detta beslut av domstolen påverkar Hjälp Tiggare i Lunds ansökan om ytterligare 700 000 kr för att försörja EU-migranter;
Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015

Se även bl a;
KÄLLBY CAMPING:

Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund

Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

EU-migranter ockuperar ny p-plats i Lund vid gratiscamping, betalar ej böter

Hjälp Tiggare i Lund söker mer och mer pengar för EU-migranter – 700 000 kr 2015


Kan kommunen gynna en särskild grupp av EU-medborgare, dvs EU-migranter?


Kommer de EU-migranter som bor på gratiscamping i Lund att utvisas den 31/1 2016?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *