Lunds kommun bryter mot Socialnämndens beslut om EU-migranters gratiscamping i Lund

De cirka 40 personerna som bodde på parkeringsplatsen var förberedda på morgonen vid klockan åtta. Några bilar stod redan redo för avfärd ute på gatan.

Red’s kom:
Hur många bilar som de 45 EU-migranterna har, vilken kvalitet det är på dessa bilar, om de är lagliga, eller var bilarna ska placeras (som enligt beslut inte får befinna sig på den av skattebetalarna finansierade campingen för EU-migranter) får vi inte reda på av media.

EU-migranter betalar aldrig böter

Joakim Månsson Bengtsson från Hjälp tiggare i Lund var på plats på Flextrus parkering för att informera och det fanns en hel del oro bland EU-migranterna.
En av EU-migranterna är orolig att bötfällas men ser ingen annan utväg än att köra ändå.

Red’s kom:
Varför skulle EU-migranter bry sig om ifall de bötfälls? De har aldrig brytt sig om detta tidigare, och i de fall de får böter så har det ändå aldrig hänt att de brytt sig om att betala dessa böter.

Fem av EU-migranternas skrotbilar bärgas till skroten

När bärgningsbilarna rullar fram så finns det inte längre någon tvekan om att parkeringen ska tömmas.
– Åk nu, uppmanar Joakim Månsson Bengtsson och folk sätter sig i rörelse. En del går och andra åker bil.

Några män puttar ut en bil från parkeringsplatsen, men de bilar som inte kan rullas lämnas kvar.

Inte redo för avhysning

Några minuter efter åtta är bara ett par kvar på parkeringen med sina bilar. Mannen går runt och sopar löv. Kvinnan står med knäppta händer framför socialförvaltningens personal och ber om mer tid.
Vi ska flytta bilen men jag har inga pengar, säger mannen via tolken.

– Som vi sa i torsdags så kommer alla bilar som är kvar att flyttas. Ingen av oss som är här nu kan ändra på det beslutet, säger socialförvaltningens personal.

– Kan vi få lite tid, säger kvinnan.

Polis tillkallas

– Nej, nej, säger mannen när bogseringskroken fästs i bilen.

Paret får lite tid, men polis kallas till platsen. Mannen sopar vidare runt bilen. Vid kvart i nio får paret ytterligare tid på sig och uppmanas att tömma sina två bilar om det finns något de vill behålla. Kvinnan börjar ta ut täcken och kuddar.

– Ni har blivit informerade. Den här bilen är skrot och kommer att köras till skroten, säger polismannen.

Städning efter EU-migranterna

Kommunens städpersonal anländer med grävskopa och container för att städa upp alla kvarlämnande sopor. Bekanta till paret anländer också och hjälper dem att bära iväg sina säckar.

Vid klockan nio bärgas den femte och sista bilen. Parkeringsplatsen städas.

Red’s kom:
För EU-migranterna var det enda viktiga att sopa löv runt bilen de bott i, istället för att städa upp avfallet de lämnar efter sig.

Lunds skattebetalare får – precis som det fungerar i Malmö och överallt annars – stå för kostnaden för bärgning och skrotning av EU-migranternas bilar, liksom för sanering efter EU-migranterna.

Sex plus sex husvagnar till de 45 EU-migranterna – utanför Socialnämndens beslut

I natt ska EU-migranterna bo på Källby camping. Hjälp tiggare i Lund har sex husvagnar och hoppas under dagen få fram lika många till.

Red’s kom:
Mycket, mycket märkligt att media inte ifrågasätter någonting om detta arrangemang, t ex;

• Vad kostar dessa 6 + 6 husvagnar totalt?
• Vem står som ägare på var och en av dessa husvagnar?
• Hur finansieras dessa husvagnar? Vilka har ”donerat” pengar för husvagnarna och hur mycket har donerats för detta?
• Var kommer var och en av dessa husvagnar från? Är det husvagnar som flyttats från den tidigare kåkstaden i Malmö?
• Var ska resten av husvagnarna, utöver de 5 som ryms på Källby camping, placeras?
• Vem har kontrollerat så att dessa husvagnar är lagliga?

Plus en lång rad med andra frågor.

Det är som att ifall det rör sig om Hjälp Tiggare i Lund och Joakim Månsson Bengtsson så har han frikort från media när det gäller alla känsliga frågor.

Det enda allmänheten får reda på är det som Joakim Månsson Bengtsson vill ska komma till allmänhetens kännedom.

SkD skriver:
Behovet är elva vagnar och vid lunchtid rullade nummer sju in på campingen. Sedan åkte Joakim Månsson Bengtsson och Analya Gomez iväg igen för att hämta fler.

Red’s kom:
Vänsterblocket i Socialnämnden beslutade om alternativet 12 husvagnar (inte sex som var det andra alternativet), som sedan blev 11 husvagnar pga att det inte fanns plats för fler (enligt avtal med kultur- och fritidsförvaltningen).

Varför är det nu 12 husvagnar som ordnas fram, istället för de beslutade 11 husvagnarna enligt avtalet med Kultur- och fritidsförvaltningen?
Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-05


På torsdagsmorgonen töms den ockuperade parkeringen.

Klockan åtta inleddes flytten för EU-migranterna på parkeringsplatsen vid Åkerlund & Rausings väg. Flytten rapporteras inledningsvis ha gått lugnt till.

Under onsdagen skrevs avtalet om Källby camping under. Hjälp tiggare i Lund arbetade in i det sista med att ordna fram de husvagnar som krävs för att ett 50-tal personer ska kunna flytta till Källby camping.

Red’s kom:
Vad står i detta avtal?

Personal från Lunds kommun och polisen ska finnas på plats på morgonen men det är frivilligorganisationen i Lund som hjälper EU-migranterna med flytten.

Vare sig fordon eller husvagnar får följa med till campingen.

– Vår förhoppning är att det ska ske lugnt och frivilligt. Det finns inga paralleller till Malmö, säger Annika Henning, informatör i Lunds kommun.

Avtalet ser ut som följer:

Nyttjanderättsavtal jämlikt 7 kap Jordabalken

§ 1 Parter
Upplåtare: Lunds kommun genom socialnämnden (Socialnämnden)
Nyttjanderättshavare: Föreningen Hjälp Tiggare i Lund (Föreningen)

§ 2 Fastigheten
Del av campingplats vid Källbybadet i Lund (Fastigheten), se markerad del i bilaga 1.

§ 3 Upplåtelsetid
Upplåtelse sker för tiden den 4 november 2015 till den 31 januari 2016.

§ 4 Ersättning
Nyttjanderätten för Fastigheten upplåts utan krav på ersättning.

§ 5 Avtalets upphörande
Nyttjanderättsavtalet upphör utan uppsägning vid upplåtelsetidens utgång.

Socialnämnden har rätt att säga upp avtalet i förtid till direkt upphörande vid allvarlig överträdelse av nyttjanderättsavtalet och därtill hörande ordningsregler.

Föreningen har rätt att säga upp avtalet i förtid för det fall att man avser att avveckla verksamheten i förtid.

Red’s kom: Fel i avtalsformulering; vem avses med ”man”?

§ 6 Verksamheten på Fastigheten
Föreningen får enbart använda Fastigheten för drift av tillfällig evakueringsplats.

Två stycken s k bajamajor är placerade på området. Socialnämnden står för kostnaden för hyra och tömning av dessa. Föreningen ansvarar för att dessa hanteras på avsett sätt och att de hålls städade och hygieniska.
Föreningen ansvarar också för det material som behövs för att fullfölja uppgiften.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit varsitt.

Lund den ____ (datum EJ ifyllt)

För Lunds kommun genom socialnämnden

Sven-Bertil Persson
Ordförande, socialnämnden

Lund den ____ (datum EJ ifyllt)

För föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Joakim Månsson Bengtsson
Analya Gomez

Bilaga 2
Ordningsregler för driften av tillfällig evakueringsplats på del av Källby Camping
• Verksamheten ska drivas i enlighet med och med inriktningen enligt socialnämndens beslut 14 oktober 2015

• Målgrupp för verksamheten är de personer som idag är olovligt bosatta på och vid Åkerlund & Rausings väg. Verksamheten kommer inte att erbjudas personer under 18 år.

• Målgruppen ska erbjudas plats för övernattning. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund beslutar om öppettider, dock ska verksamheten koncentreras till tider kväll – morgon.
Verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att den innebär minsta möjliga olägenhet för kringboende och allmänhet.

• Personer som tilldelats plats men valt att avstå, har inte tillgång till platsen på nytt.
Inte heller personer som vid senare tillfälle söker sig till Lund utan ordnad boendelösning.

• Personer i målgruppen ovan ska inte betala avgift för plats.

• Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för införskaffandet av husvagnar och fördelar platser.
Husvagnarna ska stå på anvisade platser. Föreningen ansvarar för eventuellt underhåll på de husvagnar som ställs på platsen.

• Inga tillbyggnader, andra fordon eller tält är tillåtna. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för att inga byggnader, andra fordon eller tält finns på platsen.

• Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska samarbeta med polis, räddningstjänst och andra berörda myndigheter som berörs av verksamheten.

• Regler för grillning på camping gäller även för platsen som upplåtits till den tillfälliga evakueringsplatsen.
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för att gällande regler för grillning med mera kommuniceras till personer som tilldelats plats och att dessa efterlevs.

• Den tillfälliga evakueringsplatsen är inte avsedd för barn under 18 år.
Barn under 18 år ska inte heller vistas på platsen någon tid på dagen.
Det är föreningen Hjälp Tiggare i Lunds ansvar att säkerställa att inga barn vistas på platsen och att omedelbart anmäla oro för barn till socialförvaltningen om man möter minderåriga.

• Socialförvaltningen kallar under tiden för överenskommelsen till regelbundna möten.
Syftet är att följa upp överenskommelsen och samarbetet kring målgruppen.
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund kan själva ta initiativ till möten däremellan om behov finns.

• Föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansvarar för driften av verksamheten.
Socialförvaltningen har närsomhelst rätt att besöka platsen och ta del av uppgifter om vilka personer som har tilldelats plats.

Det ska noteras att det i avtalet med HTiL inte sägs något om;
– hur identitetskontroll ska gå till, dvs vilka krav gäller för identifiering (vilket bl a är viktigt för att bekräfta att ingen är under 18 år)?
– vem som ansvarar för evakueringen av evakueringsboendet och hur detta ska gå till?
– hur kontroll av inpassering ska gå till 24 timmar om dygnet. Varför inga direktiv om detta?
– att bemanning måste finnas 24 timmar/dygn. Är det inget krav?
– var EU-migranternas egna bilar och husvagnar ska placeras?
– vem som är skyldig att teckna försäkring för vad? Dvs vem har det juridiska ansvaret för vad?

Karta med husvagnsplatser för EU-migranter på Källby camping


Klicka här för att gå till artikeln i SDS, 2015-11-04
Se även bl a;
Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

EU-migranter gör att företag hotar lämna Lund

Kommunalråd (S) i Lund lovar ge EU-tiggare mark att bygga kåkstad på

FP motsätter sig S-löfte att upplåta mark gratis till EU-migranter i Lund

Joakim Månsson-Bengtsson (MP): EU-migranter ska få bo på företags p-plats och undantas från böter

Politiker i Lund sopar EU-migranter under mattan

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel

MP i Lunds kommun har i hemlighet förberett gratis boende för EU-migranter


Hjälp Tiggare i Lund/Vänsterpartiet, ogillar den demokratiska ordningen

Lunds kommun kan starta camping för EU-migranter trots överklagan av bygglov

Emma Berginger (MP) vill att Lunds kommun ska vara välgörenhetsorganisation för EU-migranter

EU-migranter i Lund ser fram emot att få egen mark att bo gratis på

Media undviker alla relevanta frågor till Lunds kommun om EU-migranter

Polisen tror inte Lunds kommuns tilldelning av mark till EU-migranter löser något


Kungörelse bygglov för EU-migranters boende i Lund


Lunds kommun vill flytta EU-migranter från p-plats till gratis camping temporärt

Frågan om boende för EU-migranter i Lund går vidare till högre instans

Socialförvaltningen Lund anser att EU-migranter kan särbehandlas av kommunen

Lundabor oroliga över S+MP’s plan om skattefinansierat boende för EU-migranter

S, MP, V och Fi i Lund röstade för att belöna 48 EU-migranters lagbrott med gratis boende

Socialnämnden i Lund tar beslut om EU-migranter utan kompetens för detta

EU-migranters bosättning på p-plats i Lund växer efter rykten om försörjning

Vänsterblocket i Lund vill bistå EU-migranter i att bryta mot EU’s fria rörlighet

Socialnämnden i Lund gick emot juristerna och beslutade om camping för EU-migranter

Lund startar gratis camping för EU-migranter… utan att veta något om behoven

Rättelse av SDS artikel om laglighetsprövning av Lunds kommuns beslut om EU-migranter

Lunds kommun kan inte genomföra socialnämndens beslut om gratis boende för EU-migranter

Lunds camping för EU-migranter prövas rättsligt – likabehandlingsprincipen

Malmös avhysta EU-migranter flyttar till parkering i Lund


Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall

Bakläxa för Lunds kommuns beslut att ge EU-migranter gratis boende?


Handlingsplan för EU-migranter i Lund


Joakim Månsson Bengtsson (MP)/Hjälp Tiggare i Lund vill censurera debatten

FP kritiserar MP i Lund för att försöka tysta debatten om EU-migranter

Emma Berginger/MP Lund vill inrätta gratis härbärge för specifikt EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund, tror gratis boende för EU-migranter löser allt

Peter Bergwall (MP), Lunds kommun, föredrar lagvidrigt stöd till EU-migranter

Peter Bergwall (MP) hävdar att EU-migranter har lagstadgad rätt till gratis boende i Sverige

Peter Bergwall, MP Lund, vill inte följa kommunallagen, MP Malmö anser lag ska följas

Vi är alla romer, menar Joakim Månsson Bengtsson (MP), Lund


Miljöpartiet i Lund särbehandlar EU-migranter – kritiseras av FP och den nationella samordnaren


Aktivistgruppen Hjälp Tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar – Med 25 frågor

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Crossroads Lund försöker dölja att de tigger höga löner för ideellt arbete med EU-migranter

Joakim Månsson Bengtsson (MP) och Per Erikssons öppna brev – krav på lön för ideellt arbete med EU-migranter

Vänsterblocket i Lund beviljar arvode för ideellt arbete med EU-migranter

Lunds socialförvaltning: avslag till arvode för arbete med EU-migranter

Bedömning av konsekvenser för ev. avslag av ansökan från Crossroads Lund på 100 000 kr


Joakim Månsson-Bengtsson i SDS-chat om tiggeriet – korrekta svar?


Polisen undersöker lagbrott av föreningen Hjälp tiggare i Lund


Per Eriksson och Hans Swärd i Lund har fel om EU-migranter och tiggeriförbud


Susanne Nyström: Gratis bostad i Sverige till alla EU-migranter löser alla problem

EU-tiggares boende och försörjning inget kommunalt ansvar, säger moderat politiker


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *