Kalmar kommun öppnar ny gratis camping för EU-migranter, i strid med lagen

Kalmar kommun har nu bestämt sig för att stänga den omdebatterade campingen för EU-migranter vid Salve.

Många klagomål på EU-migranternas uppförande i Salvebyn

Enligt kommunen har det fungerat bra kring boendet, även om det uppstått oroligheter med bland annat tjuvridning på en häst hos en granne.
– Det är egentligen bara den incidenten vi har haft, och det var en person som inte tillhörde campingen, säger Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Att det bara förekommit en ”incident” med EU-migranterna i Salve motsägs av de närboende.
Se; EU-migranter tjuvrider och skrämmer hästar i Salvestaden
Det finns heller inget stöd för att den eller de som tjuvridit på hästar inte var en av EU-migranterna.

EU-migranterna har inte klagat över att de blir försörjda av kommunen

– EU-migranterna har också varit nöjda, säger Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Att EU-migranterna är nöjda med att försörjas av kommunens skattebetalare är väl ganska uppenbart?

Ingen optimal lösning?

– Vi har ett tillfälligt bygglov som varar till den 31 oktober, och bygglovet är sedan tidigare överklagat och grannar har haft synpunkter. Vi har utvärderat verksamheten och kommit fram till att det inte har varit en optimal lösning. Nu väljer vi att leta efter en ny plats i stället, säger kommunalrådet Dzenita Abaza (S).

Red’s kom:
Ingen ”optimal lösning”? Man kan fråga sig vad det innebär i klartext?

I Barometern framgår det att det verkliga skälet är att man tror att bygglovet inte kommer hålla juridiskt;
– Bygglovet är sedan tidigare överklagat och vi gör kanske bedömningen att klagande kan få rätt. Det är främst därför som vi letar efter en plats, säger Dzenita Abaza (S).

Mall för överklagan av bygglov

Okänt när campingen för EU-migranter i Salve stängs

När stängs campingen?
– Det vet vi inte än. Men man har rätt att vara där fram till den 31 oktober, eftersom bygglovet gäller fram till det datumet.

Ny gratis camping för EU-migranter planeras vara klar inom drygt två månader

Efter måndagens majoritetsmöte gavs planberedningen uppdraget att leta efter en ny plats, som måste stå klar senast den 31 oktober.
– Ja, det måste den. Vintern och kylan kommer snart, och vi vill inte ha det som förra året där kyrkorna fick agera som tillfälliga lösningar. Det måste vara mer strukturerat i år, säger Dzenita Abaza.

Red’s kom:
Någon hänsyn till lagen verkar dock Kalmar kommun inte vilja ta. Trots att den nationella samordnaren för EU-migranter tydligt förklarat att Helsingborgs kommun, Lunds kommun och Uppsala kommun bryter mot kommunallagen och likabehandlingsprincipen när de förser EU-migranter med boende, så ger Kalmar kommun inte upp sina planer på att fortsätta försörja EU-migranter.
Se; Gratis camping för EU-migranter – Nationella samordnaren kritisk

Det ingår inte i enskilda kommuners uppdrag att ta över ansvaret för andra länders medborgare.

Hög standard för boende till 35 EU-migranter

Tittar ni på något specifikt område?
– Det kan jag inte säga, men vi måste kunna ha alla samlade på samma ställe. Det är det bästa ur ett säkerhetsperspektiv.
– Vi pratar om cirka 35 personer, så det måste bli genomtänkt och hålla en hög standard, säger Dzenita Abaza.

Red’s kom:
En kommun får inte agera välglörenhetsorganisation för andra länders medborgare. En kommun får inte ens idka välgörenhet för andra svenska kommuners invånare.

Dzenita Abaza (S) försöker vilseleda Kalmarborna om kostnader

– Det ska inte innebära någon stor investering, helst ingen alls, säger Dzenita Abaza (S), kommunalråd.

Red’s kom:
Det hade varit betydligt bättre om Dzenita Abaza (S) varit ärlig om kostnaderna. Bara hyreskostnaden för barackerna, med dusch och toaletter, ligger på 30 000 kr/månad. Med el, vatten, bevakning, städning, sophantering, bortforsling av skrotbilar som EU-migranter tagit dit, etc, landar kostnaden som minst på vad campingen kostar skattebetalarna i Helsingborg, dvs minst 50 000 kr/månad.

Alltså minst 600 000 kr/år, exklusive alla andra kostnader som EU-migranterna belastar kommunens skattebetalare med, t ex gratis sjukvård och tandläkare för EU-migranter. Allt detta utan att EU-migranterna tillför kommunen något överhuvudtaget.

Då är administrationen för kommunen inte inräknad, vilket kan dubbla denna kostnad till minst 1,2 miljoner kr/år. Blir det dessutom en investeringskostnad (som att dra vatten och el, eller bereda plats) så kan kostnaden stiga med ytterligare några miljoner kronor.

Kalmar kommun har inte redovisat kommunens kostnader för lägret med EU-migranter.

Kalmarbornas gåvor leder bara till fler tiggare, säger Dzenita Abaza (S)

Till Barometern svarar Dzenita Abaza (S) på frågan om hon ger pengar till tiggare;
– Ärligt talat, nej. Det leder ingen vart.

Dzenita Abaza menar också att så länge det finns en marknad för tiggarna så kommer de hit för att stanna. Hon menar att så länge Kalmarborna lägger pengar i kopparna så kommer de återkomma.

Red’s kom:
Och så länge Kalmar kommun försörjer EU-migranter i strid med lagen kommer antalet EU-migranter aldrig att minska, med konstant ökade kostnader för skattebetalarna.

TIPS!

Om Kalmar kommun går vidare i sina planer och vill trotsa lagen genom att särbehandla EU-migranter så är ett tips till Kalmarborna att begära en laglighetsprövning i förvaltningsrätten av kommunens beslut. Det är en rättighet som varje kommunmedlem i Sverige har.Klicka här för att gå till artikeln i 24kalmar, 2015-08-18

Hur man överklagar ett kommunalt beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut så finns det två olika sätt att överklaga kommunens beslut på.

A. Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning (se i not nedan för mer detaljerad förklaring).

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget (justerat) på kommunens officiella anslagstavla. Kalmar kommuns officiella anslagstavla finns i Stadshusets entré på Östra Sjögatan 18 – på Stortorget.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

1. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

2. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,

3. beslutet strider mot lag eller annan författning, eller

4. beslutet inte tillkommit i laga ordning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

B. Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Den överprövande instansen – vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrättenprövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Not.
Det är ett antal väsentliga detaljer som skiljer överklagandereglerna i kommunallagen (även benämnt laglighetsprövning) och förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) åt, först och främst ifråga om vilka organ reglerna gäller.
Som utgångspunkt överklagas beslut av kommunfullmäktige, nämnder och övriga som anges i KL 10 kap. 2 § medelst laglighetsprövning medan beslut av andra förvaltningsmyndigheter angrips genom förvaltningsbesvär. Som framgår av KL 10 kap. 3 § utgår dock reglerna i KL 10 kap. om det finns särskilda föreskrifter om överklagande.

Regelverket skiljer sig åt mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär gällande vem som får överklaga.
• Laglighetsprövning har varje kommun- eller landstingsmedlem rätt till enligt KL 10 kap. 1 §.
Vem som är kommun- eller landstingsmedlem anges i KL 1 kap. 4 §;
Medlemskap
4 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.
Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget. Lag (2011:1344).


• Rätten till förvaltningbesvär är däremot avsevärt begränsad i förhållande till laglighetsprövningen och tillkommer endast den som beslutet ifråga angår, enligt FL 22 §.
Ett beslut angår alltid den som haft ställning som part hos beslutsmyndigheten men även andra kan ha rätt att överklaga, t.ex. grannar i vissa bygglovsärenden.
Principer om vem eller vilka beslut angår har utvecklats i praxis.

Även angående vilken myndighet överklagandet ska ges in till skiljer sig reglerna åt.
• Laglighetsprövning: Överklagandet skickas direkt till förvaltningsrätten som prövar det, KL 10 kap. 5 §.
• Förvaltningsbesvär: Överklagandet ska enligt FL 23 § 2 st. ges in till beslutsmyndigheten, dvs den myndighet som fattat beslutet som överklagas. Om myndigheten inte ändrar beslutet enligt klagandens begäran ska ärendet vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Slutligen ser det lite annorlunda ut vad angår verkan av besvär.
• Laglighetsprövningen innebär en kontroll av beslutets laglighet. Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det.
• Vid förvaltningsbesvär står däremot även möjligheten att ändra ett beslut till buds för rätten, t.ex. tillerkänna en enskild försörjningsstöd när han eller hon i ett tidigare beslut av socialnämnden nekats detta.

Se även bl a;
Kalmar bygger baracker åt EU-migranter, gratis boende med toalett, dusch och kök

Tjänstemän i Kalmar kommun bygger upp läger för EU-migranter utan bygglov

Kalmar kommun sanktionerar EU-migranters brottsliga verksamhet

Kalmar kommun JO-anmäld för EU-migranters läger


Kommunpolitiker hotar den fria rörligheten med stöd till tiggare

EU-migranter – lagen inte lika för alla – Lund skräckexempel


EU-migranter klarade sig från utvisning pga att Migrationsverket omorganiserade – Uppdrag Granskning

Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter, se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *