Hässleholm: Campingstugor för EU-migranter på felaktiga grunder & i strid med detaljplan

Byggnadsnämnden beviljade att fem campingstugor finns tillgängliga för EU-migranter, främst rumäner, som uppehåller sig i Hässleholm så att EU-migranterna kan bo där högst fyra nätter innan de åker hem.

Red’s kom:
Se: EU-migranter får akutboende i Hässleholm om de åker hem

Vad kostar detta skattebetalarna?

OBS!!!
Vad media inte berättar om är att politikerna i Byggnadsnämnden körde över Stadsbyggnadskontoret som konstaterat att stugorna strider mot detaljplanen.

BEGÄR LAGLIGHETSPRÖVNING AV BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT!
Se nedan för mer info och mall (hänvisa bl a till Stadsbyggnadskontorets konstaterande att stugorna strider mot detaljplanen).

EU-migranter måste själv ansöka om att få bo i stugorna

Men det är upp till personerna själva att ansöka om att få tillträde till stugorna under några dagar, med kravet att de därefter återvänder till sitt hemland.

Red’s kom:
Där hemresan i vanlig ordning betalas av skattebetalarna!

Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) okunnig om Socialtjänstlagen

Det förklarar byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S), och menar att nämnden vilar sitt beslut på sociallagen som säger att dessa människor har rätt till hjälp.

Red’s kom:
Nej, socialtjänstlagen säger definitivt inte att EU-migranterna har rätt till hjälp! Snarare tvärtom.
Socialtjänstlagen säger bara att EU-migranterna har rätt till nödhjälp. Inget annat. Socialtjänstlagen säger inte ens att denna nödhjälp ska vara gratis.

Nödläge i kommunen är inget argument

– Det är ett nödläge vi har, också med tanke på mängden nyanlända, säger han och menar att tanken inte är att dessa ska bo i stugorna permanent, säger Leif Nilsson (S).

Red’s kom:
Att kommunen är i nöd är inte samma som att EU-migranter är i nöd. EU-migranterna har tagit sig hit väl medvetna om att de inte har några rättigheter mer än de som Sveriges kommuner generöst erbjuder på skattebetalarnas bekostnad och ofta i strid med lagen.

EU-migranternas stugor placeras på samma plats som föregående år

Stugorna ska placeras på fastigheten Hässleholm 88:1, Väpnaregatan 12 där stugor för EU-migranter placerades förra året.

Intill finns också ett utrymme med lunchrum, kök och wc som kan nyttjas av de boende.
Bygglov godkänns för en period från 1 december fram till sista april nästa år. Ansökan om bygglov var inlämnat av tekniska förvaltningen, som kan påbörja utplaceringen av fem campingstugor så fort beslutet vunnit laga kraft om tre veckor. Såvida inte beslutet överklagas.
Beslutet togs efter votering 7-2, där Sverigedemokraterna röstade emot att tillåta bygglov.

Red’s kom:
SD röstade enligt Stadsbyggnadskontorets förslag.

Socialnämnden i Hässleholm är okunniga och förvirrade, och har därför begärt en handlingsplan enligt följande;
Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 § 119 beslutar att föreslå socialnämnden följande beslut:
Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att kommunövergripande handlingsplan och vid behov riktlinjer över kommunala insatser som rör ”papperslösa” och EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer tas fram.

Beslutsprotokoll Byggnadsnämnden Hässleholm, 2015-12-08

§ 177
Hässleholm 88:1
Bygglov för nybyggnad av campingstugor samt ändrad användning av industribyggnad för campingändamål, tidsbegränsat 2015-12-01-2016-04-30

Beslut
Byggnadsnämnden beviljar ett tidsbegränsat bygglov under tiden 1 december 2015- 30 april 2016, för nybyggnad av campingstugor samt ändrad användning av industribyggnad för campingändamål, tidsbegränsat.

Startbesked ges. Arbetet får påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft.
Vid ett överklagande kan överprövande instans upphäva detta beslut.

Red’s kom:
Om någon i kommunen begär en laglighetsprövning kan campingstugorna stoppas.
För mall till laglighetsprövning, se:
Begäran om Laglighetsprövning av kommunalt beslut, EU-migranter – mall,
där Förvaltningsrättens dom blev att beslutet om Lunds camping för EU-migranter upphävdes (samma dag som Byggnadsnämnden tog beslut om campingstugor i strid med detaljplanen).

Inlämnad kontrollplan fastställs.
När byggnadsverken är uppförda ska du anmäla detta till stadsbyggnadskontoret för kontroll av att det stämmer med givet lov och eventuella villkor i startbeskedet.
Byggnadsverken får tas i bruk innan slutbesked lämnats.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommuns tekniska förvaltning har den 5 november 2015 ansökt om bygglov för nybyggnad av campingstugor samt ändrad användning av industri-
byggnad för campingändamål, periodiskt tidsbegränsat under tiden 25 november 2015 – 30 april 2016 samt 1 november 2016 -30 april 2017 på fastigheten
Hässleholm 88:1.

Ansökan har den 2 december 2015 ändrats till att endast avse perioden 1 december 2015-30 april 2016.

Red’s kom:
Tekniska nämnden ansökte alltså först om bygglov för en period av tre år (2015-2017).

Detaljplanen anger att Jm betecknat område får användas endast för små industriändamål med sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.
Åtgärden med camping strider därigenom mot gällande detaljplan avseende ändamålet.

Stadsbyggnadskontoret har gett berörda myndigheter och sakägare tillfälle att yttra sig.
Erinringar har kommit in från fastighetsägare till, Klockaren 18 och 15 samt Reläet 8.

Miljönämnden har i beslut daterat den 30 november 2015 ingen invändning mot att bygglov beviljas.
Trafikverket har yttrat sig den 4 december 2015.
Räddningstjänsten har i yttrande daterat den 30 november 2015 framfört synpunkter.

Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2015.

Bygglovsingenjör Per-Ole Asklund föredrar ärendet.

Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag:
Byggnadsnämnden beviljar inte bygglov för nybyggnad av campingstugor samt ändrad användning av industribyggnad för campingändamål, tidsbegränsat 2015-12-01 – 2016-04-30.

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar att tidsbegränsat bygglov beviljas.

Med sju nej-röster
Hans-Göran Hansson (MP),
Diana Hagman (S),
Johan Andersson (S),
Leif Nilsson (S),
Per-Olof Bengtsson (C),
Zidon Kristensson (KD) samt
Richard Bernsheim (M)
mot två ja-röster (Johan Kronquist (SD) och Ulf Erlandsson (SD) beslutar byggnadsnämnden enligt Hans-Göran Hanssons yrkande.

Avgift
Avgift enligt taxan: 13.120 kronor
Faktura översänds separat
Klicka här för att gå till NSK, 2015-12-09
Se även bl a;
Länsrätten: Kommunen får ej förse EU-migranter med boende


EU-migranterna ökar i antal i Skåne – Lista stad för stad


Hemlösa svenskar glöms bort när romer prioriteras – Friggebodar åt EU-migranter – Robin Gustavsson (KD)


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *