Handlingsplan för EU-migranter i Lund – befäster tiggarnas fattigdom

Här nedan följer den handlingsplan som Lunds kommun antagit på förslag av Socialförvaltningen, Karin Säfström, 2015-06-03. Inggen upplyftande läsning och man kan bara kallt konstatera att Lunds kommun inte förstår att med denna handlingsplan gör de motsatsen till att hjälpa EU-migranterna:

Handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning

De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Gruppen återfinns även i Lund. En grov uppskattning är att det rör sig om 50-75 personer som vistas här dagtid och 50-60 personer nattetid.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökad ram till socialförvaltningen med 700 000 kronor gällande bidrag till Härbärge för utsatta EU-medborgare.

Socialförvaltningen har tillsammans med ideella föreningar och andra förvaltningar kartlagt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund. En handlingsplan med en inriktning avseende hur förvaltningen och kommunen ska förhålla sig till olika behov hos gruppen är en förutsättning för att ett strukturerat och genomtänkt arbete ska kunna bedrivas.

Beslutsunderlag

SO tjänsteskrivelse 2015-06-03
SO beslut 2015-01-21, § 12 KF beslut 2014-11-27, § 203

Barnkonsekvensanalys

Barns rättigheter ska alltid sättas i främsta rummet i det sociala arbetet och i beslutsfattandet gällande socialförvaltningens målgrupper. Social utsatthet i form av till exempel fattigdom och hemlöshet hos vuxna drabbar också barn direkt eller indirekt. Gruppen utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige har sökt sig hit eftersom de bedömt att de inte kan försörja sig i hemlandet. Ofta har de också bristfälliga bostäder i hemlandet. De flesta lämnar sina barn kvar i hemlandet hos släkt och vänner, endast ett fåtal av barnen vistas i Lund. Hänsyn ska tas till barnens behov och rättigheter i kommunens bemötande och arbete med utsatta EU-medborgare.

Ärendet

Den 27 oktober 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Den 21 januari 2015 fattade socialnämnden beslut om att ge socialförvaltningen i uppdrag att samordna och utreda frågan om härbärge till EU-medborgare.

En första rapport lämnades därefter till socialnämnden i mars månad. Vid april månads sammanträde den 15 april fattade socialnämnden beslut att godkänna en rapport daterad den 2 april med föreslagen inriktning på det fortsatta arbetet med tilläggen:
– att kommunen vid eventuell avhysning ska vara behjälplig med att anvisa till tillåtet boende
– att det är önskvärt med fler än en lokal för boende samt
– att kommunens målsättning ska vara att särskilt utsatta individer har tillgång till lämpligt boende även under sexmånadersperioden april – september.

Arbetet med utsatta EU-medborgare rör inte bara socialförvaltningen utan berör flera andra av kommunens förvaltningar och arbetet med gruppen utsatta EU-medborgare måste därför ske i nära samarbete. Ideell sektor som möter gruppen i sitt arbete är också en viktig samarbetspartner.

Flera enheter inom socialförvaltningen är berörda och kommer att beröras av arbetet med utsatta EU-medborgare. Socialförvaltningen har valt att tillsätta en samordnande funktion.

Det är också viktigt att komma ihåg att gruppen utsatta EU-medborgare inte är en homogen grupp. Det rör sig om både män och kvinnor i alla åldrar. I gruppen finns de som helt saknar utbildning och de som har en hög utbildning.

Red’s kom:
Hög utbildning bland romska tiggare? Vad grundas denna teori på?

De kommer från olika EU-länder. För närvarande är flertalet från Rumänien, men även det kan skifta över tid.

Vissa personer har kommit till Lund och Sverige för att söka arbete och sen tvingats till tiggeri för att klara sin försörjning medan andra personer kommit till Sverige och Lund med syftet att klara sin försörjning genom tiggeri.

Red’s kom:
Att vissa tiggare hävdar att de kommit til Sverige för att söka arbete ska man nog inte ta alltför seriöst på av naturliga skäl.

Nedan följer ett förslag till socialförvaltningens handlingsplan för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun. Med begreppet utsatt EU-medborgare avses då personer som nyttjar rätten till fri rörlighet inom EU. Detta ger en rätt att vistas i ett annat EU-land under tre månader utan krav på registrering.

Red’s kom:
Lunds kommun delaktig i brottslig verksamhet!
Lunds kommun har inte förstått att den fria rörligheten ger EU-medborgare rätt att vistas i ett annat land endast om de kan försörja sig själva, alltså utan att värdlandet försörjer dem med boende och mat. I annat fall saknar de rätt att vistas i Sverige och ska utvisas.

Personerna i gruppen saknar stadigvarande boende och är hänvisade till tillfälliga boenden såsom härbärgen eller andra provisoriska boenden.

Man har inte heller ordnat arbete vid ankomsten utan söker arbete och/eller försörjer sig genom tiggeri, gatumusik eller tidningsförsäljning.

Det stora flertalet i gruppen har inte för avsikt att stanna eller etablera sig i Lund utan har sökt sig hit för en försörjning som man inte ser som möjlig i hemlandet. Flertalet personer återvänder till hemlandet inom tre månader, även om det sedan förekommer att man återvänder.

Red’s kom:
Det är en hel del spekulationer om något som Lunds kommun helt uppenbart inte har vetskap om. Förutom att ”flertalet” är luddigt så finns det ingen möjlighet överhuvudtaget att veta hur många som återvänder till hemlandet utom för dem som Lunds kommun betalar hemresa för (vilket kanske är flertalet).

Socialförvaltningens handlingsplan för utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

Förhållningssätt

Sedan företeelsen med utsatta EU-medborgare i gatumiljöer och i olika former av bosättningar blivit allt vanligare i Sverige har det diskuterats hur stor gruppen är, med vilka avsikter de har kommit hit samt hur stat, region och landssting ska förhålla sig till gruppen.

• Utsatta EU-medborgare har rätt att vistas i Lund under tre månader och ska ses som tillfälliga gäster.

Red’s kom:
Om de inte kan försörja sig själva med mat och boende ska de inte ses som ”tillfälla gäster” utan som vad det då är, dvs olaglig vistelse i Sverige.

• Personer i gruppen ska mötas med respekt och värdighet och med respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Red’s kom:
Har EU-migranter mer ”självbestämmanderätt” än svenska medborgare?

Ansökningar om bistånd

Personer ur gruppen utsatta EU-medborgare vänder sig regelbundet till socialförvaltningen för att göra ansökningar om bistånd. Ansökningarna har i stort sett uteslutande rört sig om bistånd till resor till hemlandet.

• Socialförvaltningen tar emot ansökningar om bistånd och utreder dessa och gör individuella bedömningar.

• Uppehållsrätten ska utredas vid ansökan om bistånd.

• Barns bästa ska tas med i bedömningen när beslut om bistånd omfattar eller direkt påverkar barn.

• Socialförvaltningen ska aktivt följa utveckling och praxis inom området.

Red’s kom:
Vid dessa individuella bedömningar vad utgår Lunds kommun från, vilka gränser finns?

Barn

Flertalet i gruppen utsatta EU-medborgare är föräldrar till minderåriga barn men de flesta har lämnat kvar dem i hemlandet hos släkt eller vänner. Socialförvaltningen har fått rapporter om att barn vistas i gatubilden, i bosättningar och i hem där familjerna tillfälligt vistats. Informationen har alltid följts upp. En av anledningarna till att personer väljer att ta med sig sitt barn till Lund och Sverige är en önskan om att de ska få skolgång.

Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att barn inte far illa eller riskerar att fara illa. Ett uppsökande arbete och ett väl fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer är av yttersta vikt.

Frågan om barn i gruppen utsatta EU-medborgare berör också andra förvaltningar och myndigheter så som t ex barn- och skolnämnderna och sjukvården. Beslut och ställningstaganden inom dessa andra myndigheter kan direkt eller indirekt påverka barns situation.

• Socialförvaltningen ska bedriva ett uppsökande arbete i syfte att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar att fara illa. Ett fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer är också av yttersta vikt.

• Det är vårdnadshavaren som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är viktigt med en dialog med vårdnadshavare och att de nås av korrekt information gällande möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

• Vid oro för barnet ska detta utredas på sedvanligt sätt.

• Socialförvaltningen ska hålla sig uppdaterad kring beslut och ställningstaganden från andra myndigheter som kan påverka barn i gruppen.

• Vid ansökan om bistånd från vårdnadshavare till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Red’s kom:
På vilket sätt beaktas det faktum att barnets bästa är att vistas i sitt hemland?

Information till gruppen utsatta EU-medborgare om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete

Det finns fördelar med att samla kommunens arbete och insatser i en gemensam information som riktar sig till gruppen utsatta EU-medborgare, men även till ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen samt till intresserad allmänhet. Arbetet bör ske i nära samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer och finnas tillgänglig i flera format och på flera språk för att nå så många som möjligt.

Socialförvaltningen finns tillsammans med tolk närvarande på Diakonicentralen i Lund en förmiddag varannan vecka. Syftet är där att informera om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete samt svara på frågor.

• Socialförvaltningen ska sammanställa relevant information om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete.

• Informationen ska finnas tillgänglig i flera format och på flera språk.

• Syftet är att nå ut med korrekt information till gruppen, ideell sektor och idéburna organisationer samt intresserad allmänhet.

• Socialförvaltningen ska finnas närvarande i verksamhetera som tar emot personer i gruppen utsatta EU-medborgare för att informera om samhällets skyddsnät och socialförvaltningens arbete samt svara på frågor.

Natthärbärge och anvisade platser

Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EU-medborgare.

Enligt tidigare inriktningsbeslut i socialnämnden finns behov av 40-50 platser på härbärge för att fylla behovet. Enligt beslutet ska platserna finnas tillgängliga under årets kallare månader från och med oktober till och med mars.

Enligt tilläggsbeslut av socialnämnden ska kommunens målsättning vara att särskilt utsatta individer i gruppen även ska ha tillgång till lämpligt boende årets övriga månader. Enligt ytterligare tilläggsbeslut anser socialnämnden att det är önskvärt med fler än en lokal för boende.

Hjälp Tiggare i Lund
Socialnämnden har fattat beslut om medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund som bedriver ett natthärbärge med 20 platser. Föreningen har beviljats medel till verksamhet till och med sista mars men avser att driva verksamheten resten av år 2015 och ansökan om medel har inkommit.

Föreningen har förmedlat att man vill öppna ytterligare natthärbärgen.

Helgeands församling
Vidare har Helgeands församling inom Lunds stift förberett för att kunna driva ett natthärbärge i sina lokaler under årets kalla månader. Härbärget kommer att ha plats för åtta personer och är ett samarbete med Diakonicentralen i Lund som kommer att stå för incheckningen av gäster.

Lunds kommun vill upplåta kommunens lokaler för tiggare
Vid dialog med ideell sektor har det framkommit en önskan om att kommunen tar en mer aktiv del i sökandet efter lämpliga lokaler för natthärbärge. Det har också framkommit önskemål om att kommunen upplåter lokalerna.

• Socialförvaltningen ska samarbeta med ideell sektor och idéburna organisationer som bedriver verksamhet i form av natthärbärge och utreder ansökan om medel.

• Socialförvaltningen ska arbeta för att 40-50 platser på natthärbärgen ska finnas tillgängliga under årets kalla månader, från och med oktober till och med mars.

• Socialförvaltningen ska arbeta för att det även under resterande del av året, från och med april till och med september, finns platser på natthärbärge för särskilt utsatta individer.

• Socialförvaltningen ska aktivt arbeta för att söka lämpliga lokaler för att säkerställa att antalet platser nås och undersöka möjligheterna att stå för förhyrningen av dessa och upplåta dessa till ideell sektor och idéburna organisationer.

Servering av mat och möjlighet att uträtta basala behov

Det finns behov av en verksamhet som har öppet dagtid dit personer i gruppen utsatta EU-medborgare kan vända sig för att duscha, tvätta, serveras enklare mat och få viss samhällsvägledning.

Verksamheten kompletterar då natthärbärgen som kan erbjuda kvällsmat, nattro och frukost. En dagöppen verksamhet ger också socialförvaltningen möjlighet att nå ut till gruppen med information och med att finnas tillgänglig för frågor som rör socialtjänstens arbete.
• Socialförvaltningen ska samarbeta med ideell sektor och idéburna organisationer som bedriver dagöppen verksamhet och vid ansökan om medel stödja dessa ekonomiskt.

Vägledningscenter

I gruppen utsatta EU-medborgare finns personer med ett yrkeskunnande inom olika områden och med en önskan om en tillfällig försörjning under den tid de vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Yrkeskunnande inom olika områden”? Vad vet Lunds kommun om denna grupp av tiggare som Lunds kommun påstår ständigt förändras?

Endast 15% av dem har vid i alla fall ett tillfälle i livet haft någon form av arbete, och då i regel före år 1989 (enl Fafo).

Bristande kunskaper om arbetsmarknaden och i svenska språket är hinder för att få arbeten.

Red’s kom:
Det var lite väl undanglidande beskrivning. Hinder för att få arbete är bl a;

  1. I regel inga kunskaper i annat språk än det romska.
  2. Aldrig haft ett arbete tidigare (speciellt inte kvinnorna, och särskilt inte efter år 1989).
  3. Försoffats av att sitta och tigga 10 timmar om dagen.
  4. Avsaknad av utbildning.

Vad tror socialförvaltning i Lund blir bättre av att förvränga sanningen om EU-migranter?

Även att starta ett eget företag för att möjliggöra att man tar kortare arbeten hos privatpersoner kräver kunskaper som personer i gruppen ofta saknar.

Reds kom:
… eller som EU-migranter alltid saknar.

Kontakten med arbetsförmedlingen försvåras i och med bristande kunskaper i svenska.

Red’s kom:
Dvs inga kunskaper i svenska och inga kunskaper i annat språk än det romska.

Det finns fördelar med att det finns ett stöd för dessa personer i att söka och ta arbete under den tid de vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Vilka fördelar?
Varför inte ta upp nackdelarna med detta?

Tillfälliga arbeten är att föredra framför att personerna tvingas tigga till sin försörjning.

Red’s kom:
Varför?

• Socialförvaltningen ska utreda formerna för ett vägledningscentrum för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lund för att söka och ta arbete under den tid de visas här.

Red’s kom:
Tänk om man istället lagt dessa resurser på svenska medboragre som har en reel chans att få ett arbete.

• Arbetet ska ske i nära samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen.

Kartläggningar

Som tidigare konstaterats är gruppen utsatta EU-medborgare inte en homogen grupp.

Red’s kom:
Den är mer homogen än kanske de flesta andra grupper.

Den är inte heller lika över tid då personer ur gruppen endast tillfälligt vistas i Lund och Sverige.

Red’s kom:
Tillfälligt är en definitionsfråga. Vad som gäller är i stället att EU-migranterna hittills vistats från i regel 3 månader och uppåt i Lund. Tiden de stannar beror på hur mycket och hur länge kommunen försörjer dem via skattemedel och därmed försvårar för dessa EU-medborgare att integreras i samhället där möjlighet för detta finns.

För att kunna planera och utforma insatser som kommer gruppen till godo är det viktigt med en aktuell kunskap om gruppen.

• Socialförvaltningen ska under hösten 2015 undersöka möjligheten och i så fall formerna för en strukturerad kartläggning av gruppen utsatta EU-medborgare.

Red’s kom:
Det faller på sin egen orimlighet. Socialförvaltningen kan inte först hävda att EU-migranterna hela tiden förändras/byts ut och sedan hävda att man ska kartlägga ”gruppen”. Hur tänkte de här?

• Syftet med kartläggningen är att skapa grund för ett fortsatt arbete med gruppen.

Red’s kom:
Fafo har redan gjort en meningslös kartläggning. Lunds kommun behöver inte göra om exakt samma misstag!

Uppsökande arbete

Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för ett uppsökande arbete riktat mot gruppen utsatta EU-medborgare. Det uppsökande arbetet omfattar då centrum och mötesplatser för gruppen, natthärbärgen och bosättningar.

Syftet med det uppsökande arbetet är att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar fara illa, att informera om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete. I det fall det uppkommer en otillåten bosättning och markägaren avser att ansöka om avhysning från platsen kan det uppsökande arbetet också riktas för att säkerställa att personer som vistas i bosättningen får information om beslut som fattats.

Red’s kom:
Det är inte kommunens uppgift och dessutom har socialförvaltningen inte förstått att privata fastighetsägare inte har någon kommunikation med kommunen.

I alla utsatta grupper finns risk för att enskilda individer utsätts för utnyttjande, våld i alla former eller människohandel. Socialförvaltningen har en viktig roll att uppmärksamma tecken på att så inte sker och stödja den enskilde i om denne vill polisanmäla.

Red’s kom:
Varför ska specifikt EU-migranter få detta stöd av de utsatta grupperna?

• Socialförvaltningen ska arbeta uppsökande riktat gentemot gruppen utsatta EU-medborgare enligt upprättad rutin.

• Syftet med ett uppsökande arbete är att säkerställa att inga barn far illa eller riskerar att fara illa, att riskera om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete samt särskilt uppmärksamma om det finns tecken på att enskilda individer är utsatta för utnyttjande, våld i alla former eller människohandel.

Beredskap vid avhysningar

Det förekommer att personer i gruppen utsatta EU-medborgare bosätter sig på mark som inte är avsedd för boende i otillåtna bosättningar. De bor då i tält, bilar eller i provisoriska byggnader.

Det är markägaren och i vissa fall kommunen som tar ställning till en ansökan om en avhysning av personer i dessa bosättningar.

Det finns fördelar med att samverka med markägare på vars mark det uppkommit en otillåten bosättning.

Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för arbetet vid avhysningar av otillåtna bosättningar. Rutinen bygger på ett tätt samarbete med markägaren och andra förvaltningar samt ett uppsökande arbete i syfte att säkerställa att personer i bosättningen nås av besked om beslut som fattats och att sprida information om socialförvaltningens, ideell sektors och idéburna organisationers arbete riktat mot gruppen. Rutinen lägger stor tonvikt på dialog med gruppen.

• Socialförvaltningen ska bedriva ett aktivt arbete vid eventuell avhysning av personer i otillåtna bosättningar enligt upprättad rutin. Arbetet ska präglas av samarbete med markägare och andra förvaltningar och ha stor tonvikt på dialog med personer i bosättningen.

Evakueringslokaler

Vid eventuellt kommande avhysningar och vid särskilda händelser, såsom extremt kallt väder eller oväder eller större olycksfall eller vid skadegörelse i bosättningar kan det finnas behov av tillfälliga evakueringslokaler.

• Socialförvaltningen ska ta fram ett förslag till lokal och handlingsplan för ett tillfälligt evakueringsboende i samråd med andra berörda förvaltningar och i samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer.

Samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer Ett väl fungerande samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer som i sitt arbete möter gruppen utsatta EU-medborgare är av yttersta vikt. I Lund har såväl föreningar som kyrkor och samfund engagerat sig och flertalet av dem har samlats i paraplyorganisationen Crossroads Lund.

Socialförvaltningen har samlat ideell sektor och idéburna organisationer som i direkt arbete möter gruppen vid några tillfällen under våren i form av dialogmöten. Syftet är att dela med sig och sprida kunskap och att skapa en gemensam bild av gruppen och dess situation.

Utöver detta har enskilda möten hållits med enskilda föreningar, kyrkor och samfund kring samarbete och specifika frågor.

• Fortsatt samarbete med ideell sektor och idéburna organisationer för att samla och sprida kunskap om varandras arbete och för att skapa en gemensam bilda av gruppen och dess situation.

• Enskilt samarbete med föreningar, kyrkor och samfund kring samarbete och specifika frågor.

Samarbete med andra lokala och regionala aktörer

Arbetet med utsatta EU-medborgare omfattar många lokala och regionala aktörer, så som sjuk- och hälsovård, tandvård, polis och skola.

Det finns fördelar med att samla kunskap från dessa aktörers arbete för att kunna ge korrekt information och kunna vägleda gruppen utsatta EU-medborgare till rätt instans. Andra aktörers arbete och ställningstagande kan också påverka socialförvaltningens arbete med gruppen.

• Socialförvaltningen ska se över formerna för samverkan med andra lokala och regionala aktörer som möter gruppen utsatta EU-medborgare.

• Syftet är att samla och ge information.

Nätverk i Skåne

Företeelsen med utsatta EU-medborgare i gatubilden eller i bosättningar är inte unik för Lund utan finns i såväl mindre som större kommuner runt hela Sverige. Många skånska kommuner arbetar med frågan och söker rutiner och praxis för arbetet. Det finns flera fördelar med att samverka med andra skånska kommuner för att samla gemensam kunskap om gruppen och arbetet med gruppen samt lyfta fram lyckade arbetsformer och insatser. Goda exempel kan också på sikt spridas till ideell sektor och idéburna organisationer.

Lunds kommun har påbörjat ett samarbete med Malmö stad kring socialtjänstfrågor inom arbetet med gruppen. Malmö stad är vidare också intresserade av att skapa ett skånskt nätverk och kommunerna kommer att samarbeta i frågan.

• Lunds kommun ska verka för start av ett nätverk för skånska kommuner gällande arbetet med utsatta EU -medborgare.

• Nätverkets syfte är att samverkan, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning och att lyfta fram lyckade lokala satsningar inom socialtjänstområdet.

Kunskapsinhämtning

Gruppen utsatta EU-medborgare är en relativt ny företeelse i såväl Lund som Sverige i övrigt. Nya frågor och nya uppgifter har tillkommit för stat, region och kommuner och frågor kring vilka skyldigheter och vilket förhållningsätt det offentliga ska ha gentemot gruppen har aktualiserats.

Det är därför viktigt med kunskapsinhämtning.

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner och landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

SKL, Sveriges kommuner och landsting har också engagerat sig i frågan utifrån sina medlemmars intresse och har också startat upp ett nätverk för kommuner som möter gruppen utsatta EU-medborgare.

• Socialförvaltningen ska aktivt söka kunskap för att säkerställa att arbetet med utsatta EU-medborgare är av god kvalitet och baserat på kunskap och beprövad erfarenhet.

• Kunskapsinhämtning ska ske genom deltagande i deltagande i nationellt nätverk genom SKL, vid informations- och utbildningstillfällen och genom kunskapsinhämtning på andra sätt.

Socialförvaltningens förslag till beslut

att godkänna tjänsteutlåtandet med förslag på handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

Se även bl a;
Malmös handlingsplan för EU-migranter – Samordnare för 100-200 tiggare


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *