Gustav Fridolin duckar för alla frågor om skolgång för EU-migranter

Gustav Fridolin (MP) undvek att svara på samtliga frågor som ställdes till honom om EU-migranters skolgång.
Se: Känslig fråga i Riksdagen till Gustav Fridolin om skola i Sverige för barn till EU-migranter

Utbildningsdepartementet
Utbildningsministern
Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:34 av Erik Bengtzboe (M) Skolgång för barn till EU-migranter

Erik Bengtzboe har frågat mig hur stor andel av EU-migranternas barn som får utbildning, hur det ser ut i Sveriges olika kommuner och vilka åtgärder som jag anser bör vidtas för att hantera situationen.

Som bekant arbetar regeringen aktivt med frågan om utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

Red’s kom:
Som bekant är detta påstådda arbete långt ifrån aktivt, vilket också Gustav Fridolins respons här nedan visar.

Eftersom Sverige valt att inte ha krav på tillstånd för att vistas i Sverige vet man heller inget om vilka som vistas i landet

Grundregeln är att medborgare i ett EU-land har rätt att vistas i ett annat EU-land under en uppehållstillståndsfri tid om högst tre månader. Eftersom det inte krävs tillstånd att vistas här, finns det heller inga uppgifter som anger hur många EU-medborgare som för närvarande vistas i landet.

Red’s kom:
Med detta som ursäkt vill Gustav Fridolin alltså hävda att S+MP-regeringen inte har en susning om svaren på de två första frågorna;
1. Hur stor andel av EU-migranternas barn får utbildning?
2. Hur ser det ut i Sveriges olika kommuner?

Men även om ingen vet vilka EU-medborgare som finns i Sverige borde en S+MP-regering ha full vetskap om exakt vilka kommuner som erbjuder skolgång för EU-migranters barn och hur många barn det handlar om. Detta är ju registrerat och kan inte bortförklaras med att Sverige inte vet vem som vistas i landet.

EU-migranters barn saknar rätt till utbildning i Sverige

Enligt skollagen (2010:800) har den som anses bosatt i landet rätt till utbildning. Barn som tillfälligt vistas här med stöd av tremånadersregeln har däremot inte rätt till utbildning.

Under vissa givna omständigheter kan EU-migranters barn tillåtas gå i skolan

Av 4 kap. 2 § skolförordningen (2011:185) och 12 kap. 11–13 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en huvudman på frivillig väg får erbjuda utbildning.

Red’s kom:
4 kap. 2 § skolförordningen (2011:185)

Elever från utlandet
Grundskolan och grundsärskolan
2 § Barn som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare har samma rätt till utbildning i grundskolan eller grundsärskolan som barn som anses bosatta i Sverige, om vårdnadshavarna eller en av dem är svenska medborgare.
Den kommun där barnet stadigvarande vistas ska anses som barnets hemkommun vid tillämpningen av skollagen (2010:800).
Frågan om mottagande av ett sådant barn prövas på begäran av barnets vårdnadshavare.

En huvudman får även i andra fall ta emot ett barn som inte anses bosatt i Sverige som elev i sin grundskola.

Inte minst med tanke på det sista stycket här ovan (där första styckets formulering faller genom att ett krav är att minst en vårdnadshavare måste vara svensk medborgare) känns denna förordning ytterst ogenomtänkt och måste omarbetas.

12 kap. 11–13 § gymnasieförordningen (2010:2039)

Övriga utländska sökande
11 § Om inte något annat följer av 5-7 §§ eller av andra föreskrifter som har meddelats av regeringen, får en sökande som inte är bosatt i Sverige tas emot i gymnasieskolan om
1. den sökande uppfyller behörighetskraven för utbildningen, och
2. det finns plats på den sökta utbildningen.

12 § Om en sådan sökande som avses i 11 § har tagits emot i gymnasieskolan, ska bestämmelserna i 15 kap. 17 § och 16 kap. 37-40 §§ skollagen (2010:800) om avgifter respektive elevens rätt att fullfölja utbildningen gälla så länge eleven har rätt att vistas i landet.

13 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om mottagande i gymnasieskolan av sökande som inte är bosatta i landet.

Dvs om sökanden uppfyller behörighetskraven för gymnasieutbildningen och det finns plats på utbildningen finns det en möjlighet att EU-migranternas barn kan erbjudas gymnasieutbildning i Sverige.
Vad som inte nämns explicit här är att dessa barn måste behärska det svenska språket för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

EU-migranters barn vistas inte varaktigt i Sverige

För barn som varaktigt vistas i Sverige ger dock skollagen rätt till skolgång om de vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Red’s kom:
Det saknar helt relevans för EU-migranter och är dessutom en lag som skrivits för en annan kategori som inte är EU-medborgare.

I det fall barn vistas här olagligen ska Migrationsverket omedelbart verkställa utvisning av barnen och dess föräldrar till hemlandet och barnen kan därmed inte erbjudas skolgång.

Notera att Gustav Fridolin tar upp detta, men utan att ge sin åsikt om ifall detta skulle kunna vara applicerbart på EU-migranter, och i så fall under vilka specifika förutsättningar.

Se: Gustav Fridolin vill erbjuda fri skolgång till EU-migranters barn

S+MP-regeringen lämnar över ansvaret till kommunerna

För de barn som har följt med till Sverige får kommunen bedöma om skolgång ska erbjudas.

Hemlandets ansvar

Det är viktigt att alla EU:s medlemsländer säkerställer att alla barn har både rätt och möjlighet till skola där man bor. Diskriminering får inte accepteras.
Om det finns realistiska förutsättningar för det är skolgång i hemlandet generellt att föredra.

EU

Barns skolgång är också prioriterat i EU:s arbete med romsk inkludering.

S+MP-regeringen arbetar för skolgång i andra EU-länder?

Från regeringens sida arbetar vi långsiktigt för att en god skolgång för alla barn ska vara verklighet i hela EU.

Red’s kom:
Hur då och varför? Borde inte skolan först fungera i Sverige innan en regering försöker få andra länders skola att bli bättre?

S+MP-regeringens bluffavtal

Regeringen har bland annat slutit ett avtal med Rumänien som rör barn-, jämställdhet- och välfärdsfrågor och planerar att göra detsamma med Bulgarien.

Red’s kom:
Detta är högst oseriösa avtal med det enda syftet att lura godtrogna medborgare att S+MP-regeringen gör något.

Se bl a: Hemligt avtal mellan Rumänien och Sverige klart – Inte om romer!
och;
Samarbetsavtal mellan Rumänien och Sverige – Här är det!
och;
Åsa Regnér vill ha avtal om rökridå med Bulgarien

S+MP-regeringen skyddar sig med sin nationella samordnare

Regeringen har gett en nationell samordnare i uppdrag att stödja bl.a. landets kommuner i arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Samordnarens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 februari 2016.

Stockholm den 30 september 2015
Gustav Fridolin

Red’s kom:
Därmed blev det heller inget svar på den tredje och sista frågan om skolgång för EU-migranter;
3. Vilka åtgärder anser utbildningsministern behöver vidtas för att hantera situationen?

Gustav Fridolin (MP) gled alltså undan samtliga frågor, där Gustav Fridolin (MP) i den sista och kanske viktigaste frågan utnyttjade S+MP-regeringens förlängda arm, dvs den nationella samordnaren för EU-migranter, som buffert för att slippa ange sin egen ståndpunkt i frågan. Därmed får vi inte veta t ex Gustav Fridolins inställning till att skolgång i Sverige leder till att barn tas ur skolan i hemlandet.

Se: Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Lagen borde rimligtvis ändras så att det inte ens finns möjlighet för EU-migranters barn att gå i skolan i Sverige. För tiggarbarnens eget bästa.

Se även bl a;
Örnsköldsvik utreder om EU-migranters barn ska erbjudas skolgång

Örnsköldsvik planerar gratis boende och skola specifikt för romer

Skolgång för barn till EU-migranter överklagas till förvaltningsrätten


EU-migranters barn erbjuds ej skola i Sundsvall – Pirjo Holmström (MP) ljuger

Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

50-60 barn till EU-migranter går i skola i Göteborg

Gnosjö erbjuder EU-migranters barn skola – hänvisar vårdslöst till barnkonventionen


Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

EU-migranters rätt att gå i skola i Sverige, svårtolkad lagstiftning

Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen

I Umeå ska EU-migranters barn få omsorg med pedagogiska inslag

Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas


EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen

Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Den galna professorn #3: Tror att skollagen ger EU-migranters barn rätt till skolgång i Sverige

Andreas Pettersson vill censurera diskussion om skolgång för EU-migranters barn


Debatt om tiggeriet med arg Gustav Fridolin


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *