Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar

För perioden januari-mars ansökte Hjälp Tiggare i Lund om 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad). För resterande 9 månader (april-december) av året sökte föreningen 238 500 kr för utökad verksamhet.

Sammanställning av några märkligheter om de två ansökningar om medel för stöd till EU-migranter som Socialnämnden ska ta beslut om idag, varav en är till Socialnämndens Joakim Månsson Bengtsson;

1. Enligt rörelsedirektivet gäller den fria rörligheten endast om man är självförsörjande, vilket man inte är om man måste ha stöd som natthärbärge, mat, etc. Om man inte kan försörja sig själv under de tre månaderna får man inte vistas i annat EU-land.

Det ska här noteras att föreningen Hjälp Tiggare i Lund t o m söker pengar för mat under 9 månader med 11 000 kr/mån.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Det stöd som ges av hjälptiggare i Lund får ses som ett tillfälligt stöd och som ges vid ett akut behov.

Komplettering:
Tillfälligt är en definitionsfråga, hur många dagar anser socialförvaltningen på ett ungefär är ”tillfälligt” för gratis boende per EU-migrant?

Akut behov är också en fråga som kräver en definition, vad är socialförvaltningens definition av akut behov när det gäller boende för personer som frivilligt och fullt medvetet valt att lämna sitt eget boende i hemlandet för att sova utomhus i Sverige?

Se även den viktigaste frågan, punkt 26 nedan.

2. Det uppges av Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund vänder sig till ”socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun”.
Det är inte korrekt.
För det första vänder föreningen sig inte till socialt utsatta EU-medborgare. Det finns t.ex. inga svenskar bland dem som erbjuds härbärge. De vänder sig alltså primärt till romer, och då bör detta inte formuleras på ett annat sätt än hur verkligheten ser ut.
För det andra är det inte så att EU-migranterna saknar boende. De saknar bara en andra bostad i Sverige som de vill/kan betala för.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Socialt utsatta Eu medborgare är det begrepp som används i landet vid beskrivning av målgruppen

Komplettering:
Det begrepp som använts hittills i Sverige är EU-migranter (oavsett om det är en bra benämning eller ej).
Oavsett vad EU-migranterna kallas, är socialförvaltningen medveten om att det inte stämmer att de ”saknar annat eget boende”?

3. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03;
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.
Ingen skriftlig ansökan har kommit in från föreningen Hjälp Tiggare i Lund för perioden 2015-04-01–2015-12-31. Därmed finns det frågetecken om hur verksamheten kommer att bedrivas.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Ansökan är inlämnad på ett godtagbart vis.

Komplettering:
Det är en personlig/subjektiv åsikt istället för att motivering ges baserat på regelverk och/eller praxis (eller något annat konkret).
Följande gäller;
1. Ingen skriftlig ansökan har lämnats in.
2. Det är därmed oklart om vad det bidrag till Hjälp Tiggare i Lund nu beslutats erhålla kommer att användas till.
Är det så det normalt går till inom socialförvaltningen, dvs att man ansöker muntligt? Eller gäller det bara för Joakim Månsson-Bengtssons förening?

4. Föreningen Hjälp Tiggare i Lund saknar försäkring eller så verkar försäkringen vara (och ha varit) otillräcklig för så många boende (16 eller 18 personer) på 114 kvm. Om det sker en olycka vems ansvar? Lunds kommun som finansierat verksamheten?

Socialförvaltningen har beviljat 45 000 kr för en försäkring som;
– inte uppges vad den är för,
– inte tecknats,
– inte kontrollerats av någon om den behövs,
– inte kontrollerats av någon hur mycket den kostar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har ett eget ansvar för sin verksamhet inklusive att försäkring. Det är av vikt att det finns ekonomiska förutsättningar till försäkring.

Komplettering:
Det var inte vad min fråga handlade om. Frågan är;
På vilken grund bifaller socialförvaltning/socialnämnd 45.000 kr för en försäkring som kanske inte ens behövs?
Varför krävde socialförvaltningen inte att föreningen skulle ge besked om ifall försäkring – SOM INTE FUNNITS INNAN – behövs och i så fall för vad?

5. I sin ursprungliga ansökan – liksom i den senare budgeten – har föreningen Hjälp Tiggare i Lund undanhållit de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp. Hur många mer bidrag har de inte informerat om?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
Eftersom en grund för beviljande av bidrag från Lunds kommun är hur mycket den som ska få bidrag får från annat håll – enligt Lunds kommuns egen ansökningsblankett -, varför utreder inte socialförvaltningen vilka andra bidrag föreningen fått, eller ens kräver in information om detta?

6. Det verkar inte finnas någon dokumentation över vilka stadgar som antagits och i så fall när. Det enda som Lunds kommun registrerat är ett förslag till stadgar från en interimstyrelse.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
– Hur försvarar socialförvaltningen att bidrag ges till en förening som ännu inte är en fullgod förening?
– Anser inte socialförvaltningen att en grundförutsättning för bidrag till en förening är att föreningen verkligen finns?
– Anser inte socialförvaltningen att detta är en viktig information i beslutsunderlaget till socialnämnden?

7. Det är oklart vilka som egentligen ingår i styrelsen idag för Hjälp Tiggare i Lund. Det har inte specificerats av föreningen i de handlingar som kommit in till Lunds kommun.

Ej heller framgår vilka som är firmatecknare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.
Uppföljning görs att verksamheten fungerar enligt föreningens planering, att det finns sängar , dusch och toalett mm.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det;
a) inte framgår vilka som ingår i styrelsen (det kanske inte ens är någon mer än Joakim Månsson Bengtsson)?
b) inte framgår vem som är firmatecknare?

8. Former för medlemskap har inte fastställts enligt den skriftliga dokumentation Lunds kommun har.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
På vilken grund anser socialförvaltningen att det är rimligt att bevilja bidrag till en förening där det inte framgår vad som krävs för medlemskap i föreningen?

9. Det framgår inte hur många medlemmar (betalande) föreningen har.
Hur många icke-betalande medlemmar Facebookgruppen har kan inte ha relevans för något. Det är i regel samma personer som på rutin är med i samma grupper över hela landet. Föreningen uppger själv i styrelseprotokoll att ett krav för att söka bidrag är att man uppger antalet medlemmar.

Vad är skälet till att Hjälp Tiggare i Lund vill dölja antalet medlemmar i föreningen och hur kan Socialförvaltningen acceptera detta?

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
a) Varför har socialförvaltningen inte ombett föreningen Hjälp Tiggare i Lund att uppge hur många medlemmar föreningen har, med tanke på att det är en viktig faktor för beslut om bidrag från kommunen – och dessutom är en fråga som ingår i ansökningsformuläret för bidrag?
b) Hur många medlemmar har föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

10. Verksamhetsplan för 2015 tycks inte heller finnas bland Lunds kommuns handlingar.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Dialog och uppföljning av verksamheten förs regelbundet och i olika frågor med hjälp tiggare i Lund.

Komplettering:
Att dialog och uppföljning görs regelbundet är inte vad det handlar om:
En verksamhetsplan är ett grundkrav – enligt socialförvaltningens egen utsago – för att bidrag ska beviljas.
Med tanke på att verksamhetsplan är ett grundkrav för bidrag, och något som krävs av andra som söker bidrag av kommunen, varför gäller det inte för föreningen Hjälp Tiggare i Lund?

11. Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar Lunds kommun har (trots att detta uppgavs som förutsättning för bidrag).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Varför skriver socialförvaltningen först att ett grundkrav för bidrag från kommunen är att tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning lämnas in, varefter socialförvaltningen sedan inte bryr sig om dessa tillstånd?

12. Enligt hyreskontrakt är det 16 sängar det rör sig om. I handlingarna uppges att det är 18 sängar på den 114 kvm lilla ytan (6 kvm/person).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal platser måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för nivån på bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många sängplatser det handlar om?
b) Hur många sängplatser kan Hjälp Tiggare i Lund erbjuda, 16 eller 18?

13. Det uppges inte hur/var duschmöjlighet ges för dessa 16 eller 18 personer och ej heller hur många duschar det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal duschar måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många duschar det handlar om?
b) Hur många duschar finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

14. Det uppges inte var toalett finns för dessa 16 eller 18 personer, eller hur många toaletter det finns tillgängliga.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
a) Eftersom antal toaletter måste vara en av de absolut mest grundläggande frågorna för bidraget varför har socialförvaltningen inte utrett hur många toaletter det handlar om?
b) Hur många toaletter finns det i direkt anslutning till lokalen som Hjälp Tiggare i Lund har för EU-migranter?

15. För perioden 2015-04-01–2015-12-31 föreslår Socialförvaltningen att Hjälp Tiggare i Lund ska få 211 500 kr utav 238 500 kr (dvs 27 000 kr mindre än begärt, vilket avsåg pengar för hemresor/semesterresor till EU-migranterna).
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Det innebär att föreningen får mer än de begärt/behöver!

Lunds socialförvaltning svarar: ”Föreningen har bedrivit verksamheten för under angiven period och haft kostnader för denna.

Komplettering:
Men det var inte vad min fråga handlade om.
Om det är så att föreningen haft kostnader för perioden april-juni så har de uppenbarligen redan finansierats med andra medel/andra bidragsgivare (och givetvis inte med styrelseledamöternas egna medel).
a) Varför tycker Lunds kommun att bidrag ska ges två gånger för samma sak?
b) Hur vet socialförvaltningen att föreningen haft någon kostnad för lokalen – eller något annat –  april-juni? Vilka intyg för detta har socialförvaltningen?

16. Föreningen uppger till media att de har en beläggning under ”högsäsong” på 12-15 personer (säkert i överkant) till sina påstådda 18 platser. Föreningen får alltså pengar för ett behov som är mindre än vad som uppges.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Uppfattningen är att de flesta platser är belagda.

Komplettering:
Ja, 12-15 platser av 18 är att räkna som ”de flesta”, men i beslutsunderlaget till socialnämnden är det inte vad som uppges, vilket innebär att socialnämnden tagit beslut på fel grunder, eller hur?

17. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb.

Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det tillgodosetts tidigare.

Lunds socialförvaltning svarar: ”Pågående dialog

Komplettering:
Hur menar socialförvaltningen att bidrag kan beviljas för något som det inte är utrett hur eller ens om det ska ske?

18. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Men föreningen erbjuder absolut ingen kontinuitet i ett drägligt leverne. Inte på något sätt. Det enda föreningen gör är att befästa tiggarnas utsatthet och finansiera EU-migranters tiggeri i Lund.

basala behov som vi skapat tillsammans”???

Rätt till ”drägligt leverne”? Är det ett drägligt leverne att tigga?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om Lunds kommun vill hjälpa EU-migranterna, så tror jag inte det sker genom att kommunen försörjer personer som andra länder har ansvaret för.
a) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att det är ett ”drägligt leverne” att tigga?
b) Instämmer Lunds kommun i Joakim Månsson Bengtssons påstående att föreningen erbjuder ”kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne”?

19. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månsson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Är det per definition en lokal eller en bostad (kritisk fråga eftersom det är avgörande för hur den får användas) som föreningen Hjälp Tiggare i Lund har?

20. Joakim Månsson Bengtsson skriver; ”Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer”.

Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för detta extra härbärge och vem skulle finansiera detta, med tanke på att det inte budgeterats för av föreningen?

21. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 ”De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken.” vilket alltså inte uppgivits skriftligt. Det framgår inte var dessa ytterligare 5 platser (eller 3 om man utgår från uppgiften 18 platser) finns.
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår som den är;
Vad hände med planerna för de påstådda 3 eller 5 ytterligare platserna, och var är det tänkt att dessa ska finnas?

22. Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter.” Vad innebär detta?

Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 följande muntliga uppgift; ”Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund.” Det är helt uppenbart inte sant. Om inte ”tillfälligt” avser 3 månader – 1 år.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Frågan kvarstår vad socialförvaltningen menar;
a) Vad innebär ”ett begränsat antal nätter” rent konkret i antal, på ett ungefär?
b) Vad innebär ”rotation” rent konkret (frekvens/antal), på ett ungefär?
c) Vad innebär ”tillfälligt” rent konkret i dagar, på ett ungefär?

23. Hjälp Tiggare i Lund skriver; ”Vi ska vidare ombesörja möjligheter till … omsorg så som läkar- och tandvård.

Vad betyder detta? Hur då? Socialförvaltningen skriver 2015-06-03 att de ”förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov”, och om det är allt är alltså ingen kostnad förenad med detta.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

24. Socialförvaltningen skriver;
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Hjälp Tiggare i Lund skriver i styrelseprotokoll 2015-01-08;
summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter.

EU-migranterna är inte hemlösa, men vilket alternativ av ovanstående är det som gäller?
Om socialförvaltningens text stämmer är pengarna för ”härbärge för EU-medborgare”, dvs inte inkl. den mat som ingår i ansökan från Hjälp Tiggare i Lund.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Om kommunfullmäktige anslagit 700 000 kr för härbärge så får dessa pengar inte användas för något annat än just härbärge.

På vilken grund har socialförvaltningen gått förbi fullmäktiges beslut och dessutom beviljat pengar för t ex mat till EU-migranter?

25. Budget för Hjälp Tiggare i Lund är inte undertecknad.

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Anser socialförvaltningen att det är rimligt att en budget – som var ett absolut grundkrav för bidrag – inte är undertecknad?

26. Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för att kunna utnyttja EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Ingen respons från Lunds socialförvaltning.

Komplettering:
Detta är den kanske viktigaste frågan av alla så jag skulle vara mycket tacksam om socialförvaltningen vill bemöta det faktum att Lunds kommun ger bidrag till andra länders medborgare som enligt lag saknar rätt att vistas i Sverige, dvs;
Med vilken motivering ger Lunds kommun bidrag till personer som saknar vistelserätt i Sverige?

Är det inte så att Lunds kommun understödjer brottslig verksamhet genom att försörja EU-migranter, vilket i sin tur dessutom är en finansiering av tiggeri och ett sätt att upprätthålla EU-migranternas utsatthet och fattigdom?

27. Det finns negativa konsekvenser av att försörja EU-migranterna? T ex de starkt negativa konsekvenser som Martin Valfridsson m fl kommit fram till (och gått ut med i media), att många rumänska barn rycks ur skolan för att föräldrar ska tigga i Sverige.

Om det socalförvaltningen skrivit stämmer om att verka för barnens bästa så är alltså vad Lunds kommun nu gör istället att verka för att försvåra barnens uppväxt och framtid!

Förstår socialförvaltningen dessa negativa konsekvenser med att försörja EU-migranter och avser Lunds kommun fortsätta försörja EU-migranters tiggeri i Lund trots dessa nu fastställda klart negativa konsekvenser för barnen?


Här nedan följer alla dokument för föreningens bidragsansökningar.

BIL. #1: Styrelseprotokoll 2014-12-16

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-12-16.
Närvarande:
Joakim Månsson Bengtsson, Madelaine J. Wahlström, Johanna Hennum Och Marianne Berséus och Saranna Lundén
1. Marianne väljs till sekreterare för dagen.
2. Joakim Meddelar att han personligen skrivit kontrakt med Smålands nation för härbärget.

Red’s kom:
Det stämmer inte med hyreskontraktet. Detta styrelsemöte hölls 2014-12-16 och hyreskontraktet är undertecknat 2014-12-23 (se nedan, bil. 2).

3. Vi bildar förening och väljer styrelse denna dag.
För detta krävs:
a. 2 firmatecknare:
Joakim Månsson Bengtsson och Nils Österblom
b. En styrelse bestående av
Ordförande: Marianne Berséus
Sekreterare: Lillian Lott
Kassör: Joakim Månsson Bengtsson
Två ordinarie ledamöter: Johanna Hennum, Saranna Lundén
Styrelsen är interimistisk därsom den inte är vald vid årsmöte.
4. För att söka bidrag krävs:
a. Att det ska vara en social ideell verksamhet som komplement till socialförvaltningens verksamheter.
b. Att ha egna sjävständiga mål
c. Beskriva behov
d. Ange intressegrupp/er (Här EU Migranter)
e. Medlemmar
f. Räkenskaper
5. Ändamålsberättelse i stora drag. Madelaine finslipar då vi har tidsbrist denna dag.(Lill Julafton)
Ändamålet är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU Migranterna i Lund. Att ordna inkvartering och tillgodose andra basala behov såsom Hygien, ekonomi, jobb. Att göra detta möjligt genom bl.a. insamlingar och sökta bidrag.

Red’s kom:
Ingenstans framgår på vilket sätt föreningen Hjälp Tiggare i Lund ska ”tillgodose” ekonomi och jobb, eller hur det skett fram till idag.

6. Madelaine skriver klart och skickar in ansökningshandlingarna före 29/12

BIL. #2: Hyreskontrakt 2014-12-23

Hyreskontrakt tecknades mellan Joakim Månsson Bengtsson och Stiftelsen Smålands Nations Bostäder 2014-12-23 för perioden 2014-12-23 — 2015-03-31 i Dackegården. Möbler ingår med 16 st sängar på 114 kvm. Inga borgensmän undertecknade. Hyran uppges till 5 411 kr/månad.

BIL. #3: Bidragsansökan från HTiL 2014-12-30

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER FÖR 2015
Hjälp Tiggare i Lund
Kortfattad beskrivning av föreningens/organisationens verksamhet:
Föreningens huvudsakliga ändamål är att underlätta tillvaron för de socialt utsatta EU-migranter som till följd av ohållbar livssituation i sina respektive ursprungsländer tvingas tigga för sina och familjernas överlevnad på gatorna i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det finns ingen som vet hur respektive EU-migrants livssituation ser ut och det finns ingen som vet om de ”tvingas” till detta eller om det helt enkelt bara är för att tiggeriet ger en bättre inkomst.

Genom riktade insatser av föreningsmedlemmar som på frivillig- och volontärbasis ansvarar för inkvartering och den möjlighet att tillgodose basala behov som vi skapat tillsammans, kan vi erbjuda en kontinuitet i rätten till ett drägligt leverne.

Red’s kom:
Var står den rätten till ”ett drägligt leverne”. För medborgare i andra länder. Som en lokal kommun är ansvarig för?
Inte ens svenska medborgare i andra kommuner i Sverige erbjuds detta.

Sedan kan man fråga sig om det är ett drägligt leverne att tigga, där Hjälp Tiggare i Lund med sina ”insatser” befäster EU-migranternas utsatta situation istället för att hjälpa dem.

Planerad verksamhet under bidragsåret:
Fortsatt drift av det härbärge som föreningen med mycket knappa medel genom donationer av privatpersoner, lyckades öppna den 23 december och som idag hyser maxantal boende, 18 personer.

Red’s kom:
Ibland är det 16 personer, ibland 18 personer som ryms.

Det finns ingen kontroll av hur många som bor i föreningens härbärge, men enligt Joakim Månson Bengtssons uppgift till media är det istället 12-15 personer som inhyses i denna lokal eller bostad (det framgår inte vad det är).

Det står inget om var toaletter och duschar finns för dessa personer, eller hur många det finns av dem (eller om bara en toalett/dusch).

Förestår att öppna upp ytterligare ett härbärge inom loppet av två (2) veckor, senast den 26 januari med plats för ytterligare 15 personer (beräknat på antal personer som härbärget i drift tvingats neka boende på, till följd av platsbrist) med hjälp av 20 volontärers insats.

Red’s kom:
Det finns inget dokumenterat stöd för denna uppskattning.
Vad hände med det härbärge som skulle öppnas senast 2015-01-26?

Vi ska vidare ombesörja möjligheter till daglig hygien, mat för dagen, omsorg så som läkar- och tandvård.

Redovisning av beviljat bidrag för 2014
Ej sökt.

Medlemsantal är 2014:
1 424 varav 927 boende i Lund

Red’s kom:
Detta är inte medlemmar i föreningen utan medlemmar (ej betalande) i Facebook-gruppen (vänsteraktivister i regel)!

Bidrag för 2014 från
Enskilda/övriga: 5 000 (DV) + 6 500 privata givare

Red’s kom:
Här undanhåller föreningen de 10 000 kr de fått av S5 Consulting, Blentarp (se nedan, bil. 5).

Önskemål om bidrag för 2015
Till verksamheten kronor: 249 633
Till lokalkostnad kronor: 34 800

Lund den 30/12 2014
Joakim Månsson Bengtsson

Till ansökan ska bifogas årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, specificerad balansräkning, resultaträkning för 2013 samt budget för 2014 och 2015.

Red’s kom:
Av detta bifogades en budget (se nedan) samt ej antagna vaga stadgar med 10 paragrafer.

BIL. #4: Budget från HTiL

Budget ansökan föreningsmedel

PROJEKTTID 3 MÅNADER

Driften härbärget: hyra x3 a 5411
SA: 16 233
(32 466 baserad 6 månader)

UTSPISN/LÖPANDE DRIFT:
400 x 29 DGR 11 600

Sa: 34 800

Arvodering:
172 tim/mån (fördelat, 2 el 3 uppdragstagare) 26 152/mån totalt + 7898
Kostnad för föreningen: 34 000/mån
SA: 102 000

SA TOTALT: 153 033 (16 233 + 34 800 + 102 000)

MÖJLIGT ARVODE VOLONTÄRSKAP HÄRBÄRGE
200/pass baserat 1 ggr vecka grund 20 pers/volontärer
23 200 som mycket väl kan komma att gå tillbaka in i föreningen då en kan välja att avstå
SA: 69 600

Ansökan
TOTALT: 222 633 (+tillägget eft styrelsemötet – justerat i ansökan men inte här!)

Red’s kom:
Budget stämmer inte med ansökan. I föreningens ansökan om bidrag var summan 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

BIL. #5: Styrelseprotokoll HTiL 2015-01-08

Protokoll från styrelsemöte 8 januari 2015
den 12 januari 2015 kl. 13:26
Protokoll från styrelsemöte
Torsdagen 8 januari 2015, hemma hos Joakim.

Deltagare på mötet:
Joakim Månsson Bengtsson – ordförande
Johanna Hoogendoorn Hennum – sekreterare
Saranna Lundén – ledamot
Nils Österblom – adjungerad och har ej rösträtt

Red’s kom:
Nils Östergren är alltså firmatecknare i föreningen men ej styrelseledamot?

Ansökningsunderlaget för budgeten diskuteras nu och skickas in innan kl fyra idag. Alltså underlaget för summan vi ansöker om från den pott på 700 000 kr som är öronmärkta till härbärgen för hemlösa EU-migranter. Budgeten för föreningen antas på årsmötet. Detta underlag används för ansökan om medel från kommunen till driften av härbärget på Smålands Nation. Årsmötet bestämmer senare vad vi ska göra med de ansökta pengarna. Detta budgetförslag gäller de tre månaderna som föreningen har härbärge på Smålands Nation, förhoppningen är dock att vi ska kunna få kontraktet förlängt. Den 21 januari tas beslut i Socialnämnden men ansökningar kommer kunna göras senare under året också.

I detta budgetförslag ingår:
Hyran, kontrakt finns för tre månader. I förslaget finns hyran för dessa tre månader med.
Löpande drift 400 kr/dag, 18 pers. 11 600 kr/ månad
Traktamente för volontärer på natt med symbolisk summa på 200 kr. 23 200/månad
Arvode till projektansvariga, motsvarande det en socionomkonsult får som heltidsanställd. 102 000 kr för hela projekttiden, 34 000 kr/ månad varav lönen är 26 000, resten är sociala avgifter.

Red’s kom:
Projektansvariga” är alltså Joakim Månsson Bengtsson!?

Totalt: 222 633 kr, som Joakim föreslår att vi ansöker om idag.

Red’s kom:
Enligt ansökan är det istället 284 433 kr (249 633 kr till verksamheten plus 34 800 kr för lokalkostnad).

I detta förslag räknas ideella insättningar med för att täcka oförutsedda utgifter. Vi har fått in 10 000kr från ett företag: S5 Consulting, Blentarp.

Red’s kom:
Ideella insättningar räknas alls inte in (se budget, bil. 4).

Angående arvode till projektansvariga så kommer den nuvarande, tillfälliga, styrelsen arbeta fram ett hållbart förslag som följer med kallelsen till årsmötet.

Red’s kom:
Var är detta ”hållbara” förslag?

Arvoderad projekttid, för dessa.

I samband med diskussioner kring budget så ställs frågan om hemförsäkring. Hur definieras verksamheten och vilken slags försäkring ska vi ha? Joakim har kontraktet med Smålands Nations Bostäder. Detär skrivet på kontraktet att det gäller ett tillfälligt härbärge. Hur påverkas hemförsäkringen av att Joakim har 18 st. inneboende? Något som styrelsen ska undersöka. Kostnad för försäkring och oförutsedda utgifter bör finnas med i ansökningsunderlaget till kommunen. Vi lägger då till 27 000 kr till det ursprungliga förslaget.

Beslut tas därför av styrelsen att vi ansöker om 249 633 kr från kommunen idag.

Styrelsen tar beslut om att Madelaine är valberedare fram till årsmötet.

Tid för extrainsatt årsmöte. Joakim föreslår lördag 31 januari. Ett motförslag läggs om söndagen 1 februari. Styrelsen beslutar att det extrainsatta årsmötet blir 1 februari, kl 13-16. Johanna får i uppdrag att organisera mötet och ytterligare beslut tas i samråd med styrelsen. Kallelse till årsmötet görs av Joakim på lördag, 10 januari, genom Facebook och mail.

BIL. #6: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-01-19

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun 2015-01-19
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0005

Sammanfattning
Den 27 november 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om en utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-medborgare.

Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har den 8 januari 2015 inkommit med en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.
Ansökan kompletterades vid besök på socialförvaltningen den 9 januari 2015.

Beslutsunderlag
Ansökan från Hjälp Tiggare i Lund
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2015.

Barnkonsekvensanalys
Barns rätt skall alltid vara i främsta rummet. I arbetet med att minska och motverka hemlöshet skall alltid barns behov särskilt uppmärksammas.

Den verksamhet som ”Hjälp tiggarna i Lund” bedriver och avser att bedriva vänder sig till vuxna personer. Det förekommer ofta att dessa är föräldrar till minderåriga barn men barnen vistas sällan eller aldrig i Sverige utan i hemlandet.

Ärendet
Den ideella föreningen ”Hjälp Tiggarna i Lund” har gjort en skriftlig ansökan om medel på sammanlagt 249 633 kronor för verksamhet 141222–150331.

Aktuell lagstiftning avseende EU-medborgare som vistas i annat land
På senare år har allt fler socialt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och försörjer sig genom tiggeri, spela gatumusik och sälja gatutidningar.

Frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot dessa EU-medborgare har aktualiserats. En fråga för kommunerna är vilken rätt och möjlighet som finns att hjälpa EU-medborgare som vistas i den egna kommunen.

Lagstiftning och regelverk som styr och påverkar är bland annat det så kallade rörlighetsdirektivet i EU (2004/38/EG), kommunallagen, utlänningslagen, upphållsrätten och socialtjänstlagen.

Den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Enligt inkommen ansökan och utifrån uppgifter vid besök på socialförvaltningen bildades den ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund” den 16 december 2014 vid ett konstituerande styrelsemöte där en styrelse valdes och där stadgar antogs. Beslut fattades också om att snarast kalla till ett årsmöte. Enligt uppgift kommer detta att hållas den 1 februari 2015. På årsmötet avser man välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig till socialt utsatta EU-medborgare som sökt sig till Lunds kommun.

Föreningen har registrerats hos skatteverket och har erhållit organisationsnummer.

Föreningen är bildad ur en grupp på det sociala medlet Facebook med samma namn. Gruppen startades enligt den egna sidan för att skapa ett forum för de människor som vill hjälpa till att förbättra tiggares situation i Lund. Det medlemsantal som uppges i ansökan, 1424 personer varav 927 personer i Lund, är således taget från Facebookgruppen.

Föreningen driver i dag ett natthärbärge för EU-medborgare med plats för 18 personer.

Red’s kom:
Fel uppgift. Enligt hyreskontrakt finns 16 sängar.

Härbärget öppnades 141222.

Red’s kom:
Fel uppgift. Hyreskontrakt undertecknades 2014-12-23

De personer som söker sig till verksamheten erbjuds att övernatta. De besökande erbjuds kvällsmat och en frukostpåse. Vidare finns möjlighet att duscha och volontärer i verksamheten kan tvätta besökandes kläder. Enligt egen uppgift finns det ett fortsatt behov av fler platser för övernattning och man avser att söka fler lokaler som är lämpliga för natthärbärge. Verksamheten bygger i dag på ideella krafter och på bidrag från privatpersoner och organisationer.

I ansökan uppges att bidrag inkommit med omkring 11 500 kronor, varav 5 000 kronor är från ett tidigare lokalt politiskt parti och 6 500 kronor är från privatpersoner.
Enligt egen uppgift har föreningen i dag medel på omkring 2 000 kronor.

Red’s kom:
Socialförvaltningen har missat de ytterligare 10 000 kr som föreningen erhållit, men undanhållit Socialförvaltningen denna uppgift.

Ansökan om medel
”Hjälp tiggarna i Lund” ansöker om medel för verksamhet som startades den 23 december 2014 och som avser att bedrivas fram till och med den 31 mars 2015.

Den totala summan om 249 633 kronor fördelas på nedanstående beräknade kostnader:

Hyra för lokal 16 233 kronor

Red’s kom:
Januari-mars = 5 411 kr * 3 månader = 16 233 kr. Var perioden 2014-12-23–31 gratis?

Utspisning/löpande drift
34 800 kronor
Lönekostnad anställd 102 000 kronor
Arvodering volontärer 69 600 kronor
Övrigt/oförutsedda avgifter 27 000 kronor

Hyra av lokal
En av initiativtagarna till den ideella föreningen hyr från och med den 23 december 2014 en lokal/bostad med hyrestid 141223–150331. Detta skedde innan föreningen bildades och avsikten är nu att föreningen skall ta över hyreskontraktet.

Red’s kom:
Det avser den enda initiativtagaren i gruppen; Joakim Månsson Bengtsson, som tecknade hyreskontrakt innan bidrag erhållits.

Total kostnad för perioden är 16 233 kronor och inkluderar el, värme, vatten och bredband.
Enligt egen uppgift har räddningstjänst och kommunens stadsbyggnadskontor godkänt att lokalen/bostaden används till sovande gäster.

Föreningen har fått indikationer om att den kan hyra lokalen/bostaden även under perioden 151001–151231, då man avser att bedriva samma verksamhet.

Red’s kom:
Men inga indikationer fanns att lokalen/bostaden kunder hyras 2015-04-01–2015-09-30?

Utspisning/löpande drift
Föreningen tillhandahåller enklare matvaror för tillagning av kvällsmat och erbjuder också sina gäster en frukostpåse.
För perioden 150101– 150331 uppskattar föreningen att man kommer att ha kostnader på 34 800 kronor för utspisning och löpande drift. Kostnaden är då uppskattad till 22 kronor per person och natt och avser då både kvällsmat och frukostpåse.

Arvodering av anställd
Föreningen drivs idag helt av ideella krafter. Man har dock sett ett behov av anställd personal motsvarande en heltidstjänst som dock kan komma att fördelas på två eller tre personer.

Föreningen har beräknat kostnaden för personalen till sammanlagt 34 000 kronor per månad 150101–150331 med en sammanlagd kostnad på 102 000 kronor för perioden.

Red’s kom:
34 000 kr/mån i lönekostnad för en heltidstjänst. Ideell organisation?

Arvodering volontärer
Föreningens arbete bygger på ideella krafter men enligt förslag från styrelsen skall ett arvode med 200 kronor per arbetspass utgå till de som väljer att engagera sig i verksamheten. Föreningen har beräknat kostnaden för detta till 69 600 kronor för perioden 150101–150331 med förebehållet att en volontär kan välja att inte ta ut arvodet.

Red’s kom:
Vad händer med pengarna om det högst osannolika skulle inträffa att en volontär inte plockar ut arvodet?

Övrigt/oförutsedda avgifter
Föreningen har budgeterat för sammanlagt 27 000 kronor för övriga och oförutsedda utgifter för perioden 150101–150331. Här nämns kostnader för material som inte skänks till föreningen och kostnader för försäkring.

Red’s kom:
Försäkring för vad? Hemförsäkring?
Problemet är bara att ingen försäkring tecknats (fram till idag, och kanske ej heller senare), enligt vad som framgår av andra handlingar.
Smart att ansöka om pengar som sedan kan utnyttjas till precis vad man vill.

Övervägande
Den ideella föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” får anses vara aktiva inom socialnämndens verksamhetsområde och verksamheten är också ett komplement till nämndens verksamhet.

Föreningen har sitt säte i Lund och vänder sig också till socialt utsatta EU-medborgare som saknar annat eget boende och som i annat fall är hänvisade till att bo i bosättningar av bilar och/eller tält, företrädesvis i Lunds kommun.

Red’s kom:
Det är inte så att de saknar eget boende. De har ett boende i sitt hemland, men har valt (utom i fall av människohandel) att missbruka EU’s fria rörlighet för att komma till Sverige och inte betala för något boende i landet.

Föreningen är nystartad och kommer inom det snaraste ha årsmöte där man ska välja styrelse, anta stadgar, välja revisorer, besluta om former för medlemskap i föreningen samt fastställa verksamhetsplan för 2015.

Red’s kom:
Föreningen finns inte förrän t ex stadgar antagits. Hur kan en kommun bevilja pengar till en ej existerande förening?

Ansökan avser delvis kostnader retroaktivt, då t ex kostnad för hyra av lokal från slutet av december 2014 och övriga kostnader från 1 januari 2015.

Retroaktiva kostnader föreslås dock godkännas då ansökan inkommit så snart det varit möjligt på det nya året 2015 och då beslut först kan tas av socialnämnden 21 januari 2015.

Red’s kom:
Om man tecknar ett hyresavtal innan anslag beviljats måste det finnas finansiering för detta sedan innan. Något annat än att detta redan varit finansierat har heller inte antytts. Det är då synnerligen märkligt om Lunds kommun beviljar medel för den period som redan är finansierad.

Hyra av lokal
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för lokal under perioden 141223–150331 med sammanlagt 16 233 kronor. Kostnaden för lokalen är högst rimlig. Dock föreslås socialnämnden godkänna hyreskostnaden under förutsättning erforderliga tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och eventuellt miljöförvaltningen ges.

Red’s kom:
Några tillstånd från räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen finns inte med bland de handlingar jag erhållit rörande föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 16 300 kr/mån är ”högst rimlig” för härbärge till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Utspisning/löpande utgifter
Socialnämnden föreslås godkänna kostnad för utspisning och löpande utgifter. Det får anses rimligt att det finns möjlighet till enklare förtäring under verksamhetens öppettider. Beräknad kostnad för utspisning får ses som rimlig.

Red’s kom:
På vilket sätt menar Socialförvaltningen att en kostnad på 11 600 kr/mån är rimlig för utspisning till ett okänt antal EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige om de saknar förmåga att försörja sig själva?

Arvodering anställd
En ideell förening förväntas drivas av företrädesvis ideella krafter som arbetar utan ersättning. Eventuellt kan dock aktiva medlemmar inom t ex styrelse, utskott eller annan verksamhet tilldelas ett mindre arvode.

Socialnämnden föreslås därför inte godkänna kostnad för anställd personal. Det finns i dag inget beslut om att person/personer skall anställas.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 102 000 kr som föreningen ansökt om för tre månaders heltidstjänst.

Arvodering volontärer
Socialnämnden föreslås inte heller godkänna kostnad för arvodering av volontärer, då arbete inom en ideell organisation företrädesvis får antas vara ideellt.

Red’s kom:
Ett korrekt beslut att inte godkänna de 69 600 kr som föreningen ansökt om för arvode till volontärer under tre månader.

Övrigt/oförutsedda utgifter
Det får antas uppstå kostnader för drift, material och andra utgifter för en ideell förening, inte minst i uppstartsskedet av en verksamhet. Föreningens verksamhet vilar i viss mån på donationer men får antas ha och komma att ha utgifter för bland annat drift och material.

Socialnämnen föreslås godkänna en kostnad om 5000 kronor i månaden för övriga och oförutsedda utgifter, det vill säga sammanlagt 15 000 kronor för perioden 150101–150331 som ansökan avser. Summan bedöms rimlig för att säkerställa verksamhetens behov.

Red’s kom:
På vilket sätt är det rimligt att bevilja 15 000 kr (av sökta 27 000 kr) för något man inte vet vad det är och med hänsyn till att även andra donationer ges?
Genom donationer från flera håll där de olika givarna inte vet vad föreningen fätt i övrigt kan det bli ett stort överskott och frågan är vad dessa pengar då används till?

Socialförvaltningens förslag till beslut
att anslå 66 033 kronor till föreningen ”Hjälp tiggare i Lund” för försöksverksamhet med härbärge för utsatta EU-medborgare som vistas i Lund, 150101-150331.

att socialförvaltningen under försökstiden har regelbunden kontakt med föreningen ”Hjälp tiggare i Lund”

SOCIALFÖRVALTNNGEN

Annika Pettersson, socialdirektör
Marie Olsson, verksamhetschef

BIL. #7: Artikel i SDS 2015-01-22

SDS skrev 2015-01-22:
Kommunfullmäktige beslutade i november förra året att avsätta 700 000 kronor till härbärge för EU-migranter och socialnämnden har nu delat ut 66 000 kronor till Föreningen Hjälp tiggare i Lund. Pengarna ska användas till hyra, mat och materialinköp för härbärget som finns på Smålands nation.
Pengarna ska räcka till och med mars månad – det är så länge man har kontrakt med Smålands bostäder.

Vi har varje dag 12-15 personer som vi får lösa sovplats akut för, och jag vet att det finns lika många till. Det skär i hjärtat att behöva neka någon att sova inomhus.

Red’s kom:
12-15 personer till 16 platser enligt hyreskontrakt men till 18 personer enligt uppgift från Joakim Månsson Bengtsson.
Man lyckas alltså inte ens fylla upp de platser som finns i härbärget.

SDS tillägger;
I kväll beslutas om bygglov för ytterligare ett härbärge i Helgeandskyrkans församlingshem, som ska drivas av volontärer från Hjälp tiggare i Lund. En volontärutbildning har precis hållits där, men organisationen är i skriande behov av fler volontärer.
– Det behövs fler om vi ska kunna utöka. Det handlar framförallt om nattjour, vi har fyra personer som jobbar kväll, natt och på morgonen, vi har inte öppet på dagtid, säger Joakim Månsson Bengtsson.

BIL. #8: Budget utan skriftlig ansökan 2015-05-30

2015-05-30 har föreningen Hjälp Tiggare i Lund ansökt om ytterligare pengar för perioden 2015-04-01–2015-12-31
OBS! Ingen skriftlig ansökan finns. Den har endast skett muntligen med följande i vissa delar kryptiska budget som enda grund:

Hjälp Tiggare i Lunds budget för april – december 2015
Transport Faktisk kostnad = 4 000 kr/mån (Budget: 4 000 kr/mån) Transport som räkas in i Härbärgets kostnad
Summa: 9 000 kr

Red’s kom:
Här försökte Hjälp tiggare i Lund få bidrag på 27 000 kr specifikt för EU-migranters hemresor med formuleringen ”I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat”.
Dessa hemresor för EU-migranterna godkändes emellertid inte av Socialförvaltningen i Lund.

Hyra Faktisk kostnad = 5 500 kr/mån (Budget: 5 500 kr/mån) Inkluderar el, vatten, wifi
Lokal Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) T ex inventarie, wifi dosa
Summa: 54 000 kr

Mat Faktisk kostnad = 11 000 kr/mån (Budget: 1 000 kr/mån) Mat + förbrukningsvaror
Summa: 99 000 kr

Försäkring Faktisk kostnad = 0 kr/mån (Budget: 5 000 kr/mån) Oklart hur mkt det kostar
Summa: 45 000 kr

Red’s kom:
Det innebär att HTiL inte haft någon försäkring 2014-juli 2015 !!!
HTiL lär heller inte lägga några pengar på försäkring till årets slut.

Administration Faktisk kostnad = 500 kr/mån (Budget: 1 500 kr/mån) Främst mobilabonnemang, beräknas stiga pga ökad behov av tillgänglighet samt utökning av larm
Summa: 4 500 kr

(Personal Faktisk kostnad = 15 500 kr/mån (Budget: 15 500 kr/mån) Konstant kostnad)

Totalt: 37 000 kr/mån (Budget: 42 500 kr/mån) Försäkringskostnad ännu ej fastställd. Obs, i budget bör det ingå en kolumn för oväntade kostnader, ca 2 000/månad, vilket skulle motsvara ca 45 000 kr/mån (om försäkring kostar < 5000 kr)

Summa: 238 500 kr

Akut insats 10 000 kr/mån (Budget: 0 kr/mån) Finns ingen klar budget avsatt för detta, dock stadig kostnad

Red’s kom:
Denna luddiga post ansåg socialförvaltningen inte vara ok.

Analya Gômez, kassör
HTiL 150530

BIL. #9: Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 2015-06-03

Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Boendeenheten Lunds kommun
Ansökan om medel till ideella föreningen ”Hjälp tiggarna i Lund”
Dnr SO 2015/0023

Sammanfattning
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har lämnat in en ansökan om sammanlagt 238 500 kronor.

Red’s kom:
Det är alltså inte korrekt. Ingen ansökan har lämnats in enligt Socialförvaltningen i Lund. Det har endast skett muntligen.

Beslutsunderlag
KF beslut 2014-11-27, § 203

Ansökan om medel för verksamhet riktad mot gruppen utsatta EU-medborgare

Föreningen Hjälp Tiggare i Lund
Föreningen Hjälp Tiggare i Lund har i januari månad 2015 beviljats medel med sammanlagt 66 000 kronor för att driva natthärbärge under perioden januari till och med mars 2015.

Föreningen har nu fattat beslut om att ha verksamheten öppen under hela år 2015. De kommer då att bedriva fortsatt natthärbärge, men har ökat antalet platser från 16 till 21 stycken. De har under de varmare månaderna på året valt att ha öppet klockan 19-09. Utöver natthärbärgesverksamheten bedriver föreningen förmedling av övernattningsplatser hos privatpersoner som valt att öppna sina hem för kortare eller längre tid. De bedriver också uppsökande och informerande arbete samt förmedlar kontakt med myndigheter och sjuk- och tandvård vid behov.

Föreningens verksamhet finansieras av privata donationer. Föreningen har för tillfället två personer arvoderade på heltid, vilket finansieras av medel från Crossroads Lund.

Red’s kom:
Två personer på heltid!?

Föreningen har inte en roterande fördelning av platser, det vill säga att varje individ får plats under ett begränsat antal nätter. Dock menar de att rotationen är god då gästerna bara tillfälligt befinner sig i Lund. Vid ledig plats prioriteras unga ensamma kvinnor, gravida kvinnor, äldre personer och personer som är sjuka. De söker också lösningar vid akuta behov av plats.

Föreningen ansöker om medel för perioden april – december 2015 till kostnader enligt följande:

Transport 36 000 kronor
I posten ingår kostnader för hemresor för personer i gruppen utsatta EU-medborgare som av någon anledning inte kan beviljas bistånd från socialförvaltningen, eller inte hinner avvakta beslut. I posten ingår också kostnader för transport när skänkta varor och saker ska hämtas samt vid inhandling av mat

Hyra och lokal 54 000 kronor
Posten avser kostnad för hyra av lokal med 5500 kronor per månad. I posten ingår el, vatten, inventarier och tillgång till bredbrand.

Mat 99 000 kronor
I posten ingår kostnader för middag och frukost som serveras de som övernattat. Det förekommer även att ytterligare personer ur gruppen bjuds in. I posten ingår också kostnader för förbrukningsmaterial.

Försäkring 45 000 kronor
Kostnaden är en uppskattning då försäkring inte har tecknats.

Administration 4500 kronor
I posten ingår kostnader för telefonabonnemang. Kostnaderna kan komma att stiga vid behov av fler abonnemang och vid behov av larm

Sammanlagt 238 500 kronor

I enlighet med ovanstående föreslagen handlingsplan för socialförvaltningens arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun föreslås föreningen Hjälp Tiggare i Lund tilldelas medel med sammanlagt 211 500 kronor för verksamhet april – december 2015 enligt ovanstående med undantag för kostnader för transporter som avser enskilda personers resor till hemlandet.
En kostnad om 1000 kronor i månaden, sammanlagt 9000 kronor, för föreningens egna transporter bedöms som rimlig. Verksamheten kommer att kontinuerligt följas upp av socialförvaltningen.

Red’s kom:
Hur kan en verksamhet som redan måste ha finansierats (april-juni) på något sätt beviljas retroaktivt???

Socialförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag på tilldelning av medel till föreningen Hjälp Tiggare i Lund med 211 500 kronor

Red’s kom:
Med vilken rätt ska en förening tilldelas 211 500 kr för EU-migranter som saknar rätt att vistas i Sverige eftersom att ett krav för den EU’s fria rörlighet är att man kan försörja sig på egen hand?

Se även bl a;
Lund ska hjälpa tiggare

Aktivistgruppen Hjälp tiggare i Lund föreslås få drygt 200 000 kr av Lunds kommun

Hjälp tiggare i Lund, avslöjande om bidrag för EU-migranter som media missat

Lunds kommun flippat ut i sitt stöd till EU-migranter

Lunds protokoll med rödgrönrosas beslut om pengar till EU-migranter och handlingsplan

Joakim Månsson-Bengtsson undanhöll arvode i ansökan om pengar från Lunds kommun


Lund kommuns vaga handlingsplan för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

2 reaktioner till “Föreningen Hjälp Tiggare i Lund och deras bidragsansökningar”

  1. Hur en sådan förening har kunnat uppstå överhuvudtaget är iallafall för mig en stor jävla gåta, hur tusan har dom tänkt här? Anser att det är DERAS förbannade ansvar och skyldighet att betala för deras ”hjälp” själva, det skall väl för fan inte vi skattebetalare stå för genom vårt hårda arbete, eller genom hårt beskattade pensioner! När kommer det till en liknande förening för landets alla svenska hemlösa, fattiga och utsatta människor? Eller är alla dessa inte lika mycket värda som alla dessa tiggare? Solidaritet och medmänsklighet i all ära, men då skall det fan i mig gälla ALLA i samhället och framför allt och i första hand våra egna, med såna här föreningar spottar man alla dessa inhemska hemlösa, fattiga och utsatta i samhället rakt i nyllet!

  2. Jag håller fullständigt med Göran Asplund om hans reaktion på
    ”Föreningen Hjälp Tiggare i Lund” och deras bidragsansökn
    Våra egna hemlösa, fattiga och utsatta verkar inte vara värda
    något i MP:s eller V:s ögon och inte i socialdemokraternas heller
    för den delen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *