Folkpartiet i Skellefteå vill att EU-migranters barn ska gå i svensk skola

Andreas Westerberg, gruppledare för Folkpartiet, vill att Skellefteå kommun ska agera för att barn till fattiga EU-migranter ska få gå i skola.

Red’s kom:
Se även: Ska Umeå avhysa tiggare till Skellefteå? Samarbete mellan kommuner önskas

Denna Andreas Westerberg (FP) verkar inte vara insatt överhuvudtaget i de förslag han ger.

Handlingsplan för att värna rätt till skolgång för EU-migranters barn

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Westerberg att en handlingsplan tas fram.

Denna plan ska värna skolplikten och alla barns rätt till utbildning.

FN’s barnkonvention och allas rätt till utbildning

Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till utbildning.

Red’s kom:
Nej, FN’s barnkonvention (som inte är lag i Sverige) ger definitivt inte alla barn rätt till utbildning i Sverige. Precis som Soraya Post (Fi) och en lång rad vänsterextremister som hänvisar till barnkonventionen verkar Andreas Westerberg inte ens ha läst barnkonventionen.

Se bl a: EU-tiggares barn har inte rätt till skolgång i Sverige enligt barnkonventionen
och;
Barnkonventionen innebär inte att Göteborg ska ta över ansvaret för Rumäniens barn
och;
Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Rättsläget om skolgång för EU-migranters barn otvetydigt

Rättsläget för när barn till EU-migranter ska erbjudas skolgång i Sverige är oklart.

Red’s kom:
Rättsläget är spikklart, och det är att EU-migranters barn inte har rätt till skola i Sverige. Innan man som politiker uttalar sig kanske det kan vara bra om man kollar upp vad som gäller först.

Se bl a: Rättsligt prövat fall för EU-migranters barn – ingen rätt till skola i Sverige

Andreas Westerberg säger i ett pressutskick:
– Kommunen borde i högre grad än i dag lägga sig i och försvara varje barns rätt till utbildning. Detta påverkar framförallt hur vårt sociala arbete ska bedrivas och vilka kontakter vi ska ha med polisen i avvisningsfrågor.

Red’s kom:
Det ena har inte med det andra att göra.

– Vi behöver upprätta principer för hur vi ska hantera detta. Barn som växer upp i Sverige ska givetvis gå skola här, säger Andreas Westerberg.

Red’s kom:
Turisters barn växer inte upp i Sverige, inte heller välfärdsturister som EU-migranter, med rätt att vistas max 3 månader i Sverige under förutsättning att de kan försörja sig själva.

Motionen (se nedan) avslogs med 56 röster mot 6:

§216
Dnr KS 2015-000509 106
Motion av Andreas Westerberg (FP) om handlingsplan rörande fattiga EU-migranter (21/15)

Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Andreas Westerberg (FP) anför i motion följande:
”Antalet tiggare på våra gator blir fler och fler. Ödetomter och campingplatser ser ut att bli permanenta boplatser för fattiga familjer. Kommuner i vårt
län kämpar med att hitta fungerande sätt att bemöta denna utmaning. När denna motion skrivs arbetar Umeå kommun med att genomföra en avhysning från Nydala camping och Skellefteå kommun har just hittat en provisorisk lösning för ett antal migranter som campat vid Mobacken. Förhoppningsvis lyckas kommunerna avstyra bosättning på olämpliga platser utan att skyffla över problemet till grannkommunen, men det är svårt att veta hur det ska gå.
Samtidigt utsätts både barn och vuxna för svåra prövningar eftersom de saknar resurser och alternativ till sin nuvarande livssituation.
Som liberaler välkomnar vi inom Folkpartiet den europeiska gemenskapens öppenhet och frihet. Varje EU-medborgare kan när som helst välja att under tre månader besöka ett annat EU-land utan att behöva begära tillstånd eller på annat sätt registrera sin närvaro. Detta är en rättighet som gäller såväl rika som
fattiga. På lång sikt har vi alla mycket att vinna på att människor tillåts röra sig över gränser och undersöka var de kan hitta de bästa förutsättningarna för sitt fortsatta liv. På kort sikt kan resande och tillfälliga bosättningar däremot skapa social oro. Särskilt när fattiga människor är berörda. Dessutom finns det från svensk sida skäl att rikta kritik mot EU-länder som Rumänien och Bulgarien vilka valt att inte föra en inkluderande och välfärdsskapande politik trots stöd från EU i allmänhet och Sverige i synnerhet.

Det är svårt att som enskild kommun hantera de utmaningar som vi ställs inför när fattiga migranter uppehåller sig hos oss. Det är av stor vikt att staten
arbetar vidare med frågan så att Sverige som nation bemöter dessa människor på ett rimligt och likvärdigt sätt. Samtidigt är det av stor vikt att vi i vårt län ser över vilka möjligheter vi har till regionalt samarbete. Därför föreslår jag idag att Region Västerbotten ska ta fram och anta en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter. Planen ska utgå från att EU:s fria rörlighet ska värnas och att befintlig lagstiftning kan nyttjas för att tillgodose såväl de fattigas som hela samhällets bästa. Planen ska fokusera på fyra insatsområden: påverkan gentemot staten, samverkan kring strategier för avhysning och ställplatser och erfarenhetsutbyte rörande skolgång och socialt arbete.
Med anledning av detta föreslår jag kommunfullmäktige i Skellefteå besluta att Skellefteå kommun verkar för att Region Västerbotten tar fram och antar
den föreslagna handlingsplanen rörande fattiga EU-migranter. ”

Kommunledningskontoret avstyrker motionen med hänvisning till att frågan om en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter i första hand måste hanteras på nationell nivå.
Motionen tar upp en fråga som blivit en utmaning för i stort sett alla svenska kommuner. Utifrån den pågående diskussionen i samhället kan också konstateras att det ser ganska olika ut mellan olika kommuner när det gäller hur frågan om fattiga EU-migranter hanteras. Det har också på olika håll i landet, och från olika parter, inneburit att frågan om kommunala och regionala handlingsplaner väckts.
Frågan berör alltså i stort sett hela landet och eftersom utgångspunkterna är likartade så är det framförallt viktigt med en nationell handlingsplan på
området – en fråga som ju också är aktuell. Mot den bakgrunden tror kommunledningskontoret att frågan om en regional handlingsplan är för tidigt väckt. Det hindrar förstås inte att även regionalt samarbete om frågorna är viktigt.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att frågan om en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter i första hand måste hanteras på nationell nivå.

Inlägg
Andreas Westerberg (FP), Peter Lindkvist (SD), Lena Sandberg (KD), Charlotta Enqvist (KD), Monica Widman Lundmark (S), Iosif Karambotis (S), Andreas Löwenhöök (M), Agneta Hansson (V), Kristin Fungdal Öhman (MP) och Carina Sundbom (C) yttrar sig.

Yrkande
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att frågan om en handlingsplan rörande fattiga EU-migranter i första hand måste hanteras på nationell nivå.
Andreas Westerberg (FP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Andreas Westerbergs yrkande var för sig under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsen förslag.
Votering begärs och verkställs med följande godkända voteringsproposition:
”Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Andreas Westerbergs yrkande röstar nej.”

Omröstningsresultat
Vid uppropet avges 56 ja-röster och 6 nej-röster.
3 ledamöter är frånvarande. Hur var och en röstat framgår av bilagd voteringslista.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-25, § 379
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-01
Motion (21/15) 2015-06-04


2015-08-17 rapporterade Norran att Andreas Westerberg fick avslag på sin motion om handlingsplan för EU-migranter;
Det blev avslag på en motion från Andreas Westerberg, gruppledare för Folkpartiet, när det gäller att det tas fram en handlingsplan för fattiga EU-migranter.

Andreas Westerberg (FP) anser att kommunfullmäktige bör fatta ett beslut om att påverka Region Västerbotten för att ta fram en handlingsplan. Planen ska utgå från att EU:s fria rörlighet ska värnas och att befintlig lagstiftning ska nyttjas för att tillgodose såväl de fattigas som hela samhällets bästa.

Planen ska fokusera på fyra huvudområden. Bland annat påverkan gentemot staten samt samverkan kring strategier för avhysning och ställplatser.

En majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskottet i Skellefteå yrkade på avslag. Det anses att arbetet med handlingsplaner främst ska skötas på det nationella planet.

Red’s kom:
Andreas Westerbergs motioner ger intryck av att Andreas Westerberg är extremt okunnig.Klicka här för att gå till artikeln i Norran, 2015-10-02
Se även bl a:
Barn i Rumänien och Bulgarien tas ur skola för tiggarresor till Sverige – alarmerande situation

Martin Valfridsson om skola för EU-migranters barn och andra frågor om tiggarna

Kommuner avråds från att erbjuda skola för barn till EU-migranter

EU-migranter är turister, och har därmed inte rätt till skola för barnen


Moderater: Skola för barn till EU-migranter ska inte erbjudas

Stenungsund säger nej till skolgång för EU-migranters barn


Varberg permanentar EU-migranters hemlöshet – Ska barnen erbjudas skola?

Gnosjö erbjuder EU-migranters barn skola – hänvisar vårdslöst till barnkonventionen


Soraya Post: Självklart ska EU-migranters barn gå i svensk skola – barnkonventionen

Den galna professorn #3: Tror att skollagen gör Sverige skyldig att erbjuda  EU-migranters barn skolgång i Sverige


Gustav Fridolin duckar för alla frågor om skolgång för EU-migranter


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *