EU-migranter avhyses från sin illegala kåkstad i Malmö – Efter 1 år!

EU-migranter kommer att avhysas från kåkstaden vid Industrigatan i Malmö.

Malmö stads miljöförvaltning informerar nu på skyltar att det råder förbud mot camping och övernattning där EU-migranter byggt upp en kåkstad.Avhysning kåkstad MalmöBeslut meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 3 §, 9 kap 3 §, 15 kap 30 §, 29 kap 1 och 7 §§. (Se Miljöbalken nedan)

Red’s kom:
Det är utmärkt om Svea Rikes lag upprätthålls, och att lagen gäller lika för alla, men jag måste erkänna att jag just nu är lite förundrad, med tanke på den information som gavs igår;
Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Hur ska en avhysning av EU-migranterna gå till?

Jag är ganska säker på att jag vet hur Miljöförvaltningen och Malmö stad lagt upp sin plan, men i frågan om själva avhysningen finns lite olika alternativ.

Fyra dagar på sig att lämna området

Senast på måndag den 27/4 kl 10.00 måste EU-migranterna ha flyttat, meddelar kommunen. EU-migranterna har bott på adressen sedan drygt ett år tillbaka, dock med ett konstant utbyte och tillflöde av EU-migranter.

Allvarliga hälsorisker

Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar förklarar att det finns allvarliga hälsorisker i lägret eftersom fastigheten saknar sanitära anläggningar som vatten, avlopp, sophämtning och uppvärmning.

Ett 50-tal klagomål om dålig lukt och rök från lägret har det senaste året skickats till kommunen.

Red’s kom:
Jag skulle vilja tillägga att marken är så giftig att markägaren inte ens givits tillstånd att bygga innan marken sanerats. Naturligtvis kan människor under inga omständigheter tillåtas sova på redan innan förorenad mark.

Miljöbalken gäller

Malmö stad motiverar sitt beslut genom att hänvisa till miljöbalken, som tvingar en tillsynsmyndighet att ingripa om det finns risk för människors hälsa.

Malmö stad skriver;
Lägret på Brännaren 19 på Industrigatan i Norra Sorgenfri är Malmös just nu största med uppskattningsvis 150-200 boende. Fastigheten ägs av Industrigatan i Malmö AB som tillhör Granen-koncernen i Stockholm

Tomten på kvarteret Brännaren är kraftigt nedskräpad med hushållssopor och avföring. Dessutom eldas det med fast bränsle, vilket medför kraftig röklukt samt allvarlig brandrisk för de boende i lägret.

Redan i början av 2014 informerade Miljöförvaltningen, enligt ordinarie rutin vid nedskräpning, tre fastighetsägare på Industrigatan om att de måste städa upp sina fastigheter. Två av de berörda fastighetsägarna avvisade de tillfälligt boende från platsen, städade sina fastigheter och satte upp stängsel. Fastighetsägaren till den tredje tomten (Brännaren 19) städade, men agerade inte för att förhindra tillträde till fastigheten. Detta har resulterat i att människor tillfälligt bosatt sig på platsen och att tomten nu är kraftigt nedskräpad med hushållssopor och avföring. Dessutom eldas det med fast bränsle, vilket medför en kraftig röklukt.

Enligt uppgift har fastighetsägaren under både 2014 och 2015 utan framgång försökt avvisa personerna från platsen med hjälp av kronofogde och polis.  Avvisningen har inte lyckats eftersom kronofogden har krävt att personerna på plats ska identifieras och fastighetsägaren har inte kunnat identifiera personerna utan polisens hjälp.

27 februari 2015 förelade Miljöförvaltningen fastighetsägaren med hot om vite att städa fastigheten. Fastighetsägaren blev delgiven (kvitterade) beslutet 20 mars. Samma dag överklagade fastighetsägaren beslutet som nu ligger hos Länsstyrelsen för beslut. Miljöförvaltningen har yttrat sig över överklagandet.

Miljöförvaltningen har den 10 mars 2015 anmält nedskräpning och miljöbrott till åklagaren. Åklagaren har lagt ner ärendet och beslutat att inte inleda förundersökning. Miljöförvaltningen har överklagat beslutet.

Den 2 april har miljöförvaltningen meddelat fastighetsägaren om förbud mot camping, boende och övernattning på fastigheten med hänvisning till allvarliga olägenheter för miljö och hälsa. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. Miljöförvaltningen väntar nu på att fastighetsägaren ska kvittera beslutet. Domstolarna kräver att förelägganden ska vara riktade till namngiven och identifierad adressat, vilket betyder att föreläggande i nuläget endast kan riktas till fastighetsägaren.

Den 8 april höll miljöförvaltningen ett samrådsmöte med polis, räddningstjänst, sociala resursförvaltningen och stadskontoret för att informera om läget. Ytterligare ett möte hölls den 21 april med berörda aktörer.

Red’s kom:
Fastighetsägaren försöker nu alltså komma undan sitt ansvar genom att helt enkelt strunta i att kvittera beslutet från Miljöförvaltningen den 2/4.

80 sovplatser under tre nätter

Sociala resursförvaltningen har en övernattningslokal i KIrseberg med 80 sovplatser till en del av dem som lämnar lägret – men endast de första tre nätterna.

Red’s kom:
Och efter dessa tre nätter?
Bistår rumänska ambassaden med hjälp (lån) för hemresa till EU-migranternas hemland?

När jag var inne i kåkstaden vid lunchtid idag var det matleverans (irakisk) och väldigt högljutt på en ilsken nivå. Vad alla skrek om till varandra vet jag inte eftersom det bara fanns romer i lägret. Men andra chillade lugnt på en soffa i solskenet, med bärs i handen, medan radion skrålade högt över nejden med någon form av musik (bilder från kåkstaden idag kommer senare).
Klicka här för att gå till artikeln i Metro, 2015-04-23

Miljöbalk (1998:808)

26 kap. Tillsyn

Förelägganden och förbud

9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.
Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud som
1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer, eller
2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 kap. 24 och 25 §§.
I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar. Lag (2014:114).

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

Hänsynsregler

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

15 kap. Avfall och producentansvar

Nedskräpning

30 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

PÅFÖLJDER

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande

1 § För miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av aktsamhet

1. orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra
a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller
b) någon annan betydande olägenhet i miljön,
2. förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön,
3. orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning, eller
4. bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön. Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det har medfört eller kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning, om gärningen annars varit av särskilt farlig art eller innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

För försök eller förberedelse till grovt miljöbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Om en behörig myndighet har tillåtit förfarandet, eller om förfarandet är allmänt vedertaget eller med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt, döms inte till ansvar enligt denna paragraf. Lag (2011:512).

7 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. 7 a § Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig. Lag (2011:734).

Mer info kommer löpande om denna avhysning!

Se även bl a;
EU migranter – Bilder du inte får se i media

Bilder från EU-migranternas läger i Malmö, förr och nu

Bilder från tiggarnas kåkstad i Malmö 2015-03-21

Bilder från EU-migranternas kåkstad i Malmö, nyaste området

Malmös kåkstad, bilder från 2015-04-17 – aggressivare EU-migranter

Polisen: Romer får besittningsrätt till det område de ockuperar illegalt !!!

Anslag om avhysning uppsatt för EU-migranternas kåkstad i Malmö, 2015-03-26

Överklagande om avhysning av EU-migranter i Malmö endast vag begäran om anstånd

Allt åt alla uppmanar alla att störa avhysning av EU-migranter i Malmö 27/4

Uppskjuten avhysning i Malmös kåkstad med EU-migranter, bilder 2015-04-27

Centrum för sociala rättigheter stoppar avhysning av EU-migranter från kåkstaden i Malmö till kanske 2016 med fejkat överklagande

Frederick Batzler om besittningsrätt

Markägare för EU-migranters läger på Industrigatan hotas med vite

EU-migranternas kåkstad utreds om det är svartbygge

Räddningstjänsten anser inte åtgärder behövs för säkerhetsrisker i EU-migranternas läger

Fattigdomsinvandring och medföljande miljöproblem i Malmö

Polisen: Förundersökning nedlagd om brott mot miljöbalken

Miljöförvaltningens anmälan om miljöbrott för kåkstaden i Malmö läggs ner pga att brott ej går att utreda

Polis, chefsåklagare och vice överåklagare vill inte utreda uppenbart miljöbrott av EU-migranter i Malmö

Solidaritet med EU-migranter och Fi försöker få EU-migranter att städa i Malmös kåkstadbilder

Bråk mellan EU-migranter i kåkstaden i Malmö – man misshandlad – Fi protesterar

Bilder från EU-migranternas läger vid Singelgatan i Malmö, 2015-04-22

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *