Christina Heilborn, Svenska Unicef, förstår inte barnkonventionen

Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige, går återigen ut i media med osanna påståenden om barnkonventionen och utan förståelse för vad som är bäst för EU-migranter och utan förståelse för de samhällsekonomiska resurserna hennes orimliga krav skulle kräva.

Christina Heilborn vill att Sverige ska utgå från personliga tolkningar av barnkonventionen istället för från den barnkonvention som Sverige och andra länder undertecknat:

Det är beklagligt att Martin Valfridssons utredning till så liten del utgår från grundläggande mänskliga rättigheter i sina rekommendationer till regeringen.

Red’s kom:
Christina Heilborn har alltså inte ens förstått att utredningen gjorts av S+MP-regeringen.

Barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i ett rättsligt vakuum utanför samhällets skyddsnät. Deras ställning är till och med sämre än papperslösa barns. Det har UNICEF Sverige påtalat vid ett flertal tillfällen.

Red’s kom: Är inte svenska barn EU-medborgare?

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, som nyligen överlämnade sin slutrapport till regeringen, verkar vara medveten om problemet. Därför är det mycket förvånande att hans utredning saknar ett barnrättsperspektiv och stöd i barnkonventionens grundprinciper.

Red’s kom:
Det är inte alls förvånande att en ryggradslös S+MP-regering inte vågat ta tag i frågor som upplevs känsliga. Det är bara hur det alltid fungerat.

Var i barnkonventionen står det att alla utländska barn har samma rättigheter i Sverige som svenska barn?

Barnkonventionen är tydlig när det gäller alla barns lika värde och att de har samma rättigheter.

Red’s kom:
Det står inte i barnkonventionen att barn i ett land har exakt samma rättigheter i ett annat land.

Det står heller inte i barnkonventionen att föräldrar är ansvarsbefriade. Inte ens EU-migranter som samlar på sig ett stort antal barn utan förmåga att kunna försörja dem.

Ska Sverige utgå från barnkonventionen eller från hur några tycker att den ska tolkas?

FN:s barnrättskommitté, vars uppdrag är att granska hur länder följer barnkonventionen, har tagit fram så kallade allmänna kommentarer och förklaringar på hur rättigheterna i barnkonventionen ska tolkas och tillämpas. Detta borde vara ha varit den självklara utgångspunkten för utredaren. Inte godtyckliga tolkningar och subjektiva antaganden.

Red’s kom:
Christina Heilborns absurda påståenden och ”godtyckliga tolkningar och subjektiva antaganden” blir nästan komiska.
Först tar man fram en barnkonvention – som många länder, t ex Rumänien och Bulgarien, skriver under baserat på vad som står där. Sedan tar FN:s barnrättskommitté (okänt av vem) fram tolkningar som ställer nya krav som inget land skrivit under på, och så förutsätter man att dessa tolkningar fristående från barnkonventionen ska gälla.

Är det ensamt Sveriges ansvar att försörja alla som befinner sig längst ner i samhället i andra länder?

UNICEF Sverige har flera gånger pekat på att barn som är utsatta EU-medborgare befinner sig längst ner i samhället.

Red’s kom:
Rikta då istället kritiken till den det berör, dvs hemlandet, i stället för att försöka lägga en orimlig börda på Sverige.

Inget av övriga 27 EU-länder, ej heller EES-länderna, gör så mycket som Sverige.
Hälften av EU-länderna (Polen, Portugal, Grekland, Spanien, Ungern, Tjeckien, Rumänien, Slovakien, Litauen, Bulgarien, Lettland, Estland, Irland) bidrar inte alls. Varför inte istället rikta kritiken dit den hör hemma?

Se: Sverige betalar mest i världen för EU-migranter, precis som EU-avgift och bistånd

Är EU-migranters barn de enda som inte har rätt till skolgång i Sverige?

De är till exempel den enda grupp barn i Sverige som saknar rätt till utbildning.

Red’s kom:
Det är fel. Barn till alla andra EU-länders medborgare – helt fristående från vilken grupp de tillhör – som inte uppfyller kraven för att erbjudas skolgång i Sverige saknar rätt till utbildning i Sverige.

Christina Heilborn ger sken av att vara oerhört okunnig!

När det gäller barns rätt till utbildning nekar Martin Valfridsson generellt dessa barn rätt till utbildning i Sverige. Det är bara i undantagsfall som barn ska få gå i skola, men hur en sådan bedömning ska göras framgår inte. Rättighetsperspektivet har helt fallit bort.

Red’s kom:
Det är helt uppenbart ett allvarligt fel i rapporten att inget initiativ tagits till att regelverken ska förtydligas med att barn från andra EU-länder inte har en självklar rätt att erbjudas gratis skola i Sverige.

Har Sverige någonsin kritiserats av FN:s barnrättskommitté för att diskriminera EU-migranters barn?

Sverige har flera gånger fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att barn diskrimineras och inte garanteras samma rättigheter. Den kritiken måste regeringen ta på allvar.

Red’s kom:
Den kritiken ska regeringen ta på allvar i de fall den inte handlar om EU-migranter… eftersom de inte har samma rättigheter i Sverige som svenska medborgare, precis som alla andra utländska medborgare.

S+MP-regeringen vill/vågar inte förtydliga regelverken för hälso- och sjukvård

När det gäller hälso- och sjukvård ger rapporten inga tydliga svar på hur barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda i Sverige, utan lämnar det till landstingen att tolka de tvetydiga och snåriga lagrum som gäller i dag.

Red’s kom:
Det är oförsvarbart dåligt av S+MP-regeringen att inte våga göra tydliga avgränsningar här, men fram tills att politikerna tar detta ansvar så står det i alla fall klart att det fortfarande är hemlandet som har ansvaret för sina medborgare.

Otydliga regelverk för landstingen

Hälso- och sjukvårdsfrågan är oklar – det är upp till landstingen att tolka otydliga lagar själva.

Red’s kom:
Det är en skam för en regering att vid det här laget inte klargjort i regelverken att ej heller här kan eller ska Sverige ta över hemländernas ansvar.

Vad kom Unicef Sverige fram till 2015?

Ofta blir det då restriktiva tolkningar som inte är till barnets fördel.
Det framkom i den rättsliga undersökning som vi lät göra 2015 tillsammans med forskare i offentlig rätt vid Barnrättscentrum vid Stockholms universitet.

Red’s kom:
Det finns inget stöd för detta påstående med utgångspunkt från en partisk utredning med starkt vinklade påståenden (se nedan) och personligt tyckande.

UNICEF Sverige – dvs Christina Heilborn – vill att alla barn i världen ska ha samma rättigheter i Sverige som svenska medborgare

UNICEF Sverige anser att barnkonventionen måste få en starkare ställning i det svenska samhället och särskilt inom rättsväsendet. Det måste bli tydligt att den gäller för samtliga barn som befinner sig i Sverige.

Red’s kom:
Det måste istället bli tydligt att varje EU-land måste ta ansvar för sina medborgare, med de kostnader det krävs för detta.

Alla är inte lika inför samma lag

Martin Valfridsson säger uttryckligen i sin slutrapport att alla människor är lika inför lagen och att detta är en viktig princip att hålla fast vid.

Red’s kom:
Vi är aldrig annars lika inför lagen.
Varför finns det inga vänsterpartister som tycker att EU-migranter ska vara lika inför lagen när det gäller skyldigheter?

Varför ska S+MP-regeringen utgå från regelverk som inte finns?

Det är därför beklagligt att se hur lite utredningen utgår från grundläggande mänskliga rättigheter, och allra minst från barnkonventionen, i sina rekommendationer till regeringen.

Red’s kom:
Det är kanske svårt att utgå från av vänsterpartister hopdiktade mänskliga rättigheter, eller från en barnkonvention som på intet sätt säger vad Christina Heilborn hävdar.

Vilken motsättning finns mellan utredning och att barnkonventionen kan bli svensk lag?

Samtidigt förbereder regeringen att barnkonventionen ska bli svensk lag. Här finns en klar motsättning och det lär bli en svår uppgift att få ihop dessa skilda synsätt. Förhoppningsvis väljer regeringen att skydda och stärka barns rättigheter, vilket Sverige lovade att göra redan när vi skrev under barnkonventionen.

Red’s kom:
Det finns ingen motsättning i att barnkonventionen blir svensk lag. Dels eftersom den inte säger vad Christina Heilborn påstår och dels för att vi inte vet vilka justeringar som kommer att göras innan den införs som svensk lag.


Unicef Sverige skriver 2015-09-23:

Rättsligt vakuum för barn till EU-migranter
Barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i ett rättsligt vakuum utanför samhällets skyddsnät. Deras ställning är till och med sämre än papperslösa barns. Det visar en ny rapport från UNICEF som har undersökt det rättsliga läget för dessa barn.

Rapporten Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? visar på otydliga regler och tolkningar av gällande lagstiftning från myndigheters och beslutsfattares sida. Följden blir att det är högst godtyckligt vilka insatser och stöd som barnen får från exempelvis skola, sjukvård och socialtjänst.

– Vi visste att rättsläget var oklart, men det visade sig att de här barnen i princip helt saknar rättsligt skydd. De befinner sig längst ner i samhället, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

Forskare vid Barnrättscentrum vid Stockholms universitet har på UNICEF Sveriges uppdrag genomfört granskningen.

– Vi ser en ovilja hos politiker att garantera alla barn samma rättigheter. Det är märkligt med tanke på att det är 25 år sedan Sverige skrev under barnkonventionen, säger Christina Heilborn.

Rapporten pekar på det faktum att EU:s principer om likabehandling och fri rörlighet inte är anpassade efter samhället idag, där ett växande antal fattiga unionsmedborgare kommer till Sverige för att söka försörjning. Därför krävs det lagändringar och politiska ställningstaganden, anser UNICEF Sverige som bland annat föreslår att:
• Barnkonventionen måste följas så att alla barn får sina rättigheter respekterade.
• Lagstiftningen måste ändras så att barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet får sina rättigheter tillgodosedda.
• Kommuner och myndigheter måste få riktlinjer och vägledning för att undvika godtycklig tolkning av gällande rätt, och för att främja likhet inför lagen för alla barn.

Om barnkonventionen gällde som lag skulle fler svenska lagar och bestämmelser som rör barn tas på större allvar och gälla alla barn i Sverige.Klicka här för att gå till artikeln i Dagens Samhälle, 2016-02-09
Se även bl a;
Migrationsministern kritiseras för att han klargjort hemlandets ansvar för barnens skolgång

Rätt till skolgång i Sverige för EU-migranters barn, Unicef kan inte motivera

Christina Heilborn, Svenska Unicef, vill ge EU-migranter och deras barn särrättigheter i Sverige


Elisabeth Dahlin på Rädda barnen tror att barnkonventionen stödjer skola till EU-migranters barn


Vad är kostnaden för Sveriges 5 000 – 6 000 EU-migranter idag? 6 miljarder kr/år?

Lista över svenska kommuner som försörjer EU-migranter och finansierar tiggeri

225 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen – varför prioritera EU-migranter?

Runt 35 000 hemlösa i Sverige, varför prioritera EU-migranter?


Är Sverige lösningen för alla romer? – Vad är antiziganism?


EU migranter – Bilder du inte får se i media

För övriga sidor om EU-migranter se innehållsregistret eller använd sökfunktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *