Brott mot mötesfriheten, säger Mattias Karlsson om Grand Hôtel

Sverigedemokraterna uppmanar nu till bojkott av Grand Hôtel i Stockholm sedan hotellet gått ut och sagt att man aldrig borde ha tillåtit partiet och övriga gäster att boka in sig på hotellet. ”Det är ett brott mot mötesfriheten”, säger SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson till DN.

Debatt om grundläggande demokratiska rättigheter… saknas

– När mötesfriheten plötsligt börjar ifrågasättas så borde det som hänt bli startskottet på en bredare debatt om våra grundläggande demokratiska rättigheter, säger Mattias Karlsson.

Red’s kom:
Det är mycket märkligt att inte alla medier i Sverige för en sansad diskussion om mötesfriheten – dvs, enligt regeringsformen, frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning – och möjligheten att diskrimineras pga sina politiska åsikter, med anledning av Grand Hôtels och Pia Djupmarks uttalande.

Näringsidkare ska, i ett demokratiskt och civiliserat samhälle, rimligtvis inte kunna neka att hyra ut sina lokaler enbart baserat på kundens politiska åskådning (eller med lama försök till omskrivningar för detta).

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, MEN BARA FÖR VISSA?
Om motsvarande inträffat för vänstern så hade vi sett en explosion i media av referenser till mänskliga rättigheter och konventioner i alla former. Men så länge det är vänsterns motståndare som diskrimineras är några mänskliga rättigheter och moral inte av betydelse för vänstern.

Brott mot mötesfriheten

– Det är ett brott mot mötesfriheten, säger Mattias Karlsson.

Red’s kom:
KRÄNKNING AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Ja, även om det kanske inte är ett brott enligt Brottsbalken (16:e kapitel 9:e paragrafen) så torde detta täckas av konventionen om mänskliga rättigheter.

Sverige har undertecknat europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
I konventionen artikel 14 – Förbud mot diskriminering, står att läsa:
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

I artikel 17 står det:
Förbud mot missbruk av rättigheter
Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.

SD har inte på något sätt missbrukat sina rättigheter genom att hålla en gala (det var förvisso IDDE som gjorde detta, men diskussionen har ju på något sätt landat i att det är SD som ska anklagas). Det som Grand Hôtel och vänsterextremisterna gör är däremot att inte bara att bedriva en verksamhet utan även att utföra konkreta handlingar som syftar till att inskränka och t o m utplåna de fri- och rättigheter som angetts i Europakonventionen.

BROTTSBALKEN
Men även svensk lag måste givetvis vara tydlig med att diskriminering inte tillåts pga politiska åsikter.
Brottsbalken måste rimligtvis snarast justeras så att det tydligt framgår att ingen – oavsett om det är enskilda individer, grupper eller organisationer – kan diskrimineras för sina politiska åsikter eller politiska tillhörighet:

Brottsbalken 16:e kapitel 9:e paragrafen
9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller innehar allmänt uppdrag.

För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han eller hon diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom eller henne tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.

Om någon som avses i första-tredje styckena på sätt som där sägs diskriminerar annan på grund av hans eller hennes sexuella läggning, döms likaledes för olaga diskriminering. Lag (2008:569).

MÖTESFRIHET
Den grundlagsskyddade mötesfrihet är tillsammans med organisationsfriheten och yttrandefriheten en förutsättning för folkets deltagande i demokratin och måste rimligtvis skyddas på alla sätt möjliga.

REGERINGSFORMEN (GRUNDLAGEN)
Svensk författningssamling 1974:152 t.o.m. SFS 2014:1385

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag (2010:1408).

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

EU-upplysningen skriver:
EU:s stadga om grundläggande rättigheter gäller i medlemsländerna

EU:s fördrag och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ger grunden för EU:s regelverk mot diskriminering. Skyddet för kvinnor i arbetslivet infördes redan 1958. Det dröjde dock ända till 1999 innan EU gavs mer heltäckande befogenheter inom området.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samlar rättigheter som utvecklats av EU-domstolen. Stadgan är bindande för EU-institutionerna och för medlemsländerna när de tillämpar EU:s lagstiftning.

I artikel 21 införs ett förbud mot ”all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning…”. I samma artikel förbjuds dessutom diskriminering på grund av nationalitet.

Enskilda kan klaga på EU-lagar och EU-ländernas tillämpning av dem med hänvisning till att de strider mot stadgan. Fördragen och stadgan om grundläggande rättigheter får dock sin praktiska betydelse främst genom att EU antagit en rad direktiv för att motverka diskriminering.

Att politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion inte omfattas av diskrimineringslagens skydd är beklämmande och borde snarast åtgärdas.

Sven-Olof Sällström (SD) skrev 2015 en motion om detta som Riksdagen ställde sig bakom:

Politisk åskådning som diskrimineringsgrund
Motion 2015/16:2038

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
• Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att låta Diskrimineringsombudsmannen införliva politisk åskådning som diskrimineringsgrund i myndighetens uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Diskrimineringsombudsmannen

Orimligt att ställa krav på att alla inom viss yta måste vara politiskt eniga

– Man måste kunna befinna sig i samma rum som människor som inte har samma åsikter, annars befinner vi oss på ett sluttande plan.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Kan inte ett privat företag som Grand Hôtel ta ett sådant beslut utan att mötesfriheten ska ifrågasättas?
– Så vitt jag vet så är rätten att inte diskrimineras för sina politiska åsikter inskriven i Europakommission [läs: Europakonventionen]. Vill Grand Hôtel göra en politisk gradering av sina gäster så är det märkligt.

Red’s kom:
Europakonventionen är luddigt formulerad i alla delar så det kanske inte framgår med önskvärd tydlighet där, men det finns dessutom en rad fördrag och regelverk där man säkert kan uttyda att ingen får diskrimineras pga politisk åskådning.

Se: FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna

Grand Hôtel visste vem som bokade

Grand Hôtel säger att man kommer att göra om sina rutiner så att ”alla större bokningar från okända kunder måste godkännas av vd”. Visste hotellet inte vilka som stod bakom bokningen?
– Det är inte sant att de inte visste det. Bokningen gjordes av IDDE (Institute for Direct Democracy in Europe) där vi ingår, det är vår tankesmedja. Men vem som gjorde första bokningen vet jag inte och det borde inte spela någon roll. Hotellet hade senare ett möte med oss där de uttryckte sin oro men vi landade i att arrangemanget kunde genomföras.

Red’s kom:
Grand Hôtel visste naturligtvis vilka som stod bakom bokningen, vilket också framkommit av media. Att Grand Hôtel sedan inte visste vad IDDE är för något är en annan sak, men vad har det för betydelse?

Som Aftonbladet avslöjat – baserat på en inspelning med Pia Djupmark – var det istället mediedrevet – (där samtliga av gammelmedierna hemlighöll att det var 17 000 som stöttade hotellet innan de bytte åsikt, mot 11 000 arga vänsterextremister) som fick Grand Hôtel att ändra ståndpunkt.

Är det förståeligt att Grand Hôtel vill diskriminera en viss grupp?

Kan du förstå att Grand Hôtel reagerat på det här sättet som man nu gjort?

Red’s kom:
Märklig fråga. Är det någon – utöver vänsterextremisterna – som kan förstå detta?

– Nej, det är märkligt rent principiellt med tanke på att man tidigare bland annat låtit Saudiarabien, som är en kvinnoförtryckande diktatur som låter halshugga människor, fira sin nationaldag där. När vi anordnar en gala med företrädare för demokratiskt valda partier så ångrar man sig. För mig är det en hissnande dubbelmoral.

Hur kommer SD att gå vidare i frågan?

Hur kommer ni att agera nu?
– Om inte Grand Hôtel välkomnar oss som gäster så måste vi upplysa våra sympatisörer att de inte ska stötta hotellet. Och det rör sig om tiotals miljoner över hela Europa.

– Om de ber om ursäkt eller ändrar sig kan vi också ändra oss.

Red’s kom:
Media, samhället och regeringen måste se över medborgarnas demokratiska rättigheter!

Not. Förtydliganden om vad som gäller juridiskt kommer att göras i detta inlägg senare. Förhoppningsvis kommer även många juridiskt kunniga och experter på straffrätt att göra detta via media.

PS.
Gå gärna till Grand Hôtels Facebooksida och ge din åsikt (eftersom det är risk att dina synpunkter raderas kan du – om ditt inlägg är rumsrent – backupa dina åsikter genom att även lägga in det här). För närvarande 2 412 som gillar diskriminering och 1 310 som inte gör det:
Klicka här för att gå till artikeln i DN, 2016-11-06
Se även bl a;
Vänsterns attack mot demokratin – Grand Hôtel Stockholm

Grand Hôtel viker sig för vänstern – Ändra ditt betyg till 1

Facebook stöttar vänstern – Harmlösa kommentarer på Grand Hotel raderas


För sidor om media, asylpolitik och integration se innehållsregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *