Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-05-06, 13:42
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen

För att bli medlem i en HSB-bostadsrättsförening kräver HSB att man först är medlem i HSB-regionen (dock finns det inte någon kontraktuell förbindelse).

Inom HSB finns ett s.k. dubbelt medlemskap... i dubbel bemärkelse.
  • Som medlem i en brf som ingår i HSB-organisationen är man dels medlem i sin egen brf, där man bor, och dels är man medlem i den lokala HSB-regionen (t.ex. HSB Malmö).
  • Sedan är den lokala HSB-regionen (t.ex. HSB Malmö) dessutom medlem (i egenskap av juridisk person) i din brf.
  • HSB Riksförbund är en speciell avdelning som enskilda medlemmar inte är medlem i, utan det är bara HSB:s regionavdelningar som är medlem i HSB Riksförbund.
Att medlemskap i HSB är obligatoriskt vid köp av bostadsrätt i föreningen vill jag hävda står i strid med såväl den svenska grundlagen som den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Artikel 11 i Europakonventionen skyddar såväl positiv föreningsfrihet som negativ föreningsfrihet, och gäller (i motsats till den svenska regeringsformen) även i förhållande till enskilda.

Föreningsfriheten är en del av de grundläggande fri- och rättigheterna och hör ihop med tankefriheten, yttrandefriheten och demonstrationsfriheten.

Positiv och negativ föreningsfrihet

Den positiva föreningsfriheten skyddar rätten att bilda och ansluta sig till föreningar och rätten för dessa föreningar att verka, medan den negativa föreningsfriheten skyddar rätten att inte tvingas tillhöra eller stödja en förening eller att straffas för att man valt att stå utanför den.

Systemet med tvångsmedlemskap som HSB har vill jag säga helt uppenbart står i strid med den grundläggande rätten till föreningsfrihet, dvs å ena sidan rätten att vara med i och verka för en förening och å andra sidan rätten att inte tvingas in i eller stödja en förening.

I den svenska regeringsformen har skyddet för den negativa föreningsfriheten utformats så att den inte gäller i förhållande till enskilda utan enbart mot tvång från det allmänna, dvs. från stat eller kommun. Jag anser dock att tvångsmedlemskap i en förening som i HSB ändå strider mot den svenska grundlagens principer.

Det är högst olyckligt att den nyligen avslutade grundlagsutredningen (Prop 2009) inte beaktat behovet av förändringar i grundlagen avseende föreningsfriheten.
Diskussionen om den negativa föreningsrätten och tvingande medlemskap i föreningar måste alltså fortsätta.

Du är fri att begära utträde ur HSB när du vill !!!

I HSB-bostadsrättsföreningens stadgar står det att man måste vara medlem i HSB för att beviljas inträde i bostadsrättsföreningen, men det står inte att detta medlemskap måste fortsätta under den tid man bor i bostadsrättsföreningen.
Mig veterligen har dock ingen tidigare utnyttjat detta för att avsäga sig medlemskapet i HSB trots att man bor kvar i sin brf.

Det finns inget uttalat krav att man måste vara medlem i HSB
I HSB:s normalstadgar, som HSB påtvingar brf:ar inom HSB står det;
Citat:
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.
§ 5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det
att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra
frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen
kan föreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.
Det står alltså inte ett ord om att man måste fortsätta vara medlem i HSB för att få bo kvar i sin bostadsrättsförening.
En brf har alltså ingen laglig rätt att kasta ut en medlem som begärt utträde ur HSB.

Kravet att vara medlem i HSB gäller enbart vid det tillfälle som man önskar inträde i en HSB-brf. Varken före eller efter detta tillfälle finns det något uttalat krav (varken i lag eller stadgar) om att man måste vara medlem i HSB.

Nedanstående tre punkter utreds närmare på sidan Gå ur HSB som medlem !
  • Det står alltså var och en fritt som bostadsrättshavare inom HSB att lämna HSB, få tillbaka de 500 kr man betalat i fast avgift och därmed slippa betala den årliga avgiften (på runt 500 kr, beroende på vilken region man tillhör).
  • Eller så kan medlemmen välja att fortsätta vara medlem i HSB som bosparare, och därmed betala en decimerad avgift.
  • Eller att kvarstå som medlem i HSB utan att vara bosparare och utan medlemskapet som krävs vid inträde i brf:en (den lägsta kostnaden för medlemmen).
Den stora frågan är;
Vad säger HSB om en medlem i en brf inom HSB begär utträde ur HSB?


HSBs medlemsavgift

I HSBs stadgar står det:
Citat:
§ 12
Medlem, som inte är bostadsrättsförening, ska varje år betala en medlemsavgift med
högst 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Endast en medlem per hushåll betalar medlemsavgift.
Med hushåll menas här de personer som är folkbokförda på samma lägenhet.

§ 13
Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift
för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.
Alltså;
1. Man skiljer på medlem i brf (person) och medlem i form av brf (med lägenheter).
2. Det står inte i stadgarna att bostadsrättsföreningarna ska betala avgift per medlem.
3. Vilket av två ovanstående alternativ som ska gälla för betalninge av medlemsavgift avgörs av HSB Malmö via fullmäktige.
4. Prisbasbeloppet ligger 2010 på 42 400 kronor. Det innebär att HSB Malmö ta ut upp till 1.272 kr/år per lägenhet !!!
5. "enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring"? Vad har lagen om allmän försäkring (1962:381) med något att göra? Där står inte ett ord om detta.

"Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet"
Innebär det att brf:en ska betala medlemsavgift även för bostadsrättslokal? För hyreslokal? För hyreslägenhet?

Beräkningsgrunden för medlemsavgiften beslutas av fullmäktige och det tycks som fullmäktige i de fleast/alla regioner låtit sig luras av HSB att ta beslutet för det sämsta alternativet för medlemmarna (dvs enligt § 13 ovan) där bostadsrättsförening som är medlem i HSB betalar en avgift "för varje lägenhet"
.

Detta innebär att bostadsrättsföreningen får betala medlemsavgift även om en medlem väljer att lämna medlemskapet i HSB. Medlemmen får vid utträdet bara tillbaka sin andel i HSB men "medlemsavgiften" måste fortsätta att betalas in.

Hur kan en stämma med fullmäktige som ska verka för medlemmarnas bästa ta ett beslut om att HSB ska kunna ta ut en så hög avgift och dessutom till medlemmarnas nackdel eftersom avgift betalas, mot medlemmens vilja, även om man avsäger sig sitt medlemskap (enligt HSBs tolkning)?

HSB (fullmäktige) kan inte fatta beslut som går emot lagen.
Är det lagligt att ta ut medlemsavgift för icke-medlemmar? Dvs, Är det tillåtet enligt lag att ta ut medlemsavgift per sak (lägenhet) i stället för per medlem?
Det innebär ju att det inte är en medlemsavgift för medlemmen utran en föreningsavgift för bostadsrättsföreningen.
Måste inte medlemsavgiften vara kopplad till medlemmen?

Stämman är föreningens högsta beslutande organ, men sedan lyder brf:en undra andra regelverk, och HSB har rätt att ta ut medlemsavgift.
Däremot så tror jag inte det är lagenligt att kalla en föreningsavgift för medlemsavgift så som HSB Malmö gör. Det torde inte vara förenligt med Europakonventionen.
Och ej heller tror jag det är lagenligt att HSB Malmö kan tvinga brf:ar hur medlemsavgifter ska betalas (dvs per medlem eller per förening).
Enligt deras resonemang slipper medlemen vid utträde sin avgift om medlemsavgiften betalas enligt alternativ 1 (medlemmen betalar själv). Men om medlemsavgiften betalas av föreningen per lägenhet så kan medlemmen inte tjäna ekonomiskt på att gå ur HSB Malmö.
Detta avgiftstvång medför ett tvångsmedlemskap som knappast är förenligt med hur det får gå till.
En medlem ska märka i plånboken om man går ur som medlem i en förening med medlemsavgift!


Utträde ur HSB
Citat:
Medlemmar som lämnar föreningen
Utträde
§ 35
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Om bostadsrättsförening
säger upp sig för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen.
En uppsägning ska göras skriftligen och sker med verkan från utgången av det räkenskapsår
som infaller näst efter en månad efter det uppsägning skett.
"för utträde ur föreningen förutsätts giltigt beslut för uppsägningen"? Vad menas? Vad innebär giltigt beslut? Vem avgör detta baserat på vad?


Fråga: Kan en bostadsrättsförening som hör till HSB ta ut en medlemsavgift av HSB på samma sätt som HSB gör av bostadsrättsföreningen?
Svar: En bostadsrättsförening kan inte ta ut medlemsavgift.
De avgifter en bostadsrättsförening normalt har rätt att ta ut av sina medlemmar är: insats, upplåtelseavgift, pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och årsavgift.

Fråga: Hur gör man om man vill gå ur HSB Malmö (motsvarande gäller övriga regioner)?
Svar: Utträde ur HSB ska begäras skriftligen och har verkan från nästkommande räkenskapsår om begäran inkommit senast en månad före räkenskapsårets slut. Insatsen kommer att återbetalas till dig efter att du avgått ur föreningen.Se även;

Gå ur HSB som medlem! - Utträde ur HSB

Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats inom HSB, utredning - Du betalar i onödan! - 2009

- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? - HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem - OLAGLIGT !!! 2010-2011

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna

- HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift - 2010-2011
- HSB Malmö bryter mot lagen ! - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 - 2011 (se även HSBleaks)


- Medlemsavgift och deposition inom HSB 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift - 2008


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!!

MOTIONER:
#6
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut!
(4 sidor) - med bilaga - 2012

#9
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för brf - 2012

#10
Medlemsavgift ska inte indexregleras - 2012

#11
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen

#12
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras
(5 sidor) - 2012

#13
Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift
(4 sidor) - 2012

#14
Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar!
- 2012

#16
HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en
- 2012

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt - 2012

#17
Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften - 2012

#18
Redovisning av medlemmarnas insats - 2012

#19
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition - 2012

#20
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem! - 2012

#21
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö!
- 2012"HSB ser över register med döda själar"


Lista över bostadsrättsföreningar som begärt utträde ur HSB

Föreningar som lämnat Riksbyggen, uppdaterad lista


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-05-30 klockan 12:25.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-05-06, 14:02
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard medlemskap i hsb

Ja detta är helt klart att HSB inte kan tvångansluta sina medlemmar. I alla fall inte hålla de kvar som andra sekter också gör.

Det finns flera föreningar där de hotat med att gå ur HSB, men HSB "hållts sig kvar" genom att godkänna att det enskilda medlemskapet inte är ett tvång.

Bästa journalister som läser detta. Detta är väl en nyhet om något?

Att en sv Sveriges största kooperationer använder alla medel att tvinga sina medlemmar att betala medlemsavgift genom att detta "olagliga" är inskrivet i alla HSB föreningar.

Detta är också ett stort brott mot EU och konkurrenslagarna.

Speciellt som den deponering som 536 000medlemmar har innestående används i verksamhetskostnaderna.

VAKNA MEDLEMMAR OCH BETALA INTE FÖR NÅGOT SOM TILLOCHMED ÄR AV ONDO.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-05-06, 14:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad

Har HSB någon gång erkänt att medlemskapet i HSB inte är ett tvång för att bo i en brf som hör till HSB? Det har jag i så fall missat, kan du hänvisa till något skriftligt om detta?

Jag kan också tillägga att frågan om medlemskapet i HSB är rörigt, och det verkar inte ens som HSB vet vad som gäller.

Följande är hämtat från en skriftlig kommunikation med HSB Malmös dåvarande medlemsansvarige (den 26/3 2008);

När jag läser HSB Malmös webbplats så blir jag lite konfunderad över hur man kan vara medlem i HSB.
Jag drar mig till minnes att du på HSB-ledamotsintroduktionen sa att man kan vara medlem i HSB på tre sätt,
- som medlem i en brf (då man tvingas att först bli medlem i HSB)
- som bosparare
- som du

Jag missade vid detta tillfälle att fråga på vilket sätt du är medlem i HSB.
Svar från HSB: Jag har sökt medlemskap och erlagt insatsen/andelen. Jag har inte öppnat något bosparkonto.
Många medlemmar som flyttar från sin bostadsrätt kvarstår som medlemmar i HSB Malmö för att de vill fortsätta att ta del av de medlemserbjudanden som vi har.

När jag nu läser på HSB Malmös webbplats så ser jag att HSB Malmö gör reklam för "det tredje alternativet" (det sätt som jag gissar att du är medlem i HSB på).

Med det tredje alternativet (som alltså inte är bosparare) så står det på webben;
Citat:
Som medlem får du:
• företräde vid köp av nybyggda bostäder
• möjlighet att bospara
• tillgång till lediga hyresrätter
• medlemserbjudanden och förmånliga rabatter
• medlemstidningen Hemma i HSB 8 ggr per år

Företräde vid köp av nybyggda bostäder
Som medlem i HSB har du företräde framför icke-medlemmar att välja bostad i vår nyproduktion. Vill du komma ännu längre fram i kön ska du bospara. Alla nya bostäder fördelas först till våra bosparande medlemmar, därefter till medlemmar som inte bosparar och slutligen till icke-medlemmar.
Efter att ha läst detta är jag helt "lost in space" och undrar om du kan klargöra "det tredje alternativet" för mig (som jag aldrig hört talas om tidigare), och om det är med detta tredje alternativ som du är medlem i HSB?
Jag kan inte hitta detta tredje alternativ beskrivet någonstans.

- Vad kostar detta (engångssumma, löpande kostnad, och vad återbetalas om man man sedan går ur som medlem via det 3:e alternativet)?
Svar från HSB: Insats/Andel = 500 sek. Men de som inte innehar bostadsrätt erlägger bara 50 sek till dess de köper en bostadsrätt.

- På vilket sätt får man med det tredje alternativet "möjlighet att bospara"?
Svar från HSB: När du blivit medlem i HSB Malmö kan du öppna ett HSB bosparkonto i Swedbank – medlemskapet är förutsättning för att öppna ett HSB Bosparkonto.

- På vilket sätt får man med det tredje alternativet "företräde vid köp av nybyggda bostäder""?
Svar från HSB: Vid tilldelning av nyproducerade lägenheter erbjuds alla bosparande medlemmar som anmält intresse för just den bostadsrättsföreningen/objektet möjlighet att köpa sin bostadsrätt i den turordning man har via sina bosparpoäng.

- På vilket sätt får man med det tredje alternativet "tillgång till lediga hyresrätter"?
Svar från HSB: Bosparande medlemmar har förtur framför andra intressenter.

- Är enda skillnaden mellan bosparare och "det tredje alternativet" att man som bosparare puttas fram i kön till nyproducerade bostadsrätter (och hyresrätter?)
Svar från HSB: När man bosparar samlar man poäng och det är dessa som är avgörande för hur man står sig i konkurrensen.
Man kan få högst 3 p i månaden (100sek=1p) och man kan inte köpa till poäng i efterhand.

- Hur många är medlemmar via "det tredje alternativet" (och har denna form av medlemsskap något namn i stället för "det tredje alternativet" eller "medlem")?
Svar från HSB: Vet ej men kan ta reda på det naturligtvis!

Kände Du till ovanstående, med "det tredje alternativet"... och är det någon som förstår exakt vad som menas?


Jag kompletterade sedan med några ytterliggare frågor.

Jag är dock fortfarande osäker i vissa delar om vad som egentligen gäller specifikt för "det tredje alternativet", som saknar officiell beteckning. Det var lite mer komplicerat än vad jag trodde.

"DET TREDJE ALTERNATIVET"
P1. Du är alltså medlem enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) och har som sådan erlagt engångsavgiften (dvs insatsen) på 50 kr (alltså för dem som ej är delägare i en brf, i motsats till dem som äger en bostadsrätt som får betala en insats på 500 kr).

P2. Som medlem enligt "det tredje alternativet" tillkommer sedan inga andra kostnader i framtiden (ingen årlig avgift) om man väljer att inte gå vidare med att bospara (då man i så fall får betala 160 kr/år om man är över 26 år).

P3. Väljer man som medlem enligt "det tredje alternativet" att gå ur någon gång i framtiden så får man tillbaka sina 50 kronor.

P4. Väljer man som medlem enligt "det tredje alternativet" köpa en bostadsrätt i ett senare skede så får man bara betala 450 kr till.

P5. Medlem enligt de "tredje alternativet" har funnits sedan HSB bildades, och är alltså inget som införts under de senaste decennierna (det känns inte som att det informerats särskilt tydligt om denna möjlighet).

Har jag uppfattat allt ovanstående rätt?
Svar från HSB: JA, i stort sett, men alla betalar årlig medlemsavgift oavsett ”typ” av medlemskap!

Då uppstår följande frågor.

B) Beroende på vad svaret är på P2, ovan (saknas löpande avgift så blir dessa frågor inte relevanta);

B1) Du svarade inte på om man enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) betalar någon årlig
medlemsavgift, gör man det?
Svar från HSB: JA

Min kommentar: Notera att HSB inte vill säga hur mycket en medlem utan bostadsrätt och utan att bospara betalar i årlig medlemsavgift!

B2) Är den i så fall samma som för bosparare, dvs 160 kr/år om man är över 26 år, annars 50 kr/år?
Svar från HSB: Ja

B3) På stämman tas beslut om den årliga avgiften för bostadsrättsägare och bosparare, men inte för medlemmar enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara). Om det nu finns någon årlig/löpande avgift för denna kategori, borde inte även detta vara ett stämmobeslut?
Svar från HSB: Har alltid innefattats i gruppen bosparande medlemmar – förr talades det om fria gruppen för alla som inte har bostadsrätt men för tydlighets skull kanske man skall förtydliga det vid årets stämmobeslut om avgiften.

C) Får man som medlem enl. 3:e alternativet (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) en eller flera av nedanstående medlemsförmåner (i så fall vilka)?;
• företräde vid köp av nybyggda bostäder (hör ihop med fråga D)
Svar från HSB: Det finns ett särskilt regelverk kring detta – först kommer bosparande medlemmar sen medlemmar sen marknaden ( i korthet).

Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga i helhet?
• tillgång till lediga hyresrätter (hör ihop med fråga E)
Svar från HSB: Finns regelverk utlagd på Boplats Syds hemsida och är på väg ut på vår egen också.
Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga? Någon som är förvånad över att det aldrig kom något regelverk på HSB Malmös webbplats?
• medlemserbjudanden och förmånliga rabatter precis som för en som är medlem via sin bostadsrätt

Svar från HSB: Alla medlemmar skall behandlas lika och ha tillgång till medlemserbjudanden samt tidning.
Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga?
• medlemstidningen Hemma i HSB 8 ggr per år

Min kommentar: Vad är svaret på min fråga?

D) På vilket sätt skiljer sig företrädet vid köp av nybyggda bostäder som en medlem får beroende på om medlemmen är;
1. Medlem i brf och bosparar
2. Bospararande medlem utan att vara medlem i en brf
3. Medlem i en brf utan att bospara
4. Medlem enligt "det tredje alternativet (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara)
Jag gissar att reglerna för detta företräde är samma för alternativ 1 och 2, precis som för 3 och 4?
Svar från HSB: Ja, se också ovan.

På HSB Malmös webbplats står det att medlemmar enligt "tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara) har företräde framför icke-medlemmar att välja bostad bland de som nyproducerats. Sedan står det att bosparande medlemmar hamnar längre fram i kön, och det är väl ganska självklart eftersom det är anledningen till bosparandet. Inget konstigt så här långt. Sedan står det att nya bostäder fördelas först till bosparande medlemmar, därefter till medlemmar i brf samt medlemmar utan bostadsrätt som inte bosparar. En medlem i brf har alltså inte förtur före medlem som inte har en bostadsrätt och som inte bosparar?
Svar från HSB: Bosparande medlemmar som anmält intresse för aktuellt objekt har alltid förtur, sen kommer övriga medlemmar.
Min kommentar: Men vad är svaret på min fråga?

E) På min fråga om på vilket sätt man som medlem enligt "det tredje alternativet" får "tillgång till lediga hyresrätter" så svarar du att bosparande medlemmar har förtur framför andra intressenter.
Men min fråga var; På vilket sätt får medlemmar som inte bosparar (och inte ens har en bostadsrätt, men jag gissar att detta inte spelar någon roll för frågan) "tillgång till lediga hyresrätter" som inte icke-medlemmar får?
Det står ju så på HSB Malmös webbplats, dvs medlem (oavsett om man bosparar eller ej och oavsett om man har en bostadsrätt eller ej) får både företräde vid köp av nybyggda bostäder och "tillgång till lediga hyresrätter" (vad det nu kan tänkas innebära).
Svar från HSB: Jag hoppas du hittar svar i de övriga svaren ovan!
Min kommentar: Nej, tyvärr hittar jag inget svar på denna fråga bland övriga "svar"! Så vad är svaret?

F) Vem bestämmer nivån på medlemsinsatsen för bostadsrättsägare, bosparare och medlem enligt "det tredje alternativet"?
Svar från HSB: Stämman – och det finns olika nivåer för olika regionföreningar precis som för medlemsavgifterna.
Insatsen har förändrats i HSB Malmö för ett antal år sedan – före min tid dvs år 2000.

Min kommentar: Stämman har aldrig någonsin bestämt någon nivå på medlemsinsatsen för "det tredje alternativet" !!!

Ligger medlemsinsatsen för bostadsrättsägare, bosparare och medlem enligt "det tredje alternativet" på samma nivå i hela Sverige inom HSB, och den förändras aldrig?
Svar från HSB: -

G) Det finns inga som helst inträdeskrav eller fastställt regelverk (med t.ex. rättigheter/skyldigheter) för de som är medlemmar enligt "det tredje alternativet" (medlem utan bostadsrätt och utan att bospara)?
Svar från HSB: Enligt stadgar och Lag om ekonomisk förening skall styrelsen pröva medlemskap, och om jag minns rätt finns det inget regelverk för den prövningen för HSB föreningar till skillnad mot en bostadsrättsförening.

Min kommentar: OBS! Här erkänner HBS Malmö alltså att regelverk helt saknas !!!

Om det finns, var hittar jag i så fall detta?
Svar från HSB: I Lag om ekonomiska föreningar samt de kooperativa principerna kan du säkert hitta matnyttigt. Tex fritt in- och utträde i en kooperativ organisation.

H) Är alla som arbetar på HSB medlemmar i HSB, per automatik?
Svar från HSB: -

Min kommentar: Tydligen en känslig fråga eftersom jag inte fick ett enda ord som svar!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-10-15 klockan 17:26.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-05-06, 15:14
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard HSB medlemskap

Årsredovisning för Brf Storstugan 2005

Mycket intressant läsning om HSB-medlemskap finns i denna årsredovisning från en av Stockholms större HSB-föreningar.

HSB utsätts för att föreningen begär utträde ur HSB, och vips är möjligheterna med att de boende själva kan avgöra om de skall vara medlemmar i HSB eller inte.

Man behöver heller inte deponera 500kr och bli medlem i HSB för att få köpa en lägenhet i föreningen.

Man behöver inte ha BoRevision som revisor.

De är inte många föreningars styrelser som verkligen utrett HSB:s medlemskap?

Heder åt denna styrelse som visat på att medlemmarna i en "HSB" bostadsrättsförening inte behöver tillhöra sekten HSB om man inte vill.

Årsredovisning 2005 HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby

Stadgeändring avseende medlemskap i HSB

Stadgarna i brf Storstugan, märk att HSB medlemskapet är borttaget.
Stadgar HSB Brf Storstugan

Senast redigerad av Admin: 2014-05-30 klockan 12:28.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-05-06, 15:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Brf:en kan ta bort tvångsmedlemskapet från inträdesreglerna i föreningen

Ja, det är faktiskt så.

Hur kan media ha undgått detta?

I stadgarna för denna HSB-förening (HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby) har kravet för de enskilda medlemmarna på medlemskap i HSB tagits bort helt.

Stadgarna har godkänts av HSB Riksförbund och stadgeändringarna har registrerats av Bolagsverket 2006-11-23.

Det står det nu i stället följande i stadgarna;

Citat:
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens hus
jämfört med hur det formulerades tidigare;
Citat:
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.
Därmed är alla eventuella tvivel undanröjda.
Det finns inget krav på medlemskap i HSB för enskilda medlemmar!

Det innebär;

1. I alla HSB-föreningar som tar bort formuleringen i §4 i sina stadgar, där slipper de som söker medlemskap i brf:en att först bli medlem i HSB.
Det innebär dessutom enklare hantering för styrelsen i brf:en som bl.a. slipper kontrollera om den sökande är medlem i HSB.

2. Alla som är medlemmar i HSB kan fritt begära utträde ur HSB även om de bor i en HSB-brf, och därmed spara en hel del pengar.
Det enda problemet är att just när man söker medlemskap i en HSB-brf som inte tagit bort tvånget om medlemskap i HSB, så måste man vara medlem i HSB fram till dess att man blivit godkänd som medlem i brf:en.

Här finns det alltså en hel del pengar att spara för varje enskild medlem !!!

Se tidigare inlägg;
Brf Storstugan - Vad får vi ut av medlemskapet i HSB, ska vi inte gå ur?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-05-06 klockan 17:20.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-05-06, 17:12
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Medlemskap och medlemsavgift i HSB

Ja det kan ju kännas som lite rättvisa att man kan gå ur en förening som till och med går så långt att de tar uppdrag från styrelsen i en förening att vräka en av sina egna medlemmar.

Det finns massvis med fall där HSB tagit uppdrag från styrelser för att skada sina medlemmar.

Samtidigt kunde man läsa i HSB tidningen för några nummer sedan att man kan hjälpa enskilda medlemmar mot "elaka styrelser".


Någon som vet vad medlemsavgiftsrabatten är om föreningen betalar kollektivt till HSB?

Senast redigerad av Admin: 2010-11-28 klockan 22:57.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-05-07, 17:06
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Granskning HSB försöker hålla medlemsavgiften hemlig

Det finns ingen sådan rabatt vid kollektiv betalning av medlemsavgift till HSB.
Det är samma peng per medlem om varje medlem betalar in avgiften som om HSB drar pengarna en gång om året från föreningens konto.

HSB har ju lyckats få i princip alla föreningar att betala medlemmarnas medlemsavgift kollektivt. Smart! Det innebär att medlemmarna inte på ett tydligt sätt kan se hur mycket de egentligen betalar. Det är säkert så att många, kanske t.o.m. de flesta medlemmar, inte ens vet om att de betalar denna medlemsavgift!!!

Medlemsavgiften till HSB omnämns inte någon annanstans än kanske i bästa fall på en väl dold plats i årsredovisningen.
Att medlemsavgiften inte ens nämns i årsavgiften/månadsavgiften (där det borde vara lagstadgat att den ska redovisas) för bostadsrätten är naturligtvis fullt medvetet.

Om jag vill gå ur HSB...
En fråga som uppstår här är om jag väljer att gå ur HSB, hur fungerar det då med de pengar som HSB drar från min förenings konto?

Det finns som jag ser det bara två alternativ.
- Antingen gör föreningen en utbetalning till mig som motsvarar vad de andra medlemmarna (som av okänd anledning valt att stanna kvar som medlem i HSB) i min brf betalar i medlemsavgift.
- Eller så dras en summa motsvarande vad de andra medlemmarna i min brf betalar i medlemsavgift från min årsavgift för bostadsrätten.

Jag har ställt frågor om utträde ur HSB/medlemsavgiften till HSB Malmö, men tydligen uppstod panik för svar har jag inte fått.

Bra om även andra HSB-medlemmar ställer frågor om detta till HSB.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2009-05-08 klockan 14:36.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-05-07, 17:38
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Alternativt slutar föreningen betala till HSB och så får var och en av HSB-medlemmarna betala själv.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-05-07, 17:54
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Glad Var och en betalar sin medlemsavgift själv

Ja, det vore naturligtvis det absolut bästa om varje medlem fick betala sin medlemsavgift själv. Det skulle t.o.m. kunna göras enkelt och smidigt genom att medlemsavgiften läggs på det som allmänt kallas "hyran" (dvs årsavgiften).

Men denna lösning är svår.
Det innebär, för min egen del, att jag måste vänta ett helt år, skriva en motion om detta och försöka övetala stämman att gå emot styrelsen och HSB i denna fråga.

Enda anledningen till att styrelsen i min brf sitter kvar är att HSB Malmö håller styrelsen bakom ryggen i varje fråga och skyddar styrelsen i samtliga känsliga situationer, samt ser till att den totalt insynsskyddade miljön bibehålls.
Således kommer styrelsen i min brf också att stå helt på HSB Malmös sida, där HSB Malmö kommer att kämpa med näbbar och klor för att medlemsavgiften ska fortsätta att betalas kollektivt.

Faktum är att hela HSB-organisationen är uppbyggd på en hemlig och insynsskyddad miljö, där HSB känner att de sitter säkert endast så länge medlemmarna vet så lite som möjligt. Okunniga medlemmar = Maktkoncentrerat oligarkiskt HSB.

HSB kommer aldrig att verka för medlemmarnas bästa, utan HSB Malmö kommer att lägga all kraft de har på att behålla systemet där medlemmarna inte ska kunna se hur mycket de betalar till HSB (utan att få något som helst för dessa pengar).

Jag vill uppmana styrelsen i alla HSB-föreningar att ändra om så att medlemsavgiften inte betalas kollektivt.
Medlemsavgiften ska betalas av varje enskild medlem så att varje medlem kan se denna kostnad och ta egna - ostyrda - beslut utifrån detta.


OBS! Nedanstående är allt som HSB Stockholm skriver om utträde ur HSB (HSB Malmö och övriga HSB-regioner jag kollat skriver ingenting om utträdet);

Hur avslutar jag mitt medlemskap i HSB?
Utträdet begär du skriftligt, antingen per brev, mejl eller fax. Ange medlemsnummer alternativt personnummer och önskat utbetalningssätt av din resterande andel.

Utträde/avsluta medlemskap

Önskar du avsluta ditt medlemskap gör du det skriftligen via brev, fax eller mejl.

Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten, det innebär att medlemskapet inte automatiskt avslutas när du säljer lägenheten.

Andelen på 500 kronor betalas tillbaka under förutsättning att det inte finns några obetalda medlemsavgifter.

Utebliven betalning av årlig medlemsavgift innebär inte att medlemskapet automatiskt avslutas.

Vid upprepade fall annulleras ditt medlemskap och eventuella bosparpoäng nollställs.

Gäller utträdet omyndigt barn ska ett personbevis skickas med som talar om vem/vilka som är vårdnadshavare. Ansökan ska också undertecknas av vårdnadshavare/na.

För utträde som gäller dödsbo krävs en bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket. Finns det testamente ska detta bifogas. Finns det fler dödsbodelägare krävs fullmakt från samtliga.

Har du ytterligare frågor kan du ringa oss på 08-785 35 55 eller skicka e-post till medlemsservice
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2010-09-30 klockan 16:29.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-05-07, 19:15
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard Tvångsmedlemskapet I Hsb

"Tvångsanslutningen i HSB"

HSB:s normalstadgar

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§ 4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i före
ningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap

Det är endast HSB som har denna § att någon som vill köpa och bo i en bostadsrätt måste först bli medlem i sekten (HSB)

Det finns inget i stadgarna som styrelser att man måste fortsatt vara medlem i HSB för att bo kvar i föreningen. Så i princip skulle deponeringen (500kr) som det kostar att bli medlem i HSB förutom årsavgiften kunna begäras dagen efter man blivit antagen som medlem i föreningen.

Hur många som straffat ut sig genom att inte betala den årliga avgiften till HSB är nog inte så många. Fast det egentligen borde vara det?
Men här ser HSB mellan fingrarna, och utesluter inga som inte betalar. Några få fall kanske?

Av denna anledning är det viktigt för HSB att få in årsavgiften från medlemmarna kollektivt genom föreningen.
En fråga som uppstår här är ju om de föreningar betalar avgiften för alla medlemmar eller endast en HSBmedlemsavgift per lägenhet.?
En familj kan ju ha flera medlemskap i HSB.

Nästa fråga är vad som händer om någon straffar ut sig genom att inte betala avgiften till HSB eller på annat sätt upphör att vara HSB medlem.

INTE KAN VÄL FÖRENINGEN HOTA MED VRÄKNING FÖR ATT DU INTE ÄR MEDLEM I HSB?????

SKULLE VARA MYCKET INTRESSANT ATT VETA HUR HSB SVARAR I SINA OLIKA REGIONER VID BEGÄRAN OM UTTRÄDE UR HSB.

JAG FORTSÄTTER ATT LETA VAD JAG FICK FÖR SVAR FÖR LÄNGE SEDAN.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:17.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare