Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                                Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2014-01-21, 11:49
Clumber Clumber är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2014
Inlägg: 15
Standard Likvidation av bostadsrättsförening

Har läst en del ute på nätet angående Likvidation av bostadsrättsförening,men inte fått svar på vad som händer om en bostadsrättsägare inte får lån av banken och har svårt att få tag på ett annat boende.
Kan likvidatorn sälja huset och vräka bostadsrättsinnehavaren innan de fått tag på ett ställe att hyra och hur lång tid har de på sig?Kopierar lite ur detta från forumet:
"Likvidation av bostadsrättsförening
Man kan inte genom stämmobeslut tvinga en medlem att sälja sin bostadsrätt. Man kan således inte heller tvinga en medlem att köpa "sin" fastighet."

Lite längre ner står det:
"Det är den lyckligaste lösningen eftersom slutresultatet för de bostadsrättshavare som vägrar eller inte kan köpa sitt hus blir att de tvingas flytta när huset säljs till någon utomstående.".

Det hela är detta:

Likvidation av brf

En förening upphör normalt genom likvidation. Det innebär att verksamheten avvecklas. När en bostadsrättsförening avvecklas sker detta normalt genom att föreningens fastighet och övriga tillgångar säljs och föreningens skulder betalas. Överskottet fördelas mellan bostadsrättshavarna efter de grunder som anges i stadgarna. Normalt är att stadgarna anger att överskottet fördelas i förhållande till insatserna. Genom försäljning upphör bostadsrätten. En likvidation kan vara såväl frivillig som obligatorisk. Det föreligger t ex en grund för tvångslikvidation om antalet medlemmar eller bostadsrättshavare går ned under tre som är ett minimikrav.

En frivillig likvidation gäller om beslutet fattas på föreningsstämma. Beslutet är giltigt endast om
· samtliga röstberättigade kan förena sig om beslutet eller
· det har fattats på två på varandra följande stämmor och
· på den senare stämman har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Längre villkor kan gälla enligt stadgarna och enligt HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar gäller att ett beslut om likvidation skall godkännas av såväl styrelsen för HSB-föreningen som av HSBs Riksförbund.


LIKVIDATION AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Vad behöver man tänka på när när en ekonomisk förening ska läggas ner genom likvidation?

Likvidation innebär att en förening upplöses genom att tillgångarna förvandlas till pengar (i den mån det behövs), skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna i enlighet med stadgarnas bestämmelser.

Föreningen kan gå i likvidation genom;
• beslut på föreningsstämma,
• beslut av tingsrätten, eller
• beslut av Bolagsverket.
Styrelsen slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer. Likvidatorn företräder fortsättningsvis föreningen och har till uppgift att genomföra likvidationen, dvs avveckla föreningen tills den är upplöst.

Anmäl likvidationen till Bolagsverket
När föreningsstämman beslutar om likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn, i förekommande fall, firmateckning m.m. till Bolagsverket.

Föreningens namn
Rätten till föreningens namn upphör, när föreningen upphör, om man inte ser till att skydda det på något sätt.


Hur går en likvidation och avregistrering av brf till?

Likvidation av bostadsrättsförening - Hur kan en ekonomisk förening upplösas?

Bostadsrättsföreningen kan avvecklas genom;
• likvidation (frivilligt eller tvångsvis) – sker vanligtvis när bostadsrättsföreningen har bildats enbart för att hyresgästerna ska överta fastigheten de bor i.
• konkurs – om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
• fusion – föreningen går upp i en annan förening.
• att ta bort (avföra) föreningen –
Om en förening inte haft någon verksamhet eller kommit in med någon anmälan för registrering till Bolagsverket under 10 år kan föreningen avregistreras. Det innebär att den upplöses utan likvidation i och med att den avförs ur föreningsregistret.

Frivillig likvidation av bostadsrättsförening

Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman. För att beslutet ska bli gällande krävs antingen:
• att samtliga röstberättigade i föreningen varit närvarande på föreningsstämman och röstat för beslutet, eller
• att föreningen fattat beslutet på två efter varandra följande föreningsstämmor,
den första med enkel majoritet och den andra med två tredjedels majoritet av de röstande på föreningsstämman.
Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs emellertid bara enkel majoritet på föreningsstämman.
Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket.

Tvångslikvidation av bostadsrättsförening

Tvångslikvidation kan beslutas av tingsrätten om:
• antalet föreningsmedlemmar gått ner under tre,
• det finns en skyldighet att gå i likvidation enligt stadgarna,
• föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom en månad fattat beslut om likvidation,
• föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registreringen skedde.

Tvångslikvidation kan beslutas av Bolagsverket om:
• föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse eller särskild delgivningsmottagare i de fall en sådan ska finnas.


Förfarandet vid likvidation av brf

Tingsrätten eller Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter. Föreningsstämman har alltid möjlighet att föreslå lämplig person.
Under likvidationen ska firmateckning ske med tillägg av "i likvidation" eller dylikt.
Vid frivillig likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn, i förekommande fall, firmateckning m.m. till Bolagsverket för registrering.
När tingsrätten fattar beslut om tvångslikvidation ska en underrättelse skickas till Bolagsverket.

I samtliga fall av likvidation ska likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Kronofogdemyndigheten.
Likvidationen innebär att föreningen avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), betala skulder och dela ut eventuellt överskott. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning.

Styrelsen ska avge en redovisning för den tid som inte täcks av tidigare framlagda årsredovisningar. Likvidatorn ska sedan i sin tur för varje år avge en årsredovisning.

Frågan om ansvarsfrihet för likvidatorn samt om likvidationen onödigt fördröjts bedöms varje år av revisorerna i revisionsberättelsen. Detta och frågan om arvode till likvidatorn prövas av föreningsstämman varje år.

Efter att tidsfristen (sex månader) för de okända borgenärerna gått ut kan likvidatorn avge sin slutredovisning till föreningsstämman. Den ekonomiska föreningen anses därmed upplöst. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering.

Om föreningens tillgångar inte räcker för att betala föreningens skulder ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att föreningen sätts i konkurs.


Handlingar som ska skickas in till Bolagsverket vid likvidation av brf

När beslut om likvidation tagits ska föreningen skicka en anmälan med:
• uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer,
• uppgift om från vilken dag likvidationen ska gälla (gäller omedelbart om inget annat sägs i beslutet),
• personuppgifter, med fullständigt namn, personnummer, postutdelningsadress och hemvist (vilket är den kommun där man är folkbokförd och som bara behöver anges om hemvistet inte är samma som postorten i postutdelningsadressen), för alla föreslagna likvidatorer, likvidatorssuppleanter och särskilda "externa" firmatecknare om sådana utsetts av likvidatorerna, samt
• en bekräftelse från likvidatorn att han/hon åtagit sig uppdraget,
• uppgift om hur firmateckningen ska vara under likvidationen.

Använd blanketten "Frivillig likvidation", nr 932 för att anmäla likvidation av ekonomisk förening;
Frivillig likvidation, nr 932 (118 kB)

Registreringsavgiften (900 kr år 2013) ska betalas samtidigt som anmälan om likvidation skickas in. Glöm inte ange organisationsnummer och föreningens registrerade namn samt vad anmälan gäller på inbetalningshandlingen.

Bilagor som ska följa med anmälan;
• Föreningsstämmans beslut. Om beslutet fattats på två stämmor ska båda protokollen skickas med. Protokollen skickas in i bestyrkt kopia.
I fallet med ett föreningsstämmobeslut är det viktigt att se till att det i föreningsstämmoprotokollet tydligt framgår att samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen röstat för likvidation.
• Om förslag till likvidator finns ska en kortare meritförteckning som visar likvidatorns kompetens skickas med (om Bolagsverket inte redan har uppgifterna).
• Om likvidatorn utsett en person att teckna föreningens firma (extern firmatecknare) ska dennes, av två personer, bevittnade namnteckning skickas med i original.

När likvidationen är slutredovisad

Likvidatorn ska då skicka in följande handlingar till Bolagsverket;
• Anmälan om att slutredovisningen lagts fram, med uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer.
• Föreningsstämmoprotokoll, en bestyrkt kopia, med uppgift om att slutredovisningen lagts fram.
• Bevis från Kronofogdemyndigheten om dagen för kallelse på okända borgenärer.

Tillgång av ringa värde till Allmänna Arvsfonden

Från den 1 oktober 2011 handlägger Bolagsverket ärenden om att tillgångar av ringa värde efter en likvidation kan tillfalla Allmänna arvsfonden. (hanterades tidigare av tingsrätten).

En medlem som inte anmält sig inom fem år från avslutad likvidation förlorar rätten till sin andel i de skiftade tillgångarna. Är tillgångarna av ringa värde, kan Bolagsverket, på anmälan av likvidatorn, besluta att tillgångarna ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Inga blanketter finns för detta utan likvidatorn skriver själv en anmälan till Bolagsverket.

Upplösning utan likvidation

Det är möjligt att avregistrera en ekonomisk förening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd. Avregistrering på denna grund kostar ingenting. Ingen blankett finns – skriv egen ansökan.


Referenser
• 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomisk föreningar (LEF)
• 8–12, 25 och 26 a §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar (FEF)
• 4–6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer


LIKVIDATION AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

I många bostadsrättsföreningar med småhus vill man äga husen direkt i stället för genom en bostadsrättsförening. Främsta skälet är att man vill komma åt ränteavdragen för lån för att på så sätt åstadkomma lägre boendekostnader. Om bostadsrättsföreningen har stora lån kan inte medlemmarna göra avdrag för de räntekostnader föreningen har och som ingår i årsavgiften.

Ombildning av bostadsrättsföreningen till egna hem
Man slipper ofta även en del andra gemensamma kostnader som förvaltningskostnader, styrelse- och revisionsarvoden och inte minst avskrivningar vilka belastar medlemmarna genom höjda årsavgifter. Vissa gemensamma kostnader blir normalt kvar eftersom en samfällighet ofta inrättas för att hantera olika gemensamma funktioner som till exempel vägar, kabel-tv och annat.

Likvidation
Om medlemmarna vill ombilda en bostadsrättsförening med småhus till eget ägande ska föreningen avvecklas. Det sker genom en likvidation där husen säljs till respektive bostadsrättshavare. Målet är att de hus som medlemmarna idag bebor med bostadsrätt ska bli direktägda som egna hem. Medlemmen tar i köpet ofta över en andel av föreningens lån. När likvidationen är genomförd har föreningen upphört.

Det finns två vägar att gå för att genomföra en avveckling av föreningen.
1. Besluta om likvidation först och därefter genomföra försäljningen
2. Genomföra försäljningarna först och därefter genomföra likvidation.

Vilken väg medlemmarna väljer beror på deras inställning och i viss mån föreningens storlek. Är inte alla medlemmar eniga är det lämpligt att en föreningsstämma först fattar alla beslut om likvidation och därefter säljer husen. Genom att likvidationen är beslutad först kan försäljningar av hus genomföras utan särskilda stämmobeslut. Det är likvidatorerna som själva genomför alla åtgärder. En allmän rekommendation är att välja det här tillvägagångssättet.

Om däremot försäljningen sker först måste försäljningsbeslut fattas enligt bostadsrättslagens bestämmelser. Dessutom bör alla vara eniga.

Den vanliga inställningen är att medlemmar och förening inte får drabbas av några större merkostnader vare sig vad avser de löpande boendekostnaderna, skatter eller andra engångsutgifter. Ofta innebär dock en försäljning att medlemmarna drabbas av kapitalvinstbeskattning av reavinsten. Medlemmarna betalar också lagfart när de ska registreras som ägare till sitt hus.

Föreningens verksamhet fortsätter till likvidationen är avslutad. Kostnader uppstår därför löpande på samma sätt som innan likvidationsbeslutet. Därutöver uppstår avsevärda extra kostnader för lantmäteriförrättningen, kostnader för juridisk sakkunskap, kostnader för att upprätta extra bokslut och kostnader för likvidator. Föreningen kan också träffas av kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastigheterna. Kostnader kan också uppstå för förtida lösen av lån eftersom dessa ska övertas av medlemmarna. Det är klokt att upprätta en budget över likviditeten fram till dess att föreningen är avvecklad. Det blir lättare för medlemmarna att se vilka kostnader som avvecklingen innebär.

Processen steg för steg
Processen kan beskrivas enligt följande.

1. Föreningen ansöker hos lantmäterimyndigheten att fastigheten delas in i flera fastigheter så att varje hus finns på en egen registerfastighet.

2. Föreningen beslutar om likvidation. Beslut fattas - om inte samtliga medlemmar är eniga på en stämma - på två på varandra följande stämmor. På andra stämman gäller minst 2/3 majoritet av avgivna röster på stämman. Likvidationsbeslutet ska anmälas till registrering hos Bolagsverket som också utser likvidatorer. På förslag av föreningen utses normalt några ur den tidigare styrelsen till likvidatorer eller den eller de rådgivare som hjälper föreningen med processen. Observera att bostadsrätterna finns kvar tills fastigheterna sålts. Bostadsrättshavarna är fortfarande medlemmar i föreningen.

3. Bokslut ska upprättas för tiden från senaste bokslutstidpunkt till dagen för likvidationsbeslut.

4. Värderingar ska genomföras av alla hus/typhus för fastställande av värde som bostadsrätt respektive fastighet.

5. Föreningen köper bostadsrätterna av alla medlemmar för ett bedömt marknadsvärde. Genom kontraktet blir så småningom föreningen ägare av bostadsrätten. Inga pengar växlas utan köpet kvittas mot föreningens senare försäljning av huset till medlemmen. Ofta sker detta i ett sammanhang.

6. Föreningen överlåter huset/fastigheten till den före detta bostadsrättshavaren. Det ska också ske till marknadspris. Denna försäljning är en normal fastighetsförsäljning. Överlåtelsen omfattas inte av bostadsrättslagens regler för hur beslut om försäljning av föreningens fastigheter ska gå till utan det är föreningens likvidatorer som förfogar över situationen.

Av köpehandlingarna ska köpeskilling och fastighet framgå. Det ska också villkoras att köparen övertar den del av föreningens lån som faller på den aktuella fastigheten. Fördelningen av föreningens lån görs normalt efter bostadsrätternas ägarandelar men kan också fördelas med hänsyn till marknadsvärden om dessa skiljer sig åt mellan husen.

Hur lånen fördelas kan vara en besvärlig fråga. Är fastigheterna likartade är det normalt inga problem. Men har fastigheterna olika värden beroende på olika förutsättningar exempelvis bättre lägen, bättre utsikt bör lånen istället fördelas med hänsyn till respektive fastighets marknadsvärde som egna hem. Frågeställningen är inte helt enkel men det är likvidatorerna som bestämmer villkoren.

Medlemmarna måste deklarera eventuell kapitalvinst och betala skatt för detta. Uppskov kan begäras. Vinsten måste då vara minst 50.000 kronor per delägare.

Hela upplägget förutsätter att alla medlemmar medverkar. Mycket arbete måste läggas ner med att övertyga medlemmarna om att delta i övergången. Om inte det sker blir konsekvenserna för dessa medlemmar och bostadsrättsföreningen mer komplicerade och svåröverskådliga.

Man kan inte genom stämmobeslut tvinga en medlem att sälja sin bostadsrätt. Man kan således inte heller tvinga en medlem att köpa "sin" fastighet.

"Restförening"
Fråga ställs ibland om några kan vara kvar i en "restförening". Möjligheten finns att ett antal medlemmar om de är minst tre stycken kvarstår i bostadsrättsföreningen. De fastighetsrättsliga frågorna måste då samordnas med de nya ägarna av fastigheterna och gemensamhetsanläggningar tillskapas eller anpassas efter nya förhållanden. Vidare finns ett antal oöverblickbara redovisningskonsekvenser och det kan uppkomma skatterättsliga problem för föreningen. Bland annat kan det finnas ekonomiskt överskott i föreningen som de som utträder vill ha del av men som är svårt att tillgodose. Slutligen är bankernas villighet att finansiera en sådan förening begränsad.

I alla likvidationer finns det medlemmar som inte vill avveckla föreningen. Det finns också många som har svårt att förstå och överblicka processen och konsekvenserna för den enskilde. Informationen måste därför vara tydlig och processen måste få ta tid så att flertalet av medlemmarna är med!

Den kreditvärdighet som tidigare i praktiken varit gömd i föreningen nu blottas genom att medlemmen själv ska bli låntagare. Några kan ha svårt att få krediter och blir därför motståndare då de inte vill visa den verkliga anledningen. När planerna på att göra om bostadsrättsboendet till egna hem diskuteras börjar ofta också en process hos några medlemmar som kan resultera i att de säljer sin bostadsrätt till personer som vill vara med på omvandlingen till egna hem. Det är den lyckligaste lösningen eftersom slutresultatet för de bostadsrättshavare som vägrar eller inte kan köpa sitt hus blir att de tvingas flytta när huset säljs till någon utomstående.

En likvidation bör alltid genomföras från start med rådgivare som kan lämna vederhäftig information. Olika juridiska och skattemässiga frågeställningar uppstår alltid som måste lösas av personer med den rätta kunskapen.


Se Faktabanken:
Likvidation av bostadsrättsförening

Senast redigerad av Admin: 2014-01-22 klockan 15:53. Anledning: Lagt till länk
Svara med citat
  #2  
Gammal 2014-01-21, 12:18
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 2 738
Standard

Citat:
Har läst en del ute på nätet angående Likvidation av bostadsrättsförening,men inte fått svar på vad som händer om en bostadsrättsägare inte får lån av banken och har svårt att få tag på ett annat boende.Kan likvidatorn sälja huset och vräka bostadsrättsinnehavaren innan dom har fått tag på ett ställe att hyra och hur lång tid har dom på sig .
Hänger inte riktigt med på vad du frågar efter. Normalt så bor ju den tidigare bostadsrättsinnehavaren kvar som hyresgäst med besittningsrätt. Har denne då några lån som förfaller, och inte kan betala, så är ju inte lägenheten längre utmätningsbar då denna förvandlats till hyresrätt.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2014-01-21, 13:15
Clumber Clumber är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2014
Inlägg: 15
Standard

Bostadsrättsföreningen med fristående hus har av styrelsen försatt sig i likvidation och likvidator är utsett,det är nu endast tre av medlemmarna som har friköpt husen dom andra har sålt/överlåtit sina hus och nu står vi i en rävsax.
Arbetslös så det blev inga lån hos bankerna och nu kräver likvidatorn att vi ska vara utflyttat från huset om 3 månader så att likvidationen ska kunna slutföras.

Min fråga blir ju, vad händer nu om vi inte skriver på en överlåtelse av bostadsrätten till föreningen och flyttar inom 3 månader.

Llikvidatorn har skickat överlåtelsehandling av bostadrätten för underteckning att vi får bo kvar i 3 månader med avflyttningsdatum.

Liten bostadsrättsförening med god ekonomi men den nya ordföranden förvred skallen på dom andra lovade guld o gröna skogar med väldigt låga boendekostnader samt utbetalning av innestående bankmedel men nu är det bara 3 st av ursprungsägarna som friköper husen ,dom andra är sålda genom likvidatorn , sen är vi i denna situationen.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2014-01-21, 13:18
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Jag förstår inte hur marknadspriserna kommer med i bilden. Man borde kunna köpa loss sin andel till självkostnadspris?
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #5  
Gammal 2014-01-21, 13:26
Clumber Clumber är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2014
Inlägg: 15
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Jag förstår inte hur marknadspriserna kommer med i bilden. Man borde kunna köpa loss sin andel till självkostnadspris?
Inga banklån, då jag är arbetslös = inget friköp.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2014-01-21, 13:41
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Vad har det med prissättningen att göra? Hur har de burit sig åt för att frånta er besittningsrätten?
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #7  
Gammal 2014-01-21, 13:57
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 331
Standard

Åtminståne i flerfamiljshus så har man rätt att kvarbo med hyresrätt efter likvidationen men jag är osäker på vad som gäller för småhus.

Vilken majoritet uppnåddes på stämmobeslutet om att hela föreningen skulle försättas i likvidation?
Svara med citat
  #8  
Gammal 2014-01-21, 14:09
Clumber Clumber är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2014
Inlägg: 15
Standard

Det blev övervikt för ja sidan, då den nye ordförande övertalade nästan alla att dom skulle vinna på en likvidation av föreningen även om dom inte skulle bo kvar här.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2014-01-21, 14:28
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 331
Standard

Beslutet togs alltså på två stämmor med minst 2/3-majoritet på 2:a stämman.

Här är en annan förening som genomfört likvidation, men där verkar man acceptera att några inte vill köpa och därför har kvar en bostadsrättsförening för de som ville fortsätta bo med bostadsrätt.

www.orebrohus18.se

En sak som nämns är ju också att det kan bli skatt när bostadsrätten blir en egen fastighet, vilket väl främst berör de som haft stor värdestegring under den tid de bott där.
För de som bor kvar kan det alltså bli "flyttskatt" trots att man bor kvar.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2014-01-21, 14:45
Clumber Clumber är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2014
Inlägg: 15
Standard

Jo men då måste det finnas minst 3 st hus kvar i föreningen.

Men det är inget alternativ i dagsläget. ej heller olika skatter.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Frivillig likvidation tette Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2012-05-18 23:17
Bilda bostadsrättsförening? dRainyOu Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 6 2010-06-12 08:21
Karriär i bostadsrättsförening i HSB Myggan Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 6 2010-01-02 23:45
Funderingar kring frivillig likvidation av BRF Stefan K Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2009-07-01 13:40
Likvidation av bostadsrättsförening Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:06Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:37.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2018.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare