Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF > Faktabanken
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Faktabanken   » Tänk på att i Faktabanken inte glida från ämnet. Skriv strikt om det som respektive tråd tar upp, var kortfattad, saklig och konkret. Fyll i rubrikfältet för varje inlägg med en mening som sammanfattar eller med ord som är väsentliga för det specifika inlägget. Nya trådar kan inte skapas i detta delforum, endast inlägg till existerande trådar!
Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-07-03, 20:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Standard Skatter för bostadsrättsförening

Vilka skatter betalar bostadsrättsföreningen?

Den kommunala fastighetsavgiften är i princip den enda skatten för en bostadsrättsförening. Men det är skillnad på skatteregler för;
- lokaler och bostäder,
- flerbostadshus och småhus, och
- äkta och oäkta bostadsrättsföreningar.

Fastighetsskatten för bostäder avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes av en kommunal fastighetsavgift tillsammans med en höjning av de reavinstskatter som belastar den som säljer sin bostad.

Skattelagstiftningen ändras ofta. Kontrollera därför de senaste bestämmelserna från www.skatteverket.se med broschyrer om beskattningen i bostadsrättsföreningar.


Skatteregler för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening beskattas antingen som ett privatbostadsföretag eller som ett oäkta bostadsföretag. Bedömningen om en förening är att anse som privatbostadsföretag eller inte görs utifrån förhållandena vid varje beskattningsårs utgång. Om en bostadsrättsförening vid utgången av ett beskattningsår, bedöms vara ett privatbostadsföretag, antas detta förhållande ha gällt hela beskattningsåret och vice versa.

Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening (eller aktiebolag) vars verksamhet till minst 60 procent består i att till de egna medlemmarna (delägarna) tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen (aktiebolaget), s.k. kvalificerad användning. Uppfylls inte dessa krav är föreningen att betrakta som ett oäkta bostadsföretag.

Till den kvalificerade användningen räknas de bostadslägenheter som upplåts med bostadsrätt till fysiska personer. Gemensamma utrymmen som har ett naturligt samband med bostaden kan ingå i den kvalificerade användningen även om ytorna inte ingår i lägenheternas bostadsyta. Sådana gemensamma utrymmen kan vara t.ex. hobbylokal, tvättstuga, källar- och vindsförråd, bastu samt enklare lokal för föreningens förvaltning.

Till den okvalificerade användningen räknas t.ex. upplåtelse av
• bostadslägenheter med hyresrätt
• lokaler
• bostadsrättslägenheter som ägs av juridiska personer
• antenn- eller reklamplats eller dylikt
• parkeringsplatser/garage som hyrs ut via parkeringsbolag. (Upplåtelse direkt till medlemmar kan dock vara kvalificerad.)
• gemensamhetsutrymmen som saknar ett naturligt samband med bostaden, som t.ex. festlokal och övernattningslägenhet.

Reglerna för privatbostadsföretag gäller även ekonomiska föreningar vars verksamhet till minst 90 procent består i att tillhandahålla garage eller någon annan för medlemmarnas personliga räkning avsedd gemensam anordning i byggnader som ägs av föreningen, t.ex. värmecentral. Reglerna kan inte tillämpas om garaget eller den gemensamma anordningen efter förrättning av Lantmäteriet utgör en samfällighet. Hur samfälligheter beskattas framgår av broschyren Skatteregler för samfälligheter (SKV 293).

Bostadsrättsföreningar beskattas normalt för inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom en bostadsrättsförening är ett självständigt skattesubjekt skattar föreningen själv för sin vinst, och lämnar inkomstdeklaration 2 till Skatteverket vid den årliga taxeringen. Inkomstdeklarationen ska lämnas oavsett om föreningen haft verksamhet eller inte.

Uppstår ett underskott av näringsverksamhet vid årets taxering får detta underskott rullas vidare till kommande taxeringar för att kunna kvittas mot då uppkomna vinster. Underskott får rullas vidare tills de är fullt utnyttjade.

F-skatt

En ekonomisk förening som driver näringsverksamhet kan bli godkänd för F‑skatt.

Om föreningen blir godkänd för F-skatt innebär det att den själv sköter inbetalningar av skatter och avgifter till Skatteverket. För föreningens uppdragsgivare blir godkännandet för F-skatt ett bevis på att de inte behöver dra av skatt på ersättningar.

Alla som betalar skatter och avgifter har ett skattekonto hos Skatteverket. Samtliga betalningar till Skatteverket bokförs på skattekontot. Moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt redovisas dessutom månadsvis i en skattedeklaration. F-skatt redovisas inte i skattedeklarationen, men inbetalningen sker tillsammans med övriga skatter och avgifter via skattekontot varje månad. Möjlighet finns också att få åtkomst till skattekontot via Internet.

För att kunna skicka in skattedeklarationen via Internet krävs att
• föreningen anmäler behörig företrädare till Skatteverket
• den behörige företrädaren skaffar en e-legitimation.

Ett godkännande för F-skatt är ett bevis på att föreningen själv ska betala sina skatter. Föreningens uppdragsgivare kan anlita er utan risk för att bli ansvariga för föreningens skatter och avgifter. Om föreningen inte deklarerar eller betalar sina skatter kan F-skattsedeln återkallas. Det kan innebära problem för föreningen att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar. Skriv "innehar F‑skattsedel" i offerter, avtal och på fakturor.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

En förening som har tecknat tjänstepensionsförsäkring eller på annat sätt utfäst tjänstepension för sina anställda ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnader. Föreningen räknar själv ut underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader. Underlaget ska redovisas i en ruta på inkomstdeklarationens första sida. Skattesatsen är 24,26 procent av underlaget. Debiteringen framgår av slutskattebeskedet. Information om hur underlaget räknas fram finns i regel på pensionsinstitutens webbplatser.

Fastighetsavgift

För bostadsdelen i flerbostadshus tas en kommunal fastighetsavgift ut. För lokaldelen i flerbostadshus tas statlig fastighetsskatt ut. Fastighetsavgift och fastighetsskatt beräknas för kalenderår. Någon jämkning på grund av att ett räkenskapsår är förkortat eller förlängt ska inte göras. Nybyggda småhus och nybyggda, eller i vissa fall ombyggda, flerbostadshus (bostadsdelen) är befriade från fastighetsavgift de första fem åren och får halv skatt de fem därpå följande åren. Läs mer i broschyren Fastighetsavgift och fastighetsskatt (SKV 296).

Mervärdesskatt (moms)

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Moms är varken en kostnad eller intäkt i en förening som ska redovisa moms till staten. Föreningen betalar i sådant fall in skillnaden mellan den moms föreningen tar ut på försäljningen (utgående moms) och den moms föreningen betalar på sina inköp (ingående moms) till staten. Den generella momsen är 25 procent, men vissa varor och tjänster har lägre moms.

Momsen ska redovisas i en momsdeklaration. Momsdeklarationen lämnas en gång per kvartal för föreningar som har en momspliktig omsättning som är lägre än en miljon per beskattningsår. Om omsättningen överstiger en miljon lämnas momsdeklarationen istället varje månad. Deklarationen och betalningen ska vara inne hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. Om ditt räkenskapsår börjar före den 1 februari 2012 kan du under ytterligare ett år redovisa momsen i inkomstdeklarationen. Mer information om moms finns i Momsbroschyren (SKV 552) och under avsnittet Redovisa och betala moms här på webbplatsen.

Moms - Redovisa och betala moms

En bostadsrättsförening ska inte ta ut utgående moms på bostadsrättsavgifterna. Föreningen har inte heller rätt till avdrag för ingående moms på kostnader som föreningen betalar.

Överlåtelse och upplåtelse av bostadsrätt och hyresrätt har undantagits från momsplikt. Undantaget omfattar även föreningens eventuella tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar om det ingår i nyttjanderätten.

I vissa fall ska en bostadsrättsförening redovisa moms. Det gäller t.ex.
• om föreningen ansöker om s.k. frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler
• vid uttagsbeskattning
• vid parkeringsverksamhet.

Uthyrning och annan upplåtelse av fastighet undantas normalt från skatteplikt. Fastighetsägare kan dock ansöka om s.k. frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal. Genom den frivilliga skattskyldigheten kan det bli möjligt för en hyresgäst som är momsregistrerad att göra avdrag för ingående moms på fastighetskostnader.

Uthyrare som förklarats frivilligt skattskyldig ska redovisa utgående moms på hyran för sådan fastighet eller fastighetsdel som omfattas av skattskyldigheten. Avdrag får göras för ingående moms som gäller denna skattepliktiga uthyrning. Den som önskar bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av fastighet ska ansöka om registrering hos Skatteverket. Sådan ansökan ska göras på blankett SKV 5704.

Att ta en vara eller tjänst i anspråk genom uttag är också en momspliktig omsättning. Uttagsbeskattning ska bland annat ske när en bostadsrättsförening, med egen anställd personal utför vissa tjänster och skötsel på fastighet eller en fastighetsdel som inte är föremål för momsplikt. De tjänster som ska uttagsbeskattas är byggnads- och anläggningsarbeten, reparationer, lokalstädning, fönsterputsning, renhållning och annan fastighetsskötsel.

Uttagsbeskattning sker om lönekostnaderna för arbeten på en fastighet eller fastighetsdel som inte är föremål för momsplikt överstiger 300 000 kr per beskattningsår, inklusive socialavgifter. En bostadsrättsförening som inte är frivilligt skattskyldig till moms och som håller sig med en anställd fastighetsskötare kan på detta sätt komma att uttagsbeskattas, se vidare Momsbroschyren (SKV 552).

Om en bostadsrättsförening hyr ut parkeringsplatser till bostadsrättsinnehavarna är uthyrningen inte momspliktig för föreningen. Uthyrning till utomstående är momspliktig. Uthyrning av platser och lokaler (garage) anpassade för parkering är momspliktig om den sker till någon (t.ex. ett parkeringsföretag) som i sin tur hyr ut parkeringsplatserna i en yrkesmässig verksamhet.

Arbetsgivaravgifter

Den som betalar ut ersättning för arbete i Sverige till en fysisk person (en svensk eller utländsk medborgare) ska betala arbetsgivaravgifter på beloppet, om inte mottagaren är godkänd för F-skatt och själv ska betala egenavgifter eller om ersättningen är helt undantagen från socialavgifter. Om mottagaren av ersättningen är formellt anställd eller inte i förhållande till utbetalaren har ingen betydelse.

Med ersättning för arbete avses både kontant lön och andra skattepliktiga förmåner. Normalt är föreningen skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till personer, som har A-skatt eller F-skattsedel med villkor (FA‑skatt), och som inte skriftligen har åberopat F-skatt.

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration för redovisningsperioder. Deklarationen och betalningen ska vara inne hos Skatteverket senast den 12 månaden efter utbetalningsmånaden.

Redovisningen ska omfatta fysiska personer — såväl svenska som utländska medborgare — som tagit emot ersättning för utfört arbete i Sverige och som inte omfattas av något undantag från er avgiftsskyldighet.

Redovisningen ska också omfatta
• arbetstagare som inte fyllt 16 år
• hemarbetare (som arbetar för en arbetsgivares räkning i sitt eget hem)
• lärlingar och praktikanter
• personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
• arbetstagare som avlidit under året.

På arbetsersättning för personer födda 1938 eller senare och som vid årets ingång fyllt 65 år betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift, för personer födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter.

Om ersättningen till en och samma betalningsmottagare under ett år är mindre än 1 000 kr ska föreningen inte betala några arbetsgivaravgifter. Mer information om arbetsgivaravgifter finns i broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401).

Skatteavdrag

Föreningar som betalar ut kontant ersättning för arbete till mottagare som har A‑skatt ska göra skatteavdrag. Det spelar ingen roll om ersättningen är betalningsmottagarens huvud- eller sidoinkomst. Betalar föreningen ut semesterersättningar ska den också dra av skatt.
• enligt tabell
• med 30 procent
• enligt Skatteverkets beslut.

På semesterersättning dras skatt av enligt skattetabell för engångsbelopp.

Vid varje avlöningstillfälle måste ni meddela den anställde om hur stort skatteavdraget är. Det är lämpligt att göra det i lönebeskedet.

Föreningar som betalar ut ränta och utdelning ska också göra skatteavdrag om utbetalningen uppgår till 100 kr eller mer. Observera att föreningen måste dra av skatt på räntor och utdelningar oavsett vilken skattsedel betalningsmottagaren har.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgift ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. I första hand ska arbetsgivare lämna kontrolluppgifter för den som har fått
• lön
• arvode
• andra ersättningar och förmåner som är skattepliktig inkomst av tjänst.

Föreningen ska dessutom lämna kontrolluppgift på ersättning för utfört arbete som är inkomst av näringsverksamhet för mottagaren, om mottagaren endast har A-skattsedel. Det kan innebära att ni i vissa fall ska lämna kontrolluppgift för en juridisk person. Om mottagaren har F-skatt med villkor (FA-skatt) ska ni lämna kontrolluppgift om mottagaren inte skriftligen hänvisar till F-skattsedeln.

Föreningen ska lämna kontrolluppgift om det sammanlagda värdet av ersättningar och förmåner till en person är 100 kr eller mer för hela året. Om ni har dragit skatt på ersättningen ska ni lämna kontrolluppgift oavsett hur stor ersättningen är.

Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket senast den 31 januari året efter utbetalningsåret. Vanligast är att man använder blankett KU10 Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (SKV 2300). Till Skatteverket ska ni även lämna en sammanställning över samtliga kontrolluppgifter. Dessa kan inlämnas på fil eller diskett. Om ni redan har ett datorprogram som skapar kontrolluppgifter elektroniskt kan ni använda det, annars kan ni ladda ner ett registreringsprogram från Skatteverkets webbplats.

Ett oäkta bostadsföretag ska lämna kontrolluppgift för medlemmar om de är fysiska personer eller dödsbon. I kontrolluppgiften anges utdelning under året. Med utdelning avses både utdelning i form av kontanter och delägarnas bostadsförmån
.


Se även;
Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar (SKV 378)


Fastighetsavgift per bostadslägenhet
I flerbostadshus beräknas numera avgiften efter antal bostadslägenheter. För inkomståret 2013 är avgiften 1210 kronor per bostadslägenhet. Det totala beloppet får dock inte överstiga 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde som är att hänföra till bostäder och därtill hörande mark.

I så kallade småhus - i bostadsrättsföreningar handlar det oftast om radhus - är motsvarande belopp 7 074 kronor. Fastighetsavgifterna indexuppräknas årligen.

Fastighetsskatt för lokaler
För lokaldelen i föreningens fastighet tas fortfarande fastighetsskatt ut. Denna beräknas på 1 % av den del av fastighetens taxeringsvärde som avser lokal.

Oäkta bostadsrättsförening
Bostadsrättsföreningar som i hög grad får sina intäkter (mer än 40 %) från annat än genom att tillhandahålla bostäder till medlemmarna kan klassas som oäkta bostadsrättsförening. Då gäller andra regler för både föreningen och dess medlemmar än de som beskrivs här.

Fastighetsavgift betalas av bostadsrättsföreningen
Fastighetsägaren svarar för att fastighetsskatten betalas. Även om den nya fastighetsskatten (den kommunala fastighetsavgiften) tas ut per lägenhet avråds från att ta ut den av varje medlem. Avgiften är en kostnad för föreningen och föreningens kostnader ska fördelas på så sätt som stadgarna anger, normalt genom betalning av årsavgifter.


Deklaration och intäkter från annan verksamhet än fastighetsförvaltning

Vanligtvis utgår ingen resultatbaserad beskattning av bostadsrättsföreningar enligt inkomstskattelagen som för andra företag och verksamheter. Detta gäller dock endast kostnader och intäkter som kan hänföras till fastigheten och förvaltningen av densamma.

Om föreningen har andra intäkter från verksamhet utan direkt anknytning till fastigheten (t.ex. externa kapitalplaceringar, utdelningar, försäljningar av bostadsrätter som ej är förstagångsupplåtelser) betalar föreningen 22 % skatt.

En bostadsrättsförening ska årligen deklarera på blanketten Inkomstdeklaration 2 SKV 2002. Det enda de flesta föreningar i praktiken behöver göra är att underteckna. Den enda uppgiften att kontrollera är om antal lägenheter stämmer.

Upplåtelse av bostadsrätt - Insats, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift
Vid upplåtelsen av en bostadsrätt är insatsen skattefri för föreningen. Även en eventuell överlåtelseavgift föreningen tar ut är skattefri, liksom pantsättningsavgift.

Moms för brf

Om föreningen har lokaler kan föreningen beviljas frivilligt momsinträde. Det innebär att man lägger på moms på hyran eller årsavgiften som momsregistrerade företag sedan kan kvitta. För föreningen ger det fördelen att man kan lyfta momsen från de utgifter som har med lokalen att göra - men kräver ökad administration.

Om föreningen har verksamhet som är momspliktig måste moms redovisas. Att hyra ut parkeringsplatser till andra än de som bor i fastigheten är momspliktigt med 25 % moms. Det räcker med att man har en enda p-plats för uthyrning för att det ska anses momspliktigt.

Uttagsbeskattning
Anställer föreningen egen personal och de totala lönekostnaderna för sådan under året överstiger 300.000 kronor ska föreningen uttagsbeskattas. Beskattning av uttag innebär att det ska läggas på moms på värdet av tjänsterna. Bakgrunden är att staten vill jämställa dessa föreningar med dem som anlitar entreprenörer.


Synpunkter, förbättringsförslag eller tillägg till ovanstående text mottages tacksamt (skriv i huvudforumet).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-07-13 klockan 16:55.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är av
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Sverige har högst skatter på husköpet - E24 Admin Senaste Nytt 0 2011-04-27 15:31
43% av elpriset är skatter... totiki Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 1 2010-02-17 14:50
Bostadsrättsförening i konkurs resurs Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 22 2010-01-15 16:48Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:05.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare