Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-04-23, 22:57
Boa Boa är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2010
Inlägg: 10
Fråga Ej ansvarsfrihet

Vi har nyligen haft årsmöte och vi var 1/10 av närvarande röstberättigade som inte gav styrelsen någon ansvarsfrihet.

Vad innebär det att styrelsen inte fått ansvarsfrihet?
Vad kan medlemmarna göra?
Vad innebär det för Styrelsen?


Tack för svar!
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-04-24, 01:03
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Men beslut om ansvarsfrihet tas väl med enkel majoritet dvs det krävs bara hälften av de avgivna rösterna för att ge ansvarsfrihet. Röstade bara 19,9% av de röstberättigade i beslutet?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-04-24, 12:05
j.a j.a är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 207
Standard

Huvudregel för beslut på föreningsstämma, 7 kap 13 § LEF

Citat:
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.
Första stycket gäller inte, om annat följer av denna lag eller föreskrivs i stadgarna...
Om endast 10 % av de röstande hade denna uppfattning och stadgarna inte föreskriver annat så innebär utfallet inget särskilt.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-04-24, 20:34
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

För att vecka talan mot en styrelse eller enskild ledamot som har agerat på ett bristfälligt sätt, så krävs det att 10 % av medlemmarna bifaller frågan om att vecka talan mot styrelsen för att driva frågan på föreningens bekostnad. Att en minoritet av medlemmarna vid stämma ej ger styrelsen ansvarfrihet kan tolka som att dessa har möjlighet att vecka talan mot styrelsen. Det framgår inte i lag texten om det krävs en majoritet av medlemmarna för att ej bevilja ansvarsfrihet för styrelsen eller enskilda ledamöter.

Jag stöder mitt argument på förenings lagen 7 kap. Föreningsstämman 13 kap. Skadestånd m.m.

7 kap. Föreningsstämman

4 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.

13 kap. Skadestånd m.m.


1 § Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna. Lag (1999:1094).


5 § Talan om skadestånd till föreningen enligt 1--3 §§ kan väckas, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att väcka skadestånds- talan eller, såvitt gäller en styrelseledamot eller verkställande direktören, har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet. En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av föreningsstämman och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga röstberättigade röstar mot förslaget till uppgörelse. Om en föreningsmedlem för skadeståndstalan för föreningens räkning, kan någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke.
Talan om skadestånd till föreningen får föras av röstberättigade som utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Om en röstberättigad sedan talan har väckts avstår från talan, kan likväl de övriga fullfölja denna. Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av föreningen för den kostnad som täcks av vad som har kommit föreningen till godo genom rättegången.
Talan för föreningens räkning mot en styrelseledamot eller verkställande direktören om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma.
Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som avses i första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på något annat sätt till föreningsstämman inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan.
Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-04-24, 22:26
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Fråga Vad gäller avsende ansvarsfrihet i en förening?

Hur många medlemmar/röster krävs enligt lag för att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet?

Frågan om ansvarsfrihet, som är unik för Sverige, vill man nu ta bort.
Se;
Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Mer info kommer här


Det kan i sammanhanget vara intressant att nämna vad som står i NJA 2001 s. 848, där Högsta Domstolen nämner följande (utdrag);
Citat:
I förarbetenas således relativt omfattande exemplifiering av vilka frågor som kan anses utgöra frågor av ekonomisk betydelse omnämnes inte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen trots att sådan fråga förekommer vid varje föreningsstämma. Denna omständighet tyder på att frågan om ansvarsfrihet för styrelsen av lagstiftaren snarare har setts som en förtroendefråga än som en fråga av ekonomisk betydelse.

På anförda skäl finner fastighetsdomstolen att frågan om ansvarsfrihet för styrelsen inte är en fråga av ekonomisk betydelse.

Målet avgjordes efter föredragning

Numera gäller, enligt 13 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, att det är tillräckligt om en tiondel av samtliga röstberättigade röstar emot ansvarsfrihet. Ett beslut om ansvarsfrihet kan alltså stoppas av en tiondel av samtliga röstberättigade (se Mallmen, Lagen om ekonomiska föreningar, Stockholm 1995 s. 488). Regleringen uttrycker en allmän associationsrättslig minoritetsskyddsprincip. Den syftar till att garantera att fåtalets intressen i en association inte åsidosätts av flertalet

Ett beslut att bevilja en styrelseledamot ansvarsfrihet innebär emellertid, förutsatt att det utgår från ett riktigt beslutsunderlag, att föreningen avstår från anspråk på styrelseledamoten grundade på dennes uppdrag i föreningen. Möjligheterna att föra skadeståndstalan är följaktligen avskurna genom beslutet.

Har en styrelseledamot däremot vägrats ansvarsfrihet kan talan för föreningens räkning väckas under ett år från det årsredovisning eller revisionsberättelse för räkenskapsåret lades fram på stämman.

Något särskilt, ytterligare beslut om skadeståndstalan torde stämman inte behöva fatta (se Mallmen, a.a. s. 488 f.).

Har stämmans majoritet varit emot ansvarsfrihet ingår det i styrelsens uppgifter att besluta om eventuell skadeståndstalan.

Har ansvarsfrihet vägrats på grund av att en minoritet varit emot kan minoriteten själv föra talan för föreningens räkning.

Möjligheterna att föra skadeståndstalan är följaktligen öppnade genom beslutet. I realiteten innebär således ett beslut i fråga om ansvarsfrihet ett beslut i fråga om skadestånd; detta särskilt när en styrelseledamot beviljas ansvarsfrihet. Detta talar för att en fråga om ansvarsfrihet bör anses ha reell ekonomisk betydelse.

Domslut. HD förklarar---se HD:s dom --- till fastighetsdomstolen.

Då det gäller skadeståndsskyldighet för styrelseledamot m.fl. och talan om sådan ersättning hänvisas i 54 § till 13 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Enligt 13 kap. 5 § i den lagen kan talan om skadestånd till föreningen bl.a. väckas mot en styrelseledamot, om vid en föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel av samtliga röstberättigade har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet.

Frågan om ansvarsfrihet har således ett nära samband med frågan om skadestånd. Att ansvarsfrihet vägrats är normalt en förutsättning för att en skadeståndstalan skall kunna föras. Ett beslut att bevilja ansvarsfrihet innebär, omvänt, att föreningen avstår från möjligheten att framställa något skadeståndsanspråk. (I båda fallen med de undantag som framgår av 13 kap. 5 § 4 och 5 st. lagen om ekonomiska föreningar.)

Det sagda leder till slutsatsen att ett beslut om ansvarsfrihet måste anses ha en reell ekonomisk betydelse i den mening som avses i lagen om förvaltning av samfälligheter. Detta gäller oavsett om stämman i det enskilda fallet endast velat anmärka mot, "pricka", en styrelseledamot.
Följande har jag beskrivit lite mer detaljerat på andra ställen, men för att förtydliga frågan om vad som gäller vid röstning nämner jag bara lite kort om detta;

Olika beslut kräver olika grad av majoritet.
  • Absolut majoritet = när mer än hälften av de avgivna rösterna stödjer förslaget.
  • Relativ majoritet = när ett förslag samlat fler röster än något annat förslag
  • Enkel majoritet = normalt samma sak som absolut majoritet men kan även betyda relativ majoritet, varför begreppet bör användas med försiktighet.
  • Kvalificerad majoritet = när det krävs en större majoritet än absolut majoritet t ex två tredjedelar av de avgivna rösterna.
  • Enighet bland samtliga röstberättigade = vissa beslut kan fattas på en stämma om beslutet biträdes av samtliga röstberättigade, t ex ändring av föreningens stadgar eller beslut om frivillig likvidation. Med samtliga röstberättigade avses således även de som inte är närvarande på stämman men som är röstberättigade.
  • Acklamation = ett förenklat röstningsförfarande som genomförs så att ordförande ställer en fråga som alla röstberättigade svarar ja eller nej på varefter ordförande meddelar att han anser att stämman antagit eller avslagit förslaget. Om ingen då opponerar sig genom att begära omröstning/votering klubbar ordförande beslutet. De flesta beslut på de flesta stämmor tas genom acklamation.
Val
För val gäller principen om relativ majoritet, således utses de personer som fått de flesta rösterna. Först beslutar man hur många personer som skall utses, t ex fyra styrelseledamöter, därefter föreslås alla kandidater. När det inte förslås fler kandidater sker röstning. Skall fyra ledamöter utses får varje röstberättigad rösta på högst fyra personer. Därefter räknas rösterna och de fyra personer som fått flest röster är valda. Har två kandidater kommit på delad fjärdeplats sker valet dem emellan genom lottning, om inte annat beslutats före val. Lämpligt att besluta före val är att om sådan situation skulle uppstå sker omval mellan enbart dessa två kandidater.

Övriga beslut
Huvudregeln är här absolut majoritet, d.v.s. att det beslut som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna.
Finns mer än två förslag kanske inget förslag erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna. Detta problem kan lösas på flera olika sätt. En metod är att låta ställa de olika förslagen mot varandra två och två tills bara två alternativ återstår.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadeståndsanspråk på styrelseledamöter;
Ansvarsfrihet för styrelsen, vad gäller?


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse - Vad innebär ansvarsfrihet?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening?

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta?

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter?

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma?

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-18 klockan 18:42.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-04-26, 22:09
Boa Boa är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2010
Inlägg: 10
Standard Anmälan

Så om jag fattat det hela rätt kan Styrelsen ställas till svars för de olika orsaker som legat till grund för att ej bevilja ansvarsfrihet?

Någon som gjort detta någon gång och vet hur man går tillväga?
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-05-11, 14:58
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 424
Standard Ansvarsfrihet och skadeståndstalan enligt lagen

Jag har inte gjort detta men på frågan hur man går tillväga så måste en "stämning" lämnas in till domstolen (tingsrätten).

Tillägg till ovanstående.
Följande är vad föreningslagen säger om ansvarsfrihet och skadestånd, kap 13;

Citat:
5 § Talan om skadestånd till föreningen enligt 1--3 §§ kan väckas, om vid en
föreningsstämma majoriteten eller en minoritet bestående av minst en tiondel
av samtliga röstberättigade har biträtt ett förslag om att väcka skadestånds-
talan eller, såvitt gäller en styrelseledamot eller verkställande direktören,
har röstat mot ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet.
En uppgörelse om skadeståndsskyldigheten kan träffas endast av föreningsstämman
och bara under förutsättning att inte en tiondel av samtliga röstberättigade
röstar mot förslaget till uppgörelse.
Om en föreningsmedlem för skadeståndstalan för föreningens räkning,
kan någon uppgörelse inte träffas utan hans samtycke.

Talan om skadestånd till föreningen får föras av röstberättigade som utgör
minst en tiondel av samtliga röstberättigade.
Om en röstberättigad sedan talan har väckts avstår från talan, kan likväl
de övriga fullfölja denna.
Den som har väckt talan svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till
ersättning av föreningen för den kostnad som täcks av vad som har kommit
föreningen till godo genom rättegången.

Talan för föreningens räkning mot en styrelseledamot eller verkställande
direktören om skadestånd på grund av ett beslut eller en åtgärd under ett
räkenskapsår skall väckas senast ett år från det att årsredovisningen och
revisionsberättelsen för räkenskapsåret lades fram på föreningsstämma.

Har ett beslut fattats om att bevilja ansvarsfrihet eller att inte föra
skadeståndstalan utan att det minsta antalet röstberättigade som avses i
första stycket röstat mot beslutet eller har tiden för talan försuttits
enligt tredje stycket, kan trots detta talan enligt första eller andra
stycket väckas, om det i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen
eller på något annat sätt till föreningsstämman inte har lämnats i
väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut
eller den åtgärd som ligger till grund för talan.

Skadeståndstalan som grundas på brott kan alltid föras av styrelsen.

6 § Sådan talan för föreningens räkning enligt 1--3 §§ som inte grundas
på brott kan ej väckas mot

1. styrelseledamot eller verkställande direktören sedan tre år har förflutit
från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd, som ligger
till grund för talan fattades eller vidtogs,

2. revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen lades
fram på föreningsstämman eller yttrande som avses i denna lag avgavs,

3. föreningsmedlem eller röstberättigad, som inte är föreningsmedlem, sedan
två år har förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till grund
för talan.

Försätts föreningen i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid som
anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt
1--3 §§ trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5 §.
Efter utgången av den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas
senare än sex månader från edgångssammanträdet. Lag (1987:687).
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvarsfrihet totiki Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2011-06-05 01:20
Minoritetsrevisor - Ansvarsfrihet? SEE Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-04-28 16:23
Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 0 2009-03-27 16:01
Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma? Trötter Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 5 2009-02-17 00:20Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 12:16.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare