Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-01-26, 11:10
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Ang kontroll av ombyggnation i bostadsrättsförening

BRL kap 7.7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.


Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Klarhet i frågan om vad som ska bedömas som "påtaglig skada" eller "olägenhet" är dags att pröva.
Sker enkelt genom att styrelser beslutar om de regler som jag föreslår i nästa inlägg. Det behövs inga stadgeändringar. Lagen ger grunden.

Tyvärr har senaste lagversion fått ett tillägg som komplicerar bilden:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).
För mig obegripligt! Skulle en ägare av sitt hus, tillåta ev hyresgäster att få börja bygga om efter eget gottfinnande, utan att ägaren bryr sig?
Direkt omöjligt att acceptera för den som läst några trådar på forat om de skador som sker, liksom det elände som därefter uppstår när man ska söka utreda orsak och verkan.
Man kan inte bara tolka tillägget som en ny luddighet i lagstiftningen. Det måste ses som ett klart uttryck för lagstiftarnas mening att föreningarna i hög grad ska själva forma sitt boende. Man kan själv välja att göra si eller så, och får ta konsekvenserna därav.
Då kan det inte hjälpas att det även fortsättningsvis kommer att vara stor oenighet om hur vi ska bete oss.
Men var finner man logiken, i detta juridiska lappkast, när man ställer det mot följande paragraf.
12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Lag (2003:31).

Styrelsen ska således anses vara ansvarig att ta hand om skiten i efterhand.
Men denna lösning fungerar ju inte särskilt väl när det blir först den efterkommande köparen som uppdagar felbygget!
Har vi inte under många år, liksom jag själv under hela mitt arbetsliv lärt och arbetat, enligt principen att det är bättre att -förebygga- än att vänta tills skadan redan skett?
Jag vill ha motsatta åtgärder. Bättre kontroll av vad som sker i föreningarna. Styrelserna måste ta sitt ansvar. De som inte förstår, bör snarast tvingas därtill genom att frågan dras till ett avgörande i domstol.
Min inställning torde kunna styrkas även av vad som står i följande paragraf:
9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas..... Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Det är inte bara ortens sed, utan hela svea rikes angelägenhet, att hellre förebygga, än att vänta tills olyckorna redan skett. En grundinsällning som borde arbetas vidare på, oavsett om vi har höger- eller vänsterregering.

Begrunda t ex hela arbetsmiljölagstiftningen. Riksdagens AML, regeringens komplement AMF, Arbetsmiljöverkets specificeringar med ett hundratal föreskrifter, anvisningar och allmänna råd. Till detta ska arbetsgivarna skriva lokala regler och avtal med de anställda, som visar att de satsar stort på förebyggande skydd. Och då och då dyker YIs inspektör upp som ska kontrollera att man lever efter lagens alla regler. Hela nationen är indragen och engagerade. Det är en väldigt klok strategi, som givit god utdelning.
Men för bostadsrättsföreningar skriver man nu alltså:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Shit man!
Högerregeringen visar färgen.
Det är väl ingen överdrift att påstå att vår lagstiftning spretar.
Beträffande branschorganisationerna.
Deras utveckling och samarbetet dem emellan,liksom utformandet av branschregler, är ingenting annat än ett exempel på det fria samhällets framgångsrecept. Att den starkaste drivkraften (som nästan alltid) är ökad vinst, kan inte dölja eller förneka vad som faktiskt sker. Snabb utveckling, ständigt nya, tyvärr inte alltid så väl utprovade produkter och metoder, som ibland ger bakslag. Inte heller hantverkarna hinner med i sin nödvändiga utbildning. Välkänd växtverk. Utmärkt belyst i det examensarbete jag nyss pekat på.
Normal process, försök och misstag, från vilka man försöker dra nyttig lärdom.
Vad är alternativet?
Knappast någon vill idag köpa gamla badrum, byggda med gamla metoder. Utvecklingen är ohejdbar,snarare accelererande.

Åter till föreningarnas problem, som en följd av utvecklingen.
Varför bör vi ha viss kontroll på medlemmarnas aktiviteter?
Saken var lätt att förstå, när det gällde "eget fumlande" i el-frågor. Konsekvenserna av fel avgjorde saken, och all diskussion. Vissa arbetsmoment måste utföras av fackman.

När det gäller våtrumsarbete, tycks insikten alltså ännu saknas.
Misstagen får tyvärr även här svåra följder. Även om statistiken enbart visar de materiella/ekonomiska skadorna, vet vi att de psykiska påfrestningarna kan bryta ned en oxe, innan allt är utrett och avklarat.
Styrelserna gör idag själva ofta ingenting, eftersom även de (ganska självklart) vanligtvis saknar både kunskap och erfarenheter på området. Deras försvar (men även på forat förbluffande nog) tycks vara, -han får skylla sig själv- som inte begrep..etc. Alternativt, -styrelsen har ingen skyldighet att lägga sig i,etc. Den självklara effekten av ett konstruerat ägarskap, som ingen känner av personligen.
Vårt resonemang måste vara samma som när det gäller annan lagstiftning. Det är inte skadligt att köra utan bilbälte på,...men det kan bli !
Det inser inte alla. Därför har vi bilbältestvång.

Min uppfattning är att styrelserna ska ta sitt ägaransvar, bevaka att den som bygger om gjort rätt!
Konsekvenserna av felbyggen är ofta så svåra att i princip måste samma krav råda som för el-arbeten.
Ok! Bygg själv, om du nödvändigtvis vill och anser dig kunna, men tillstånd bör lämnas endast under förutsättning att medlemmen lovar visa -intyg- från en av styrelsen anlitad besiktningsman. Vi måste här precis som i samhället i övrigt, kunna tåla viss insyn, rimliga regler och kontroll, om föreningen ska kunna fungera och bestå.
-------------------------
Kommer således strax nästa förslag till regler. Såga i bitar det som inte håller, eller komplettera.
Styrelser som vill, kan anta och utveckla förslaget. De som är emot, kan (som lagen ser ut) ännu inte tvingas. Framtiden torde visa vem som handlar rätt.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-01-26, 12:16
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard förslag till regler för ombyggnation i bostadsrätt

Omarbetat förslag
Reglerna utgår från;
7 kap BRL.
7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.
Lag (2003:31).

Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana
som avsevärt förändrar planlösningen,
som påverkar ventilation, vatten och avlopp.
som berör bärande konstruktioner.
Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en
byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.
Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av
ventilation.

Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för
uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens
medgivande.

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig
elektriker, liksom all nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor och uttag.
Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning,
elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på rit-
ning och godkännas av föreningens styrelse.

Ang våtrumsarbete:**
För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad
i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), eller
råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens
våtrumskontroll (GVK), eller anlita branschanslutet företag.

Avsikten med förslaget är att tydliggöra lagens krav på såväl styrelsen ( följa och kontrollera vad som sker, inte att försvåra eller förbjuda medlemmars rätt att bygga om), liksom att klargöra medlemmarnas skyldighet att ge styrelsen den information den behöver.

Nedan de få, korta och lättbegripliga reglerna:
-------------------------
1 •Bostadsrättshavaren ska ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga förändringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna.
Ritning eller skiss över förändringarna ska bifogas skrivelsen.
(Kanske kan ersättas med ikryssad checklista?)

2 •Bostadsrättshavaren ska ange planerad byggstart och färdigställandedatum.

3 •Ansökan godkänns endast under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas bygglov/gör bygganmälan för åtgärderna då sådant krävs.

4 •När bygganmälan är inskickad, ev nödvändigt bygglov är beviljat och godkänt, ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen för arkivering. (vilka dessa handlingar kan vara bör kanske nämnas?)

5* •Den som anlitar branschanslutet företag, ska efter utfört arbete skicka kopia på kvitto på utfört arbete.

6** •Den som bygger själv eller anlitar annan person, ska lämna kopia på intyg från en av styrelsen anvisad expert, att man byggt enligt gällande branschstandard, dvs på fackmässigt sätt.

OBS! Om tätskiktet bryts (i 5 eller 6), ska styrelsen beredas möjlighet att vid lämpligt tillfälle under arbetets gång kunna granska därunder befintliga ledningars kondition.

7 •När byggnationen är slutförd ska styrelsen ges möjlighet att göra tillsyn för att se att ombyggnationen överensstämmer med beskrivning och inlämnade ritningar.

------------------------
Dessa regler fastställdes på styrelsemöte ……………….(datum)

Deras huvudsyfte är att försöka uppfylla lagens krav på styrelsen att bevaka att ombyggnationer sker på sådant sätt att risk för personskada eller skador på huset ej uppstår.
Ett annat viktigt skäl är att försöka klart beskriva vad såväl styrelse som medlemmar ska göra i olika skeden av ombyggnationerna.
Ett tredje skäl är att vid ev framtida problem ha säkrat dokumenten, för att kunna visa vad som gjorts, när, och av vem.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-01-26, 12:52
Gusten Gusten är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Sundbyberg
Inlägg: 3 515
Standard

Att det enligt lag går att ta in i stadgarna att tillstånd inte behövs för ingrepp i bärande konstruktion, kan ju se lite konstigt ut.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-01-26, 17:17
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Hade vi högerregering 2003?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-01-26, 23:15
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Tyvärr har senaste lagversion fått ett tillägg som komplicerar bilden:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).
För mig obegripligt! Skulle en ägare av sitt hus, tillåta ev hyresgäster att få börja bygga om efter eget gottfinnande, utan att ägaren bryr sig?
Direkt omöjligt att acceptera för den som läst några trådar på forat om de skador som sker, liksom det elände som därefter uppstår när man ska söka utreda orsak och verkan.
Man kan inte bara tolka tillägget som en ny luddighet i lagstiftningen. Det måste ses som ett klart uttryck för lagstiftarnas mening att föreningarna i hög grad ska själva forma sitt boende.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Gusten Visa inlägg
Att det enligt lag går att ta in i stadgarna att tillstånd inte behövs för ingrepp i bärande konstruktion, kan ju se lite konstigt ut.
Medlemmarna är inga hyresgäster, de är delägare i huset vilket eventuellt utifrån inhyrda styrelseledamöter eller rådgivande förvaltare inte är. Lagstiftarnas utryckliga mening att föreningarna i hög grad själva ska forma sitt boende är ingen luddighet utan ett genomtänkt och vettigt tillägg i rätt rikting.

En lekmannastyrelse är inte kompetent att avgöra vilka ingrepp som medför skador på byggnaden eller olägenhet för omgivningen.

Omfattade ingrepp som kan skada huset kräver i regel bygglov/bygganmälan som innebär att tillståndsgivningen och behövliga kontroller görs av en kompetent byggnadsinspektör vars jobb är är att se till att normerna följs. Där kan en okunnig lekmannastyrelse inte tillföra annat än att spela ut sin lust att utöva sin maktposition. Tillförlitlig dokumentation om ingreppet kommer dessutom att arkiveras i stadsbyggnadskontoret arkiv. Dokumentering är något som flertalet BRF är usla på, hur mycket regler du än skriver,

Jag fick tyvärr lov att kompromissa med kamraterna i stadgegruppen och då sittande styrelse när vi gjorde om stagarna. Jag är inte alls nöjd med bestämmelsen som vi fick till. Gruppen och styrelsen köpte mina förslag som var ämnade att skydda föreningen från ekonomiska bakslag (punkterna 2-7) men det var tummen ner för min formulering som skulle stärka medlemmens självbestämmanderätt. Enligt mitt förslag var att styrelsens tillsånd inte behövlig, helt enligt lagstiftarna intentioner:

”§7,1 Bostadsrättshavaren förpliktas att informera styrelsens om man avser att göra ingrepp i bärande konstruktion, riva väggar, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme gas, vatten, renovera ytskikt i våtrum eller byta kontrolldon i våtrum eller göra annan väsentlig förändring i lägenheten.”
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-01-27, 17:02
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Lagstiftarnas utryckliga mening att föreningarna i hög grad själva ska forma sitt boende är ingen luddighet utan ett genomtänkt och vettigt tillägg i rätt rikting.
Nåväl. Jag har kanske inte så mycket att invända mot denna inställning, i varje fall om föreningen finns i huvudstadens centrum. Men vissa föreningar förefaller behöva rätt mycket hjälp, för att kunna fungera bra.
Citat:
En lekmannastyrelse är inte kompetent att avgöra vilka ingrepp som medför skador på byggnaden eller olägenhet för omgivningen.
Nej, helt riktigt. Styrelser bör anlita expertis vid granskning. Men vanligtvis är inte heller medlemmars kompetens sådan att de kan avgöra vilka ingrepp som medför skador eller olägenhet. Därför bygglov, och gärna anlitande av branschfolk. Men en och annan kan bygga fint själv, liksom några -tror sig om att kunna- utan att så är fallet. Därför är det rimligt att låta dem försöka, men avkräva kopia på expertens granskning. Jag blev stoppad nyss för kontroll av både beviset på körduglighet samt nykterhetsprov. Ja det var inget personligt :-{ Det var för ovanlighetens skull fullt pådrag.
Varken samhälle eller förening kan fungera bra utan vissa begränsningar i den personliga friheten. Vi har olika syn på var denna gräns ska sättas. That´s all.

Citat:
Dokumentering är något som flertalet BRF är usla på, hur mycket regler du än skriver.
Vi är så överens om början, men förlorat min tro har jag inte.
För många föreningar är det ju uppenbart (att dömma av ref fall på forat) att de skulle må bra av regler som de kunde förstå och följa själva.
Citat:
Jag fick tyvärr lov att kompromissa med kamraterna i stadgegruppen och då sittande styrelse när vi gjorde om stagarna. Jag är inte alls nöjd med bestämmelsen som vi fick till. Gruppen och styrelsen köpte mina förslag som var ämnade att skydda föreningen från ekonomiska bakslag (punkterna 2-7) men det var tummen ner för min formulering som skulle stärka medlemmens självbestämmanderätt. Enligt mitt förslag var att styrelsens tillsånd inte behövlig, helt enligt lagstiftarna intentioner
Ja jag har hunnit granska några föreningars regelverk. Det gläder mig att några av de flådigaste föreningarna mitt i stan (ändå, eller kanske just därför?) faktiskt tycks tänka, och ställa krav, ungefär som jag och tidigare kommunistledaren Hermansson. "Någon j-a ordning får det väl vara", även i en bostadsrättsförening.

Clabbe
Grymhet mot åldringar är inte bra. Pensionärsrabatt bör erhållas även på forat.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-01-27, 19:55
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Nej, helt riktigt. Styrelser bör anlita expertis vid granskning. Men vanligtvis är inte heller medlemmars kompetens sådan att de kan avgöra vilka ingrepp som medför skador eller olägenhet. Därför bygglov, och gärna anlitande av branschfolk.
Du tycks ha fått det här om bygglov om bakfoten. Det är inte du/föreningarna som ska skriva regler om bygglov. Bygglov är ett myndighetskrav. En åtgärd är antingen bygglovspliktig eller så är den inte det. I vår förening har vi bara ålagt medlemmen undersökningsplikt att ta reda på vad som gäller. Självklart att det är den som vill bygga som ska ansöka om bygglov. En ansökan är förenad med en del arbete och kostnader i form av anlitande av arkitekt eller andra specialister, sen kostar själva bygglovet några tusenlappar för kommunens handläggning.

Med bygglovsplikten följer andra regleringar som måste följas. Att vida en bygglovspliktg åtgärd utan bygglov är olagligt och kan betstraffas med vite samt rivningsföreläggande/återställningplikt.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-01-28, 22:52
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Du tycks ha fått det här om bygglov om bakfoten. Det är inte du/föreningarna som ska skriva regler om bygglov. Bygglov är ett myndighetskrav. En åtgärd är antingen bygglovspliktig eller så är den inte det.
Naturligtvis är det som du säger. Och jag ser först nu vad som åstadkom den möjliga misstolkningen: Därför bygglov (borde tillagt, -där så behövs), och (därefter gärna anlitande av branschfolk, för vissa moment).

Och kravet kommer väl (?) från den erfarenheten att våra medborgare inte alltid förstår vad som kan tillåtas eller ej. Helt i inje med vad jag vill ha för resten av hemmabygget. Det räcker inte med ett bygglov i handen. Det kan bli mycket fel ändå.
Jag inser även (efter rättelse av dig) att det är enklast att den som vill bygga om får söka bygglovet själv*,( lika klart att han ska betala själv för sina lustar), men bygga får han inte med automatik. Han äger inte huset. Han har bara en andel däri. Således ska husägaren också få säga sitt. Men lagen har då även sagt( i detta specialfall som gäller för konstruktionen bostadsrätt, tror jag) att ägaren inte får okynnesstoppa en delägares vilja att bygga om. Endast om det bedöms ...etc.
Denna bedömning kan göras mycket olika, och kommer att så förbli tills den avgjorts av domstol, tror jag. Och tydligen gör några andra föreningars styrelser samma bedömning tills vidare.
Citat:
Med bygglovsplikten följer andra regleringar som måste följas.
Absolut, knappast någon torde missförstå den saken. Men det finns ju ett antal andra moment i ett hembygge som kan få ledsamma följder, om de görs fel. Alltså bör föreningen kräva en expertgranskning och godkännande (i efterhand) även av dessa delar.

* Lagen säger nog att det är ägaren som ska ansöka om bygglov (rent formellt). Utan hans tillstånd, inget byggande. Annat vore orimligt.
Men i specialfallet bostadsrätt, är det föreningen som är ägaren. Man har ändå försökt skapa en specialare sådan att medlemmen ska få känna sig som delägare med stora friheter. Då blir det knepigt att formulera en fiffig lagtext som tillfredställer alla. Det går inte. Det blir en luddig gränsson som nog måste fastställas i en kamp mellan -ägarens önskan om fortsatt kontroll via regler-, verkligheten (fylld av felbyggen), någon stridsvillig frihetsälskande medlem, och en domstols klargörande.
Att skriva in i stadgarna att: "styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket". Lag (2003:31). Det är obegripligt för mig. Tyvärr har jag inte kunnat läsa någon text om förarbetet, dvs motivering till detta tillägg. Har någon sett motiveringarna?
Gladare skulle jag blivit om man gjort ett annat tillägg till lagen, som gjort det möjligt för en minoritet av medlemmarna att avsätta den styrelse som inte följer föreningens stadgar.
Men det är ju en helt annan fråga :-{
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-01-29, 12:47
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Naturligtvis är det som du säger. Och jag ser först nu vad som åstadkom den möjliga misstolkningen: Därför bygglov (borde tillagt, -där så behövs), och (därefter gärna anlitande av branschfolk, för vissa moment).
Det är ingen misstolkning. Du säger samma sak som tidigare även med ditt tillägg. Ett förtydligande: Antingen så behövs det bygglov, eller så är åtgärden INTE BYGGLOVSPLIKTIG!

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Och kravet kommer väl (?) från den erfarenheten att våra medborgare inte alltid förstår vad som kan tillåtas eller ej. Helt i inje med vad jag vill ha för resten av hemmabygget. Det räcker inte med ett bygglov i handen. Det kan bli mycket fel ändå.
Som vaddå?? Vad har styrelsen för kompetens att övervaka att det inte blir fel?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Jag inser även (efter rättelse av dig) att det är enklast att den som vill bygga om får söka bygglovet själv*,( lika klart att han ska betala själv för sina lustar), men bygga får han inte med automatik. Han äger inte huset. Han har bara en andel däri. Således ska husägaren också få säga sitt. Men lagen har då även sagt( i detta specialfall som gäller för konstruktionen bostadsrätt, tror jag) att ägaren inte får okynnesstoppa en delägares vilja att bygga om. Endast om det bedöms ...etc.
Denna bedömning kan göras mycket olika, och kommer att så förbli tills den avgjorts av domstol, tror jag. Och tydligen gör några andra föreningars styrelser samma bedömning tills vidare.
Styrelsen är inte mera ägare av huset än vad varje enskild medlem är. Domstolarna är lika okunniga om byggnadsteknik som styrelserna, och inte fanken för det något gott med sig att dra varenda fall inför domstol när styrelserna på grund av okunnighet okynnesstoppar förändringar i någons lägenhet.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Absolut, knappast någon torde missförstå den saken. Men det finns ju ett antal andra moment i ett hembygge som kan få ledsamma följder, om de görs fel. Alltså bör föreningen kräva en expertgranskning och godkännande (i efterhand) även av dessa delar.
Med vilken rätt kan styrelsen kompensera sin egen okunskap på min bekostnad? Eller är det mina grannar som ska betala? Det tvivlar jag på att dom vill gå med på.
Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
* Lagen säger nog att det är ägaren som ska ansöka om bygglov (rent formellt). Utan hans tillstånd, inget byggande. Annat vore orimligt.
Det säger lagen absolut inte. Vem som helst får ansöka om bygglov. Blanda inte till det. Att fastighetsägaren kan stoppa bygget trots bygglov är en helt annan sak.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Men i specialfallet bostadsrätt, är det föreningen som är ägaren. Man har ändå försökt skapa en specialare sådan att medlemmen ska få känna sig som delägare med stora friheter.
I specialfallett bostadsrätt är det uppdelat vilka åtgärder som åligger föreningen (kollektivet) och den enskilde delägaren. Nu vill du införa regler där kollektivet ska bestämma allt (utom betalningsansvaret). Inte vill jag pröjsa för onödiga besiktigar som en okunnig styrelse har hittat på! Varför flyttar du inte till en hyresrätt? Då slipper man bry sig.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Då blir det knepigt att formulera en fiffig lagtext som tillfredställer alla. Det går inte. Det blir en luddig gränsson som nog måste fastställas i en kamp mellan -ägarens önskan om fortsatt kontroll via regler-, verkligheten (fylld av felbyggen), någon stridsvillig frihetsälskande medlem, och en domstols klargörande.
Att skriva in i stadgarna att: "styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket". Lag (2003:31). Det är obegripligt för mig. Tyvärr har jag inte kunnat läsa någon text om förarbetet, dvs motivering till detta tillägg. Har någon sett motiveringarna?:-{
Lagstiftarnas motivering var att man lägger allt större summor på att förvärva en bostadsrätt. Det är då rimligt att man också ska få anpassa bostaden enligt personlig smak och behov om man inte ställer till med olägenheter för kollektivet. I vår förening finns det 15 våtrum som har byggts om sen stambytet, och två kök som har flyttats. Inte för att det var nödvändigt, man ville bara ha flottare, moderna badrum. I ett fall har del av en bärande vägg rivits. Den enda olägenhet som detta har medfört har varit en trilskande styrelse som försökte stoppa köksflytten och försökte förelägga villkor som inte var rimliga. Det behövdes inte dras till domstol, styrelsen fick lov att ge sig ändå, men det har kostat en onödig extraslant för lägenhetsinnehavaren att få igenom sin vilja.

Nu försöker du skapa regler som stärker styrelsens makt för att fortsätta med dumheterna. Ingen är så jävla dum att man river en bärande vägg utan nödvändiga förstärkningsåtgärder. Skulle det ändå hända får de stå sitt kast för sin dumhet och slanta upp vad det kostar att reparera skadorna. Dumhet kan du varken förebygga eller stoppa med dina regler. Jag har skrivit allt detta i dina tidigare trådar om våtrumsrenoveringar. Nu envisas du om dina regler i en ny tråd, där du vill att reglerna ska omfatta alla förändringar i lägenheterna.

Jag vill göra ett tillägg till vad jag har sagt om hyllmetrar som inte går att översätta till några enkla regler på några få A4-or som folk orkar läsa. Det tar fyra år på högskala att lära sig grunderna för att bli byggexpert. Sen behövs några års arbetslivserfarenhet för att specialisera sig på ett begränsad antal områden.

Styrelserna är i regel inte ens tillräckligt kompetenta att välja de rätta konsulterna. Dåliga råd och felaktiga bedömningar kan kosta skjortan för föreningarna. Vår nyligen avslutade takrenovering är ett ypperligt bra exempel på detta. En utgift på 6 mille som vi hade kunnat slippa helt om styrelsen hade valt en mera kompetent rådgivare och besiktningsman. Kostnaden borde ha legat på firman som köpte vinden och skar guld med täljkniv på vår bekostnad.

Ge upp! Jag har förstått att dina intentioner är goda men du slåss alldeles ensam mot väderkvarnar. Det finns tillräckligt många maktfullkomliga styrelser redan som det är utan att du ger dem ännu större makt att lägga sig i medlemmarnas angelägenheter.
__________________
Med vänlig hälsning
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-01-29, 17:09
Silva Silva är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Inlägg: 1 169
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Styrelserna är i regel inte ens tillräckligt kompetenta att välja de rätta konsulterna.
Instämmer!
Citat:
Ursprungligen skrivet av kluringen Visa inlägg
Dåliga råd och felaktiga bedömningar kan kosta skjortan för föreningarna. Vår nyligen avslutade takrenovering är ett ypperligt bra exempel på detta. En utgift på 6 mille som vi hade kunnat slippa helt om styrelsen hade valt en mera kompetent rådgivare och besiktningsman. Kostnaden borde ha legat på firman som köpte vinden och skar guld med täljkniv på vår bekostnad.
Kan inte föreningen kräva att styrelsen skall stå för kostnaden för takrenoveringen och föreningen får de 6 miljonerna från styrelsens ansvarsförsäkring? Vad skall annars styrelsens ansvarsförsäkring vara bra för?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Är denna ombyggnation av bostadsrätt ens laglig?? favetelinguis Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2010-11-18 19:24
Undersökning om vattenskada i bostadsrätt, vem betalar kontroll/återställning? Francois Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 1 2008-05-21 22:16Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:12.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare