Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

 
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-10-01, 17:28
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 399
OBS! OBS! OBS! Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för medlemmar i brf

Skyddet för minoriteter i en brf

Innebörden av likhetsprincipen och generalklausulen

En styrelses vårdplikt, lydnadsplikt och upplysningsplikt samt likhetsprincipen är de viktigaste regelverken som skyddar medlemmarna mot att fel som orsakar medlemmarna ekonomisk skada begås i en förening.

Läs mer;
Vårdplikt, lydnadsplikt och upplysningsplikt för styrelsen

En mycket viktig och central bestämmelse i bostadsrättsföreningar och andra associationsformer är likabehandlingsprincipen vilken också benämns likhetsprincipen eller likställighetsprincipen (SOU 1941:9 s 301f, SOU 1984:9 s 221, NJA 1977 s 393).

Stämma/styrelse får inte missgynna/gynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen/andra medlemmar
Det är en oskriven allmän rättsgrundsats och dess innebörd är att föreningsstämman eller föreningsstyrelsen inte får missgynna eller gynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar (6:13 LEF avser styrelsen emedan 7:16 LEF avser föreningen).

Allmänna rättsgrundsatser
Allmänna rättsgrundsatser finner sitt normativa uttryck i lagmotiv. De är avsedda att ge vägledning för tillämpningen av enskilda rättsregler till följd av det rättspolitiska ändamålet. Relationen lagmotiv och likabehandlings- eller generalklausuler är påtaglig eftersom rättstillämpningen tvingas göra en skönsmässig bedömning vid dess tillämpning (NJA 1985 s 343, i rättsfallet tillämpar HD likabehandlingsprincipen utan hänvisning till någon uttrycklig lagregel).

Således kompletterar regler och motiv varandra vilket innebär att de svårligen kan åtskiljas (Bergström s 124f, m.fl.).

Syfte att eliminera illojala förfaranden och maktmissbruk inom föreningen
Likhetsprincipens främsta syfte är att undanröja illojala förfaranden och maktmissbruk inom föreningen.

Likhetsprincipen ska fungera som en generalklausul
Principen ska således fungera som en generalklausul och måste genomsyra de beslut som föreningsorganen fattar för att skydda minoriteten.

(Likhetsprincipen har varit föremål för prövning i följande fall; NJA 1989 s 751 angående installering av kabel-TV i en bostadsrättsförening där debitering efter lägenhetens bostadsyta inte ansågs strida mot likhetsprincipen och RH 1990:118 gällande upphävande av stämmobeslut om installation av en hiss.)

Likhetsprincipen anger gränserna för handlingsfriheten
Därmed är de underkastade vissa generella begränsningar i sin beslutanderätt eftersom likhetsprincipen anger gränserna för deras handlingsfrihet.

Bestämmelsen utgör samtidigt ett skydd för bostadsrättsföreningens medlemmar att stadgefrämmande verksamhet inte förekommer. Föreningens ändamål ska alltid framgå av stadgarna. Det är enligt dessa förutsättningar som bostadsrättshavaren har ingått i föreningen och ska därefter inte riskera att de förändras. Emellertid är det acceptabelt att stadgarna ändras enligt lag- och i stadgeenlig ordning.

Vad innebär Generalklausulen?
Stämman får inte fatta beslut som ger otillbörlig fördel till en medlem eller nackdel till en annan
Beslut som är ägnade (generalklausulen innehåller inget subjektivt rekvisit, därför krävs det inte att en särbehandling rent faktiskt uppkommer, KARNOV band 1)
att bereda otillbörlig (här avses främst illojala förfaranden, men även andra opassande fall av gynnanden, KARNOV band 1)
fördel (fördelen kan t.ex. bestå av såväl rent ekonomiska fördelar, förmögenhetsökning, eller ökning av medlems förvaltningsbefogenheter, KARNOV band 1)
åt en medlem eller till nackdel (rekvisitet ”nackdel” kan innebära ekonomisk skada, förmögenhetsminskning, som minskning av medlems förvaltningsbefogenheter, nackdelen ska uppkomma antingen för föreningen eller för annan medlem)
för en annan får inte fattas på stämman.

Detta är den föreningsrättsliga generalklausulen som är ett komplement till reglerna om kvalificerad majoritet för vissa stämmobeslut samt likhetsprincipen.

Svårigheter med att behandla alla medlemmar lika
Omfattar en bostadsrättsförening flera hus kan det ibland vara svårt att behandla samtliga bostadsrättshavare lika, särskilt om det rör sig om en blandförening eller om förutsättningarna skiljer sig åt (7:16 LEF).

När gäller inte generalklausulen?
Generalklausulen gäller inte om föreningsstadgarna föreskriver att vissa medlemmar ska vara underkastade andra regler än de övriga. Emellertid förutsätter det att stadgandet fanns från begynnelsen. Om en förening senare vill införa ändringar i stadgarna och någon av föreningsmedlemmars rätt då försämras följer det av likhetsprincipen att samtliga medlemmar som berörs ska samtycka därtill.

Stämmobeslut som strider mot likhetsprincipen är inte en nullitet
Det är i detta sammanhang viktigt att understryka att ett stämmobeslut eller felaktiga stadgeändringar som strider mot likhetsprincipen inte är en nullitet utan måste klandras för att inte vara giltigt (Lundén & Svensson s 143ff, 133ff Uggla och Mallmén s 304f).

Ekonomiska eller rent sociala aspekter vid otillbehörlighetsbedömningen
Generalklausulen anses kunna tillämpas i vissa fall då kvalificerad majoritet krävs för beslut om avvikelsen från likhetsprincipen kan anses medföra otillbörlig fördel för medlem eller till nackdel för övriga medlemmar (Mallmén s 305f). Det kan röra sig om antingen ekonomiska eller rent sociala aspekter vid otillbehörlighetsbedömningen.

Missgynnande av minoritet behöver inte röra sig om stämmobeslut
Således kan missgynnande av minoriteten i föreningen uppkomma i olika situationer och det behöver inte alltid röra sig om stämmobeslut. Istället kan det vara olika förvaltningsåtgärder som vidtas av styrelsen i form av avtal och andra rättshandlingar som innebär att likhetsprincipen åsidosätts.

Brott mot likhetsprincipen att sälja egendom till underpris till vissa medlemmar
Kringgående av likhetsprincipen kan ske genom att beslut fattas om att sälja egendom till underpris till vissa medlemmar. Det skulle i så fall medföra att föreningen och därmed indirekt den enskilde medlemmen skadas (Mallmén s 306).

Likhetsprincipen och generalklausulen överlappar varandra
Likhetsprincipen och generalklausulen överlappar varandra vilket innebär att endera av dem alltid är tillämpbar.

Definition av Generalklausulen - Generalklausulen tillämpas när...
Generalklausulen tillämpas om åtgärden är ägnad att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

Vem har bevisbördan vid åberopande av generalklausulen?
Det är den som åberopar generalklausulen som har bevisbördan gällande såväl att en fördel har uppkommit som att fördelen är otillbörlig (NJA 1977 s 393 angående uteslutning ur en ekonomisk förening. I målet uttalade HD att medlemmar inte får behandlas olika med mindre detta är av sakliga skäl motiverat).

När gäller likhetsprincipen? - Likhetsprincipen tillämpas när...
Likhetsprincipen åberopas om en åtgärd leder till olika behandling och uppställer således inte något motsvarande krav på att åtgärden ska innebära någon direkt fördel för någon. Emellertid bör bedömningen göras utifrån effekterna på medlemmarnas reella positioner i föreningen.

När är det tillåtet att inte följa likhetsprincipen?
Avsteg från likhetsprincipen anses vara tillåtet när majoritetens berättigade intressen anses väga betydligt tyngre än minoritetens.
Vid tveksamma fall ska avgörandet ske till minoritetens fördel (Ibid. s 309f).

Vem har bevisbördan vid åberopande av likhetsprincipen?
Likhetsprincipen kräver enbart att käranden visar att en olikabehandling har ägt rum.

Bevisbördan faller därefter på föreningen som måste bevisa att åtgärden var motiverad av sakliga skäl.

Talan om att beslutet ska förklaras ogiltigt
En medlem som anser att dennes enskilda rätt kränkts genom ett stämmobeslut kan föra talan om att beslutet ska förklaras ogiltigt.

Generalklausulen och likhetsprincipen kan åberopas samtidigt
Det ska poängteras att käranden givetvis kan åberopa både generalklausulen och likhetsprincipen.Rättsföljden vid överträdelse av minoritetsskyddet i BrL

Ett stämmobeslut som klandras kan bli ogiltighetsförklarat med stöd av
- generalklausulen och
- likhetsprincipen.

När kan skadeståndstalan föras mot majoriteten eller styrelsen?
En överträdelse av minoritetsskyddet berättigar att föra en skadeståndstalan mot majoriteten eller styrelsen.

Regler om skadeståndsskyldighet
Regler om skadeståndsskyldighet finns i BrL LEF där ansvar för styrelseledamöter, revisorer och föreningsmedlemmar mot föreningen, medlemmarna eller andra personer stadgas (13:1-6 §§ LEF).

Föreningen kan bli skadeståndsskyldig pga kontraktsbrott...
Även föreningen kan bli skadeståndsskyldig enligt kontraktsbrott eller bestämmelserna i skadeståndslagen (KARNOV band 1 s 1413 not 391).

Grunden till bestämmelserna om skadestånd
Grundvalen till bestämmelserna om skadestånd är att de ska skydda associationen, minoriteten och även begränsa under vilken tid bolagsorganen kan angripas med skadeståndskrav (Johansson s 343f).

De allmänna skadeståndsrättsliga principerna ska tillämpas...
Vid bedömningen om uppsåt eller oaktsamhet samt kausalitet mellan handling eller underlåtenhet och skada föreligger, ska de allmänna skadeståndsrättsliga principerna tillämpas (2:1 och 2:4 SkdstL).

Individuellt ansvar för alla
För samtliga i föreningen är ansvaret individuellt.

Tillräcklig aktsamhet
Generellt föreligger tillräcklig aktsamhet om agerandet är lag- samt stadgeenligt.

Vem omfattas av ansvaret?
Ansvaret omfattar direkt skada för medlemmar, borgenärer och annan tredje man.

Även indirekt skada kan komma i fråga om likhetsprincipen eller generalklausulen har åsidosatts.

Okunskap kan ej hävdas som försvar
Styrelseledamöter kan inte undgå ansvar genom att åberopa att uppdraget enbart var formellt och att denne ej förstod innebörden av det (KARNOV band 1 s 1385 not 396 och not 398).

Bifall i domstol gör att skadestånd kan erhållas
En minoritets- eller styrelsetalan mot någon i föreningsorganen som vinner bifall i domstol medför att associationen erhåller skadestånd, en sk actio pro socio talan. Det ska dock påpekas att skadeståndssanktionen används enbart i mer extrema fall. Dess tillämpning som minoritetsskyddsaspekt har hittills inte blivit allmänt bruk, i vart fall inte enligt rådande praxis.

Kan en enskild medlem bli skadeståndsskyldig?
Vad gäller bostadsrättsföreningar kan en medlem bli skadeståndsskyldig om denne medverkat till beslut på stämman som är till skada för associationen.

Även om en medlem inte direkt medverkar på stämman kan denne ändå bli skadeståndsskyldig. Detta är fallet om denne har utövat personliga påtryckningar på styrelsen som har inneburit att de vidtagit åtgärd till skada för föreningen (Johansson s 483).

Jämkning av skadeståndsansvar - på vilken grund?
Det finns en möjlighet i både ABL och BrL att jämka skadeståndsansvaret med hjälp av dels de associationsrättsliga reglerna och dels den allmänna jämkningsregeln i skadeståndslagen (13:4 LEF, 29:5 Nya ABL eller 6:2 SkdstL).

Den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden utgör då grund för huruvida en jämkning kan komma till stånd.Eftersom generalklausulen och likhetsprincipen är i stort sett det skydd som en enskild medlem har mot maktlystna styrelser och dåliga/orätta stämmobeslut så har jag lagt in ovanstående tolkningar från examensarbetet "behovet av ett utökat minoritetsskydd i bostadsrättslagen – en komparativ studie i bolagsrätt" vid Göteborgs universitet, som Stephan tipsade om här strax innan. Ovanstående utdrag innefattar i princip rakt av allt vad författaren A. Mallmén skrivit i detta ämne så det är "inget nytt under solen", och det ska understrykas att det är tolkningar av tolkningar... etc av lagar o.dyl, varför tydligheten inte alltid är den bästa.

Ge gärna synpunkter. Frågor?

Se även;

Likhetsprincipen, likställighetsprincipen, likabehandlingsprincipen

Likabehandlingsprincpen
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2014-07-29 klockan 14:08.
Svara med citat
 


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 2 (0 medlemmar och 2 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Preskriberingstid för likhetsprincipen i brf? User48 Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 8 2014-05-05 11:38
Likhetsprincipen i BRF gotlänning Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 22 2010-10-19 13:14
Likhetsprincipen i brf gällande värmekostnader Evo El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV 13 2009-09-11 15:43
Likhetsprincipen, likställighetsprincipen, likabehandlingsprincipen Admin Faktabanken 0 2009-03-24 01:46
Uteplats i brf - Likhetsprincipen Tussie Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 4 2009-01-14 11:32Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:44.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2018.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare