Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-06-17, 15:15
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen ner Styrelse kickar vaktmästare, anställer ny på statens bekostnad

Styrelsen i min brf har tvingat bort föreningens vaktmästaren (bara några år innan han skulle gå i pension).
Styrelsen tog bort vaktmästarens heltidstjänst och erbjöd honom en halvtidstjänst.

Som grund för detta beslut angav styrelsen "arbetsbrist", dock utan att vilja förklara varför det helt plötsligt blev arbetsbrist nu 2010 utan att något förändrats de senaste åren.
Inofficiellt ryktas det att styrelsen anser att ändringen av bostadsrättslagen 2003, för 7 år sedan, är orsaken.
I samband med detta ändrades stadgarna i de flesta br:ar (i alla fall inom HSB-brfarna) till att föreningen inte längre ansvarar för läckande kranar/toaletter och lite annat.

Vaktmästaren bad styrelsen om att få nya arbetsuppgifter och erbjöd sig att ta över antingen trädgårdsarbetet eller trappstädningen.
Styrelsen vägrade, utan motivering.
Jag har t.o.m. motionerat om detta, men även då vägrade styrelsen motivera varför vaktmästaren inte kunde få utökade arbetsuppgifter.

Eftersom vaktmästaren inte kunde leva på en halvtidstjänst var han nödgad att säga upp sig.
Dessutom var det så att hans arbetsledare - vicevärden, tillika styrelsens ordförande - helt slutat prata med honom och att han helt enkelt behandlades väldigt illa av hela styrelsen.
Vaktmästaren hade en månads uppsägningstid och fick gå ca 3 veckor i förtid (eftersom det är vanligt att man gör så, enligt styrelsen).

Nu har föreningen tagit in en praktikant (härefter benämnd "praktikant") i föreningen som ska gå under 5 veckor, samtidigt som han lärs upp av vikarie till den tidigare vaktmästaren (i stället för att den ordinarie vaktmästaren gjorde detta).

Efter 5 veckors praktik ska praktikanten anställas på heltid.
Som skäl för att nu praktikanten kan få en heltidstjänst medan den tidigare vaktmästaren inte kunde få detta uppger styrelsen att praktikanten kan ta över trappstädning eller trädgårdsarbete (företrädesvis trädgårdsarbetet, enligt styrelsen).
Dvs det som styrelsen utan motivering vägrade låta den tidigare vaktmästaren göra vill styrelsen nu att praktikanten ska göra.

Eftersom praktikanten, som kommit via arbetsförmedlingen, är långtidsarbetslös innebär det att föreningen under upp till 5 år kan erhålla hälften av praktikantens lön från staten (allt enligt styrelsen).
För detta krävs bara att dels AF och dels "facket" (vilket fack som avses vet jag inte) ska godkänna detta.

Den tidigare vaktmästaren är upprörd, och rent ut sagt förbannad över hur styrelsen betett sig.
Han undrar vad han kan göra.

Själv är jag lätt irriterad över hur styrelsen kan vända och vrida på allt, och alltid utan att behöva/kunna motivera något av vad de gör.
Jag tycker inte att det är rätt att staten ska betala halva kostnaden för en tjänst där arbetsgivaren tvingat bort den tidigare anställde.

Se även;
Arbetsbeskrivning vicevärd - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf
Vicevärdens uppgifter i en brf
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-05-16 klockan 17:39.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-06-17, 15:47
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Arbetsrätt är inte det enklaste, men säger man upp sig själv hamnar man i ett sämre läge än om man blir uppsagd. Man tappar t.ex. företrädesrätten till återanställning enligt 23§ LAS.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-06-17, 15:50
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Styrelsen beter sig som många företag gör när det gäller att behandla anställda. Om jag inte har helt fel så ska alla uppsägning p.g.a. arbetsbrist anmälas till Länsstyrelsen

Det kan han göra.
  • Vända sig till sin fackförening om han är ansluten till något förbund.
  • Där kan han försöka få facket att driva hans sak i arbetsdomstolen
  • Han kan hävda att uppsägningen inte har gått till på ett korrekt sätt
  • Han kan givetvis processa i tingsrätt i egen person om han inte har en facklig anslutning
Lite matnyttigt

Lagen om anställningsskydd "LAS" http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM anger följande

Citat:
Anställningsavtalet

4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet skall gälla tills vidare.
Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.
I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar verkan.
Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer av 6, 8-10, 15, 16, 19, 20 och 28-33 §§. Lag (2006:440).


5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Citat:
Uppsägning från arbetsgivarens sida

7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.
En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.
Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som sägs i 6 b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Detta förbud skall dock inte hindra uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.
Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1994:1685).

Citat:
Lön och andra förmåner under uppsägningstiden

12 § En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Lag (1984:1008).
13 § Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Lag (1993:718).14 § En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden, om arbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete därigenom skulle icke obetydligt försämras.
Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.
Citat:
Företrädesrätt till återanställning m.m.

25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.
Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början. Har under de nu nämnda tidsperioderna företaget, verksamheten eller en del av verksamheten övergått till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, gäller företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs.
Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §. L
25 a § En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 § företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.
Företrädesrätten gäller inte mot den som har rätt till omplacering enligt 7 § andra stycket. Lag (2006:440).26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § eller företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §, bestäms turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Lag (1996:1424).27 § Har besked om företrädesrätt till återanställning lämnats enligt 8 § andra stycket eller 16 § andra stycket, kan företrädesrätt inte göras gällande innan arbetstagaren har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren.
En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver inte tillträda den nya anställningen förrän efter skälig övergångstid.
Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt.

Senast redigerad av Trötter: 2010-06-18 klockan 00:08. Anledning: Jag angav att enskild kan processa i arbetsdomstolen vilket är fel
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-17, 16:07
Kobrans avatar
Kobran Kobran är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 62
Standard

Jaha så har ännu HSB,Malmö gjort det igen tillsammans med en bedrövlig styrelse. Är ordföranden i masskopi med Bengt Skånhamre eller vad fan är det frågan om? Men ADMIN detta är ju inget nytt så gjorde ordföranden i Brf Marietorp exakt likadant, så han kunde köra sitt race med psykopati fasoner och då manipulera både styrelse och boende och tog då givetvis HSB,malmö till hjälp, förvar skall inte "sleven" vara? Man skyllde här också på allehanda ting såsom arbetsbrist bättre och billigare avtal etc, men med en styrelse som är att se som inkompetent så går alltid detta hem! Den ordföranden i denna förening skulle jag hemskt gärna vilja få en dialog med går det att ordna måntro? gärna tillsammans med Skånhamre?

Beträffande vatkmästaren så har han tyvärr ingen chans mot asen (HSB) facket kan i vanlig ordning inte göra något tyvärr så är det! Det vaktmästaren skall göra är att plocka ut så mycket som möjligt via hjälp av en bra ombudsman, och dessa växer inte på träd! En ombudsman som kan få dom att betala för det går, och det är inget som jag vill gå ut med på forumet. Vill du ADMIN så ta kontakt med mig!
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-17, 17:40
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 022
Standard Gå till massmedia!!!

Detta bör komma ut i massmedia!

Därmed får givetvis föreningen en känga, men HSB kommer att åka på en riktig näsbränna eftersom man "låtit" detta ske i "sin" förening.

Jag blir heligt förbannad när jag får höra sån´t här.

Kolla vad medlemmarna tycker, var den tidigare vaktmästaren omtyckt? Kommer en nyanställda tidigare långtidsarbetslösa personen att kunna göra ett gott jobb efter 5 veckors upplärning?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-06-17, 19:18
tette tette är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: uppland
Inlägg: 1 895
Standard styrelsen avskedar

Som så mycket annat vad det avser styrelser o HSB är det tyvärr alltför vanligt. Det skrivs här att vicevärden/föreningens ordförande är arbetschef. Rätt ät ju att det är styrelsen som är anvarig, men har väl låtit vicevärden (som själv mycket troligt lyfter icke sanktionerat arvode) bestämma.

Oftast handlar det om att ge någon man känner fördelar när styrelserna gör "fula saker", Till slut media skiter i branchen till den dan man kan läsa på löpsedlarna. vaktmästare avskedad utan anledning, ny praktikant stal från medlemmarna"
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-17, 21:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen upp Tack för svar !

Jag vill ju gärna hjälpa den tidigare vaktmästaren, men detta är ett område där jag befinner mig ute i det blå så jag kan tyvärr inte själv bistå med mycket hjälp.

Därför tacksam för alla konkreta tips, och tack Trötter för dina utdrag. Jag ska vidarebefordra dem till vaktmästaren. Hoppas han kan dra nytta av dem. Jag har hört att han är ganska deprimerad just nu och har därför kanske inte ork att ta tag i detta, men jag kan bara hoppas han ges möjlighet framöver att hävda sin rätt.

Kobran. HSB, med Bengt Skånhamre i spetsen, stödjer tyvärr styrelsen i allt oavsett hur illa styrelsen beter sig mot såväl medlemmar som anställda. Aldrig i något läge har HSB, eller någon med HSB förknippad person, uttalat att de tar avstånd från styrelsens lagbrott, etc. Det är tyvärr helt uteslutet att försöka föra någon dialog med denna styrelse för det är som att diskutera med en vägg. Jag tipsar vaktmästaren om denna möjlighet med ombudsman, så får vi se om han vill gå vidare med detta.

Clabbe. Ja, jag misstänkte att det skulle vara till vaktmästarens nackdel att han sa upp sig själv. Men han tvingades ju till detta, och jag hade en liten förhoppning att detta på något sätt kunde vägas in.... men det kanske det inte gör då.

Harald. Jag vet inte om vaktmästaren är stark nog just nu för att detta ska hamna i media och sedan är ju frågan, som Tette nämner, om media egentligen bryr sig.
Den tidigare vaktmästaren var mycket omtyckt i föreningen, men som när det gäller så mycket annat så ställer man inte upp för varandra när det väl kommer till kritan.
Det finns nu en rätt stor andel av föreningen som svär ve och förbannelse över styrelsen och hur de betett sig, men inte många gör sin röst hörd till styrelsen, utan man muttrar mest mellan varandra över hur styrelsen beter sig.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-06-17, 21:44
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg


Clabbe. Ja, jag misstänkte att det skulle vara till vaktmästarens nackdel att han sa upp sig själv. Men han tvingades ju till detta, och jag hade en liten förhoppning att detta på något sätt kunde vägas in.... men det kanske det inte gör då.
Jag menar inte att loppet är kört, vi vet ju inte hela bilden. Han får väl prata med sitt fack och se om de kan hjälpa honom.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-06-17, 22:57
Deadlund Deadlund är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: May 2010
Inlägg: 26
Standard Eventuellt svar senare...

Här önskar jag att jag kunde mer, min mor däremot är huvudskyddsombud på ett stort företag och förhandlar löner för ett par hundra medlemmar i Seco. Hon har bra koll på arbetsrätt. Kanske kan få en förenklad beskrivning än en massa lagtext (fast det kanske bara är jag som blir snurrig av att läsa lagtexter).
Ska besöka henne i helgen och rådfråga henne i detta ämne, hon är en klippa på sådana här frågor
Svara med citat
  #10  
Gammal 2010-06-18, 09:28
Kobrans avatar
Kobran Kobran är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Inlägg: 62
Standard Ta lärdom !

Ett problem här är att den tidigare vaktmästaren självmant sagt upp sig, detta skall man aldrig göra i en sådan här situation aldrig, någonsin !!

Tyvärr var det just detta som både Er eminenta styrelse och Bengt Skånhamre önskade sig, så är chanserna för dessa as i en helt annan dager tyvärr. Här seer man så seriösa HSB, Malmö är i varje fall, man skiter totalt i allt och alla bara man kan förstöra så man själva kan dra nytta av det hela! När skall bostadsrättsföreningarna förstå detta? HSB, Malmö är inte värda att spotta på!

Hade vaktmästaren istället direkt vid den uppkomna situationen direkt kontaktat sitt fackförbund (om vaktmästaren är med vill säga) hade det fått helt andra konsekvenser vid förhandlingsbordet och både den idiot som sitter som ordföranden och resten av skocken med Skånhamre i knäet hade också fått bland annat lättat på plånboken. Exempelvis hade det säkerligen varit lättare för vaktmästaren att låt oss säga ställa ekonomiska krav på föreningen (men detta hade HSB, löst) som sedan föreningen får betala dyrt, men det begriper man förmodligen inte, så är det!

Så vitt jag direkt kan bedöma, eftersom vaktmästaren nu gjort det tokiga i att säga upp sig själva, så är det svårt för honom att begära någon form ekonomisk ersättning eller göra någon form anspråk på återanställning. Hade arbetsgivaren sagt upp honom och sedan så att säga anställt någon ny, är detta icke enligt lagen, och då hade det hänt saker, vill jag lova, såvida det inte hade funnits ett avtal mellan arbetsgivarparten och facklig företrädare till den anställde som reglerat dessa bestämmelser.

Och vad som går att utläsa så är vaktmästaren förbannad på den uppkomna situationen, jag hoppas han istället omgående lägger tiden på att omedelbart om än försent kontakta sitt fack!

Sedan beträffande PRAKTIKANT så är det så här ADMIN. Om det är en "praktikplats" så betalar inte arbetsgivaren ett öre i lön under den tiden som praktikplatsen varar! Utan arbetsgivaren får istället betalt varje dag för den praktiserar av våra skattemedel. Dessutom om det är en praktikplats så får praktikanten utföra fullt arbete för sitt försäkringsskydd! Så den arbetsgivaren som håller på med sådant och inte kan eller har råd att anställa är tyvärr ICKE att se som seriös alltså i ditt fall er "fina" styrelse! Så gör man inte! De flesta av dessa arbetsgivare är heller icke att se som seriösa ! Har man inte råd att anställa med lön hur skall man då kunna detta efter en praktiktid? Men så länge inte någon vettig människa reagerar så fungerar det ju!

Jag kan i skrivande stund också berätta att jag delgivit detta till berörd myndighet och vill ha en förklaring till hur detta gått tillväga, och hur tänket är, så jag hoppas på ett svar därifrån!

Det vore också min förhoppning om den här praktikanten kanske känner till det här forumet, och kan läsa detta och därmed "kasta" in handduken redan nu, för vem fan vill arbeta i ett dårhus ??
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Maktmissbruk av styrelse & lön till styrelse - Senior brf Robarb Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 11 2010-06-08 21:11
Styrelseledamot i valberedningen Loellan Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2009-10-28 02:52
Val av styrelse Micke67 Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2009-06-16 08:36
HSB Malmö varslar... och anställer samtidigt Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 6 2008-10-23 21:14Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:50.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare